$ TRAFIKVERKET lnk. Al

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$ TRAFIKVERKET 2015-06- 0 8 --1. lnk. Al

Transkript

1 Thim-Gustafsson Elisabeth - TVB Till: Ämne: Registrator Mark- och miijödomstolen Vänersborg - TVB SV: s synpunkter i ärendet om Ansökan och miljökonskevenrneskrnmmg ror lagligförklaring av och tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid ViskafoSr.imaiitmtl1ti!ilmiNGSRÄTT 1 Borås R9 Från: Skickat: den 8 juni :56 Till: Registrator Mark- och miljödomstolen Vänersborg - TVB NKOM: MÅLNR: M AKTBL: 17 Kopia: ma ria. a. persso fred ri g ora Ämne: s synpunkter i ärendet om Ansökan och miljökonskevensbeskrivning för lagligförklaring av och tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid Viskafors kraftstation i Borås VÄNERSBORGS TNGSRÄTT. $ TRAFKVERKET lnk.!> Akt... l:j... J.6.[Jf AktbiJ... J.f ] 1 Al<tförvararen '"'"!', "<.,.,,.,..,,.,..,_ o>=l" "'"'"' 1 ; i.j li

2 Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomstolen s Dnr: TRV 2015/40389 Ert Dnr: Mål nr M Till Diariet för avslut s synpunkter i ärendet om Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för lagligförklaring av och tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid Viskafors kraftstation i Borås kommun Ärende har av Mark och miljödomstolen i Vänersborg fått ovan rubricerade ärende för yttrande. Ansökan handlar om säkerhetshöjande åtgärder vid Viskafors kraftstation samt godkännande av redan utförd utfyllnad för tillfällig arbetsväg samt tillstånd för utrivning av densamma efter färdigställande av de säkerhetshöjande åtgärderna. Sökande yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer tiden för vattenverksam het till 5 år från den dag tillståndsdomen vinner laga kraft och förordar att det blivande tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. Tidigare samråd, (TRV 2014/9037) yttrade angående Samråd enl MB 6 kap 4. Ny dammanläggning vid Viskafors vattenkraftstation (TRV 2014/32172) fastställd Funktionsutredning Viskafors stationsområde klar med genomförbart alternativ för ny plankorsning med Viskadalsbanan. Synpunkter s synpunkter från samrådet, yttrandet , TRV 2014/9037, är alltjämt gällande och bifogas som handling till tillståndsärendet. Uppgifter om väg 1610 och Viskadalsbanan har delvis arbetats in i handlingarna (men benämningen "Viskanbanan" är inte den riktiga för järnvägen). Det framgår av sam rådsredogörelsen att fortsatt täta samråd skall ske från Vattenfall till för planering av arbeten m m. Störningarna för allmän trafik på väg 1610 ska minimeras och eventuella ombyggnadsbehov av väganslutning till väg 1610 ska ske enligt Väglagen och VGU regelverk Enligt Teknisk beskrivning ska vänster kanalrum lämnas kvar som ett skydd för närliggande väg (anm: Väg 1610) i händelse av ett brott på tubledningen. Eventuella trafikpåverkande arbeten på Viskadalsbanan ska planeras ingående mellan Vattenfall och. Fortsatt samråd kommer att hållas mellan Vattenfall, Borås stad och om möjligheten till ny plankorsning med Viskadalsbanan. Med vänlig hälsning Samhällsplanerare Regionalt 2

3 Direkt: Mobil: Kruthusgatan Göteborg Telefon: l J l! 3

4 Ärenclenummer TRV 2014/9037 Ert ärendenummer [Motpartens ärendeldj Dokumentdatum Sidor 1(3) ah) ffi TRAFKVERKET Vattenfall Vattenkraft AB genom Pöyry Swedpowe AB Kopia Ull: SVÄpk- M Johansson SVÄpk- N Dawid UHovg- A Hedlund UHovg- M Persson UHnbys- F Olsson Samråd enl MB 6 kap 4. Ny dammanläggning vid Viskafors vattenkraftstation har fått ovan nämnda samrådshandling Vattenfall Vattenkraft AB daterad och har med anledning av detta följande synpunkter. Ärendet Dammanläggningen vid Viskafors kraftstation med tillhörande intag och utskovsdamm måste förnyas för att uppfylla dagens krav på dammsäkerhet och avbördningskapacitet. Med hänsyn till den befintliga dammens dåliga skick avses åtgärden genomföras som en akutåtgärd enligt 11 kap 16 miljöbalken och ansökan om tillstånd för åtgärden kommer därför att genomföras parallellt med att åtgärden genomförs. Byggstarten planeras till april enlighet med 6 kap 4 MB skall tidigt samråd ske med berörda markägare och andra intressenter. Om Länsstyrelsen bedömer att verksamheten medför en betydande miljöpåverkan ska ett mer omfattande samräd genomföras. En tillständsansökan planeras att lämnas in under våren Synpwtkter har inga synpunkter på ovannämnda förändring under förutsättning att följande avseende väg 1610 och järnvägen Viskadalsbanan beaktas: Väg Närmaste väg med statlig väghållning är väg i610 parallellt med dammanläggningen. Högsta tillåtna hastighet förbi platsen är enligt NVDB i dagsläget 50 km/tim. Väg 1610 är inte utpekad som transpo1tled för farligt gods eller riksintresse i enlighet med 3 kap 8 Miljöbalken. Enligt s stickprovsmätningar från är 2008 är antal fordonsrörelser på väg ' 1610 genom Viskafors fordon om dygnet (varierande på olika avsnitt utmed vägen). Utmed väg gäller tillständspliktig zon enligt väglagen och att säkerhetszonen normalt ska vara minst 3 meter (VGU 7.2.2). Enligt handlingar i remissen planeras ingen förändring intill allmän väg eller med påverkan pä vägområdet. Kanalmuren intill väg 1610 tillhör Vattenfalls anläggning och ägs och förvaltas av Vattenfall. Enligt uppgifter kommer det inte att utföras några arbeten på kanalmuren och den kommer att bibehå1las i befintligt skick/utförande som skydd mot väg har inga synpunkter på att muren byter funktion från kanalmur till Krothusgatan GÖTEBORG Texltelefon: Telefon: Samhällsbehov Direkt:

5 Ärendenummer TRV 2014/9037 Ert ärendenummer [Motpartens ärende D] Dokumentdatum Sidor 2(3) al TRAFKVERKET., ""!)? - ;g ;(ij "' > en, '.ii ::< ö a skyddsmur. behöver fortsatt ha tillgång att inspektera och underhålla den stödmur som bär upp väg 1610 och har sin början sh'ax innan kraftstationen. tillståndsansökan ingär att anlägga en tillfällig enskild arbetsväg från kyrkan för Vattenfalls brukande. tolkar att befintliga anslutningar till allmän väg 1610 ska användas för trans potter (Kyrkvägen och/ eller Textilvägens anslutningar). Eventuella ombyggnadsbehov av anslutning till allmän väg ska samrådas med. Arbete i nätheten av väg Om arbetet innebär att maskiner under någon tid behöver vistas inom vägområdet för den allmänna vägen måste trafikanordningar såsom vägmärken etc. sättas ut. nnan några arbeten påbörjas ska det för arbetet finnas en trafikanordningsplan som ska godkännas av Region Våst. Vi är tacksamma om planeringen av projektet inriktas mot att i största möjliga mån minska störningarna på det allmänna vägnätet. Samråd planeringen i god tid med så att vi kan bedöma påverkan på vägnätets framkomlighet och eventuella åtgärder. Viskadalsbanan Viskadalsbanan är av riksintressen för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8. Banan är enkelspårslinje och elektrifierad. Viskadalsbanan är omledningsbana för godstransporter. Det innebär att farligt gods kan transporteras på banan. Linjen är mycket viktig som omledningsbana för godstrafik vid störningar pä de omgivande större järnvägsstråken, Västtrafik trafikerar i huvudsak banan och persontåg stannar i Viskafors för resandeutbyte. Prognos för framtida trafik på Viskadalsbanan är: Godståg, 3 stycken, hastighet 80 km/h, maxlängd 650 meter och medellängd 300 meter. Persontåg, 25 stycken, hastighet 80 km/h, maxlängd 100 meter, medellängd 60 meter. Under utför omfattande underhållsarbeten på Viskadalsbanan mellan Borås och Skene. Viskafors station med tillhörandejärnvägsmark kommer att användas som en etableringsplats för en av entreprenörerna. vill påminna om skyldigheten till samrådsförfarande enligtarbesmiljölagen mellan de som är utsedda som Bas-U (Byggat betsmiljösamordnare). s kontaktperson är inledningsvis vår projektledare Underhåll, Anders Hedlund, tel , Med dagens utförande är det möjligt att passera utskovsdammen för gående. Det har med detta etablerats ett gångstråk över järnvägen och Viskan. Ur säkerhetssynpunkt är det direkt olämpligt för gående att korsa jämvägen eftersom det saknas en ordnad gängpassage. Dåvarande Banverket upprättade under 2009 en funktionsutredning för att visa möjligheten att anordna en permanent plankorsning som uppfyllde säkerhetskraven. Enligt Vattenfalls åtgärdsförslag ska utskovsdammen rivas. Detta innebär att det inte längre blir möjligt för gående att passera över Viskan, Vattenfalls rivning av utskovsdammen innebär i det korta perspektivet en positiv säkerhet på järnvägsanläggningen eftersom problemet med "olovligt korsande av spårområdet" upphör. Vattenfalls behov av att korsa spårområdet för underhållsarbeten och tillsyn kvarstår dock. Rätten att korsa spåret kan säkerställas med servitut. Ett avtal behöver upprättas som reglerar rättigheten och säkerheten för passage av spårområdet. Om s if li :i 1. Kruthusgatan GÖTEBORG Textlelefon: Telefon: Sam häl s behov Direkt:

6 Ärendenummer TRV 2014/9037 Ert ärendenummer [Motpartens iirendelo] Dokumentdatum Sidor 3(3) \ TRAFKVERKET regelverk så kräver kan en plankorsning behöva anläggas. Frågan måste utredas ytterligare och vill hänvisa till att fördjupat samråd måste hållas om saken. Arbeten i närhet av järnväg När det blir aktue11t att utförn arbeten i närheten av järnvägsanläggningen eller i anslutning till järnvägsfastigheten är det viktigt att tidig ta kontakt med för samråd kring utförandet. Det handlar exempelvis om vilka eventuella skyddsätgärder som kan behövas av el- och trafiksäkerhetsskäl. För vidare samråd tas lämpligen kontakt med Trafik.verket Underhållsområde Väst, projektledare för Viskadalsbanan, som kan nås via s växel telefon För att undvika skador på s anläggningar ska även kabelanvisning bestä11as av via telefon oo 10 minst en vecka innan grävning, borrning, sprängning eller liknande ska utföras i närheten av järnvägen. Kabelanvisningen är kostnadsfri. Närmare information finns även via länken: /Kabelanvisning/ s bedömning Vi önskar att samrådsunderlaget kompletteras en]igt ovan och med tydligare redovisning av väg 1610 och Viskadalsbanan. Vi vill hänvisa till fördjupat samråd angående korsande av järnvägen för Vattenfalls framtida behov. ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.! Kruthusgatan GÖTEBORG Texttelefon: Telefon: Samhällsbehov Direkt:

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning 2014-05-08 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna,

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Medverkande Trafikverket Susann Appelqvist, projektledare Helena Södergård, biträdande projektledare Marie Johansson,

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: 202100-6297) 781 89 Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Dnr: AL45A 2009:24547. Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg

Dnr: AL45A 2009:24547. Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg Dnr: AL45A 2009:24547 Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg Titel: Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg Diarienummer: AL45A 2009:24547 Utgivningsdatum: November 2009 Utgivare:

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15) SAMRÅDSHANDLING 2011-05-10 Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer