Öresundskomiteens medlemmar är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundskomiteens medlemmar är:"

Transkript

1 Årsmagasin 2009

2 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete Kommittén är en politisk intresseorganisation som främjar samarbetet över Sundet på alla nivåer och tillvaratar Öresundsregionens intressen gentemot de två regeringarna samt Riksdagen och Folketinget, men också mot EU i Bryssel. Öresundskomiteen arbetar för att främja en debatt om och skapa en strategisk ram för Öresundsregionens framtida utveckling, främja arbetsmarknaden i Öresund, stärka infrastruktur och tillgänglighet samt främja öresundsintegrationen genom kultur och folkligt engagemang. Öresundskomiteens medlemmar är: Från svensk sida: Helsingborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne Från dansk sida: Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktrådene Hovedstaden och Sjælland Københavns Kommune region Hovedstaden region Sjælland Öresundskomiteens verkställande utskott består av 12 kommittémedlemmar med sex medlemmar från vardera svensk och dansk sida. Det verkställande utskottet möts minst fyra gånger om året. Ordförande och vice ordförande har ordförandeskapet i både kommittén och i det verkställande utskottet. Ordförande och vice ordförande byts ut efter ett år och varierar mellan en svensk och en dansk. Sekretariat Öresundskomiteens sekretariat, som består av tjänstemän, har ansvar för att genomföra kommitténs och det verkställande utskottets beslut. Sekretariatet ligger i Øresundshuset på Gammel Kongevej 1, 1610 Köpenhamn V. Lokalerna i Øresundshuset delas med andra organisationer som verkar i Öresundsregionen, bland andra Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet Öresundskomiteens arbete finansieras av medlemsorganisationerna, men även Nordiska Ministerrådet ger ekonomiskt stöd. Öresundskomiteens medlemmar väljer själva sina ordinarie representanter och suppleanter i Öresundskomiteen. Kommittén har 18 svenska och 18 danska ordinarie platser som följer valperioden i respektive land. Öresundskomiteen möts två gånger om året. 2

3 INNEHÅLL > > > > > > > > > > > > > > ØRUS Tilgængelighed og mobilitet Kunskap och innovation En sammanhållen och varierad arbetsmarknad Kultur och upplevelser Aktiviteter Samarbejdspartnere og netværk Kommunikation och marknadsföring, politisk intressebevakning Politiske arbejdsgrupper Publikationer Årsregnskab Møder i FU/VU og Öresundskomiteen Nytt från sekretariatet Politiker i Öresundskomiteen 3

4 Smeltediglen Øresund Hver morgen suser toget over Øresund stopfyldt med folk på vej til arbejde. År for år kører stadigt flere biler over Øresundsbroen og siden broen åbnede i 2000 er flere tusinde flyttet over på den anden side af Sundet. Broen er den livsnerve som driver integrationen frem i Øresundsregionen. Siden 2005 er antallet af pendlere fordoblet og i dag bor cirka mennesker på den ene side af Sundet og arbejder på den anden. Den overordnede tendens er, at svenskerne kommer til Danmark for at arbejde, mens danskerne kommer til Sverige for at bo. Öresundskomiteens opgave er at bane vej for integrationen. Forhindringerne er ofte forskellige love og regler i Sverige og Danmark som ikke harmonerer med hinanden. Målet er, at det skal være let at bo, studere og arbejde på kryds og tværs af regionen og over Øresund. ØRUS i støbeskeen 2009 har været et travlt år. I 2008 besluttede Öresundskomiteen at få udarbejdet en ny langsigtet udviklingsstrategi for Øresundsregionen, kaldet ØRUS. Den skal indeholde en vision for vækst og udvikling, som rækker 10 år ud i fremtiden. En stor del af 2009 er gået med at organisere referencegrupper, indsamle viden, analysere og udarbejde materiale til ØRUS, som præsenteres ved Øresundstinget den 28. maj Behovet for en langsigtet strategi blev yderligere tydeligt da OECD i marts 2009 udgav en rapport, som blandt andet omhandlede Øresundsregionen. Her konkluderede OECD, at der er et stort uudnyttet vækstpotentiale i Øresundsregionen, men hvis det skal realiseres kræver det yderligere samarbejde og integration i regionen. En anden væsentlig del af årets arbejde har været at skabe netværk og samarbejde i og omkring regionen. Det gælder blandt andet i spørgsmålet omkring infrastruktur. Den dansk-tyske beslutning om at bygge en fast forbindelse over Femern Bælt vil give Øresundsregionen en central position i forbindelsen mellem Skandinavien og Kontinentaleuropa. Derfor ligger det højt på Öresundskomiteens prioriteringsliste at bringe svenske og danske trafikpolitikere sammen, så der tages beslutninger, der er langsigtede og som tager højde for Øresundsregionen som vækstområde. Derfor tog Öresundskomiteen initiativ til et møde mellem det danske og svenske trafikudvalg i oktober og årets Öresundsting i september stod i infrastrukturens tegn med deltagelse af mere end 250 erhvervsfolk, politikere og eksperter. Stort forskningsprojekt til regionen 2009 blev desuden et skelsættende år, da det blev besluttet at placere det fælleseuropæiske forskningsprojekt ESS (European Spallation Source) i Øresundsregionen nærmere betegnet i Lund. Øresundsregionen har Nordeuropas største koncentration af højtuddannet arbejdskraft, 4

5 mange videnstunge virksomheder og gode trafikforbindelser blandt andet i kraft af Kastrup Lufthavn. Det var nogle af de vigtigste begrundelser for at placere projektet i Lund. Byggeriet af ESS er en investering på cirka 11. milliarder DKK. Forskningsfaciliteten vil blandt andet indeholde verdens stærkeste neutronkilde, som skal bruges til forskning i stoffer inden for både fysik, biologi, sundhed og ingeniørvidenskaberne. Byggeriet af ESS begynder i 2010 og vil kunne tages i brug i Sidst, men ikke mindst er 2009 gået med at forberede Øresundsbroens 10 års jubilæum i Det bliver fejret med en lang række arrangementer og aktiviteter i løbet af hele året. Helt i Øresundsregionens ånd kommer arrangementerne til verden i samarbejde på tværs af Sundet, og vil foregå både i Sverige og i Danmark du kan kende begivenhederne på det fælles jubilæumssymbol Ø. Med venlig hilsen Öresundskomiteens Formandsskab: Vibeke Storm Rasmussen og Jerker Swanstein Vibeke Storm Rasmussen Regionsrådsformand Region Hovedstaden Mikael Stamming Direktör Öresundskomiteen Jerker Swanstein Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 5

6 ØRUS EN ØRESUNDSREGIONAL Udviklingsstrategi En af de store opgaver i 2009 har været udarbejdelsen af en ny langsigtet udviklingsstrategi for Øresundsregionen. Øresundsregionen har et stort uudnyttet potentiale som vækstområde, men hvis det skal realiseres kræver det en tættere integration. Det konkluderer OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) i en rapport, som udkom i marts Mere konkret peger OECD på at Danmark og Sverige bør styrke integrationen af arbejdsmarkedet og øge samarbejdet omkring forskning og innovation. Desuden bør der ske en yderligere harmonisering af lovgivning, blandt andet på skatteområdet, og så skal der tages højde for den stigende trafik. OECD anbefaler at Øresundsregionen i højere grad bruges strategisk til at tiltrække events, turister og virksomheder fra udlandet. OECD s konklusioner og anbefalinger er helt på linie med Öresundskomiteens opfattelse og ambitioner for regionen. Allerede i 2008 besluttede Öresundskomiteen at få udarbejdet en langsigtet udviklingsstrategi for vækst og udvikling i de næste 10 år. Strategien har fået navnet ØRUS (ØresundsRegional UdviklingsStrategi) og den skal fokusere på fire hovedtemaer: På tværs af de fire hovedtemaer skal der lægges særlig vægt på tre værdier: Attraktivitet og åbenhed Klima og miljø Sundhed og helse ØRUS et resultat af et frugtbart samarbejde mellem mange aktører på begge sider af Sundet. For hvert emneområde er der nedsat en referencegruppe, som består af eksperter og aktører som har viden om det relevante temaområde. Referencegrupperne har i løbet af 2009 kommet med deres input til udviklingsstrategien. Desuden er nøglepersoner i regionen blevet interviewet og der er blevet afholdt rundbordssamtaler. Alt input og materiale er blevet samlet og bearbejdet af Öresundskomiteens Sekretariat og medarbejdere i komiteens medlemsorganisationer. Den nye vision for Øresundsregionen bliver offentliggjort den 28. maj 2010, på det årlige Øresundsting. Tilgængelighed og mobilitet Viden og innovation Et sammenhængende og varieret arbejdsmarked Kultur og oplevelser i Øresundsregionen 6

7 7

8 8

9 ØRUS Tilgængelighed og mobilitet Infrastrukturen spiller en helt afgørende rolle hvis Øresundsregionen skal være en konkurrencedygtig vækstregion. Derfor er en af Öresundskomiteens højeste prioriteringer at skubbe på en infrastrukturel udvikling, som er både visionær, bæredygtig og helhedsorienteret. Med den dansk-tyske beslutning om at bygge en forbindelse over Femern Bælt bliver Øresundsregionen et knudepunkt i trafikken mellem kontinentaleuropa og Skandinavien. Det vil utvivlsomt betyde mere trafik og mere godstransport via jernbanerne og det vil øge behovet for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Der findes i dag ingen konkrete planer for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, men det er op til overvejelse i både Sverige og Danmark. I 2008 aftalte de to landes trafikministre at lave en fælles analyse og kortlægning af trafikken over Øresund. Efter et møde med den svenske trafikminister Åsa Torstensson i maj 2009, sagde den daværende danske trafikminister Lars Barfoed, at han var åben over for en ny fast forbindelse, hvis behovet skulle opstå. Øresundsting Den 11. september 2009, afholdt Öresundskomiteen det årlige Øresundsting. Tinget var arrangeret i samarbejde med IBU (Infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen) og havde temaet Infrastruktur og holdbar udvikling i Øresundsregionen. Her mødtes over 250 eksperter, erhvervsfolk, politikere og andre interessenter og debatterede regionens trafikale fremtid. En af de gennemgående temaer var vigtigheden af at sikre Københavns Lufthavn som trafikalt knudepunkt også i fremtiden og et højere infrastrukturelt niveau for kollektiv transport med bedre jernbaner og højhastighedstoge. Godskorridor til Napoli Den svenske infrastrukturminister og den danske trafikminister underskrev den 11. juni 2009 en stor politisk aftale med sine europæiske kollegaer om en godskorridor fra Stockholm via Danmark til Napoli. Udover Danmark og Sverige underskrev også Tyskland, Østrig og Italien. Korridoren kommer til at udgøre en vital del af jernbanegodstransporten mellem Nordeuropa og Sydeuropa. Møde mellem Trafikudvalget og Trafikskottet Den oktober mødtes Folketingets Trafikudvalg med det svenske Trafikskottet i Malmö. Det var Öresundskomiteen som tog initiativ til mødet for at gøre de to stater opmærksomme på vigtigheden af at tænke langsigtet, og over landegrænser, når der skal tages trafikbeslutninger. Det er helt centralt, ikke mindst hvis Øresundsregionen skal være ordentligt forberedt, når forbindelsen over Femern Bælt åbner i Det blev to dage med inspirerende debat om de centrale trafikspørgsmål, som fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og betydningen af Kastrup Lufthavn. Flere af politikerne roste initiativet og opfordrede Öresundskomiteen til også i fremtiden at arrangere møder mellem de to landes trafikudvalg. 9

10 ØRUS Kunskap och innovation Kunskapsutveckling och innovation blir allt viktigare i konkurrensen med andra regioner. Bara genom en samlad insats har Öresundsregionen den kritiska massa som krävs för att kunna vara konkurrenskraftiga på en internationell nivå. Därför måste Öresundsregionen utnyttja sina resurser inom kunskap och innovation till fullo, på tvärs över Sundet. Öresundskomiteen arbetar tillsammans med till exempel Øresundsuniversitetet, Medicon Valley Alliance och Øresund Entrepreneurship Academy, för att skapa bättre möjligheter till samarbete inom kunskap och innovation i Öresundsregionen. Följande områden anser Öresundskomiteen vara prioriterade för arbetet: Öresundsregionen ska ha en gemensam och sammanhängande utbildningsmarknad med ett väl fungerande samarbete mellan regionens utbildningsinstitutioner och praktikplatser Öresundsregionen ska ha stark internationell dragningskraft på forskare och studenter Användningen av goda erfarenheter på tvärs över Sundet, samt att stötta innovation och entreprenörskap God koordinering av insatser i regionen med syfte att attrahera internationella forskningsprojekt och forskningsmedel ESS till Öresundsregionen Beslutet om att placera den europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source Scandinavia) i Öresundsregionen (Lund och delvis Köpenhamn) kom den 28 maj. Valet av Lund som plats för ESS visar att Öresundsregionen håller internationell toppklass och den nya anläggningen ger stora möjligheter för att regionens kärnkompetenser inom forskning och innovation stärks ytterligare. Colin Carlile, direktör för ESS Scandinavia, kom till Öresundskomiteens möte i Malmö stadshus den 29 maj, det vill säga dagen efter att beslutet om placeringen hade offentliggjorts. Öresundskomiteen politiker hade möjlighet att ställa frågor direkt till Colin Carliles efter hans föredrag om vad den stora forskningsanläggningen kommer att betyda för Öresundsregionen samt vilka kvalifikationer som avgjorde beslutet om placeringen i Lund. Öppet brev till svenska ministrar Med anledning av ESS skrev Öresundskomiteen ett öppet brev med rubriken ESS behöver Kastrups internationella flyg, till Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, den 10 september. Brevet uppmärksammade att Kastrup är en förutsättning för placeringen av ESS i Öresundsregionen, samt var en vädjan från Öresundskomiteen till den svenska regeringen om att föra en dialog med Danmarks regering för att kunna säkerställa Kastrups flygplats. 10

11 ØRUS En sammanhållen och varierad arbetsmarknad För Öresundsregionens framtida utveckling är det avgörande att ha en väl fungerande gemensam arbetsmarknad som är öppen och attraktiv för både de som är bosatta och de som flyttar till regionen. Behovet av rätt utbildad och högutbildad arbetskraft är stort inom olika framtidsbranscher. Men det är också viktigt att kunna tillgodose behovet av arbetskraft inom serviceyrken både inom den offentliga och privata sektorn. För att möta den kommande arbetskraftsbristen på båda sidor av Sundet är det viktigt att man från nationell, regional och kommunal nivå arbetar utifrån ett öresundsregionalt perspektiv i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetskraften och där företagen kan använda hela regionen som en sammanhållen marknad. Det kräver bland annat bättre information från myndigheter och en harmonisering av regelverk och utbildningar. Utveckla analys- och prognosinstrument Det är en prioriterad uppgift att utveckla den gränsregionala arbetsmarknadsstatistiken och att utveckla analys- och prognosinstrument för att göra det möjligt att bättre kunna förutse arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och kompetens. Öresundskomiteen ska tillsammans med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, Nordiska ministerrådet/gränshinderforum verka för att kvarstående gränshinder så långt möjligt tas bort genom: 2 Att få anpassat skattesystemet, socialförsäkringssystemet och a-kassesystemet så att arbete och boende på olika sidor av Öresund underlättas. 3 Att skapa ett system som gör det möjligt för samma yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. Gränshinder under lupp Under ett offentligt seminarium i Stockholm den 1 april 2009, presenterade Socialförsäkringsutskottet och Socialdepartementet resultaten av tio års arbete med att förenkla och modernisera reglerna om socialförsäkring när man flyttar inom EU. Sedan maj 2009 driver Öresundskomiteen en arbetsgrupp tillsammans med danska och svenska myndigheter för att identifiera, och förhoppningsvis också kunna lösa, gränshinder för näringslivet. Under våren 2009 bjöd arbetsgruppen in representanter för näringslivet i Öresundsregionen till rundabordssamtal. Syftet med dessa samtal var att få in synpunkter och idéer för arbetsgruppen att gå vidare med. Tjänstebilar var bland annat ett upplevt gränshinder som uppmärksammades under samtalen och som utreds under 2009 och Öresunddirekt, den gemensamma informationsservicen på båda sidor av Sundet, ska vidareutvecklas. Tjänsten ska säkra överblicken över möjligheter, ramar och regler samt vara behjälplig för företag och arbetssökande i Öresundsregionen. Servicen ska tillhandahållas i samarbete med regioner, kommuner och berörda statliga myndigheter. 11

12 ØRUS Kultur och upplevelser Kultur och andra upplevelser är viktiga i förhållande till upplevelsen av Öresundsregionen som en öppen och attraktiv region. Det är betydelsefullt för att attrahera människor och företag och för att säkra enskilda människors förståelse för och samspel med det omgivande samhället. Därför ingår Kultur och upplevelser som en viktig del i ÖRUS. Det finns en medvetenhet i regionen om att ett levande, varierat och kvalitativt kulturliv utgör en viktig resurs för att skapa innovativa processer och utveckling av nya branscher och produkter. Vidare är ökad kulturaktivitet för barn och unga över Öresund en möjlighet för att stärka deras förmåga till att söka kreativa lösningar och även i vuxen ålder se regionen som en möjlig plats för skapande aktiviteter. Kultur och upplevelser är stora tillgångar både för regionens egna medborgare och för de som besöker regionen. Men dessa sektorer är i många delar utsatta för en stark internationell konkurrens från andra storstadsregioner. Det gäller särskilt stora evenemang, men också film, bildkonst etc. En öresundsregional strategi för kultur och upplevelser är därför nödvändig för att kunna möta den globala konkurrensen. Kultur är verktyg för integrationen Motivet att satsa på kultur och upplevelser är främst dess betydelse som verktyg för integrationen. Detta område är mycket viktigt eftersom en region med kreativa miljöer har lättare att attrahera både företag och människor. Större evenemang är viktiga som medel i den internationella konkurrensen mellan olika storstadsregioner. Genom Kultur och upplevelser som en viktig del av ÖRUS vill Öresundskomiteen lyfta fram och utveckla Öresundsregionen som: En region med en markant gemensam satsning på kultur i skolor och i idrottsföreningar, ska stimulera barn och unga att tidigt komma i kontakt med kulturen på båda sidor av Sundet, och därmed bli ambassadörer för dialog och samarbete tvärs över Öresund En region som har flera stora internationella och prestigefyllda evenemang och som har blivit ett attraktivt och populärt besöksmål för turister från alla delar av världen, en region där medborgarna helt naturligt utnyttjar utbudet av kultur och upplevelser i hela regionen oavsett var de bor En region där medborgarna i Öresundsregionen förhåller sig naturligt till att utnyttja hela regionens utbud och potential Referensgrupp för kulturvision och strategi i Öresundsregionen Öresundskomiteens politiska arbetsgrupp för kultur har tillsammans med Öresundskomiteens verkställande utskott, utsett en referensgrupp för kultur. Referensgruppen arbetade under 2009 med att konkretisera visioner och strategier för kulturen i Öresundsregionen. Som utgångspunkt för arbetet har referensgruppen bland annat Öresundskomiteens idéupplägg till kulturvision samt synpunkter från konferensen KulturParlament Øresund som arrangerades på Operan i Köpenhamn i februari 2009 (mer information om KulturParlament Øresund, se avsnittet Aktiviteter ). Resultaten från referensgruppens arbete ingår i ÖRUS. 12

13 13

14 14

15 Aktiviteter 2009 KulturParlament Øresund Öresundsregionen profilerade hållbarhet på MIPIM i Cannes Hur kan vi samarbeta över Sundet och tillsammans få Öresundsregionen att utvecklas till att bli en spjutspets inom kulturområdet? Intresset var stort för att dryfta detta spörsmål på KulturParlament Øresund, som Öresundskomiteen arrangerade tillsammans med Kultur Skåne, på Operan i Köpenhamn den 27 februari. Operans scen Takkelloftet fyllde snabbt sina 180 platser med politiker och tjänstemän från hela Öresundregionen under KulturParlament Øresund, vilket är ett bevis på att kulturpolitik engagerar. Paneldebatt om kulturens roll för utvecklingen KulturParlamentets första paneldebatt hade rubriken Kultur som regional utvecklingsfaktor - från vision till verklighet. I debatten deltog Lars Nittve, chef för Moderna museet i Stockholm, Gerda Hempel, ledare för Artlab, styrelsemedlem i Center för Kultur og Oplevelseøkonomi samt ordförande i Kreativt Forum, Københavns Kommune, Carina Brorman, kommunikationsdirektör för E.ON Sverige AB, Christian Sestoft, vice direktör i Danskt Erhverv, Per Svensson, sekreterare för den svenska kulturutredningen samt Dorte Skot-Hansen, chef för Kulturpolitiske studier, Danmarks Biblioteksskole. MIPIM i Cannes är världens främsta mässa inom investeringar i städer, regioner och i fast egendom. Cirka personer från 80 olika länder deltog i mässan den mars. Malmö stad och Copenhagen Capacity hade en gemensam utställning 200 kvadratmeter för Öresundsregionen, som uppmärksammade regionen på båda sidor av Sundet, under rubriken Hållbarhet. Totalt backade 20 företagspartners och 50 sponsorer upp projektet. Kommunstyrelsens ordförande i Mamö stad, Ilmar Reepalu, invigningstalade i Öresundsregionens utställning. Öresundskomiteens direktör Mikael Stamming var på plats för att se hur Öresundsregionen kan visa upp sig i stora internationella sammanhang. Paneldebatt om både utmaningar och möjligheter Den andra paneldebatten hade rubriken Öresundsregional kulturpolitik utmaningar och möjligheter. I panelen deltog Pia Allerslev, kulturborgmester Københavns Kommune, Carina Nilsson, ordförande för kulturnämnden i Malmö stad samt kommunalråd, Göran Larsson, chef för Malmö museer, Ola Mattisson, universitetslektor i ekonomi vid Lunds universitet, Flemming Olsen, Børne og kulturdirektør Herlev Kommune samt ordförande för nätverket Kreative Byer samt Lead Partner för projektet Øresundsregionen som kreativ metapol och Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd samt ordförande för Öresundskomiteens arbetsgrupp för kultur. 15

16 Aktiviteter 2009 Council of European Municipalities and Regions i Malmö Rundabordssamtal tema gränshinder för näringslivet Öresundskomiteen deltog i Council of European Municipalities and Regions (CEMR) kongress som ägde rum i Malmö den april, med monter och en så kallad Technical Visit till Malmö Arena där Pia Kinhult (m) ledamot i Öresundskomiteen och regionråd, Region Skåne samt Daniel Persson, senior advisor för Öresundskomiteen, berättade om integrationen över gränserna i Öresundsregionen. Klimatfrågan stod i fokus under CEMR och den viktigaste punkten handlade om det klimatavtal som ska ersätta Kyotoavtalet Invandring och migration samt offentlig service var några andra frågor som togs upp. Kongressen, som arrangeras vart tredje år, samlar ett tusental företrädare från Europa och andra länder, och är ett ypperligt tillfälle för deltagarna att träffas, lyssna, debattera och lära av varandra. Under perioden maj till november genomförde Öresundskomiteen åtta rundabordssamtal med företag, myndigheter, a-kassor, rådgivningsbyråer och arbetsmarknadens parter på båda sidor av Sundet för att ta del av deras syn på näringslivets möjligheter och problem i Öresundsregionen. Samtalen genomfördes tack vare medel från Nordiska Ministerrådet och var ett tätt samarbete med Gränshinderforum. Ole Stavad och Pia Kinhult deltog också i arbetet. Rundabordssamtalen resulterade i identifiering av flera gränshinder. Förslag till lösningar togs också fram. Efter samtalen diskuteras nu frågan om arbete i två länder, för två olika arbetsgivare, på nationell nivå. Dessa rundabordsamtal är en del av ett större projekt som handlar om näringslivets möjligheter i Öresundsregionen som planeras vara klart i maj Förutom rundabordsamtalen innebär projektet även framtagande av statistik, intervjuer och studiebesök i andra europeiska gränsregioner. 16

17 Aktiviteter 2009 Konferens om Östersjöstrategin Deklaration för samarbete i sydvästra Östersjöregionen Öresundskomiteen var representerat av analytiker Birgitte Steenstrup under konferensen om Östersjöstrategin med fokus entreprenörskap, som ägde rum i Warsawa den 3 juni. Under konferensen presenterades den första makrostrategin inom EU för hela Östersjöområdet. Hur kan vi försäkra oss om att Fehmarn Bält-förbindelsen inte bara blir ett transportprojekt, utan att det också banar väg för forskningssamarbete, en arbetsmarknad utan gränshinder och ekonomisk tillväxt? Politiker från Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig- Holstein och Hamburg, träffades i Lübeck 2-3 juni, i samband med konferensen Etablering av nya broar i den sydvästliga delen av Östersjöregionen. Under konferensen blev de fem regionerna överens om att genomföra en gemensam analys av möjligheter och utmaningar men också strategier för att hantera utmaningarna och se till att Fehmarn Bält-förbindelsen blir en hävstång i utbyggandet av effektiva och miljövänliga trafikleder mellan regionerna. Förutom infrastruktur, diskuterade politikerna behovet av att skapa en gemensam arbetsmarknad. Med utgångspunkt i erfarenheterna från Öresundsregionen vill regionerna arbeta för ett gemensamt erkännande av ländernas olika utbildningssystem, sprida språkkunskaper och intensifiera samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, Öresundskomiteen och de nationella arbetsförmedlingarna. Innan konferensen avslutades skrev de fem regionerna under på en deklaration för att skapa samarbete kring vetenskap, infrastruktur, turism, regional utveckling och kultur. 17

18 18

19 Aktiviteter 2009 Almedalen: Är Öresundsregionen Sveriges bästa tillväxtregion? moderaternas arbetstämma i västerås Hur gör vi för att utnyttja den potential som Öresundsregionen har och hur kan vi överbrygga de hinder som finns? Frågeställningen var central när Öresundskomitteen, Region Skåne och Företagarna Region Syd arrangerade ett seminarium hos Högskolan på Gotland under Almedalsveckan den första juli. Bland talarna fanns Pia Kinhult, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne och ledamot i Öresundskomiteen samt Claes Håkansson, senior advisor i Öresundskomiteen. Under dagen togs frågor om regionens framtida ekonomiska utveckling, arbetskraftsmobilitet och transportlösningar upp. En central fråga under hela arrangemanget var hur man får organisationer av olika slag att samarbeta över gränserna för att möta framtidens utmaningar. När moderaterna höll sin arbetsstämma i Västerås den augusti, deltog Öresundskomiteen med både monter och aktiviteter. Många moderata politiker stannade till vid Öresundskomiteens monter för att höra om det politiska arbetet i Öresundsregionen. När Öresundskomiteen arrangerade Öresundsmingel fredagen den 28 augusti, hade politikerna möjlighet att träffa kommitténs moderata ledamöter samt personal från Öresundskomiteens sekretariat, över lite smörrebröd och öl. Öresundsminglet blev både uppskattat och välbesökt. Sveriges öresundsminister/socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, minglade bland annat med migrationsminister Tobias Billström i Öresundskomiteens monter. Att skatter och regelverk är olika i Öresundsregionen beskrevs som ett hot mot integrationen och den ekonomiska tillväxten. Samarbetet i Öresundskomiteen togs upp som ett bra exempel på samarbete över en nationsgräns med syfte att påskynda en god utveckling. Almedalsveckan, även kallad Politikerveckan, genomförs i Visby på Gotland den första hela veckan i juli varje år. Företrädare för de svenska politiska partierna samlas och diskuterar politik i Almedalen sedan 1968, och även intresseorganisationer och företag arrangerar seminarier. 19

20 Aktiviteter 2009 Socialdemokraternas jobbkongress i Stockholm Regionala frågor i fokus under svenskt ordförandeskap i EU Öresundskomiteen var på plats när cirka svenska socialdemokrater genomförde sin jobbkongress på Älvsjömässan i Stockholm den 28 oktober - den 1 november. Med en bemannad monter mötte tjänstemän från Öresundskomiteens sekretariat aktiva socialdemokrater från hela Sverige för att diskutera Öresundsregionens utveckling. Kommitténs egna ledamöter passade på att agera Öresundsambassadörer under hela kongressen och när de hade möjlighet hälsade de också på i utställningen. Under fredagens Öresundsmingel, där både smörrebröd och öl serverades, kunde politiker från hela Sverige passa på att diskutera Öresundsfrågor med politiker från Öresundskomiteen. Regionalt ansvar och centrum kontra periferi var ämnen som dryftades när Sveriges olika regioner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade konferensen Climate and Jobs local solutions?, i Bryssel den 8 september. Öresundskomiteen var representerat av både Ilmar Reepalu, från det verkställande utskottet, och direktör Mikael Stamming. Konferensen var något av en upptakt inför höstens aktiviteter inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. I programmet fanns fyra olika workshops med rubrikerna klimat, arbete, infrastruktur och energi. Totalt deltog cirka 400 personer samt tolv talare och ett tiotal medierepresentanter. Ilmar Reepalu deltog i den inledande paneldebatten, tillsammans med bland andra Näringsdepartementets statssekreterare Jöran Hägglund och Lena Ek från Europaparlamentet. Diskussionen handlade om det lokala och regionala ansvaret, den nivå där det praktiska sker, kontra det nationella och EU. Under rubriken infrastruktur talade bland andra Mikael Stamming för Öresundsregionen. Mycket av hans tal handlade om Europas centrum och om Skandinavien som periferi. Betydelsen av Fehmarn Bält-förbindelsen och Öresundsbron togs också upp samt att arbetet med Nordiska Triangeln inte får avstanna, med tanke på att EU just nu storsatsar på öst-väst förbindelserna. 20

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Öresundsregionen the human capital of scandinavia

Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen The Human Capital of Scandinavia Öresundsregionen är en av Europas mest attraktiva och dynamiska tillväxtregioner. Tillsammans har vi

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter...

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... Kommunikationsplan Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... 6 Aktivitetslista och tidsplan... 7 Ansvar... 7 Budget...

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark En kulturvision för öresundsregionen En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark Öresundsregionen Öresundsregionen består av Skåne på den svenska sidan av Öresund och Själland, Lolland, Falster och

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema:

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema: I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N Tema: EKONOMISK TILLVÄXT Föreningslivet som tillväxtmotor -side 6 Øresundsregionen ligger i den europæiske top, men presses i de kommende år

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Emmy Harlid Utvecklingsstrateg 0702-753206 emmy.harlid@skane.se Datum 2015-08-13 1 (9) Agenda för s ordförandeskap i STRING 2015-2016 Inledning STRING

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Nätverksbaserad urban innovation. Öresundsregionen version 3.0. Underlag till IBU:s projekt om Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid

Nätverksbaserad urban innovation. Öresundsregionen version 3.0. Underlag till IBU:s projekt om Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid Öresundsregion version 3.0 Nätverksbaserad urban innovation Öresundsregionen version 3.0 Underlag till IBU:s projekt om Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid Oxford Research 29 augusti, 2009

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer