Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009"

Transkript

1 1 Pressmeddelande Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 Ärende 1 Yttrande; Banverkets järnvägsutredning I kommunens yttrande framhålls Ostlänkens betydelse för den Fjärde storstadsregionen. Ostlänken är kommunens och regionens förstahandsprioritering när det gäller trafikinvesteringar. I trafikverkens inriktningsunderlag från 2007 konstaterades att de långsiktigt mest effektiva insatserna är åtgärder på de mest högtrafikerade näten, till exempel i storstadsområdena. Norrköping Linköping har idag ambitioner att utvecklas till den fjärde storstadsregionen i Sverige och ett omfattande planeringsarbete pågår för att förverkliga detta. En stark tillväxt i regionen är bra för hela Sverige och Östergötland har bland annat goda förutsättningar att avlasta Mälardalsregionen. Med de båda städerna som huvudorter har regionen många av storstadens fördelar, men få av dess nackdelar. Genom regionförstoring ges medborgarna ökad tillgänglighet till en större arbets- och bostadsmarknad, liksom till upplevelser, varor och tjänster, utbildning och vård med mera. Näringslivet gynnas genom en ökad kundkrets och marknad, fler möjligheter att anställa, fler underleverantörer och liknande. Det är särskilt viktigt att framhålla den stora betydelse pendeltågen på Stambanan har för utvecklingen av Den fjärde storstadsregionen. Kommunerna längs linjen behöver på kort sikt samma utrymme på banan som idag, men på längre sikt kommer pendeltågstrafiken att behöva utvecklas, både genom tätare turer och fler destinationer. Byggandet av Ostlänken är naturligtvis helt avgörande för dessa ambitioner, men regionen kommer också att bevaka framtida trafikering på Stambanan. Sammanfattning av yttrandet i punktform Ostlänken är kommunens och regionens förstahandsprioritering när det gäller trafikinvesteringar. Det är särskilt viktigt att genomföra detta viktiga projekt i närtid för kommun lottie.molin

2 att uppnå såväl miljövinster som samhällsekonomisk utveckling. Det är därför utomordentligt viktigt att beslut om JU fattas under första halvåret 2009, så att regeringens Tillåtlighetsprövning kan påbörjas. 2 Det är också betydelsefullt att arbetet med parallella planeringsprocesser fortsätter och utvecklas. Kommunen är beredd att medverka till att utredningstempot hålls uppe genom att arbeta vidare med våra egna planeringsprocesser samt genom att bidra med kunskap och resurser till andra aktörer. Finansieringen är helt avgörande för Ostlänken och arbetet med den frågan måste intensifieras. Kommunen anser att finansiering och genomförande av höghastighetsbanor är ett statligt ansvar. Förutsatt att staten ökar sina infrastrukturanslag och att Ostlänken verkligen byggs i närtid har Linköpings kommun stor beredskap att investera i infrastruktur i anslutning till resecentrum. Linköping vill samtidigt lyfta fram det omfattande kommunala planeringsarbete som bedrivs och de ekonomiska åtaganden kommunen är beredd att stå för, till exempel huvudansvar för ett nytt resecentrum, åtgärder för god tillgänglighet till resecentrumet samt förbättrad kollektivtrafik. Planering bör bedrivas för ett samlat svenskt höghastighetsnät, alltså både en fortsatt Götalandsbana västerut och en höghastighetsbana till kontinenten. Satsningen är en del av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och stärker kopplingarna från Sverige till Danmark och övriga kontinenten. Fler spår bidrar till att mer gods kan köras på järnväg, vilket är en annan viktig transport- och miljöambition i EU. Särskilt planeringen för Götalandsbanan till Jönköping bör påskyndas eftersom kapacitetsproblemen som idag finns mellan Linköping och Katrineholm annars bara kommer att flyttas något söderut. Det är också viktigt med framtida trafikering på Götalandsbanan som ger bättre kommunikationer till städer som Jönköping och Ny-köping, kortare pendlingstider (15 20 minuter) mellan Norrköping och Linköping samt god tillgång för regionen till Skavsta och Landvetter. Linköpings kommun förordar Röd korridor (i förhållande till de två andra korridoralternativ, blå och grön.) mellan Bäckeby och Linköping C, eftersom restidsmålet uppfylls och negativ påverkan på natur- och kulturmiljö är begränsad och hanterbar. Även Blå korridor kan fungera, men alternativet bygger på att flera fördyrande genomförande- och åtgärdskostnader behöver tas, till exempel måste Stambanan och Väg 796 parallellförflyttas norrut vid Linghem. Detta fördyrar en ny järnväg i Blå kommun lottie.molin

3 korridor och även med väl genomförda åtgärder kvarstår negativ påverkan, liksom genom den flyover som skulle bli nödvändig mellan Linghem och Linköping. 3 Kommunen är mest negativ till Grön korridor, eftersom påverkan på natur- och kulturmiljö är stor och mycket spridd bebyggelse påverkas. En helt ny stor-skalig barriär etableras dessutom vid sidan av de två befintliga, E4 och Stambanan. Kommunen förordar därför att korridoralternativet tas bort från fortsatt utredande. Både Stambanan och Götalandsbanan är utpekade som riksintressen. Huvudprincipen att riksintressen ska samexistera bör gälla när Ostlänken planeras genom centrala Linköping, vid Stångån/Kinda kanal och vid ett nytt resecentrum. Det är viktigt att de upphöjda spåren inte ligger på bank i stadens centrala delar, både av estetiska skäl och för att framkomlighet ska garanteras tvärs spåren. Järnväg på bro minskar barriäreffekten och ger bra tillgänglighet till resecentrumet. Ärende 6 Rökfri arbetsplats i Linköpings kommun Kommunstyrelsen föreslås stödja förslaget att göra Linköpings kommun till en rökfri arbetsplats. De nationella folkhälsomålen och rekommendation från Sveriges kommuner och landsting att minska tobaksbruket, bildar grund för förslag om införande av rökfri arbetstid. Det stödjer arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa enligt den av kommunstyrelsens personalutskott fastställda hälsopolicyn( ). Kommunernas och landstingens arbetsmiljöråd (AMR) uppmanar i januari 2007 kommunerna att fatta ett strategiskt beslut om rökfri arbetstid. Rådet utgörs av representanter från arbetsgivarorganisationen samt fackliga organisationer. Rökfri arbetsplats Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats eller i omedelbar anslutning till sin arbetsplats. Det betyder att arbetstiden är rökfri. Med arbetstid avses den tid man tjänstgör inklusive paus. Lunchrasten räknas inte som arbetstid. Måltidsuppehåll får i detta avseende jämställas med rast. Rökfri arbetstid omfattar alla medarbetare och förtroendevalda. Stödinsatser för personer som vill sluta att röka finns i samhället på olika sätt men avsikten är att Linköpings kommun i samarbete med företagshälsovården ska erbjuda ytterligare stöd i form av seminarier kopplat till rökavvänjning. kommun lottie.molin

4 4 Den ökade kostnaden till företagshälsovården för rökavvänjning i samband med införandet av rökfri arbetstid, föreslås ske med personalstrategisk verksamhetsbudget. Ärende 10 Preliminärt bokslut 2008 En sammanställning av det ekonomiska resultatet för nämnderna visar på ett överskott på 142 miljoner kronor. Det sammanlagda preliminära resultatet för 2008 är också positivt och uppgår till 32 miljoner kronor. Det är 27 miljoner kronor bättre än budgeterat. - När vi nu räknar samman kommunens resultat hamnar det på plus. Och det är ett plus med råge. Det är glädjande i sig, men mest glädjande är ändå att kärnverksamheterna sammanlagt gör ett så gott resultat. Det visar att man tagit sitt ekonomiska ansvar i nämnderna och att verksamheterna har funnit stabila former. Detta är oerhört viktigt inför kommande år. Vi kan nämligen förutse en ökad belastning på kommunens verksamhetsområden, samtidigt som skatteintäkterna sjunker. Det är en effekt av lågkonjunkturen vi redan nu kunnat konstatera, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(m) i en kommentar till det preliminära bokslutet. En sammanställning av det ekonomiska resultatet för nämnderna visar på ett överskott på 142 miljoner kronor fördelat enligt följande: Kollektivtrafiknämnden -5 mnkr Barn- och ungdomsnämnden 34 mnkr Bildningsnämnden 20 mnkr Utförarstyrelsen 18 mnkr Äldrenämnden 17 mnkr Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden inkl exploatering 14 mnkr Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 11 mnkr Kommunstyrelsen 10 mnkr Socialnämnden 9 mnkr Omsorgsnämnden 8 mnkr Övriga nämnder 6 mnkr Den totala sammanställningen av kommunens resultat ger följande: Delsumma nämnder exkl. pensionsenhet och resursmedel Pensionsenheten exkl. finansiella poster Resursmedel och reserv för demografi, pris och lön m.m. 142 mnkr -99 mnkr 29 mnkr kommun lottie.molin

5 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansnetto inkl. netto 60 mnkr i nedskrivning pensionsmedel Budgetavvikelse 73 mnkr -27 mnkr -18 mnkr 27 mnkr 5 Eftersom Linköping redovisar pensioner enligt fullkostnadsmodellen det vill säga inklusive ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) måste kommunens resultat justeras för att bli jämförbart med övriga kommuner. Under 2008 försämrade redovisningen av ansvarsförbindelsen kommunens resultat med 89 miljoner kronor. Det innebär att resultatet som kan jämföras med andra kommuner är 121 miljoner kronor. Därutöver har resultatet påverkats av att de placeringar som kommunen gjort för att finansiera framtida pensioner har skrivits ned med netto 60 miljoner kronor. Av bokslutet framgår också att: Koncernens lån uppgick den 31 december 2008 till miljoner kronor vilket är en ökning med 73 miljoner kronor jämfört med vid årsskiftet. Enligt beslut i kommunfullmäktige får de inte överskrida miljoner kronor. Det totala antalet medarbetare har minskat med 85 personer jämfört med föregående år. De visstidsanställda har minskat med 139 medan de tillsvidareanställda har ökat med 54. Den totala sjukfrånvaron i kommunen är 5,3 procent vilket är en minskning 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m) telefon , kommun lottie.molin

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 Budget 2009 Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 I N N E H Å L L Beslut...4 Budget 2009. Norrköping växer...6 Sammanställning av driftbudget och driftplan...10 Sammanställning av budgetramar

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 2006-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 5,9 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 4 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Till Trafikverket Gemensamt yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Trafikverket har berett MalmöLundregionens kommuner (Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Trelleborg,

Läs mer

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 2 oktober 2013 Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde Plus och minus i uppföljning av regionens resultat Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer