GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och samhället i stort står inför. 6 Tre nya biogasanläggningar Under året färdigställdes anläggningarna Lidköping Biogas, Skövde Biogas och Sävsjö Biogas som tillsammans bidrar till att minska koldioxidutsläppen med ton/år. 35 Ny testarena för vindkraftsteknik Den 27 januari 2012 invigdes WindLab som gör det möjligt för Göteborg Energi att testköra vindkrafts teknik under verkliga förhållanden. Inom ramen för WindLab restes Sveriges största vind kraftverk Big Glenn. 44

2 Kort om Göteborg Energi Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Det betyder att företaget ägs av göteborgarna. Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för verksamheten. Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag som producerar, distribuerar och handlar med el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och telekommunikation och energieffektivisering. Målet är att förse kunderna med de produkter och tjänster som är uppdraget för verksamheten, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Göteborg Energi har tillsvidareanställda och omsatte miljoner kronor GÖTEBORG ENERGI 2012

3 innehåll 2012 i sammandrag 4 Göteborg Energi i siffror 5 VD har ordet 6 Ett särskilt uppdrag 8 Affärsidé och vision 9 Omvärld 10 Anläggningskarta 14 El 16 Fjärrvärme/Fjärrkyla 26 Gas 32 Energitjänster 38 Data- och telekommunikation 42 Forskning och utveckling 44 Hållbarhet 47 Styrelse 60 Ledning 62 Ordlista 63 GÖTEBORG ENERGI

4 2012 i sammandrag 2012 i sammandrag El: Leveranssäkerhet, nya tjänster och satsning på vindkraft Leveranssäkerheten i elnätet var fortsatt mycket hög (99,994 procent). Göteborg Energi lanserade ett antal nya tjänster som gör det lättare för kunderna att följa sin elförbrukning, få information vid strömavbrott eller i förväg kunna förutse sin elkostnad. WindLab, ett forskningscentrum med Sveriges största vindkraftverk, Big Glenn, invigdes och vindkraftsparken Skottfjäll förvärvades. Vindkraftsko operativet VästanVind, som gör det möjligt för kunderna att bli delägare i vindkraftverk, startade sin verksamhet. Fjärrvärme/Fjärrkyla: Låga priser och utbyggnad Göteborg Energi kom på 16:e plats av 256 när den nationella Nils Holgerssonundersökningen rangordnade Sveriges fjärrvärmeleverantörer efter pris. På samma plats hamnade dotterföretagen Partille Energi och Ale Fjärrvärme. Fjärrvärmenätet byggdes ut i Södra Biskopsgården och på Ringön på Hisingen. Sam tidigt fattades beslut om fortsatt utbyggnad av fjärrkyla under förutsättning att tillräckligt många kunder vill ansluta sig. Gas: Invigning av biogasanläggningar och modernisering av nät Göteborg Energi invigde tre nya biogasanläggningar: Lidköping Biogas, Skövde Biogas och Sävsjö Biogas. Samtidigt fortsatte bygget av GoBiGas Göteborg Energis demonstrationsanläggning för förgasning av biobränsle till biogas av naturgaskvalitet. Genom att installera timmätare på gasnätet blev Göteborg Energi först med att kunna mäta gasförbrukning per timme. Upprustningen av de äldsta delarna av gasnätet fortsatte. Ny strategi och ny organisation Göteborg Energi antog en ny strategi med fokus på kärnområdena el, fjärrvärme/ fjärrkyla och gas samt geografisk koncentration på Göteborgssamhället. Samtidigt fick Göteborg Energi en ny funktionsstyrd organisation för bättre effektivitet och styrning. 4 GÖTEBORG ENERGI 2012

5 Göteborg Energi i siffror Göteborg Energi i siffror Nettoomsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatter, % 7,6 7,0 13,5 Räntabilitet på totalt kapital, % 5,2 4,8 7,0 Investeringar, mkr Soliditet, % 34,8 33,7 34,1 Produktion av el inkl kraftvärmeel, GWh Elnät (överföring), GWh Försäljning av fjärrvärme exkl färdig värme, GWh Försäljning av gas, GWh Medelantal anställda Utsläpp koldioxid, kiloton Utsläpp kväveoxider, ton Utsläpp svavel, ton GÖTEBORG ENERGI

6 VD har ordet vd har ordet Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och samhället i stort står inför. Samtidigt kunde vi både upprätthålla hög leveranssäkerhet och hålla fortsatt konkurrenskraftiga prisnivåer. Göteborg Energis uppdrag är att leverera tillförlitliga och prisvärda energiprodukter och tjänster. Vi ska dessutom vara ledande i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Det senare kräver investeringar, vilket i sin tur förutsätter en sund ekonomi. Ny organisation för ökad effektivitet Internt präglades 2012 av ett omfattande förändringsarbete och en ny funktionsstyrd organisation för ökat kundfokus, förbättrad effektivitet och styrning. Organisationsförändringen var en viktig del i vår nya strategi som också rymmer en fokusering på vår kärnverksamhet el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas där vi är engagerade i hela kedjan från produktion och distribution till handel. Ett annat strategiskt beslut är koncentrationen på Göteborgssamhället. Det innebär bland annat att vi inlett en process för att avyttra verksamheter där synergierna med Göteborgsverksamheterna är små eller där vårt inflytande är begränsat. Stabil utveckling av verksamheten Den strategiska utvecklingen skedde samtidigt som den löpande verksamheten utvecklades väl. Inom elområdet kunde vi notera en fortsatt mycket hög leveranssäkerhet (99,994 procent) samtidigt som vi inom elhandelsföretaget DinEl fortsatte tillhandahålla elavtal till konkurenskraftiga priser. Vi förstärkte också vår position inom förnyelsebart genom att inviga och förvärva ytterligare vindkraftssatsningar. Även fjärrvärmeverksamheten svarade upp mot de höga krav vi är vana att ställa. Särskilt glädjande är att vi inte bara behöll, utan till och med förstärkte vår position som en av landets mest prisvärda fjärrvärmeleverantörer. I den nationella Nils Holgersson-undersökningen som jämför fjärrvärmepriser i 256 kommuner placerade vi oss på 16:e plats. Omfattande investeringar På gassidan präglades året av invigningarna av tre nya biogasanläggningar i Lidköping, Skövde och Sävsjö. Vi fortsatte också bygget av GoBiGas vår demonstrationsanläggning för förgasning av biobränsle till biogas av naturgaskvalitet där invigning är planerad till senare under Totalt investerade vi miljoner kronor i förnyelsebar produktion under 2012, vilket är den största investeringen under ett enskilt år i Göteborg Energis historia. Ansvarsfull långsiktighet Dessa investeringar ger inte alltid avkastning direkt, men utifrån vårt uppdrag har vi bedömt att de både är ekonomiskt försvarbara på längre sikt och att de är betydelsefulla i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Samtidigt måste de alltid ske utifrån en stabil finansiell grund. När vi nu ser att en del av det tidigare stödet till produktion av förnyelsebar energi och energiråvara minskar eller helt utgår ser vi att det kommer att bli svårt att få lönsamhet i nya biogasprojekt. Det gjorde att vi under året beslutade att skjuta ett antal nya projekt på framtiden. Tuffa förutsättningar Under året har vi haft historiskt låga elpriser. Till detta bidrog välfyllda vattenmagasin och kärnkraftens ökade tillgänglighet. Dessutom påverkade den svaga världskonjunkturen efterfrågan på både energi och energiråvara neråt. Mot denna bakgrund är årets resultat efter finansnetto på 515 miljoner kronor (454) klart godkänt. Lotta Brändström, VD Göteborg Energi 6 GÖTEBORG ENERGI 2012

7 VD har ordet GÖTEBORG ENERGI

8 Ett särskilt uppdrag Ett särskilt uppdrag Göteborg Energi verkar på en delvis konkurrensutsatt marknad. Samtidigt ägs företaget gemensamt av göteborgarna genom Göteborgs Stad. Det innebär att företaget har ett särskilt ansvar och ett uppdrag som skiljer sig från flera andra aktörers. Ägarna har särskilt betonat att Göte borg Energi ska ha hög leverans säkerhet och förse kunderna med prisvärda energiprodukter och tjänster. Företaget ska vara ledande i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Ägardirektiv Göteborgs Stads syfte med att bedriva energibolag beskrivs i bolagsordningen. Motiv och uppdrag förtydligas i ägardirektivet. Detta ligger till grund för koncernens affärs idé, mål, strategier och policys. Strategiska vägval Utifrån uppdrag, omvärldsanalys samt internationella, nationella och lokala mål har Göteborg Energi gjort ett antal strategiska vägval. Göteborg Energi ska koncentrera sig på sina kärnverksamheter el, fjärrvärme/ fjärrkyla och gas där företaget är engagerat i hela kedjan från produktion och infrastruktur till kundrelationen. Göteborg Energis geografiska ansvarsområde är Göteborg. Företaget har endast verksamheter i Västra Götaland och Halland i de fall det skapar betydande värde för Göteborgs Stad och i övriga Sverige för att uppnå nödvändiga synergier och volymer. I det senare fallet gäller det främst elhandel samt vindkrafts- och biogasproduktion. Leveransmål 2025 Göteborg Energi har produktions- och distributionsanläggningar med hög tillförlitlighet samt säkra och trygga leveranser för ett hållbart Göteborg. Minst 99,90 procent tillgänglighet för fjärrvärmeleverans Max 13 minuters avbrottstid för elleverans 100 procent tillgänglighet för gasleverans Minst 99,70 procent tillgänglighet för kyla leverans Mål för energieffektivisering 2025 Göteborg Energi tar ansvar för 5 procent av energieffektiviseringen i Göteborg. För resterande 15 procent möjliggör Göteborg Energi energieffektivisering genom att aktivt arbeta med och vidareutveckla nya produkter och kunderbjudanden. Mål för förnyelsebar energi 2025 Göteborg Energis mål gällande förnyelsebar energi är följande: 50 procent av fjärrvärmen är förnyelsebar (2012: 15 procent). 70 procent av elleveranserna är förnyelse bara. 50 procent av den externa gasleveransen är förnyelsebar (2012: 10 procent). Ny funktionsstyrd organisation Som ett led i att nå vision och mål genomförde Göteborg Energi under 2012 en omfattande organisationsförändring. Syftet är ökad effektivitet och förbättrat kundfokus genom att arbeta mer processorienterat. Under hösten inleddes även ett större varumärkesarbete som bland annat innefattar frågor om företagskultur och värderingar. Som en konsekvens av dessa vägval inledde Göteborg Energi under 2012 en process för att avyttra verksamheterna eller andelarna i företagen i Alingsås, Falköping och Lerum. Ekonomiska mål 2025 Soliditet >30 procent Räntabilitet på eget kapital efter skatt: 6-10 procent 8 GÖTEBORG ENERGI 2012

9 Ett särskilt uppdrag ÄNDAMÅL Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag. (ur Ägardirektivet) AFFÄRSIDÉ Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil, som ger varje generation västsvenskar sin tids energi. Vi använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden, vilket innebär ständig förnyelse för att möta dagens och morgondagens kunder. VISION Ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI

10 Omvärld 10 GÖTEBORG ENERGI 2012

11 Omvärld Omvärld Energi är en fråga som berör hela samhället. Utmaningarna är stora inte minst på miljö- och klimatområdet. Energimarknaden är därför föremål för politiskt intresse på både nationell och internationell nivå. Samtidigt växer miljömedvetandet hos företag och konsumenter. Göteborg Energi befinner sig mitt i denna utveckling där uppgiften är att vara ledande i omställningen till ett hållbart Göteborgssamhälle. Göteborg Energi verkar på energimarknaden i främst Göteborg och Västsverige, men inom elhandel har företaget kunder i hela Sverige. Verksamheten rymmer alltifrån monopolverksamhet i form av el- och gasnät till verksamheter som är konkurrensutsatta fullt ut. Energimarknaden präglas också av att den är internationell, vilket innebär att Göteborg Energi påverkas av en rad faktorer långt utanför Göteborgs och Sveriges gränser. Steg för steg mot visionen Den allt annat överskuggande faktorn är miljö- och klimatfrågorna. I princip all utveckling på energiområdet har idag minskad klimat- och miljöpåverkan som mål. Det handlar om alltifrån den lokala miljön vid utvinning, produktion och konsumtion till stora och globala frågor om klimat och planetens framtid. Detta ligger i linje med Göteborg Energis vision Ett hållbart Göteborgssamhälle. Göteborg Energi gör ständigt förbättringar i energisystemet där varje steg leder i riktning mot visionen. På vägen finns ett antal mål att nå alltifrån Göteborgs Stads miljömål, via de nationella miljömålen, till ett antal mål på EU-nivå. Ett växelspel Utöver att vara internationell präglas också energimarknaden av att utbud och efterfrågan på de olika energislagen samspelar med varandra. Det är också en marknad som tilldrar sig politiskt intresse och där tekniken hela tiden utvecklas. Fram till våren/sommaren 2011 låg elpriserna på en relativt hög nivå. Återhämtningen efter finanskrisen hade lett till ökad efterfrågan på energiråvaror såsom gas och olja och därmed höjda priser på såväl råvaran som den energi som producerades. I Sverige hade ett par kalla vintrar sammanfallit med ett omfattande moderniseringsprogram för de svenska kärnkraftverken, vilket lett till att tillgången på kärnkraftsel låg på historiskt låga nivåer. Denna utveckling nådde sin kulmen i samband med jordbävningen och tsunamin i Japan, vilken resulterade i ett stopp för japansk kärnkraft. I takt med att skuldkrisen i Europa och USA slog till 2011/2012 föll dock efterfrågan på både el och energiråvaror. Samtidigt började moderniseringsprogrammet inom svensk kärnkraftsindustri gå mot sitt slut och tillgängligheten ökade markant. Fortfarande är det dock en bit kvar till vad som varit normal tillgänglighet. Under 2012 var även den hydrologiska situationen positiv med god tillgång på vattenkraft. Detta är viktigt för den samlade nordiska elmarknaden där vattenkraften står för cirka 50 procent av den totala produktionen. Samhällsfaktorer Efterfrågan påverkas även av politiska beslut avseende lagar, skatter och subventioner, liksom av teknisk utveckling. Ofta samspelar olika faktorer. Ett sådant exempel är det växande medvetandet bland människor och företag gällande miljö- och klimatfrågor. Detta medvetande stimuleras även av politiska åtgärder. Samtidigt finns det ofta ett nära samband mellan ekonomi i det att lägre energiförbrukning också innebär en minskad kostnad. Vindkraften vinner mark Ett resultat av den generella utvecklingen mot mer miljöklok energiproduktion är den kraftfulla utbyggnaden av vindkraft. I världen byggs idag tio gånger mer vindkraft än kärnkraft, mätt i effekt. GÖTEBORG ENERGI

12 Omvärld I Europa får fortfarande Danmark störst andel (cirka 20 procent) av den konsumerande energin från vindkraft. Störst installerad effekt har Tyskland och Spanien. I Sverige är målet att nå 30 TWh el från vindkraft 2020 jämfört med 7 TWh vid utgången av Några exempel på utveckling Utöver de generella omvärldsförändringarna sker det hela tiden större och mindre förändringar inom de produktmarknader Göteborg Energi verkar på. I vissa fall handlar det om politiska beslut, i andra om förändringar orsakade av förändrade konsumtionsmönster. Elmarknaden Elmarknaden är sedan avregleringen den energimarknad som påverkas mest av löpande förändringar i omvärlden. Under 2013 förväntas skuldkris och fortsatt god tillgång på el leda till fortsatt låga elpriser. Det tidigare pressade priset på elcertifikat ser däremot ut att ha vänt uppåt, vilket kan leda till att incitamenten att investera i vindkraft åter kan komma att öka. Andra frågor på den politiska agendan är införandet av timmätning som genomfördes 2012 och Energimarknadsinspektionens uppdrag att se över tillsvidarepriserna inom elhandeln. Syftet var att se om man kan minska eller avveckla prisskillnaderna mellan tillsvidareavtal och övriga avtalsformer. På EU-nivå pågår arbeten både för att säkerställa bättre övervakning av elmarknaden och för att underlätta elhandel över gränserna. Värme och kyla För ett år sedan var TPA-utredningen (Third Party Access/tredjeparts tillträde), som i korthet föreslog en avreglering av fjärrvärmemarknaden, den dominerande frågan inom svensk fjärrvärme. I mars meddelade regeringen att man inte avsåg att gå vidare på den väg utredningen föreslog. Istället gav man Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten i uppdrag att se över hur kunder ska få bättre skydd vid prisändringar samt hur man ska säkerställa att så mycket spillvärme som möjligt tas om hand för fjärrvärme. Med anledning av detta har fjärrvärmebranschen enats om en gemensam modell för att pröva prisförändringar. Huvudsyftet är att öka kundernas för troende för prissättningen samt att, genom dialog, stärka kundens ställning. Modellen har fått namnet Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeleveran törer. Under 2012 påbörjades diskussioner mellan 12 GÖTEBORG ENERGI 2012

13 Omvärld kunder och leverantörer för att hitta en metod för prisjustering. Arbetet kommer att fortsätta under Fjärrvärmen kommer också att beröras av EU:s Industriemissionsdirektiv som ska införas i svensk lag under Dessutom pågår ett arbete inom EU avseende förslag på hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Göteborg Energi följer utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som krävs. För Göteborg Energi och för fjärrvärme som företeelse är det en utmaning att bibehålla lågt pris för att därmed säkerställa konkurrenskraft och säkra fortsatt utveckling. Gasmarknaden Efterfrågan på både naturgas och biogas förväntas öka under kommande år. Anledningen är bland annat att naturgas är det renaste fossila bränslet samtidigt som infrastrukturen också kan användas för den förnyelsebara biogasen. Ett särskilt spännande område är användningen av flytande naturgas (LNG) i tunga fordon och inom sjöfarten där Göteborg Energi snart har ett miljötillstånd för en LNG-terminal i Göteborgs hamn träder IMO:s (International Maritime Organisation) regler om minskade svavelutsläpp för sjöfarten i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen i kraft. EU är även aktivt på andra områden som berör gasmarknaden. Bland annat vill EUkommissionen begränsa andelen matgrödor i biogasproduktionen, vilket förväntas öka efterfrågan på avfallsbaserad biogas. Vi ser nu också hur det EUgemensamma certifieringssystemet för biogas bidrar till att handeln med biogas mellan EU-länderna ökar, vilket kommer att medföra att priserna jämnas ut mellan länderna inom EU. På nationell nivå är en viktig fråga hur livsmedelsindustrin ställer sig till användningen av biogödsel inom jordbruket. Avsättning för biogödsel är en förutsättning för lönsamhet i biogasanläggningarna. Branschorganisationen Svensk Mjölk har nyligen beslutat att acceptera mjölk från lantbrukare som använder biogödsel i sin produktion. Det innebär en viktig öppning för användning av gödsel från biogasproduktion. Andra nationella frågor som berör gasmarknaden är införandet av smarta gasmätare, där Göteborg redan ligger före lagstiftningen, och förslag om förhandsreglering av gasnätsföretagens intäkter. Det senare bygger på samma regler som idag gäller för elnäten och förväntas inte få några större effekter för Göteborg Energi. GÖTEBORG ENERGI

14 Anläggningskarta ETT URVAL AV ANLÄGGNINGAR SOM FÖRSER GÖTEborgsområdet MED El, fjärrvärme/fjärrkyla och gas SÖRRED ENERGI Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 155 MW RISHOLMEN VINDKRAFTVERK BACKA värmecentral Bränsle: Olja Max värmeeffekt: 29 MW RYA VÄRMEPUMPVERK ARENDAL BIOGASANLÄGGNING Bränsle: El och energi från avloppsvatten Max värmeeffekt: 160 MW Bränsle: Orenad biogas Uppgradering av biogas >60 GWh RYA VÄRMECENTRAL Bränsle: Pellets, naturgas Max värmeeffekt: 100 MW 10,5 MW Lindholmen RAFFINADERIER GOTHNET RYA KRAFTVÄRMEVERK 5,3 MW Bränsle: Naturgas Max värmeeffekt: 294 MW Max eleffekt: 261 MW DINEL Perukmakaren ROSENLUNDSVERKET RANTORGET 36,5MW Huvudkontor Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 662 MW ELYSEUM Energimuseum HÖGSBO KRAFTVÄRMEVERK Bränsle: Naturgas Max värmeeffekt: 16 MW Max eleffekt: 13 MW TYNNEREDS PANNCENTRAL Bränsle: Bioolja och olja Max värmeeffekt: 44 MW SISJÖNS PANNCENTRAL Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 16 MW 4,6 MW SVENSKA MÄSSAN

15 GÅRDSTEN VINDKRAFTVERK TÖFTEDALSFJÄLLET VINDKRAFTVERK VÄNERN ANGEREDS värmecentral Bränsle: Bioolja och olja Max värmeeffekt: 123 MW skövde BIOGAS LIDKÖPING BIOGAS FALBYGDENS ENERGI ALE FJÄRRVÄRME GÖTEBORG k sävsjö BIOGAS SÄVENÄSVERKET Bränsle: Flis, bioolja, naturgas och olja Max värmeeffekt: 293 MW Max eleffekt: 13 MW JONSEREDS VÄRMECENTRAL Bränsle: Naturgas och olja Max värmeeffekt: 10 MW RENOVA PARTILLE ENERGI BJÖRNDAMMENS VÄRMECENTRAL Bränsle: Olja och el Max värmeeffekt: 28 MW 7,6 MW ÖSTRA SJUKHUSET TANKstationer FÖR FORDONSGAS Göteborg Energi har 39 tankstationer i Göteborg med omnejd, via det delägda bolaget FordonsGas. LADDSTOLPAR Göteborg Energi har ett hundratal laddstolpar i Göteborg med omnejd. ENERGIANLÄGGNINGAR VINDKRAFTVERK EXTERN VÄRMELEVERANTÖR KONTOR FJÄRRKYLAANLÄGGNING ENERGILAGER BIOGASANLÄGGNING

16 El Elnät med hög leveranssäkerhet Elnätet är centralt för att det moderna samhället ska fungera. Trots en leveranssäkerhet på 99,994 procent arbetar Göteborg Energi ständigt med att utveckla nätet. Sam tidigt strävar företaget hela tiden efter att erbjuda tjänster som förstärker servicen till kunderna. Göteborg Energis helägda dotterföretag Göteborg Energi Nät AB äger och förvaltar elnätet i Göteborg (exklusive Askim och södra skärgården) samt ansvarar för anslutning, utveckling, drift och underhåll. Företaget har ungefär kunder och elnätet är drygt kilometer långt. Mer än 94 procent av nätet ligger under jord och är därmed skyddat mot väder och vind. Det gör det mindre sårbart vid oväder och bidrar till att Göteborgarna har en leveranssäkerhet som är bland de högsta i landet. Vid sidan av leveranssäkerhet är elsäkerhet det område som prioriteras högst. Göteborg Energi arbetar ständigt för att öka säkerheten i anläggningarna och för att minska stadens exponering för elektromagnetiska fält. I enlighet med visionen arbetar företaget också ständigt för att minska elnätets miljöpåverkan, till exempel genom att minimera nätförluster, markföroreningar och läckage av växthusgas. Statistiktjänst för elkunder För att kunden lättare ska kunna följa upp sin elanvändning lanserade Göteborg Energi under 2012 en webbaserad statistiktjänst. Tjänsten Din elanvändning visar elanvändningen per månad, dygn eller timma. På så vis kan kunden följa upp sin förbrukning och erbjudas en möjlighet att snabbt se effekten av olika besparingsåtgärder. Smarta elnät Samhället är i hög grad beroende av elförsörjning och det ställs ständigt nya krav på näten. Göteborg Energi arbetar därför med att öka takten i utvecklingen och införandet av ny teknik. Det förutsätter dock ett elnät som klarar av omställningen. Det kan exempelvis handla om system som känner av när något händer på elnätet; allt för att så långt som möjligt kunna förutse och åtgärda fel innan kunderna drabbas av strömavbrott. Göteborg Energi arbetar mer och mer med digitaliserade elnät. Idag går vissa fel att hantera på distans vilket är 16 GÖTEBORG ENERGI 2012

17 El En komplett leverantör av el Göteborg Energi äger och förvaltar elnätet i Göteborg (exklusive Askim och södra skärgården). Genom det helägda dotterföretaget Göteborg Energi Din El AB bedriver man också elhandel till kunder över hela Sverige. Göteborg Energi producerar också el i egna kraftvärmeverk samt ett antal vindkraftverk. Tillsammans med tjänster inom bland annat energioptimering gör detta Göteborg Energi till en komplett aktör på elmarknaden. resurseffektivt. En annan utmaning är att vidare utveckla näten för att klara av omställningen till förnyelsebar energi. Avbrottsinformation på webben I normala fall är nätverksamhet osynlig för kunden, men vid ett strömavbrott är kunderna sårbara och vill snabbt få reda på vad som händer. Det är därför oerhört angeläget att kunna nå ut med information på ett sätt som är smidigt för kunden. Under året lanserade Göteborg Energi en ny informationstjänst på webben och i smartphones. Genom tjänsten Av brottsinformation kan kunderna själva gå in och hitta information om avbrottet, huruvida felet är uppmärksammat och när strömmen väntas vara tillbaka. Här läggs också information om planerade avbrott in. Driften av mätsystemet i egen regi Den nya lagstiftningen om timmätning för aktiva elkunder började gälla från 1 oktobber Det innebär att kunden kan kräva att elförbrukningen mäts varje timme utan extra kostnad. För Göteborg Energi betyder det att företaget inom tre månader ska tillhandahålla timvisa mätningar och mätvärden. Detta ställer höga krav på system och rutiner. Det förberedande arbetet startade redan 2006 i och med nya bestämmelser om att månadsmätning skulle börja gälla från Genom att vara förutseende och satsa på ett system med timmätning redan tidigt var Göteborg Energi väl förberett när lagstiftningen trädde i kraft. Vid årsskiftet 2012/2013 hade cirka 70 av Göteborg Energis kunder begärt att få timmätning. Den senaste uppgiften för hela landet avser oktober 2012 då lagen trädde i kraft. Enligt den uppgiften har cirka kunder valt timmätning. Ett skäl till att inte fler kunder valt timmätning kan vara de låga elpriserna. Att mätning och mätvärdesinsamling fungerar väl är avgörande för att kunna fakturera och få in intäkter. Det är också elnätsägarens uppgift att förse andra aktörer på elmarknaden med information baserad på insamlade mätvärden. För att säkerställa kontinuitet och stabilitet i insamlingen är det viktigt att kompetensen finns inom företaget. Göteborg Energi tog därför över driften av mät systemet under hösten Ny modell för elnätsavgiften Den 1 januari 2012 infördes en ny modell för elnätsavgiften för alla företagskunder med en mätarsäkring på 63 ampere eller lägre. Tidigare har elnäts- GÖTEBORG ENERGI

18 El avgiften bestått av två delar: en rörlig överföringsdel som bestäms av hur mycket el som transporteras genom nätet och en fast abonnemangsdel som kunden betalar för att få tillgång till elnätet. Den nya modellen har tre delar: den rörliga överföringsdelen som är oförändrad, abonnemangsdelen som är mindre än tidigare och en effektdel som baseras på kundens effektuttag. Effekt anges i watt (W). Om fler elberoende maskiner används samtidigt blir effektuttaget högre under just den stunden. Om samma maskiner används en åt gången så blir effektuttaget lägre, men under en längre tid. Genom att mäta effektuttaget kan Göteborg Energi dimensionera elnätet efter behoven. Hur mycket el som används samtidigt styr hur kraftigt elnätet måste vara. För de allra flesta kunder blir det, vid oförändrat beteende, ingen märkbar skillnad i kostnader med den nya modellen, men för kunder som idag har höga effektuttag under korta perioder blir den ett incitament att arbeta för att hålla nere effekttopparna. Överklagad intäktsram Under 2012 har förhandsreglering blivit verklighet för alla elnätsföretag. Tidigare har avgifterna granskats i efterhand men som en följd av nya EU-krav så godkänns nu elnätsföretagens intäktsramar på förhand. I oktober 2011 fattade Energimarknadsinspektionen beslut om intäktsramar för åren Ramarna ska vara satta så att elnätsföretagen får skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter. Göteborg Energi Nät AB tilldelades en intäktsram som är lägre än vad modellen ger utrymme för och konsekvensen blir att utrymmet för investeringar och återinvesteringar begränsas, vilket på sikt riskerar leda till försämrad service till kunderna. Göteborg Energi valde i likhet med 95 andra elnätsföretag därför att överklaga beslutet om intäktsram och i oktober 2012 bemötte Energimarknadsinspektionen överklagandet. Båda parter anser att de har stöd i lagen. Processen är på gående och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten i Linköping. 18 GÖTEBORG ENERGI 2012

19 El Hanteringen AV ett omfattande strömavbrott Med en leveranssäkerhet på 99,994 procent är Göteborg Energi bland de bästa i landet. Men det kommer alltid att inträffa strömavbrott och när det händer är påverkan på samhället stor. Då måste beredskapen vara god så att felet kan åtgärdas så snabbt som möjligt. Eftermiddagen den 25 oktober 2012 drabbades kunder i Partille och kunder i Härryda av ett strömavbrott. Orsaken var ett fel på en av Vattenfalls två matarledningar. Den andra var tillfälligt ur bruk på grund av ett pågående planerat ombyggnadsarbete. Göteborg Energi fick en signal om att ett stort avbrott hade gjort att många kunder vid samma tillfälle förlorat strömmen. aktiverades och sökandet efter alternativa lösningar att ombesörja ström påbörjades. Ungefär kunder kunde snabbt få elektricitet från andra elnät genom omkopplingar. Information i olika kanaler Genom löpande kontakt med Vatten fall uppdaterades prognosen på inkoppling och Göteborg Energi arbetade med att informera både Partilles kommun ledning och kunderna via hemsida och radio. Reservaggregat erbjöds också till kritiska användare. Elva timmar senare fick Göteborg Energi klartecken för återkoppling från Vattenfall. Därefter kunde strömtillförseln återställas på drygt en halvtimma. Aktiverad krisberedskap Göteborg Energi kontaktade om gående Vattenfalls driftcentral och fick information om att en permanent lösning kunde dröja. Göteborg Energis krisberedskap GÖTEBORG ENERGI

20 El Elproduktion med fokus på miljön Göteborg Energi producerar el vid tre kraftvärmeverk och ett antal vindkraftverk. Den egna produktionen bidrar till att minska beroendet av el som producerats med betydligt större inverkan på miljö och klimat. Under 2012 fortsatte Göteborg Energi utbyggnaden av vindkraften. Göteborg Energis elproduktion uppgick under 2012 till 667 GWh. Av detta producerades 87 procent i företagets kraft värmeverk medan 13 procent kom från vindkraftssatsningen. Vindkraft Vid årsskiftet 2012/2013 hade Göteborg Energi 34 MW installerad effekt vindkraft. När de projekt som initierades under året är i full drift, kommer vindkraften kunna producera 85 GWh per år. Det motsvarar el till cirka lägenheter och bidrar till ett hållbart Göteborgssamhälle. Satsningen sker i flera fall i samarbete med kunder och andra starka Göteborgsaktörer. Vindkraftsproduktionen sker vid parkerna i Risholmen och Töftedalsfjället samt vid enskilda verk i bland annat Gårdsten. Kraftvärmeverken finns i Rya, Sävenäs och Högsbo. Därtill kommer viss vattenkraftsproduktion inom Falbygdens Energi. Under 2012 var tillgängligheten i vindkraftverken fortsatt hög, 98,3 procent (98,2). Tillgängligheten mäts som antalet timmar som verken inte är stängda för reparationer och underhåll. Kraftvärme Ett kraftvärmeverk är en anläggning där man tar tillvara på den värme som uppstår när man producerar el. I Göteborg Energis kraftvärmeverk används värmen i fjärrvärmenätet och elen erbjuds till försäljning på den nordiska elbörsen Nordpool. Göteborg Energis största kraftvärmeverk ligger i Ryahamnen och har en effekt på 294 MW värmeproduktion och 261 MW elproduktion. Under 2012 uppgick elproduktionen till 522 MWh (790) och motsvarar cirka 13 procent av den totala elkonsumtionen i Göteborg. Minsk ningen under 2012 beror på de 20 GÖTEBORG ENERGI 2012

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1 30 Fjärrkyla 22 Innehåll 38 28 Vd-ord Hållbarhet 4 27 6 Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation

Läs mer

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 Innehåll Y Inledning 3 Sydkraft i korthet 4 Kort om 2002 5 Koncernchefen har ordet 6 Strategisk inriktning 8 Marknad och omvärld 11 Så möter Sydkraft marknaden

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse Kort om Göteborg Energi 3 Ekonomiska mål och styrning 3 Väsentliga händelser under år 2010 4 Tio år i sammandrag

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003 Årsredovisning Jämtkraft AB 2003 Innehåll Året i korthet 4 Kort om Jämtkraft 5 VD har ordet 6-7 Jämtkraft och miljön 8-9 Omvärld 10-11 Personal 12-13 Marknad 14-15 Affärsområden 16-25 Elkraft 16-17 Elnät

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Lita på kraften! Årsredovisning 2002

Lita på kraften! Årsredovisning 2002 Lita på kraften! Årsredovisning 2002 Omsättnings- och resultatutveckling, MSEK Nettoomsättning Resultat 100 000 15 000 80 000 12 000 60 000 9 000 40 000 6 000 20 000 3 000 nettooms. 0 0 98 99 00 01 02

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer