Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens utmaningar. 30 BIOGAS Driftsättningen av projektet GoBiGas påbörjades under hållbarhets- REDOVISNING Göteborg Energi hållbar - hetsrapporterar i enlighet med GRI i sammandrag 4 Göteborg Energi i siffror 5 VD har ordet 6 Uppdrag, affärsidé och vision 9 Omvärld och marknad 11 Verksamhet 14 Elnät 15 Elproduktion 18 Elhandel 20 Fjärrvärme 22 Fjärrkyla 26 Energitjänster 27 Gasnät 28 Biogas 30 Gashandel 33 Data- och telekommunikation 34 Forskning och utveckling 36 Hållbarhetsredovisning 39 Intressentdialog 40 Samhällsansvar 42 Social hållbarhet och medarbetare 44 Ekologisk hållbarhet 47 Produktansvar 55 Ekonomiskt ansvar 56 GRI-index 58 Ekonomiska mål och styrning 61 Moderföretag, dotterföretag och intresseföretag 62 Tio år i sammandrag 63 Produktområden och investeringar 64 Riskhantering 66 Utsikter för 2014 och framåt 68 Händelser efter balansdagen 68 Förslag till vinstdisposition 68 Finansiella rapporter Resultaträkningar 70 Balansräkningar 72 Förändringar av eget kapital 75 Kassaflödesanalyser 77 Noter 79 Revisionsberättelse 97 Granskningsrapport 98 Bolagsstyrning 99 Koncernstruktur 101 Styrelse och revisor 102 Koncernledning 104 Ordlista 107 Omslagsbilden är tagen vid Kungsportsplatsen, i folkmun kallad Kopparmärra, som är en vanlig träffpunkt i Göteborg. Projektledning/textproduktion: Grayling Göteborg Form/originalproduktion: Natvik Information AB Fotografer: Anders Bryngel, Hans Wretling (s 25). Tryck och Repro: Sandstens Tryckeri Papper: Munken Lynx (FSC-certifierat papper) Ägarförhållanden Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Stadshus AB. Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi AB, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning för moderföretaget och koncernen avseende räkenskapsåret Göteborgs Stadshus AB ägs till 100 procent av Göteborgs Stad. årsredovisningen Den legala årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelsen, som är reviderad omfattar sidorna 2-5, 9-10 samt Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon INNEHÅLL GÖTEBORG ENERGI 2013

3 göteborg energi Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Stadshus AB. Det betyder att företaget ägs av, och är till för, göteborgarna. Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag som producerar, distribuerar och handlar med el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och telekommunikation och energieffektivisering. Målet är att förse kunderna med de produkter och tjänster som är uppdraget för verksamheten, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Läs mer om Göteborg Energis uppdrag på sidan 9. Vid årskiftet 2013/2014 hade Göteborg Energi tillsvidareanställda. Nettoomsättningen 2013 uppgick till mkr. VISION Ett hållbart Göteborgssamhälle GÖTEBORG ENERGI 2013 KORT OM GÖTEBORG ENERGI 3

4 2013 i sammandrag Förbättrat resultat Under året fortsatte trenden med förhållandevis låga elpriser beroende på bland annat fortsatt utvinning av skiffergas i Nordamerika, god tillgång till kärnkraftsel, fyllda vattenkraftsmagasin och en konjunkturrelaterad fortsatt måttlig efterfrågan på energi och energiråvara. Resultat efter finansnetto uppgick till 702 mkr (515), motsvarande en räntabilitet på eget kapital på 10,0 procent (7,6). En ytterligare förbättrad soliditet på 38,5 procent (34,8) innebär att Göteborg Energi står väl rustat inför framtiden. Energieffektiviseringsdirektivet sätter agendan EU:s energieffektiviseringsdirektiv fortsatte under året att prägla den europeiska energimarknaden. Ändå är vi bara i början av utvecklingen. Energieffektivisering och rådgivning kring energieffektivisering kommer att vara centralt för både verksamhet och marknadsföring under lång tid framöver. Dessutom ökar konkurrensen från olika typer av konsultbolag som erbjuder energirådgivning utan koppling till någon energileverantör. Ny organisation och tydligare fokus Göteborg Energi möter utmaningarna från marknaden med en ny organisation. Under 2013 fortsatte den organisationsöversyn som påbörjades året innan. Samtidigt inleddes en renodling av verksamheten som syftar till att stärka fokus på kärnverksamheten och Göteborgsmarknaden. Som del i detta arbete avyttrades under året dotterföretaget Falbygdens Energi och andelen i Alingsås Energi. Prisvärda energilösningar I den nationella Nils Holgersson-undersökningen, som jämför nätavgifter för el och fjärrvärme i landet, förbättrade Göteborg Energi sin placering inom båda kategorierna. Mätningen som är ett viktigt instrument då näten inte är konkurrens utsatta visar att Göteborg Energi har bland de lägsta priserna i landet. Snart störst på biogas Under första halvåret skedde slutlig intrimning av Göteborg Energis tre biogasanläggningar som invigdes under Arbetet med driftsättningen av GoBiGas påbörjades under I full drift kommer GoBiGas bidra till att Göteborg Energi blir Sveriges största producent av biogas. Samtidigt fortsatte biogasmarknaden att vara osäker. Orsaken är främst oklarhet inför hur det framtida stödet för produktion och konsumtion av biogas ska utformas nationellt och på EU-nivå. Energi för framtidens städer Göteborg Energi är engagerat i ett flertal projekt som syftar till att utveckla smarta energilösningar med fokus på transporter och stadsutveckling. Företaget har bland annat en ledande roll i EU-projektet Celsius som syftar till att sprida kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla till fler städer i Europa. Tillsammans med bland andra AB Volvo, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ingår Göteborg Energi i projektet ElectriCity, som utvecklar en ny och helt eldriven buss för kollektivtrafiken. Inom projektet Hyperbus samarbetar Göteborg Energi med Business Region Göteborg, Trafikkontoret, Volvo Bussar och Västtrafik kring laddhybridbussar som drivs av el och laddas direkt från elnätet I SAMMANDRAG GÖTEBORG ENERGI 2013

5 Göteborg Energi i siffror Nettoomsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt, % 10,0 7,6 7,0 Räntabilitet på totalt kapital, % 6,0 5,2 4,8 Investeringar, mkr Soliditet, % 38,5 34,8 33,7 Produktion av el inkl kraftvärmeel, GWh Elnät (överföring), GWh Försäljning av fjärrvärme exkl färdig värme, GWh Försäljning av gas (naturgas, biogas), GWh Medelantal anställda Utsläpp koldioxid, kiloton Utsläpp kväveoxider, ton Utsläpp svavel, ton Totala utsläpp mkr Nettoomsättning, rörelseresultat och resultat efter finansiella poster mkr m Koldioxid, kiloton Kväveoxid, ton Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster GÖTEBORG ENERGI 2013 GÖTEBORG ENERGI I SIFFROR 5 mk

6 vd har ordet När vi om några år ser tillbaka på 2013 tror jag vi kommer kunna konstatera att det var ett år då vi på många sätt lade grunden för ett nytt Göteborg Energi. Utifrån den kunskap vi har om den framtida marknaden och en tydligare styrning från vår ägare tog och verkställde vi ett antal beslut som jag är över tygad om kommer att visa sig vara avgörande. Det som framför allt utmärkte 2013 var det fortsatta arbetet med att utveckla och renodla vår organisation, framtagandet av vår biogasstrategi och andra aktiviteter inom för nyelsebart samt de första stegen på ett omfattade arbete med kultur och värderingar. Utveckling och renodling Att förändra en organisation kräver både målmedvetenhet och ödmjukhet samt ett inte oansenligt mått av långsiktighet. När vi gick in i 2013 hade vi en ny organisation på plats. Det innebär dock inte att arbetet var slutfört utan tvärtom bara påbörjat. Varje organisation testas först i det löpande arbetet och det ligger framför oss. Samtidigt var organisationsförändringen bara en del i en större strategisk förändring som också innebar att vi skulle avyttra ett antal verksamheter och delägande i företag som hade geografiskt fokus utanför Göteborg. Under året såldes därför först vår andel i Alingsås Energi till Alingsås kommun och sedan Falbygdens Energi till Infracapital. Utgångspunkten har varit att både säkerställa att göteborgarna får skäligt betalt för sina innehav och att de avyttrade företagen hamnar hos långsiktiga och seriösa ägare, vilket vi lyckats med. Fokusering inom biogas Även inom utvecklingen av nya och klimatsmarta lösningar skedde en tydligare fokusering där vi bestämde oss för att främst utveckla de anläggningar vi redan har. Detta gällde inte minst biogasanläggningarna i Lidköping, Skövde och Sävsjö som efter vissa inkörnings problem börjar leverera stabilt. Den största enskilda händelsen är att GoBiGas börjat drift sättas. GoBiGas är Sveriges största anläggning för framställning av biogas genom förgasning. Anläggningen väcker intresse både i Sverige och internationellt. I full drift kommer GoBiGas bidra till att Göteborg Energi är Sveriges största producent av biogas, vilket kommer göra oss till en viktig aktör i övergången till ett fossiloberoende energisystem. Biogasfrågan är emellertid större än bara våra egna anläggningar. Lika viktigt som att vi kommer i full drift är att vi får långsiktigt hållbara spelregler på biogasmarknaden där det måste råda konkurrensneutralitet både mellan energislag och mellan biogas producerad i Sverige och utom lands. Vi är därför starkt engagerade i biogasfrågan både nationellt och på europeisk nivå genom de organisationer Göteborg Energi är medlem i. Kultur lika viktigt som struktur Som en fortsättning på den nya organisationen slutförde vi under 2013 också första steget i ett arbete med vår kultur. Det handlar om att skapa en gemensam plattform för hela koncernen där det blir ännu tydligare att vi är göteborgarnas alldeles egna energiföretag. Utifrån vårt uppdrag, vår kunskap om staden och vår historia enas vi kring gemensamma värderingar och etablerar en kultur som gör att vi kan ta ledningen i strävan mot det hållbara Göteborgssamhället. Det finns många ord för att beteckna ett sådant här arbete. Den vanligaste benämningen är varumärkesarbete. För att det ordet ska leda rätt är det dock viktigt att betona att det handlar om så mycket mer än en ny logotyp eller ett klatschigt formulerat varumärkeslöfte. För Göteborg Energi handlar det om vad och hur vi vill vara och bli för att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som göteborgarna har på oss. 6 VD HAR ORDET GÖTEBORG ENERGI 2013

7

8 En utmanande resa Att förändra en organisation innebär att många medarbetare får nya roller och det skapar både oro och frustration. Samtidigt ökar kraven på hårdare styrning både från ägare och utifrån det faktum att våra ekonomiska ramar kommer att vara tuffare. Dessutom minskar vi satsningarna på nya projekt och väljer att fokusera på redan gjorda investeringar. Sammantaget påverkar detta naturligtvis hur många medarbetare upplever sitt arbete. I medarbetarenkäten som genomfördes 2013, har vi kunnat notera ett minskat för troende för ledningen. Samtidigt finns det andra områden där vi är på rätt väg. Sedan ett år tillbaka har det sammanlagda medarbetarindexet ökat med fyra punkter. Vi ser en tydlig förbättring i hur medarbetarna uppfattar den röda tråden från verksamhetsplanen till det egna arbetet. Vi ser även att förtroendet för den närmsta chefen ökar. Som VD tar jag självklart dessa signaler på djupaste allvar och det finns skäl till eftertänksamhet för att se vad som kan göras bättre framöver. Stora förändringar kräver som sagt ödmjukhet. Detta måste dock ske utan att tydligheten går förlorad och det uppstår tvekan kring färdriktningen. God plattform inför 2014 Trots de stora förändringarna och ett ganska tufft omvärldsklimat har vi presterat ett riktigt bra resultat där många produktområden haft en väldigt bra utveckling. Totalt uppgick omsättningen till miljoner kronor (6 956) och resultatet efter finansiella poster till 702 miljoner kronor (515). Vi har också flyttat fram positionerna inom förnyelsebar energi. Ett av alla spännande projekt är ElectriCity där vi samarbetar med bland andra AB Volvo om framtidens transporter. Samarbetet handlar om mycket mer än bara bränslen och utsläpp det handlar om alltifrån den tysta staden till förbättrade boendemiljöer. Ska Göteborg Energi vara med och bidra till denna utveckling måste vi dock vara klara över vårt uppdrag, vad vi vill vara, hur våra resurser ska användas och hur vi organiserar oss bäst för att nå dit. Det var vad mycket av 2013 handlade om året då vi lade grunden för ett nytt Göteborg Energi. Lotta Brändström, VD 8 vd har ordet GÖTEBORG ENERGI 2013

9 uppdrag, affärsidé och vision Göteborg Energis uppdrag är att bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Med hög leveranssäkerhet ska Göteborg Energi förse kunderna med prisvärda energiprodukter. Genom sitt ägande av företaget vill staden utveckla energiverksamheten och medverka i arbetet för ett hållbart Göteborgssamhälle. Göteborgs Stads syfte med att bedriva energiföretag beskrivs i bolagsordningen. Motiv och uppdrag förtydligas i ägardirektivet. Detta ligger till grund för koncernens affärsidé, mål och strategier. Strategiska vägval Utifrån uppdrag, omvärldsanalys samt internationella, nationella och lokala mål har Göteborg Energi gjort ett antal strategiska vägval. Göteborg Energi ska koncentrera sig på sina kärnverksamheter el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas där företaget är engagerat i hela kedjan från produktion och infrastruktur till kundrelationer. Göteborg Energis geografiska ansvarsområde är Göteborg. Företaget har endast verksamheter i Västra Götaland och Halland i de fall det skapar betydande värde för Göteborgs Stad samt i övriga Sverige för att uppnå nödvändiga synergier och volymer. I det senare fallet gäller det främst elhandel samt vindkraftsoch biogasproduktion. Som en konsekvens av dessa vägval avyttrade Göteborg Energi under 2013 dotterföretaget Falbygdens Energi AB samt andelarna i Alingsås Energi AB. Ekonomiska mål 2025 Soliditeten ska överstiga 30 procent Räntabiliteten på eget kapital efter skatt ska vara 6-10 procent Leveransmål 2025 Göteborg Energi har produktionsoch distributionsanläggningar med hög tillförlitlighet samt säkra och trygga leveranser för ett hållbart Göteborgssamhälle. Minst 99,9 procent tillgänglighet för fjärrvärmeleverans Max 13 minuters avbrottstid för elleverans 100 procent tillgänglighet för gasleverans Minst 99,7 procent tillgänglighet för kylaleverans Mål för energieffektivisering 2025 EU har som mål att minska energianvändningen med 20 procent fram till år Samma mål gäller för Sverige. Göteborg Energi tar ansvar för fem procent av energieffektiviseringen i Göteborg. För resterande 15 procent möjliggör Göteborg Energi energieffektivisering genom att aktivt arbeta med och vidareutveckla nya produkter och kunderbjudanden. Mål för förnyelsebar energi 2025 Göteborg Energis mål gällande förnyelsebar energi är följande: 50 procent av fjärrvärmen är förnyelsebar. 70 procent av elleveranserna är förnyelsebara. 50 procent av den externa gasleveransen är förnyelsebar. GÖTEBORG ENERGI 2013 uppdrag, affärsidé och vision 9

10 ÄNDAMÅL Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stads utvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag. (ur Ägardirektivet) AFFÄRSIDÉ Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil, som ger varje generation västsvenskar sin tids energi. Vi använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden, vilket innebär ständig förnyelse för att möta dagens och morgondagens kunder. VISION Ett hållbart Göteborgssamhälle 10 OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

11 Omvärld och marknad Energimarknaden är i hög grad en internationaliserad marknad där en rad olika faktorer påverkar utvecklingen även för lokala aktörer. Under senare år har det växande utbudet av skiffergas i främst Nordamerika haft stor påverkan på priset även på andra energislag och på andra marknader. Göteborg Energi är Sveriges fjärde största energiföretag. Företaget verkar främst i Göteborg och Västsverige, men verksamheterna inom elhandel och biogas har kunder över hela Sverige. Den starka lokala närvaron är en styrka för Göteborg Energi. Samtidigt är energimarknaderna globala och företaget påverkas av trender, händelser och beslut långt utanför Sveriges gränser. Marknad i konsolidering Den konsolideringstrend som startade 2012 fortsatte under Många nordiska energiföretag, såväl stora som små, genomför idag omfattande konsoliderings- och effektiviseringsprogram. Idag avyttras inte bara olönsamma tillgångar, utan även kärntillgångar såsom el- och fjärrvärme nät. Detta illustreras inte minst av Fortums försäljning av sitt finska elnät och den planerade försäljningen av motsva rande svenska tillgångar. I samband med detta kliver nya aktörer in på energimarknaden. Såväl riskkapitalister som pensionsfonder är idag intresserade av att investera i både distributions- och produktionstillgångar inom energiområdet. Göteborg Energis försäljning av Falbygdens Energi till Infracapital, en infrastrukturfond som finansieras med pensionskapital, bekräftar den trenden. Globala trender Den starka expansionen av skiffergas var en av de dominerande trenderna inom energiområdet globalt under USA:s minskade beroende av importerad gas har inte bara påverkat de amerikanska transport- och industrisektorerna, utan det har även fått flera andra effekter. Ur ett europeiskt perspektiv är kanske de sjunkande priserna på kol den starkaste effekten då kol som tidigare avsatts på den amerikanska marknaden nu säljs i Europa. Det innebär en renässans för kolkraftsproducerad energi i Europa. Resultatet är att modernare produktionsanläggningar och metoder SVERIGES 10 STÖRSTA ENERGIFÖRETAG, UTIFRÅN OMSÄTTNING, 2012 Energiföretag Omsättning, mkr Ägarform 1. Vattenfall Offentligt 2. E.ON Privat 3. Fortum Privat 4. Göteborg Energi Offentligt 5. Tekniska Verken Offentligt 6. Skellefteå Kraft Offentligt 7. Öresundskraft Offentligt 8. Bixia Offentligt 9. Mälarenergi Offentligt 10. Kraftringen Offentligt Källa: Regional Energi, årsredovisningar 2012 SVERIGES 10 STÖRSTA ELHANDELSFÖRETAG, UTIFRÅN ANTAL KUNDER, 2012 Energiföretag Antal kunder Ägarform 1. Vattenfall Offentligt 2. E.ON Privat 3. Fortum Privat 4. Bixia Offentligt 5. DinEl * Offentligt 6. Telge Energi Offentligt 7. Dalakraft Offentligt och privat 8. Lunds Energi Offentligt 9. Mälarenergi Offentligt 10 Energibolaget i Sverige Offentligt Källa: Energi Online *Exklusive BestEl GÖTEBORG ENERGI 2013 OMVÄRLD OCH MARKNAD 11

12 12 OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

13 drabbas då de inte är lönsamma. Detta vägs delvis upp av politiska incitament som lett till en ökning av för nyelsebara energikällor, främst sol- och vindkraft. Kostnaden för förnyelsebar energi speciellt för solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren och kan i delar av världen konkurrera med konventionella bränslen. I andra delar av världen krävs relativt kraftiga politiska incitament för att förnyelsebart ska vara lönsamt i den nuvarande konkurrensen med billig, kolkraftsproducerad energi. Ökade regleringar De politiska initiativen inom energiområdet blir allt fler och framöver bedöms fokus framför allt vara att underlätta och förenkla för kunden, hålla nere priserna samt främja energieffektivisering och förnyelsebar energiproduktion. Även europeisk energiförsörjning är i fokus, särskilt i skenet av fortsatt introduktion av intermittent (icke styrbar) kraft från förnyelsebara källor. Arbetet har fokus såväl på energieffektivisering som på möjligheten att kunna styra kapacitet och förbrukning på europeisk nivå. Nationellt innebar 2013 ett flertal politiska och lagstiftningsmässiga initiativ. Arbetet med implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv fortsatte. Det var på remiss i två omgångar och kommer att komma som proposition under första delen av Energieffektivisering fortsatt viktigt Energieffektivisering fortsatte under året att öka i betydelse även bland energiföretag och energiköpare. Samtliga större aktörer inom energibranschen, framförallt el, använder energieffektivisering och rådgivning kring energieffektivisering som en viktig del i sin marknadsföring, inte minst mot privatkunder. Energirådgivning som tjänst fortsatte också att öka. Dessa tjänster tillhandahålls främst av olika typer av konsultbolag utan koppling till någon energileverantör. Detta innebär både en utmaning och en möjlighet att med samma trovärdighet erbjuda motsvarande tjänster. Nordisk slutkundsmarknad Det planerade införandet av Nordisk slutkundsmarknad, det vill säga möjligheten för nordiska elkonsumenter att köpa el från elhandlare i hela Norden, präglade året. Nordisk slutkundsmarknad bygger på en så kallad elhandlarcentrisk modell där elhandlaren ska stå för merparten av kundkontakten inklusive fakturering för såväl förbrukning som nät. Detta till skillnad från dagens modell med separata avtal med elhandlare respektive nätbolag. Enligt ursprunglig plan skulle den nordiska slutkundsmarknaden börja implementeras under 2014, men kommer sannolikt att skjutas framåt ytterligare några år. Fjärrvärme under konkurrens Trots låga elpriser visade fjärrvärmen på fortsatt god konkurrenskraft och försäljningen överträffade satta mål. För att ytterligare stärka fjärrvärmens attraktivitet och förtroendet hos kunderna inledde Göteborg Energi processen för medlemsskap i Prisdialogen under Prisdialogen är en branschöverenskommelse som innebär att fjärrvärmeföretag ska följa en bestämd process för att hålla en öppen dialog i frågor gällande prisändringsmodell och grund för prisjusteringar. I samband med nyproduktion av hus påverkas fjärrvärmens konkurrenssituation även av statliga byggregler och de miljöklassningssystem för fastigheter som finns på marknaden. Under året inleddes processen för att se över regelverket för byggnaders energiprestanda. Förnyelsebart utvecklas vidare Utvecklingen av småskalig elproduktion fortsatte under året. En utredning om så kallad nettodebitering sändes på remiss. Den resulterade i ett förslag där privatpersoner och företag ska ges möjligheten att producera el för egen räkning och att leverera ut överskottsel på nätet. För den el som levereras ut på nätet under ett år är förslaget att man ska kunna göra ett avdrag i kommande års inkomstskattedeklaration. Beslut väntas under första halvan av Beslutet kommer att innebära att energiföre tag får ett ansvar för att mäta och hantera den produktion som produceras lokalt och småskaligt. Stora svängningar för biogas Förutsättningarna för svensk biogas varierade kraftigt under året. Ett skäl var den rättsprocess som pågår kring möjligheten att utnyttja hållbarhetsdirektivet för att importera biogas producerad med produktionsstöd i andra EU-länder, vilket innebär en möjlighet att erbjuda biogas till mycket konkurrenskraftiga priser. Processen kommer med största sannolikhet att dra ut på tiden, vilket medför fortsatt osäkerhet kring förutsättningarna för såväl svenskproducerad biogas som importerad biogas. Efterfrågan på biogas påverkas även av en minskad försäljning av personbilar drivna med biogas. Orsaken till det är främst osäkerhet kring förutsättningarna för förmånsbeskattning av gasbilar. Inom den tunga sektorn sker en mer lovande utveckling för fordon med gasdrift. Ett nät av tankstationer för LNG (Liquidfied Natural Gas), det vill säga kyld gas, är på väg att etableras i södra Sverige. Detta för att möjliggöra prov med tunga lastbilar drivna av så kallade metandieselmotorer, som går på upp till cirka 90 procent gas och resterande del diesel. GÖTEBORG ENERGI 2013 OMVÄRLD OCH MARKNAD 13

14 Verksamhet Göteborg Energi arbetar med produkter som är avgörande för att samhället ska fungera och för de som bor och verkar där. Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag och erbjuder kunderna el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och telekommunikation och energieffektivisering. Göteborg Energi har alla slags kunder: privatpersoner, bostadsrättsföreningar, offentlig verksamhet såsom förskolor och sjukhus, stora och små företag som exempelvis SKF och butiker i Kville saluhall. Göteborg Energi är göteborgarnas energiföretag och ägs av göteborgarna. Det gör att företaget, om möjligt, arbetar ännu hårdare för att leverera prisvärda tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet.

15 Elnätet ger alla göteborgare tillgång till el Vi förväntar oss att det alltid ska finnas tillgång till el. När som helst ska vi bara kunna koppla in vår mobilladdare eller rakapparat. Det är via elnätet vi får ström i våra uttag. Utrustningen på stadens sjukhus, inom industrin och hushållsapparaterna i hemmen allt är beroende av el. Göteborg Energi äger och driver elnätet i Göteborg (exklusive Askim och Södra skärgården). Totalt är cirka kunder anslutna till Göteborg Energis elnät som är ungefär kilometer långt. Mer än 94 procent av nätet ligger under jord. Det gör det mindre sårbart mot väder och vind samt bidrar till hög leveranssäkerhet hade Göteborg Energi en leveranssäkerhet på 99,994 procent. Det innebär att medelavbrottstiden per kund var 34 minuter. Trygga leveranser till bra pris Elnätsavgiften som kunderna betalar för tillgång till el täcker bland annat kostnader för att bibehålla och utveckla både leverans- och elsäkerhet. Men det behövs också investeringar i till exempel utbyggnad av nätet när staden växer. För att kunna ombesörja prisvärda och säkra elleveranser arbetar Göteborg Energi aktivt med nätet. Bland annat installeras fjärrstyrda frånskiljare, vilka gör omkopplingar effektivare. Dessutom ökar Göteborg Energi andelen avbrottsfria planerade arbeten. Vid risk för avbrott aktiveras Göteborg Energis beredskapsorganisation. Så skedde exempelvis i samband med de återkommande höststormarna Vidare utvärderas alla incidenter för att företaget ska kunna dra lärdom av det inträffade och därigenom utvecklas ytterligare. Eftersom elnätet är ett naturligt monopol är marknaden reglerad. Variationen på elnätsavgiften beror bland annat på hur många kunder som är anslutna till nätet samt nätets struktur och standard. Energimarknadsinspektionen övervakar prissättningen och fungerar som kontrollmyndighet. Under 2013 har Göteborg Energi inte höjt elnäts av giften. Nils Holgersson-undersökningen som varje år jämför priser för elnätsavgifter, visar att Göteborg har den tolfte lägsta elnätsavgiften av landets 290 kommuner. Året före var Göteborg på plats 23. Enklare för kunden Elnätsföretagen har förhållandevis lite kontakt med kunderna i princip bara i samband med anslutning, faktura eller vid ett strömavbrott. Det Nils Holgerssonundersökningen 2013 Placeringar, topp fem samt Sveriges största kommuner 1. Skövde 2. Borlänge 3. Luleå 4. Bromölla 5. Ljungby 12. Göteborg 21. Linköping 44. Stockholm 139. Uppsala 226. Malmö I Nils Holgersson-undersökningen flyttas en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophantering, vatten och avlopp jämförs. Medelvärdet för elnätspris inklusive moms i hela riket är 74,2 öre per kwh. I Göteborg är siffran 52,7 öre per kwh vilket innebär att kommunen är den tolfte billigaste i landet. GÖTEBORG ENERGI 2013 VERKSAMHET 15

16 är därför extra viktigt att den kontakt som sker fungerar bra och möter kundens förväntningar. Göteborg Energi arbetar kontinuerligt med att förenkla för kunderna. Nytt för 2013 är att kunden kan teckna avtal för elnätet både över telefon och via webben. Under 2012 lanserades avbrottsinformation på webben och under 2013 sökte ett stigande antal kunder information via hemsidan. Göteborg Energi kommer under 2014 fortsätta utveckla informationen till kunderna. Överklagade intäktsramar Göteborg Energi och ett stort antal andra elnätsföretag överklagade den av Energimarknadsinspektionen reglerade intäktsramen för åren Intäktsramarna ska vara satta så att elnätsföretagen får en skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten. Göteborg Energi tilldelades en intäktsram som är lägre än vad modellen ger utrymme för vilket innebär att utrymmet för investe ringar och återinvesteringar begränsas. På sikt kan detta leda till försämrad service till kunderna. I mitten av december föll domen till elnätföretagens fördel, men domen har överklagats. Lyckat med timmätningssytem i egen regi I oktober 2012 infördes en ny lag som innebär att alla kunder ska kunna välja att köpa el som prisätts per timme. Det innebär att elnätsföretagen ska mäta kundernas förbrukning timvis och leverera siffrorna till elhandelsföretagen. Vid årsskiftet 2013/2014 hade cirka 350 av Göteborg Energis kunder valt en avtalsform som baseras på timmätning. Göteborg Energi var tidigt med att införa ett timmätningssytem. Det förberedande arbetet startade redan Under 2012 tog Göteborg Energi över systemet i egen regi. Resultatet är bra och insamlingsfrekvensen hög. Fler timvärden samlas in under rätt tid. Energi över gränserna Det finns en vilja inom EU att utveckla den inre marknaden så att det, på ett standardiserat sätt, går att handla med såväl el som gas över nationsgränserna. För att uppnå detta arbetar EU-kommissionen med att skapa ett gemensamt regelverk, inklusive så kallade Network Codes eller nätföreskrifter. Målet är att regelverket ska börja gälla 2014 i samtliga EU-länder. Förslaget skulle om det blir verklighet innebära stora förändringar. Bland annat planeras för en större tolerans avseende elnätfrekvens, vilket riskerar leda till en försämring av elleveransernas kvalitet. Det skulle också innebära stora investeringar för elnätsföretagen. Nordisk slutkundsmarknad Nordisk slutkundsmarknad handlar om att skapa en gemensam marknad för elhandel inom Norden. Syftet är att stärka kundens position genom att öka möjligheterna att välja elhandlare på en större marknad. Nordisk slutkundsmarknad innebär också att kunden endast får en faktura. Idag får kunderna separata fakturor för konsumerad el respektive elnät. Arbetet med Nordisk slutkundsmarknad började Ursprungsplanen var att förändringarna skulle genomföras 2015 men det kommer troligtvis att dröja ytterligare några år innan Nordisk slutkundsmarknad eventuellt blir verklighet. Eldriven städbåt År 2013 invigdes en specialkonstrue rad elbåt som ersätter den diesel drivna pråmen M/S Renat som städat Göteborgs vattenvägar i många år. Göteborg Energi förser den nya båten med förnyelsebar el från vindkraft. Resultatet av Svenskt kvalitetsindex Elnätsföretagen har generellt haft förhållandevis låga siffror i den årliga kundmätningen Svenskt kvalitetsindex, SKI. De senaste åren har kundnöjdheten ökat både bland Så FUNGERAR det Frekvensen på elnätet är ständigt 50 Hz, det finns alltså alltid ström i eluttaget. Men el går inte att lagra därför måste produktion och konsumtion vara i balans. Olika energikällor har olika egenskaper. Vindkraft har den stora fördelen att vara helt förnyelsebar men är helt väderberoende och därmed svårplanerad. När det blåser mindre kan vindkraften balanseras med vattenkraft eller kraft värme vilka båda är energikällor som går att kontrollera. Levererad energimängd mäts i kilowattimmar (kwh). Tillgänglig effekt mäts i kilowatt (kw). följande företag i koncernen bedriver Elnätsverksamhet Göteborg Energi Nät AB Partille Energi Nät AB Sörred Energi AB privat- och företagskunder. Det kan bland annat bero på att branschen blivit duktigare på att förklara för kunderna vad de betalar för låg Göteborg Energi Nät på 61,4 bland tillfrågade företagskunder och 63,3 bland privatkunder. Snittet för branschen var 64,8 respektive 65,4. Generellt har större företag en lägre siffra för kundnöjdhet än små företag med lokal förankring. 16 VERKSAMHET GÖTEBORG ENERGI 2013

17

18 El från olika energikällor El kan produceras på olika sätt, för Göteborg Energi är produktionssättet viktigt. Företaget ska se till att produktionen sker på ett sätt som minskar inverkan på miljö och klimat - utan att leveranssäkerheten tummas på. Göteborg Energi producerar el vid fyra kraftvärmeverk samt 18 vindkraftverk. Huvuddelen, 78 procent, producerades 2013 i Rya kraftvärmeverk. Totalt stod kraftvärme verken för 87 procent och vindkraften för 13 procent av elproduktionen. Elen säljs på nordiska el börsen Nord Pool där elpriserna avgörs av utbud och efterfrågan. Vindkraft Produktionen i vindkraftverken varierar beroende på vädret. Ett mindre blåsigt år kan det blåsa upp till 20 procent mindre än ett normalår och ett blåsigt år 20 procent mer. Göteborg Energi producerade 83 GWh under Det motsvarar el till ungefär lägenheter. År 2012 producerade företaget 85 GWh. Tillgängligheten i verken har varit god under året, 98,2 procent (98,3). Tillgänglighet är ett mått som anger hur stor andel av årets timmar som ett vindkraftverk varit användbart för elproduktion. Vindkraftsprojekt Vindkraftsetableringar föregås av långa tillståndsprocesser innan det kan beslutas om en investering. Under 2012 förvärvade Göteborg Energi tillstånd för att uppföra vindkraftparken i Skottfjället i Lysekils och Munkedals kommuner, vilket möjliggör uppförande av 13 vindkraftverk. Göteborg Energi påbörjade projektering under Göteborg Energi äger hälften av ett vindkraftsprojekt i Töreboda kommun. Under 2013 beviljades den tillståndsansökan som tidigare lämnats till Länsstyrelsen. Därmed ges möjlighet att uppföra nio vindkraftverk. Göteborg Energi fick avslag på en tillståndsansökan som lämnats avseende ett vindkraftsprojekt om sju verk i Rävbacka utanför Floda i Lerums kommun. Under 2013 fick Göteborg Energi även avslag på sin ansökan om att uppföra nio vindkraftverk utanför Mjöbäck i Svenljunga kommun. Göteborg Energi har därutöver tre projekt för vilka tillståndsansökan är inlämnad. På längre sikt är ambitionen att Göteborg Energis vindkraftsproduktion ska öka. Kattegatt Offshore Kattegatt Offshore är en satsning som görs tillsammans med Favonius AB. Projektet omfattar totalt 50 havsbaserade vindkraftverk utanför Hallandskusten. Tillståndsansökan skickades till Mark- och miljödomstolen i maj I september 2013 tillstyrkte kommunfullmäktige i Falkenberg ansökan om vindkraftsetableringen. Prövningen hos Mark- och miljödomstolen fortsätter därmed. Göteborg Energi har stöttat projektet under tillståndsprocessen och har förhandsrätt att köpa halva vindkraftsprojektet. Vindplats Göteborg I Översiktsplan 2009 pekade Göteborgs Stad ut hamninloppet som ett möjligt område för en vindkraftspark. Utredningen om etablering av vindkraft i hamninloppet har pågått sedan dess. Göteborg Energis styrelse beslutade hösten 2012 att gå vidare med ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen samt lämna frågan om kommunalt godkännande till de berörda kommunerna Göteborg och Öckerö. Under 2013 har båda kommunerna tillstyrkt projektet. Mark- och miljödomstolens prövning av tillståndsansökan förväntas bli färdig Kraftvärme Ett kraftvärmeverk är en anläggning som producerar både el och värme. I Göteborg Energis kraftvärmeverk används värmen i fjärrvärmenätet. 18 VERKSAMHET GÖTEBORG ENERGI 2013

19 Under 2013 uppgick elproduktionen totalt till 623 GWh (582 GWh). Rya kraftvärmeverk är Göteborg Energis största kraftvärmeverk. Det drivs med naturgas som är ett energieffektivt, fossilt bränsle med låga utsläpp av kväve oxider och helt fritt från utsläpp av svavel, stoft och partiklar. Produktionen i Rya kraftvärmeverk ersätter el från kolkondenskraftverk som har betydligt högre utsläpp av växthusgaser per producerad kwh. Göteborg Energi har ytterligare tre kraftvärmeverk; Högsbo kraftvärmeverk som drivs av naturgas, Rosenlundsverket som drivs av naturgas och olja, samt Sävenäsverket som drivs av biobränsle. Skattereduktion till mikroproducenter I maj 2012 tillsatte regeringen en utredning för att underlätta för enskilda att leverera småskaligt producerad förnyelsebar el till elnätet och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Utredningen blev klar under Från början var avsikten att införa så kallad nettodebitering. Det innebär att överskott av egenproducerad el levereras till elnätet och kvittas mot el som konsumeras när den egna produktionen inte är tillräcklig. Förslaget från 2013 innebär istället att privatpersoner eller företag kan få en skattereduktion för sin egenproducerade el. Det kommer sannolikt att fungera på samma sätt som ett rotavdrag, det vill säga att den egenproducerade elen överförs till nätet år ett och år två får elproducenten ansöka om skatte reduktion i sin inkomstskattedeklaration. Förslaget gick ut på remiss i juni och Göteborg Energi tillstyrker för slaget tillsammans med andra elleverantörer genom branschorganisationen Svensk Energi. följande företag i koncernen bedriver ELPRODUKTION Göteborg Energi AB Anläggningar för elproduktion Kraftvärme Rya kraftvärmeverk Högsbo kraftvärmeverk Sävenäsverket Rosenlundsverket Vindkraft Arendal/Risholmen, Göteborg Gårdsten, Göteborg Källeberg, Falköping Mariedamm, Askersund Töftedalsfjället, Dals-Ed GÖTEBORG ENERGI 2013 VERKSAMHET 19

20 Sveriges fjärde största elhandelsföretag Oavsett användningsområde mysbelysning på förskolan eller drift av tunga industrier köps el via elhandelsföretagen. Göteborg Energi Din El AB säljer prisvärd el och är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag. De flesta kunderna finns i Göteborg och Västra Götaland men allt fler privatkunder i övriga landet upptäcker DinEl. Sett till hela Sverige har DinEl en marknadsandel på 5 procent på privatkundssidan. Under 2013 har DinEl fortsatt växa. Företaget har nu över kunder och är jämsides med Bixia landets fjärde största elhandelsföretag, sett till antalet kunder. Väl rustade En stundande utmaning inom elhandel är Nordisk slutkundsmarknad som bland annat innebär att kunderna enbart får en faktura som inkluderar både förbrukad el och elnätavgiften. Läs mer på sidan 13. För elhandelsföretag kan detta komma att innebära betydande IT-investeringar. DinEl ska fortsätta att växa organiskt. Skalfördelar är viktiga eftersom marginalerna på marknaden är små. Goda kundrelationer är en förutsättning för framgång och DinEl har en aktiv kunddialog och satsar på en kundtjänst i toppklass. Privatkunderna väljer DinEl för att, till ett bra pris, få förnyelsebar energi som standard. Erbjudandet till företag och organisationer innehåller bland annat energieffektiviseringstjänster, konkurrenskraftiga priser och flexibla avtal. Resultatet av Svenskt Kvalitetsindex DinEl ökade i Svenskt Kvalitetsindex, SKI, från 63,3 till 67,5 på privatkundsmarknaden. Branschsnittet var 67,8. Företaget ökade även kundnöjdheten bland företagskunder från 63,6 till 66,2, branschsnittet var 65,2. DinEl har arbetat för att bli tydligare i att kommunicera prisvärdheten i erbjudandet och resultatet av SKI visar att företaget är på rätt väg. Energieffektiviseringskampanj gentemot privatkunder Under 2013 har DinEl arbetat med energieffektivisering gentemot privatkunder i högre utsträckning än tidi gare. Kunderna har erbjudits kostnadsfri energirådgivning via telefon. DinEl har också under året lånat ut energidisplayer till kunderna så att de själva kan förstå och granska sin energiförbrukning. Kunderna kan dessutom lära sig mer om energiförbrukning i hemmet genom ett virtuellt energismart hus på dinel.se. DinEl Miljöfond delade ut kronor När kunden gör tillval om Lokal VattenEl och Lokal VindEl avsätts 20 procent till DinEl Miljöfond som ger bidrag till projekt som verkar för ett hållbart Göteborgssamhälle. Under 2013 fick tio projekt dela på kronor. Projekten som premierades innefattade bland annat förbättrade vandringsvägar för fisk förbi vattenkraftsstationer och en tekniklåda för att inspirera och lära barn om tekniska möjligheter. Köper från småskaliga producenter DinEl handlar med el som produceras av småskaliga producenter och kunderna kan välja att teckna avtal om lokal vind- eller vattenel. Det handlar både om mindre anläggningar (vattenkraftstationer eller vindkraftverk) och privatpersoner som producerar el, då främst genom solceller. DinEl erbjuder skötsel av handel för småskaliga producenter eftersom man som liten producent inte alltid har möjlighet att ansvara för balanshantering och försäljning av el på den nordiska elbörsen. Sveriges största elhandelsföretag 1. Vattenfall 2. E.ON 3. Fortum 4. DinEl 4. Bixia följande företag i koncernen bedriver Elhandel Göteborg Energi Din El AB 20 VERKSAMHET GÖTEBORG ENERGI 2013

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Innehåll Förvaltningsberättelse Kort om Göteborg Energi 3 Ekonomiska mål och styrning 3 Väsentliga händelser 2012 4 Tio år i sammandrag 5 Kommentarer till tio

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014 Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen Panndagarna 6 februari 214 Varberg Energi AB Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer