Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag 2011-2014."

Transkript

1 Kommunfullmäktiges valberedning Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Utse kommunrevisorer samt till vilka bolag och stiftelser de är satta till att granska för år enligt valberedningens förslag. (Bilaga valberedningen 3/2014) 2 Utse personer till uppdragsinnehavare för m.fl. år enligt valberedningens förslag. (Bilaga valberedningen 3/2014) 3 Anteckna att när det gäller auktorisade revisorer upphör ingångna avtal Beslutsunderlag Förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige kommer den 16 december att behandla val till kommunala förtroendeuppdrag för perioden Kanslienheten har sammanställt partiernas förslag, se bilaga 3. 2(4)

2 Valberedningens förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag m.fl Revisorer för granskning av kommunens verksamheter Ledamöter Parti Namn Adress 1 S Ordf. Gösta Svensson 2 C Vice ordf. Jan Johansson 3 M Hans Bertilsson 4 FP Kjell Birgersson 5 KD Carina Ejdestig 6 MP Håkan Jeppsson 7 V Nils Erik Johansson 8 SD Ulf Johansson Revisorer för granskning av kommunens stiftelser , som förvaltas av kommunen För Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond, Stiftelsen John Johanssons donationsfond, Stiftelsen Per Svenssons donation 1, Stiftelsen Per Svenssons donation 2, Stiftelsen Falkenbergs Skolfonden och Stiftelsen Heljasfonden, Stiftelsen Bredhults donation och Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond. Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Christer Andersson, Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Auktoriserad revisor Upphandling pågår Revisor Suppleant 1 C Jan Johansson 1

3 För Stiftelsen Fågelfonden, Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond, Stiftelsen Janne Anderssons donation, Stiftelsen Sofia Haags donationsfond, Stiftelsen Brita Gröndells fond, Stiftelsen Einar Sjödins fond, Stiftelsen Samfond I, Stiftelsen Samfond II, Stiftelsen C A Bergströms kulturfond, Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus, Stiftelsen Syskonen Brolins donation, Stiftelsen Falkenbergs sjukfond, Stiftelsen Falkenbergs socialfond och Stiftelsen Joakims minnesfond: Revisor Suppleant 1 C Jan Johansson 2

4 Kommunstyrelse Ledamöter 1 C Ordf. Mari-Louise Wernersson 2 S 2:e vice ordf. Per Svensson 3 M 1:e vice ordf. Claës-L Ljung 4 S Dahn Persson 5 C Tore Holmefalk 6 S Marcelle Farjallah 7 M Filip Bertilsson 8 SD Anders Jansson 9 FP Lars Fagerström 10 S Sebastian Ghafari 11 KD Georgia Ferris 12 S Lennart Torstensson 13 MP Jan Berge 1 C Stig Agnåker 2 S Donjeta Mlinaku 3 M Niklas Liljeroth 4 S P-G Andersson 5 C Saw Kian Ooi 6 V Kristina Hallberg 7 M Ingrid Gustavsson 3

5 Barn- och utbildningsnämnd Ledamöter 1 C Ordf. Kerstin Angel 2 S 2:e vice ordf. Peter Dygården 3 M 1:e vice ordf. Charlotta Jonson 4 S Sara Grimpe Wernersson 5 C Niclas Selander 6 S Gabriella Geertinger 7 M Niklas Liljeroth 8 SD Christina Ekström 9 FP Liselott Strinning Hildebrand 10 S Åsa Norberg 11 KD Susan Pettersson 12 S Björn Jönsson 13 MP Katja Geertinger 1 C Christian Dahlqvist 2 S Blerta Mehmedi 3 M Margareta Warnholtz 4 S Margareta Gustafsson 5 C Anna Andersson 6 V Lennart Johnsson 7 M Ragnhild Lundal 4

6 Socialnämnd Ledamöter 1 M Ordf. Rie Boulund 2 S 2:e vice ordf. Fredrik Johansson 3 C 1:e vice ordf. Shlomo Gavie 4 S Monika Bréti 5 M Gert Persson 6 S Thomas Fagenheim 7 C Maria Larsson 8 SD Monica Dahlberg 9 FP Elisabet Karlsson 10 S Marcus Dufwa 11 KD Ester Lindstedt Staaf 12 S Jeanette Synnergren 13 MP Sophia Nilsson 1 M Kerstin Norrman 2 S Göran Persson 3 C Sven-Olof Lundin 4 S Irhan Kasic 5 M Camilla Stiernflycht 6 V Tomas Jansson 7 C Monika Hansson Kultur- och fritidsnämnd Ledamöter 1 C Ordf. Per Johansson 2 S Vice ordf.christina Johansson 3 M Angela Malmgren 4 S Karl Gustaf Carlzon 5 C Robert Isaksson 6 S Andreas Wihlborg 7 M Bengt Fredenlund 1 KD Anita Andersson 2 S Dorontina Ademi 3 FP Wanja Hjortmarker 4 V Li Hermansson 5

7 Teknisk nämnd Ledamöter 1 M Ordf. Christer Norrman 2 S Vice ordf. Jan Dickens 3 C Agneta Åkerberg 4 S Conni Kristensson 5 M Göran Löfqvist 6 S Mikael Johansson 7 C Daniel Ferm 1 FP Bernth Sibelius 2 S Olle Torlycke 3 KD Irene Hedenbjörk 4 S Joseph Farjallah Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ledamöter 1 C Ordf. Ingemar Johansson 2 S Vice ordf. Bengt Hackberg 3 M Håkan Nylander 4 S Peter Jansson 5 C Bo Dannegren 6 S Eva Bengtsson 7 M Göran Paulsson 1 FP Owe Hjortmarker 2 S Ero Ahola 3 MP Othmar Nekham 4 S Denisa Ruca 6

8 Bygglovsnämnd Ledamöter 1 M Ordf. Bo Gustavsson 2 S Vice ordf. Yvonne Nilsson 3 C Agneta Åkerberg 4 S Rebecka Jönsson 5 C Ingmar Bengtsson 1 M Dan Carlsson 2 S Ingvar Henriksson 3 C Ingvar Andersson Servicenämnd Ledamöter 1 M Ordf. Charlotta Jonsson 2 S Vice ordf. Yen Gunnarsson 3 C Bengt Wernersson 4 S Majvor Wallin 5 M Gert Persson 1 MP Espen Huser 2 S Andreas Lundberg 3 C Eva Christiansson 7

9 Valnämnd Ledamöter (l ledamot/parti) Opol Ordf. Majlis Wolfhagen 1 S Vice ordf. Ellinor Thorsson 2 C Stig Agnåker 3 M Angela Malmgren 4 FP Anders Malmström 5 KD Harry Staaf 6 MP Susanne Råbius 7 V Per Sjövall 8 SD Stefan Johansson 1 S Ingela Gunnarsson 2 C Siv Nyman 3 M Jan-Olof Nilsson 4 FP Elisabet Karlsson 5 KD Georgia Ferris 6 MP Ethel Carlsson 7 V Mikael Hallberg 8 SD Isabelle Liljert Överförmyndarnämnd Ledamöter 1 C Ordf. Lena Carlbom 2 S Ingegerd Rönnbäck 3 M Rune Samuelsson 1 MP Monika Törnwall 2 S Anna Bresche 8

10 Beredningen för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala samarbeten Ledamöter (l ledamot/parti) 1 M Ordf. Claës-L Ljung 2 S Per Svensson 3 C Tore Holmefalk 4 FP Elisabet Karlsson 5 KD Daniel Bernhardt 6 MP Jan Berge 7 V Mikael Hallberg 8 SD Sara-Lena Bjälkö Krisledningsnämnd Består av kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter Rådet för trygghet och hälsa Består av ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden (repr från Falkenbergsnämnden och polismyndigheten) Ledamöter 1 C Mari-Lousie Wernersson 2 S Per Svensson 3 C Kerstin Angel 4 S Peter Dygården 5 M Rie Boulund 6 S Fredrik Johansson 7 C Per Johansson 8 S Christina Johansson 9 C Ingemar Johansson 10 S Bengt Hackberg 11 M Christer Norrman 12 S Jan Dickens 9

11 Räddningstjänsten Väst Ledamöter 1 C Ordf. Tore Holmefalk 2 S Jan Dickens 3 M Rie Boulund 1 FP Elisabet Karlsson 2 S Björn Bengtsson 3 KD Daniel Bernhardt Förbundet utser ordföranden, som ska komma från Falkenberg. Revisorer Falkenbergs kommun nominerar två revisorer. Revisorerna utses av Varbergs kommun 2 C Jan Johansson 10

12 Falkenbergs Stadshus AB samt dotterbolagen Falkenbergs Stadshus dotterbolag AB 1, Falkenbergs Näringslivs dotterbolag 1 Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019 Parti Namn Adress 1 M Ordf. Boris Lennerhov 2 S Per Svensson 3 C Mari-Louise Wernersson 4 S Dahn Persson 5 M Thomas Erixon 6 S Marcelle Farjallah 7 FP Niclas Erlandsson Ombud vid bolagsstämmor C Stig Agnåker Suppleant 1 S Monika Breti Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämman 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Peter Sjöberg (huvudansvarig), Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 M Hans Bertilsson 11

13 Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma KD Daniel Bernhardt 2 MP Katja Geertinger 3 V Åke Andersson 4 SD Anita Lernerstål 1 KD 2 MP Markus Jörngren 3 V Tomas Jansson 4 SD Stefan Johansson Partirepresentanter i bolagen har utsetts från de partier som inte ingått i vald styrelse. Val av lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag ska väljas ur gruppen av kommunens revisorer för att skapa ett personsamband. 12

14 Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman MP Ordf. Vagn Abel 2 S Per-Gunnar Andersson 3 C Hans Johansson 4 S Björn Jönsson 5 M Mats Lundsgård Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Revisor Auktoriserad revisor Christer Andersson (huvudansvarig), Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 MP Håkan Jeppsson Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma FP Lars Fagerström 2 KD Alva Delmaree Svensson 3 V Lennart Johnsson 4 SD Anita Lernerstål 1 FP Elisabet Karlsson 2 KD Harry Staaf 3 V Veronica Svensson 4 SD Stefan Johansson 13

15 Vatten & Miljö i Väst AB Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman MP Vagn Abel 2 S Vice ordf. Per-Gunnar Andersson 3 C Hans Johansson 4 S Björn Jönsson 5 M Mats Lundsgård Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Revisor Auktoriserad revisor Christer Andersson (huvudansvarig), Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T.o.m. avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 MP Håkan Jeppsson 14

16 Falkenberg Energi AB Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman M Ordf. Ingemar Stridh 2 S Kjell Nilsson 3 C Herdis Pixsjö 4 S Stig Bengtsson 5 M Göran Janko 6 S Anders Emanuelsson 7 MP Sophia Nilsson Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Revisor Auktoriserad revisor Peter Sjöberg, Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 FP Kjell Birgersson Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma FP Lars Fagerström 2 KD Jan Jansson 3 V Per Sjövall 4 SD Anita Lernerstål 1 FP Elisabet Karlsson 2 KD 3 V Mikael Hallberg 4 SD Stefan Johansson 15

17 Falkenberg Energihandel AB (Kommer som fullmäktigebeslut i jan) 1 M Ordf. Ingemar Stridh 2 S Kjell Nilsson 3 C Herdis Pixsjö Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Revisor Auktoriserad revisor Peter Sjöberg, Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 FP Kjell Birgersson 16

18 Falkenbergs Bostads AB Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman C Ordf. Anette Ivarsson 2 S Lena Dygården 3 M Marie Gustavsson 4 S Mikael Svensson 5 C Helena Lindkvist 6 S Christer Svensson 7 KD Gunnar Pettersson Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Revisor Auktoriserad revisor Peter Sjöberg (huvudansvarig), Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 M Hans Bertilsson Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma FP Bernth Sibelius 2 MP Håkan Jeppsson 3 V Mikael Hallberg 4 SD Anders Jansson 1 FP Lars Fagerström 2 MP Lena Berglund 3 V Per Sjövall 4 SD Christer Johansson 17

19 Falkenbergs Näringsliv AB Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman till 7 ledamöter enl. bolagsordningen 1 C Ordf. Mari-Louise Wernersson 2 S Per Svensson 3 M Claës-L Ljung 4 S Dahn Persson 5 C Tore Holmefalk Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Revisor Auktoriserad revisor Christer Andersson, Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 M Hans Bertilsson Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma FP Lars Fagerström 2 KD Daniel Bernhardt 3 MP Monika Törnwall 4 V Johny Kronwall 5 SD Lennart Nilsson 1 FP Kjell Birgersson 2 KD 3 MP Espen Huser 4 V Veronica Svensson 5 SD Stefan Johansson 18

20 Destination Falkenberg AB Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman C Ordf. Mari-Louise Wernersson 2 S Per Svensson 3 M Claës-L Ljung 4 S Dahn Persson 5 C Tore Holmefalk 4 ledamöter nominerade av näringslivet i Falkenberg 1 Göran Bengtsson, Näringslivet Falkenberg 2 Sara Ståhle, VD GeKås byn 3 Susanne Nilsson 4 Fredrik Jansson Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU Revisor Auktoriserad revisor Christer Andersson, Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg T o m avtalets utgång Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019 Suppleant 1 KD Carina Ejdestig Falkenbergs Biogas AB Ombud vid bolagsstämma 2015 (Har utsetts ur KF:s presidium) 1 S Monika Breti 1 M GunMarie Stenström Ledamot i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman C Ingemar Johansson 1 S Sebastian Ghafari 19

21 Ätrans Vattenråd Ombud efter föreningsstämman 2015 t o m föreningsstämman MP Vagn Abel 1 S Bengt Hackberg Suseåns Vattenråd Representant MP Markus Jörngren Vattenrådet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal Representant C Tore Holmefalk Val av ledamöter i kommunberedningen för Region Halland Falkenbergs kommuns ledamöter 1 C Mari-Louise Wernersson 2 S Per Svensson Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel i Halland Falkenbergs kommuns ledamot 1 S Britt-Marie Jonsson 1 C Monica Hansson Patientnämnden i Halland Falkenbergs kommuns ledamot 1 C Shlomo Gavie 1 FP Owe Hjortmarker 20

22 Val av representanter i Styrgrupp för gymnasieskolan i Halland Representant C Kerstin Angel 2 S Peter Dygården Samordningsförbundet Halland Ledamot/ersättare under mandatperioden M Rie Boulund Revisor S Jan-Erik Martinsen Nämndemän i Varbergs tingsrätt C Pontus Eriksson 2 S Ellinor Thorsson 3 M Eva Agbrant 4 S Majvor Wallin 5 C Maria Larsson 6 S Inga-Britt Rosengren 7 M Anito Ljung 8 SD 9 FP Lena Engström 10 S Lars-Gunnar Strandling Berghorn 11 KD Jan Jansson 12 S Kerstin Rosell 13 MP Moa Gunnarsson 21

23 Gode män enligt fastighetsbildningslagen Med sakkunnig i tätortsförhållanden 1 S Stig Bengtsson 2 C Svenne Karlsson 3 M Göran Paulsson Med sakkunnig i jord- och skogsbruksfrågor 1 S Mikael Johansson 2 C Hans Johansson 3 FP Huvudmän i Falkenbergs sparbank Sparbanksstämman Sparbanksstämman C Hans Johansson 2 S Anita Abrahamsson 3 C Herdis Pixsjö 4 S Ellinor Thorsson 22

24 STIFTELSER Stiftelsen Svenstorpsgåvan 2015 Ledamöter i styrelsen 2015 för Eftra socken 1 C Mats Nilsson 2 S Bo-Krister Svensson 3 M Gunnel Tönsgård för Eftra socken 1 M Kerstin Jahn Ledamöter i styrelsen 2015 för Slöinge socken 1 C Mats Gustavsson 2 S Tore Bengtsson för Slöinge socken 1 S Runar Kaattari Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Christer Andersson (huvudansvarig), Öhrlings PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, Falkenberg Auktoriserad revisor Upphandling pågår Lekmannarevisor C Jan Johansson Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård Ombud C Per Johansson 2 S Karl Gustaf Carlzon 1 C Gunnar Johansson 2 S Rolf Lönnberg 23

25 Ludvig von Segebadens fond Ledamöter i direktionen C Kerstin Angel 2 S Göran Persson Systrarnas Hulda och Elsa Perssons minnesfond Ledamöter i styrelsen C Arne Andersson 2 S Harald Sandberg 3 M 4 S Ingemar Svensson 5 KD 1 C Anna-Carin Andersson 2 S 3 M Louise Gustavsson Föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a Kommunens revisor M Hans Bertilsson Boföreningen Lönnen Kommunens nuvarande representant i styrelsen 1 Opol Ekonomichef Jan Fritz 1 Opol Redovisningschef Rickard Nordén Av kommunen utsedd revisor C Jan Johansson Suppleant 24

26 Kooperativ Utveckling i Halland ek förening Coompanion; Ombud vid föreningsstämma (förslag till föreningsstämman) M Rie Boulund Ledamot i styrelsen S Fredrik Johansson 25

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information 141-145 Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Förteckning över förtroendevalda

Förteckning över förtroendevalda Förteckning över förtroendevalda Förteckning över förtroendevalda (Upprättad i april 2015) Förteckningen finns även på Nybro kommuns hemsida: http://nybro.se/politik-kommun/politik/fortroendevalda-kontakt/

Läs mer

Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16

Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16 Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16 Ärende 2 2014-12-01 GRs förbundsfullmäktige 2015-2018 Ledamöter Ersättare Göteborg Anneli Hulthén (S) Johan Nyhus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Mandatperiod 1 januari 2015-31 december 2018

Mandatperiod 1 januari 2015-31 december 2018 Instans Mandatperiod 1 januari 2015-31 december 2018 Uppdragstyp Parti Namn Finsam Ledamot S Andreas Schönström Finsam Ersättare M Patrick Reslow Finsam Revisor M Åke Christiansson Finsam Revisorsersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2010-01-27 Sammanträdestid 08.30-11.15 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

extra stämma med aktieägaren i SingöAffären AB den 17 oktober 2009 Plats: Singö, Norrtälje Kommun Närvarande

extra stämma med aktieägaren i SingöAffären AB den 17 oktober 2009 Plats: Singö, Norrtälje Kommun Närvarande Närvarande Efternamn/firmanamn Tilltalsnamn Ort Antal aktier Antal röster Shiraz International AB Stockholm 50 000 50 000 Skabbören AB/Ateljé Havsfrun Grisslehamn 37 500 37 500 Hörnängen Invest AB Christer

Läs mer

Namn Organisation Titel Adib Abud Agnes Vungi Naturskyddsföreningen Kommunikatör Energifallet

Namn Organisation Titel Adib Abud Agnes Vungi Naturskyddsföreningen Kommunikatör Energifallet Namn Organisation Titel Adib Abud SVF Agnes Vungi Naturskyddsföreningen Kommunikatör Energifallet Agneta Johansson Politiker Agneta Johansson Landstignet i Jönköpings län Förtor3endevald/politiker Agneta

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser.

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Placering Namn Totalpoäng 1 Lars Pettersson 44 2 Torbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer