BFT3000. Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BFT3000. Användarmanual"

Transkript

1 BFT3000 Användarmanual

2

3 Introduktion Innehåll 1 Introduktion Tillhörande dokument Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar Brandförsvarstablå Tryckknappar Grafisk display 6 3 Automatiskt larm Vad göra? Brandlarm Fellarm 9 4 Hur göra? Tysta summer Tysta/återstarta larmdon Återställning av systemet 12 5 Displayen Händelser och menyer Introduktion Status:NORMAL Händelser Menyer Brandlarm Fellarm Frånkopplingar 15 6 Lamptest Lamptest 16 7 Övriga inställningar Välja språk 17 3 Utgåva 3

4 Introduktion 1 Inledning Denna manual avser handhavande för BFT3000 brandförsvarstablå avsedd för ID3000 serien av brandlarmscentraler. Användare av denna manual antas arbeta med en central som redan har installerats och konfigurerats på lämpligt sätt. BFT3000 tablå är monterad i en kapsling, som innefattar alla tablåns kontroller och indikeringar. Alla kontroll- och driftfunktioner som beskrivs i denna handbok kan utföras med hjälp av tryckknappar på framsidan av kapslingen. Illustration visar en BFT3000 tablå. 1.1 Tillhörande dokument Denna manual omfattar inte information om installation och konfiguration av BFT3000 tablå. För information om dessa frågor, hänvisas till BFT3000 Installation- och driftsättnings manual. 1.2 Rengöring Tablåns kapsling kan rengöras regelbundet genom att torka av den med en fuktad luddfri trasa. Använd inte något lösningsmedel. Utgåva 3 4

5 SLÄCKANLÄGGNING AKTIVERAD BRANDVENTILATION AKTIVERAD LARMSÄNDARE AKTIVERAD SLÄCKANLÄGGNING AKTIVERAD BRANDVENTILATION AKTIVERAD LARMSÄNDARE AKTIVERAD TYST SUMMER TYST SUMMER LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING 2 Tablåns knappar och indikeringar 2.1 Brandförsvarstablå Denna sektion ger en översikt av användargränssnittet för knappar och indikeringar med referenser till respektive sektion i denna manual som ger mer detaljerad information. Panelens knappar och indikeringar Tryckknappar Larmdon tyst. När systemet är i larmläge, tryck denna knapp för att tysta larmdonen och den interna summern; tryck igen för att återstarta larmet. LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Återställning. När systemet är i larmläge, tryck denna knapp och håll den inne i 2 sekunder för att återställa systemet till Normal Drift. Flera larm. Den röda texten ovanför nyckeln är tänd när flera larmer är aktiva; tryck in knappen för att bläddra mellan de aktiva larmerna. SUMMER TYST Numerisk knappsats. Använd denna knappsats för att kommunicera med systemet. Tryck 0 till 9 för att välja ett numeriskt värde eller välja menyval. Tryck * för att bekräfta data, information om detta visas i displayen. Kan också användas för att gå ur menyn eller ett menysteg tillbaka Tryck M knappen för att komma in i menyn. Tysta summer. När systemet är i larmläge, tryck denna knapp för att tysta den interna summern. Nyckelbrytare. Vrid om nyckeln för att komma till användarnivå 2 Knappsatsen under displayen används ej. 5 Utgåva 3

6 SLÄCKANLÄGGNING AKTIVERAD BRANDVENTILATION AKTIVERAD LARMSÄNDARE AKTIVERAD TYST SUMMER LARMDON TYST ÅTERSTÄLLNING Brand. När den röda texten är tänd är systemet i larmläge. SLÄCKANLÄGGNING AKTIVERAD BRANDVENTILATION AKTIVERAD LARMSÄNDARE AKTIVERAD Släckanläggning aktiverad. Röd diod lyser när släckanläggning har aktiverats. Brandventilation aktiverad. Gul lysdiod lyser när brandventilation har aktiverats. Larmsändare aktiverad. Röd lysdiod lyser när larmsändaren aktiverats. Panelens knappar och indikeringar Drift. När den gröna dioden lyser indikerar det att panelen är spänningssatt strömförsörjning OK Grafisk display Den grafiska displayen är en viktig del i brandlarmsystemets användargränssnitt och indelad i följande områden. Värmedetektor - plan BRAND SEK:025 D112 CA:01 15:28 Rökdetektor - plan BRAND SEK:024 D117 CA:01 15:39 Larmläge. I larmläge visar displayen det 1:a larmet på rad 2 och 3. När flera larm är aktiva samtidigt kan användaren bläddra mellan de olika larmen på rad 2 och 3, medan senaste larmet är låst på rad 5 och 6. Rad 2 visar den inlagda texten (detektortext och sektionstext) för larmande detektor. Rad 3 indikerar larmande detektors adress, sektionsnummer och tid då larmet kom. ANV. MENY: 1.Prov 2:Behörighetsnivå 3 3:Språk Menyläge. I menyläge används rad 2 och 3 för generell kommunikation med användaren via hierarkiska menyer. Utgåva 3 Oct

7 3 Automatiskt larm vad göra? Följande förutsätter att nyckelbrytaren är aktiverad (vriden år höger) som tillåter att knapparna kan användas i användarnivå 2. Det primära handhavandet är baserat på aktivering av huvudfunktionsknapparna, t.ex. LARMDON TYST och ÅTERSTÄLLNING. Övriga funktioner som inte är tilldelade någon specifik knapp, är tillgängliga genom ett nätverk av software menyer åtkomliga via panelens knappsats och den grafiska displayen. Automatiskt larm - Vad göra? När BFT3000 är låst nyckelbrytaren är oaktiverad har användaren endast tillgång till informationen som presenteras i displayen samt LED indikeringarna, den enda funktion som är tillåten är tystande av den interna summern Behörighetsnivå 1. När du låser upp BFT3000 med nyckeln öppnas funktionsknapparna och knappsatsen och tillåter manöver av hela brandlarmsystemet. När tablån är upplåst får du direkt tillgång till användarmenyerna nivå 2. När nyckelbrytaren aktiveras indikerar systemet den valda positionen för en kort stund i displayens menyområde. Till exempel, om du vrider om nyckeln för att låsa upp tablån så visar displayen: ÖPPNAD FÖR BETJÄNING 7 Utgåva 3

8 Följande optiska och akustika larmsignaler finns 3.1 Brandlarm Automatiska funktioner Om systemet detekterar ett brandlarm utför alltid centralen följande automatiskt: a. Startar den interna summern b. Texten BRAND blinkar rött c. Visar information i displayen om händelsen. 1 Rekommenderade åtgärder: SUMMER TYST Av 1 Tryck in knappen SUMMER TYST. Den interna summern tystnar. Blinkande dioder fortsätter blinka. Larmdon kan stopps genom att trycka in knappen LARMDON TYST. 2 2 Följ föreskrivna åtgärder för utrymning av området, tillkalla Räddningstjänsten och undersök anledningen till larmet. 3 LARMDON TYST Tyst 3 För att starta larmdonen igen, tryck på knappen LARMDON TYST igen. 4 När anledningen till larmet har tagits bort och larmknappar och ingångsenheter har återställts lokalt kan systemet återställas till normal drift genom att trycka och hålla inne knappen ÅTERSTÄLLNING i 2 sekunder. Automatiskt larm - Vad göra? LARMDON TYST 4 ÅTERSTÄLLNING Status: Normal 15: Utgåva 3 8

9 3.2 Fellarm Automatiska funktioner Om systemet detekterar ett fel utför alltid centralen följande automatiskt: a. Startar den interna summern b. Visar information i displayen om händelsen. Rekommenderade användaråtgärder: SUMMER TYST 1 Tryck in knappen SUMMER TYST. Den interna summern tystnar. Automatiskt larm - Vad göra? 2 Om felet är relaterat till en specifik detektor eller modul, undersök enheten för att se om orsaken till felet äruppenbart och kan åtgärdas. 3 I alla andra fall, skriv ned full beskrivning av felet och kontakta serviceansvarig. 4 När anledningen till fellarmet har tagits bort kan systemet återställas till normal drift genom att trycka och hålla inne knappen ÅTERSTÄLLNING i 2 sekunder. ÅTERSTÄLLNING 5 Om det är programmerat så att larmdon startar vid fellarm så stoppa dessa genom att trycka på knappen LARMDONTYST. LARMDON TYST Tyst 9 Utgåva 3

10 Hur göra? 4 Hur göra Alla funktioner (tryckknappar) som beskrivs i denna sektion, kräver att användarnivå 2 är aktiverad. Detta utförs genom att vrida om nyckeln i tablån. 4.1 Tysta summer Efter brand eller fel har inträffat, tryck TYSTA SUMMER-knappen för att tysta den interna summern. SUMMER TYST När brand eller fel åtgärdats, tryck in knappen ÅTERSTÄLLNING i 2 sekunder för att återställa systemet till normalläge. Av När larmet är åtgärdat: ÅTERSTÄLLNING Min 2 sek. Utgåva 3 10

11 Hur göra? 4.2 Tysta/Återstarta larmdon LARMDON TYST Termen larmdon tyst som används genomgående i manualen, beskriver ett temporärt läge som systemet hamnar i när knappen LARMDON TYST trycks för att tysta larmdonen. När systemet är i detta läge, kommer ett nytt larm att återstarta alla tidigare tystade larmdon. Tyst För att upphäva alla larmdonsutgångars fördröjningar samt alla larmdonsutgångar som aktiveras som ett resultat av ett brandlarm eller en tryckning på centralapparatens knapp STOPP FÖRDR./ UTRYM 1 tryck på knappen LARMDON TYST. Följande enheter stängs då inte av: a. Den interna summern (utom i fallet beskrivet nedan) b. Externa kontrollmoduler som är programmerade att inte tystas vid tryckning på LARMDON TYST. LARMDON TYST 2 För att starta larmdonen igen på samma sätt som de nyss tystades tryck in knappen LARMDON TYST. Notera: När larmdon återstartas kommer den interna summern att gå tillbaka till fast ljud och du måste kanske trycka SUMMER TYST igen. 11 Utgåva 3

12 Hur göra? 4.3 Återställning av systemet ÅTERSTÄLLNING Min 2 sek. För att helt återställa systemet tryck ÅTERSTÄLLNING och håll knappen intryckt i 2 sekunder. Följande händer. SLÄCKANLÄGGNING AKTIVERAD BRANDVENTILATION AKTIVERAD LARMSÄNDARE AKTIVERAD Av a. Samtliga BRAND och indikeringsdioder slocknar. Tyst b. Samtliga larmdon tystnar. FELLARM ÄR AVSTÄNGDA FRÅN SYSTEM:01 c. Typ av återställning visas i displayen. BFT 3000 d. Centralens status återgår till NORMAL. Om ett larm, förlarm eller fel fortfarande är aktivt när ÅTERSTÄLLNING trycks, kommer det att rapporteras som om det var en helt ny händelse med aktivering av programmerade styrfunktioner. Utgåva 3 12

13 Displaymenyer BFT3000 Operating Manual 5 Displayen Händelser och menyer 5.1 Introduktion Status: NORMAL Displayen i NORMAL status inträffar när: a. Inga larm, fel eller frånkopplingar finns och BFT 3000 b. Inga menyer används Det kan dock väre hendelser på ID3000 som ikke vises på BFT 3000 panelet. Andra NORMAL indikeringar: DRIFT LED (grön) lyser Andra LED lyser inte Intern summer är tyst ON OFF OFF Detektor och moduldioder antingen blinkar eller är släckta. Värmedetektor - plan BRAND SEK:025 D112 CA:01 15:28 Rökdetektor - plan BRAND SEK:024 D117 CA:01 15: Händelser Brand, fel och frånkopplingar visas i displayen Menyer ANV. MENY: 1.Prov 2:Behörighetsnivå 3 3:Språk Menyerna är arrangerade i en hierarki, den högsta är användarmenyn från vilken andra menyer nås. 13 Utgåva 3

14 Displaymenyer 5.2 Brandlarm Om en brand är detekterad kommer displayen automatiskt att visa brandlarm: Värmedetektor - plan BRAND SEK:025 D112 CA:01 15:28 Rökdetektor - plan BRAND SEK:024 D117 CA:01 15:39 Flera larm Värmedetektor - plan BRAND SEK:025 D112 CA:01 15:28 Centralen visar 1:a larmet på rad 2 och 3. Om flera larmer finns kan användaren bläddra mellan övriga larm på rad 2 och 3 medan det senaste larmet är låst på rad 5 och 6. Rad 2 visar den inlagda texten (Detektortext och sektionstext) för larmande detektor. Rad 3 indikerar larmande sektionsnummer, detektors adress, central apparat och tid då larmet kom. D112= Slinga 1, Detektoradr: 12 CA: Central Apparat Rökdetektor - plan BRAND SEK:024 D117 CA:01 15:39 Fel i brandlarm central:00 FRÅNKOPLINGAR I BRANDLARMSENTRAL 5.3 Fellarm/frånkoplingar När ett fellarm detekteras eller det är en frånkopling i någan central apparat visas ett generellt meddelande med numret på den centralapparat *) där felet uppstått. För mer information om felet kontrollera motsvarande centralapparat. *) Numrering av centraler. Master och Stand alone centraler rapporteras med nummer 00 Slav centraler blir rapporterade med nummer Vid ID2Net kommer samtliga centraler att rapporteras som 00 Utgåva 3 14

15 Displaymenyer BFT3000 Operating Manual 5.5 Menyer i displayen För att visa användarmenyer M eller eller Nyckeln ska vara i betjäningsläge för att betjäning ska vara möjlig. För att visa användarmenyerna när systemet är i normal drift. Aktivera nyckelbrytaren genom att vrida om nyckeln och tryck M. BFT 3000 M ANV. MENY: 1.Prov 2:Behörighetsnivå 3 3:Språk TEST MENU: 1.Lamptest 15: Att navigera genom menyerna I detta exempel vill man visa testmenyn som är val 1 i användarmenyn. Tryck M för att komma till användarmenyn, tryck motsvarande nummer för att välja önskad meny. I detta fall för Testmenyn. För att komma in i behörighetsnivå 3, krävs en passerkod. Denna meny är tänkt för installatörer och inte för användare. Vidare beskrivning av detta finns i installationsmanualen. 15 Utgåva 3

16 Testmeny 6 Test 6.1 Lamptest Från meny, välj 1 Prov och 1 Indikeringsprov ANV. MENY: 1.Prov 2:Behörighetsnivå 3 3:Språk 1 Samtliga lysdioder tänds, intern summer startar och displayen inverteras och visar tid och datum inverterat i vit text. Gå ur testen med * eller vänta på time-out i ca 10 sekunder. PROV MENY: 1.Indikeringsprov 1 SLÄCKANLÄGGNING AKTIVERAD BRANDVENTILATION AKTIVERAD LARMSÄNDARE AKTIVERAD Utgåva 3 16

17 Övriga inställningar ANV. MENY: 1.Prov 2:Behörighetsnivå 3 3:Språk 3 1:Engelska 2:Norska 3:Svenska 4:Finska 5:Danska * 7 Övriga inställningar 7.1 Välja språk Denna funktion ändrar menyspråket i enheten. Denna funktion ändrar menyspråket i enheten. 1 Välj Välj språk menyn genom att trycka 3 i Användarmenyn. 2 För att välja språk, tryck siffran före det språk som önskas Utgåva 3

18 Honeywell Life Safety Arenavägen 27 Box10122 SE12128 STOCKHOLM-GLOBEN Tel Fax E-post: Web:

19 Honeywell Life Safety AS Arenavägen 27 Box10122 SE12128 STOCKHOLM-GLOBEN Tel Fax E-post: Web:

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen. 2003-03-12 Digiplex 48/96 användarmanual 2 1 Inledning...4 1.1 Förklaringar...4 2 Grundläggande funktion...4

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer