PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PC9155 v1.1 Tillägg PN# R001"

Transkript

1 PC9155 v1.1 Tillägg Detta dokument beskriver funktionaliteten i den röstmodul som finns i PC9155 v1.1, ett tillägg till följande dokument: Alexor 2-Vägs Trådlöst Larmsystem Installationsguide v1.1 PN# R001 Röstmodulen kan kommunicera systemhändelser som till- och frånkoppling, sektionslarm och fel till användare genom att spela upp valda röstmeddelanden i telefonen. PC9155 stödjer uppspelning av röstmeddelande via PSTN (den analoga uppringaren). SMS kan användas i det fall en GSM finns tillgänglig. En uppringning från röstmodulen sker på följande sätt:: 1. PC9155 ringer det första inprogrammerade numret och väntar på svar. I det fall samtalet inte besvaras inom 8 ringsignaler kopplas samtalet ned och nästa nummer i listan rings upp. 2. Systemmeddelandet spelas upp följt av de meddelanden som valts för respektive händelse som har inträffat. 3. Efter att alla meddelanden spelats upp har mottagaren av samtalet följande val: Tryck 1 för att kvittera uppringningen. Systemet ringer nästa telefonnummer i listan. Tryck 2 för att kvittera och stoppa vidare uppringning. Tryck * för att kvittera, stoppa vidare uppringning och öppna fjärrmeny (i det fall funktionen är aktiverad). Tryck # för att upprepa meddelandet. ANM: I det fall mottagaren av samtalet inte gör någonting kommer samtalet automatiskt att kopplas ned efter 15 sekunder och nästa mottagare i listan att ringas upp. Om PC9155 är programmerad att göra 2 uppringningsförsök per telefonnummer görs det andra försöket direkt efter det första till samma nummer. Efter två misslyckade försök ringer systemet till nästa nummer i listan. Programmering röstmodulen: Programmera in de telefonnummer som skall ringas upp. Användaren kan själv lägga in nummer 1-5 via [ ][6] i knappsatsen. Endast installatören kan lägga in telefonnummer 6. Ställ in uppringaranvisningar. Ställ in språk på röstmodulen. Spela in egna meddelanden och ett systemmeddelande. Välj de röstmeddelanden som skall kommuniceras. Varje enskilt steg beskrivs i detalj nedan. Up till 6 telefonnummer kan läggas in som mottagare av röstmeddelanden. De första 5 numren kan användaren själv programmera under användarmeny [ ][6]. Se PC9155 Användarmanual för mer information. Installatören kan programmera in alla 6 nummer i programmeringsläge [ ][8]. För att programmera telefonnummer: 1. Tryck [ ][8][installatörskod][878]. 2. Ange den tvåsiffriga undersekvensen motsvarande det telefonnummer ska skall programmeras,[51]-[56] för telefonnummer Ange telefonnummer (upp till 32 tecken). 4. Tryck [#] för att spara och avsluta. Installatören kan programmera uppringarval individuellt för varje telefonnummer. Uppringarvalet bestämmer vilka händelser som skall kommunicers till respektive telefonnummer. För att programmera uppringaranvisningar: 1. Tryck [ ][8][installatörskod][878]. 2. Ange den tvåsiffriga undersekvensen för den uppringaranvisning som skall programmeras: [61] Larm [62] Fel [63] Till/Frånkoppling 3. Tänd option 1-6 för att aktivera uppringning av händelsen till respektive telefonnummer Tryck [#] för att avsluta. 5. Programmera resterande uppringaranvisningar enligt ovan. 1

2 PC9155 v1.1 Trådlöst Larmsystem Språkval för röstmodulen görs i programmeringsläge, sekvens [878][070]. Fabriksinställt värde är 01, Engelska. För att ändra språk: 1. Tryck [ ][8][installatörskod][878][070]. 2. Ange tvåsiffrigt värde, [01]-[16], för det språk som önskas. Se sidan 8 i detta tillägg för mer information. 3. Tryck [#] för att avsluta. Tillgängliga språk kan skilja mellan region. Se klisterdekal på insidan av centralapparatens front för tillgängliga språk i systemet. i Upp till 16 olika 3-sekunders meddelanden kan spelas in och ett 6-sekunders systemmeddelande. Systemmeddelandet är det första som spelas upp när samtalet besvaras som en identifiering för mottagaren. Spela in ett eget meddelande på 6- sekunder, välj något av de befintliga meddelanden i PC9155 röstbibliotek eller avänd det förinställda meddelandet 'Alexor'. 'Alexor' är inte ett valbart meddelande i biblioteket och spelas över när ett eget systemmeddelande spelas in. Röstmodulen har även nedanstående förinspelade meddelanden som spelas upp vid respektive händelse: Nätspänning saknas Kommuniceras efter att timern för nätspänningsfel har löpt ut. Batterifel Kommuniceras när ett batterifel uppstår i systemet från PC9155 centralapparat, knappsatser, sektioner, sirener, fjärrkontroller, och proxbrickor. Fel Kommuniceras när ett fel inträffar i systemet, på knappsatser, sirener eller sektioner. Sabotage Kommuniceras när ett sabotage detekteras på PC9155 centralapparat, knappsats, siren eller sektion. Meddelande om sabotage på centralapparat, knappsatser eller sirener kan urkopplas av installatören i programmeringsläget. Röstmodulen har ett bbiliotek av förinspelade röstmeddelanden som kan användas individuellt eller tillsammans för uppspelning vid varje unik händelse. Förutom de förinspelade finns det 16 minnesplatser i biblioteket för inspelning av ord eller kortare fraser. Varje meddelande i biblioteket identifieras med ett tvåsiffrigt nummer enligt listan nedan. 00 Urkopplat (blankt) 17 Brandlarm 34 Hobbyrum 01 Eget 1 18 Sjukdom 35 Sovrum 02 Eget 2 19 Bråklarm 36 Badrum 03 Eget 3 20 Överfall 37 Kök 04 Eget 4 21 Nödlarm 38 Källare 05 Eget 5 22 Tillkoppling 39 Kontor 06 Eget 6 23 Frånkoppling 40 Garage 07 Eget 7 24 Nätspänning saknas 41 Övervåningen 08 Eget 8 25 Sabotage 42 Nedervåningen 09 Eget 9 26 Fel 43 Hall 10 Eget Lågt batteri (Batterifel) 44 Rörelse 11 Eget Framsida 45 Fönster 12 Eget Baksida 46 Översvämning 13 Eget Matsal 47 Kolmonoxid larm 14 Eget Vardagsrum 48 Dörr 15 Eget Gästrum 16 Eget Tvättrum 99 Systemmeddelande Via en vanlig telefon inkopplad till PC9155 s RJ-11 jack, kan ett 6-sekunders systemmeddelande eller 3-sekunders meddelande spelas in och sparas till röstbiblioteket. För att spela in ett meddelande: 1. Anslut en telefon till RJ-11 kontakten på sidan av centralapparaten. 2. Tryck [ ][8][installatörskod][877]. Följande visas i knappsatsens LCD: Röstinspelning. Tryck # för avsluta. ANM: Knappsatsen och centralapparatens LED indikeringar kommer att blinka för att indikera att inspelning pågår. När inspelningsläget avslutas av installatören kommer de att sluta blinka inom 30 sekunder. 3. Ange ett tvåsiffrigt nummer för det egna meddelande som skall spelas in. 4. Ange 99 för att spela in ett systemmeddelande eller för andra typer av meddelanden. I det fall något redan finns inspelat på den valda platsen kommer det meddelandet att spelas upp, [ ] kan tryckas för att spela över det befintliga eller [#] för att välja en annan plats. Systemet kommer att pipa för att indikera att inspelningen har startat. 2

3 PC9155 v1.1 Tillägg 5. Tala in meddelandet. Inspelningen avslutas automatiskt efter tre sekunder om plats är valt eller efter sex sekunder i det fall systemmeddelandet är valt. Tryck [#] på telefonen för att avlsuta inspelningen tidigare. 6. Tryck [#] på knappsatsen för att avsluta inspelningsläget. 7. Koppla ur telefonen från RJ-11 kontakten efter avslutad inspelning. Följ nedanstående steg för att radera ett inspelat meddelande: 1. Anslut en telefon till RJ-11 kontakten på centralapparaten. 2. Tryck [ ][8][installörskod][877]. Knappsatsens LCD visar: Röstinspelning. Tryck # för avsluta. 3. Tryck in det tvåsiffriga nummer för den plats där det meddelande finns som skall raderas. 4. Tryck [ ] för att välja överskrivning och sedan [ ] igen för att radera meddelandet. 5. Tryck [#] för att avsluta röstinspelning. Det är möjligt att välja upp till tre meddelanden från röstbiblioteket till varje händelse som systemet kan kommunicera, undantaget systemmeddelandet som endast kan ha ett röstmeddelande valt för uppspelning. Särskilt lämpligt vid exempelvis sektionsidentifiering. 1. Tryck [ ][8][installatörskod][878]. 2. Ange ett tvåsiffrigt nummer enligt nedan för det som skall programmeras. (exempelvis [01] för att välja ett meddelande för sektion 1). [00] Systemmeddelande [01] [16] Sektion 1-16 [17] Brandlarm [18] Nödlarm [19] Bråklarm [20] Hotlarm [21] [26] Frånkoppling av användare 1-6 [27] Frånkoppling av masterkod [28] [32] Tillkoppling av användare 1-6 [33] Tillkoppling av masterkod [34] Nätfel [35] Batterifel [36] Fel på trådlöst [37] Sabotage Se sidan 6 för en detaljerad beskrivning av varje händelse. 3. Ange det tvåsiffriga nummer som motsvarar det önskade meddelandets plats i röstbiblioteket. Valet är sexställigt och medger en kombination av upp till tre meddelanden. Ange 00 för att avsluta ett meddelande, anges exemeplvis där färre än 3 meddelanden behövs. (för att välja Badrum Övervåningen till sektion 5, ange [05][364100]. 4. Upprepa steg 2-3 för att programmera fler meddelanden. 5. Tryck [#][#] för at avsluta och gå ur programmmeringläget. 3

4 PC9155 v1.1 Trådlöst Larmsystem 4

5 5 PC9155 v1.1 Tillägg

6 PC9155 v1.1 Trådlöst Larmsystem Följande avsnitt beskriver programmering av röstmodulen. I denna sekvens kan inspelning göras av 16 olika tre-sekunders röstmeddelanden samt ett systemmeddelande på sex sekunder, inspelning sker via en analog telefon ansluten på centralapparatens RJ-11 kontakt. När denna sekvens tryckts in kommer centralapparatens och knappsatsens LED indikeringar att blinka. Efter att sekvensen avslutas upphör blinkningarna inom 30 sekunder. Här väljs de meddelanden som skall spelas upp ur röstbiblioteket vid respektive händelse. Undersekvens 00 till 99 accepteras. 00 Systemmeddelande Det fabriksinställda värdet 99 är röstbibliotekets systemmeddelande. Om så önskas kan valfritt meddelande ur biblioteket väljas med dess tvåsiffriga platsnummer Sektion 1-16 larmbesked Upp till tre meddelanden från biblioteket kan väljas för varje sektion. Exempel, i röstbibilioteket är plats 40 Garage, 48 är Dörr och 00 anger slut på meddelandet. I det fall programmeras för sektion 1, ([878][01]), kommer systemet att spela upp meddelandet Garage Dörr vid larm på sektion 1. Fabriksinställt är värdet på alla sektioner (inget meddelande). 17 Brandlarm Spelas upp när ett brandlarm utlöser i systemet. Larm från brandsektioner genererar respektive sektionsmeddelande [01-16] enligt ovan. Fabriksinställt värde är OBS: Larm från sektion 17 och över stöds inte. 18 Nödlarm Spelas upp när ett nödlarm (larm från knappsatsens [N]ödknapp) inträffar. Fabriksinställt värde är Bråklarm Spelas upp när ett bråklarm (larm från knappsatsens [Ö]verfallsknapp) inträffar. Fabriksinställt värde är Hotlarm Spelas upp vid hotlarm (hotkod använd). Fabriksinställt värde är Frånkoppling av användare 1-6 Fabriksinställt värde är Anm: Meddelade vid frånkoppling av användare 7 och upp stöds inte, undantaget masterkoden. Anm: Tanken är att ett meddelande som identifierar användaren väljs efter meddelandet frånkoppling (plats 22 i biblioteket). 27 Frånkoppling av masterkod Spelas upp vid frånkoppling av masterkod (Kod 40). Fabriksinställt värde är Tillkoppling av användare 1-6 Fabriksinställt värde är Anm: Meddelade vid frånkoppling av användare 7 och upp stöds inte, undantaget masterkoden. 33 Tillkoppling av masterkod Spelas upp vid frånkoppling av masterkod (Kod 40). Fabriksinställt värde är Anm: Tanken är att ett meddelande som identifierar användaren väljs efter meddelandet tillkoppling (plats 23 i biblioteket). 34 Nätfel Spelas upp när ett nätfel (nätspänning saknas) uppstår i systemet, följer timer för nätfel. Fabriksinställt värde är Batterifel Spelas upp när ett batterifel inträffar på PC9155 eller sektioner, knappsatser, sirener, fjärrkontroller eller proxbrickor. Efter att detta meddelande har komunicerats måste felet återställas i systemet innan ett nytt meddelande om batterifel kan kommuniceras. Fabriksinställt värde är Fel på trådlöst Spelas upp när PC9155 ställer ut ett sektionsfel på trådlös enhet (övervakningsfel). Efter att detta meddelande har komunicerats måste felet återställas i systemet innan ett nytt meddelande om fel på trådlöst kan kommuniceras. Fabriksinställt värde är Sabotage Spelas upp när ett sabotage inträffar på PC9155, knappsats, siren eller sektion. Efter att detta meddelande har komunicerats måste felet återställas i systemet innan ett nytt meddelande om sabotage kan kommuniceras. Fabriksinställt värde är Upp till sex telefonnummer kan programmeras varav de fem första är tillgängliga för användaren via [ ][6] användarmeny. Uppringningsförsök sker till alla inprogrammerade nummer. Fabriksvärdet på dessa sekvenser är HEX F (nollvärde, ignoreras). Programmering av nummer sker på samma sätt som i sekvens [301]-[303], och [305]. Det är inte nödvändigt att lägga in nummer efter varandra, ett nummer som inte programmerats ignoreras, dock kontrolleras alla sex nummer. Exempel, i det fall nummer 1, 2, 4 och 6 är programmerade ringer systemet först 1, sedan 2, sedan nummer 4 följt av telefonnummer 6. In/urkopplar uppringning av larm, vilket inkluderar sektionslarm 1-16, brand, nöd, bråk och hot till telefonnummer 1-6. Fabriksinställt värde är TÄND Option Beskrivning [1] TÄND: Uppringning till telefonnummer 1 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 1 urkopplat [2] TÄND: Uppringning till telefonnummer 2 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 2 urkopplat. [3] TÄND: Uppringning till telefonnummer 3 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 3 urkopplat. [4] TÄND: Uppringning till telefonnummer 4 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 4 urkopplat. [5] TÄND: Uppringning till telefonnummer 5 inkopplat. 6

7 PC9155 v1.1 Tillägg SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 5 urkopplat. [6] TÄND: Uppringning till telefonnummer 6 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 6 urkopplat. [7]-[8] Används ej In/urkopplat uppringning av fel, sabotage, batterifel och nätfel. Fabriksinställt värde är SLÄCKT. Option Beskrivning [1] TÄND: Uppringning till telefonnummer 1 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 1 urkopplat. [2] TÄND: Uppringning till telefonnummer 2 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 2 urkopplat. [3] TÄND: Uppringning till telefonnummer 3 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 3 urkopplat. [4] TÄND: Uppringning till telefonnummer 4 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 4 urkopplat. [5] TÄND: Uppringning till telefonnummer 5 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 5 urkopplat. [6] TÄND: Uppringning till telefonnummer 6 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 6 urkopplat. [7]-[8] Används ej In/urkopplar uppringning vid till/frånkoppling av användare 1-6 samt 40. Fabriksinställt värde är SLÄCKT. Option Beskrivning [1] TÄND: Uppringning till telefonnummer 1 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 1 urkopplat. [2] TÄND: Uppringning till telefonnummer 2 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 2 urkopplat. [3] TÄND: Uppringning till telefonnummer 3 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 3 urkopplat. [4] TÄND: Uppringning till telefonnummer 4 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 4 urkopplat. [5] TÄND: Uppringning till telefonnummer 5 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 5 urkopplat. [6] TÄND: Uppringning till telefonnummer 6 inkopplat. SLÄCKT: Uppringning till telefonnummer 6 urkopplat. [7]-[8] Används ej Följande val finns tillgängliga för röstmodulen: Option Beskrivning [1] Röstdetektering TÄND: Väljer att röstmodulen börjar uppspelning när ett ljud hörs ( hallå ). Bör urkopplas i det fall en brusig teleonförbindelse stör funktionen. SLÄCKT: Uppspelning av meddelande startar först när valfri tangent trycks in på mottagande telefons knappsats. [2] Antal uppringningsförsök [3]-[8] Används ej TÄND: Två försök görs till ett telefonnummer innan växling sker till nästa nummer. SLÄCKT: Ett försök görs till ett telefonnummer innan växling sker till nästa nummer. Här kan röstmodulens språk väljas. Ett tvåsiffrigt värde motsvarar ett språk enligt nedanstående lista. Giltigt val är 01 till 16. Ogiltigt val (00, 17-99, eller om språket inte finns tilgängligt), genererar en lång ton i knappsasten. Språk 7

8 01 English 05 Italian 09 Finnish 13 Danish 02 Spanish 06 Dutch 10 German 14 Hebrew 03 Portuguese 07 Polish 11 Svenska 15 Greek 04 French 08 Czech 12 Norwegian 16 Turkish i Tillgängliga språk skiljer sig från de olika versionerna. Se insidan av frontstycket för de språk som finns tillgängliga. För information om SMS funktioner och programmering, se v1.1 TL260GS/TL265GS/GS2060/GS2065 Installationsguide. New P/N required!

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats ANVÄNDARMANUAL LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats Mad e in C A N A D A Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Knappsatsindikatorlampor... 3 2.2 Visuell återkoppling...

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.

Snabbguide för installation. Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec. Snabbguide för installation Du som registrerad återförsäljare kan hämta den fullständiga installationsmanualen för Agility 3 på www.teletec.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Installera centralapparaten... 3 2.

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z (extra tillval) Power 832 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 3 Grundfunktioner... 4 Tillkoppling... 4 och 6 Frånkoppling...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Programmeringsjournal

Programmeringsjournal NY MANUAL Kortkommando: för WisDom version 3 (September 2006) Denna programmeringsjournal används för all programmering i installatörsläge [ ][9][1][Installatörskod][#]. Programmering av röstmodul sker

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

GS2060/GS2065 TL260GS/TL265GS

GS2060/GS2065 TL260GS/TL265GS Programmeringsjournal GS2060/GS2065 GPRS/GSM Uppringare TL260GS/TL265GS Ethernet/Internet och GPRS/GSM Uppringare v1.1 Viktigt: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, funktioner

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare PC4020 Programmeringsjournal DLS-3 v1,3 eller senare 48 Innehållsförteckning Programmeringsinstruktion... 2 Systemöversikt... 4 Systemprogrammering... 6 SYSTEM... 6 Systemkoder... 6 Händelsetexter... 7

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom hela manualen. PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat

FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat FREEWAVE - 64 64-sektioner trådlös centralapparat Användarmanual Version 1.01 05/2003 Copyright för Crow Products Ltd Juni 2003 FreeWave 64 V1.01 och senare Introduktion Introduktion Möt larmsystemet Freewave-64

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. 10 sektioners LED-Knappsatser

ANVÄNDARMANUAL. 10 sektioners LED-Knappsatser ANVÄNDARMANUAL 10 sektioners LED-Knappsatser Mad e in C A N A D A Reservation för tryckfel och ändringar i manualen. Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Ljudåterkoppling...

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen.

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. Reservation för tryckfel och förändringar

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem

HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem -- HS2016/2032/2064/2128 Larmsystem V1.1 Handhavarinstruktion Rev. 6 (uppdaterad 110615) Denna instruktion innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Röstuppringarmodul V2.1 VD710 Kompatibel med alla centraler Säkerheten har en röst

Röstuppringarmodul V2.1 VD710 Kompatibel med alla centraler Säkerheten har en röst Röstuppringarmodul V2.1 VD710 Kompatibel med alla centraler Säkerheten har en röst Programmerings- & Användarmanual 2007-01-16 ParaVox Programmerings- & Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Inledning...4

Läs mer

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon MemoryPlus 309dp 1 2 3 4 5 Svenska 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka English 1 Speed dial keys 2 Keypad 3 Battery cover Norsk 1 Hurtigtaster 2 Tasteblokk 3 Batterideksel 4 Anslutning för

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med:

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 INS-30173 Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 Snabbguide för inkoppling och programmering Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Med ett Net2 Passersystem är det möjligt att kontrollera till- och frånkoppling

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Användarmanual PAK-50

Användarmanual PAK-50 Användarmanual PAK-50 SE För att kunna använda alarmknappen måste ett SIM-kort vara installerat (medföljer inte). Se den andra manualen Installation och inställningar. 1 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1.1 OBS! Läs

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER MASTER 1. ALLMÄNT Obs! Detta lås måste först grundprogrammeras via dator. När grundprogrammering utförts innehåller låset master, manager samt användare. Se nedan vad respektive kodtyp kan göra: Master

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

Mer än bara säkerhet

Mer än bara säkerhet Mer än bara säkerhet Det kompletta trådlösa säkerhetssystemet för bostäder och mindre företag Mer än bara säkerhet Infinite Prime är den kompletta trådlösa säkerhetslösningen för alla typer av bostäder

Läs mer

Installationsmanual Sidan 1

Installationsmanual Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer