Öresundskomiteens medlemmar är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundskomiteens medlemmar är:"

Transkript

1 Årsmagasin 2009

2 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete Kommittén är en politisk intresseorganisation som främjar samarbetet över Sundet på alla nivåer och tillvaratar Öresundsregionens intressen gentemot de två regeringarna samt Riksdagen och Folketinget, men också mot EU i Bryssel. Öresundskomiteen arbetar för att främja en debatt om och skapa en strategisk ram för Öresundsregionens framtida utveckling, främja arbetsmarknaden i Öresund, stärka infrastruktur och tillgänglighet samt främja öresundsintegrationen genom kultur och folkligt engagemang. Öresundskomiteens medlemmar är: Från svensk sida: Helsingborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne Från dansk sida: Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktrådene Hovedstaden och Sjælland Københavns Kommune region Hovedstaden region Sjælland Öresundskomiteens verkställande utskott består av 12 kommittémedlemmar med sex medlemmar från vardera svensk och dansk sida. Det verkställande utskottet möts minst fyra gånger om året. Ordförande och vice ordförande har ordförandeskapet i både kommittén och i det verkställande utskottet. Ordförande och vice ordförande byts ut efter ett år och varierar mellan en svensk och en dansk. Sekretariat Öresundskomiteens sekretariat, som består av tjänstemän, har ansvar för att genomföra kommitténs och det verkställande utskottets beslut. Sekretariatet ligger i Øresundshuset på Gammel Kongevej 1, 1610 Köpenhamn V. Lokalerna i Øresundshuset delas med andra organisationer som verkar i Öresundsregionen, bland andra Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet Öresundskomiteens arbete finansieras av medlemsorganisationerna, men även Nordiska Ministerrådet ger ekonomiskt stöd. Öresundskomiteens medlemmar väljer själva sina ordinarie representanter och suppleanter i Öresundskomiteen. Kommittén har 18 svenska och 18 danska ordinarie platser som följer valperioden i respektive land. Öresundskomiteen möts två gånger om året. 2

3 INNEHÅLL > > > > > > > > > > > > > > ØRUS Tilgængelighed og mobilitet Kunskap och innovation En sammanhållen och varierad arbetsmarknad Kultur och upplevelser Aktiviteter Samarbejdspartnere og netværk Kommunikation och marknadsföring, politisk intressebevakning Politiske arbejdsgrupper Publikationer Årsregnskab Møder i FU/VU og Öresundskomiteen Nytt från sekretariatet Politiker i Öresundskomiteen 3

4 Smeltediglen Øresund Hver morgen suser toget over Øresund stopfyldt med folk på vej til arbejde. År for år kører stadigt flere biler over Øresundsbroen og siden broen åbnede i 2000 er flere tusinde flyttet over på den anden side af Sundet. Broen er den livsnerve som driver integrationen frem i Øresundsregionen. Siden 2005 er antallet af pendlere fordoblet og i dag bor cirka mennesker på den ene side af Sundet og arbejder på den anden. Den overordnede tendens er, at svenskerne kommer til Danmark for at arbejde, mens danskerne kommer til Sverige for at bo. Öresundskomiteens opgave er at bane vej for integrationen. Forhindringerne er ofte forskellige love og regler i Sverige og Danmark som ikke harmonerer med hinanden. Målet er, at det skal være let at bo, studere og arbejde på kryds og tværs af regionen og over Øresund. ØRUS i støbeskeen 2009 har været et travlt år. I 2008 besluttede Öresundskomiteen at få udarbejdet en ny langsigtet udviklingsstrategi for Øresundsregionen, kaldet ØRUS. Den skal indeholde en vision for vækst og udvikling, som rækker 10 år ud i fremtiden. En stor del af 2009 er gået med at organisere referencegrupper, indsamle viden, analysere og udarbejde materiale til ØRUS, som præsenteres ved Øresundstinget den 28. maj Behovet for en langsigtet strategi blev yderligere tydeligt da OECD i marts 2009 udgav en rapport, som blandt andet omhandlede Øresundsregionen. Her konkluderede OECD, at der er et stort uudnyttet vækstpotentiale i Øresundsregionen, men hvis det skal realiseres kræver det yderligere samarbejde og integration i regionen. En anden væsentlig del af årets arbejde har været at skabe netværk og samarbejde i og omkring regionen. Det gælder blandt andet i spørgsmålet omkring infrastruktur. Den dansk-tyske beslutning om at bygge en fast forbindelse over Femern Bælt vil give Øresundsregionen en central position i forbindelsen mellem Skandinavien og Kontinentaleuropa. Derfor ligger det højt på Öresundskomiteens prioriteringsliste at bringe svenske og danske trafikpolitikere sammen, så der tages beslutninger, der er langsigtede og som tager højde for Øresundsregionen som vækstområde. Derfor tog Öresundskomiteen initiativ til et møde mellem det danske og svenske trafikudvalg i oktober og årets Öresundsting i september stod i infrastrukturens tegn med deltagelse af mere end 250 erhvervsfolk, politikere og eksperter. Stort forskningsprojekt til regionen 2009 blev desuden et skelsættende år, da det blev besluttet at placere det fælleseuropæiske forskningsprojekt ESS (European Spallation Source) i Øresundsregionen nærmere betegnet i Lund. Øresundsregionen har Nordeuropas største koncentration af højtuddannet arbejdskraft, 4

5 mange videnstunge virksomheder og gode trafikforbindelser blandt andet i kraft af Kastrup Lufthavn. Det var nogle af de vigtigste begrundelser for at placere projektet i Lund. Byggeriet af ESS er en investering på cirka 11. milliarder DKK. Forskningsfaciliteten vil blandt andet indeholde verdens stærkeste neutronkilde, som skal bruges til forskning i stoffer inden for både fysik, biologi, sundhed og ingeniørvidenskaberne. Byggeriet af ESS begynder i 2010 og vil kunne tages i brug i Sidst, men ikke mindst er 2009 gået med at forberede Øresundsbroens 10 års jubilæum i Det bliver fejret med en lang række arrangementer og aktiviteter i løbet af hele året. Helt i Øresundsregionens ånd kommer arrangementerne til verden i samarbejde på tværs af Sundet, og vil foregå både i Sverige og i Danmark du kan kende begivenhederne på det fælles jubilæumssymbol Ø. Med venlig hilsen Öresundskomiteens Formandsskab: Vibeke Storm Rasmussen og Jerker Swanstein Vibeke Storm Rasmussen Regionsrådsformand Region Hovedstaden Mikael Stamming Direktör Öresundskomiteen Jerker Swanstein Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 5

6 ØRUS EN ØRESUNDSREGIONAL Udviklingsstrategi En af de store opgaver i 2009 har været udarbejdelsen af en ny langsigtet udviklingsstrategi for Øresundsregionen. Øresundsregionen har et stort uudnyttet potentiale som vækstområde, men hvis det skal realiseres kræver det en tættere integration. Det konkluderer OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) i en rapport, som udkom i marts Mere konkret peger OECD på at Danmark og Sverige bør styrke integrationen af arbejdsmarkedet og øge samarbejdet omkring forskning og innovation. Desuden bør der ske en yderligere harmonisering af lovgivning, blandt andet på skatteområdet, og så skal der tages højde for den stigende trafik. OECD anbefaler at Øresundsregionen i højere grad bruges strategisk til at tiltrække events, turister og virksomheder fra udlandet. OECD s konklusioner og anbefalinger er helt på linie med Öresundskomiteens opfattelse og ambitioner for regionen. Allerede i 2008 besluttede Öresundskomiteen at få udarbejdet en langsigtet udviklingsstrategi for vækst og udvikling i de næste 10 år. Strategien har fået navnet ØRUS (ØresundsRegional UdviklingsStrategi) og den skal fokusere på fire hovedtemaer: På tværs af de fire hovedtemaer skal der lægges særlig vægt på tre værdier: Attraktivitet og åbenhed Klima og miljø Sundhed og helse ØRUS et resultat af et frugtbart samarbejde mellem mange aktører på begge sider af Sundet. For hvert emneområde er der nedsat en referencegruppe, som består af eksperter og aktører som har viden om det relevante temaområde. Referencegrupperne har i løbet af 2009 kommet med deres input til udviklingsstrategien. Desuden er nøglepersoner i regionen blevet interviewet og der er blevet afholdt rundbordssamtaler. Alt input og materiale er blevet samlet og bearbejdet af Öresundskomiteens Sekretariat og medarbejdere i komiteens medlemsorganisationer. Den nye vision for Øresundsregionen bliver offentliggjort den 28. maj 2010, på det årlige Øresundsting. Tilgængelighed og mobilitet Viden og innovation Et sammenhængende og varieret arbejdsmarked Kultur og oplevelser i Øresundsregionen 6

7 7

8 8

9 ØRUS Tilgængelighed og mobilitet Infrastrukturen spiller en helt afgørende rolle hvis Øresundsregionen skal være en konkurrencedygtig vækstregion. Derfor er en af Öresundskomiteens højeste prioriteringer at skubbe på en infrastrukturel udvikling, som er både visionær, bæredygtig og helhedsorienteret. Med den dansk-tyske beslutning om at bygge en forbindelse over Femern Bælt bliver Øresundsregionen et knudepunkt i trafikken mellem kontinentaleuropa og Skandinavien. Det vil utvivlsomt betyde mere trafik og mere godstransport via jernbanerne og det vil øge behovet for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Der findes i dag ingen konkrete planer for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, men det er op til overvejelse i både Sverige og Danmark. I 2008 aftalte de to landes trafikministre at lave en fælles analyse og kortlægning af trafikken over Øresund. Efter et møde med den svenske trafikminister Åsa Torstensson i maj 2009, sagde den daværende danske trafikminister Lars Barfoed, at han var åben over for en ny fast forbindelse, hvis behovet skulle opstå. Øresundsting Den 11. september 2009, afholdt Öresundskomiteen det årlige Øresundsting. Tinget var arrangeret i samarbejde med IBU (Infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen) og havde temaet Infrastruktur og holdbar udvikling i Øresundsregionen. Her mødtes over 250 eksperter, erhvervsfolk, politikere og andre interessenter og debatterede regionens trafikale fremtid. En af de gennemgående temaer var vigtigheden af at sikre Københavns Lufthavn som trafikalt knudepunkt også i fremtiden og et højere infrastrukturelt niveau for kollektiv transport med bedre jernbaner og højhastighedstoge. Godskorridor til Napoli Den svenske infrastrukturminister og den danske trafikminister underskrev den 11. juni 2009 en stor politisk aftale med sine europæiske kollegaer om en godskorridor fra Stockholm via Danmark til Napoli. Udover Danmark og Sverige underskrev også Tyskland, Østrig og Italien. Korridoren kommer til at udgøre en vital del af jernbanegodstransporten mellem Nordeuropa og Sydeuropa. Møde mellem Trafikudvalget og Trafikskottet Den oktober mødtes Folketingets Trafikudvalg med det svenske Trafikskottet i Malmö. Det var Öresundskomiteen som tog initiativ til mødet for at gøre de to stater opmærksomme på vigtigheden af at tænke langsigtet, og over landegrænser, når der skal tages trafikbeslutninger. Det er helt centralt, ikke mindst hvis Øresundsregionen skal være ordentligt forberedt, når forbindelsen over Femern Bælt åbner i Det blev to dage med inspirerende debat om de centrale trafikspørgsmål, som fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og betydningen af Kastrup Lufthavn. Flere af politikerne roste initiativet og opfordrede Öresundskomiteen til også i fremtiden at arrangere møder mellem de to landes trafikudvalg. 9

10 ØRUS Kunskap och innovation Kunskapsutveckling och innovation blir allt viktigare i konkurrensen med andra regioner. Bara genom en samlad insats har Öresundsregionen den kritiska massa som krävs för att kunna vara konkurrenskraftiga på en internationell nivå. Därför måste Öresundsregionen utnyttja sina resurser inom kunskap och innovation till fullo, på tvärs över Sundet. Öresundskomiteen arbetar tillsammans med till exempel Øresundsuniversitetet, Medicon Valley Alliance och Øresund Entrepreneurship Academy, för att skapa bättre möjligheter till samarbete inom kunskap och innovation i Öresundsregionen. Följande områden anser Öresundskomiteen vara prioriterade för arbetet: Öresundsregionen ska ha en gemensam och sammanhängande utbildningsmarknad med ett väl fungerande samarbete mellan regionens utbildningsinstitutioner och praktikplatser Öresundsregionen ska ha stark internationell dragningskraft på forskare och studenter Användningen av goda erfarenheter på tvärs över Sundet, samt att stötta innovation och entreprenörskap God koordinering av insatser i regionen med syfte att attrahera internationella forskningsprojekt och forskningsmedel ESS till Öresundsregionen Beslutet om att placera den europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source Scandinavia) i Öresundsregionen (Lund och delvis Köpenhamn) kom den 28 maj. Valet av Lund som plats för ESS visar att Öresundsregionen håller internationell toppklass och den nya anläggningen ger stora möjligheter för att regionens kärnkompetenser inom forskning och innovation stärks ytterligare. Colin Carlile, direktör för ESS Scandinavia, kom till Öresundskomiteens möte i Malmö stadshus den 29 maj, det vill säga dagen efter att beslutet om placeringen hade offentliggjorts. Öresundskomiteen politiker hade möjlighet att ställa frågor direkt till Colin Carliles efter hans föredrag om vad den stora forskningsanläggningen kommer att betyda för Öresundsregionen samt vilka kvalifikationer som avgjorde beslutet om placeringen i Lund. Öppet brev till svenska ministrar Med anledning av ESS skrev Öresundskomiteen ett öppet brev med rubriken ESS behöver Kastrups internationella flyg, till Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, den 10 september. Brevet uppmärksammade att Kastrup är en förutsättning för placeringen av ESS i Öresundsregionen, samt var en vädjan från Öresundskomiteen till den svenska regeringen om att föra en dialog med Danmarks regering för att kunna säkerställa Kastrups flygplats. 10

11 ØRUS En sammanhållen och varierad arbetsmarknad För Öresundsregionens framtida utveckling är det avgörande att ha en väl fungerande gemensam arbetsmarknad som är öppen och attraktiv för både de som är bosatta och de som flyttar till regionen. Behovet av rätt utbildad och högutbildad arbetskraft är stort inom olika framtidsbranscher. Men det är också viktigt att kunna tillgodose behovet av arbetskraft inom serviceyrken både inom den offentliga och privata sektorn. För att möta den kommande arbetskraftsbristen på båda sidor av Sundet är det viktigt att man från nationell, regional och kommunal nivå arbetar utifrån ett öresundsregionalt perspektiv i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetskraften och där företagen kan använda hela regionen som en sammanhållen marknad. Det kräver bland annat bättre information från myndigheter och en harmonisering av regelverk och utbildningar. Utveckla analys- och prognosinstrument Det är en prioriterad uppgift att utveckla den gränsregionala arbetsmarknadsstatistiken och att utveckla analys- och prognosinstrument för att göra det möjligt att bättre kunna förutse arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och kompetens. Öresundskomiteen ska tillsammans med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, Nordiska ministerrådet/gränshinderforum verka för att kvarstående gränshinder så långt möjligt tas bort genom: 2 Att få anpassat skattesystemet, socialförsäkringssystemet och a-kassesystemet så att arbete och boende på olika sidor av Öresund underlättas. 3 Att skapa ett system som gör det möjligt för samma yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. Gränshinder under lupp Under ett offentligt seminarium i Stockholm den 1 april 2009, presenterade Socialförsäkringsutskottet och Socialdepartementet resultaten av tio års arbete med att förenkla och modernisera reglerna om socialförsäkring när man flyttar inom EU. Sedan maj 2009 driver Öresundskomiteen en arbetsgrupp tillsammans med danska och svenska myndigheter för att identifiera, och förhoppningsvis också kunna lösa, gränshinder för näringslivet. Under våren 2009 bjöd arbetsgruppen in representanter för näringslivet i Öresundsregionen till rundabordssamtal. Syftet med dessa samtal var att få in synpunkter och idéer för arbetsgruppen att gå vidare med. Tjänstebilar var bland annat ett upplevt gränshinder som uppmärksammades under samtalen och som utreds under 2009 och Öresunddirekt, den gemensamma informationsservicen på båda sidor av Sundet, ska vidareutvecklas. Tjänsten ska säkra överblicken över möjligheter, ramar och regler samt vara behjälplig för företag och arbetssökande i Öresundsregionen. Servicen ska tillhandahållas i samarbete med regioner, kommuner och berörda statliga myndigheter. 11

12 ØRUS Kultur och upplevelser Kultur och andra upplevelser är viktiga i förhållande till upplevelsen av Öresundsregionen som en öppen och attraktiv region. Det är betydelsefullt för att attrahera människor och företag och för att säkra enskilda människors förståelse för och samspel med det omgivande samhället. Därför ingår Kultur och upplevelser som en viktig del i ÖRUS. Det finns en medvetenhet i regionen om att ett levande, varierat och kvalitativt kulturliv utgör en viktig resurs för att skapa innovativa processer och utveckling av nya branscher och produkter. Vidare är ökad kulturaktivitet för barn och unga över Öresund en möjlighet för att stärka deras förmåga till att söka kreativa lösningar och även i vuxen ålder se regionen som en möjlig plats för skapande aktiviteter. Kultur och upplevelser är stora tillgångar både för regionens egna medborgare och för de som besöker regionen. Men dessa sektorer är i många delar utsatta för en stark internationell konkurrens från andra storstadsregioner. Det gäller särskilt stora evenemang, men också film, bildkonst etc. En öresundsregional strategi för kultur och upplevelser är därför nödvändig för att kunna möta den globala konkurrensen. Kultur är verktyg för integrationen Motivet att satsa på kultur och upplevelser är främst dess betydelse som verktyg för integrationen. Detta område är mycket viktigt eftersom en region med kreativa miljöer har lättare att attrahera både företag och människor. Större evenemang är viktiga som medel i den internationella konkurrensen mellan olika storstadsregioner. Genom Kultur och upplevelser som en viktig del av ÖRUS vill Öresundskomiteen lyfta fram och utveckla Öresundsregionen som: En region med en markant gemensam satsning på kultur i skolor och i idrottsföreningar, ska stimulera barn och unga att tidigt komma i kontakt med kulturen på båda sidor av Sundet, och därmed bli ambassadörer för dialog och samarbete tvärs över Öresund En region som har flera stora internationella och prestigefyllda evenemang och som har blivit ett attraktivt och populärt besöksmål för turister från alla delar av världen, en region där medborgarna helt naturligt utnyttjar utbudet av kultur och upplevelser i hela regionen oavsett var de bor En region där medborgarna i Öresundsregionen förhåller sig naturligt till att utnyttja hela regionens utbud och potential Referensgrupp för kulturvision och strategi i Öresundsregionen Öresundskomiteens politiska arbetsgrupp för kultur har tillsammans med Öresundskomiteens verkställande utskott, utsett en referensgrupp för kultur. Referensgruppen arbetade under 2009 med att konkretisera visioner och strategier för kulturen i Öresundsregionen. Som utgångspunkt för arbetet har referensgruppen bland annat Öresundskomiteens idéupplägg till kulturvision samt synpunkter från konferensen KulturParlament Øresund som arrangerades på Operan i Köpenhamn i februari 2009 (mer information om KulturParlament Øresund, se avsnittet Aktiviteter ). Resultaten från referensgruppens arbete ingår i ÖRUS. 12

13 13

14 14

15 Aktiviteter 2009 KulturParlament Øresund Öresundsregionen profilerade hållbarhet på MIPIM i Cannes Hur kan vi samarbeta över Sundet och tillsammans få Öresundsregionen att utvecklas till att bli en spjutspets inom kulturområdet? Intresset var stort för att dryfta detta spörsmål på KulturParlament Øresund, som Öresundskomiteen arrangerade tillsammans med Kultur Skåne, på Operan i Köpenhamn den 27 februari. Operans scen Takkelloftet fyllde snabbt sina 180 platser med politiker och tjänstemän från hela Öresundregionen under KulturParlament Øresund, vilket är ett bevis på att kulturpolitik engagerar. Paneldebatt om kulturens roll för utvecklingen KulturParlamentets första paneldebatt hade rubriken Kultur som regional utvecklingsfaktor - från vision till verklighet. I debatten deltog Lars Nittve, chef för Moderna museet i Stockholm, Gerda Hempel, ledare för Artlab, styrelsemedlem i Center för Kultur og Oplevelseøkonomi samt ordförande i Kreativt Forum, Københavns Kommune, Carina Brorman, kommunikationsdirektör för E.ON Sverige AB, Christian Sestoft, vice direktör i Danskt Erhverv, Per Svensson, sekreterare för den svenska kulturutredningen samt Dorte Skot-Hansen, chef för Kulturpolitiske studier, Danmarks Biblioteksskole. MIPIM i Cannes är världens främsta mässa inom investeringar i städer, regioner och i fast egendom. Cirka personer från 80 olika länder deltog i mässan den mars. Malmö stad och Copenhagen Capacity hade en gemensam utställning 200 kvadratmeter för Öresundsregionen, som uppmärksammade regionen på båda sidor av Sundet, under rubriken Hållbarhet. Totalt backade 20 företagspartners och 50 sponsorer upp projektet. Kommunstyrelsens ordförande i Mamö stad, Ilmar Reepalu, invigningstalade i Öresundsregionens utställning. Öresundskomiteens direktör Mikael Stamming var på plats för att se hur Öresundsregionen kan visa upp sig i stora internationella sammanhang. Paneldebatt om både utmaningar och möjligheter Den andra paneldebatten hade rubriken Öresundsregional kulturpolitik utmaningar och möjligheter. I panelen deltog Pia Allerslev, kulturborgmester Københavns Kommune, Carina Nilsson, ordförande för kulturnämnden i Malmö stad samt kommunalråd, Göran Larsson, chef för Malmö museer, Ola Mattisson, universitetslektor i ekonomi vid Lunds universitet, Flemming Olsen, Børne og kulturdirektør Herlev Kommune samt ordförande för nätverket Kreative Byer samt Lead Partner för projektet Øresundsregionen som kreativ metapol och Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd samt ordförande för Öresundskomiteens arbetsgrupp för kultur. 15

16 Aktiviteter 2009 Council of European Municipalities and Regions i Malmö Rundabordssamtal tema gränshinder för näringslivet Öresundskomiteen deltog i Council of European Municipalities and Regions (CEMR) kongress som ägde rum i Malmö den april, med monter och en så kallad Technical Visit till Malmö Arena där Pia Kinhult (m) ledamot i Öresundskomiteen och regionråd, Region Skåne samt Daniel Persson, senior advisor för Öresundskomiteen, berättade om integrationen över gränserna i Öresundsregionen. Klimatfrågan stod i fokus under CEMR och den viktigaste punkten handlade om det klimatavtal som ska ersätta Kyotoavtalet Invandring och migration samt offentlig service var några andra frågor som togs upp. Kongressen, som arrangeras vart tredje år, samlar ett tusental företrädare från Europa och andra länder, och är ett ypperligt tillfälle för deltagarna att träffas, lyssna, debattera och lära av varandra. Under perioden maj till november genomförde Öresundskomiteen åtta rundabordssamtal med företag, myndigheter, a-kassor, rådgivningsbyråer och arbetsmarknadens parter på båda sidor av Sundet för att ta del av deras syn på näringslivets möjligheter och problem i Öresundsregionen. Samtalen genomfördes tack vare medel från Nordiska Ministerrådet och var ett tätt samarbete med Gränshinderforum. Ole Stavad och Pia Kinhult deltog också i arbetet. Rundabordssamtalen resulterade i identifiering av flera gränshinder. Förslag till lösningar togs också fram. Efter samtalen diskuteras nu frågan om arbete i två länder, för två olika arbetsgivare, på nationell nivå. Dessa rundabordsamtal är en del av ett större projekt som handlar om näringslivets möjligheter i Öresundsregionen som planeras vara klart i maj Förutom rundabordsamtalen innebär projektet även framtagande av statistik, intervjuer och studiebesök i andra europeiska gränsregioner. 16

17 Aktiviteter 2009 Konferens om Östersjöstrategin Deklaration för samarbete i sydvästra Östersjöregionen Öresundskomiteen var representerat av analytiker Birgitte Steenstrup under konferensen om Östersjöstrategin med fokus entreprenörskap, som ägde rum i Warsawa den 3 juni. Under konferensen presenterades den första makrostrategin inom EU för hela Östersjöområdet. Hur kan vi försäkra oss om att Fehmarn Bält-förbindelsen inte bara blir ett transportprojekt, utan att det också banar väg för forskningssamarbete, en arbetsmarknad utan gränshinder och ekonomisk tillväxt? Politiker från Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig- Holstein och Hamburg, träffades i Lübeck 2-3 juni, i samband med konferensen Etablering av nya broar i den sydvästliga delen av Östersjöregionen. Under konferensen blev de fem regionerna överens om att genomföra en gemensam analys av möjligheter och utmaningar men också strategier för att hantera utmaningarna och se till att Fehmarn Bält-förbindelsen blir en hävstång i utbyggandet av effektiva och miljövänliga trafikleder mellan regionerna. Förutom infrastruktur, diskuterade politikerna behovet av att skapa en gemensam arbetsmarknad. Med utgångspunkt i erfarenheterna från Öresundsregionen vill regionerna arbeta för ett gemensamt erkännande av ländernas olika utbildningssystem, sprida språkkunskaper och intensifiera samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, Öresundskomiteen och de nationella arbetsförmedlingarna. Innan konferensen avslutades skrev de fem regionerna under på en deklaration för att skapa samarbete kring vetenskap, infrastruktur, turism, regional utveckling och kultur. 17

18 18

19 Aktiviteter 2009 Almedalen: Är Öresundsregionen Sveriges bästa tillväxtregion? moderaternas arbetstämma i västerås Hur gör vi för att utnyttja den potential som Öresundsregionen har och hur kan vi överbrygga de hinder som finns? Frågeställningen var central när Öresundskomitteen, Region Skåne och Företagarna Region Syd arrangerade ett seminarium hos Högskolan på Gotland under Almedalsveckan den första juli. Bland talarna fanns Pia Kinhult, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne och ledamot i Öresundskomiteen samt Claes Håkansson, senior advisor i Öresundskomiteen. Under dagen togs frågor om regionens framtida ekonomiska utveckling, arbetskraftsmobilitet och transportlösningar upp. En central fråga under hela arrangemanget var hur man får organisationer av olika slag att samarbeta över gränserna för att möta framtidens utmaningar. När moderaterna höll sin arbetsstämma i Västerås den augusti, deltog Öresundskomiteen med både monter och aktiviteter. Många moderata politiker stannade till vid Öresundskomiteens monter för att höra om det politiska arbetet i Öresundsregionen. När Öresundskomiteen arrangerade Öresundsmingel fredagen den 28 augusti, hade politikerna möjlighet att träffa kommitténs moderata ledamöter samt personal från Öresundskomiteens sekretariat, över lite smörrebröd och öl. Öresundsminglet blev både uppskattat och välbesökt. Sveriges öresundsminister/socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, minglade bland annat med migrationsminister Tobias Billström i Öresundskomiteens monter. Att skatter och regelverk är olika i Öresundsregionen beskrevs som ett hot mot integrationen och den ekonomiska tillväxten. Samarbetet i Öresundskomiteen togs upp som ett bra exempel på samarbete över en nationsgräns med syfte att påskynda en god utveckling. Almedalsveckan, även kallad Politikerveckan, genomförs i Visby på Gotland den första hela veckan i juli varje år. Företrädare för de svenska politiska partierna samlas och diskuterar politik i Almedalen sedan 1968, och även intresseorganisationer och företag arrangerar seminarier. 19

20 Aktiviteter 2009 Socialdemokraternas jobbkongress i Stockholm Regionala frågor i fokus under svenskt ordförandeskap i EU Öresundskomiteen var på plats när cirka svenska socialdemokrater genomförde sin jobbkongress på Älvsjömässan i Stockholm den 28 oktober - den 1 november. Med en bemannad monter mötte tjänstemän från Öresundskomiteens sekretariat aktiva socialdemokrater från hela Sverige för att diskutera Öresundsregionens utveckling. Kommitténs egna ledamöter passade på att agera Öresundsambassadörer under hela kongressen och när de hade möjlighet hälsade de också på i utställningen. Under fredagens Öresundsmingel, där både smörrebröd och öl serverades, kunde politiker från hela Sverige passa på att diskutera Öresundsfrågor med politiker från Öresundskomiteen. Regionalt ansvar och centrum kontra periferi var ämnen som dryftades när Sveriges olika regioner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade konferensen Climate and Jobs local solutions?, i Bryssel den 8 september. Öresundskomiteen var representerat av både Ilmar Reepalu, från det verkställande utskottet, och direktör Mikael Stamming. Konferensen var något av en upptakt inför höstens aktiviteter inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. I programmet fanns fyra olika workshops med rubrikerna klimat, arbete, infrastruktur och energi. Totalt deltog cirka 400 personer samt tolv talare och ett tiotal medierepresentanter. Ilmar Reepalu deltog i den inledande paneldebatten, tillsammans med bland andra Näringsdepartementets statssekreterare Jöran Hägglund och Lena Ek från Europaparlamentet. Diskussionen handlade om det lokala och regionala ansvaret, den nivå där det praktiska sker, kontra det nationella och EU. Under rubriken infrastruktur talade bland andra Mikael Stamming för Öresundsregionen. Mycket av hans tal handlade om Europas centrum och om Skandinavien som periferi. Betydelsen av Fehmarn Bält-förbindelsen och Öresundsbron togs också upp samt att arbetet med Nordiska Triangeln inte får avstanna, med tanke på att EU just nu storsatsar på öst-väst förbindelserna. 20

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 15. september 2008 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Katarina Erlingson, Region Skåne Jens Nielsen,

Läs mer

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Sted: Øresundshuset, Gammel Kongevej 1, 1610 København V Tid: Den 6. oktober kl. 12.00 13.30. DELTAGERE: Bo Adamsson, Region Skåne

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se

Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne. NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se Grænseoverskridende trafikplanlægning Sten Hansen, Region Skåne NVF Seminar 2011-04-08 Sten.Hansen@skane.se 1 2 2011-04-08 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige

Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2011 Side 2 Steen Bach Nielsen: Grønne håndtryk over vandenee Side 6-7 Öresund: Öresund på nationell dagordning i Sverige Side 12 ØRUS: Eventstrategi på remiss Öresundsfrågor under

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære 26 mars 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Löser en bro eller tunnel alla problem? NEJ ofta är förhoppningarna orimligt höga Ny infrastruktur

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Ø-analys N R 4 a u g u s t I 2 0 0 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Öresundsregionen har goda möjligheter att bli

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

Side 6 Karen Elleman: Det skal være lettere for borgere og virksomheder.

Side 6 Karen Elleman: Det skal være lettere for borgere og virksomheder. ÖRESUNDSBREV JUNI 2010 Side 3 MIPIM: Fullt hus i Öresundsutställningen Side 6 Karen Elleman: Det skal være lettere for borgere og virksomheder. Side 8 Marie Schönhult: Vi är lite danska, det har vi alltid

Läs mer

Stockholm 11 juni 2015

Stockholm 11 juni 2015 Stockholm 11 juni 2015 Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 7 8 maj 2015. Resan företogs av 17 ledamöter och två medföljande tjänstemän från utskottskansliet. Programmet utformades

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010. Charlotte Lindström

Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010. Charlotte Lindström Slutkonferens IBU-Öresund 6 december 2010 Charlotte Lindström 1 2 2010-12-15 IBU-Öresund Initiativ från Öresundskomiteen Ett unikt projekt med 28 parter Syfte att analysera problemställningar och ta fram

Läs mer

Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete

Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete VERSION 1.4 1 Bakgrund... 3 2 Därför Tyskland... 3 3 Syfte och mål... 4 4 Tematiska samarbeten... 5 4.1 Forskning och innovation...

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik 2013 1 Social- och hälsopolitik Program för Sveriges ordförandeskap

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 7 februari 2011 SBR 12-14/2011 Handläggare: Telefon: Lena Häggdahl 08-508 28095 lena.haggdahl@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Förslag till budget

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen Ø-analys N R 1 J U N I 2 1 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund Sammanfattning Beslutsfattarna och regionen

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa OSLO STOCKHOLM KÖPENHAMN HAMBURG Öresund-Hamburg en ny stark tillväxtkorridor När den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält står klar år 2021 binds ett nytt

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Öresundsbrev TEMA: Möjligheter och hinder i Öresundsregionen

Öresundsbrev TEMA: Möjligheter och hinder i Öresundsregionen Öresundsbrev TEMA: Möjligheter och hinder i Öresundsregionen 4/07 INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN skattefrågor pension højkonjunktur børnehave språkbarriär billigere bil a-kasse föräldraledighet dynamik

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer