Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens utmaningar. 30 BIOGAS Driftsättningen av projektet GoBiGas påbörjades under hållbarhets- REDOVISNING Göteborg Energi hållbar - hetsrapporterar i enlighet med GRI i sammandrag 4 Göteborg Energi i siffror 5 VD har ordet 6 Uppdrag, affärsidé och vision 9 Omvärld och marknad 11 Verksamhet 14 Elnät 15 Elproduktion 18 Elhandel 20 Fjärrvärme 22 Fjärrkyla 26 Energitjänster 27 Gasnät 28 Biogas 30 Gashandel 33 Data- och telekommunikation 34 Forskning och utveckling 36 Hållbarhetsredovisning 39 Intressentdialog 40 Samhällsansvar 42 Social hållbarhet och medarbetare 44 Ekologisk hållbarhet 47 Produktansvar 55 Ekonomiskt ansvar 56 GRI-index 58 Ekonomiska mål och styrning 61 Moderföretag, dotterföretag och intresseföretag 62 Tio år i sammandrag 63 Produktområden och investeringar 64 Riskhantering 66 Utsikter för 2014 och framåt 68 Händelser efter balansdagen 68 Förslag till vinstdisposition 68 Finansiella rapporter Resultaträkningar 70 Balansräkningar 72 Förändringar av eget kapital 75 Kassaflödesanalyser 77 Noter 79 Revisionsberättelse 97 Granskningsrapport 98 Bolagsstyrning 99 Koncernstruktur 101 Styrelse och revisor 102 Koncernledning 104 Ordlista 107 Omslagsbilden är tagen vid Kungsportsplatsen, i folkmun kallad Kopparmärra, som är en vanlig träffpunkt i Göteborg. Projektledning/textproduktion: Grayling Göteborg Form/originalproduktion: Natvik Information AB Fotografer: Anders Bryngel, Hans Wretling (s 25). Tryck och Repro: Sandstens Tryckeri Papper: Munken Lynx (FSC-certifierat papper) Ägarförhållanden Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Stadshus AB. Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi AB, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning för moderföretaget och koncernen avseende räkenskapsåret Göteborgs Stadshus AB ägs till 100 procent av Göteborgs Stad. årsredovisningen Den legala årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelsen, som är reviderad omfattar sidorna 2-5, 9-10 samt Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon INNEHÅLL GÖTEBORG ENERGI 2013

3 göteborg energi Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Stadshus AB. Det betyder att företaget ägs av, och är till för, göteborgarna. Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag som producerar, distribuerar och handlar med el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och telekommunikation och energieffektivisering. Målet är att förse kunderna med de produkter och tjänster som är uppdraget för verksamheten, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Läs mer om Göteborg Energis uppdrag på sidan 9. Vid årskiftet 2013/2014 hade Göteborg Energi tillsvidareanställda. Nettoomsättningen 2013 uppgick till mkr. VISION Ett hållbart Göteborgssamhälle GÖTEBORG ENERGI 2013 KORT OM GÖTEBORG ENERGI 3

4 2013 i sammandrag Förbättrat resultat Under året fortsatte trenden med förhållandevis låga elpriser beroende på bland annat fortsatt utvinning av skiffergas i Nordamerika, god tillgång till kärnkraftsel, fyllda vattenkraftsmagasin och en konjunkturrelaterad fortsatt måttlig efterfrågan på energi och energiråvara. Resultat efter finansnetto uppgick till 702 mkr (515), motsvarande en räntabilitet på eget kapital på 10,0 procent (7,6). En ytterligare förbättrad soliditet på 38,5 procent (34,8) innebär att Göteborg Energi står väl rustat inför framtiden. Energieffektiviseringsdirektivet sätter agendan EU:s energieffektiviseringsdirektiv fortsatte under året att prägla den europeiska energimarknaden. Ändå är vi bara i början av utvecklingen. Energieffektivisering och rådgivning kring energieffektivisering kommer att vara centralt för både verksamhet och marknadsföring under lång tid framöver. Dessutom ökar konkurrensen från olika typer av konsultbolag som erbjuder energirådgivning utan koppling till någon energileverantör. Ny organisation och tydligare fokus Göteborg Energi möter utmaningarna från marknaden med en ny organisation. Under 2013 fortsatte den organisationsöversyn som påbörjades året innan. Samtidigt inleddes en renodling av verksamheten som syftar till att stärka fokus på kärnverksamheten och Göteborgsmarknaden. Som del i detta arbete avyttrades under året dotterföretaget Falbygdens Energi och andelen i Alingsås Energi. Prisvärda energilösningar I den nationella Nils Holgersson-undersökningen, som jämför nätavgifter för el och fjärrvärme i landet, förbättrade Göteborg Energi sin placering inom båda kategorierna. Mätningen som är ett viktigt instrument då näten inte är konkurrens utsatta visar att Göteborg Energi har bland de lägsta priserna i landet. Snart störst på biogas Under första halvåret skedde slutlig intrimning av Göteborg Energis tre biogasanläggningar som invigdes under Arbetet med driftsättningen av GoBiGas påbörjades under I full drift kommer GoBiGas bidra till att Göteborg Energi blir Sveriges största producent av biogas. Samtidigt fortsatte biogasmarknaden att vara osäker. Orsaken är främst oklarhet inför hur det framtida stödet för produktion och konsumtion av biogas ska utformas nationellt och på EU-nivå. Energi för framtidens städer Göteborg Energi är engagerat i ett flertal projekt som syftar till att utveckla smarta energilösningar med fokus på transporter och stadsutveckling. Företaget har bland annat en ledande roll i EU-projektet Celsius som syftar till att sprida kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla till fler städer i Europa. Tillsammans med bland andra AB Volvo, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ingår Göteborg Energi i projektet ElectriCity, som utvecklar en ny och helt eldriven buss för kollektivtrafiken. Inom projektet Hyperbus samarbetar Göteborg Energi med Business Region Göteborg, Trafikkontoret, Volvo Bussar och Västtrafik kring laddhybridbussar som drivs av el och laddas direkt från elnätet I SAMMANDRAG GÖTEBORG ENERGI 2013

5 Göteborg Energi i siffror Nettoomsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt, % 10,0 7,6 7,0 Räntabilitet på totalt kapital, % 6,0 5,2 4,8 Investeringar, mkr Soliditet, % 38,5 34,8 33,7 Produktion av el inkl kraftvärmeel, GWh Elnät (överföring), GWh Försäljning av fjärrvärme exkl färdig värme, GWh Försäljning av gas (naturgas, biogas), GWh Medelantal anställda Utsläpp koldioxid, kiloton Utsläpp kväveoxider, ton Utsläpp svavel, ton Totala utsläpp mkr Nettoomsättning, rörelseresultat och resultat efter finansiella poster mkr m Koldioxid, kiloton Kväveoxid, ton Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster GÖTEBORG ENERGI 2013 GÖTEBORG ENERGI I SIFFROR 5 mk

6 vd har ordet När vi om några år ser tillbaka på 2013 tror jag vi kommer kunna konstatera att det var ett år då vi på många sätt lade grunden för ett nytt Göteborg Energi. Utifrån den kunskap vi har om den framtida marknaden och en tydligare styrning från vår ägare tog och verkställde vi ett antal beslut som jag är över tygad om kommer att visa sig vara avgörande. Det som framför allt utmärkte 2013 var det fortsatta arbetet med att utveckla och renodla vår organisation, framtagandet av vår biogasstrategi och andra aktiviteter inom för nyelsebart samt de första stegen på ett omfattade arbete med kultur och värderingar. Utveckling och renodling Att förändra en organisation kräver både målmedvetenhet och ödmjukhet samt ett inte oansenligt mått av långsiktighet. När vi gick in i 2013 hade vi en ny organisation på plats. Det innebär dock inte att arbetet var slutfört utan tvärtom bara påbörjat. Varje organisation testas först i det löpande arbetet och det ligger framför oss. Samtidigt var organisationsförändringen bara en del i en större strategisk förändring som också innebar att vi skulle avyttra ett antal verksamheter och delägande i företag som hade geografiskt fokus utanför Göteborg. Under året såldes därför först vår andel i Alingsås Energi till Alingsås kommun och sedan Falbygdens Energi till Infracapital. Utgångspunkten har varit att både säkerställa att göteborgarna får skäligt betalt för sina innehav och att de avyttrade företagen hamnar hos långsiktiga och seriösa ägare, vilket vi lyckats med. Fokusering inom biogas Även inom utvecklingen av nya och klimatsmarta lösningar skedde en tydligare fokusering där vi bestämde oss för att främst utveckla de anläggningar vi redan har. Detta gällde inte minst biogasanläggningarna i Lidköping, Skövde och Sävsjö som efter vissa inkörnings problem börjar leverera stabilt. Den största enskilda händelsen är att GoBiGas börjat drift sättas. GoBiGas är Sveriges största anläggning för framställning av biogas genom förgasning. Anläggningen väcker intresse både i Sverige och internationellt. I full drift kommer GoBiGas bidra till att Göteborg Energi är Sveriges största producent av biogas, vilket kommer göra oss till en viktig aktör i övergången till ett fossiloberoende energisystem. Biogasfrågan är emellertid större än bara våra egna anläggningar. Lika viktigt som att vi kommer i full drift är att vi får långsiktigt hållbara spelregler på biogasmarknaden där det måste råda konkurrensneutralitet både mellan energislag och mellan biogas producerad i Sverige och utom lands. Vi är därför starkt engagerade i biogasfrågan både nationellt och på europeisk nivå genom de organisationer Göteborg Energi är medlem i. Kultur lika viktigt som struktur Som en fortsättning på den nya organisationen slutförde vi under 2013 också första steget i ett arbete med vår kultur. Det handlar om att skapa en gemensam plattform för hela koncernen där det blir ännu tydligare att vi är göteborgarnas alldeles egna energiföretag. Utifrån vårt uppdrag, vår kunskap om staden och vår historia enas vi kring gemensamma värderingar och etablerar en kultur som gör att vi kan ta ledningen i strävan mot det hållbara Göteborgssamhället. Det finns många ord för att beteckna ett sådant här arbete. Den vanligaste benämningen är varumärkesarbete. För att det ordet ska leda rätt är det dock viktigt att betona att det handlar om så mycket mer än en ny logotyp eller ett klatschigt formulerat varumärkeslöfte. För Göteborg Energi handlar det om vad och hur vi vill vara och bli för att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som göteborgarna har på oss. 6 VD HAR ORDET GÖTEBORG ENERGI 2013

7

8 En utmanande resa Att förändra en organisation innebär att många medarbetare får nya roller och det skapar både oro och frustration. Samtidigt ökar kraven på hårdare styrning både från ägare och utifrån det faktum att våra ekonomiska ramar kommer att vara tuffare. Dessutom minskar vi satsningarna på nya projekt och väljer att fokusera på redan gjorda investeringar. Sammantaget påverkar detta naturligtvis hur många medarbetare upplever sitt arbete. I medarbetarenkäten som genomfördes 2013, har vi kunnat notera ett minskat för troende för ledningen. Samtidigt finns det andra områden där vi är på rätt väg. Sedan ett år tillbaka har det sammanlagda medarbetarindexet ökat med fyra punkter. Vi ser en tydlig förbättring i hur medarbetarna uppfattar den röda tråden från verksamhetsplanen till det egna arbetet. Vi ser även att förtroendet för den närmsta chefen ökar. Som VD tar jag självklart dessa signaler på djupaste allvar och det finns skäl till eftertänksamhet för att se vad som kan göras bättre framöver. Stora förändringar kräver som sagt ödmjukhet. Detta måste dock ske utan att tydligheten går förlorad och det uppstår tvekan kring färdriktningen. God plattform inför 2014 Trots de stora förändringarna och ett ganska tufft omvärldsklimat har vi presterat ett riktigt bra resultat där många produktområden haft en väldigt bra utveckling. Totalt uppgick omsättningen till miljoner kronor (6 956) och resultatet efter finansiella poster till 702 miljoner kronor (515). Vi har också flyttat fram positionerna inom förnyelsebar energi. Ett av alla spännande projekt är ElectriCity där vi samarbetar med bland andra AB Volvo om framtidens transporter. Samarbetet handlar om mycket mer än bara bränslen och utsläpp det handlar om alltifrån den tysta staden till förbättrade boendemiljöer. Ska Göteborg Energi vara med och bidra till denna utveckling måste vi dock vara klara över vårt uppdrag, vad vi vill vara, hur våra resurser ska användas och hur vi organiserar oss bäst för att nå dit. Det var vad mycket av 2013 handlade om året då vi lade grunden för ett nytt Göteborg Energi. Lotta Brändström, VD 8 vd har ordet GÖTEBORG ENERGI 2013

9 uppdrag, affärsidé och vision Göteborg Energis uppdrag är att bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Med hög leveranssäkerhet ska Göteborg Energi förse kunderna med prisvärda energiprodukter. Genom sitt ägande av företaget vill staden utveckla energiverksamheten och medverka i arbetet för ett hållbart Göteborgssamhälle. Göteborgs Stads syfte med att bedriva energiföretag beskrivs i bolagsordningen. Motiv och uppdrag förtydligas i ägardirektivet. Detta ligger till grund för koncernens affärsidé, mål och strategier. Strategiska vägval Utifrån uppdrag, omvärldsanalys samt internationella, nationella och lokala mål har Göteborg Energi gjort ett antal strategiska vägval. Göteborg Energi ska koncentrera sig på sina kärnverksamheter el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas där företaget är engagerat i hela kedjan från produktion och infrastruktur till kundrelationer. Göteborg Energis geografiska ansvarsområde är Göteborg. Företaget har endast verksamheter i Västra Götaland och Halland i de fall det skapar betydande värde för Göteborgs Stad samt i övriga Sverige för att uppnå nödvändiga synergier och volymer. I det senare fallet gäller det främst elhandel samt vindkraftsoch biogasproduktion. Som en konsekvens av dessa vägval avyttrade Göteborg Energi under 2013 dotterföretaget Falbygdens Energi AB samt andelarna i Alingsås Energi AB. Ekonomiska mål 2025 Soliditeten ska överstiga 30 procent Räntabiliteten på eget kapital efter skatt ska vara 6-10 procent Leveransmål 2025 Göteborg Energi har produktionsoch distributionsanläggningar med hög tillförlitlighet samt säkra och trygga leveranser för ett hållbart Göteborgssamhälle. Minst 99,9 procent tillgänglighet för fjärrvärmeleverans Max 13 minuters avbrottstid för elleverans 100 procent tillgänglighet för gasleverans Minst 99,7 procent tillgänglighet för kylaleverans Mål för energieffektivisering 2025 EU har som mål att minska energianvändningen med 20 procent fram till år Samma mål gäller för Sverige. Göteborg Energi tar ansvar för fem procent av energieffektiviseringen i Göteborg. För resterande 15 procent möjliggör Göteborg Energi energieffektivisering genom att aktivt arbeta med och vidareutveckla nya produkter och kunderbjudanden. Mål för förnyelsebar energi 2025 Göteborg Energis mål gällande förnyelsebar energi är följande: 50 procent av fjärrvärmen är förnyelsebar. 70 procent av elleveranserna är förnyelsebara. 50 procent av den externa gasleveransen är förnyelsebar. GÖTEBORG ENERGI 2013 uppdrag, affärsidé och vision 9

10 ÄNDAMÅL Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stads utvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag. (ur Ägardirektivet) AFFÄRSIDÉ Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil, som ger varje generation västsvenskar sin tids energi. Vi använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden, vilket innebär ständig förnyelse för att möta dagens och morgondagens kunder. VISION Ett hållbart Göteborgssamhälle 10 OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

11 Omvärld och marknad Energimarknaden är i hög grad en internationaliserad marknad där en rad olika faktorer påverkar utvecklingen även för lokala aktörer. Under senare år har det växande utbudet av skiffergas i främst Nordamerika haft stor påverkan på priset även på andra energislag och på andra marknader. Göteborg Energi är Sveriges fjärde största energiföretag. Företaget verkar främst i Göteborg och Västsverige, men verksamheterna inom elhandel och biogas har kunder över hela Sverige. Den starka lokala närvaron är en styrka för Göteborg Energi. Samtidigt är energimarknaderna globala och företaget påverkas av trender, händelser och beslut långt utanför Sveriges gränser. Marknad i konsolidering Den konsolideringstrend som startade 2012 fortsatte under Många nordiska energiföretag, såväl stora som små, genomför idag omfattande konsoliderings- och effektiviseringsprogram. Idag avyttras inte bara olönsamma tillgångar, utan även kärntillgångar såsom el- och fjärrvärme nät. Detta illustreras inte minst av Fortums försäljning av sitt finska elnät och den planerade försäljningen av motsva rande svenska tillgångar. I samband med detta kliver nya aktörer in på energimarknaden. Såväl riskkapitalister som pensionsfonder är idag intresserade av att investera i både distributions- och produktionstillgångar inom energiområdet. Göteborg Energis försäljning av Falbygdens Energi till Infracapital, en infrastrukturfond som finansieras med pensionskapital, bekräftar den trenden. Globala trender Den starka expansionen av skiffergas var en av de dominerande trenderna inom energiområdet globalt under USA:s minskade beroende av importerad gas har inte bara påverkat de amerikanska transport- och industrisektorerna, utan det har även fått flera andra effekter. Ur ett europeiskt perspektiv är kanske de sjunkande priserna på kol den starkaste effekten då kol som tidigare avsatts på den amerikanska marknaden nu säljs i Europa. Det innebär en renässans för kolkraftsproducerad energi i Europa. Resultatet är att modernare produktionsanläggningar och metoder SVERIGES 10 STÖRSTA ENERGIFÖRETAG, UTIFRÅN OMSÄTTNING, 2012 Energiföretag Omsättning, mkr Ägarform 1. Vattenfall Offentligt 2. E.ON Privat 3. Fortum Privat 4. Göteborg Energi Offentligt 5. Tekniska Verken Offentligt 6. Skellefteå Kraft Offentligt 7. Öresundskraft Offentligt 8. Bixia Offentligt 9. Mälarenergi Offentligt 10. Kraftringen Offentligt Källa: Regional Energi, årsredovisningar 2012 SVERIGES 10 STÖRSTA ELHANDELSFÖRETAG, UTIFRÅN ANTAL KUNDER, 2012 Energiföretag Antal kunder Ägarform 1. Vattenfall Offentligt 2. E.ON Privat 3. Fortum Privat 4. Bixia Offentligt 5. DinEl * Offentligt 6. Telge Energi Offentligt 7. Dalakraft Offentligt och privat 8. Lunds Energi Offentligt 9. Mälarenergi Offentligt 10 Energibolaget i Sverige Offentligt Källa: Energi Online *Exklusive BestEl GÖTEBORG ENERGI 2013 OMVÄRLD OCH MARKNAD 11

12 12 OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

13 drabbas då de inte är lönsamma. Detta vägs delvis upp av politiska incitament som lett till en ökning av för nyelsebara energikällor, främst sol- och vindkraft. Kostnaden för förnyelsebar energi speciellt för solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren och kan i delar av världen konkurrera med konventionella bränslen. I andra delar av världen krävs relativt kraftiga politiska incitament för att förnyelsebart ska vara lönsamt i den nuvarande konkurrensen med billig, kolkraftsproducerad energi. Ökade regleringar De politiska initiativen inom energiområdet blir allt fler och framöver bedöms fokus framför allt vara att underlätta och förenkla för kunden, hålla nere priserna samt främja energieffektivisering och förnyelsebar energiproduktion. Även europeisk energiförsörjning är i fokus, särskilt i skenet av fortsatt introduktion av intermittent (icke styrbar) kraft från förnyelsebara källor. Arbetet har fokus såväl på energieffektivisering som på möjligheten att kunna styra kapacitet och förbrukning på europeisk nivå. Nationellt innebar 2013 ett flertal politiska och lagstiftningsmässiga initiativ. Arbetet med implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv fortsatte. Det var på remiss i två omgångar och kommer att komma som proposition under första delen av Energieffektivisering fortsatt viktigt Energieffektivisering fortsatte under året att öka i betydelse även bland energiföretag och energiköpare. Samtliga större aktörer inom energibranschen, framförallt el, använder energieffektivisering och rådgivning kring energieffektivisering som en viktig del i sin marknadsföring, inte minst mot privatkunder. Energirådgivning som tjänst fortsatte också att öka. Dessa tjänster tillhandahålls främst av olika typer av konsultbolag utan koppling till någon energileverantör. Detta innebär både en utmaning och en möjlighet att med samma trovärdighet erbjuda motsvarande tjänster. Nordisk slutkundsmarknad Det planerade införandet av Nordisk slutkundsmarknad, det vill säga möjligheten för nordiska elkonsumenter att köpa el från elhandlare i hela Norden, präglade året. Nordisk slutkundsmarknad bygger på en så kallad elhandlarcentrisk modell där elhandlaren ska stå för merparten av kundkontakten inklusive fakturering för såväl förbrukning som nät. Detta till skillnad från dagens modell med separata avtal med elhandlare respektive nätbolag. Enligt ursprunglig plan skulle den nordiska slutkundsmarknaden börja implementeras under 2014, men kommer sannolikt att skjutas framåt ytterligare några år. Fjärrvärme under konkurrens Trots låga elpriser visade fjärrvärmen på fortsatt god konkurrenskraft och försäljningen överträffade satta mål. För att ytterligare stärka fjärrvärmens attraktivitet och förtroendet hos kunderna inledde Göteborg Energi processen för medlemsskap i Prisdialogen under Prisdialogen är en branschöverenskommelse som innebär att fjärrvärmeföretag ska följa en bestämd process för att hålla en öppen dialog i frågor gällande prisändringsmodell och grund för prisjusteringar. I samband med nyproduktion av hus påverkas fjärrvärmens konkurrenssituation även av statliga byggregler och de miljöklassningssystem för fastigheter som finns på marknaden. Under året inleddes processen för att se över regelverket för byggnaders energiprestanda. Förnyelsebart utvecklas vidare Utvecklingen av småskalig elproduktion fortsatte under året. En utredning om så kallad nettodebitering sändes på remiss. Den resulterade i ett förslag där privatpersoner och företag ska ges möjligheten att producera el för egen räkning och att leverera ut överskottsel på nätet. För den el som levereras ut på nätet under ett år är förslaget att man ska kunna göra ett avdrag i kommande års inkomstskattedeklaration. Beslut väntas under första halvan av Beslutet kommer att innebära att energiföre tag får ett ansvar för att mäta och hantera den produktion som produceras lokalt och småskaligt. Stora svängningar för biogas Förutsättningarna för svensk biogas varierade kraftigt under året. Ett skäl var den rättsprocess som pågår kring möjligheten att utnyttja hållbarhetsdirektivet för att importera biogas producerad med produktionsstöd i andra EU-länder, vilket innebär en möjlighet att erbjuda biogas till mycket konkurrenskraftiga priser. Processen kommer med största sannolikhet att dra ut på tiden, vilket medför fortsatt osäkerhet kring förutsättningarna för såväl svenskproducerad biogas som importerad biogas. Efterfrågan på biogas påverkas även av en minskad försäljning av personbilar drivna med biogas. Orsaken till det är främst osäkerhet kring förutsättningarna för förmånsbeskattning av gasbilar. Inom den tunga sektorn sker en mer lovande utveckling för fordon med gasdrift. Ett nät av tankstationer för LNG (Liquidfied Natural Gas), det vill säga kyld gas, är på väg att etableras i södra Sverige. Detta för att möjliggöra prov med tunga lastbilar drivna av så kallade metandieselmotorer, som går på upp till cirka 90 procent gas och resterande del diesel. GÖTEBORG ENERGI 2013 OMVÄRLD OCH MARKNAD 13

14 Verksamhet Göteborg Energi arbetar med produkter som är avgörande för att samhället ska fungera och för de som bor och verkar där. Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag och erbjuder kunderna el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Företaget erbjuder också tjänster inom data- och telekommunikation och energieffektivisering. Göteborg Energi har alla slags kunder: privatpersoner, bostadsrättsföreningar, offentlig verksamhet såsom förskolor och sjukhus, stora och små företag som exempelvis SKF och butiker i Kville saluhall. Göteborg Energi är göteborgarnas energiföretag och ägs av göteborgarna. Det gör att företaget, om möjligt, arbetar ännu hårdare för att leverera prisvärda tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet.

15 Elnätet ger alla göteborgare tillgång till el Vi förväntar oss att det alltid ska finnas tillgång till el. När som helst ska vi bara kunna koppla in vår mobilladdare eller rakapparat. Det är via elnätet vi får ström i våra uttag. Utrustningen på stadens sjukhus, inom industrin och hushållsapparaterna i hemmen allt är beroende av el. Göteborg Energi äger och driver elnätet i Göteborg (exklusive Askim och Södra skärgården). Totalt är cirka kunder anslutna till Göteborg Energis elnät som är ungefär kilometer långt. Mer än 94 procent av nätet ligger under jord. Det gör det mindre sårbart mot väder och vind samt bidrar till hög leveranssäkerhet hade Göteborg Energi en leveranssäkerhet på 99,994 procent. Det innebär att medelavbrottstiden per kund var 34 minuter. Trygga leveranser till bra pris Elnätsavgiften som kunderna betalar för tillgång till el täcker bland annat kostnader för att bibehålla och utveckla både leverans- och elsäkerhet. Men det behövs också investeringar i till exempel utbyggnad av nätet när staden växer. För att kunna ombesörja prisvärda och säkra elleveranser arbetar Göteborg Energi aktivt med nätet. Bland annat installeras fjärrstyrda frånskiljare, vilka gör omkopplingar effektivare. Dessutom ökar Göteborg Energi andelen avbrottsfria planerade arbeten. Vid risk för avbrott aktiveras Göteborg Energis beredskapsorganisation. Så skedde exempelvis i samband med de återkommande höststormarna Vidare utvärderas alla incidenter för att företaget ska kunna dra lärdom av det inträffade och därigenom utvecklas ytterligare. Eftersom elnätet är ett naturligt monopol är marknaden reglerad. Variationen på elnätsavgiften beror bland annat på hur många kunder som är anslutna till nätet samt nätets struktur och standard. Energimarknadsinspektionen övervakar prissättningen och fungerar som kontrollmyndighet. Under 2013 har Göteborg Energi inte höjt elnäts av giften. Nils Holgersson-undersökningen som varje år jämför priser för elnätsavgifter, visar att Göteborg har den tolfte lägsta elnätsavgiften av landets 290 kommuner. Året före var Göteborg på plats 23. Enklare för kunden Elnätsföretagen har förhållandevis lite kontakt med kunderna i princip bara i samband med anslutning, faktura eller vid ett strömavbrott. Det Nils Holgerssonundersökningen 2013 Placeringar, topp fem samt Sveriges största kommuner 1. Skövde 2. Borlänge 3. Luleå 4. Bromölla 5. Ljungby 12. Göteborg 21. Linköping 44. Stockholm 139. Uppsala 226. Malmö I Nils Holgersson-undersökningen flyttas en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophantering, vatten och avlopp jämförs. Medelvärdet för elnätspris inklusive moms i hela riket är 74,2 öre per kwh. I Göteborg är siffran 52,7 öre per kwh vilket innebär att kommunen är den tolfte billigaste i landet. GÖTEBORG ENERGI 2013 VERKSAMHET 15

16 är därför extra viktigt att den kontakt som sker fungerar bra och möter kundens förväntningar. Göteborg Energi arbetar kontinuerligt med att förenkla för kunderna. Nytt för 2013 är att kunden kan teckna avtal för elnätet både över telefon och via webben. Under 2012 lanserades avbrottsinformation på webben och under 2013 sökte ett stigande antal kunder information via hemsidan. Göteborg Energi kommer under 2014 fortsätta utveckla informationen till kunderna. Överklagade intäktsramar Göteborg Energi och ett stort antal andra elnätsföretag överklagade den av Energimarknadsinspektionen reglerade intäktsramen för åren Intäktsramarna ska vara satta så att elnätsföretagen får en skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten. Göteborg Energi tilldelades en intäktsram som är lägre än vad modellen ger utrymme för vilket innebär att utrymmet för investe ringar och återinvesteringar begränsas. På sikt kan detta leda till försämrad service till kunderna. I mitten av december föll domen till elnätföretagens fördel, men domen har överklagats. Lyckat med timmätningssytem i egen regi I oktober 2012 infördes en ny lag som innebär att alla kunder ska kunna välja att köpa el som prisätts per timme. Det innebär att elnätsföretagen ska mäta kundernas förbrukning timvis och leverera siffrorna till elhandelsföretagen. Vid årsskiftet 2013/2014 hade cirka 350 av Göteborg Energis kunder valt en avtalsform som baseras på timmätning. Göteborg Energi var tidigt med att införa ett timmätningssytem. Det förberedande arbetet startade redan Under 2012 tog Göteborg Energi över systemet i egen regi. Resultatet är bra och insamlingsfrekvensen hög. Fler timvärden samlas in under rätt tid. Energi över gränserna Det finns en vilja inom EU att utveckla den inre marknaden så att det, på ett standardiserat sätt, går att handla med såväl el som gas över nationsgränserna. För att uppnå detta arbetar EU-kommissionen med att skapa ett gemensamt regelverk, inklusive så kallade Network Codes eller nätföreskrifter. Målet är att regelverket ska börja gälla 2014 i samtliga EU-länder. Förslaget skulle om det blir verklighet innebära stora förändringar. Bland annat planeras för en större tolerans avseende elnätfrekvens, vilket riskerar leda till en försämring av elleveransernas kvalitet. Det skulle också innebära stora investeringar för elnätsföretagen. Nordisk slutkundsmarknad Nordisk slutkundsmarknad handlar om att skapa en gemensam marknad för elhandel inom Norden. Syftet är att stärka kundens position genom att öka möjligheterna att välja elhandlare på en större marknad. Nordisk slutkundsmarknad innebär också att kunden endast får en faktura. Idag får kunderna separata fakturor för konsumerad el respektive elnät. Arbetet med Nordisk slutkundsmarknad började Ursprungsplanen var att förändringarna skulle genomföras 2015 men det kommer troligtvis att dröja ytterligare några år innan Nordisk slutkundsmarknad eventuellt blir verklighet. Eldriven städbåt År 2013 invigdes en specialkonstrue rad elbåt som ersätter den diesel drivna pråmen M/S Renat som städat Göteborgs vattenvägar i många år. Göteborg Energi förser den nya båten med förnyelsebar el från vindkraft. Resultatet av Svenskt kvalitetsindex Elnätsföretagen har generellt haft förhållandevis låga siffror i den årliga kundmätningen Svenskt kvalitetsindex, SKI. De senaste åren har kundnöjdheten ökat både bland Så FUNGERAR det Frekvensen på elnätet är ständigt 50 Hz, det finns alltså alltid ström i eluttaget. Men el går inte att lagra därför måste produktion och konsumtion vara i balans. Olika energikällor har olika egenskaper. Vindkraft har den stora fördelen att vara helt förnyelsebar men är helt väderberoende och därmed svårplanerad. När det blåser mindre kan vindkraften balanseras med vattenkraft eller kraft värme vilka båda är energikällor som går att kontrollera. Levererad energimängd mäts i kilowattimmar (kwh). Tillgänglig effekt mäts i kilowatt (kw). följande företag i koncernen bedriver Elnätsverksamhet Göteborg Energi Nät AB Partille Energi Nät AB Sörred Energi AB privat- och företagskunder. Det kan bland annat bero på att branschen blivit duktigare på att förklara för kunderna vad de betalar för låg Göteborg Energi Nät på 61,4 bland tillfrågade företagskunder och 63,3 bland privatkunder. Snittet för branschen var 64,8 respektive 65,4. Generellt har större företag en lägre siffra för kundnöjdhet än små företag med lokal förankring. 16 VERKSAMHET GÖTEBORG ENERGI 2013

17

18 El från olika energikällor El kan produceras på olika sätt, för Göteborg Energi är produktionssättet viktigt. Företaget ska se till att produktionen sker på ett sätt som minskar inverkan på miljö och klimat - utan att leveranssäkerheten tummas på. Göteborg Energi producerar el vid fyra kraftvärmeverk samt 18 vindkraftverk. Huvuddelen, 78 procent, producerades 2013 i Rya kraftvärmeverk. Totalt stod kraftvärme verken för 87 procent och vindkraften för 13 procent av elproduktionen. Elen säljs på nordiska el börsen Nord Pool där elpriserna avgörs av utbud och efterfrågan. Vindkraft Produktionen i vindkraftverken varierar beroende på vädret. Ett mindre blåsigt år kan det blåsa upp till 20 procent mindre än ett normalår och ett blåsigt år 20 procent mer. Göteborg Energi producerade 83 GWh under Det motsvarar el till ungefär lägenheter. År 2012 producerade företaget 85 GWh. Tillgängligheten i verken har varit god under året, 98,2 procent (98,3). Tillgänglighet är ett mått som anger hur stor andel av årets timmar som ett vindkraftverk varit användbart för elproduktion. Vindkraftsprojekt Vindkraftsetableringar föregås av långa tillståndsprocesser innan det kan beslutas om en investering. Under 2012 förvärvade Göteborg Energi tillstånd för att uppföra vindkraftparken i Skottfjället i Lysekils och Munkedals kommuner, vilket möjliggör uppförande av 13 vindkraftverk. Göteborg Energi påbörjade projektering under Göteborg Energi äger hälften av ett vindkraftsprojekt i Töreboda kommun. Under 2013 beviljades den tillståndsansökan som tidigare lämnats till Länsstyrelsen. Därmed ges möjlighet att uppföra nio vindkraftverk. Göteborg Energi fick avslag på en tillståndsansökan som lämnats avseende ett vindkraftsprojekt om sju verk i Rävbacka utanför Floda i Lerums kommun. Under 2013 fick Göteborg Energi även avslag på sin ansökan om att uppföra nio vindkraftverk utanför Mjöbäck i Svenljunga kommun. Göteborg Energi har därutöver tre projekt för vilka tillståndsansökan är inlämnad. På längre sikt är ambitionen att Göteborg Energis vindkraftsproduktion ska öka. Kattegatt Offshore Kattegatt Offshore är en satsning som görs tillsammans med Favonius AB. Projektet omfattar totalt 50 havsbaserade vindkraftverk utanför Hallandskusten. Tillståndsansökan skickades till Mark- och miljödomstolen i maj I september 2013 tillstyrkte kommunfullmäktige i Falkenberg ansökan om vindkraftsetableringen. Prövningen hos Mark- och miljödomstolen fortsätter därmed. Göteborg Energi har stöttat projektet under tillståndsprocessen och har förhandsrätt att köpa halva vindkraftsprojektet. Vindplats Göteborg I Översiktsplan 2009 pekade Göteborgs Stad ut hamninloppet som ett möjligt område för en vindkraftspark. Utredningen om etablering av vindkraft i hamninloppet har pågått sedan dess. Göteborg Energis styrelse beslutade hösten 2012 att gå vidare med ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen samt lämna frågan om kommunalt godkännande till de berörda kommunerna Göteborg och Öckerö. Under 2013 har båda kommunerna tillstyrkt projektet. Mark- och miljödomstolens prövning av tillståndsansökan förväntas bli färdig Kraftvärme Ett kraftvärmeverk är en anläggning som producerar både el och värme. I Göteborg Energis kraftvärmeverk används värmen i fjärrvärmenätet. 18 VERKSAMHET GÖTEBORG ENERGI 2013

19 Under 2013 uppgick elproduktionen totalt till 623 GWh (582 GWh). Rya kraftvärmeverk är Göteborg Energis största kraftvärmeverk. Det drivs med naturgas som är ett energieffektivt, fossilt bränsle med låga utsläpp av kväve oxider och helt fritt från utsläpp av svavel, stoft och partiklar. Produktionen i Rya kraftvärmeverk ersätter el från kolkondenskraftverk som har betydligt högre utsläpp av växthusgaser per producerad kwh. Göteborg Energi har ytterligare tre kraftvärmeverk; Högsbo kraftvärmeverk som drivs av naturgas, Rosenlundsverket som drivs av naturgas och olja, samt Sävenäsverket som drivs av biobränsle. Skattereduktion till mikroproducenter I maj 2012 tillsatte regeringen en utredning för att underlätta för enskilda att leverera småskaligt producerad förnyelsebar el till elnätet och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Utredningen blev klar under Från början var avsikten att införa så kallad nettodebitering. Det innebär att överskott av egenproducerad el levereras till elnätet och kvittas mot el som konsumeras när den egna produktionen inte är tillräcklig. Förslaget från 2013 innebär istället att privatpersoner eller företag kan få en skattereduktion för sin egenproducerade el. Det kommer sannolikt att fungera på samma sätt som ett rotavdrag, det vill säga att den egenproducerade elen överförs till nätet år ett och år två får elproducenten ansöka om skatte reduktion i sin inkomstskattedeklaration. Förslaget gick ut på remiss i juni och Göteborg Energi tillstyrker för slaget tillsammans med andra elleverantörer genom branschorganisationen Svensk Energi. följande företag i koncernen bedriver ELPRODUKTION Göteborg Energi AB Anläggningar för elproduktion Kraftvärme Rya kraftvärmeverk Högsbo kraftvärmeverk Sävenäsverket Rosenlundsverket Vindkraft Arendal/Risholmen, Göteborg Gårdsten, Göteborg Källeberg, Falköping Mariedamm, Askersund Töftedalsfjället, Dals-Ed GÖTEBORG ENERGI 2013 VERKSAMHET 19

20 Sveriges fjärde största elhandelsföretag Oavsett användningsområde mysbelysning på förskolan eller drift av tunga industrier köps el via elhandelsföretagen. Göteborg Energi Din El AB säljer prisvärd el och är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag. De flesta kunderna finns i Göteborg och Västra Götaland men allt fler privatkunder i övriga landet upptäcker DinEl. Sett till hela Sverige har DinEl en marknadsandel på 5 procent på privatkundssidan. Under 2013 har DinEl fortsatt växa. Företaget har nu över kunder och är jämsides med Bixia landets fjärde största elhandelsföretag, sett till antalet kunder. Väl rustade En stundande utmaning inom elhandel är Nordisk slutkundsmarknad som bland annat innebär att kunderna enbart får en faktura som inkluderar både förbrukad el och elnätavgiften. Läs mer på sidan 13. För elhandelsföretag kan detta komma att innebära betydande IT-investeringar. DinEl ska fortsätta att växa organiskt. Skalfördelar är viktiga eftersom marginalerna på marknaden är små. Goda kundrelationer är en förutsättning för framgång och DinEl har en aktiv kunddialog och satsar på en kundtjänst i toppklass. Privatkunderna väljer DinEl för att, till ett bra pris, få förnyelsebar energi som standard. Erbjudandet till företag och organisationer innehåller bland annat energieffektiviseringstjänster, konkurrenskraftiga priser och flexibla avtal. Resultatet av Svenskt Kvalitetsindex DinEl ökade i Svenskt Kvalitetsindex, SKI, från 63,3 till 67,5 på privatkundsmarknaden. Branschsnittet var 67,8. Företaget ökade även kundnöjdheten bland företagskunder från 63,6 till 66,2, branschsnittet var 65,2. DinEl har arbetat för att bli tydligare i att kommunicera prisvärdheten i erbjudandet och resultatet av SKI visar att företaget är på rätt väg. Energieffektiviseringskampanj gentemot privatkunder Under 2013 har DinEl arbetat med energieffektivisering gentemot privatkunder i högre utsträckning än tidi gare. Kunderna har erbjudits kostnadsfri energirådgivning via telefon. DinEl har också under året lånat ut energidisplayer till kunderna så att de själva kan förstå och granska sin energiförbrukning. Kunderna kan dessutom lära sig mer om energiförbrukning i hemmet genom ett virtuellt energismart hus på dinel.se. DinEl Miljöfond delade ut kronor När kunden gör tillval om Lokal VattenEl och Lokal VindEl avsätts 20 procent till DinEl Miljöfond som ger bidrag till projekt som verkar för ett hållbart Göteborgssamhälle. Under 2013 fick tio projekt dela på kronor. Projekten som premierades innefattade bland annat förbättrade vandringsvägar för fisk förbi vattenkraftsstationer och en tekniklåda för att inspirera och lära barn om tekniska möjligheter. Köper från småskaliga producenter DinEl handlar med el som produceras av småskaliga producenter och kunderna kan välja att teckna avtal om lokal vind- eller vattenel. Det handlar både om mindre anläggningar (vattenkraftstationer eller vindkraftverk) och privatpersoner som producerar el, då främst genom solceller. DinEl erbjuder skötsel av handel för småskaliga producenter eftersom man som liten producent inte alltid har möjlighet att ansvara för balanshantering och försäljning av el på den nordiska elbörsen. Sveriges största elhandelsföretag 1. Vattenfall 2. E.ON 3. Fortum 4. DinEl 4. Bixia följande företag i koncernen bedriver Elhandel Göteborg Energi Din El AB 20 VERKSAMHET GÖTEBORG ENERGI 2013

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Ale Fjärrvärme AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. 121BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Reko redovisning för Partille Energi FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el European Commission Directorate- Energy and Transport Matti Supponen Stockholm i november 2010 Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT GÖTEBORG ENERGI 1 JANUARI 31 AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT GÖTEBORG ENERGI 1 JANUARI 31 AUGUSTI DELÅRSRAPPORT GÖTEBORG ENERGI 1 JANUARI 31 AUGUSTI Delårsrapport för koncernen Göteborg Energi Koncernen Göteborg Energis resultat efter finansiella poster perioden 1 januari 31 augusti år uppgick till

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Innehåll Förvaltningsberättelse Kort om Göteborg Energi 3 Ekonomiska mål och styrning 3 Väsentliga händelser 2012 4 Tio år i sammandrag 5 Kommentarer till tio

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer

Välkomna på REKO-möte 2016

Välkomna på REKO-möte 2016 Välkomna på REKO-möte 2016 Vad är REKO FJÄRRVÄRME? REKO FJÄRRVÄRME är en kvalitetsmärkning framtagen av vår branschorganisation Svensk Fjärrvärme i samarbete med SABO, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer