entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg"

Transkript

1 entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

2 En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks förslag till handlingsprogram för entreprenörskap och förnyelse i vård och omsorg Info

3 Har du frågor om denna publikation, kontakta Stefan Jönsson Telefon E-post Nutek Upplaga: 300 ex Produktion: Nutek Stockholm oktober 2008 Färgtryck: Danagårds Grafiska Nutek Info

4 Förord Regeringen har gett Nutek i uppdrag att, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Almega och Socialdepartementet, driva ett projekt som syftar till att utveckla entreprenörskap och upphandlingar inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Uppdraget redovisas i skriften Förslag till handlingsprogram för entreprenörskap och förnyelse i vård och omsorg I denna skrift görs en närmare beskrivning av hur en vägledning för upphandlingar av vård och omsorg bör utformas. Handlingsprogrammet är utformat av Nutek med arbetsinsatser från SKL, Almega och Socialdepartementet. Arbetet med vägledningen har dessutom stämts av med ett arbetsutskott bestående av Lena Svensson och Magnus Ljung, SKL, Stefan Holm, Almega, Lisbeth Johnson, SOI, Anders Wennerberg, LfU, Klas Öberg, Socialstyrelsen och Anne Bylund, Nätverk Uppdrag Hälsa. En kärna i förslaget är att en vägledning med kvalitetssäkrade texter ska tas fram ur vilken beställare och upphandlare ska kunna hämta inspiration och färdiga formuleringar när de tar fram förfrågningsunderlag. Som en illustration av hur vägledningen kan komma att se ut redovisas ett första utkast till vägledning för upphandlingar av primärvård, starroperationer respektive äldreboenden som en bilaga till denna skrift. Texterna i utkastet har utformats i diskussioner med ett antal tematiska arbetsgrupper bestående av främst beställare och upphandlare som arbetar med de tjänster som berörs. I slutskedet av arbetet har även ett antal leverantörer bjudits in att ge synpunkter och kommentarer på arbetet. Mycket arbete återstår i arbetsgrupperna innan texterna är kvalitetssäkrade. Varken Nutek eller övriga som deltagit i arbetet tar därför något ansvar för att de krav och villkor som redovisas i utkastet är tillräckliga eller ens lämpliga att använda i enskilda upphandlingar. Nutek har ändå valt att publicera texterna för att ge inspiration och inbjuda till en diskussion om vilka krav och villkor som är lämpliga att ställa vid upphandlingar. Ingela Blixt Tf generaldirektör Stefan Jönsson Delprojektledare

5

6 Sammanfattning Nutek föreslår att en utvecklingsfunktion för upphandlingar av vård och omsorg inrättas. Utvecklingsfunktionen bör ges i uppdrag att ta fram en vägledning för upphandlingar av vård och omsorg. Vägledningen utgörs av en databas med kvalitetssäkrade texter som ställs till förfogande för beställare och upphandlare av vård och omsorg och som kan användas vid utformning av förfrågningsunderlag vid upphandlingar av vård och omsorg. Vägledningen tas fram av utvecklingsfunktionen för vård och omsorg i nära samverkan med tematiska arbetsgrupper som består av beställare, upphandlare, berörda myndigheter och leverantörer. Vägledningen bör även innehålla kvalitetssäkrade modeller för utvärdering av anbud och uppföljning av kontrakt. Mål för vägledningen: Vägledningen bidrar till att de krav och villkor som ställs vid upphandlingar av vård och omsorg är lätta att förstå och besvara, relevanta, proportionerliga, transparenta och möjliga att kontrollera och följa upp. Vägledningen bidrar till att de krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlag är anpassade efter den aktuella upphandlingen och ger utrymme för innovationer och en mångfald av leverantörer och lösningar. Vägledningen bidrar till att antalet formella fel i förfrågningsunderlag och anbud minskar. Beställare och upphandlare ser vägledningen som ett relevant och användbart verktyg som underlättar upphandlingsprocessen. Vägledningen bidrar till att upphandlingar av vård och omsorg utvecklas mot upphandlingar av resultat och kvalitet Leverantörer ser upphandlingar av vård och omsorg som intressanta marknader med höga krav på kvalitet och kreativitet Ett första utkast till en vägledning för upphandlingar av primärvård, starroperationer och äldreboenden har tagits fram och redovisas som en bilaga till denna skrift. Regeringen gav i oktober 2008 Nutek i uppdrag att fortsätta arbetet med vägledningen fram till den 31 mars 2009 och att förbereda ett överlämnande av arbetet med vägledningen till Kammarkollegiet.

7

8 Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Beställare och upphandlare behöver stöd att utforma förfrågningsunderlag 5 3 Nuteks arbete med att ta fram en vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg 9 4 Organisation och resurser för en utvecklingsfunktion för upphandlingar av vård och omsorg 13 5 Befintliga stöd till beställare och upphandlare 19 6 Andra aktiviteter av betydelse för upphandling av vård och omsorg 23 Referenser 27 Bilaga 1. Deltagare i arbetsgrupper 29 Bilaga 2. Ett första utkast till en vägledning för upphandlingar av vård och omsorg 35

9

10 1 Bakgrund En allt större andel av den offentligt finansierade vården och omsorgen utförs numera av privata leverantörer. Att vård och omsorg utförs av privata aktörer är inte någon ny företeelse. Innan den offentliga sektorn började expandera kraftigt under andra halvan av 1900-talet bildades nya verksamheter inom vården och omsorgen ofta på initiativ av privata aktörer, t.ex. genom donationer eller av ideburna organisationer. I många fall har sådana verksamheter tagits över av kommuner och landsting, medan ett mindre antal fortfarande finns kvar med eller utan offentlig finansiering. Det är alltså inte något nytt att vård och omsorg sker i privat regi, eller ens att dessa tjänster utförs av privata aktörer med offentlig finansiering. Den stora skillnaden jämfört med tidigare är snarare är att regelverket har förändrats. Det centrala regelverket är lagen om offentlig upphandling (LOU), som bl.a. innebär att den upphandlande myndigheten först måste definiera sina behov i ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget ska i princip innehålla alla krav och villkor som kommer att gälla under avtalsperioden, och det ska också framgå hur valet av leverantör kommer att gå till. Kvalitet och resultat Förfrågningsunderlaget är av central betydelse i en upphandling, inte minst eftersom den upphandlande myndigheten måste beskriva den tjänst som ska utföras eller de resultat som ska uppnås. Att beskriva komplexa tjänster som vård och omsorg på ett tydligt och uttömmande sätt kan vara svårt, och det finns hela tiden en uppenbar risk att man beskriver hur verksamheten ska vara organiserad istället för vilka resultat och vilken kvalitet man vill ska levereras. Det är angeläget att offentliga upphandlingar av vård och omsorg utvecklas i en riktning mot upphandling av funktion och resultat snarare än organisation. Det är också viktigt att funktion och resultat beskrivs på ett sätt som väl speglar de behov som finns och att det görs en ordentlig uppföljning av att leverantören verkligen levererar enligt sitt kontrakt. Fokus i upphandlingsprocessen bör vara att göra en god affär, vilket inkluderar att upprätthålla en god konkurrens och en mångfald av aktörer. 1

11 Nutek har föreslagit att ett organ för metodutveckling och stöd till upphandlare ska inrättas De senaste åren har Nutek i flera olika sammanhang intresserat sig för offentliga upphandlingar. En återkommande iakttagelse är att förfrågningsunderlagens utformning har en mycket stor betydelse, inte minst för mindre företags möjligheter att lämna anbud. Det saknas också en nationell samordning av förfrågningsunderlag, vilket innebär att varje förfrågningsunderlag har en egen struktur och egna formuleringar av krav, villkor och utvärderingskriterier. Detta, tillsammans med möjligheterna för andra leverantörer att begära överprövning på grund av formella fel, innebär att de företag som lämnar anbud måste lägga ner ett stort arbete på att utforma anbudet i enlighet med förfrågningsunderlaget och kontrollera att det inte finns formella fel. Uppdraget Regeringen gav i december 2007 i uppdrag till Nutek att, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Almega och Socialdepartementet, driva ett projekt som syftar till att utveckla entreprenörskap och upphandlingar inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Regeringen konstaterar i uppdraget till Nutek att det finns behov av att stärka och samordna insatserna på nationell nivå i syfte att stödja och utveckla den offentliga upphandlingen på regional och lokal nivå. Inom ramen för uppdraget finns därför uppgiften att ta fram en vägledning för upphandlingar av vård och omsorg. I uppdraget ingår att ta fram en lättillgänglig, användarvänlig och dynamisk vägledning för både upphandlare och för dem som definierar uppdrag och krav på kvalitet. Vägledningen ska tas fram utifrån målgruppernas behov och bör kunna kopplas till Socialstyrelsens arbete med nationella kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Vägledningen bör även kunna fungera som stöd från ett leverantörsperspektiv då förfrågningsunderlagen bör bli tydligare och mer transparanta. Ansvaret för drift, uppdatering och kostnad bör klargöras. Användandet ska vara frivilligt. Även i denna del ska inledningsvis konferenser och seminarier anordnas för att väcka eller etablera frågeställningarna. 1 Lag om valfrihetssystem Regeringen har lagt en proposition som innebär att en lag om valfrihetssystem (LOV) kommer att införas vid årsskiftet 2008/2009. Den nya lagen innebär att kommuner och landsting kommer att kunna 1 Regeringsbeslut S2007/11029/HS 2

12 överlåta till den enskilde brukaren att välja mellan ett antal olika leverantörer avseende vård och omsorgstjänster. Även i LOV kommer kommuner och landsting att behöva beskriva sina behov och sina krav och villkor i ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlagen ska enligt LOV publiceras i en nationell databas med löpande annonsering, där potentiella utförare kan se vilka krav och villkor som gäller för att få avtal som leverantör i olika kommuners och landstings valfrihetssystem. 2 Många av de svårigheter som Nutek och andra iakttagit i samband med offentliga upphandlingar att definiera kvalitet och göra uppföljningar etc. kommer således att kunna vara aktuella även med de nya reglerna. En viktig skillnad är att man genom att tillämpa LOV inte behöver rangordna leverantörerna eftersom kontrakt ska tecknas med samtliga leverantörer som uppfyller de krav som ställs. Förslag i budgetpropositionen att inrätta ett nationellt upphandlingsstöd I budgetpropositionen för 2009 gör regeringen en omfattande satsning för förbättrad offentlig upphandling. Enligt regeringen anser många av dem som upphandlar och lämnar anbud att det är krångligt med offentlig upphandling, vilket innebär att inte minst många små företag avstår från att lämna anbud. Mot denna bakgrund anser regeringen att Kammarkollegiet bör ges i uppdrag att införa ett upphandlingsstöd som ska ta fram modellförfrågningsunderlag och ge råd och stöd i upphandlingsprocessen för att underlätta för upphandlande myndigheter, enheter och företag. 3 Ett praktiskt nationellt upphandlingsstöd bör inrättas som kan underlätta arbetet för upphandlande myndigheter och enheter att ta fram, åtminstone i vissa delar, enhetliga förfrågningsunderlag och ge vägledning om hur upphandlingsprocessen kan genomföras. Det underlättar även för leverantörerna när de ska lämna anbud. Ett väl utformat upphandlingsstöd medför att leverantören kan ägna mindre tid åt att besvara anbud och mer tid till att sälja, utveckla och tillhandahålla varor och tjänster. Ett sådant stöd minskar också sannolikheten för att olagliga direktupphandlingar genomförs. Regeringen föreslår i avsnitt 13 att ett praktiskt nationellt upphandlingsstöd inrättas på Kammarkollegiet och att det utformas i samverkan med upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Vidare kan regeringens 2 Prop. 2008/09:29 3 Pressmeddelande från Finansdepartementet

13 satsningar på en vägledning för upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster komma att samordnas med upphandlingsstödet (dnr S2007/11029/HS). 4 Därutöver anslår regeringen resurser för en e-upphandlingsplattform i syfte att ta tillvara de effektivitetsvinser som finns att hämta för både upphandlare och företag i en mer utvecklad elektronisk upphandling. Även detta uppdrag kommer att gå till Kammarkollegiet. Sammantaget uppgår dessa två satsningar till 22 miljoner kr om året. Kammarkollegiet kommer också att ta över det ansvar för IKTsamordning och IKT-upphandlingar som tidigare legat på Statskontoret och nu ligger på Verva. Vidare fick Kammarkollegiet under sommaren i uppdrag av regeringen att utveckla och förvalta den nationella databas som ska inrättas för LOV-annonser. Uppdrag till Nutek att förbereda ett överlämnande av arbetet med vägledningen till Kammarkollegiet I slutet av oktober 2008 gav regeringen Nutek i uppdrag att fortsätta arbetet med vägledningen fram till den 31 mars 2009 och förbereda ett överlämnande av arbetet med vägledningen till Kammarkollegiet. Förkortningar och begrepp Med vård och omsorg avses hälso- och sjukvård samt omsorg. LOU lagen om offentlig upphandling (2007:1091) LOV lag om valfrihetssystem (se Prop. 2008/09:29) LfU Landstingsnätverket för upphandling SKL Sveriges Kommuner och Landsting SOI Sveriges Offentliga Inköpare 4 Prop. 2008/09:1 UO2 sid 36 4

14 2 Beställare och upphandlare behöver stöd att utforma förfrågningsunderlag Allt bestäms i förfrågningsunderlagen En upphandling inleds med att en upphandlande myndighetbeskriver sina inköpsbehov i ett förfrågningsunderlag. Av förfrågningsunderlaget ska det framgå vilka krav som ställs på den upphandlade tjänsten och på leverantörerna och hur anbuden ska utvärderas. Eftersom alla villkor för upphandlingen ska framgå i förfrågningsunderlaget är det här möjligheterna för företag att konkurrera avgörs. I normalfallet är arbetet med en upphandling fördelat på två roller inom en kommun eller ett landsting beställare respektive upphandlare. Beställaren är den eller de som företräder det behov som ska tillfredsställas genom upphandlingen. Ofta är beställare tjänstemän på en sakförvaltning, t.ex. äldreomsorgsförvaltningen. I landstingen finns det ofta en stabsfunktion med särskilda tjänstemän som arbetar med att formulera behoven av vård och omsorg. Upphandlarna är ofta specialister knutna till en juridisk funktion som enbart arbetar med hanteringen av upphandlingar. En upphandling inleds ofta med att en projektgrupp bildas med företrädare för berörda förvaltningar (beställare) som får i uppdrag att formulera behov och, i senare skeden, göra bedömningar och värderingar av inkomna anbud. Upphandlaren har en viktig roll i projektgruppen, bland annat genom att ge stöd och råd om upphandlingsformalia och kravställandet ur ett konkurrensperspektiv. De regler som omgärdar offentliga upphandlingar säger egentligen ganska lite om hur ett förfrågningsunderlag ska vara utformat, annat än att de i praktiken måste innehålla all information om den aktuella upphandlingen och att de inte får strida mot de EG-rättsliga principerna. Det är dock mycket viktigt att förfrågningsunderlagen är formellt korrekta eftersom leverantörer kan begära överprövning i länsrätt om de anser att det finns formella fel i förfrågningsunderlaget eller om den upphandlande myndigheten på något sätt gjort formella fel i hanteringen, t.ex. att de inte följt vad som sagts i förfrågningsunderlagen. För den upphandlande myndigheten innebär 5

15 en överprövning att hela upphandlingsprocessen blir försenad. I vissa fall kan det till och med bli nödvändigt att göra om upphandlingen. När det gäller upphandlingar av vård och omsorg kan detta leda till svårigheter för kommuner och landsting att fullgöra sina åtagande mot medborgarna. Risken för överprövningar innebär att upphandlare måste lägga ner mycket arbete för att försäkra sig om att reglerna följs och att förfrågningsunderlagen är korrekt utformade. Även om rätten att begära överprövning är viktig för leverantörernas möjligheter att få en korrekt behandling innebär risken för överprövningar att beställare och upphandlare lägger stor vikt vid att följa de formella reglerna istället för att ägna sig åt andra önskvärda aspekter vid upphandlingen, t.ex. att främja småföretag, miljö, utveckling av innovationer eller att över huvud taget göra en bra affär. En överprövning kan också innebära att beställare och upphandlare måste göra en otillåten direktupphandling för att verksamheten ska fungera utan avbrott. Beställare och upphandlare efterfrågar stöd att definiera och värdera kvalitet Som underlag för arbetet med vägledningen har två kartläggningar av hur upphandlingar av vård och omsorg går till genomförts med hjälp av konsulter. Den ena kartläggningen handlar om vilka stöd och verktyg som används. Kartläggningen visar att det är vanligt att använda annonseringstjänster, mallar och nätverk. Mallarna kan vara tidigare använda förfrågningsunderlag från den egna verksamheten eller från andra verksamheter. Användningen av mer strukturerade mallar förekommer också, antingen genom att man själv tagit fram ett system eller att man använder mallar från exempelvis LfU (Landstingsnätverket för Upphandling). Kartläggningen visar att ett särskilt viktigt stöd just i den här typen av upphandlingar är nätverk som ger tillgång till andras erfarenheter och idéer. Generellt upplevs verktygen fungera tillfredsställande, även om de i de flesta fall inte är specifikt anpassade efter den här typen av upphandling. 5 Den andra kartläggningen handlar om hur kvalitet värderas vid upphandlingar av vård och omsorg. Kartläggningen visar att beställare och upphandlare ser många svårigheter i att definiera vad som menas med kvalitet och formulera kvalitet i relevanta, tydliga och mätbara kriterier som kan användas i förfrågningsunderlagen. Skillnaderna är stora mellan olika upphandlingar både vad gäller innehåll och hur 5 Nutek info

16 kvalitet definieras, vilket kan försvåra för leverantörerna. Några kvalitetskriterier är mätbara och enkla att värdera, men ofta är kriterierna så vagt definierade att det är svårt att uppnå lagstiftningens krav på transparens vid värderingen. Kartläggningen lyfter fram svårigheten med att säkerställa att den upphandlade och avtalade kvaliteten också blir verklighet. Några, men väldigt få, av de intervjuade uppger att uppföljningen tydligt utgår från de kvalitetskriterier som stipulerats i förfrågningsunderlaget. I några intervjuer har det framkommit att det knappt finns något rutinmässigt uppföljningsarbete. 6 Checklistor och mallar efterfrågas En iakttagelse i de båda kartläggningarna är att vissa intervjuade lyfter fram den komplexitet som upphandlingar av vård och omsorg innebär, och att det för en upphandlare kan vara svårt att säkerställa att förfrågningsunderlaget är komplett och och att upphandlingsprocessen är i enlighet med LOU. 7 I rapporterna drar konsulterna slutsatsen att checklistor och mallar bör utformas och göras tillgängliga för beställare och upphandlare. Syftet bör vara att säkerställa att avtal och förfrågningsunderlag uppfyller juridiska krav och innehåller alla väsentliga delar. För att förbättra förutsättningarna för att göra välavvägda val föreslås också en samling med goda exempel på utvärderingsmetoder och relevanta och mätbara kvalitetskriterier. De konsulter som genomförde kartläggningarna rekommenderar också insatser för kompetensutveckling för personal på upphandlingsenheter och sakförvaltningar. De påpekar också att det finns ett behov av att tydliggöra politikernas roll i upphandlingarna. Även en studie som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket konstaterar att de formella kraven vid offentliga upphandlingar är mycket strikta och omfattande och att de uppfattas vara svåra och omständliga att uppfylla för leverantörerna. Det förekommer även att felaktiga krav ställs i förfrågningsunderlagen. I rapporten föreslås att upphandlande myndigheter ska ges utbildning i att skriva och utforma förfrågningsunderlagen på ett enkelt sätt. 8 6 Nutek R 2008:40 7 Nutek info Konkurrensverket (2008) 7

17 En utvecklingsfunktion för offentliga upphandlingar bör inrättas Som tidigare nämnts har Nutek i flera tidigare rapporter föreslagit att det bör inrättas en utvecklingsfunktion för metodutveckling, analyser och uppföljning av offentliga upphandlingar. 9 Att det finns ett behov av stöd och vägledning för beställare och upphandlare har också framkommit tydligt i de rapporter som tagits fram inom ramen för detta projekt 10. Det förekommer också otydliga krav, vilket medför bristande transparens i upphandlingsprocessen. Vidare förekommer det att de krav som ställs inte följs upp på ett systematiskt sätt. Detta kan innebära en konkurrenssnedvridning eftersom de leverantörer som vet vilka krav de inte behöver uppfylla ges en kostnadsfördel. Dessutom kan förtroendet för offentlig upphandling och privata leverantörer i allmänhet påverkas negativt. Om varje förfrågningsunderlag innehåller egna definitioner och egna formuleringar av krav och villkor blir det svårt för leverantörer att bedöma vad som krävs för att uppfylla de krav som ställs. Det blir därmed svårare för leverantörer att vända sig till flera kunder. Om förfrågningsunderlagen i högre utsträckning skulle beskriva uppdragen på ett likartat och jämförbart sätt skulle det bli lättare för leverantörer att lämna anbud i flera olika kommuner och landsting. Detta skulle gynna både konkurrensen och de företag som vill expandera och sprida de affärsmässiga riskerna genom att rikta sig till flera köpare. En ökad standardisering av de olika delar som ingår i ett förfrågningsunderlag skulle också förenkla upphandlingsprocessen och minska kostnaden att genomföra en upphandling. Därmed borde det bli lättare för beställare och upphandlare att pröva nya metoder och modeller och över huvud taget göra fler upphandlingar. Behovet av ramavtal skulle minska. Genom att tillhandahålla kvalitetssäkrade texter och modeller för utvärdering och uppföljning bör också risken för överprövningar på grund av formella fel minska. Vägledningen syftar således inte till att vara en generell mall för hur upphandlingar av vård och omsorg ska utformas. Tvärtom är syftet att underlätta för kommuner och landsting att anpassa sina upphandlingar efter lokala och regionala förutsättningar. 9 Nutek R 2007:24, Nutek R 2005:21 10 Nutek R 2008:45, Nutek info , Nutek R 2008:40 8

18 3 Nuteks arbete med att ta fram en vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg De rapporter som Nutek tagit fram om offentliga upphandlingar de senaste åren har främst handlat om att identifiera problem och hinder för företag att delta i upphandlingar och om vilka kostnader som är förenade med att lämna anbud i upphandlingar. När Nutek fick uppdraget att utveckla en vägledning för upphandlingar av vård och omsorg krävdes ett annat arbetssätt. Av samtal med Socialdepartementet gavs tydliga besked om att det som avsågs med en vägledning inte bara var en skrift eller ett dokument, utan att det handlade om att sätta igång ett arbete som skulle fortsätta över tid samt att bygga upp någon form av databas som ska kunna användas vid utformningen av förfrågningsunderlag. Nutek formulerade redan i inledningsskedet ett antal utgångspunkter som sedan har präglat arbetet med vägledningen, bl.a. följande: För att få en bred användning måste vägledningen vara känd och respekterad av användarna, dvs. upphandlare, beställare och andra som medverkar vid utformningen av förfrågningsunderlag. De nätverk och den kunskap som redan finns bör utnyttjas så effektivt som möjligt. Vägledningen bör på sikt kunna utvidgas för att omfatta även andra upphandlingar än vård och omsorg. Ytterligare en utgångspunkt var att Nutek inte borde ta på sig långsiktiga åtaganden. Nuteks verksamhet hade under flera år varit föremål för diskussioner, och i början av mars 2008 presenterade regeringen en proposition med innebörden att Nutek skulle läggas ned vid årsskiftet 2008/2009 för att ersättas av en ny och mer renodlad myndighet med liknande arbetsuppgifter. Datumet för nedläggning har senare flyttats fram och är nu den 31 mars Två kartläggningar av hur upphandlingar av vård och omsorg går till Som underlag för arbetet med vägledningen beställde Nutek två kartläggningar av hur det går till när kommuner och landsting upphandlar vård- och omsorgstjänster. Den ena kartläggningen avsåg 9

19 att ge en bild av vilka stöd och verktyg som används av beställare och upphandlare när de upphandlar vård- och omsorgstjänster. Den andra handlade om hur det går till att definiera och värdera kvalitet (dvs. alla andra aspekter än pris) vid sådana upphandlingar. Samtidigt inleddes ett intensivt arbete med att identifiera vilka personer och aktörer som är aktiva inom området och intervjua dem för att få en uppfattning om hur en vägledning skulle kunna utformas. Förutom möten med enstaka personer, främst beställare och upphandlare, myndigheter och forskare, har även ett par mindre seminarier och workshops anordnats. De båda kartläggningarna presenterades på separata frukostseminarier under våren Konsulternas iakttagelser och slutsatser kommenterades och diskuterades av paneler med företrädare för både leverantörer och myndigheter. Kartläggningarna publicerades under sommaren 2008 som två separata rapporter, Stöd och verktyg vid upphandlingar av vård och omsorg 11 respektive Värdering av kvalitet vid upphandlingar av vård och omsorg 12. Tre tematiska arbetsgrupper Nutek anordnade i maj en workshop med deltagare från bl.a. SKL, Almega, Nätverk Uppdrag Hälsa, Konkurrensverket, Företagarna, Vårdföretagarna och Socialstyrelsen samt ett antal beställare och upphandlare i kommuner och landsting. Syftet var att identifiera vilka olika aktiviteter som pågår och diskutera inriktningen på Nuteks fortsatta arbete med vägledningen. Under mötet nåddes konsensus om att arbetet skulle utgå från LfU:s mallar och struktur, och att dessa skulle kompletteras med texter från bl.a. Nätverk Uppdrag Hälsa. Mot bakgrund diskussionen bildade Nutek därefter ett antal tematiska arbetsgrupper för att diskutera såväl inriktningen på arbetet som den konkreta utformningen av texter i förfrågningsunderlag. Nutek har fungerat som sekretariat i arbetsgrupperna och ansvarat för att ta fram förslagstexter och andra underlag. En arbetsgrupp har arbetat med kravspecifikationen vid upphandlingar av primärvård. Området valdes eftersom flera landsting hade påbörjat förberedelser för att införa valfrihetssystem inom primärvården och således skulle kunna dra nytta av diskussionerna. Det finns också avsevärda erfarenheter av upphandlingar av primärvård eftersom flera landsting redan idag 11 Nutek Info Nutek R 2008:40 10

20 upphandlar primärvård. Två andra grupper arbetar med kravspecifikationen för upphandlingar av äldreboenden respektive starroperationer. En särskild grupp inrättades för att arbeta med formaliadelarna av förfrågningsunderlagen, där en förhoppning är att det ska gå att på sikt enas om ett dokument med allmänna villkor, som beställare och upphandlare kan hänvisa till i förfrågningsunderlagen istället för att upprepa krav och villkor som bara syftar till att klargöra förhållandet mellan parterna och hur avtalet ska tolkas. I inledningsskedet innehöll inte arbetsgrupperna några andra representanter för leverantörer än Almega. En viktig anledning var att vissa deltagare ansåg att det var viktigt att inte någon eller några leverantörer ska ges möjlighet att påverka förfrågningsunderlagen eller ges tidigare information än andra leverantörer vid en upphandling. Arbetsgrupperna utgjordes således främst av beställare och upphandlare samt företrädare för Nutek, SKL, Almega och berörda myndigheter. Beställare och upphandlare har också understrukit att vägledningen i första hand bör tas fram ur ett beställar- och upphandlarperspektiv, eftersom det är de som utformar förfrågningsunderlagen som ska vara användare av vägledningen. I slutskedet av arbetet har leverantörer bjudits in till diskussioner om förfrågningsunderlagen, och avsikten är att de i fortsättningen ska ingå i arbetet. Särskilda möten har också hållits med olika leverantörer av upphandlingssystem och med andra aktörer. Arbetet med vägledningen har utgått från LfU:s mallar Som ovan nämnts utgår arbetet med vägledningen från de malldokument och den struktur som tagits fram av LfU för upphandlingar av medicinteknisk utrustning. Detta innebär att vägledningen än så länge består av ett Word-dokument med konkreta förslag till formuleringar av hur krav och villkor i förfrågningsunderlag kan formuleras. Syftet är att beställare och upphandlare ska kunna välja att använda hela eller delar av vägledningen när de tar fram förfrågningsunderlag. Genom att utgå från LfU:s mallar uppnås en rad fördelar: LfU:s mallar är förankrade hos många upphandlare vilket bör underlätta spridningen av vägledningen. 11

21 Mallarnas struktur används redan idag (åtminstone delvis) av några landsting och kommuner Det finns redan förslag till formuleringar på stora delar av innehållet i förfrågningsunderlagen områden. De bygger på en enkel men användbar teknisk lösning (Worddokument) Kommuner och landsting behöver inte känna sig hindrade att ändra och göra tillägg Vägledningen har därefter kompletterats med de texter som tagits fram av Nätverk Uppdrag Hälsa och texter som hämtats ur kommuners och landstings förfrågningsunderlag och andra dokument. Texter och rubriker som inte ansetts nödvändiga eller lämpliga i sammanhanget har tagits bort eller ändrats. Vidare har begrepp, definitioner och svarsalternativ diskuterats och konsekvensändrats i hela dokumentet. Detta innebär att även om arbetet således har utgått från LfU:s struktur och formuleringar har vägledningen därför nu fått en helt annan form och innehåll. Arbetet med vägledningen har bara inletts, och det kommer troligen att ta tid innan det finns ett färdigt förslag som alla inblandade är nöjda med. Ett arbetsutskott för övergripande frågor Som ett stöd i arbetet med att utforma en vägledning har Nutek inrättat ett arbetsutskott med företrädare för bl.a. SKL, Almega, Socialstyrelsen, SOI, LfU och Nätverk Uppdrag Hälsa. Arbetsutskottet har gett synpunkter på hanteringen av övergripande frågor i arbetet med vägledningen. Arbetsutskottet har också haft en viktig roll att föra ut information om det pågående arbetet inom sina respektive organisationer. Formellt sett har Nutek fattat alla beslut under arbetet med regeringsuppdraget, och arbetsutskottet har således inte haft något ansvar för arbetet. Vilka personer som deltagit i arbetsutskottet och andra arbetsgrupper redovisas i bilaga 1. 12

En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks förslag till handlingsprogram för entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg Stefan Jönsson 2008-10-17(utkast)

Läs mer

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson Bildserie: 1. 22 sep -08 Nuteks tidigare rapporter om

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

14 punkter för bättre konkurrensutsättning

14 punkter för bättre konkurrensutsättning SEPTEMBER 2014 14 punkter för bättre konkurrensutsättning Medlemsföretag, Rosa Tornet Vad småföretagen önskar att politiker och upphandlare alltid tänker på vid offentlig upphandling och pengasystem. Att

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010)

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000381/2010 SID 1 (5) 2010-10-06 Handläggare: Ia Magnusson Telefon: 08-508 14 097 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2010 Sammanfattning Med stöd

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389)

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Vinstbegränsning ur kvalitetsynvinkel Vinstbegräsning och kvalitetskrav Utredningen anser att det inte

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Hur väl informerar kommuner företagare på sina hemsidor? Halland, Jönköpings län, Värmland och Västra Götaland Praktikantrapport Innehåll Inledning 3 Om Undersökningen...4 Rapportens

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) 2017-08-31 Dnr 299/2017 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Fi2017/02150/K Sammanfattning Konkurrensverket vidhåller sin tidigare

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Sundbyberg 11 sept 2017 Dnr.nr: Fi2017/02150/K Vår referens: Mikael Klein Finansdepartementet Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt

Läs mer

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM Regeringsbeslut I:3 2009-03-12 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-07-02 Dnr 378/2012 1 (2) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag 2000:101 Civilrättssektionen 2000-09-18 Kommunkansliet Cirkulärnr: 2000:101 Diarienr: 2000/2185 Handläggare: Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-09-18 Mottagare: Kommunkansliet Rubrik: Offentlig

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

LOV-utredningen. ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2)

LOV-utredningen. ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2) LOV-utredningen ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2) LOV-utredningen Utredningen tillsattes i september 2012, betänkande i januari 2014 Särskild utredare Greger Bengtsson Experter

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

2011-03-30 LS 1102-0286

2011-03-30 LS 1102-0286 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) 2011-03-30 LS 1102-0286 LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr. Landstingsstyrelsen 11-04-12 040 Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer