GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och samhället i stort står inför. 6 Tre nya biogasanläggningar Under året färdigställdes anläggningarna Lidköping Biogas, Skövde Biogas och Sävsjö Biogas som tillsammans bidrar till att minska koldioxidutsläppen med ton/år. 35 Ny testarena för vindkraftsteknik Den 27 januari 2012 invigdes WindLab som gör det möjligt för Göteborg Energi att testköra vindkrafts teknik under verkliga förhållanden. Inom ramen för WindLab restes Sveriges största vind kraftverk Big Glenn. 44

2 Kort om Göteborg Energi Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Det betyder att företaget ägs av göteborgarna. Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för verksamheten. Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag som producerar, distribuerar och handlar med el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och telekommunikation och energieffektivisering. Målet är att förse kunderna med de produkter och tjänster som är uppdraget för verksamheten, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Göteborg Energi har tillsvidareanställda och omsatte miljoner kronor GÖTEBORG ENERGI 2012

3 innehåll 2012 i sammandrag 4 Göteborg Energi i siffror 5 VD har ordet 6 Ett särskilt uppdrag 8 Affärsidé och vision 9 Omvärld 10 Anläggningskarta 14 El 16 Fjärrvärme/Fjärrkyla 26 Gas 32 Energitjänster 38 Data- och telekommunikation 42 Forskning och utveckling 44 Hållbarhet 47 Styrelse 60 Ledning 62 Ordlista 63 GÖTEBORG ENERGI

4 2012 i sammandrag 2012 i sammandrag El: Leveranssäkerhet, nya tjänster och satsning på vindkraft Leveranssäkerheten i elnätet var fortsatt mycket hög (99,994 procent). Göteborg Energi lanserade ett antal nya tjänster som gör det lättare för kunderna att följa sin elförbrukning, få information vid strömavbrott eller i förväg kunna förutse sin elkostnad. WindLab, ett forskningscentrum med Sveriges största vindkraftverk, Big Glenn, invigdes och vindkraftsparken Skottfjäll förvärvades. Vindkraftsko operativet VästanVind, som gör det möjligt för kunderna att bli delägare i vindkraftverk, startade sin verksamhet. Fjärrvärme/Fjärrkyla: Låga priser och utbyggnad Göteborg Energi kom på 16:e plats av 256 när den nationella Nils Holgerssonundersökningen rangordnade Sveriges fjärrvärmeleverantörer efter pris. På samma plats hamnade dotterföretagen Partille Energi och Ale Fjärrvärme. Fjärrvärmenätet byggdes ut i Södra Biskopsgården och på Ringön på Hisingen. Sam tidigt fattades beslut om fortsatt utbyggnad av fjärrkyla under förutsättning att tillräckligt många kunder vill ansluta sig. Gas: Invigning av biogasanläggningar och modernisering av nät Göteborg Energi invigde tre nya biogasanläggningar: Lidköping Biogas, Skövde Biogas och Sävsjö Biogas. Samtidigt fortsatte bygget av GoBiGas Göteborg Energis demonstrationsanläggning för förgasning av biobränsle till biogas av naturgaskvalitet. Genom att installera timmätare på gasnätet blev Göteborg Energi först med att kunna mäta gasförbrukning per timme. Upprustningen av de äldsta delarna av gasnätet fortsatte. Ny strategi och ny organisation Göteborg Energi antog en ny strategi med fokus på kärnområdena el, fjärrvärme/ fjärrkyla och gas samt geografisk koncentration på Göteborgssamhället. Samtidigt fick Göteborg Energi en ny funktionsstyrd organisation för bättre effektivitet och styrning. 4 GÖTEBORG ENERGI 2012

5 Göteborg Energi i siffror Göteborg Energi i siffror Nettoomsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatter, % 7,6 7,0 13,5 Räntabilitet på totalt kapital, % 5,2 4,8 7,0 Investeringar, mkr Soliditet, % 34,8 33,7 34,1 Produktion av el inkl kraftvärmeel, GWh Elnät (överföring), GWh Försäljning av fjärrvärme exkl färdig värme, GWh Försäljning av gas, GWh Medelantal anställda Utsläpp koldioxid, kiloton Utsläpp kväveoxider, ton Utsläpp svavel, ton GÖTEBORG ENERGI

6 VD har ordet vd har ordet Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och samhället i stort står inför. Samtidigt kunde vi både upprätthålla hög leveranssäkerhet och hålla fortsatt konkurrenskraftiga prisnivåer. Göteborg Energis uppdrag är att leverera tillförlitliga och prisvärda energiprodukter och tjänster. Vi ska dessutom vara ledande i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Det senare kräver investeringar, vilket i sin tur förutsätter en sund ekonomi. Ny organisation för ökad effektivitet Internt präglades 2012 av ett omfattande förändringsarbete och en ny funktionsstyrd organisation för ökat kundfokus, förbättrad effektivitet och styrning. Organisationsförändringen var en viktig del i vår nya strategi som också rymmer en fokusering på vår kärnverksamhet el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas där vi är engagerade i hela kedjan från produktion och distribution till handel. Ett annat strategiskt beslut är koncentrationen på Göteborgssamhället. Det innebär bland annat att vi inlett en process för att avyttra verksamheter där synergierna med Göteborgsverksamheterna är små eller där vårt inflytande är begränsat. Stabil utveckling av verksamheten Den strategiska utvecklingen skedde samtidigt som den löpande verksamheten utvecklades väl. Inom elområdet kunde vi notera en fortsatt mycket hög leveranssäkerhet (99,994 procent) samtidigt som vi inom elhandelsföretaget DinEl fortsatte tillhandahålla elavtal till konkurenskraftiga priser. Vi förstärkte också vår position inom förnyelsebart genom att inviga och förvärva ytterligare vindkraftssatsningar. Även fjärrvärmeverksamheten svarade upp mot de höga krav vi är vana att ställa. Särskilt glädjande är att vi inte bara behöll, utan till och med förstärkte vår position som en av landets mest prisvärda fjärrvärmeleverantörer. I den nationella Nils Holgersson-undersökningen som jämför fjärrvärmepriser i 256 kommuner placerade vi oss på 16:e plats. Omfattande investeringar På gassidan präglades året av invigningarna av tre nya biogasanläggningar i Lidköping, Skövde och Sävsjö. Vi fortsatte också bygget av GoBiGas vår demonstrationsanläggning för förgasning av biobränsle till biogas av naturgaskvalitet där invigning är planerad till senare under Totalt investerade vi miljoner kronor i förnyelsebar produktion under 2012, vilket är den största investeringen under ett enskilt år i Göteborg Energis historia. Ansvarsfull långsiktighet Dessa investeringar ger inte alltid avkastning direkt, men utifrån vårt uppdrag har vi bedömt att de både är ekonomiskt försvarbara på längre sikt och att de är betydelsefulla i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Samtidigt måste de alltid ske utifrån en stabil finansiell grund. När vi nu ser att en del av det tidigare stödet till produktion av förnyelsebar energi och energiråvara minskar eller helt utgår ser vi att det kommer att bli svårt att få lönsamhet i nya biogasprojekt. Det gjorde att vi under året beslutade att skjuta ett antal nya projekt på framtiden. Tuffa förutsättningar Under året har vi haft historiskt låga elpriser. Till detta bidrog välfyllda vattenmagasin och kärnkraftens ökade tillgänglighet. Dessutom påverkade den svaga världskonjunkturen efterfrågan på både energi och energiråvara neråt. Mot denna bakgrund är årets resultat efter finansnetto på 515 miljoner kronor (454) klart godkänt. Lotta Brändström, VD Göteborg Energi 6 GÖTEBORG ENERGI 2012

7 VD har ordet GÖTEBORG ENERGI

8 Ett särskilt uppdrag Ett särskilt uppdrag Göteborg Energi verkar på en delvis konkurrensutsatt marknad. Samtidigt ägs företaget gemensamt av göteborgarna genom Göteborgs Stad. Det innebär att företaget har ett särskilt ansvar och ett uppdrag som skiljer sig från flera andra aktörers. Ägarna har särskilt betonat att Göte borg Energi ska ha hög leverans säkerhet och förse kunderna med prisvärda energiprodukter och tjänster. Företaget ska vara ledande i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Ägardirektiv Göteborgs Stads syfte med att bedriva energibolag beskrivs i bolagsordningen. Motiv och uppdrag förtydligas i ägardirektivet. Detta ligger till grund för koncernens affärs idé, mål, strategier och policys. Strategiska vägval Utifrån uppdrag, omvärldsanalys samt internationella, nationella och lokala mål har Göteborg Energi gjort ett antal strategiska vägval. Göteborg Energi ska koncentrera sig på sina kärnverksamheter el, fjärrvärme/ fjärrkyla och gas där företaget är engagerat i hela kedjan från produktion och infrastruktur till kundrelationen. Göteborg Energis geografiska ansvarsområde är Göteborg. Företaget har endast verksamheter i Västra Götaland och Halland i de fall det skapar betydande värde för Göteborgs Stad och i övriga Sverige för att uppnå nödvändiga synergier och volymer. I det senare fallet gäller det främst elhandel samt vindkrafts- och biogasproduktion. Leveransmål 2025 Göteborg Energi har produktions- och distributionsanläggningar med hög tillförlitlighet samt säkra och trygga leveranser för ett hållbart Göteborg. Minst 99,90 procent tillgänglighet för fjärrvärmeleverans Max 13 minuters avbrottstid för elleverans 100 procent tillgänglighet för gasleverans Minst 99,70 procent tillgänglighet för kyla leverans Mål för energieffektivisering 2025 Göteborg Energi tar ansvar för 5 procent av energieffektiviseringen i Göteborg. För resterande 15 procent möjliggör Göteborg Energi energieffektivisering genom att aktivt arbeta med och vidareutveckla nya produkter och kunderbjudanden. Mål för förnyelsebar energi 2025 Göteborg Energis mål gällande förnyelsebar energi är följande: 50 procent av fjärrvärmen är förnyelsebar (2012: 15 procent). 70 procent av elleveranserna är förnyelse bara. 50 procent av den externa gasleveransen är förnyelsebar (2012: 10 procent). Ny funktionsstyrd organisation Som ett led i att nå vision och mål genomförde Göteborg Energi under 2012 en omfattande organisationsförändring. Syftet är ökad effektivitet och förbättrat kundfokus genom att arbeta mer processorienterat. Under hösten inleddes även ett större varumärkesarbete som bland annat innefattar frågor om företagskultur och värderingar. Som en konsekvens av dessa vägval inledde Göteborg Energi under 2012 en process för att avyttra verksamheterna eller andelarna i företagen i Alingsås, Falköping och Lerum. Ekonomiska mål 2025 Soliditet >30 procent Räntabilitet på eget kapital efter skatt: 6-10 procent 8 GÖTEBORG ENERGI 2012

9 Ett särskilt uppdrag ÄNDAMÅL Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag. (ur Ägardirektivet) AFFÄRSIDÉ Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil, som ger varje generation västsvenskar sin tids energi. Vi använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden, vilket innebär ständig förnyelse för att möta dagens och morgondagens kunder. VISION Ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI

10 Omvärld 10 GÖTEBORG ENERGI 2012

11 Omvärld Omvärld Energi är en fråga som berör hela samhället. Utmaningarna är stora inte minst på miljö- och klimatområdet. Energimarknaden är därför föremål för politiskt intresse på både nationell och internationell nivå. Samtidigt växer miljömedvetandet hos företag och konsumenter. Göteborg Energi befinner sig mitt i denna utveckling där uppgiften är att vara ledande i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Göteborg Energi verkar på energimarknaden i främst Göteborg och Västsverige, men inom elhandel har företaget kunder i hela Sverige. Verksamheten rymmer alltifrån monopolverksamhet i form av el- och gasnät till verksamheter som är konkurrensutsatta fullt ut. Energimarknaden präglas också av att den är internationell, vilket innebär att Göteborg Energi påverkas av en rad faktorer långt utanför Göteborgs och Sveriges gränser. Steg för steg mot visionen Den allt annat överskuggande faktorn är miljö- och klimatfrågorna. I princip all utveckling på energiområdet har idag minskad klimat- och miljöpåverkan som mål. Det handlar om alltifrån den lokala miljön vid utvinning, produktion och konsumtion till stora och globala frågor om klimat och planetens framtid. Detta ligger i linje med Göteborg Energis vision Ett hållbart Göteborgssamhälle. Göteborg Energi gör ständigt förbättringar i energisystemet där varje steg leder i riktning mot visionen. På vägen finns ett antal mål att nå alltifrån Göteborgs Stads miljömål, via de nationella miljömålen, till ett antal mål på EU-nivå. Ett växelspel Utöver att vara internationell präglas också energimarknaden av att utbud och efterfrågan på de olika energislagen samspelar med varandra. Det är också en marknad som tilldrar sig politiskt intresse och där tekniken hela tiden utvecklas. Fram till våren/sommaren 2011 låg elpriserna på en relativt hög nivå. Återhämtningen efter finanskrisen hade lett till ökad efterfrågan på energiråvaror såsom gas och olja och därmed höjda priser på såväl råvaran som den energi som producerades. I Sverige hade ett par kalla vintrar sammanfallit med ett omfattande moderniseringsprogram för de svenska kärnkraftverken, vilket lett till att tillgången på kärnkraftsel låg på historiskt låga nivåer. Denna utveckling nådde sin kulmen i samband med jordbävningen och tsunamin i Japan, vilken resulterade i ett stopp för japansk kärnkraft. I takt med att skuldkrisen i Europa och USA slog till 2011/2012 föll dock efterfrågan på både el och energiråvaror. Samtidigt började moderniseringsprogrammet inom svensk kärnkraftsindustri gå mot sitt slut och tillgängligheten ökade markant. Fortfarande är det dock en bit kvar till vad som varit normal tillgänglighet. Under 2012 var även den hydrologiska situationen positiv med god tillgång på vattenkraft. Detta är viktigt för den samlade nordiska elmarknaden där vattenkraften står för cirka 50 procent av den totala produktionen. Samhällsfaktorer Efterfrågan påverkas även av politiska beslut avseende lagar, skatter och subventioner, liksom av teknisk utveckling. Ofta samspelar olika faktorer. Ett sådant exempel är det växande medvetandet bland människor och företag gällande miljö- och klimatfrågor. Detta medvetande stimuleras även av politiska åtgärder. Samtidigt finns det ofta ett nära samband mellan ekonomi i det att lägre energiförbrukning också innebär en minskad kostnad. Vindkraften vinner mark Ett resultat av den generella utvecklingen mot mer miljöklok energiproduktion är den kraftfulla utbyggnaden av vindkraft. I världen byggs idag tio gånger mer vindkraft än kärnkraft, mätt i effekt. GÖTEBORG ENERGI

12 Omvärld I Europa får fortfarande Danmark störst andel (cirka 20 procent) av den konsumerande energin från vindkraft. Störst installerad effekt har Tyskland och Spanien. I Sverige är målet att nå 30 TWh el från vindkraft 2020 jämfört med 7 TWh vid utgången av Några exempel på utveckling Utöver de generella omvärldsförändringarna sker det hela tiden större och mindre förändringar inom de produktmarknader Göteborg Energi verkar på. I vissa fall handlar det om politiska beslut, i andra om förändringar orsakade av förändrade konsumtionsmönster. Elmarknaden Elmarknaden är sedan avregleringen den energimarknad som påverkas mest av löpande förändringar i omvärlden. Under 2013 förväntas skuldkris och fortsatt god tillgång på el leda till fortsatt låga elpriser. Det tidigare pressade priset på elcertifikat ser däremot ut att ha vänt uppåt, vilket kan leda till att incitamenten att investera i vindkraft åter kan komma att öka. Andra frågor på den politiska agendan är införandet av timmätning som genomfördes 2012 och Energimarknadsinspektionens uppdrag att se över tillsvidarepriserna inom elhandeln. Syftet var att se om man kan minska eller avveckla prisskillnaderna mellan tillsvidareavtal och övriga avtalsformer. På EU-nivå pågår arbeten både för att säkerställa bättre övervakning av elmarknaden och för att underlätta elhandel över gränserna. Värme och kyla För ett år sedan var TPA-utredningen (Third Party Access/tredjeparts tillträde), som i korthet föreslog en avreglering av fjärrvärmemarknaden, den dominerande frågan inom svensk fjärrvärme. I mars meddelade regeringen att man inte avsåg att gå vidare på den väg utredningen föreslog. Istället gav man Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten i uppdrag att se över hur kunder ska få bättre skydd vid prisändringar samt hur man ska säkerställa att så mycket spillvärme som möjligt tas om hand för fjärrvärme. Med anledning av detta har fjärrvärmebranschen enats om en gemensam modell för att pröva prisförändringar. Huvudsyftet är att öka kundernas för troende för prissättningen samt att, genom dialog, stärka kundens ställning. Modellen har fått namnet Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeleveran törer. Under 2012 påbörjades diskussioner mellan 12 GÖTEBORG ENERGI 2012

13 Omvärld kunder och leverantörer för att hitta en metod för prisjustering. Arbetet kommer att fortsätta under Fjärrvärmen kommer också att beröras av EU:s Industriemissionsdirektiv som ska införas i svensk lag under Dessutom pågår ett arbete inom EU avseende förslag på hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Göteborg Energi följer utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som krävs. För Göteborg Energi och för fjärrvärme som företeelse är det en utmaning att bibehålla lågt pris för att därmed säkerställa konkurrenskraft och säkra fortsatt utveckling. Gasmarknaden Efterfrågan på både naturgas och biogas förväntas öka under kommande år. Anledningen är bland annat att naturgas är det renaste fossila bränslet samtidigt som infrastrukturen också kan användas för den förnyelsebara biogasen. Ett särskilt spännande område är användningen av flytande naturgas (LNG) i tunga fordon och inom sjöfarten där Göteborg Energi snart har ett miljötillstånd för en LNG-terminal i Göteborgs hamn träder IMO:s (International Maritime Organisation) regler om minskade svavelutsläpp för sjöfarten i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen i kraft. EU är även aktivt på andra områden som berör gasmarknaden. Bland annat vill EUkommissionen begränsa andelen matgrödor i biogasproduktionen, vilket förväntas öka efterfrågan på avfallsbaserad biogas. Vi ser nu också hur det EUgemensamma certifieringssystemet för biogas bidrar till att handeln med biogas mellan EU-länderna ökar, vilket kommer att medföra att priserna jämnas ut mellan länderna inom EU. På nationell nivå är en viktig fråga hur livsmedelsindustrin ställer sig till användningen av biogödsel inom jordbruket. Avsättning för biogödsel är en förutsättning för lönsamhet i biogasanläggningarna. Branschorganisationen Svensk Mjölk har nyligen beslutat att acceptera mjölk från lantbrukare som använder biogödsel i sin produktion. Det innebär en viktig öppning för användning av gödsel från biogasproduktion. Andra nationella frågor som berör gasmarknaden är införandet av smarta gasmätare, där Göteborg redan ligger före lagstiftningen, och förslag om förhandsreglering av gasnätsföretagens intäkter. Det senare bygger på samma regler som idag gäller för elnäten och förväntas inte få några större effekter för Göteborg Energi. GÖTEBORG ENERGI

14 Anläggningskarta ETT URVAL AV ANLÄGGNINGAR SOM FÖRSER GÖTEborgsområdet MED El, fjärrvärme/fjärrkyla och gas SÖRRED ENERGI Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 155 MW RISHOLMEN VINDKRAFTVERK BACKA värmecentral Bränsle: Olja Max värmeeffekt: 29 MW RYA VÄRMEPUMPVERK ARENDAL BIOGASANLÄGGNING Bränsle: El och energi från avloppsvatten Max värmeeffekt: 160 MW Bränsle: Orenad biogas Uppgradering av biogas >60 GWh RYA VÄRMECENTRAL Bränsle: Pellets, naturgas Max värmeeffekt: 100 MW 10,5 MW Lindholmen RAFFINADERIER GOTHNET RYA KRAFTVÄRMEVERK 5,3 MW Bränsle: Naturgas Max värmeeffekt: 294 MW Max eleffekt: 261 MW DINEL Perukmakaren ROSENLUNDSVERKET RANTORGET 36,5MW Huvudkontor Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 662 MW ELYSEUM Energimuseum HÖGSBO KRAFTVÄRMEVERK Bränsle: Naturgas Max värmeeffekt: 16 MW Max eleffekt: 13 MW TYNNEREDS PANNCENTRAL Bränsle: Bioolja och olja Max värmeeffekt: 44 MW SISJÖNS PANNCENTRAL Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 16 MW 4,6 MW SVENSKA MÄSSAN

15 GÅRDSTEN VINDKRAFTVERK TÖFTEDALSFJÄLLET VINDKRAFTVERK VÄNERN ANGEREDS värmecentral Bränsle: Bioolja och olja Max värmeeffekt: 123 MW skövde BIOGAS LIDKÖPING BIOGAS FALBYGDENS ENERGI ALE FJÄRRVÄRME GÖTEBORG k sävsjö BIOGAS SÄVENÄSVERKET Bränsle: Flis, bioolja, naturgas och olja Max värmeeffekt: 293 MW Max eleffekt: 13 MW JONSEREDS VÄRMECENTRAL Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 10 MW RENOVA PARTILLE ENERGI BJÖRNDAMMENS VÄRMECENTRAL Bränsle: Olja och el Max värmeeffekt: 28 MW 7,6 MW ÖSTRA SJUKHUSET TANKstationer FÖR FORDONSGAS Göteborg Energi har 39 tankstationer i Göteborg med omnejd, via det delägda bolaget FordonsGas. LADDSTOLPAR Göteborg Energi har ett hundratal laddstolpar i Göteborg med omnejd. ENERGIANLÄGGNINGAR VINDKRAFTVERK EXTERN VÄRMELEVERANTÖR KONTOR FJÄRRKYLAANLÄGGNING ENERGILAGER BIOGASANLÄGGNING

16 El Elnät med hög leveranssäkerhet Elnätet är centralt för att det moderna samhället ska fungera. Trots en leveranssäkerhet på 99,994 procent arbetar Göteborg Energi ständigt med att utveckla nätet. Sam tidigt strävar företaget hela tiden efter att erbjuda tjänster som förstärker servicen till kunderna. Göteborg Energis helägda dotterföretag Göteborg Energi Nät AB äger och förvaltar elnätet i Göteborg (exklusive Askim och södra skärgården) samt ansvarar för anslutning, utveckling, drift och underhåll. Företaget har ungefär kunder och elnätet är drygt kilometer långt. Mer än 94 procent av nätet ligger under jord och är därmed skyddat mot väder och vind. Det gör det mindre sårbart vid oväder och bidrar till att Göteborgarna har en leveranssäkerhet som är bland de högsta i landet. Vid sidan av leveranssäkerhet är elsäkerhet det område som prioriteras högst. Göteborg Energi arbetar ständigt för att öka säkerheten i anläggningarna och för att minska stadens exponering för elektromagnetiska fält. I enlighet med visionen arbetar företaget också ständigt för att minska elnätets miljöpåverkan, till exempel genom att minimera nätförluster, markföroreningar och läckage av växthusgas. Statistiktjänst för elkunder För att kunden lättare ska kunna följa upp sin elanvändning lanserade Göteborg Energi under 2012 en webbaserad statistiktjänst. Tjänsten Din elanvändning visar elanvändningen per månad, dygn eller timma. På så vis kan kunden följa upp sin förbrukning och erbjudas en möjlighet att snabbt se effekten av olika besparingsåtgärder. Smarta elnät Samhället är i hög grad beroende av elförsörjning och det ställs ständigt nya krav på näten. Göteborg Energi arbetar därför med att öka takten i utvecklingen och införandet av ny teknik. Det förutsätter dock ett elnät som klarar av omställningen. Det kan exempelvis handla om system som känner av när något händer på elnätet; allt för att så långt som möjligt kunna förutse och åtgärda fel innan kunderna drabbas av strömavbrott. Göteborg Energi arbetar mer och mer med digitaliserade elnät. Idag går vissa fel att hantera på distans vilket är 16 GÖTEBORG ENERGI 2012

17 El En komplett leverantör av el Göteborg Energi äger och förvaltar elnätet i Göteborg (exklusive Askim och södra skärgården). Genom det helägda dotterföretaget Göteborg Energi Din El AB bedriver man också elhandel till kunder över hela Sverige. Göteborg Energi producerar också el i egna kraftvärmeverk samt ett antal vindkraftverk. Tillsammans med tjänster inom bland annat energioptimering gör detta Göteborg Energi till en komplett aktör på elmarknaden. resurseffektivt. En annan utmaning är att vidare utveckla näten för att klara av omställningen till förnyelsebar energi. Avbrottsinformation på webben I normala fall är nätverksamhet osynlig för kunden, men vid ett strömavbrott är kunderna sårbara och vill snabbt få reda på vad som händer. Det är därför oerhört angeläget att kunna nå ut med information på ett sätt som är smidigt för kunden. Under året lanserade Göteborg Energi en ny informationstjänst på webben och i smartphones. Genom tjänsten Av brottsinformation kan kunderna själva gå in och hitta information om avbrottet, huruvida felet är uppmärksammat och när strömmen väntas vara tillbaka. Här läggs också information om planerade avbrott in. Driften av mätsystemet i egen regi Den nya lagstiftningen om timmätning för aktiva elkunder började gälla från 1 oktobber Det innebär att kunden kan kräva att elförbrukningen mäts varje timme utan extra kostnad. För Göteborg Energi betyder det att företaget inom tre månader ska tillhandahålla timvisa mätningar och mätvärden. Detta ställer höga krav på system och rutiner. Det förberedande arbetet startade redan 2006 i och med nya bestämmelser om att månadsmätning skulle börja gälla från Genom att vara förutseende och satsa på ett system med timmätning redan tidigt var Göteborg Energi väl förberett när lagstiftningen trädde i kraft. Vid årsskiftet 2012/2013 hade cirka 70 av Göteborg Energis kunder begärt att få timmätning. Den senaste uppgiften för hela landet avser oktober 2012 då lagen trädde i kraft. Enligt den uppgiften har cirka kunder valt timmätning. Ett skäl till att inte fler kunder valt timmätning kan vara de låga elpriserna. Att mätning och mätvärdesinsamling fungerar väl är avgörande för att kunna fakturera och få in intäkter. Det är också elnätsägarens uppgift att förse andra aktörer på elmarknaden med information baserad på insamlade mätvärden. För att säkerställa kontinuitet och stabilitet i insamlingen är det viktigt att kompetensen finns inom företaget. Göteborg Energi tog därför över driften av mät systemet under hösten Ny modell för elnätsavgiften Den 1 januari 2012 infördes en ny modell för elnätsavgiften för alla företagskunder med en mätarsäkring på 63 ampere eller lägre. Tidigare har elnäts- GÖTEBORG ENERGI

18 El avgiften bestått av två delar: en rörlig överföringsdel som bestäms av hur mycket el som transporteras genom nätet och en fast abonnemangsdel som kunden betalar för att få tillgång till elnätet. Den nya modellen har tre delar: den rörliga överföringsdelen som är oförändrad, abonnemangsdelen som är mindre än tidigare och en effektdel som baseras på kundens effektuttag. Effekt anges i watt (W). Om fler elberoende maskiner används samtidigt blir effektuttaget högre under just den stunden. Om samma maskiner används en åt gången så blir effektuttaget lägre, men under en längre tid. Genom att mäta effektuttaget kan Göteborg Energi dimensionera elnätet efter behoven. Hur mycket el som används samtidigt styr hur kraftigt elnätet måste vara. För de allra flesta kunder blir det, vid oförändrat beteende, ingen märkbar skillnad i kostnader med den nya modellen, men för kunder som idag har höga effektuttag under korta perioder blir den ett incitament att arbeta för att hålla nere effekttopparna. Överklagad intäktsram Under 2012 har förhandsreglering blivit verklighet för alla elnätsföretag. Tidigare har avgifterna granskats i efterhand men som en följd av nya EU-krav så godkänns nu elnätsföretagens intäktsramar på förhand. I oktober 2011 fattade Energimarknadsinspektionen beslut om intäktsramar för åren Ramarna ska vara satta så att elnätsföretagen får skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter. Göteborg Energi Nät AB tilldelades en intäktsram som är lägre än vad modellen ger utrymme för och konsekvensen blir att utrymmet för investeringar och återinvesteringar begränsas, vilket på sikt riskerar leda till försämrad service till kunderna. Göteborg Energi valde i likhet med 95 andra elnätsföretag därför att överklaga beslutet om intäktsram och i oktober 2012 bemötte Energimarknadsinspektionen överklagandet. Båda parter anser att de har stöd i lagen. Processen är på gående och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten i Linköping. 18 GÖTEBORG ENERGI 2012

19 El Hanteringen AV ett omfattande strömavbrott Med en leveranssäkerhet på 99,994 procent är Göteborg Energi bland de bästa i landet. Men det kommer alltid att inträffa strömavbrott och när det händer är påverkan på samhället stor. Då måste beredskapen vara god så att felet kan åtgärdas så snabbt som möjligt. Eftermiddagen den 25 oktober 2012 drabbades kunder i Partille och kunder i Härryda av ett strömavbrott. Orsaken var ett fel på en av Vattenfalls två matarledningar. Den andra var tillfälligt ur bruk på grund av ett pågående planerat ombyggnadsarbete. Göteborg Energi fick en signal om att ett stort avbrott hade gjort att många kunder vid samma tillfälle förlorat strömmen. aktiverades och sökandet efter alternativa lösningar att ombesörja ström påbörjades. Ungefär kunder kunde snabbt få elektricitet från andra elnät genom omkopplingar. Information i olika kanaler Genom löpande kontakt med Vatten fall uppdaterades prognosen på inkoppling och Göteborg Energi arbetade med att informera både Partilles kommun ledning och kunderna via hemsida och radio. Reservaggregat erbjöds också till kritiska användare. Elva timmar senare fick Göteborg Energi klartecken för återkoppling från Vattenfall. Därefter kunde strömtillförseln återställas på drygt en halvtimma. Aktiverad krisberedskap Göteborg Energi kontaktade om gående Vattenfalls driftcentral och fick information om att en permanent lösning kunde dröja. Göteborg Energis krisberedskap GÖTEBORG ENERGI

20 El Elproduktion med fokus på miljön Göteborg Energi producerar el vid tre kraftvärmeverk och ett antal vindkraftverk. Den egna produktionen bidrar till att minska beroendet av el som producerats med betydligt större inverkan på miljö och klimat. Under 2012 fortsatte Göteborg Energi utbyggnaden av vindkraften. Göteborg Energis elproduktion uppgick under 2012 till 667 GWh. Av detta producerades 87 procent i företagets kraft värmeverk medan 13 procent kom från vindkraftssatsningen. Vindkraft Vid årsskiftet 2012/2013 hade Göteborg Energi 34 MW installerad effekt vindkraft. När de projekt som initierades under året är i full drift, kommer vindkraften kunna producera 85 GWh per år. Det motsvarar el till cirka lägenheter och bidrar till ett hållbart Göteborgssamhälle. Satsningen sker i flera fall i samarbete med kunder och andra starka Göteborgsaktörer. Vindkraftsproduktionen sker vid parkerna i Risholmen och Töftedalsfjället samt vid enskilda verk i bland annat Gårdsten. Kraftvärmeverken finns i Rya, Sävenäs och Högsbo. Därtill kommer viss vattenkraftsproduktion inom Falbygdens Energi. Under 2012 var tillgängligheten i vindkraftverken fortsatt hög, 98,3 procent (98,2). Tillgängligheten mäts som antalet timmar som verken inte är stängda för reparationer och underhåll. Kraftvärme Ett kraftvärmeverk är en anläggning där man tar tillvara på den värme som uppstår när man producerar el. I Göteborg Energis kraftvärmeverk används värmen i fjärrvärmenätet och elen erbjuds till försäljning på den nordiska elbörsen Nordpool. Göteborg Energis största kraftvärmeverk ligger i Ryahamnen och har en effekt på 294 MW värmeproduktion och 261 MW elproduktion. Under 2012 uppgick elproduktionen till 522 MWh (790) och motsvarar cirka 13 procent av den totala elkonsumtionen i Göteborg. Minsk ningen under 2012 beror på de 20 GÖTEBORG ENERGI 2012

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning?

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? Bo Diczfalusy Kanslichef 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Augusti Vill du veta mer?

Augusti Vill du veta mer? Augusti 2015 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! Frågor och svar -om din

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2007-05-28 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. 121BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Reko redovisning för Partille Energi FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer