Examinationsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examinationsdokument"

Transkript

1 Umeå universitet Inst för informatik Examensarbete i informatik, vt 2011 Sid 1 (12) Examinationsdokument Detta dokument beskriver de fyra delexaminationerna som ska genomföras för att få minst betyget godkänd på kursmomentet Examensarbete i informatik, 15 hp: Examination 1: Ämnesförslag Examinationen består i att formulera sitt ämne för examensarbetet i ett skriftligt dokument. Examination 2: Examensarbete Examinationen består i att skriva ett examensarbete som utgör resultatet av de undersökningar och designarbeten som genomförs under kursen. Examination 3: Presentation och diskussion Examinationen består i att vid studentkonferensen dels presentera det egna examensarbetet, dels att vara diskutant till två examensarbeten. Examination 4: Publicering Examinationen består i att skicka det färdiga examensarbetet i pdf-format till kursansvarig, samt att publicera examensarbetet i databasen Diva. Till varje delexamination beskrivs i detta dokument dels vilka betygsgrader som tillämpas, dels vilka bedömningskriterier som tillämpas. Resultatet från de olika delexaminationerna vägs sedan samman till ett slutgiltigt betyg för hela kursmomentet. Betygsgrader för hela kursmomentet: Väl godkänd, godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursmomentet ska delexamination 2 erhållit betyget väl godkänd och delexaminationerna 1, 3 och 4 erhållit betyget godkänd. För att erhålla betyget godkänd på hela kursmomentet ska delexaminationerna 1, 2, 3 och 4 erhållit betyget godkänd. 1

2 Examination 1 Ämnesförslag Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad det första förväntade studieresultatet har uppnåtts på ett tidigt stadium: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 1. identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet. Utöver detta syftar examinationen till att tidigt skapa förutsättningar för att inleda examensarbetet vid kursmomentets start och till att skapa förutsättningar för adekvat tilldelning av handledarresurser. Ämnesförslaget redovisas skriftligt och lämnas till Per-Olof Ågrens postfack senast den 4/3. Därefter ger Per-Olof Ågren enskild återkoppling på varje ämnesförslag den 9-10/3 (se schema). Betygsgrader: Godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För ett godkänt ämnesförslag ska a) ämnesförslaget vara fullständigt enligt innehållsmallen nedan, b) de problem som formuleras rymmas inom informatikämnets kunskapsområde och c) examensarbetet bedömas kunna utföras inom kursmomentets tidsutrymme. Formaliakrav på ämnesförslaget Texten skall vara 1-3 sidor lång (exklusive försättsblad) och sidorna numreras. Försättsbladet skall innehålla uppgifter om rubrik för ämnesförslaget, kurs och moment samt namn på författare. Dokumentet skrivs i enlighet med den formatmall som ska användas för uppsatsen. Dokumentets struktur ska följa nedanstående innehållsmall: 1. En beskrivande rubrik på examensarbetet. 2. En bakgrundsbeskrivning som tydligt anger vilket område ni kommer att arbeta inom i examensarbetet. 3. Konkret(a) frågeformulering(ar) till det problem ni tänker behandla. 4. Syftet med att undersöka ert valda problem. 5. En kortfattad beskrivning av hur ni tänker arbeta med problemet. 2

3 Examination 2 Examensarbete Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad de fyra första förväntade studieresultaten har uppnåtts: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 2. identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet, 3. självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas, 4. genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks, 5. knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet. Examensarbetet utgör en redovisning av en undersöknings- och/eller designprocess under överinseende och stöd av en särskilt utsedd handledare. Examensarbetet ska struktureras enligt den mall för publicering som återfinns på sidan nio i detta dokument. Examensarbetet presenteras skriftligt och lämnas in till studentexpeditionen den 27/5 kl Examensarbetet presenteras muntligt vid studentkonferensen som avslutar kursen den 1/6. Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: Se sidan sex i detta dokument. 3

4 Examination 3 Presentation och diskussion Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad det fjärde förväntade studieresultatet har uppnåtts: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete. Examinationen innebär att förbereda och genomföra en retoriskt rimlig presentation av examensarbetet inför publik. Diskussionen innebär att kunna besvara frågor kring sitt examensarbete på ett adekvat sätt. Diskussionen innebär även att vara diskutant vid två examensarbeten. Denna examination är enbart muntlig och sker under studentkonferensen den 1/6. Betygsgrader: Godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För godkänd presentation och diskussion ska a) författarna göra ett rimligt urval och presentera examensarbetet för en publik inom ämnet på ett tydligt sätt med adekvata hjälpmedel, b) författarna kunna besvara frågor från diskutanterna och övrig publik, c) varje student vara diskutant vid två presentationer av examensarbeten och aktivt ställa frågor, ge konstruktiv kritik och positiv återkoppling. 4

5 Examination 4 Publicering Denna examination syftar till att studenten ges möjlighet att visa i vilken grad det fjärde förväntade studieresultatet har uppnåtts: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete. Examinationen innebär att med stöd från den bedömning studenten fått presentera en publicerbar uppsats. Denna examination är enbart skriftlig och ska utföras så snart som möjligt. Betygsgrader: Godkänd och underkänd. Bedömningskriterier: För godkänd publicering ska a) författarna ha korrekturläst uppsatsen, kontrollerat källor och källhänvisningar samt åtgärdat eventuella åtgärder före tryckning som beskrivs på bedömningsblanketten, b) författarna ha skickat den publicerbara uppsatsen i pdf-format till momentansvarig lärare, c) författarna publicera examensarbetet i UB:s databas Diva efter godkännande av momentansvarig lärare. 5

6 Underlag för bedömning av examensarbeten Detta dokument utgör ett underlag för bedömning av examensarbeten på kandidatnivå i informatik. Underlaget består av 10 faktorer som utgör preciseringar av de förväntade studieresultaten som formuleras i kursplanen. Dessa 10 faktorer tillämpas av de lärare som uppdras till att bedöma och föreslå betyg för examensarbeten. 1. Relaterad forskning Studenter förväntas kunna orientera sig i ämnet och känna igen ämnesrelaterade aspekter i identifierade problem, frågeställningar, uppgifter eller situationer. Att visa detta innebär att examensarbetets frågeställning på något sätt måste kunna knytas till informatikämnets kunskapsområde, till den forskning som bedrivs och/eller till den litteratur som används i grundutbildningens olika kursmoment. 2. Syfte, problem och avgränsningar Det här kriteriet syftar till att hjälpa till vid bedömningen av de delar av examensarbetet som är styrande för resten av den. Det är med andra ord ett mycket viktigt kriterium. Intressanta frågeställningar är exempelvis: Är problemet tydligt och begripligt formulerat? Är de ställda frågorna möjliga att besvara? Är problemet självständigt konstruerat eller "lånat"? Är det överhuvudtaget möjligt att uppfatta det formulerade problemet som ett problem? Är syftet tydligt? Hänger syftet ihop med problemet? Uppfylls syftet i examensarbetet? Är syfte och problem rimliga med hänsyn till tillgänglig tid? Vilka aspekter saknas och vilka är onödiga? 3. Metod Det här kan sägas vara ett ganska hantverksbetonat kriterium vars syfte är att fungera som stöd vid bedömningen av om examensarbetet uppvisar ett vetenskapligt förhållningssätt. Viktiga frågeställningar är exempelvis: Har författarna designat en bra undersökning av sin frågeställning? Är undersökningen rimlig/relevant med hänsyn till examensarbetets syfte och den tid inom vilken examensarbetet ska skrivas? Är författarna medvetna om begränsningar och möjligheter hos de specifika metoder de använder? Finns en röd tråd genom examensarbetets syfte, frågeställning, undersökningsdesign och specifika datainsamlings och/eller tolkningsmetoder? 4. Datakvalitet Under denna punkt ska kvaliteten av de data som används i examensarbetet bedömas. I detta sammanhang omfattar begreppet data både data från litteratur och empiriska data. Saker att fundera på är bland annat: Är urvalet av litteratur och respondenter adekvat? Hur har data analyserats/tolkats? Är datan relevant med hänsyn till examensarbetets syfte, det vill säga behövs dessa data? Är mängden data för stor eller för liten? Hur utnyttjas tidigare utfört arbete (forskning, utredningar) inom ämnesområdet? Föreligger tillräcklig eller otillräcklig källanalys och källkritik (gäller både litteratur och eventuella respondenter)? 6

7 5. Argumentation Idén med detta kriterium är att få stöd för att bedöma HUR argumentationen i examensarbetet är genomförd. Försök alltså att inte bedöma VAD som argumenteras under denna rubrik, även om det är svårt att undvika. Några saker att tänka på är: Är argumentationen logiskt konsekvent? Har argumentationen tillräckliga belägg i teori och/eller empiri? ÄR argumentationen tydlig eller otydlig, lätt- eller svårbegriplig? Är användningen av exempel tillräcklig för att tydliggöra argumentationen? Finns tillräckligt med förtydliganden och förklaringar? Används figurer på ett bristfälligt, lagom eller överdrivet sätt? 6. Eget bidrag Att självständigt och kritiskt kunna formulera, diskutera och förhålla sig till ett problem är en mycket viktig del av examensarbetet. Observera dock att självständighet och originalitet inte betyder riktigt samma sak i detta sammanhang. Författare till examensarbeten kan vara självständiga utan att för den skull vara originella. Dessutom bör man tänka på att vad som är originellt enligt studenters måttstock inte nödvändigtvis är originellt enligt lärares måttstock. Dock bör begreppet ny i någon mening kunna tillämpas på examensarbetet, om det så bara rör sig om att upprepa en tidigare gjord studie vid en senare tidpunkt. Om detta är studentens bidrag bör man dock kräva något slags skäl för att det råder en viss osäkerhet om vad resultatet av studien skulle bli vid en upprepning, annars blir det svårt att hävda att man uppnått det intressanta som nämns i det tredje förväntade studieresultatet. Viktiga frågor att fundera på här är exempelvis: Föreligger en hög eller låg grad av eget reflekterande? Syns det att författarna tänkt själva? Har de lyckats förhålla sig självständigt till sitt ämne? Kan man se att examensarbetet utgör en del av författarnas eget lärande? Vilka resultat har författarna kommit fram till? Har examensarbetet något att tillföra eventuella läsare (grad av intresse)? Är resultaten rimliga och relevanta? Känns resultaten trovärdiga? Kan man se att resultaten nåtts genom självständigt reflekterande och tänkande, eller utgör de snarare referat av litteratur och/eller egen eller andras empiri? 7. Bedömning av applikation Tre saker finns att bedöma med avseende på applikationen. (1) Inre kvalitet avser två aspekter tekniskt hantverk samt teknisk höjd, där den första inrymmer sådant som exempelvis ljud- och bildkvalitet, bra klippteknik, generell programmeringsduglighet, formgivningsförmåga med mera. Den tekniska höjden kan tänkas öka ju svårare tekniska problem man löser, eller om man löser problem på ett osedvanligt bra sätt. De olika aspekterna avser alltså i ena fallet om man har gjort ett bra hantverk oavsett teknisk nivå medan den andra avser hur tekniskt komplicerat arbetet anses vara. (2) Med yttre kvalitet avses applikationen i relation till den genre den kan sägas ingå i (film, spel, webbplats, etc). (3) Löses uppgiften som applikationen avses lösa? Uppfyller applikationen syftet med densamma? 7

8 Ovanstående kriterier bör tillämpas på ett sådant sätt som är rådande för applikationens genre. 8. Språk Här är tanken att vi ska försöka bedöma examensarbetets stilistiska nivå. Det här kriteriet ska alltså inte användas för bedömning av sådana saker som exempelvis grammatiska fel och stavfel. Här är det snarare följande frågor som är av intresse: Används begrepp som är relevanta inom det område examensarbetet behandlar? Är begreppsanvändningen konsekvent eller inkonsekvent? Är språknivån låg (talspråk, jargong, anglicismer) eller hög (byråkratsvenska)? Är språket lättbegripligt? Är rubriker och underrubriker beskrivande? Är examensarbetets titel beskrivande och tydlig? 9. Struktur Det här kriteriet används till att bedöma examensarbetets struktur (disposition). Intressanta frågeställningar att tänka på är exempelvis: Kan man se en röd tråd genom hela examensarbetet? Föreligger det saknade och/eller överflödiga kapitel, saknade och/eller överflödiga delar av kapitel i förhållande till problem och syfte? Är övergångar mellan olika kapitel tydliggjorda? Är examensarbetet överskådligt med avseende på tydlighet i indelningen av kapitel och avsnitt? 10. Formalia & layout Följer examensarbetet mallen för publicering? Är det som inte regleras i mallen för publicering exempelvis tabeller, figurer och bilder presenterat på ett godtagbart sätt? 8

9 Examensarbete kandidatnivå Mall för publicering 1. Allmänt Examensarbete som skrivs vid Institutionen för Informatik publiceras i en särskild rapportserie, SPC. De publiceras också digitalt via Umeå universitetsbibliotek i DIVA-systemet. I detta dokument ges instruktioner angående form och layout för publicering av examensarbeten. Observera att formatmallarna i detta dokument är en implementation av mallen som dokumentet presenterar. 2. Rubriker Rubriker på olika nivåer har olika utseende. Avsnitts- eller kapitelrubriker skrivs med 16 punkter, fet stil. Avståndet ovanför ska vara 24 punkter och avståndet under 6 punkter. Typsnittet i alla rubriker ska vara Georgia. 2.1 Underrubriker Underrubriker skrivs med 14 punkter, fet stil. Avståndet ovanför ska vara 12 punkter, avstånd under 3 punkter. Undvik i möjligaste mån fler än två rubriknivåer, använd aldrig fler än tre Underrubriker nivå tre Behöver ni denna rubriknivå ska den skrivas med 12 punkter, fet stil. Avstånd ovanför 12 punkter, avstånd under 0 punkter 3 Layout övrigt 3.1 Texten Till den löpande texten skrivs i typsnittet Georgia 11 punkter med ett radavstånd på 16 punkter i en spalt. Texten ska ha raka högermarginaler. Nytt stycke markeras med ett indrag av första raden med 0,5 cm, utom det första stycket efter en rubrik, en figur, en bild eller en tabell, som inte ska ha något indrag. Det ska inte vara tomma rader mellan stycken. Sidnummer placeras centrerat i sidfoten. Alla marginaler sätts till 2,5 cm. För illustrationens skull läggs här till några rader så att det framgår hur den löpande texten ser ut med indrag på alla stycken utom det första efter en rubrik och det första efter en figur/bild/tabell. 9

10 3.2 Första sidan Examensarbetets första sida (ej omslaget) ska inledas med ett så kallat abstract, vilket betyder att nyckelavsnitt/meningar abstraherats ur texten för att ge läsaren en möjlighet att se vad som avhandlas i rapporten, vilka resultat författaren kommit fram till och vilka slutsatser författaren dragit utifrån dessa resultat. Detta abstract ska vara på engelska, det får var max en halv sida långt, typsnitt Georgia 11 punkter kursiv stil. Till rubriken Abstract används formatet kapitelrubrik med texten centrerad i stället för vänsterjusterad. Se särskild mall för förstasidans layout i bilaga Omslaget När examensarbetet är färdigt läggs ett omslag först. Omslaget ska inte ha något sidnummer. Detta omslag kommer från universitetets profilprogram och där ska enbart titel, författare och utbildningsprogram fyllas i enligt existerande mall och sedan läggs den först i ert examensarbetesdokument. Inför publicering ska också examensarbetets nummer i institutionens publikationsserie in på omslaget. Omslaget bifogas som ett separat dokument. 3.4 Fotnoter och referenser Fotnoter ska numreras löpande och placeras längst ner på sidan. Fotnotstexten skrivs i med typsnittet Georgia 10 punkter, enkelt radavstånd 1. Referenser ska i texten anges med författare och årtal inom parantes, till exempel (Churchman, 1971). Fullständig referens anges i slutet under rubriken Referenser (använd kapitelrubriksformatet). De fullständiga referenserna presenteras i enlighet med den särskilda mallen för referenser (se bilaga 2) med typsnittet Georgia 11 punkter. I referenslistan kursiveras titeln på publikationen. Observera att det betyder att om ni refererar till en tidskriftsartikel så är det inte artikelns titel som ska kursiveras (den ska dock anges) utan tidskriftens namn. 3.5 Tabeller, figurer, bilder För denna typ av innehåll i examensarbetet finns inga särskilda format, se bara till att de är tydliga, lättolkade och informativa. Alla ska numreras och förses med beskrivande text under bilden/figuren/tabellen. Figurnummer och text ska vara Georgia 11 punkter och kursiverade. Avstånd ovanför 12p och avstånd under 6p. Stycket efter en figur/tabell/bild ska inte ha något indrag (se även avsnitt 3.1). 1 Här läggs några rader enbart för att illustrera hur fotnoten ska att se ut i ett examensarbete. 10

11 Bilaga 1 Abstract Organisations depend on IT for successful completion of many organisational activities. A distinction can be made between organisations with an IT-dependency of type-1, where IT-artefacts perform earlier manual routines, and organisations with an IT-dependency of type-2, where organisations utilise already digital data to enable new or radically improved organisational processes. Recognition of IT-dependency indicates that the way IT-artefacts are related to organisations is important. Moreover, the ways in which such relations are subject to change have so far seldom been subject to research. Thus, the research question asked in this thesis is: How to sustain and further develop the ways IT-artefacts and activities become and continue as related in order to effectively support changed or new organisational activities? Within informatics we have been preoccupied with studying design of IT-artefacts. I found a design perspective inadequate to grasp the complexity of how IT-artefacts become related to organisational activities. Thus, as a secondary research question I ask: How can IT-artefacts and organisational activities they are intended to support be perceived and understood as fundamentally related? 1 Introduction During periods in the last 15 years Business Process Reengineering, Data Warehousing, Data Mining, Enterprise Resource Planning (ERP), and e-commerce have all been widely discussed topics in research and in business discussions of IT use and utilisation in enterprises. Besides being topics much talked about for some time, they have some characteristics in common. Business Process Reengineering (BPR) starts from the idea that organising business processes as if humans performed them, when in fact computers perform large parts of them, might not be the most productive way to organise business processes (Hammer & Champy, 1994). BPR was launched as an initiative to rethink the way business transactions were done, based on the idea of fully utilising the potential in information technology, primarily to make business processes more efficient. Data Warehousing is a sophisticated technique for merging data generated in daily operations into large historical databases enabling advanced statistical analysis of enterprise operations (Sen & Jacob, 1998). Data Mining is an idea closely linked to Data Warehousing. It means that large databases are prospected for their treasures, for example patterns of customer behaviours, that for various reasons might be very difficult to discern in real life (Apte et al., 2002; Brachman et al., 1996; Fayyad & Uthurusamy, 1996; Inmon, 1996). ERP is a concept denoting a class of large business systems promising to integrate the whole spectrum of data processing within an enterprise (Davenport, 1998). ERP-systems ideally give managers the totally integrated enterprise accessible through some keystrokes on a keyboard. To achieve this through information technology has been a dream since the ideas of MIS of the 1960s (Langefors, 1968a, 1968b). 11

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014 Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU Oktober, 2014 2 Innehållsförteckning Kursplanerna för uppsatsskrivande en sammanfattning... 4 Uppsatsprocessen... 5 Val av uppsatsämne...

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad!

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad! Vasaskolan Ämne Datum Tänk på att inte formatera din titel som en rubrik enligt formalmallarna eftersom den då kommer att hamna i innehållsförteckningen (och där ska den inte vara). RUBRIK Underrubrik

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer