Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är positiv till konkurrens, men anser att utredningens förslag endast medför en chimär bild av konkurrens. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till hur tredjepartstillträde (TPA) skulle kunna införas på fjärrvärmemarknaderna, inte om det ska införas. Utredningen föreslår i korthet att nätinnehavaren måste ge tillträde till andra aktörer. Samtidigt föreslås krav på åtskillnad mellan distribution, produktion och handel. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Förslaget är inte bra, vare sig för medborgarna eller för dem som levererar fjärrvärme, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Linköpings kommun avstyrker förslaget och skriver bland annat: Linköpings kommun är positivt inställd till konkurrens. Dock avstyrker Linköpings kommun utredningens förslag. Utredningens förslag bedöms endast medföra en chimär bild av konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Utredningen visar inte att förslaget stärker fjärrvärmekundernas ställning, åstadkommer effektivare fjärrvärmemarknader, ger lägre fjärrvärmepriser eller ger en förbättrad miljö. De fördelar som förslaget skulle ge överväger inte nackdelarna. Linköpings kommun är positivt inställd till syftet med utredningen, men anser att utredningens konsekvensanalys är ofullständig. Den visar inte om syftet med förslaget kommer att nås eller inte. Linköpings kommun är positiv till att regeringen fortsätter med vidare utredning för att hitta ett sätt att restvärme som borde tas om hand verkligen tas om hand och att kundernas ställning stärks. Utredningen finns i sin helhet på regeringens hemsida Sök på SOU 2011:44

2 Ärende 4 Matavfall sorteras ut Hushållens matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall. Det innebär att lokala föreskrifter måste ändras. Kommunstyrelsen beslutade i december 2010 att införa utsortering av matavfall och använda det till produktion av biogas. Från 1 mars 2012 gäller därför delvis ändrade föreskrifter om hantering av avfall. Genom ändringen av föreskrifterna införs en obligatorisk skyldighet att sortera ut matavfall från hushållsavfallet. Matavfallet ska sorteras ut i särskilda gröna påsar, som delas ut avgiftsfritt till hushållen. Övrigt hushållsavfall läggs i påsar för sig.. De gröna påsarna kastas som vanligt, ihop med övrigt hushållsavfall. I den nya sorteringsanläggningen som håller på att byggas på Gärstadverket sorteras de gröna plastpåsarna ut. Den viktbaserade taxan blir kvar. Reglerna för hemkompostering är desamma som i dag. Ändringarna för utsortering av matavfall träder i kraft den 1 mars Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon , Ärende 5 Kommunen vill bygga på delar av brandstationstomten Låt kommunen genomföra detaljplanen för gamla brandstationstomten förutom den del som rör bostäder. Det begär kommunen att länsstyrelsen ska förordna. Brandstationstomten vid Stångån ska omvandlas till en tomt för dels kontor, handel och service dels för bostäder. Det innebär den detaljplan för området, som kommunfullmäktige antog i juni i år. Saab har dock överklagat detaljplanen med hänvisning till Naturvårdsverkets riktvärden för flygbuller. Saabs överklagande gäller endast bostäderna i detaljplanen. Kommunen å sin sida, hänvisar till Boverket allmänna råd, som skiljer sig från Naturvårdsverkets. Linköpings kommun begär att länsstyrelsen förordnar att detaljplanen får genomföras, utom den del som är avsedd för bostadsändamål. Kommunen hänvisar till bestämmelser i plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige ska ta det formella beslutet om att kommunen ska begära förordnande hos länsstyrelsen. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon ,

3 Ärende 8 Ökade kostnader för LSS och ekonomiskt bistånd Omsorgsnämnden och socialnämnden får extra pengar av kommunstyrelsen för att klara budgeten 2011 och Ökade kostnader för personlig assistans och ekonomiskt bistånd har bidragit till underskott. Även bildningsnämnden har ett underskott, som nämnden ska presentera en åtgärdsplan för. Nämnderna upprättar delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april, 31 augusti och den 31 oktober. Den 31 augusti är en lagreglerad rapport. Tertialrapporten har fokus på att rapportera avvikelser från budget. Utifrån den görs en helårsprognos. Nämndernas resultat varierar. Flera nämnder ligger nära sin budget. Barn- och ungdomsnämnden räknar med ett överskott, på grund av färre inskrivna barn än planerat. Omsorgsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden har underskott som är en procent av budgeten eller större. Det sammanlagda underskottet för alla nämnder är tre miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med tertialrapporten i april. Personlig assistans Omsorgsnämnden har ökade kostnader för LSS (personlig assistans med mera). De uppgår till drygt hälften av nämndens underskott på 25 miljoner kronor. I januari 2009 var antalet beviljade timmar cirka och i augusti 2011 var det cirka timmar. Antalet personer har motsvarande tid ökat från 36 till 63. Omsorgsnämnden beviljas tilläggsanslag för 2011 och för 2012 med högst 14 miljoner kronor per år för prognostiserat underskott inom LSSområdet, personlig assistans med mera. Ekonomiskt bistånd Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd ligger bakom större delen av socialnämndens underskott på 17 miljoner kronor. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag för åren 2011 och 2012 med högst 16 miljoner kronor årligen till ekonomiskt bistånd. Flyktingmottagning Bildningsnämnden gör ett underskott på 15 miljoner. Här ligger en stor kostnad för svenska för invandrare och ekonomiskt bistånd för flyktingar. Det finns även oklarheter i hur kostnaden för ekonomiskt bistånd för flyktingar ska fördelas mellan bildningsnämnden och socialnämnden. Bildningsnämnden får anstånd med att redovisa eventuell åtgärdsplan för underskott över 1 procent, till dess att kostnadsansvaret mellan bildningsnämnden och socialnämnden är klarlagt.

4 Ärende 9 Lägre finansnetto försämrar kommunens resultat Linköpings kommun beräknas göra ett sämre resultat 2011 än beräknat. Detta beror huvudsakligen på att avkastningen från finansiella placeringar och från kommunens bolag blir lägre. Kommunens kostnader för verksamheten ligger nära budgeten. Det prognostiserade resultatet för helår 2011 uppgår till minus124 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget med 28 miljoner kronor. Den största förändringen av prognosen jämfört med april avser finansnettot där budgetavvikelsen i april beräknades till plus 28 miljoner kronor och nu istället till minus 252 miljoner kronor. Förändringen av finansnettot avser främst nedskrivning och avkastning av de långsiktiga placeringarna samt utdelning från Linköpings Stadshus AB. Likviditeten uppgick till 181 miljoner kronor den 31 augusti, vilket innebär att den minskat kraftigt jämfört med augusti föregående år då den uppgick till 717 miljoner kronor. Kommunen har inga lån. Ärende 10 Kommunens bolag uppfyller ägarnas krav De stora kommunala bolagen inom Stadshuskoncernen uppfyller ägarens krav och går med överskott. De mindre bolagen klarar inte kraven på avkastning. Det visar tertialrapporten för kommunens bolag. Tekniska Verken i Linköping AB Helårsprognosen för resultatet 2011 som redovisades efter första tertialet var 460 miljoner kronor. I denna rapport har prognosen justerats ner till 445 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Investeringsnivån är högre 2011 än 2010 och beräknas till 760 miljoner kronor.. Ägarens krav uppfylls AB Stångåstaden Helårsprognosen för 2011 pekar på ett resultat som överstiger budget med 13 miljoner kronor, vilket beror på realisationsvinst vid fastighetsförsäljning. Investeringsnivån prognostiseras till 334 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Ägarens krav uppfylls Lejonfastigheter AB Helårsprognosen exklusive realisationsresultat vid fastighetsförsäljningar ligger i nivå med budget. Investeringarna prognostiseras till 400 miljoner kronor. Förvärvet av

5 räddningsstationen i Lambohov gör att investeringsnivån blir högre än budget. Ägarens krav uppfylls Sankt Kors Fastighets AB Helårsprognosen för 2011 är högre än budget beroende på en försäljning. Investeringarna blir 57 miljoner kronor enligt prognosen, väsentligt lägre än budgeten på 237 miljoner kronor. Detta beror på framflyttning av investeringar till 2012, men framför allt på att en planerad investering i stället kommer genomföras av landstinget. Ägarens krav uppfylls Arenabolaget i Linköping AB Resultatet efter andra tertialet 2011 är kronor, resultatet var 4,8 miljoner kronor för samma period Flera stora konferenser har bidragit till resultatförbättringen. Helårsprognosen beräknas till 0. Bolaget klarar ägarens krav på soliditet, men inte på avkastning. Näringslivsutveckling i Linköping AB (NuLink) Under året har Mjärdevi Science Park AB (MSP AB) tagits in som dotterbolag under NuLink. Helårsprognosen är 1 miljon kronor, beroende på byte av VD under året. Bolaget gör inga investeringar. Bolaget klarar ägarens krav på soliditet, men inte på avkastning. Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB Resultatet efter andra tertialet 2011 är kronor att jämföra med 4,2 mnkr för samma period Investeringsvolymen blir lägre än budget eftersom planerade exploateringsarbeten inte kunnat genomföras. Bolaget klarar ägarens krav på soliditet och en förlust på högst 6,1 mnkr 2011 är accepterad i särskilda ägardirektiv. Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB Helårsprognosen för 2011 är 1,3 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner bättre än budget. Bolaget klarar ägarens krav på soliditet och en förlust på högst 2,2 miljoner är accepterad i särskilda ägardirektiv. Ärende 12 Lärlingsmäklare För att öka antalet platser för lärlingar ska en tjänst som lärlingsmäklare inrättas. Uppgifter blir att matcha näringslivets behov av personal, med personer som är lämpliga för lärlingsutbildning. Det finns intresse för lärlingsutbildningar bland dem som söker utbildningar. Det finns extra medel från staten, till de företag som tar emot en lärling. Problemet är att det finns för få platser.

6 Genom att näringslivets efterfrågan på personal styr rekryteringen av lärlingar, bör antalet kunna öka och kvaliteten förbättras. Det är här lärlingsmäklare kommer in. Lärlingsmäklare är en 75-procentig tjänst inom utbildningsförvaltningen. Lärlingsmäklaren ska aktivt söka upp företag i Linköping, för att fånga upp efterfrågan på personal och matcha dessa med lämpliga personer för lärlingsutbildning. Matchningen sker med hjälp av vuxenutbildningen och Jobb- och kunskapstorget. En förstudie genomfördes under våren Den visade att det finns ett intresse hos många företag att delta i samarbete kring lärlingsutbildning. Förstudien beräknas kosta kronor. En 75-procentig tjänst som lärlingsmäklare och kostnader för uppsökande verksamhet beräknas till kronor per år under Ytterligare information lämnas av kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon Ärende 13 Stjärnsprånget Två nyutexaminerade akademiker får en språngbräda till framtida arbete. Detta sker genom Stjärnsprånget, två stipendieplatser som kommunen erbjuder under Två stipendiater får under sex månader en anställning i kommunen med månadslön. Studenter med färdig utbildning kan ansöka om stipendierna och får chansen att arbeta i ledande ställning. Vinsten för kommunen är bland annat nya perspektiv och kritisk granskning av sättet att arbeta. Urvalet bland de sökande sker i två steg. I första steget får den sökande beskriva sin kompetens och på vilket sätt man hoppas kunna bidra med nytänkande i kommunen. I andra steget väljs 5-6 personer ut för att få komma till någon av kommunens förvaltningar och presentera sin idé. Efter detta väljs de två stipendiaterna ut. Efter anställningen ska stipendiaterna skriva en slutrapport och presentera förbättringsförslag för verksamheten. Månadslönen för stipendiaterna beräknas till per månad plus semesterersättning. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Christian Gustavsson (M), telefon , Ärende 14 Avskrivning av lån till landsbygdsbutiken i Skeda udde Linköpings kommun avskriver sin fordran på drygt kronor mot Grosshandlaren i Skeda AB. Grosshandlaren i Skeda AB kommer att upphöra att driva landsbygdsbutiken i Skeda udde. En lanthandlare med framgångsrik verksamhet i en annan kommun har erbjudit sig att köpa

7 bolaget och ta över driften samt göra de investeringar som krävs för att säkra en ekonomiskt hållbar utveckling. En förutsättning är att bolaget är skuldfritt. Övriga borgenärer har gått med på att skriva av eller skriva ned sina fordringar, så att bolaget blir skuldsanerat om Linköpings kommun skriver av sin fordran. Kommunen beviljade bolaget ett lån på kronor i augusti Drygt kronor har amorterats. Kommunens lånefordran uppgår därefter till kronor, som alltså skrivs av. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon ,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer