Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande OM 11/41/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010"

Transkript

1 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB STATSRÅDET Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen för revidering av lagen om stiftelser (23/2013) Delegationen för stiftelser och fonder rf avger högaktningsfullt följande utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen för revidering av lagen om stiftelser: Allmänt Delegationen för stiftelser och fonder anser det vara bra att lagen om stiftelser revideras. Målet för lagreformen ska vara att främja stiftelsernas handlingsmöjligheter i syfte att stärka det civila samhället. Lagen ska dock revideras genom att man identifierar och tar hänsyn till särdragen i stiftelseverksamheten utan att förminska den finländska stiftelsebildens och stiftelseverksamhetens anseende. Privata stiftelser är mycket viktiga för det finländska samhället. År 2012 stödde enbart de 142 medlemsstiftelserna i Delegationen för stiftelser och fonder allmännyttiga ändamål med över 330 miljoner euro. Inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet samt idrotts- och ungdomsarbetet kan värdet på de viktiga institutionsstiftelsernas verksamhet därtill mätas i hundratals miljoner euro. Genom stiftelserna kan medborgarna på många sätt aktivt arbeta för saker som de definierar som viktiga. I stiftelserna verkar tusentals frivilliga som sakkunniga och i förtroendeuppdrag och ger av sin tid för vetenskapen och kulturen på samma sätt som finansiella donatorer ger av sina tillgångar. Stiftelsernas medel bygger på donationer till allmännyttiga ändamål och dessa förvaltas för det allmänna bästa, inte för någon aktörs egna intressen. Eftersom avsikten inte är att stiftelser ska ge en viss ägare ekonomisk fördel och utgångspunkterna för stiftelseverksamhet och aktiebolag är mycket olika, orsakar den samfundslagstiftning som nu är utgångspunkten för lagreformen problem. Det är förnuftigt att de tekniska bestämmelserna förenhetligas med samfundslagen, men särprägeln i stiftelsernas verksamhet får inte glömmas bort. I många frågor har strävan efter en större enhetlighet drivits för långt. I motiven till lagförslaget ska stiftelsernas särdrag och deras roll som ideella aktörer i det civila samhället betonas. Lagförslaget år långt och många av dess bestämmelser är anmärkningsvärt detaljerade. I den fortsatta beredningen av lagen ska man överväga det ändamålsenliga i en så detaljerad lagstiftning. Bestämmelserna ska vara entydiga, exakta och tydliga för att stiftelsernas ledning och funktionärer ska kunna sköta förvaltningen även utan juridiska specialkunskaper. Lagen ska främja god förvaltningssed och transparens i förvaltningen, inte som ett självändamål utöka paragrafrytteriet. Det är viktigt att stiftelsens verksamhet även i fortsättningen definieras av egna, tillräckligt detaljerade stadgar och inte enbart av presumtionsbestämmelser i lag.

2 2(8) Till de positiva reformerna i lagförslaget hör en större öppenhet, snävare definitioner på närståendekrets, klarare ansvarsförhållanden, enklare process för stadgeändringar samt bättre fusions- och revisionsregler än tidigare. I vårt utlåtande fokuserar vi främst på ändringsförslagen. Utifrån det som anförts i betänkandet anser vi också det ändamålsenligt att osjälvständiga stiftelser inte regleras. Konsekvenser Bedömningarna av lagreformens konsekvenser är i huvudsak korrekta, även om de inte alltid nödvändigtvis konkretiseras i den lagform som anges i betänkandet. Den anförda uppfattningen om att lagförslaget i synnerhet skulle effektivisera stiftelsernas verksamhet och förbättra deras resultat väcker tvivel. Såvitt vi kan se finns det inte fog för en sådan bedömning åtminstone för stipendiefondernas del, som redan nu har en mycket effektiv förvaltning och vars administrativa kostnader utgör endast en liten del av motsvarande utgifter i offentliga institutioner. Årsbudgeten för till exempel Centret för konstfrämjande är exakt lika stor som för Svenska Kulturfonden, centret har 100 anställda och fonden 17. Som ett annat åskådliggörande kan konstateras att de administrativa kostnaderna för ledamöterna i Delegationen för stiftelser och fonder i allmänhet utgör cirka 12 % av det utdelade stödets belopp, vilket visar på stiftelsernas effektivitet och understryker betydelsen av det frivilligarbete som utförs i dem. Vi vill uttrycka vår oro över att en utökad reglering i enlighet med lagförslaget skulle öka stiftelsernas administrativa kostnader. Det är klart att om lagstiftningen ökar stiftelsernas administrativa kostnader och de tillsyns- och andra avgifter som tas ut hos stiftelser, blir det mindre kvar att dela ut till allmännyttiga ändamål. Om lagreformen leder till att stiftelsernas särprägel försvagas och deras allmännyttiga ställning äventyras, ökar även hotet om att donationerna från privatpersoner minskar och stiftelsernas anseende bland allmänheten sjunker. Utvecklandet av stiftelseinstitutionen bör även i framtiden sporra medborgarna att donera privat förmögenhet för det allmänna bästa. Delegationen för stiftelser och fonder rf föreslår följande ändringar i lagförslaget, med hjälp av vilka stiftelsernas verksamhetsförutsättningar kan utvecklas: STIFTELSELAG I AVDELNINGEN. ALLMÄNNA PRINCIPER OCH GRUNDANDE 1 kap. De centrala principerna för stiftelsers verksamhet 1:2 Verksamhetens ändamål, verksamhetsformer, status som juridisk person och begränsat ansvar Enligt arbetsgruppens förslag: En stiftelse medför nytta för det ändamål som anges i dess stadgar. Ändamålet får inte vara att bedriva affärsverksamhet eller bereda någon i den närståendekrets som anges i 7 särskild ekonomisk fördel.

3 3(8) Definitionen på stiftelsens ändamål och den anknytande inskränkningen av närståendekretsen hör till lagens viktigaste bestämmelser. Begreppet särskild ekonomisk fördel definieras i motiven till lagförslaget. Enbart på grundval av lagtexten kan det nu uppstå tolkningsproblem i samband med en stiftelse som grundas av en förmånstagare, vanligen en stödstiftelse. Därför måste begreppet definieras närmare i själva lagen. Det är viktigt att betona stiftelsernas ideella karaktär, vilket ytterligare stärker stiftelsernas särprägel. Vi föreslår följande formulering: Stiftelsens ändamål är att stödja eller bedriva sådan allmännyttig verksamhet som definieras i stadgarna. Ändamålet får inte vara att bedriva affärsverksamhet eller bereda någon i den närståendekrets som anges i 7 särskild ekonomisk fördel. Den formulering som vi föreslår betonar stiftelsens särprägel som ideell aktör och beaktar både institutions- och stipendiestiftelsers särdrag. 1:3 Grundkapital och annan finansiering vid grundandet Enligt arbetsgruppens förslag: En stiftelse som grundas ska ha grundkapital och annan finansiering till minst ett belopp som behövs för att täcka utgifterna för stiftelsens verksamhet enligt verksamhetsplanen under tre år från registreringen. I lagen ska dessutom föreskrivas att grundkapitalet måste uppgå till minst euro. Detta motsvarar gällande bestämmelser, men skärper kravet på minimikapitalet för att grunda en stiftelse. För projekt som inleds med ett litet kapital är det mera motiverat att styra in verksamheten i någon annan form än en stiftelse, till exempel en förening eller osjälvständig stiftelse. Ur samhällssynvinkel är det inte ändamålsenligt att det på lösa grunder grundas nya stiftelser som det varken finns förmåga, intresse eller medel att sköta. Följden kan vara att förvaltningen av många stiftelsers medel blir eftersatt och att verksamheten går in i viloläge. Detta skulle belasta myndighetsmaskineriet, om inte myndighetsprövningen vid grundandet av en stiftelse är så strikt, att det på ett oändamålsenligt sätt skulle bli mycket svårare än i nuläget att grunda en stiftelse. Vi föreslår följande formulering: En stiftelse som grundas ska ha grundkapital och annan finansiering till minst ett belopp som behövs för att täcka utgifterna för stiftelsens verksamhet enligt verksamhetsplanen under tre år från registreringen, dock så, att grundkapitalet ska uppgå till minst euro. 1:4 Ledningens uppgifter Enligt arbetsgruppens förslag: Stiftelsens ledning ska omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål. Definitionen motsvarar inte definitionen på ledningens lojalitet i samfundslagstiftningen och om denna förblir grunden för lagreformen föreslår vi för konsekvensens skull tillägget --- och stiftelsens intressen. Vi föreslår således följande formulering: Stiftelsens ledning ska omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål och stiftelsens intressen.

4 4(8) 1:5 Investeringsverksamhet Enligt arbetsgruppens förslag Investeringsverksamheten ska vara planmässig och stiftelsen ska ha skriftliga principer för den investeringsverksamhet som bedrivs för att finansiera verksamhetsformerna (investeringsplan). Begreppen förmögenhetsförvaltning, investeringsverksamhet och affärsverksamhet ska hållas isär. I stiftelser bedrivs investeringsverksamhet långsiktigt i första hand för att förvalta förmögenheten, och till förmögenheten hänförs även all övrig egendom, inte endast de finansiella tillgångarna. Som rubrik för 1:5 föreslår vi därför Förmögenhetsförvaltning. Dessutom föreslår vi följande som första sats i 1 mom.: En stiftelses förmögenhet ska förvaltas omsorgsfullt. I motiven används även orden investeringspolitik och investeringsstrategi, som är något annat än investeringsplan. Vi föreslår att ordet (investeringsplan) stryks helt och hållet. Vi föreslår följande formulering: 1:5 Förmögenhetsförvaltning En stiftelses förmögenhet ska förvaltas omsorgsfullt. Investeringsverksamheten ska vara planmässig och stiftelsen ska ha skriftliga principer för investeringsverksamheten. 1:6 Affärsverksamhet Annan affärsverksamhet, som inte hänför sig till fullgörandet av ändamålet, ska tillåtas endast i form av ett separat bolag. Stiftelseformen ska inte bli en alternativ form för bedrivande av affärsverksamhet vid sidan av aktiebolag och andra företagsformer. Vår ståndpunkt grundar sig på att stiftelsernas särprägel ska bevaras och transparensen i stiftelsernas verksamhet och deras affärsverksamhet betonas. Det är inte ändamålsenligt att stiftelsetillgångar utsätts för riskerna i affärsverksamhet. I lagförslaget har inte tagits in någon klar bestämmelse om vad som ska ingå i en affärsplan och hur exakt planen ska vara. Att göra upp en affärsplan hör till god förvaltningssed, som stiftelsens ledning svarar för i enlighet med sin egen förpliktelse. Vi föreslår att ordet (affärsplan) stryks helt. 1:7 Närståendekrets Definitionen på närståendekrets i 1:7 har formulerats på ett svårförståeligt sätt. I 5:2 som gäller verksamhetsberättelse avses en snävare närståendekrets än den som definieras i 1:7. Samma term får inte användas för två olika saker. 2 kap. Grundande av stiftelse 2:3 Stadgar I stadgarna ska föreskrivas om stiftelsens organ (förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören) och om antalet ledamöter i styrelsen och ett eventuellt förvaltningsråd samt om antalet revisorer, valet av revisorer och deras mandatperiod.

5 5(8) Med tanke på transparensen i stiftelsens goda förvaltning och verksamhet ska stadgarna vara den handling utifrån vilken stiftelsens förvaltning ordnas. Sålunda kan en utomstående lätt få klarhet i förvaltningens struktur samt eventuella ändringar i den. Att enbart stödja sig på lagens presumtionsbestämmelser leder lätt till en oklar förvaltning. I värsta fall kan det leda till en avsevärd ökning av klander av beslut, då man i stiftelsens förvaltning ändrat förfarandena inom ramarna för presumtionsbestämmelserna, men protokollföringen av besluten är oklar. Stiftelsernas dagliga förvaltning ska kunna ledas i huvudsak med stöd av de egna stadgarna, inte genom att jämföra lagboken och stadgarna. Vi hänvisar även till den ståndpunkt som en minoritet i arbetsgruppen framför om saken i betänkandet (s 59). II AVDELNINGEN. FÖRVALTNING, BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISION 3 kap. Stiftelsens ledning och företrädare 3:1 Stiftelsens ledning Arbetsgruppen föreslår att möjligheten att ha en verkställande direktör i form av ett organ tas in i stiftelselagen Vi anser att möjligheten att välja verkställande direktör alltid ska nämnas i stiftelsens stadgar. Man ska också sörja för att även möjligheten att ha en ledande funktionär i anställningsförhållande eller på förtroendemannabasis består. 3:2 Styrelsens allmänna uppgifter 3:10 Styrelseledamöternas behörighet 3:19 Val av verkställande direktör samt dennes avgång och entledigande I lagförslaget framförs möjligheten att ha med en sammanslutning i stiftelsens förvaltning. Ett samfundsmedlemskap i enlighet med förslaget är inte godkänt i aktiebolag, andelslag eller föreningar (med undantag för disponenter i bostadsaktiebolag) och ska inte heller godkännas i stiftelser. Eftersom en stiftelse inte har någon ägare, har de verksamma i förvaltningsorganen ett större ansvar. Ansvarsförhållandena ska vara klara och personliga för de berörda i förvaltningen. En sammanslutning i stiftelsens förtroendeuppdrag eller som verkställande direktör kan också ge upphov till lojalitetsproblem. På denna grund är samfundsmedlemskap inte ett genomförbart arrangemang. På ovan anförda grunder ska stiftelsens styrelseledamöter och verkställande direktör alltid vara en fysisk person och inte en sammanslutning. Vi föreslår att 3:20 stryks. Vi föreslår också att verkställande direktören inte får vara styrelseledamot. I lagförslaget ingår nu endast begränsningen att verkställande direktören inte får vara styrelsens ordförande. Vårt förslag kringskär inte möjligheten för styrelseledamöter att vara ombudsman eller någon annan ledande funktionär i anställningsförhållande eller förtroendevald, liksom nu. Vi hänvisar även till den ståndpunkt som en minoritet i arbetsgruppen framför om saken i betänkandet (s 57).

6 6(8) 5 kap. Bokslut och verksamhetsberättelse 5:2 Verksamhetsberättelse I 5:2 som gäller verksamhetsberättelse nämns att de uppgifter som nämns i denna paragraf får dock ges i bokslutsnoter i stället för i verksamhetsberättelsen. Med tanke på öppenheten och transparensen i verksamheten anser vi att verksamhetsberättelsen alltid måste innehålla en redogörelse för hur stiftelsen har gått till väga för att fullgöra sitt ändamål. 5:3 Penninglån, säkerheter och ansvarsförbindelser Närståendelån åtminstone i den omfattning som motsvarar gällande lag ska förbjudas, om det inte ligger i stiftelsens intresse att bevilja sådana eller om det inte är fråga om att fullgöra stiftelsens ändamål. 5:4 Koncernbokslut Om ett koncernbokslut inte är nödvändigt med tanke på riktiga och tillräckliga uppgifter, ska kravet på att upprätta koncernbokslut lindras (se 6:3 i bokföringslagen). Stiftelselagen ska inte vara snävare än bokföringslagen. Som ett alternativ föreslår vi att kravet på att ett koncernbokslut ska upprättas lindras så att moderstiftelsen kan ansöka om undantagslov hos bokföringsnämnden för att inte behöva upprätta koncernbokslut. III AVDELNINGEN. ÄNDRING AV STADGARNA SAMT FUSION OCH UPPLÖSNING AV STIFTELSE 6 kap. Ändring av stadgarna 6:2 Ändring av stiftelsens ändamål I motiven till lagförslaget ska bättre än i det framlagda förslaget tas hänsyn till en situation där utvecklingen i samhället eller i omvärlden har gjort stiftelsens stadgeenliga ändamål oändamålsenligt. Sådana situationer är till exempel 1) en betydande ökning av stiftelsens förmögenhet så att det ursprungliga ändamålet blir för snävt i förhållande till de nuvarande ekonomiska möjligheterna, 2) förändringar i det definierade verksamhetsområdet, såsom kommunsammanslagningar, 3) utvecklingen inom samhället eller vetenskapen så att det ursprungliga föremålet för stödet har blivit marginellt i förhållande till situationen när paragrafen om ändamålet skrevs. I exemplen är det inte omöjligt eller avsevärt mycket svårare att fullgöra det ursprungliga ändamålet, men oändamålsenligt. I lagen ska tydligt definieras när och hur samma slags bestämmelser som i form av uttryck för grundarens vilja tas in i nya stiftelser som grundas kan tas in i stadgarna för redan befintliga stiftelser. V AVDELNINGEN. TILLSYN OCH STIFTELSEREGISTER 13 kap. Stiftelseregister 13:1 Stiftelseregister och registermyndighet

7 7(8) 13:3 Personuppgifter som införs i registret I lagberedningen ska man se till att personbeteckningar som förs in i registret i enlighet med nuvarande registerpraxis inte är offentligt tillgängliga. 13:20 Förhandsgranskning Vi understöder förslaget som möjliggör en förhandsgranskning av stadgar även i stiftelseregistret. Detta underlättar stadgeändringar och byråkratin i anslutning till grundandet av stiftelser. 14 kap. Tillsyn över stiftelser Det är bra att de principer och förfaranden som enligt erfarenheterna varit bra i den nuvarande tillsynen över stiftelser skrivs in i den nya lagen. Grunden för myndighetstillsynen är tillsynen över att stiftelsens stadgeenliga ändamål fullgörs, vilket sker som tillsyn över att stiftelsens stadgar och bestämmelserna i stiftelselagen efterföljs. Myndigheten övervakar för grundarens räkning att stiftelsen verkar i enlighet med dennas vilja. Det allmänna har inte och ska inte ha andra intressen i tillsynen över privata stiftelser. Bestämmelser om skatteövervakningen och övervakningen av stiftelsens eventuella offentliga finansiering utfärdas särskilt. 14:3 Rätt att få uppgifter av andra 14:4 Granskningsrätt 14:6 Revisorernas anmälningsskyldighet Revisorernas uppgift ska hållas åtskild från myndighetstillsynen, vilket är patent- och registerstyrelsens uppgift. Stiftelserna lämnar in sina revisionsberättelser till patent- och registerstyrelsen, vilken som en del av sin tillsynsuppgift går igenom dem och vidtar eventuella åtgärder med stöd av revisionsberättelserna. Revisorn ska rapportera problem som han eller hon upptäcker först till stiftelsen, som ska ges möjlighet att vidta korrigerande åtgärder. Om korrigeringar efter skälig tid inte har gjorts, kan revisorn rapportera till patent- och registerstyrelsen. Rapporteringen ska inte vara en skyldighet utan en rättighet. Revisionsprotokollet är en intern handling i stiftelsen som inte ska sändas till patent- och registerstyrelsen. 14:7 Anlitande av utomstående sakkunniga I 4 mom. föreskrivs om möjligheten att fakturera stiftelsen för en tillsynsåtgärd som utförs av en utomstående sakkunnig. Tillsynsåtgärder som samhället vidtar ska bekostas med gemensamma medel. Om avgifter påförs för tillsynen över stiftelser, ska särskilda bestämmelser om alla tillsynsavgifter och grunderna för dem utfärdas särskilt (se punkt 14:15 nedan). 14:14 Handlingars och uppgifters offentlighet Patent- och registerstyrelsen har som tillsynsmyndighet rätt att få uppgifter och handlingar från revisorn för tillsynen. Enligt 14:1 är uppgifterna och handlingarna sekretessbelagda,

8 8(8) om inte den stiftelse som handlingarna och uppgifterna avser ger sitt uttryckliga samtycke till att de lämnas ut. Enligt 14:3 kan Patent- och registerstyrelsen dock besluta att handlingarna och uppgifterna är offentliga, om stiftelsen i sin verksamhet har brutit mot stiftelselagen eller stiftelsens stadgar. Vi anser att det är problematiskt att revisorn enligt revisionslagen måste lämna ut sekretessbelagda handlingar till tillsynsmyndigheten, såsom revisorns arbetsdokument, om myndigheten kan offentliggöra dem. Sådana uppgifter och handlingar bör inte ges offentlighet. 14:15 Stiftelsetillsynsavgift Stiftelser ska inte påföras en separat tillsynsavgift, eftersom samhällets tillsynsåtgärder ska finansieras med gemensamma medel. Patent- och registerstyrelsens stiftelsetillsyn ska utvecklas på ett ändamålsenligt sätt utan att stiftelserna orsakas betydande ekonomiska ytterligare förpliktelser. Arbets- och näringsministeriets förslag till lag om tillsynsavgifter för stiftelser (TEM253/03.01/2013) kan inte godtas. I förslaget tas kostnaderna för stiftelsetillsyn ut hos stiftelserna genom en avgift som graderats enligt deras balansvärde. Om förslaget förverkligas skulle de stora stiftelserna bli tvungna att betala specialtillsynen över vissa stiftelser. Om stiftelsetillsynsavgiften påförs, ska den vara lika stor för alla stiftelser och gälla regelrätt tillsyn. För specialtillsynsåtgärder ska påföras särskilda avgifter, som kan tas ut endast om tillsynen leder till fortsatta åtgärder. Rättegångskostnader bestäms av domstol. Delegationen för stiftelser och fonder ger ett separat utlåtande om lagförslaget till tillsynsavgifter för stiftelser. Tuomo Lähdesmäki Styrelsens ordförande Liisa Suvikumpu Verkställande direktör Delegationen för stiftelser och fonder rf.

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 april 2015 487/2015 Stiftelselag Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: AVDELNING I ALLMÄNNA PRINCIPER

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y1 ETABLERINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning 18 februari 2011 Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan 15 oktober 2007 Antagen av Universitetsstyrelsen

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 5.4.2012 Dnr 459/2/11 Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 1 ÄRENDE 2 UTREDING 3 AVGÖRANDE Rättsregler Jag har på eget initiativ undersökt

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-03 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. En ny lag om personnamn Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2008 Nr 521 531 INNEHÅLL Nr Sidan 521 Försäkringsbolagslag... 1489 522 Lag om införande av försäkringsbolagslagen... 1607 523 Lag

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Keva 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om pensionsanstalten Keva. Keva är en

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning 1 (8) Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 16050 103 21 STOCKHOLM SN Dnr 266/2009 2009-11-20 Remissyttrande Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 126/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i revisionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen i revisionslagen

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna?

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 1 Kommunerna lägger ut sina tjänster Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 2 Vilka tjänster är det skäl att hålla i minnet vid omorganisering? En enskild kommunarbetsgivare befrias inte helt

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 juni 2003 Nr 423 433 INNEHÅLL Nr Sidan 423 Språklag... 1999 424 Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda... 2008 425 Lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER...

2 1991 rd - RP 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Sida ALLMÄN MOTIVERING... 2. Ikraftträdande... LAGTEXTER... 1991 rd - RP 49 Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lagar om ändring av 5 kap. ärvdabalken och 6 lagen om iniöraode av ärvdabalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL A v sikten med

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 2014:573 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 8.2.2008. Typ av publikation Kommittébetänkande.

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 8.2.2008. Typ av publikation Kommittébetänkande. PRESENTATIONSBLAD Författare J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Jämlikhetskommissionen Ordförande professor Matti Niemivuo, generalsekreterare specialsakkunnig Anna-Elina Pohjolainen, sekreterare överinspektör

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer