Examinationsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examinationsdokument"

Transkript

1 Umeå universitet Inst för informatik Examensarbete i informatik, vt 2011 Sid 1 (12) Examinationsdokument Detta dokument beskriver de fyra delexaminationerna som ska genomföras för att få minst betyget godkänd på kursmomentet Examensarbete i informatik, 15 hp: Examination 1: Ämnesförslag Examinationen består i att formulera sitt ämne för examensarbetet i ett skriftligt dokument. Examination 2: Examensarbete Examinationen består i att skriva ett examensarbete som utgör resultatet av de undersökningar och designarbeten som genomförs under kursen. Examination 3: Presentation och diskussion Examinationen består i att vid studentkonferensen dels presentera det egna examensarbetet, dels att vara diskutant till två examensarbeten. Examination 4: Publicering Examinationen består i att skicka det färdiga examensarbetet i pdf-format till kursansvarig, samt att publicera examensarbetet i databasen Diva. Till varje delexamination beskrivs i detta dokument dels vilka betygsgrader som tillämpas, dels vilka bedömningskriterier som tillämpas. Resultatet från de olika delexaminationerna vägs sedan samman till ett slutgiltigt betyg för hela kursmomentet. Betygsgrader för hela kursmomentet: Väl godkänd, godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursmomentet ska delexamination 2 erhållit betyget väl godkänd och delexaminationerna 1, 3 och 4 erhållit betyget godkänd. För att erhålla betyget godkänd på hela kursmomentet ska delexaminationerna 1, 2, 3 och 4 erhållit betyget godkänd. 1

2 Examination 1 Ämnesförslag Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad det första förväntade studieresultatet har uppnåtts på ett tidigt stadium: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 1. identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet. Utöver detta syftar examinationen till att tidigt skapa förutsättningar för att inleda examensarbetet vid kursmomentets start och till att skapa förutsättningar för adekvat tilldelning av handledarresurser. Ämnesförslaget redovisas skriftligt och lämnas till Per-Olof Ågrens postfack senast den 4/3. Därefter ger Per-Olof Ågren enskild återkoppling på varje ämnesförslag den 9-10/3 (se schema). Betygsgrader: Godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För ett godkänt ämnesförslag ska a) ämnesförslaget vara fullständigt enligt innehållsmallen nedan, b) de problem som formuleras rymmas inom informatikämnets kunskapsområde och c) examensarbetet bedömas kunna utföras inom kursmomentets tidsutrymme. Formaliakrav på ämnesförslaget Texten skall vara 1-3 sidor lång (exklusive försättsblad) och sidorna numreras. Försättsbladet skall innehålla uppgifter om rubrik för ämnesförslaget, kurs och moment samt namn på författare. Dokumentet skrivs i enlighet med den formatmall som ska användas för uppsatsen. Dokumentets struktur ska följa nedanstående innehållsmall: 1. En beskrivande rubrik på examensarbetet. 2. En bakgrundsbeskrivning som tydligt anger vilket område ni kommer att arbeta inom i examensarbetet. 3. Konkret(a) frågeformulering(ar) till det problem ni tänker behandla. 4. Syftet med att undersöka ert valda problem. 5. En kortfattad beskrivning av hur ni tänker arbeta med problemet. 2

3 Examination 2 Examensarbete Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad de fyra första förväntade studieresultaten har uppnåtts: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 2. identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet, 3. självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas, 4. genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks, 5. knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet. Examensarbetet utgör en redovisning av en undersöknings- och/eller designprocess under överinseende och stöd av en särskilt utsedd handledare. Examensarbetet ska struktureras enligt den mall för publicering som återfinns på sidan nio i detta dokument. Examensarbetet presenteras skriftligt och lämnas in till studentexpeditionen den 27/5 kl Examensarbetet presenteras muntligt vid studentkonferensen som avslutar kursen den 1/6. Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: Se sidan sex i detta dokument. 3

4 Examination 3 Presentation och diskussion Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad det fjärde förväntade studieresultatet har uppnåtts: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete. Examinationen innebär att förbereda och genomföra en retoriskt rimlig presentation av examensarbetet inför publik. Diskussionen innebär att kunna besvara frågor kring sitt examensarbete på ett adekvat sätt. Diskussionen innebär även att vara diskutant vid två examensarbeten. Denna examination är enbart muntlig och sker under studentkonferensen den 1/6. Betygsgrader: Godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För godkänd presentation och diskussion ska a) författarna göra ett rimligt urval och presentera examensarbetet för en publik inom ämnet på ett tydligt sätt med adekvata hjälpmedel, b) författarna kunna besvara frågor från diskutanterna och övrig publik, c) varje student vara diskutant vid två presentationer av examensarbeten och aktivt ställa frågor, ge konstruktiv kritik och positiv återkoppling. 4

5 Examination 4 Publicering Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad det fjärde förväntade studieresultatet har uppnåtts: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete. Examinationen innebär att med stöd från den bedömning studenten fått presentera en publicerbar uppsats. Denna examination är enbart skriftlig och ska utföras så snart som möjligt. Betygsgrader: Godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För godkänd publicering ska a) författarna ha korrekturläst uppsatsen, kontrollerat källor och källhänvisningar samt åtgärdat eventuella åtgärder före tryckning som beskrivs på bedömningsblanketten, b) författarna ha skickat den publicerbara uppsatsen i pdf-format till momentansvarig lärare, c) författarna publicera examensarbetet i UB:s databas Diva efter godkännande av momentansvarig lärare. 5

6 Underlag för bedömning av examensarbeten Detta dokument utgör ett underlag för bedömning av examensarbeten på kandidatnivå i informatik. Underlaget består av 10 faktorer som utgör preciseringar av de förväntade studieresultaten som formuleras i kursplanen. Dessa 10 faktorer tillämpas av de lärare som uppdras till att bedöma och föreslå betyg för examensarbeten. 1. Relaterad forskning Studenter förväntas kunna orientera sig i ämnet och känna igen ämnesrelaterade aspekter i identifierade problem, frågeställningar, uppgifter eller situationer. Att visa detta innebär att examensarbetets frågeställning på något sätt måste kunna knytas till informatikämnets kunskapsområde, till den forskning som bedrivs och/eller till den litteratur som används i grundutbildningens olika kursmoment. 2. Syfte, problem och avgränsningar Det här kriteriet syftar till att hjälpa till vid bedömningen av de delar av examensarbetet som är styrande för resten av den. Det är med andra ord ett mycket viktigt kriterium. Intressanta frågeställningar är exempelvis: Är problemet tydligt och begripligt formulerat? Är de ställda frågorna möjliga att besvara? Är problemet självständigt konstruerat eller "lånat"? Är det överhuvudtaget möjligt att uppfatta det formulerade problemet som ett problem? Är syftet tydligt? Hänger syftet ihop med problemet? Uppfylls syftet i examensarbetet? Är syfte och problem rimliga med hänsyn till tillgänglig tid? Vilka aspekter saknas och vilka är onödiga? 3. Metod Det här kan sägas vara ett ganska hantverksbetonat kriterium vars syfte är att fungera som stöd vid bedömningen av om examensarbetet uppvisar ett vetenskapligt förhållningssätt. Viktiga frågeställningar är exempelvis: Har författarna designat en bra undersökning av sin frågeställning? Är undersökningen rimlig/relevant med hänsyn till examensarbetets syfte och den tid inom vilken examensarbetet ska skrivas? Är författarna medvetna om begränsningar och möjligheter hos de specifika metoder de använder? Finns en röd tråd genom examensarbetets syfte, frågeställning, undersökningsdesign och specifika datainsamlings och/eller tolkningsmetoder? 4. Datakvalitet Under denna punkt ska kvaliteten av de data som används i examensarbetet bedömas. I detta sammanhang omfattar begreppet data både data från litteratur och empiriska data. Saker att fundera på är bland annat: Är urvalet av litteratur och respondenter adekvat? Hur har data analyserats/tolkats? Är datan relevant med hänsyn till examensarbetets syfte, det vill säga behövs dessa data? Är mängden data för stor eller för liten? Hur utnyttjas tidigare utfört arbete (forskning, utredningar) inom ämnesområdet? Föreligger tillräcklig eller otillräcklig källanalys och källkritik (gäller både litteratur och eventuella respondenter)? 6

7 5. Argumentation Idén med detta kriterium är att få stöd för att bedöma HUR argumentationen i examensarbetet är genomförd. Försök alltså att inte bedöma VAD som argumenteras under denna rubrik, även om det är svårt att undvika. Några saker att tänka på är: Är argumentationen logiskt konsekvent? Har argumentationen tillräckliga belägg i teori och/eller empiri? ÄR argumentationen tydlig eller otydlig, lätt- eller svårbegriplig? Är användningen av exempel tillräcklig för att tydliggöra argumentationen? Finns tillräckligt med förtydliganden och förklaringar? Används figurer på ett bristfälligt, lagom eller överdrivet sätt? 6. Eget bidrag Att självständigt och kritiskt kunna formulera, diskutera och förhålla sig till ett problem är en mycket viktig del av examensarbetet. Observera dock att självständighet och originalitet inte betyder riktigt samma sak i detta sammanhang. Författare till examensarbeten kan vara självständiga utan att för den skull vara originella. Dessutom bör man tänka på att vad som är originellt enligt studenters måttstock inte nödvändigtvis är originellt enligt lärares måttstock. Dock bör begreppet ny i någon mening kunna tillämpas på examensarbetet, om det så bara rör sig om att upprepa en tidigare gjord studie vid en senare tidpunkt. Om detta är studentens bidrag bör man dock kräva något slags skäl för att det råder en viss osäkerhet om vad resultatet av studien skulle bli vid en upprepning, annars blir det svårt att hävda att man uppnått det intressanta som nämns i det tredje förväntade studieresultatet. Viktiga frågor att fundera på här är exempelvis: Föreligger en hög eller låg grad av eget reflekterande? Syns det att författarna tänkt själva? Har de lyckats förhålla sig självständigt till sitt ämne? Kan man se att examensarbetet utgör en del av författarnas eget lärande? Vilka resultat har författarna kommit fram till? Har examensarbetet något att tillföra eventuella läsare (grad av intresse)? Är resultaten rimliga och relevanta? Känns resultaten trovärdiga? Kan man se att resultaten nåtts genom självständigt reflekterande och tänkande, eller utgör de snarare referat av litteratur och/eller egen eller andras empiri? 7. Bedömning av applikation Tre saker finns att bedöma med avseende på applikationen. (1) Inre kvalitet avser två aspekter tekniskt hantverk samt teknisk höjd, där den första inrymmer sådant som exempelvis ljud- och bildkvalitet, bra klippteknik, generell programmeringsduglighet, formgivningsförmåga med mera. Den tekniska höjden kan tänkas öka ju svårare tekniska problem man löser, eller om man löser problem på ett osedvanligt bra sätt. De olika aspekterna avser alltså i ena fallet om man har gjort ett bra hantverk oavsett teknisk nivå medan den andra avser hur tekniskt komplicerat arbetet anses vara. (2) Med yttre kvalitet avses applikationen i relation till den genre den kan sägas ingå i (film, spel, webbplats, etc). (3) Löses uppgiften som applikationen avses lösa? Uppfyller applikationen syftet med densamma? 7

8 Ovanstående kriterier bör tillämpas på ett sådant sätt som är rådande för applikationens genre. 8. Språk Här är tanken att vi ska försöka bedöma examensarbetets stilistiska nivå. Det här kriteriet ska alltså inte användas för bedömning av sådana saker som exempelvis grammatiska fel och stavfel. Här är det snarare följande frågor som är av intresse: Används begrepp som är relevanta inom det område examensarbetet behandlar? Är begreppsanvändningen konsekvent eller inkonsekvent? Är språknivån låg (talspråk, jargong, anglicismer) eller hög (byråkratsvenska)? Är språket lättbegripligt? Är rubriker och underrubriker beskrivande? Är examensarbetets titel beskrivande och tydlig? 9. Struktur Det här kriteriet används till att bedöma examensarbetets struktur (disposition). Intressanta frågeställningar att tänka på är exempelvis: Kan man se en röd tråd genom hela examensarbetet? Föreligger det saknade och/eller överflödiga kapitel, saknade och/eller överflödiga delar av kapitel i förhållande till problem och syfte? Är övergångar mellan olika kapitel tydliggjorda? Är examensarbetet överskådligt med avseende på tydlighet i indelningen av kapitel och avsnitt? 10. Formalia & layout Följer examensarbetet mallen för publicering? Är det som inte regleras i mallen för publicering exempelvis tabeller, figurer och bilder presenterat på ett godtagbart sätt? 8

9 Examensarbete kandidatnivå Mall för publicering 1. Allmänt Examensarbete som skrivs vid Institutionen för Informatik publiceras i en särskild rapportserie, SPC. De publiceras också digitalt via Umeå universitetsbibliotek i DIVA-systemet. I detta dokument ges instruktioner angående form och layout för publicering av examensarbeten. Observera att formatmallarna i detta dokument är en implementation av mallen som dokumentet presenterar. 2. Rubriker Rubriker på olika nivåer har olika utseende. Avsnitts- eller kapitelrubriker skrivs med 16 punkter, fet stil. Avståndet ovanför ska vara 24 punkter och avståndet under 6 punkter. Typsnittet i alla rubriker ska vara Georgia. 2.1 Underrubriker Underrubriker skrivs med 14 punkter, fet stil. Avståndet ovanför ska vara 12 punkter, avstånd under 3 punkter. Undvik i möjligaste mån fler än två rubriknivåer, använd aldrig fler än tre Underrubriker nivå tre Behöver ni denna rubriknivå ska den skrivas med 12 punkter, fet stil. Avstånd ovanför 12 punkter, avstånd under 0 punkter 3 Layout övrigt 3.1 Texten Till den löpande texten skrivs i typsnittet Georgia 11 punkter med ett radavstånd på 16 punkter i en spalt. Texten ska ha raka högermarginaler. Nytt stycke markeras med ett indrag av första raden med 0,5 cm, utom det första stycket efter en rubrik, en figur, en bild eller en tabell, som inte ska ha något indrag. Det ska inte vara tomma rader mellan stycken. Sidnummer placeras centrerat i sidfoten. Alla marginaler sätts till 2,5 cm. För illustrationens skull läggs här till några rader så att det framgår hur den löpande texten ser ut med indrag på alla stycken utom det första efter en rubrik och det första efter en figur/bild/tabell. 9

10 3.2 Första sidan Examensarbetets första sida (ej omslaget) ska inledas med ett så kallat abstract, vilket betyder att nyckelavsnitt/meningar abstraherats ur texten för att ge läsaren en möjlighet att se vad som avhandlas i rapporten, vilka resultat författaren kommit fram till och vilka slutsatser författaren dragit utifrån dessa resultat. Detta abstract ska vara på engelska, det får var max en halv sida långt, typsnitt Georgia 11 punkter kursiv stil. Till rubriken Abstract används formatet kapitelrubrik med texten centrerad i stället för vänsterjusterad. Se särskild mall för förstasidans layout i bilaga Omslaget När examensarbetet är färdigt läggs ett omslag först. Omslaget ska inte ha något sidnummer. Detta omslag kommer från universitetets profilprogram och där ska enbart titel, författare och utbildningsprogram fyllas i enligt existerande mall och sedan läggs den först i ert examensarbetesdokument. Inför publicering ska också examensarbetets nummer i institutionens publikationsserie in på omslaget. Omslaget bifogas som ett separat dokument. 3.4 Fotnoter och referenser Fotnoter ska numreras löpande och placeras längst ner på sidan. Fotnotstexten skrivs i med typsnittet Georgia 10 punkter, enkelt radavstånd 1. Referenser ska i texten anges med författare och årtal inom parantes, till exempel (Churchman, 1971). Fullständig referens anges i slutet under rubriken Referenser (använd kapitelrubriksformatet). De fullständiga referenserna presenteras i enlighet med den särskilda mallen för referenser (se bilaga 2) med typsnittet Georgia 11 punkter. I referenslistan kursiveras titeln på publikationen. Observera att det betyder att om ni refererar till en tidskriftsartikel så är det inte artikelns titel som ska kursiveras (den ska dock anges) utan tidskriftens namn. 3.5 Tabeller, figurer, bilder För denna typ av innehåll i examensarbetet finns inga särskilda format, se bara till att de är tydliga, lättolkade och informativa. Alla ska numreras och förses med beskrivande text under bilden/figuren/tabellen. Figurnummer och text ska vara Georgia 11 punkter och kursiverade. Avstånd ovanför 12p och avstånd under 6p. Stycket efter en figur/tabell/bild ska inte ha något indrag (se även avsnitt 3.1). 1 Här läggs några rader enbart för att illustrera hur fotnoten ska att se ut i ett examensarbete. 10

11 Bilaga 1 Abstract Organisations depend on IT for successful completion of many organisational activities. A distinction can be made between organisations with an IT-dependency of type-1, where IT-artefacts perform earlier manual routines, and organisations with an IT-dependency of type-2, where organisations utilise already digital data to enable new or radically improved organisational processes. Recognition of IT-dependency indicates that the way IT-artefacts are related to organisations is important. Moreover, the ways in which such relations are subject to change have so far seldom been subject to research. Thus, the research question asked in this thesis is: How to sustain and further develop the ways IT-artefacts and activities become and continue as related in order to effectively support changed or new organisational activities? Within informatics we have been preoccupied with studying design of IT-artefacts. I found a design perspective inadequate to grasp the complexity of how IT-artefacts become related to organisational activities. Thus, as a secondary research question I ask: How can IT-artefacts and organisational activities they are intended to support be perceived and understood as fundamentally related? 1 Introduction During periods in the last 15 years Business Process Reengineering, Data Warehousing, Data Mining, Enterprise Resource Planning (ERP), and e-commerce have all been widely discussed topics in research and in business discussions of IT use and utilisation in enterprises. Besides being topics much talked about for some time, they have some characteristics in common. Business Process Reengineering (BPR) starts from the idea that organising business processes as if humans performed them, when in fact computers perform large parts of them, might not be the most productive way to organise business processes (Hammer & Champy, 1994). BPR was launched as an initiative to rethink the way business transactions were done, based on the idea of fully utilising the potential in information technology, primarily to make business processes more efficient. Data Warehousing is a sophisticated technique for merging data generated in daily operations into large historical databases enabling advanced statistical analysis of enterprise operations (Sen & Jacob, 1998). Data Mining is an idea closely linked to Data Warehousing. It means that large databases are prospected for their treasures, for example patterns of customer behaviours, that for various reasons might be very difficult to discern in real life (Apte et al., 2002; Brachman et al., 1996; Fayyad & Uthurusamy, 1996; Inmon, 1996). ERP is a concept denoting a class of large business systems promising to integrate the whole spectrum of data processing within an enterprise (Davenport, 1998). ERP-systems ideally give managers the totally integrated enterprise accessible through some keystrokes on a keyboard. To achieve this through information technology has been a dream since the ideas of MIS of the 1960s (Langefors, 1968a, 1968b). 11

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö Ver.2017-04-21 Introduktion Detta dokument är basen för den dokumentmall, mall_för_examensarbete_-_atm.docx, som skall användas

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Laura Carlson 2016 Formalia Antalet ord Uppsatslängden ska vara minst 3 500 och maximalt 4 000 ord (inklusive

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskapliga fakulteten REGLER Dnr A 2 2460/10 Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Beslutsfattare Naturvetens kapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Rapportgranskning, Rapport 1

Rapportgranskning, Rapport 1 Rapportgranskning, Rapport 1 GPS systemet av Mohammad Abd Al karem et i rapporten var överlag bra. Man fick en övergripande bild av hur GPS är uppbyggt och fungerar, de delarna som togs upp kändes väsentliga.

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNINGEN 1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen skall följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknologi Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet Översikt Examensarbetets innehåll Regler och principer Lärare och handledare Lärandemål

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Presentation i itslearning

Presentation i itslearning Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad Nedan följer information angående de uppgifter du har att arbeta med inför kursstart samt under de första 3 hp, som ingår i kursen Intensivvårdssjuksköterskans

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

Rapportmall med instruktioner

Rapportmall med instruktioner Rapportmall med instruktioner Lena Henriksson Degree project in bioinformatics, 2016 Examensarbete i bioinformatik 30 hp till masterexamen, 2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Handledare:

Läs mer

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 Ventileringen av examensarbetena sker i seminarieform och tar oftast

Läs mer

Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp. Betygskriterier VT13

Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp. Betygskriterier VT13 Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp Betygskriterier VT13 2 (6) Beslut Dessa betygskriterier är fastställda av styrelsen vid Institutionen för lingvistik 2013-01-15. Betygskriterierna

Läs mer

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA)

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA) Institutionen för musik- och teatervetenskap Betygskriterier för MVTVÅA Musikvetenskap II GN 30 hp VT 2015 Beslut: Fastställda av Institutionsstyrelsen för musik- och teatervetenskap 2014-12- 19 Musikhistoria

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Betygssättning och betygskriterier för kursen DH1602: rapport, muntlig rapportpresentation och muntliga gruppuppgifter

Betygssättning och betygskriterier för kursen DH1602: rapport, muntlig rapportpresentation och muntliga gruppuppgifter Betygssättning och betygskriterier för kursen H1602: rapport, muntlig rapportpresentation och muntliga gruppuppgifter Slutbetyget på kursen (A F och Fx) ges med utgångspunkt från resultatet på rapporten,

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius,

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius, Kursbeskrivning Examensarbete Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Vt. 2016 Kurskod: KGK310 Obligatoriskkurs grundnivå, årskurs 3 Förkunskaper: Enligt Konstfacks antagningskrav el. motsvarande kunskaper.

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med Arbetsterapeutprogrammen i Sverige Nacka

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Ansvarig lärare: Marco Tullio Liuzza, Ph.D., post doc Rum 218, Frescati Hagväg 9A Marco.Tullio.Liuzza@psychology.su.se

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen för data- och affärsvetenskap Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2012-05-28, kl. 9-13 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Betyg:

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare.

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare. MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT 2016 30 högskolepoäng Inst för Fysiologi och Farmakologi Fysiologiundervisningen Kursansvarig: Carl Johan Sundberg ELEKTIV Elektivet omfattar 3hp "Fördjupningsstudie inom utvalt

Läs mer

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 rundnivå (C), 15 hp Kursansvariga: Susanne ustafsson och unilla Forsberg-Wärleby

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO800 Examensarbete, 30 högskolepoäng Master Thesis, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-06-27 och senast

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer