Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15"

Transkript

1 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf Mari-Louise Wernersson (c) Ingemar Johansson (c) Ulla Rickardsson (c) Ann-Margret Kristensson (c) Kerstin Angel (c) Gerry Norberg (s) Dahn Persson (s) Majvor Wallin (s) Lennart Torstensson (s) Sara Grimpe (s) Anders Treschow (m) Lena Carlbom (c) Per Johansson (c) Mats-Uno Svensson (c) Britt-Marie Jonsson (s) Veronika Norberg (s) Per-Gunnar Andersson (s) Monika Bréti (s) Tjänstgörande ersättare Sekreterare Fredrik Johansson (s) Anna Bresche (s) Rie Boulund (m) Börje Tönsgård (m) Angela Malmgren (m) Elisabet Karlsson (fp) Lars Fagerström (fp) Eva Kronwall (v) Lisa Granlöf (s) Calle Fredin (s) Bengt Hackberg (s) Thomas Fagenheim (s) Martin Johnsson (m) Claës-L Ljung (m) Lars Svensson (m) Hans Bergfast (kd) Lena Berglund (mp) Mikael Hallberg (v) Kjell Johansson (ap) Barbro Götesson (c) istället för Bo-Gunnar Andersson (c) Björn Jönsson (s) istället för Lena Dygården (s) Gustav Skyggeson (c) istället för Helena Lindqvist (c) Ingmar Bengtsson (c) istället för Anders Rickardsson (c) Runar Kaattari (s) istället för Bernt Zander (s) Ethel Carlsson (mp) istället för Jan Berge (mp) Gert Persson (ap) istället för Leif Eskelid (ap) Göran Janko (m) istället för Göran Löfquist (m) Daniel Bernhardt (kd) istället för Sofia Larzon (kd), t o m, del av 70 Henrik Lundahl Paragrafer Justering Ordföranden samt Ingemar Johansson och Britt-Marie Jonsson med Marcelle Farjallah som ersättare.

2 Justering äger rum kl i fullmäktiges sessionssal. Underskrifter Sekreterare... Henrik Lundahl Ordförande... Stig Agnåker Justerare... Ingemar Johansson Justerare... Britt-Marie Jonsson Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Henrik Lundahl 2 (13)

3 70 Ändrade budgetramar för år (AU 141, KS 104) Dnr 2009-KS0067 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: - Uppdrag till nämnderna ges enligt förteckning i de ändrade budgetramarna. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Kommunfullmäktiges beslut enligt 194/08, punkt 3, att godkänna förslag till budgetramar för 2010 upphävs. 2 Nya budgetramar för 2010 fastställs enligt nu föreliggande förslag. sunderlag Kommunstyrelsens förslag till ändrade budgetramar för Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för Ärende/Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt enligt 56/08 att åtgärder skulle vidtagas för planering av minskade driftbudgetramar för år Arbetet med dessa ramar skulle utgå från bl a följande: Behandling av ärendet vid fullmäktigemötet i maj En sammanlagd minskning av nämndernas budgetramar med ca 50 mkr Övervägande Ett förslag har tagits fram utifrån de riktlinjer som kommunstyrelsen har beslutat om. Förslaget innebär en nettominskning av ramarna för 2010 med tkr. I detta ingår en höjning av ramen för försörjningsstöd med tkr och medel till sysselsättningsskapande åtgärder med tkr. Detaljredogörelse för förslaget lämnas i särskild skrivelse. Allmänpolitisk debatt Mari-Louise Wernersson (c) yrkar generellt bifall till majoritetens förslag till ändrade budgetramar för I detta yrkande instämmer Lars Fagerström (fp), Anders Treschow (m), Daniel Bernhardt (kd), Gert Persson (ap) och Martin Johnsson (m). Gerry Norberg (s), Mikael Hallberg (v), Eva Kronwall (v), Monika Bréti (s), Dahn Persson (s) yrkar generellt bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för (13)

4 Kommunstyrelsen Gerry Norberg (s) och Mikael Hallberg (v) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tekniska nämnden Propositionsordning och beslut Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag angående tekniska nämndens ändrade budgetramar för 2010 och finner dem antagna. Kultur- och fritidsnämnden Lena Carlbom (c) och Ulla Rickardsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende kultur- och fritidsnämnden. Calle Fredin (s), Mikael Hallberg (v), Lennart Torstensson (s) och Lena Berglund (mp) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för 2010 avseende kultur- och fritidsnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anteckning Daniel Bernhardt (kd) avslutar sin tjänstgöring. Barn- och utbildningsnämnden Kerstin Angel (c), Lars Fagerström (fp) och Per Johansson (c), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende barn- och utbildningsnämnden. Mikael Hallberg (v), Dahn Persson (s) och Lena Berglund (mp) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för 2010 avseende barn- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 4 (13)

5 Socialnämnden (exklusive försörjningsstöd) Rie Boulund (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende socialnämnden. Britt-Marie Johnsson (s), Mikael Hallberg (v) och Thomas Fagenheim (s) yrkar bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till ändrade budgetramar för 2010 avseende socialnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Socialnämnden, försörjningsstöd Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yrkande och beslut Börje Tönsgård (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Revisionen och övriga nämnder Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till budgetramar avseende revisionen och återstående nämnder och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i samtliga delar. Särskilda uppdrag till nämnderna m. m. Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag om uppdrag till nämnderna och finner att kommunfullmäktige även beslutar om dessa uppdrag. Reservationer Gerry Norberg (s), Björn Jönsson (s), Dahn Persson (s), Majvor Wallin (s), Lennart Torstensson (s), Sara Grimpe (s), Britt-Marie Jonsson (s), Veronika Norberg (s), Per-Gunnar Andersson (s), Monika Bréti (s), Fredrik Johansson (s), Anna Bresche (s), Runar Kaattari (s), Lisa Granlöf (s), Calle Fredin (s), Bengt Hackberg (s), Thomas Fagenheim (s), Ethel Carlsson (mp), Lena Berglund (mp), Eva Kronwall (v), Mikael Hallberg (v) och Marcelle Farjallah (s) reserverar sig mot besluten till förmån för eget förslag. 5 (13)

6 71 Frågor. Kommunfullmäktige beslutar att anteckna nedanstående frågor till protokollet. Eva Kronwall (v) ställer följande frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande: - om Skrea strand kommer att få Blå Flagg i år? - om man kan göra tätare vattenkontroller än vad som varit fallet tidigare? - om allmänheten kan få tydliga besked från senaste mätningarna på anslagstavla nära långbryggan vid Strandbaden? Dnr 2009-KS0176 Anteckning Det antecknas att Eva Kronwall (v) dessutom ställer frågor till kommunfullmäktiges ordförande Stig Agnåker (c) angående nyligen genomfört vänortsbesök i Gniezno, Polen. Frågornas karaktär är dock mer av en interpellation och ledamoten får skriftligen återkomma vid ett senare tillfälle. 72 Policy om rökfri arbetstid. (AU 137, KS 100) Dnr 2008-KS0321 Kommunfullmäktige beslutar 1. Ärendet återremitteras för att se över formuleringar rörande in- och utstämpling. sunderlag Riktlinjer för rökfri arbetstid. Kanslienhetens yttrande Ärende Förslag till riktlinjer för en rökfri arbetstid. Sammanfattning Arbetsgivarenheten har tagit fram förslag till riktlinjer för rökfri arbetstid. Förslaget har varit utsänt på remiss till förvaltningarna och även hanterats av CESAK central samverkanskommitté och därmed de fackliga organisationerna. Riktlinjerna innebär i korthet att arbetstiden är helt rökfri och att det inte är tillåtet att ta ledigt för rökning förutom vid raster som inte ingår i arbetstiden. Riktlinjerna omfattar även förtroendevalda under den tid de har uppdrag och erhåller ersättning. Åtgärderna skall underlätta för de som önskar sluta röka och medvetet försvåra för de som röker. Omgivningen skall inte bli utsatt för tobaksrök. Samtidigt erbjuder arbetsgivaren Falkenbergs kommun de anställda rökavvänjning genom företagshälsovården. Även stöd för snusavvänjning skall erbjudas. 6 (13)

7 Övervägande Kanslienheten är av uppfattningen att tobaksprevention är ett långsiktigt arbete och kan vara en del av de ordinarie arbetsprocesserna. En nyckelfaktor är en politiskt förankrad policy som har processats fram av arbetsgivare, medarbetare och fackliga representanter. Andra viktiga inslag är tillgång till rökfria miljöer, information om policyn, regelbunden feedback och uppmuntran samt adekvat rökslutarstöd. Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Rökfri arbetstid är ett led i folkhälsoarbetet och omfattar alla anställda och förtroendevalda. Kort sagt är det svårt att utifrån hälsoperspektivet argumentera emot denna friskvårdssatsning som dessutom blir allt vanligare bland Sveriges kommuner och landsting. Frågor som emellertid lär bli aktuella är vad som sker i fall av underlåtenhet och hur kommunens arbetsgivarföreträdare skall kunna bevaka efterlevnaden av policyn. Klart är dock att det är ett chefsansvar att tillse att denna policy efterlevs på samma sätt som andra ordningsföreskrifter på arbetsplatsen. Det lär också ställas frågor beträffande vuxna individers rätt att ta beslut om sin egen hälsa och om en arbetsgivares rätt att försöka påverka den anställdes ovanor. Dessa frågor bör enligt kanslienhetens uppfattning inte ses som problem utan som en naturlig del i en central dialog kring viktiga folkhälsofrågor. En offentlig arbetsgivare bör ligga i förgrunden i denna diskussion och inta en värnande inställning. Gerry Norberg (s) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att se över kravformuleringarna kring in- och utstämpling m. m. I detta yrkande instämmer Mikael Hallberg (v), Bengt Hackberg (s), Monika Bréti (s) och Fredrik Johansson (s). Börje Tönsgård (m), Anders Treschow (m), Hans Bergfast (kd), Mari-Louise Wernersson (c), Elisabet Karlsson (fp) och Martin Johnsson (m) yrkar bifall till Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet gentemot ett avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Votering begärs och genomförs enligt följande: Ja-röst för bifall till att ärendet skall avgöras idag, Nej-röst för att ärendet skall avgöras vid ett senare tillfälle. Med 26 Ja-röster mot 21 Nej-röster, 1 avstår och 3 ej närvarande beslutar fullmäktige genom s.k. minoritetsåterremiss att avgöra ärendet vid ett senare tillfälle. Hur var och en röstat framgår av bilaga. (Bil 72) 7 (13)

8 73 Upphävande av beslut angående miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningar. (AU 138, KS 101) Dnr 2009-KS0137 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Upphäva fullmäktiges beslut , 4 om att i beredningen av ärenden särkilt beakta hälso- och miljökonsekvensfrågor. sunderlag Kanslienhetens yttrande Ärende/sammanfattning Lokala hälsorådet föreslog hösten 1999 att samtliga nämnder och styrelsen id beredning av ärenden särskilt skulle uppmärksamma hälso- och miljökonsekvenserna. Lokala hälsorådet föreslog att följande frågor skall ställas inför besluten: 1. Är detta förslag ett steg i riktning mot bättre hälsa och bättre miljö? 2. På vilket sätt påverkar beslutet hälsan för berörda grupper respektive befolkningen? 3. På vilket sätt påverkar beslutet miljön på kort respektive lång sikt? 4. På vilket sätt främjar beslutet jämlikheten i hälsa för berörda grupper? Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari 2000, 4 att rekommendera nämnderna och styrelsen att hantera ärendeberedningen på detta sätt. Övervägande Vid tidpunkten för fullmäktiges beslut i januari 2000 prövades metoden med miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningar runt om i landet och var under något år ett populärt grepp i ärendeberedningen. Något år senare infördes även barnkonsekvensbeskrivningar och på sina håll könskonsekvensbeskrivningar och till och med pensionärskonsekvensbeskrivningar. I Falkenbergs kommun är det egentligen bara barnkonsekvensbeskrivningar som lever kvar idag. Varken styrelsen eller nämnderna följer fullmäktiges snart 10 år gamla rekommendation. Metoden får anses föråldrad och avslutad. Enligt kanslienhetens uppfattning är det en felaktig utgångspunkt att särskilt framlyfta en viss enskild aspekt, eftersom en beredande förvaltning eller politiskt organ är skyldig att väga in alla tänkbara aspekter inför sitt beslutsfattande. Man reducerar med metodiken egentligen ärendeberedningen till att bli kvalitativt klart sämre i och med en smalare frågeställning. Vid detaljplaneärenden görs dessutom idag vid behov särskilda miljökonsekvensbeskrivningar, vilket är en lagstadgad skyldighet enligt PBL. Denna skyldighet fanns inte vid tiden för fullmäktiges beslut år (13)

9 Kanslienheten har sedan i höstas inlett arbetet med att se över styrande beslut och dokument. Ett steg i detta arbete är också att ifrågasätta tidigare beslut som helt eller delvis ersatts eller kommit att bli inaktuella. För många styrdokument leder till försämrad politisk styrning. I förevarande fall är det kansliets uppfattning att fullmäktiges beslut från med fördel bör upphävas p g a inaktualitet och då det delvis ersatts genom lagstiftning. Lena Berglund (mp), Mikael Hallberg (v) och Ethel Carlsson (mp) yrkar avslag på Mari-Louise Wernersson (c) yrkar bifall till Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 74 Upphävande av Regler för kommunens barnomsorg beträffande turordning i barnomsorgskön. (AU 139, KS 102) Dnr 2009-KS0105 Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Upphäva författningen Regler för kommunens barnomsorg beträffande turordning i barnomsorgskön antagen av kommunfullmäktige och ändrad Nämnden uppdras därvid själv ta fram och fatta beslut om nytt regelverk. sunderlag Falkenbergs kommuns författningssamling 5.4 Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Ärende Kommunfullmäktige har beslutat att, på rekommendation av kommunens revisorer, uppdra åt kommunstyrelsen att gå igenom plan- och policydokument m fl som fattats av fullmäktige och styrelsen. Föråldrade dokument bör revideras eller upphävas. Övervägande Kommunledningskontoret anser att rubricerad författning inte längre är aktuell, eftersom mycket av det som tas upp i dokumentet regleras i dag genom skollagen m m. 9 (13)

10 75 Medborgarförslag om utökning av allmän tidsbegränsning vid parkering av fordon. (AU 127, KS 94) Dnr 2009-KS0043 Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till trafiknämndens yttrande. sunderlag Medborgarförslag från Kent Kristiansson Yttrande från trafiknämnden Ärende Medborgarförslag om utökning av allmän tidsbegränsning vid parkering av fordon. Sammanfattning/övervägande Kent Kristiansson föreslår i sitt medborgarförslag att allmän tidsbegränsning för fordon bör utökas till minst 7 dagar eller, ännu hellre, 14 dagar. Han anför att många invånare arbetar på andra orter och inte har behov av att använda bilen dagligen. Åtgärden kan betraktas som en del i kommunens miljöarbete. Trafiknämnden anger i korthet att kommunen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter och vissa undantag från Trafikförordningen. I Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 49 a står På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Nämnden anför att trafikförordningen i huvudsak bör tillämpas inom kommunen då det är den reglering som lagstiftarna ansett vara mest passande och som dessutom gäller i övriga landet. I dagsläget finns möjlighet till 7 dygns parkering på en del av parkeringen vid Järnvägsstationen samt boendeparkeringstillstånd för boende i de centrala delarna av Falkenberg med möjlighet att parkera i högst 7 dygn på vissa parkeringsplatser. Vidare anför nämnden att kommunens ansvar för omhändertagandet av skrotbilar skulle försvåras om parkeringstiden förlängas till 7 dygn. 10 (13)

11 76 Val av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden fr o m efter Bengt Sundberg (m). Dnr 2009-KS0109 Kommunfullmäktige beslutar 1. Till ny ledamot efter Bengt Sundberg (m) utse Gunni Heland (m), Klovstensvägen 1A, Falkenberg. Ärende Bengt Sundberg (m) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden från Val av auktoriserad revisor i kommunala bolag, stiftelser. Dnr 2009-KS0188 Kommunfullmäktige beslutar 1 Föreslå bolagsstämman i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Utvecklings AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB utse revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers till revisor från ordinarie bolagsstämma 2009 t o m ordinarie bolagsstämma Som huvudansvarig revisor utses auktoriserade revisorn Peter Sjöberg. 2 Till auktoriserad revisor i Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond, Stiftelsen John Johanssons donationsfond, Stiftelsen Per Svenssons donation I och Per Svenssons donation II, Stiftelsen Falkenbergs Skolfond, Stiftelsen Heljasfonden, Stiftelsen Bredshults donation, Stiftelsen Svenstorpsgåvan och Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem utse revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB tills årsredovisningen för 2010 påtecknats och godkänts. Som huvudansvarig revisor utses auktoriserade revisorn Christer Andersson. Ärende Auktoriserade revisorn Leif Birgersson, slutar sin tjänstgöring, i revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB och därmed lämnar han sina uppdrag i kommunala bolag och stiftelser. 11 (13)

12 78 Anmälan av motioner. Följande motioner föreligger: Lars Fagerström (fp); Motion om att låta Falkenberg bli en s k eurokommun. Dnr 2009-KS0152 Mikael Hallberg, Eva Kronwall (v); Motion om energibesparing - automatisk avstängning av kommunens datorer. Dnr 2009-KS0173 Eva Kronwall (v); Motion om miljöåtgärder vad gäller utsläpp och buller i hamnen. Dnr 2009-KS0175 Hans Bergfast (kd); Motion om planering av område för uppförande av s k ägarlägenheter. Dnr 2009-KS Anmälan av medborgarförslag. Följande medborgarförslag föreligger: Medborgarförslag avseende föreningar som mottager bidrag från kommunen (föreningsbidrag) Dnr 2009-KS0146 Medborgarförslag om bilfritt över Tullbron under sommaren. Dnr 2009-KS Meddelanden och anmälningar. Följande antecknas till protokollet: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll utvisande att Björn Bengtson (s) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Monica Janfalk Carlsson (s) från och med Dnr 2009-KS0039 Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll utvisande att Eva Agbrant (m) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Sundberg (m) från och med Dnr 2009-KS0109 Länsstyrelsens meddelande att länsstyrelsens beslut att avslå besvär över antagande av detaljplan för kv Svärdet överklagats. Dnr 1999-SBK0385 Länsstyrelsens beslut att prövning ej skall ske enligt 12 kap 1 PBL avseende detaljplan för Tröinge 6:72 m fl. Dnr 2005-S (13)

13 Länsrättens i Hallands län dom att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut att fastställa renhållningstaxa 2009, KF 182/08. Dnr 2008-KS0342 Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS 110/ (13)

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2010-05-27 Sammanträdestid 16.00 17:20

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2010-05-27 Sammanträdestid 16.00 17:20 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2010-05-27 Sammanträdestid 16.00 17:20 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-23 Sammanträdestid 16.00-20.00

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-23 Sammanträdestid 16.00-20.00 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-23 Sammanträdestid 16.00-20.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid FALKENBERG Kommunfullmäktiges valberedning Nr 1 Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sammanträdestid 08.00-08.05 Protokoll Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg Protokoll Nr 16 Sammanträdesdatum 2010-06-01 Sammanträdestid 08.00 16.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Mari-Louise

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Dahn Persson (S), 2:e vice ordförande Sara Grimpe

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-11-08 303 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS 2016-431 KF Beslut

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i Falkenbergs kommun ska erbjudas minnesgåva. KS

Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i Falkenbergs kommun ska erbjudas minnesgåva. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 136 Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i ska erbjudas minnesgåva. KS 2015-297 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-10.35 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övriga ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson,

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2011-04-27 Sammanträdestid 16.00 20.45

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2011-04-27 Sammanträdestid 16.00 20.45 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2011-04-27 Sammanträdestid 16.00 20.45 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg *kw' 2011-12-06 317 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. KS

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-04-12 125 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. KS 2015-124 KS, KF

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-28 Sammanträdestid 16.00-18.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sammanträdestid 13.15-16.40 Ajournering 14.20-14.50 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice

Läs mer

Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag 2011-2014.

Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag 2011-2014. Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-04 3 Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag 2011-2014. Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Utse kommunrevisorer

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

FALKENBERG Kommunfullmäktige

FALKENBERG Kommunfullmäktige Protokoll Sammanträdesdatum 2013-10-29 Sammanträdestid 16.00-18.20 Nr 8 FALKENBERG Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1 :e v ordf Marcelle Faijallah (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). KS

Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-30 177 Remiss Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (SOU

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2010-10-28 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum 2016-11-30 Sammanträdestid 16:35-16:40 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta

Läs mer