EXAMENSARBETE. Intranät och extranät. den elektroniska kommunikationen inom och mellan företag. Annette Wärme. Samhällsvetenskapliga utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Intranät och extranät. den elektroniska kommunikationen inom och mellan företag. Annette Wärme. Samhällsvetenskapliga utbildningar"

Transkript

1 2001:016 SHU EXAMENSARBETE Intranät och extranät den elektroniska kommunikationen inom och mellan företag Annette Wärme Samhällsvetenskapliga utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Industriell marknadsföring 2001:016 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--01/016--SE

2 EXAMENSARBETE Intranät och Extranät Den elektroniska kommunikation inom och mellan företag Annette Wärme Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell marknadsföring

3 Förord Jag vill tacka Åke Westberg vid Ericsson samt även Charlie Nordblom och Jenny Forsström vid ABB för att de gjort detta arbete möjligt genom att dela med sig av sina erfarenheter inom området.

4 Abstract Through the growing use and availability of information technology the dependency of Internet is today increasing. Internet makes ways for a more mobile business communication that cost less. One of the latest applications of Internet technology are intranet and extranet. I have asked myself the question how intranet and extranet can affect companies efficiency and competitive advantage. In order to answer this question I performed a case study at Ericsson and ABB. What I found was that both intranet and extranet leads to an increased efficiency and to some extent it becomes a competitive advantage.

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte Avgränsningar Litteraturstudie Varför intranät Intranät vs Internet Intranäts beståndsdelar Intranät och kommunikation Intranäts fyra modeller Intranät och säkerhet Varför extranät Extranäts beståndsdelar Extranät och kommunikation Extranäts tre modeller Extranät och säkerhet Metod Syftet med undersökningen Forskningsansats Litteraturstudie Undersökningsansats Val av företag Datainsamlingsmetod Analysmetod Metodproblem Validitet Reliabilitet Empiri Ericsson AB Ericssons Intranät Ericssons Extranät ABB ABB:s Intranät Analys Varför Intranät Intranäts beståndsdelar Intranät och kommunikation Intranäts fyra modeller Intranät och säkerhet Varför extranät Extranäts beståndsdelar Extranät och kommunikation Extranäts tre modeller Extranät och säkerhet Slutsatser Förslag till fortsatta studier... 36

6 Referenslista Intervjuföreteckning Bilaga Intervjuguide Figurförteckning Figur 1 Internet och affärsutveckling...1 Figur 2 Skillnaden mellan intranät och Internet...7 Figur 3 Den publika modellen...9 Figur 4 Den asymmetriska modellen...10 Figur 5 Den symmetriska modellen...11 Figur 6 Den synkrona virtuella omvärldsmodellen...11

7 Kapitel 1 Inledning 1 Inledning Detta kapitel kommer att inledas med en bakgrund till problemområdet. Den kommer sedan att följas av en problemdiskussion, syfte och avgränsningar. 1.1 Bakgrund Enligt Chesher och Kaura (1998, s 94f) kan man se ett mönster i hur företag påbörjar sitt engagemang med Internet (se figur 1) för att stegvis utöka sina aktiviteter till att även göra affärer elektroniskt via Internet. I den initiala fasen etableras oftast en förbindelse med en Internetleverantör. På detta sätt kan anställda få tillgång till Internet med all dess information, kanske för forskning eller konkurrentanalyser. Den andra fasen i utvecklingen är att företaget etablerar en närvaro på Internet via en publik webbsida, vars främsta syfte är att marknadsföra företaget samt att tillgängliggöra ett företags produkter och tjänster för allmänheten. Eftersom den publika webbsidan kan kommas åt av vem som helst som har tillgång till Internet är det vanligt att placera den utanför företagets brandvägg 1, antingen genom att använda en separat webbserver 2 eller att hyra ett utrymme hos en publik server. Utvecklingen av en extern webbplats är till för att förse potentiella kunder och andra intresserade med information om företaget. Utvecklingen av en extern webbplats sker oftast innan ett företag implementerar ett intranät 3, vilket är nästa steg i utvecklingen när företag sätter upp en intern företagswebbplats. Intranät stödjer utbytet av företagsinformation i elektronisk form. Den sista fasen i Internetutvecklingen, där bland annat extranät 4 återfinns, är när interna applikationer, inkluderat online beställningar och kostnadsförslag utökas till (tillsammans med säkerhetsåtgärder) att även inkludera företagskunder och leverantörer. Internethandel Affärslösningar Extranät Affärstransaktioner Närvaro Företagskommunikation Intranät Dokumentation Kunskapsöverföringar World Wide Web Marknadsföring Informationsdistribution Uppkoppling/ Förbindelse Internetleverantör Tele2 Telenordia Figur 1 Internet och affärsutveckling (modifierad efter Chesher och Kaura 1998 s 95) 1 En säkerhetsmekanism som förhindrar oönskad tillgång till delar av Internet. 2 Programsystem eller dator som fullgör en avgränsad uppgift eller tjänst i ett nät av datorer. 3 Se definition s 4. 4 Se definition s 4. 1

8 Kapitel 1 Inledning 1.2 Problemdiskussion Aldrich (1999, s 5) berättar att precis som den industriella ekonomin gradvis utvecklades från den agrikulturella ekonomin banar den industriella ekonomin väg för den digitala ekonomin. Med tillkomsten av den digitala ekonomin har teknologin för första gången blivit den dominerande faktorn. I den digitala ekonomin, fortsätter Aldrich, ser vi räckvidden av informationsteknologin utökad till även de mest traditionella och stadgade industrierna. Via de universella möjligheterna som e-post, digitala telefoner, personsökare och andra former av elektronisk kommunikation, har användare idag en oöverträffad förmåga att ge omedelbar feedback och att göra mer specifika förfrågningar till de företag som förser dem med produkter och tjänster. Enligt Zineldin (2000) kommer Internet och World Wide Web att dramatiskt påverka hur en organisation gör affärer och etablerar företags eller kundrelationer. Internet påverkar varje del av ett företag, upphäver nuvarande affärsmodeller, öppnar för nya marknadsmöjligheter och omvärderar kundrelationerna och dess interaktioner. Zineldin har samma uppfattning som Good och Stone (2000) om att företagsmiljön är komplex och kräver att aktörer på marknaden är flexibla. Information har blivit en viktig tillgång som ändrar konkurrensförutsättningarna. Till följd av detta har det blivit en dramatisk ökning av redskap, som intranät och extranät, som datoriseringen möjliggjort för att ta hand om all information. Romm och Sudweeks (1998, s ix) framhåller att utvecklingen av elektronisk handel som en del av affärsverksamheten, ses av många forskare och chefer som den viktigaste kommersiella trenden i vår tid. Med den snabba förändringen av nätverksteknologi hos företag bevittnar världen en fantastisk förändring i hur man gör affärer. Enligt Gummesson (1998, s 121) har Internet med e-post och hemsidor tillsammans med den internationella mobiltelefonin och dess kringtjänster etablerat en ny våg inom kommunikation och relationsbyggande. Den fysiska marknaden håller på att kompletteras och i vissa fall ersättas av den elektroniska marknaden. Enligt Romm och Sudweeks (1998, s ix) påverkar den elektroniska handeln alla delar i affärsverksamheten hos ett företag. De säger också att den elektroniska handeln är viktig för effektiviteten hos ett företag, speciellt i en värld där företag måste handskas med leverantörer, kunder, partners och sina egna enheter distribuerade världen över. Enligt Aldrich (1999) betyder information makt eftersom ett företags framgång eller misslyckande kan avgöras av hur snabbt företaget kan införskaffa information och vidarebefordra den till sina kunder. På konkurrerande marknader är information enligt Good och Stone (2000) en del av ett företags strategiska paket. Behovet av information gör innehavet av teknologisk nyckelinformation till en avgörande faktor. Haimes (1998) har samma uppfattning som Good och Stone men tillägger att den kritiska punkten i den flexibla affärsprocessen är att ge rätt information vid rätt tidpunkt. Chesher och Kaura (1998, s 3) framhåller att det idag görs fler och fler affärstransaktioner elektroniskt till följd av utvecklingen inom informationsteknologin. Framgång avgörs av förmågan att ta till sig förändringar och att arbeta för att utveckla nya teknologier. 2

9 Kapitel 1 Inledning Aldrich (1999, s 116) framhåller dock att idén inte är att gå med i informationsvågen bara för att den finns där. Att bli ett digitalt företag bör representera en möjlighet inte ett måste. Idag fortsätter Aldrich, stoltserar de flesta företag med sina intranät och extranät. De som verkligen vill bli bra inom den digitala ekonomin måste enligt Aldrich lägga vikt vid en digital gemenskap där alla deltagare arbetar med de nya verktygen och lär och växer tillsammans. Enligt Zineldin (2000) måste marknadsförare och företagsledare vara medvetna om utvecklingen i teknologin och dess möjliga effekter, eftersom teknologin kan påverka ett företags aktiviteter och relationer på många olika sätt. Det påverkar kommunikation och koordinationsförmågan inom ett nätverk av allianser och andra kollaborationer. Teknologiska framsteg och implementeringar kan revolutionera en bransch eller tillintetgöra den. Hur ett företag använder eller inte använder teknologin är viktigt för dess långsiktiga relationer och för dess överlevnad på lång sikt. Grundläggande för affärer idag är enligt Chesher och Kaura (1998, s 57) behovet av att samla in, lagra och kommunicera information så att individer får tillgång till den nödvändiga informationen från vilken beslut kan tas. Den digitala eran har enligt Aldrich (1999, s 12) givit användarna tillgång till mer information än de kan hantera. Detta har bland annat lett till en enorm efterfrågan på verktyg som kan hjälpa användarna att ta in informationen mer effektivt för att därigenom lättare kunna fatta beslut. Exempel på verktyg som kan hjälpa användarna att ta hand om all information är bland annat intranät och extranät. Genom den växande användningen och tillgängligheten av informationsteknologin sker, enligt Chesher och Kaura (1998, s 58), en växelverkan mellan individer som använder informationsteknologin för att få tillgång till rutininformation som tidigare fanns tillgänglig via icke elektroniska media, ibland lagrade hos en enskild individ. Affärskommunikation inom organisationer är oftast beroende av individer. Enligt Haimes (1998) möjliggör Internet mindre kostsam och mer rörlig affärskommunikation. Beroendet av Internet för informationsutbyte ökar allteftersom företag använder intranät och extranät för att hantera flödet av information mellan sina affärspartners. Den nya utmaningen ligger i att ta ut det viktiga bland all information som utbyts när den breder ut sig bortom en relativt enkel relation och sträcker sig genom leverantörskedjor, från produktkedjor till distributörer och återförsäljare till kunderna och tillbaka igen. Allt eftersom teknologin skapar nya mer effektiva metoder för hur man handskas med information börjar enligt Aldrich (1999, s 123) de regler och överenskommelser på vilken varje organisation grundas på, att ifrågasättas. När anställda tar till sig e-post, röstbrevlåda och groupware 5 och när företag börjar använda intranät, elektronisk handel, virtuella privata nätverk, virtuella nätverksutbyten och andra metoder för kommunikation och samarbete ökar möjligheten för företag att möta målen med att konkurrera i den digitala ekonomin. Enligt Zineldin (2000) är Intranät en av de allra senaste tillämpningarna av Internetteknologi i dagens företag. Intranät möjliggör det faktum att de flesta organisationer distribuerar väldigt mycket mer information internt än de gör till omvärlden. Intranät tjänar som en lättillgänglig 5 Grupprogram som exempelvis e-postprogram, kalenderprogram, dokumentadministrationsprogram och databashanterare. 3

10 Kapitel 1 Inledning förvaringsplats åt företagsinformation. Företag kan enligt Gummesson (1998, s 121) i många fall interagera med kunder, distributörer, egna leverantörer med flera genom elektroniska nätverk och utan fysisk kontakt. Intranät erbjuder ett nytt medium för intern kommunikation och intern marknadsföring och med extranät kan den sträcka sig ut i ett företags nätverk. Enligt Kleindl (2000, s 8) är ett extranät en Internetbaserad förbindelse mellan ett företag och dess leverantörer, distributörer och partners. Ett extranät är inte öppet för allmänheten. Genom att länka intranät, extranät och Internet utvecklar företag ett dynamiskt informationscentrum, förändrar företagskulturer och tillåter snabb reaktion för omvärldsförändringar. Poirier (1999, s 162) har samma uppfattning men tillägger att ett extranät är ett privat nätverk utvecklat för att använda Internet för dataöverföringar som tillåter utvalda människor att få ta del av den interna och externa informationen. Gemensamt utvecklat blir extranät ett system som transporterar information endast avsedd för vissa och det sammanlänkar företag. Nätverket bör inkludera leverantörer, distributörer och nyckelkunder genom vilka produkterna eller tjänsterna kommer till slutkonsumenten. Whiteley (2000, a 168) har även han samma uppfattning men tillägger att vissa företag har webbsidor tillgängliga på Internet för enbart utvalda kunder/leverantörer via ett lösenordssystem. Ett sådant system kallas för extranät. Extranät används när det handlar om business to business affärer där det krävs att kunderna har ett datakonto för att få tillgång till huvudföretagets intranät. En annan användning av extranät är av konsulter och för företagsinformationstjänster, där företagsrapporter blir tillgängliga on-line till kunder och prenumeranter. Anders Tufvesson på Webblication ett konsultföretag inom Internetlösningar definierar intranät och extranät enligt följande: Han börjar med att se på intranät och Internet. Intranät: Ett avgränsat nät byggd på Webbteknik inom en organisation, exempelvis inom ett företag. Internet: Publik webbplats för alla. Extranät kan då vara två saker: 1) En inloggningsbar del av Internethemsidan som ett utvalt antal användare har tillgång till. 2) En del av en organisations intranät som är inloggningsbar för ett utvalt antal kunder, leverantörer osv. Tufvesson poängterar att vad som är viktigt är att det är organisationen som bestämmer vilka som skall använda extranätet. När man exempelvis går in på Telias Mina sidor eller registrerar sig som användare på en webbsida är det inte ett extranät. Intranät och framförallt extranät verkar vara något som allt fler företag tar till sig idag. Då extranät är en förlängning av ett intranät ansåg jag det vara av intresse att studera båda då de ligger varandra nära. Den definition av extranät som jag kommer att använda mig av är Tufvessons. Tufvesson är ej vetenskapligt verksam men sammanfattar på ett bra sätt vad ett extranät är. Anledningen till att jag väljer att använda mig av Tufvessons definition när det gäller extranät är på grund av extranäts lite diffusa synvinkel, vad gäller gränsdragningen mellan intranät och extranät. Den definition av intranät som jag kommer att använda mig av är den som Lynch och Gonzales tillsammans ger. Enligt dem är intranät ett internt Internet där företag lättillgängligt kan förvara företagsinformation. 4

11 Kapitel 1 Inledning 1.3 Syfte Syftet med undersökningen är att beskriva hur använder företag sig av intranät och extranät? Som delsyften kommer jag att undersöka hur intranät och extranät kan stödja ett företags verksamhet? att undersöka hur säkerhet hanteras? 1.4 Avgränsningar Jag kommer inte att specifikt undersöka det traditionella Internet, men kommer dock att beskriva det till viss del i teorikapitlet eftersom det är grundpelaren för både intranät och extranät. 5

12 Kapitel 2 Litteraturstudie 2 Litteraturstudie I detta kapitel presenteras litteratur och modeller som behandlar användningen av informationsteknologin i samband med nyttjandet av intranät och extranät. Den litteratur som nedan kommer att presenteras uttrycker oftast likartad uppfattning varför de olika författarnas uppfattningar endast i begränsad omfattning ställs mot varandra. 2.1 Varför intranät Den primära anledningen för att implementera ett intranät är enligt Chesher och Kaura (1998, s 92) för att förbättra flödet och tillgången till rätt information inom ett företag liksom att underlätta samarbete vid företagsprojekt. Användandet av Internetteknologier erbjuder kostnadsbesparingar vid jämförande med andra alternativ, som att man minskar utbildningstiden när det gäller genomförande av projekt. Ett till flera tillämpningsprogram kan markant minska kostnaderna för produktion, tryckning, leverans och uppdatering av företagsinformation. Tvåvägskommunikationsdrivna applikationer kan förbättra informationskvalitén och ge ett väldigt effektivt alternativ till pappersbaserad affärskommunikation. Till slut har vi även många-till-många kommunikationen som underlättar utbytet av information mellan intresserade individer som kanske bildar en del av en nyhetsgrupp eller arbetsgrupp Intranät vs Internet Enligt Chesher och Kaura (1998, s 92) har accepterandet av Internet i affärsvärlden speciellt e-post och tillgången till information via Webben fått många företag att fundera på att tillämpa samma modell för enbart internt bruk. På detta sätt kan företag ta del av Internets lättillgänglighet och andra fördelar men undvika de säkerhetsproblem som uppstår i samband med Internet. Väldigt enkelt har termen intranät utvecklats till att beskriva användandet av Internetteknologier inom en organisation för intensifiera relationerna och kommunikationen. Shaw, Blanning, Strader och Whinston (2000, s 524) berättar för oss hur ett intranät särskiljs från Internet. Det grundläggande är att intranät och Internet inte särskiljs vad gäller den underliggande arkitekturen. Arkitekturen är i princip den samma. Vad som skiljer allmänhetens Internet från intranät är skillnaden i fokus och innehåll. Följande tabell sammanfattar några av de utmärkande dragen. 6

13 Kapitel 2 Litteraturstudie Intranät Privat information Riktad mot de anställda Kommunikation mellan medarbetare Metodorienterad Påverka företaget Betonar arbetsgrupper samt flödet mellan avdelningarna Skapar en lärande organisation Måstevaramycket decentraliserad Internet Allmän information Riktad mot allmänheten Finansiella transaktioner Försäljning och marknadsorienterad Påverka kund och försäljningscykeln Betonar envägskontakt med organisationen och dess användarprofiler Skapar märkesmedvetenhet Måste vara mycket centraliserad Figur 2 Skillnaden mellan intranät och Internet (efter Shaw, Blanning, Strader och Whinston 2000, s 525) Intranäts beståndsdelar Den viktigaste informationskällan för de flesta företag finns, enligt Aldrich (1999, s 250), redan i deras egna datasystem. Transaktionsdata över alla kontakter med kunder, leverantörer, partners, distributörer, underleverantörer och banker har traditionellt lagrats on-line bara så länge som de behövs för behandling och historisk åtkomst. Sedan början av 1990-talet har företag insett att de kan använda sig av datakonsulter, databehandlingsverktyg 6, beslutsunderlagssystem, administrativa system och andra former av intelligenta affärsprodukter för att samla gamla upplysningar, från gammal data, som tidigare skulle ses som föråldrade efter bara ett par år. Nya verktyg som utför statistiska analyser baserade på gamla försäljningsvolymer kan finna nya marknadsmöjligheter, sätt att minska omloppstiden, förbättra kundservicen och eliminera kostnader. Chesher och Kaura (1998, s 86) säger att med etablerandet av ett företags intranät (nätverk som använder Internetteknologier inom ett företag) använder många företag nätteknologier för att distribuera företagsinformation som exempelvis den interna adresskatalogen. Enligt Lynch (1997) varierar definitionerna men den tydligaste förklaringen är att ett intranät är ett internt Internet. Även Gonzales (1998, s 58) definierar termen intranäts olika betydelser. För vissa människor är intranät bara det fysiska mediet för att transportera data. För andra är ett intranät en uppsättning webbsidor med innehåll och andra ser det som en virtuell plats där ett antal applikationer kan kombineras för att leverera förbättringar i den organisationella kommunikationen, arbetsflödet och transaktionsbehandling. 6 Verktyg för maskinell bearbetning av stora mängder data som kan uttryckas som talvärden. 7

14 Kapitel 2 Litteraturstudie Enligt Gonzales (1998, s 96f) designas och utvecklas intranät för en variation av anledningar: För att göra information tillgänglig som tidigare varit otillgänglig eller som tidigare distribuerats i tryckt form. För att underlätta samarbetet mellan användare som befinner sig på olika ställen. För att föra ut personlig eller självvald information till andra användare. Att underlätta arbetet för mobila användare. För att knyta ihop olikartade system och information. Möjliggöra för nya sätt att göra affärer Intranät och kommunikation Lynch (1997) berättar vad ett intranät i praktiken kan tillföra. När det gäller informationsinhämtning, som är den mest uppenbara användningen, är det etableringen av ett webbaserat företagssystem innefattande tjänst och produktkataloger, kunders och de anställdas adresskatalog, elektroniskt bibliotek, företagets policy, nyhetsbrev, kalender över aktuella händelser med mera. Genom att strukturera detta system som ett nätverk av webbsidor leder det till klara fördelar när det gäller användandet som exempelvis lättillgänglig information som är effektiv och innehållsrik. Ett sådant informationssystem representerar det första, och för en del det enda, användandet av webbteknologi inom ett företag. När det gäller kommunikation och samarbete är det enligt Lynch (1997) lätt att med ett intranät sätta upp virtuella arbetsgrupper för att debattera och lösa företagsfrågor. Groupware applikationer som jobbplanering, kostnadsplaner och även semesterförfrågningar kan också implementeras. Bildtelefon och/eller realtidsutgåva av exempelvis en Excel spreadsheet 7 av ett antal användare på separata ställen kan stödjas av ett intranät som använder Internets bakomliggande teknologier. På grund av den öppna naturen när det gäller Internetteknologin kan intranät lätt installeras genom många olika plattformar och förhållanden men med kontrollen och administrationen centralt ledd. Potentialen för bättre kommunikation, samarbete och minskade IT kostnader associerade med implementeringen av ett intranät leder enligt Lynch (1997) till en mer effektiv organisation och optimalt en förbättrad kundservice. Kunder vinner också på att få tillträde till leverantörens intranät genom att tillåta dem att exakt ta reda vad de behöver om företaget och dess produkter och tjänster. De flesta människor skulle, enligt Lynch, medge att även om fördelarna från ett intranät i princip är lönsamma, är implementeringen av ett intranät långt ifrån okomplicerad. 7 Program avsett för simulering och beräkningar. Presenterar på bildskärmen ett i olika riktningar förskjutbart arbetsblad i matrisform med data och formler insatt i celler i matrisen. En ändring av data i en cell påverkar data i andra. 8

15 Kapitel 2 Litteraturstudie För ett företag som ska till att implementera intranät finns det flera hinder som det måste tas hänsyn till på vägen. Dessa hinder bör tas i anspråk och de relevanta frågorna bör lösas innan en implementering kan påbörjas. Först bör resurser frigöras för att etablera TCP/IP 8 över vilket intranät körs. Det är även viktigt att man bestämmer sig för vad intranätet ska fylla för funktion, vilken information som ska presenteras och var informationen ska komma ifrån. När det väl är beslutat, måste man försäkra sig om att det är rätt information och att den uppdateras Intranäts fyra modeller Enligt Gonzales (1998, s 65) finns det fyra intranätmodeller; Den publika modellen Den asymmetriska interaktionsmodellen Den symmetriska interaktionsmodellen Den synkrona virtuella omgivningsmodellen Nivån av interaktivitet och variation av särdrag ökar efter varje modell. Stödjande webbteknologier Innehåll Kommunikationstyp Envägskommunikation I publish, you read Nätstandards och protokoll (URL, HTTP, HTML) Nätservermjukvara HTML editor software. Produktkataloger Företagspolicy Arbetsrekrytering Arbetshjälp Träningsmaterial Konkurrensprofiler Figur 3 Den publika modellen (efter Gonzales 1998 s 66) Enligt Gonzales (1998, s 69ff) distribueras det i företag vanligen tryckt material som nyhetsbrev, policymanualer och produktspecifikationer genom spridning via en rundradio 9. Individer som är källa till information förser de individer som tjänar som utgivare eller gatekeeper med information. Gatekeepern lägger till, drar bort eller omstrukturerar materialet och väljer ut den mest lämpliga distributionskanalen. Slutanvändare väntar på distributionen av materialet. När väl materialet är inlagt kan slutanvändaren ta fram informationen på sin dator. 8 Transmission Control Protocol over Internet Protocol, standard för kommunikation mellan datorer och basen för Internet. 9 Ljudradio och televisionssändning som är avsedd för en större allmänhet. 9

16 Kapitel 2 Litteraturstudie Fördelar med den publika modellen är enligt Gonazales bland annat minskade utskriftskostnader, information kan hämtas när som helst på dygnet, materialet kan lätt uppdateras, material kan sparas för framtida bruk samt att information kan sammanlänkas. Nackdelar med den publika modellen är bland annat att det är en envägskommunikation, värdet av informationen för slutanvändaren kan oftast bara gissas samt att feedback om materialet kan bli försenat och förvanskat. Kommunikationstyp Stödjande webbteknologier Innehåll Tvåvägs- och tidförskjuten kommunikation I ask, you respond eller Du frågar, jag svarar Tidigare nämnda plus Tabeller Formulär Skrift Self-serve HR benefits enrollment Automatisk kursregistrering Utbudsersättning Kostnadsrapportering Interna undersökningar Självstudier on-line Diagnostiska verktyg Figur 4 Den asymmetriska interaktionsmodellen (efter Gonzales 1998 s 67) När det gäller den asymmetriska interaktionsmodellen kan anställda enligt Gonzales (1998, s 78ff) inte bara läsa material utan de kan även fylla i blanketter och lämna information. Det är dock en brist i den temporära samverkan eftersom någon producerar informationsmaterialet vid en tidpunkt och användare interagerar med informationen vid en annan tidpunkt. Fördelar med den asymmetriska modellen är enligt Gonzales bland annat samma som gäller för den publika modellen men även effektivisering av pappersbaserade processer. Anställda som använder systemet behöver inte ha någon programmeringskunskap för att bidra med material och information samt att responsen från olika individer kan sammanställas och analyseras. Begränsningar med den asymmetriska modellen är bland annat att värdet av materialet/ informationen till slutanvändaren vanligtvis mäts genom kostnadsbesparingar. Interaktionen är datorbaserad, människor interagerar till största del med systemet och inte med andra människor samt att det är krävande att få anställda att acceptera och lita på on-line system när de är vana vid pappersbaserade system och interaktionen med människor som sin primära kommunikationskanal. 10

17 Kapitel 2 Litteraturstudie Stödjande webbteknologier Innehåll Multiriktad kommunikation. Omfattande feedbackssprialer. Vi har alla möjligheten att prata och lyssna, fråga och svara Tidigare nämnda plus Diskussionsområden där människorna har möjligheten att anslå samt svara. Onlinediskussioner med syftet att: Dela kunskap, information och erfarenheter Bygga intresse- eller övningssamhällen Produktutveckling genom virtuella arbetslag. Figur 5 Den symmetriska interaktionsmodellen (efter Gonzales 1998 s 68) Den symmetriska interaktionsmodellen enligt Gonzales (1998, s 85ff) tillämpar dynamisk interaktivitet. Denna typ av intranät inkluderar öppen kommunikation där individer kan både skriva och läsa. Därför kan en del av innehållet vara dynamiskt och kan ändras med endast en tillfällig försening. Fördelar med den symmetriska interaktionsmodellen är enligt Gonzales bland annat att diskussionsgrupper påskyndar informationsflödet. Tidsförseningar associerade med post, fax, telefon eller personliga möten minskar drastiskt. Anställda kan ge feedback omedelbart angående publicerat material. Anställda kan också dokumentera misstag och framgångar efterhand som de sker och tillgängliggöra denna information till andra som kan lära sig av andras misstag. Nackdelar med den symmetriska modellen kan bland annat vara att för många företag är konceptet av många-till-många kommunikation främmande samt att beslut måste tas angående sådana frågor som identifiering av användare, om man ska hålla diskussionsgrupperna öppna eller stängda och hur man bäst leder diskussionerna. Kommunikationstyp Kommunikationstyp Stödjande webbteknologier Innehåll Realtid, dynamisk och multiriktad kommunikation för att stödja kärnan i företagsprocessen. Så här arbetar vi Tidigare nämnda plus hypermedia applikations-centrala teknologier såsom arbetsflödesapplikationer, sambandsdatabaser, transaktionssystem och samarbetsgroupware Fullt integrerade kommunikationsapplikationer och möjlighet till hypertextlänkar som gör det lättare att flytta sig mellan en applikation till en annan. Den virtuella rymden fyller ut och kompletterar den fysiska. Figur 6 Den synkrona virtuella omvärldsmodellen (efter Gonzales 1998 s 69) 11

18 Kapitel 2 Litteraturstudie Enligt Gonzales (1998, s 94ff) är den synkrona virtuella omvärldsmodellen en fjärde generationens intranät där den virtuella platsen är skräddarsydd för varje potentiell deltagare. Där existerar och sker olika former av teknologibaserad kommunikation samtidigt. Fördelar med den synkrona virtuella omvärldsmodellen är samma som för de övriga modellerna men även också bland annat att människor inte behöver vara tillgängliga samtidigt för att kommunikation ska kunna ske. Meddelandet kan lämnas när författaren har tid och läsas av mottagaren när den har tid och anställda kan räcka upp handen elektroniskt och fråga sina arbetskamrater om hjälp. Nackdelar med den synkrona virtuella omvärldsmodellen är bland annat att användare behöver få stöd av de som jobbar med intranätet för att kunna leda diskussionsgrupperna, hålla länkarna och informationen uppdaterad Intranät och säkerhet Lynch (1997) förklarar hur Internetkonceptet appliceras inom ett företag. Den grundlägganden iden är att Internettjänster som elektronisk e-post, nyhetsgrupper samt Webben är utvecklad i ett slutet nätverk som bara de anställda inom ett företag har tillgång till eller en grupp inom företaget som arbetar tillsammans, exempelvis leverantörer och kunder. Intranätsfunktionen är ungefär den samma, som den av Internet, men utan offentlig insyn. De som har intresse av de underliggande teknologierna kan notera att datorer länkade till intranätskommunikation använder samma standard eller protokoll som används för Internetkommunikation, detta protokoll kallas för TCP/IP. En mer positiv syn är att intranät tillåter företag att dra fördel från Internetteknologin utan de nackdelar som följer med Internet, speciellt bristen på säkerhet och dålig trovärdighet. Det är ingen tvekan om enligt Lynch (1997) att den inneboende bristen på säkerhet representerar ett hinder i användandet av Internet för företag. Användandet av Internet kan öppna kanaler av kommunikation som är till stor del oskyddade och dataintrång är ett stort hot. Eftersom intranät är baserat på Internetteknologi lovar det en hel del. I princip kan ett intranät agera som en möjlighet för information, som informationsinhämtande, dela med sig av sin information, styrning, kommunikation och samarbete, tillgång till databaser och applikationer. Naturligtvis är ingen av dessa funktioner nya. Många stora företag har redan ett eller flera datanätverk som förmodligen stödjer de tidigare ovannämnda aktiviteterna. Skillnaden med ett intranät är att det kan använda Internet och World Wide Web teknologier för att göra alla dessa saker bättre och mer integrerat än tidigare. 2.2 Varför extranät Vad som blir allt tydligare enligt Poirier (1999, s 171) är utvecklingen av vad som kan kallas den digitala affärskedjan. Denna typ av nätverksbindningar tillåter kunden att gå direkt till det valda systemet för att bestämma och arrangera för transport av den slutgiltigt valda produkten. Denna möjlighet är resultatet av ett extranät som sammanlänkar partners i leverans till den nödvändiga informationen on-line i realtid. Ett intranät används för att sammanlänka teknologier, affärsprocesser och de organisationella beståndsdelarna till ett nätverk som kan erbjuda produkter/tjänster via Internet. Leverantörer av nödvändiga beståndsdelar är samman- 12

19 Kapitel 2 Litteraturstudie länkade elektroniskt med länkade sidor. Transportörer och informationschefer är också sammanlänkade i nätverket. När kunder gör beställningar reagerar systemet genom att tillverka den efterfrågade produkten och skicka iväg den via marknadsenheten direkt till kunden via de lämpliga kanalerna. Denna typ av nätverk erbjuder den bästa responsen när det gäller flexibilitet och enkelhet. Det är ett sätt att uppnå ökat värde till en minskad kostnad med flera möjligheter. Enligt Anandarajan et al, (1998) är extranät det elektroniska dator till dator utbyte av företagsinformation i ett strukturerat format som kan inträffa mellan handelspartners, mellan företag och mellan olika avdelningar inom ett företag. Ett extranät underlättar utbytet och behandling av stora volymer av företagsdata från en dator till en annan dator. Extranät har använts av företag för att kommunicera med sina kunder, leverantörer, handelspartners och övrig publik som bidrar till effektiviteten. Tillämpningen av extranät involverar omvandlingen av skrivna dokument till ett strukturerat format som kan läsas av datorer som underlättar överföringen av data från en dator till en annan. Ett extranät representerar bryggan mellan Internet och ett företags privata intranät. Internet tillhör alla medan ett intranät tillhör företaget som skapat det. Extranät är en del av ett intranät som förmedlar ett allmänt fönster in till företagets tjänster eller samlade data. Shaw, Blanning, Strader och Whinston (2000, s 538) tillägger att ett extranät öppnar en organisations intranät till resten av världen. Det bildar en kommunikationslänk mellan organisationen och dess partners, säljare, distributörer, entreprenör, leverantörer, dotterbolag och även ett företags egna säljrepresentanter. Fokusen av ett extranät är på organisationens leveranskedja. Innan utvecklingen av extranät hänvisades de flesta organisationer till ansikte mot ansikte kontakter, telefonsamtal, fax, e-post, nyhetsbrev och tillhörande EDI (Electronic Data Interchange) för att kommunicera och samarbeta med sina partners Extranäts beståndsdelar Enligt Poirier (1999, s 173) är i de flesta system planeringen osammanhängande från själva systemet eftersom det utförs oberoende av de olika leden i leveranskedjan. Leverantörer planerar efterfrågan av råmaterial av sina leveranser på basis av förutsägelser/gissningar. Extra lager finns vid speciella lagerlokaler för att försäkra sig om att det inte blir några avbrott i produktionen på grund av felaktiga förutsägelser hos återförsäljarens kunder. Det leder till att man konstruerar svarssystem, planerar tillverkningen och sammanställer scheman och arrangerar transporten av den färdiga varan till distributören eller en direkt kund. Denna process kräver korrekt data och analyser före avsändandet av beställningarna till fabriksgolvet. Detta kräver en så hög nivå av korrekt data att det näst intill är omöjligt att uppnå. Genom att samarbeta när det gäller planeringen kan leverantörer, distributörer och nyckelkunder enligt Poirier (1999, s 173f) uppnå flera fördelar som snabbare reaktion vad gäller marknadens efterfrågan och vad gäller leverans av rätt produkter och/eller tjänster. Minskad produktionstid från den ursprungliga leveransen till den slutgiltiga leveransen och från nya koncept till genomförande. Ökad översikt vad gäller lager genom hela nätverket genom att man kan eliminera ålderdomliga och icke existerande produkter. Omedelbar över- 13

20 Kapitel 2 Litteraturstudie sikt av kundens önskemål och system vad gäller respons och påfyllning samt maximal användning av tillgångar och kapitalinvesteringar. Det nya systemet kräver, enligt Poirier (1999, s 175), att det centrala företaget börjar sammanlänka sig genom att kontakta leverantörer via Internet med ett användarvänligt program. Kontakten är från värdföretagets centrala huvudplanering i förbindelse med on-line tillgång till företagskundens resursplaneringssystem till nyckelleverantörernas fabriksgolv och till den nödvändiga interaktionen med distributören. Allt detta genomförs via ett sammanlänkande extranät. Denna typ av system maximerar responsen och eliminerar de normala förseningar som att vänta på svar via telefon, fax och oförutsedda leveransförfrågningar vilka i detta system är on-line och i realtid Extranät och kommunikation Den klassiska kommunikationen mellan leverantörer och köpare skedde enligt Shaw, Blanning, Strader och Whinston (2000, s 433) via pappersbaserade system. Dessa papperssystem är nu på väg att bli ersatt av elektroniska system. Klassiska värdekedjesystemets dokument är pappersbaserade med ett antal naturliga begränsningar. Dokument skapas för att göra andra dokument. Som ett resultat ökar sannolikheten av fel när informationen flyttas från ett dokument till ett annat. Trots att pappersdokument kan överföras till ett databaserat system, kräver utveckling och dataöverföring och dokumentinformation flera kopior av data. Papperssystemen är också beroende av att alla delaktiga avdelningar får kopior av dokumenten som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina jobb. Även om bara en liten del av dessa dokument försvinner eller förläggs kan det bli glapp i systemet och det kan bli missar i beställningarna. Enligt Shaw, Blanning, Strader och Whinston (2000, s 538f) kan ett extranät tillgodose nyckelkunder med produktuppdateringar, orderstatus, kontostatus och on-line support. Säljrepresentanter, distributörer och dotterbolag med tillgång till kundregistreringar, konkurrerande data, prisinformation och lager. Reparation och supportpersonal med produktreleaseinformation, produktkatalog och tekniska manualer on-line. Joint venture partners med uppdateringar av projektstatus, finansiella rapporter och undersökningsrapporter. Tidigare online kommunikation mellan partners hänvisades ofta till dyra tillhörande mjukvaruapplikationer som opererade över ett värdeökande nätverk. Implementeringen av ett extranät är relativt enkel och kostnadseffektiv. Det enda nödvändiga är att parterna har en webbläsare och tillgång till Internet samt att en organisation öppnar sitt intranät till utvalda partners. Enligt Zineldin (2000) representerar informationsteknologin inte bara sammanlänkandet av datorer utan även en förändring i ett företags filosofi gentemot att dela med sig och bygga starka och långsiktiga relationer med respektive partner eller kunder baserat på informationsteknologin och informationsöverföringar. Extranät är enligt Anandarajan et al, (1998) en viktig del i ett företags strategi, produktleveranssystem och kundsupportanordning. Därför kan extranät ses som ett distributionsdataprocessystem som sammanlänkar ett företag med sina leverantörer och kunder. Ett extranät är ett virtuellt nätverk inom Internet som har stängda dörrar för att hindra det från att 14

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

FÖRHINDRA DATORINTRÅNG!

FÖRHINDRA DATORINTRÅNG! FÖRHINDRA DATORINTRÅNG! Vad innebär dessa frågeställningar: Hur görs datorintrång idag Demonstration av datorintrång Erfarenheter från sårbarhetsanalyser och intrångstester Tolkning av rapporter från analyser

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter Läromedel Verktyg DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-05-29 2 (6) Åhléns Åhléns är inom många

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

Webkurs om bilagor till e-fakturor

Webkurs om bilagor till e-fakturor Webkurs om bilagor till e-fakturor 2010-10-12 Leif Forsman, Logica Innehåll Vad menas med bilagor till fakturor? Varför behövs bilagor till elektroniska fakturor? Vilka problem finns med bilagor till elektroniska

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

Johnson Controls sekretessinformation

Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Johnson Controls) värnar om din sekretess och förpliktar sig att skydda dina personuppgifter via sunda

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer