Verksamhetsplan Samhällspåverkan Cancerstiftelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen"

Transkript

1 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen och rehabiliteringen. Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland har en gemensam verksamhetsidé och de arbetar tillsammans för att besegra cancer. Den helhet som består av Cancerstiftelsen och Cancerföreningen brukar kallas Cancerorganisationerna. Cancerföreningen har en egen verksamhetsplan. År 2014 kommer Cancerstiftelsen att fokusera särskilt på att säkra tillräcklig finansiering för cancerforskning samt på att förbättra cancerrådgivningen och den förebyggande verksamheten. Den senare uppgiften sköts främst genom att stödja Cancerföreningens och dess medlemsföreningars rådgivningsverksamhet och allmänna cancerarbete. Ett centralt mål för verksamhetsåret 2014 är att förnya stiftelsens strategi. Som stöd för strategireformen kommer man att tillsammans med Cancerföreningen genomföra en extern utvärdering av Cancerorganisationerna. Cancerstiftelsen fusioneras med Stiftelsen för cancerforskning i början av Fusionen kommer att ytterligare stärka Cancerstiftelsens ställning som forskningsfinansiär och påverkare inom cancerprevention. Cancerstiftelsen grundades för 66 år sedan. Stiftelsen är en samhällelig aktör som verkar inom två sammanhängande områden. Den är å ena sidan en traditionell allmännyttig stiftelse som har haft stor inverkan på hur cancerforskningen och bekämpningen av cancer har utvecklats i Finland. Cancerstiftelsen samarbetar med stora finländska stiftelser som finansierar forskning och vill således bidra till att stärka stiftelsernas ställning inom den finländska forskningsfinansieringen och -politiken. Å andra sidan har stiftelsen också en viktig nationell och regional uppgift i att stödja cancerpatienter och förebygga cancer. Denna uppgift sköts huvudsakligen av Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar, men det är Cancerstiftelsens och Penningautomatföreningen RAY:s stöd och bidrag som möjliggör detta arbete i Finland. På basis av denna uppgift ska Cancerstiftelsen tillsammans med Cancerföreningen vara med om att inverka på den nationella cancerpolitiken och säkra god vård, en trygg ställning och tillräckliga fördelar för cancerpatienter. Samhällspåverkan Cancerstiftelsens verksamhet har som mål att främja arbetet för att bekämpa cancer, förbättra cancerforskningens ställning och säkra verksamhetsförutsättningarna för allmännyttiga stiftelser. Arbetet för att minska det lidande och de olägenheter som cancer orsakar i samhället fungerar bäst då alla berörda parter samarbetar både i Finland och internationellt. En av Cancerstiftelsens uppgifter är att tillsammans med Cancerföreningen i Finland delta i sådana samarbetsnätverk som främjar spridningen av information och god praxis om kampen mot cancer. Beslutspåverkan. Det främsta sättet för Cancerstiftelsen att påverka Finlands nationella cancerpolitik är att stödja Cancerföreningens arbete och lobbning. De viktigaste politiska besluten i fråga om 2014 års cancerpolitik har att göra med inrättandet av ett nationellt cancercentrum och eventuella förändringar i det nationella screeningprogrammet. Cancerstiftelsen påverkar den nationella forskningspolitiken i samråd med andra finländska stiftelser som beviljar stöd till forskning. Målet är att synliggöra stiftelsernas 1

2 finansiering och ställning inom Finlands forskningspolitik. Stiftelserna har bl.a. fäst uppmärksamhet vid den bristande jämlikheten i stipendieforskarnas ställning jämfört med forskare som har anställning vid universitet. Cancerstiftelsen tycker dock inte att det är ändamålsenligt att stipendierna skulle innehålla en omkostnadsandel som betalas till forskningsplatsen. Stiftelselagstiftningen revideras år År 2013 färdigställdes ett förslag om att göra lagen om stiftelser mer lik aktiebolagslagen. De förändringar som har föreslagits gynnar nödvändigtvis inte traditionella allmännyttiga stiftelser. I samband med lagreformen måste man se till att beskattningsändringarna inte avsevärt försämrar stiftelsernas verksamhetsförutsättningar. Cancerstiftelsen följer också tätt inverkan av den nya lotterilagen, som trädde i kraft i början av 2012, och reformen av lagen om penninginsamlingar. Regeringens proposition om lagen om penninginsamlingar ges till riksdagen under höstsessionsperioden Det nationella cancercentrumet. Cancerstiftelsen deltar i beredningen av det nationella cancercentrumet i syfte att förbättra tillgången till högklassig cancerbehandling i hela landet och främja finländsk cancerforskning. Centrumets verksamhet inleds med provisoriska arrangemang under årets lopp. Cancerstiftelsen är en viktig bidragsgivare till Finlands cancerregister, som enligt planen ska bli en del av det nya cancercentrumet. De frågor som rör cancerregistrets roll i centrets verksamhet är därmed också mycket väsentliga för Cancerstiftelsen. Stiftelsen är dessutom en viktig finansiär av Stiftelsen för Finlands cancerinstitut, som ska bli en av de vetenskapliga aktörerna inom cancercentrumet. Tack vare dessa roller kommer Cancerstiftelsen att vara en av de viktigaste privata stödorganisationerna för cancercentrumets verksamhet. Stiftelsen ska därför också delta i förhandlingarna om centrumets inrättande. Palliativ vård. Cancerstiftelsen deltar i utvecklingen av den palliativa vården bl.a. genom att stödja hospis och deras förutsättningar att fungera som kunskapscentrum för palliativ vård i Finland. Stiftelsen kommer därför att fortsätta stödja läkares möjligheter att delta i specialkompetensutbildning inom palliativ vård. Tyngdpunkten i utvecklingsarbetet ligger på de olika formerna av palliativ vård inom hälso- och sjukvården. Samarbete i Finland. Cancerstiftelsen är medlem i Delegationen för stiftelsen och fonder. Delegationen är den viktigaste förhandlingsparten i stiftelsefrågor och lobbning bland beslutsfattare och myndigheter. Cancerstiftelsens representanter träffar regelbundet representanter för andra liknande stiftelser. Cancerstiftelsen är också medlem i föreningen Ansvarsfullt donerande rf, som främjar god praxis inom medelsanskaffning. Samarbetet mellan föreningen och stiftelser syftar till att påverka beslutsfattare för att säkra att man också i framtiden kan samla in medel för allmännyttiga ändamål. Bidrag till cancerforskning Cancerstiftelsen är den viktigaste privata finansiären av cancerforskning. År 2014 kommer summan av stiftelsens stipendier och andra stöd till vetenskaplig forskning att uppgå till ca fem miljoner euro. Stipendier. År 2013 höjdes summan av Cancerstiftelsens årliga stipendier till 3,3 miljoner euro. Samma nivå kommer att hållas år Stiftelsen utdelar stipendier två gånger om året. På våren utdelas resestipendier och stöd till projekt inom psykosocial cancerforskning. På hösten utdelas de stora stipendierna, övriga stipendier till forskningsgrupper och stipendier för avhandlingar. På våren 2014 kommer stiftelsen dessutom att utdela ett stort stipendium som betalas helt med de 2

3 donationer som samlats in under Movember-kampanjen På hösten utdelas 1 2 stora stipendier. Principerna för stipendieansökan och finansieringskriterierna kommer inte att ändras. Ansökningarna kommer fortsättningsvis att bedömas utgående från de expertutlåtanden som stiftelsens stipendiekommittéer och stipendienämnd utfärdar. Stöd till Finlands cancerregister och Massundersökningsregistret. Finlands cancerregister och dess Massundersökningsregister får finansiering för deras lagstadgade uppgifter via Institutet för hälsa och välfärd (THL) och statsbudgeten. Statens nedskärningar av THL:s finansiering kan också påverka stödet till registren. Cancerstiftelsen har årligen stött registren med euro. Stiftelsens mål är att upprätthålla denna nivå också i framtiden. Dessutom finansierar Cancerstiftelsen en forskaranställning som epidemiolog vid cancerregistret. Anställningen är avsedd för en forskare som bereder sin doktorsavhandling. Övrigt stöd till forskning. Cancerstiftelsen har årligen stött Stiftelsen för Finlands cancerinstitut med ca euro. Stiftelsen för Finlands cancerinstitut grundades ursprungligen av undervisningsministeriet och Cancerorganisationerna i syfte att stoppa flykten av begåvade cancerforskare till utlandet. I början stödde staten och Cancerstiftelsen Stiftelsen för Finlands cancerinstitut med lika stora bidrag. År 2013 var statens stöd euro. Ministeriet har antytt att dess bidrag kan t.o.m. slopas. Å andra sidan har Stiftelsen för Finlands cancerinstitut också fått en ny finansiär av K. Albin Johanssons stiftelse, som finansierar en femårig forskningsprofessur och en tvåårig anställning som cancerforskare vid institutet. Arbetsfördelningen mellan Cancerstiftelsen och Finlands cancerinstitut är klar: institutet finansierar forskaranställningar och stiftelsen stöder cancerforskning på andra sätt. År 1999 överförde Cancerorganisationerna fyra forskartjänster till Finlands cancerinstitut. Sedermera ändrade institutet efter godkännande av Cancerorganisationerna tjänsterna så att två tjänster omvandlades till en treårig forskningsprofessur, en tjänst till en tjänst som längre hunnen forskare och en tjänst till forskardoktor. Senare ändrades den ettåriga tjänsten som längre hunnen forskare till en tvåårig tjänst. Cancerstiftelsens stöd till Stiftelsen för Finlands cancerinstitut kommer att hållas på samma nivå som året förut, euro. Under årets lopp kommer stiftelserna att se över sina strategier och inleda förhandlingar om arbetsfördelningen och fortsättningen av Cancerstiftelsens stöd. Stiftelsernas roller i fråga om det nya nationella cancercentrumet kommer att tas i beaktande. Nordiska cancerunionens (NCU) fond för cancerforskning kommer att beviljas euro för att finansiera samnordiska forskningsprojekt. Cancerstiftelsen gör sig också beredd att efter eget omdöme stödja enskilda initiativ eller ansökningar i relation till vetenskapliga cancerkonferenser som ordnas i Finland eller andra motsvarande vetenskapliga aktiviteter med anknytning till kampen mot cancer. Stöd till utbildning Cancerstiftelsens årliga symposium i Tusby för samman alla finländska experter inom förebyggandet, diagnostiken, behandlingen, uppföljningen och rehabiliteringen av en viss cancertyp eller ett visst cancerproblem. Deltagarna är främst specialläkare och forskare som specialiserat sig inom cancerdiagnostik och -vård. År 2014 ordnas det 41:a symposiet. Temat är frågor kring cancer i huvudet och halsen. Cancerstiftelsen fortsätter sitt stöd till utvecklingen av den palliativa vården genom att stödja läkares möjligheter att delta i specialkompetensutbildning inom palliativ vård. Meningen är att fortsätta stödet åtminstone ett år till. Under årets lopp ska stiftelsen utreda hur många läkare som tack vare stödet fått specialkompetens i palliativ vård. 3

4 Cancerstiftelsen finansierar tillsammans med Tammerfors universitet en deltidsprofessur i cancerepidemiologi vid universitetets enhet för hälsovetenskap. Professorn deltar i ett internationellt utbildningsprogram för epidemiologi i egenskap av kursledare och doktorandhandledare. Stöd till Cancerföreningen och annat cancerarbete Cancerstiftelsen har redan från början stött det arbete som Cancerföreningen i Finland utför, bl.a. arbetet för att stödja cancerpatienter och deras familjer under behandling och rehabilitering. Från och med 2013 har stiftelsen beviljat bidrag också till Cancerföreningens medlemsföreningar. Stödet till Cancerföreningen uppgår till 1,2 miljoner euro och dessutom finansieras den riksomfattande rådgivningstjänsten med euro. I likhet med året innan stöds cancerarbetet runtom i Finland med bidrag om euro. Detta stöd har blivit möjligt i och med att stiftelsen nu också kan be om donationer för cancerarbete, inte bara forskning. Cancerarbetets definition. Med cancerarbete menas det arbete som görs för cancerpatienters och deras närståendes bästa, arbetet med att förebygga cancer och arbetet med att öka kunskapen om cancersjukdomar. Riksomfattande rådgivningstjänst. Stiftelsen upprätthåller Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivningstjänst där professionella inom hälso- och sjukvården besvarar frågor om cancer per telefon och e-post eller i realtid på webben. Samtidigt ger de information, stöd och råd till patienter, deras närstående och andra som är bekymrade över cancer. Tjänsten är avgiftsfri. Övriga bidrag Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne (grundad 1981) är en självständig fond som lyder under Cancerstiftelsen. Den beviljar stöd till sådana familjer som hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av ett barns cancersjukdom. Bidraget på euro beviljas endast en gång till en och samma familj. Priser Cancerstiftelsen prisbelönar vartannat år årets cancerläkare och årets cancersjukskötare med premier på euro. Priserna utdelas i samband med Cancerföreningen i Finlands delegations möte i december Kommunikation Stiftelsen fortsätter sprida forskningskunskap till den breda publiken i form av tidningen Focus Tutkimus. I tidningen presenterar de forskare som fått stipendier under det gångna året sin forskning på ett lättfattligt sätt. Stiftelsens behov att berätta om det arbete som den stöder har särskilt att göra med medelsinsamlingen. Insamlingens behov tas i beaktande vid utvecklingen av stiftelsens kommunikation. Publikationen Focus Oncologiae, som riktas till experter, sammanställs på basis av 2014 års symposium i Tusby. Stiftelsen ska också göra distributionen av publikationen mer ändamålsenlig. Målet är att särskilt satsa på spridningen av forskningskunskap på webben och i sociala medier. I fråga om forskningskommunikation ska stiftelsen dessutom utarbeta en skild intern och extern kommunikationsplan för sociala medier. Stiftelsen kommer att förnya Rosa bandet -kampanjens symbol så att kopplingen till Cancerstiftelsens medelsinsamling blir klarare. 4

5 Medelsanskaffning, ekonomi och förvaltning Tyngdpunkterna för Cancerstiftelsens medelsanskaffning år 2014 utgörs av aktivt arbete för att få in fler donationer och förbättra kommunikationen till donatorer. Därutöver fortsätter arbetet för att förbättra stiftelsens synlighet och image tack vare den nya visuella identiteten som lanserades året innan. Cancerstiftelsen vill bedriva aktiv medelsinsamling för att främja cancerforskning, stödja cancerpatienter och deras anhöriga samt förbättra hela befolkningens hälsa och välfärd. Stiftelsen försöker nå ut till publiken för att samla in pengar i form av månadsdonationer, engångsdonationer, donationer på minnes- och bemärkelsedagar och testamentsgåvor. Dessutom vill stiftelsen uppmuntra privatpersoner och sammanslutningar att grunda egna insamlingar på webben på adressen oma.syopasaatio.fi. I den mån det är möjligt kan stiftelsen också överväga andra insamlingsmetoder, t.ex. lotterier. Ett annat sätt att få in fler donationer är att vädja till företag. Stiftelsen har som mål att ytterligare satsa på företagssamarbetet, t.ex. med olika partnerskap. För företag erbjuds också andra insamlingsmetoder än de vanliga, bl.a. motionsutmaningar som uppmuntrar företagens personal att motionera. Medelsanskaffningen bygger på en omfattande och målinriktad marknadsföringskommunikation: kommunikation, tv-reklamer, utomhusreklamer, tidningsreklamer, digital annonsering, direkt marknadsföring både digitalt och i tryck samt eventuellt olika former av gatuinsamlingar (face-to-face, insamlingsbössor, dörr till dörr). Cancerstiftelsen har också som mål att genomföra en tv-insamling för att värva månadsgivare. Marknadsföringen ska också försöka öka antalet testamentsgåvor års kampanjer är: Cancerstiftelsens vårinsamling (maj), Rosa bandetkampanjen (oktober), Movember (november) och julinsamlingen (december). Stiftelsens festkommittés insamlingar är mycket viktiga för stiftelsen. Insamlingarna sköts av frivilliga medarbetare. Rosa bandet-kampanjen kommer att förnyas så att kampanjens visuella identitet bättre överensstämmer med Cancerstiftelsens identitet och uppgifter. Allt sedan 2013 har Cancerstiftelsens förmögenhet placerats i enlighet med den av styrelsen godkända placeringsplanen. Efter en konkurrensutsättning år 2013 köps förmögenhetsförvaltningen från Nordea och Tapiola. Stiftelsens finansutskott och arbetsutskott följer och utvärderar (två gånger om året) hur placeringsmålen uppnåtts och hur förmögenhetsförvaltarna lyckats med sitt arbete. Cancerstiftelsen har ingen egen avlönad personal, utan det är personalen vid Cancerföreningen i Finlands centralbyrå som sköter om stiftelsens förvaltningstjänster. Stiftelsen betalar en ersättning till Cancerföreningen för dessa tjänster i enlighet med den uppskattade arbetsinsatsen. Stiftelsens förvaltningsutgifter utgör sex procent av den totala budgeten. 5

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014

Cancerföreningen i Finland rf. Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland rf Verksamhetsplan 2014 Cancerföreningen i Finland minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga

Läs mer

Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Cancerstiftelsen ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Innehållsförteckning Cancerstiftelsens mål... 3 Generalsekreterarens översikt... 4 Förtroendevalda... 5 Styrelsen... 5 Arbetsutskottet... 5 Finansutskottet...

Läs mer

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram Centralen för mediefostran och bildprogram Handlingsprogram i Innehåll 1. Att främja en säker mediemiljö och god medieläskunnighet...2 2. MEKU:s verksamhet - lagstiftningsgrunden...4 3. Utgångspunkterna

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. 1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Årsberättelse 2013 Cancerfondens årsberättelse 2013 1av 3 får cancer. Men alla drabbas. Tillsammans kan vi besegra cancer 1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Varje

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

Ilmo Keskimäki Tarja Tamminen Pia Maria Jonsson (red.) Annus Medicus Fenniae 2011 Reykjavik 11 12 augusti, Island

Ilmo Keskimäki Tarja Tamminen Pia Maria Jonsson (red.) Annus Medicus Fenniae 2011 Reykjavik 11 12 augusti, Island Ilmo Keskimäki Tarja Tamminen Pia Maria Jonsson (red.) Reykjavik 11 12 augusti, Island Skrivarna och Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Regeringens årsberättelse 2012. Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden

Regeringens årsberättelse 2012. Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Regeringens årsberättelse 2012 Del 4/4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden Regeringens publikationsserie 8 / 2013 Regeringens årsberättelse 2012 Del 4/4: Åtgärder med

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

Fimea utvecklar, utvärderar och informerar INFORMATION FÖR RATIONELL LÄKEMEDELSANVÄNDNING PUBLIKATIONSSERIEN 1/2012

Fimea utvecklar, utvärderar och informerar INFORMATION FÖR RATIONELL LÄKEMEDELSANVÄNDNING PUBLIKATIONSSERIEN 1/2012 Fimea utvecklar, utvärderar och informerar PUBLIKATIONSSERIEN 1/2012 INFORMATION FÖR RATIONELL LÄKEMEDELSANVÄNDNING Nuläge och strategi för läkemedelsinformationen fram till 2020 INFORMATION FÖR RATIONELL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Näringsdepartementet Sverige, 2000 DEN SVENSKA REGERINGENS FEMTE PERIODISKA RAPPORT om åtgärder för genomförande av KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Ratificeringsinstrumentet

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer