Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag"

Transkript

1 Årsredovisning Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr :51 Avsatt till forskningen kr :- Uppstartskostnader kr :- = 1,83 % Information och påverkan kr :75 = 5,33 % Reseersättningar kr :- = 1,31 % Administration kr :65 = 1,61 % Total kostnad inklusive uppstartskostnader 10 % Förvaltningsberättelse Styrelsen för insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, org.nr , avger härmed redovisning för Fondens första verksamhetsår, vilket omfattar ca 18 månader. Insamlingsstiftelsen bildades av lionsklubbarna i västra Sverige i april 2009 och med ändamål att stödja den patientnära cancerforskningen som bedrivs i västra Sverige. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige Org.nr Plusgiro

2 Bakgrund Verksamheten föregicks av att Lionsklubbarna i västra Sverige år 2008 beslutade om att undersöka samt utreda möjligheten och behovet av en regional cancerfond. Fonden skall rikta sitt forskningsstöd till den patientnära cancerforskningen och bedrivas av forskare, läkare och annan sjukvårdspersonal verksamma i västra Sverige. Fonden är oberoende och alltså inte knuten till någon institution, vilket gör att all cancerrelaterad forskning som bedrivs kan komma i fråga. Medel Insamlade medel fonderas inte utan det som inkommer från lionsklubbarna och från allmänheten i form av gåvor och testamenten under ett verksamhetsår skall enligt stadgarna utdelas till forskningen senast nästkommande år. Fonden har ett s.k. 90-konto och är registrerat som insamlingsstiftelse vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län och vid Svensk Insamlingskontroll. Organisation Fonden stiftades av Lions distrikt 101 VG, som enligt stadgarna utser styrelse och revisorer. Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Lars Brorsson, Lions Club Falköping Vice ordförande Lars Ersmarker, Lions Club Skövde Sekreterare Kassör Ord. Ledamot/ Webbmaster Suppleant Suppleant Thorbjörn Rippe, Lions Club Mariestad Björn Wahlenius, Lions Club Trollhättan Claes I Helgesson, Lions Club Gbg/Gathenhielm Gudrun Rytterlund-Nordström, Lions Club Valle Rolf Lövgren, Lions Club Sotenäs 2

3 Revisorer: Ingemar Venemyr, ordinare Auktoriserad revisor Ingemar Karlsson, ordinare Sune Eliasson, Suppleant Godkänd revisor Göran Sandberg, suppleant Lions Club Skövde/Ryd Lions Club Tidaholm KPMG, Skövde Lions Club Uddevalla Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden samt ytterligare tre protokollförda sammanträden i interimsstyrelsen. Därutöver har en stor mängd mailkontakter hållits och eventuella beslut har konfirmerats vid nästkommande, protokollförda sammanträde. Placeringspolicy Fondens Policy är den att kapitalplaceringar endast får göras med låg risk. Verksamheten Det totala insamlingsbeloppet jämte räntor uppgick till :-. Fonden har fått en mycket god respons hos lionsklubbarna i västra Sverige och 87 procent av klubbarna i distriktet har aktivt bidragit till fonden med kr :-, antingen genom att arrangera aktiviteter direkt riktade till fonden eller i samband med andra traditionella Lions aktiviteter. Över förväntan har allmänheten uppmärksammat fonden. Genom annonserade önskningar vid bortgång samt enskilda bidrag och gåvor har hela kr :- inkommit till fonden. Marknadsföringen har till största delen skett genom lionsmedlemmarnas egna nätverk och genom klubbarnas utsedda kontaktpersoner, som i sin 3

4 tur har kontakt med den lokala pressen och med de lokala begravningsbyråerna. Styrelsens ledamöter och suppleanter har deltagit och informerat vid olika sammankomster inom lionsdistriktet. Hemsidan En viktig marknadskanal för att nå ut till allmänheten och lionsklubbarna är fondens hemsida, som startades upp i ett tidigt skede och som hålls aktuell bl.a. med information om aktuella insamlingsprojekt samt information till lionsklubbarna. Genomsnittsbesöken har nu ökat till 25 unika besök per dag. Ideellt arbete Precis som i alla aktiviteter och projekt, som Lions bedriver, genomförs arbetet ideellt och inga andra ersättningar än reseersättningar och andra kontantutlägg har belastat fonden. Arbetet med att utfärda högtids- och minnesblad har skötts utan ersättning av Gudrun Rytterlund-Nordström. Ej heller har några arvoden eller ersättningar utbetalts till fondens revisorer eller ledamöter i forskningsrådet. Forskningsanslag och stipendier I april 2011 avsatte fonden kr :- till forskning och stipendier. Avsättningen har senare ökats till :-. (Se händelser efter verksamhetsårets slut.) Fondens första avsättning hade inriktning på forskning och andra studier med inriktning mot cancerpatienternas vård, samt behandlingens effekt och biverkningar. I enlighet med fondens stadgar kan ansökan göras av alla forskare, läkare och annan sjukvårdspersonal som är verksamma vid sjukhus och vårdinrättningar i hela västra Sverige. Av kostnadsskäl avstod fonden från bred annonsering men med positivt bemötande från Västra Götalandsregionen utlystes annonseringen på dess intranät. Fonden gav 4

5 också ut en pressrelease som förmedlades till klubbarnas kontaktpersoner. Vid ansökningstidens utgång, 31 maj 2011, hade 12 ansökningar inkommit om tillsammans 3,9 Mkr. Forskningsrådet Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelning av anslag från fonden har stiftelsen med hjälp av Jubileumsklinikens Cancerfond knutit till sig följande forskare: Professor Ragnar Hultborn Avd. för Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Professor Eva Forssell- Aronsson Avd. för Radiofysik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Områdeschef Område 6,Per Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Från fondens styrelse har Claes I Helgesson och Lars Brorsson deltagit i Forskningsrådets arbete. Forskningsrådets bedömning av inkomna forskningsprojekt görs efter projektets vetenskapliga kvalitet, relevans och behov. Rådet lämnar därefter ett förslag till Lions Cancerfond Väst s styrelse, som fattar beslut, om vilka projekt som skall beviljas bidrag/stöd. Forskningsrådet har under sommaren studerat de 12 inkomna ansökningarna samt lämnat förslag till styrelsen, som tagit beslut vid sitt sammanträde den 24 augusti 2011 (se not Händelser efter verksamhetsårets slut). 5

6 Kostnader Verksamhetsårets totala kostnader uppgår till kr :-, vilket motsvarar 10 % av intäkterna. Uppstartskostnader kr : - 1,83 % Information och påverkan kr : - 5,31 % Reseersättningar kr : - 1,31 % Administrationskostnader kr : - 1,61 % Inga investeringar har gjorts under perioden. Samarbetsavtal Vid stiftelsens uppstart liksom vid utredningen om att eventuellt bilda en regional insamlingsstiftelse har samarbete skett med Jubileumsklinikens Cancerforskningsfond. Detta samarbete har fortsatt under verksamhetsåret utifrån ett samarbetsavtal med Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer, org. nr Avtalet omfattar möjligheter till gemensam marknadsföring och vissa administrativa tjänster samt att Jubileumsklinikens Forskningsfond utser minst hälften av antalet ledamöter i Forskningsrådet. Not: Händelser efter verksamhetsårets slut. Avsättning Vid styrelsemöte den 24 augusti beslutade styrelsen om att utöka avsättningen till forskningen från kr :- till kr :-. Beslutade anslag och stipendier Vidare beslöt styrelsen att följa forskningsrådets förslag till anslag och stipendier gällande åtta ansökningar på totalt kr :-. En sammanställning av de beviljade forskningsanslagen finns publicerad på fondens hemsida under fliken Var hamnar pengarna. 6

7 Målsättning Styrelsen har antagit en verksamhetsplan för i vilken framgår att fonden önskar ett fortsatt gott samarbete med lionsklubbarna samt att gemensamt förstärka allmänhetens kunskap om Lions Cancerfond Väst. Målsättningen är att intäkterna under nästa verksamhetsår skall uppgå till kr :- och att kostnader ej skall överstiga kr :-, vilket motsvarar 8%. Falköping den 27 september

8 Resultaträkning för Lions Cancerfond Väst för tiden 22 januari 2010 till 30 juni 2011 Verksamhetens intäkter: Erhållna bidrag från Lionsklubbar ,13 Erhållna bidrag från Allmänheten , ,25 Verksamhetens kostnader: Uppstartskostnader ,25 Information och påverkan ,00 Reseersättningar ,00 Administrationskostnader ,00 Finansiella intäkter: Ränteintäkter 8433,26 Årets resultat ,26 Redovisningsprinciper: Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen Och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 8

9 Balansräkning för Lions Cancerfond Väst för tiden 22 januari 2010 till 30 juni 2011 Tillgångar: Banktillgodohavande ,61 Kortfristig fordran 400,00 Upplupna räntor 2882,65 Summa tillgångar ,26 Eget kapital, avsättningar och skulder: Redovisat resultat ,26 Avsatt till forskning enl. styrelsebeslut ,00 Kortfristig skuld 10871,00 Summa Eget kapital, avsättningar, skulder ,26 9

10 10

11 11

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Insnmlingsstiftt: lsen. LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjr"rkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING 2012-07 -01 - 201 3-06-30

Insnmlingsstiftt: lsen. LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjrrkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING 2012-07 -01 - 201 3-06-30 Insnmlingsstiftt: lsen LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjr"rkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING 2012-07 -01-201 3-06-30 t/ I nsam I i ngsstiftelsen LIONS CANCERFORSKN I NGSFON D vid

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Siffror i korthet....................... 3 Vi ger utdelning...4 Forskare berättar...6 Patienter berättar...2 Förvaltningsberättelse 2014...12 Jämförande nyckeltal....12

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ! 1(! 19) ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ECPAT Sverige Organisationsnummer 802402-5499 Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FAGERSTRAND I TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer 769614-4745

ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FAGERSTRAND I TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer 769614-4745 ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FAGERSTRAND I TROLLHÄTTAN Organisationsnummer 769614-4745 Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN LARYNGFONDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN LARYNGFONDEN ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN LARYNGFONDEN 1 INNEHÅLL Ordföranden har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 8 Revisionsberättelse 13 2 Ordföranden har

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 1

ÅRSREDOVISNING räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 1 ÅRSREDOVISNING räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 1 2 Styrelsen för Bräknebygden AB (svb) 556870-3465 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2 nov. 2011 31 dec. 2012 Innehåll Dagordning...

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer