Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15"

Transkript

1 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf Mari-Louise Wernersson (c) Ingemar Johansson (c) Ulla Rickardsson (c) Ann-Margret Kristensson (c) Kerstin Angel (c) Gerry Norberg (s) Dahn Persson (s) Majvor Wallin (s) Lennart Torstensson (s) Sara Grimpe (s) Anders Treschow (m) Lena Carlbom (c) Per Johansson (c) Mats-Uno Svensson (c) Britt-Marie Jonsson (s) Veronika Norberg (s) Per-Gunnar Andersson (s) Monika Bréti (s) Tjänstgörande ersättare Sekreterare Fredrik Johansson (s) Anna Bresche (s) Rie Boulund (m) Börje Tönsgård (m) Angela Malmgren (m) Elisabet Karlsson (fp) Lars Fagerström (fp) Eva Kronwall (v) Lisa Granlöf (s) Calle Fredin (s) Bengt Hackberg (s) Thomas Fagenheim (s) Martin Johnsson (m) Claës-L Ljung (m) Lars Svensson (m) Hans Bergfast (kd) Lena Berglund (mp) Mikael Hallberg (v) Kjell Johansson (ap) Barbro Götesson (c) istället för Bo-Gunnar Andersson (c) Björn Jönsson (s) istället för Lena Dygården (s) Gustav Skyggeson (c) istället för Helena Lindqvist (c) Ingmar Bengtsson (c) istället för Anders Rickardsson (c) Runar Kaattari (s) istället för Bernt Zander (s) Ethel Carlsson (mp) istället för Jan Berge (mp) Gert Persson (ap) istället för Leif Eskelid (ap) Göran Janko (m) istället för Göran Löfquist (m) Daniel Bernhardt (kd) istället för Sofia Larzon (kd), t o m, del av 70 Henrik Lundahl Paragrafer Justering Ordföranden samt Ingemar Johansson och Britt-Marie Jonsson med Marcelle Farjallah som ersättare.

2 Justering äger rum kl i fullmäktiges sessionssal. Underskrifter Sekreterare... Henrik Lundahl Ordförande... Stig Agnåker Justerare... Ingemar Johansson Justerare... Britt-Marie Jonsson Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Henrik Lundahl 2 (13)

3 70 Ändrade budgetramar för år (AU 141, KS 104) Dnr 2009-KS0067 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: - Uppdrag till nämnderna ges enligt förteckning i de ändrade budgetramarna. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Kommunfullmäktiges beslut enligt 194/08, punkt 3, att godkänna förslag till budgetramar för 2010 upphävs. 2 Nya budgetramar för 2010 fastställs enligt nu föreliggande förslag. sunderlag Kommunstyrelsens förslag till ändrade budgetramar för Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för Ärende/Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt enligt 56/08 att åtgärder skulle vidtagas för planering av minskade driftbudgetramar för år Arbetet med dessa ramar skulle utgå från bl a följande: Behandling av ärendet vid fullmäktigemötet i maj En sammanlagd minskning av nämndernas budgetramar med ca 50 mkr Övervägande Ett förslag har tagits fram utifrån de riktlinjer som kommunstyrelsen har beslutat om. Förslaget innebär en nettominskning av ramarna för 2010 med tkr. I detta ingår en höjning av ramen för försörjningsstöd med tkr och medel till sysselsättningsskapande åtgärder med tkr. Detaljredogörelse för förslaget lämnas i särskild skrivelse. Allmänpolitisk debatt Mari-Louise Wernersson (c) yrkar generellt bifall till majoritetens förslag till ändrade budgetramar för I detta yrkande instämmer Lars Fagerström (fp), Anders Treschow (m), Daniel Bernhardt (kd), Gert Persson (ap) och Martin Johnsson (m). Gerry Norberg (s), Mikael Hallberg (v), Eva Kronwall (v), Monika Bréti (s), Dahn Persson (s) yrkar generellt bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för (13)

4 Kommunstyrelsen Gerry Norberg (s) och Mikael Hallberg (v) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tekniska nämnden Propositionsordning och beslut Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag angående tekniska nämndens ändrade budgetramar för 2010 och finner dem antagna. Kultur- och fritidsnämnden Lena Carlbom (c) och Ulla Rickardsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende kultur- och fritidsnämnden. Calle Fredin (s), Mikael Hallberg (v), Lennart Torstensson (s) och Lena Berglund (mp) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för 2010 avseende kultur- och fritidsnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anteckning Daniel Bernhardt (kd) avslutar sin tjänstgöring. Barn- och utbildningsnämnden Kerstin Angel (c), Lars Fagerström (fp) och Per Johansson (c), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende barn- och utbildningsnämnden. Mikael Hallberg (v), Dahn Persson (s) och Lena Berglund (mp) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för 2010 avseende barn- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 4 (13)

5 Socialnämnden (exklusive försörjningsstöd) Rie Boulund (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende socialnämnden. Britt-Marie Johnsson (s), Mikael Hallberg (v) och Thomas Fagenheim (s) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för 2010 avseende socialnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Socialnämnden, försörjningsstöd Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yrkande och beslut Börje Tönsgård (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Revisionen och övriga nämnder Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende revisionen och återstående nämnder och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i samtliga delar. Särskilda uppdrag till nämnderna m. m. Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag om uppdrag till nämnderna och finner att kommunfullmäktige även beslutar om dessa uppdrag. Reservationer Gerry Norberg (s), Björn Jönsson (s), Dahn Persson (s), Majvor Wallin (s), Lennart Torstensson (s), Sara Grimpe (s), Britt-Marie Jonsson (s), Veronika Norberg (s), Per-Gunnar Andersson (s), Monika Bréti (s), Fredrik Johansson (s), Anna Bresche (s), Runar Kaattari (s), Lisa Granlöf (s), Calle Fredin (s), Bengt Hackberg (s), Thomas Fagenheim (s), Ethel Carlsson (mp), Lena Berglund (mp), Eva Kronwall (v), Mikael Hallberg (v) och Marcelle Farjallah (s) reserverar sig mot besluten till förmån för eget förslag. 5 (13)

6 71 Frågor. Kommunfullmäktige beslutar att anteckna nedanstående frågor till protokollet. Eva Kronwall (v) ställer följande frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande: - om Skrea strand kommer att få Blå Flagg i år? - om man kan göra tätare vattenkontroller än vad som varit fallet tidigare? - om allmänheten kan få tydliga besked från senaste mätningarna på anslagstavla nära långbryggan vid Strandbaden? Dnr 2009-KS0176 Anteckning Det antecknas att Eva Kronwall (v) dessutom ställer frågor till kommunfullmäktiges ordförande Stig Agnåker (c) angående nyligen genomfört vänortsbesök i Gniezno, Polen. Frågornas karaktär är dock mer av en interpellation och ledamoten får skriftligen återkomma vid ett senare tillfälle. 72 Policy om rökfri arbetstid. (AU 137, KS 100) Dnr 2008-KS0321 Kommunfullmäktige beslutar 1. Ärendet återremitteras för att se över formuleringar rörande in- och utstämpling. sunderlag Riktlinjer för rökfri arbetstid. Kanslienhetens yttrande Ärende Förslag till riktlinjer för en rökfri arbetstid. Sammanfattning Arbetsgivarenheten har tagit fram förslag till riktlinjer för rökfri arbetstid. Förslaget har varit utsänt på remiss till förvaltningarna och även hanterats av CESAK central samverkanskommitté och därmed de fackliga organisationerna. Riktlinjerna innebär i korthet att arbetstiden är helt rökfri och att det inte är tillåtet att ta ledigt för rökning förutom vid raster som inte ingår i arbetstiden. Riktlinjerna omfattar även förtroendevalda under den tid de har uppdrag och erhåller ersättning. Åtgärderna skall underlätta för de som önskar sluta röka och medvetet försvåra för de som röker. Omgivningen skall inte bli utsatt för tobaksrök. Samtidigt erbjuder arbetsgivaren Falkenbergs kommun de anställda rökavvänjning genom företagshälsovården. Även stöd för snusavvänjning skall erbjudas. 6 (13)

7 Övervägande Kanslienheten är av uppfattningen att tobaksprevention är ett långsiktigt arbete och kan vara en del av de ordinarie arbetsprocesserna. En nyckelfaktor är en politiskt förankrad policy som har processats fram av arbetsgivare, medarbetare och fackliga representanter. Andra viktiga inslag är tillgång till rökfria miljöer, information om policyn, regelbunden feedback och uppmuntran samt adekvat rökslutarstöd. Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Rökfri arbetstid är ett led i folkhälsoarbetet och omfattar alla anställda och förtroendevalda. Kort sagt är det svårt att utifrån hälsoperspektivet argumentera emot denna friskvårdssatsning som dessutom blir allt vanligare bland Sveriges kommuner och landsting. Frågor som emellertid lär bli aktuella är vad som sker i fall av underlåtenhet och hur kommunens arbetsgivarföreträdare skall kunna bevaka efterlevnaden av policyn. Klart är dock att det är ett chefsansvar att tillse att denna policy efterlevs på samma sätt som andra ordningsföreskrifter på arbetsplatsen. Det lär också ställas frågor beträffande vuxna individers rätt att ta beslut om sin egen hälsa och om en arbetsgivares rätt att försöka påverka den anställdes ovanor. Dessa frågor bör enligt kanslienhetens uppfattning inte ses som problem utan som en naturlig del i en central dialog kring viktiga folkhälsofrågor. En offentlig arbetsgivare bör ligga i förgrunden i denna diskussion och inta en värnande inställning. Gerry Norberg (s) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att se över kravformuleringarna kring in- och utstämpling m. m. I detta yrkande instämmer Mikael Hallberg (v), Bengt Hackberg (s), Monika Bréti (s) och Fredrik Johansson (s). Börje Tönsgård (m), Anders Treschow (m), Hans Bergfast (kd), Mari-Louise Wernersson (c), Elisabet Karlsson (fp) och Martin Johnsson (m) yrkar bifall till Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet gentemot ett avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Votering begärs och genomförs enligt följande: Ja-röst för bifall till att ärendet skall avgöras idag, Nej-röst för att ärendet skall avgöras vid ett senare tillfälle. Med 26 Ja-röster mot 21 Nej-röster, 1 avstår och 3 ej närvarande beslutar fullmäktige genom s.k. minoritetsåterremiss att avgöra ärendet vid ett senare tillfälle. Hur var och en röstat framgår av bilaga. (Bil 72) 7 (13)

8 73 Upphävande av beslut angående miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningar. (AU 138, KS 101) Dnr 2009-KS0137 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Upphäva fullmäktiges beslut , 4 om att i beredningen av ärenden särkilt beakta hälso- och miljökonsekvensfrågor. sunderlag Kanslienhetens yttrande Ärende/sammanfattning Lokala hälsorådet föreslog hösten 1999 att samtliga nämnder och styrelsen id beredning av ärenden särskilt skulle uppmärksamma hälso- och miljökonsekvenserna. Lokala hälsorådet föreslog att följande frågor skall ställas inför besluten: 1. Är detta förslag ett steg i riktning mot bättre hälsa och bättre miljö? 2. På vilket sätt påverkar beslutet hälsan för berörda grupper respektive befolkningen? 3. På vilket sätt påverkar beslutet miljön på kort respektive lång sikt? 4. På vilket sätt främjar beslutet jämlikheten i hälsa för berörda grupper? Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari 2000, 4 att rekommendera nämnderna och styrelsen att hantera ärendeberedningen på detta sätt. Övervägande Vid tidpunkten för fullmäktiges beslut i januari 2000 prövades metoden med miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningar runt om i landet och var under något år ett populärt grepp i ärendeberedningen. Något år senare infördes även barnkonsekvensbeskrivningar och på sina håll könskonsekvensbeskrivningar och till och med pensionärskonsekvensbeskrivningar. I Falkenbergs kommun är det egentligen bara barnkonsekvensbeskrivningar som lever kvar idag. Varken styrelsen eller nämnderna följer fullmäktiges snart 10 år gamla rekommendation. Metoden får anses föråldrad och avslutad. Enligt kanslienhetens uppfattning är det en felaktig utgångspunkt att särskilt framlyfta en viss enskild aspekt, eftersom en beredande förvaltning eller politiskt organ är skyldig att väga in alla tänkbara aspekter inför sitt beslutsfattande. Man reducerar med metodiken egentligen ärendeberedningen till att bli kvalitativt klart sämre i och med en smalare frågeställning. Vid detaljplaneärenden görs dessutom idag vid behov särskilda miljökonsekvensbeskrivningar, vilket är en lagstadgad skyldighet enligt PBL. Denna skyldighet fanns inte vid tiden för fullmäktiges beslut år (13)

9 Kanslienheten har sedan i höstas inlett arbetet med att se över styrande beslut och dokument. Ett steg i detta arbete är också att ifrågasätta tidigare beslut som helt eller delvis ersatts eller kommit att bli inaktuella. För många styrdokument leder till försämrad politisk styrning. I förevarande fall är det kansliets uppfattning att fullmäktiges beslut från med fördel bör upphävas p g a inaktualitet och då det delvis ersatts genom lagstiftning. Lena Berglund (mp), Mikael Hallberg (v) och Ethel Carlsson (mp) yrkar avslag på Mari-Louise Wernersson (c) yrkar bifall till Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 74 Upphävande av Regler för kommunens barnomsorg beträffande turordning i barnomsorgskön. (AU 139, KS 102) Dnr 2009-KS0105 Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Upphäva författningen Regler för kommunens barnomsorg beträffande turordning i barnomsorgskön antagen av kommunfullmäktige och ändrad Nämnden uppdras därvid själv ta fram och fatta beslut om nytt regelverk. sunderlag Falkenbergs kommuns författningssamling 5.4 Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Ärende Kommunfullmäktige har beslutat att, på rekommendation av kommunens revisorer, uppdra åt kommunstyrelsen att gå igenom plan- och policydokument m fl som fattats av fullmäktige och styrelsen. Föråldrade dokument bör revideras eller upphävas. Övervägande Kommunledningskontoret anser att rubricerad författning inte längre är aktuell, eftersom mycket av det som tas upp i dokumentet regleras i dag genom skollagen m m. 9 (13)

10 75 Medborgarförslag om utökning av allmän tidsbegränsning vid parkering av fordon. (AU 127, KS 94) Dnr 2009-KS0043 Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till trafiknämndens yttrande. sunderlag Medborgarförslag från Kent Kristiansson Yttrande från trafiknämnden Ärende Medborgarförslag om utökning av allmän tidsbegränsning vid parkering av fordon. Sammanfattning/övervägande Kent Kristiansson föreslår i sitt medborgarförslag att allmän tidsbegränsning för fordon bör utökas till minst 7 dagar eller, ännu hellre, 14 dagar. Han anför att många invånare arbetar på andra orter och inte har behov av att använda bilen dagligen. Åtgärden kan betraktas som en del i kommunens miljöarbete. Trafiknämnden anger i korthet att kommunen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter och vissa undantag från Trafikförordningen. I Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 49 a står På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Nämnden anför att trafikförordningen i huvudsak bör tillämpas inom kommunen då det är den reglering som lagstiftarna ansett vara mest passande och som dessutom gäller i övriga landet. I dagsläget finns möjlighet till 7 dygns parkering på en del av parkeringen vid Järnvägsstationen samt boendeparkeringstillstånd för boende i de centrala delarna av Falkenberg med möjlighet att parkera i högst 7 dygn på vissa parkeringsplatser. Vidare anför nämnden att kommunens ansvar för omhändertagandet av skrotbilar skulle försvåras om parkeringstiden förlängas till 7 dygn. 10 (13)

11 76 Val av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden fr o m efter Bengt Sundberg (m). Dnr 2009-KS0109 Kommunfullmäktige beslutar 1. Till ny ledamot efter Bengt Sundberg (m) utse Gunni Heland (m), Klovstensvägen 1A, Falkenberg. Ärende Bengt Sundberg (m) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden från Val av auktoriserad revisor i kommunala bolag, stiftelser. Dnr 2009-KS0188 Kommunfullmäktige beslutar 1 Föreslå bolagsstämman i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Utvecklings AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB utse revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers till revisor från ordinarie bolagsstämma 2009 t o m ordinarie bolagsstämma Som huvudansvarig revisor utses auktoriserade revisorn Peter Sjöberg. 2 Till auktoriserad revisor i Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond, Stiftelsen John Johanssons donationsfond, Stiftelsen Per Svenssons donation I och Per Svenssons donation II, Stiftelsen Falkenbergs Skolfond, Stiftelsen Heljasfonden, Stiftelsen Bredshults donation, Stiftelsen Svenstorpsgåvan och Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem utse revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB tills årsredovisningen för 2010 påtecknats och godkänts. Som huvudansvarig revisor utses auktoriserade revisorn Christer Andersson. Ärende Auktoriserade revisorn Leif Birgersson, slutar sin tjänstgöring, i revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB och därmed lämnar han sina uppdrag i kommunala bolag och stiftelser. 11 (13)

12 78 Anmälan av motioner. Följande motioner föreligger: Lars Fagerström (fp); Motion om att låta Falkenberg bli en s k eurokommun. Dnr 2009-KS0152 Mikael Hallberg, Eva Kronwall (v); Motion om energibesparing - automatisk avstängning av kommunens datorer. Dnr 2009-KS0173 Eva Kronwall (v); Motion om miljöåtgärder vad gäller utsläpp och buller i hamnen. Dnr 2009-KS0175 Hans Bergfast (kd); Motion om planering av område för uppförande av s k ägarlägenheter. Dnr 2009-KS Anmälan av medborgarförslag. Följande medborgarförslag föreligger: Medborgarförslag avseende föreningar som mottager bidrag från kommunen (föreningsbidrag) Dnr 2009-KS0146 Medborgarförslag om bilfritt över Tullbron under sommaren. Dnr 2009-KS Meddelanden och anmälningar. Följande antecknas till protokollet: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll utvisande att Björn Bengtson (s) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Monica Janfalk Carlsson (s) från och med Dnr 2009-KS0039 Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll utvisande att Eva Agbrant (m) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Sundberg (m) från och med Dnr 2009-KS0109 Länsstyrelsens meddelande att länsstyrelsens beslut att avslå besvär över antagande av detaljplan för kv Svärdet överklagats. Dnr 1999-SBK0385 Länsstyrelsens beslut att prövning ej skall ske enligt 12 kap 1 PBL avseende detaljplan för Tröinge 6:72 m fl. Dnr 2005-S (13)

13 Länsrättens i Hallands län dom att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut att fastställa renhållningstaxa 2009, KF 182/08. Dnr 2008-KS0342 Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS 110/ (13)

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sammanträdestid 8.30-12. Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S)

Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sammanträdestid 8.30-12. Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S) Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sammanträdestid 8.30-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer