Öresundskomiteens medlemmar är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundskomiteens medlemmar är:"

Transkript

1 Årsmagasin 2009

2 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete Kommittén är en politisk intresseorganisation som främjar samarbetet över Sundet på alla nivåer och tillvaratar Öresundsregionens intressen gentemot de två regeringarna samt Riksdagen och Folketinget, men också mot EU i Bryssel. Öresundskomiteen arbetar för att främja en debatt om och skapa en strategisk ram för Öresundsregionens framtida utveckling, främja arbetsmarknaden i Öresund, stärka infrastruktur och tillgänglighet samt främja öresundsintegrationen genom kultur och folkligt engagemang. Öresundskomiteens medlemmar är: Från svensk sida: Helsingborgs stad Landskrona stad Lunds kommun Malmö stad Region Skåne Från dansk sida: Bornholms Regionskommune Frederiksberg Kommune Kommunekontaktrådene Hovedstaden och Sjælland Københavns Kommune region Hovedstaden region Sjælland Öresundskomiteens verkställande utskott består av 12 kommittémedlemmar med sex medlemmar från vardera svensk och dansk sida. Det verkställande utskottet möts minst fyra gånger om året. Ordförande och vice ordförande har ordförandeskapet i både kommittén och i det verkställande utskottet. Ordförande och vice ordförande byts ut efter ett år och varierar mellan en svensk och en dansk. Sekretariat Öresundskomiteens sekretariat, som består av tjänstemän, har ansvar för att genomföra kommitténs och det verkställande utskottets beslut. Sekretariatet ligger i Øresundshuset på Gammel Kongevej 1, 1610 Köpenhamn V. Lokalerna i Øresundshuset delas med andra organisationer som verkar i Öresundsregionen, bland andra Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet Öresundskomiteens arbete finansieras av medlemsorganisationerna, men även Nordiska Ministerrådet ger ekonomiskt stöd. Öresundskomiteens medlemmar väljer själva sina ordinarie representanter och suppleanter i Öresundskomiteen. Kommittén har 18 svenska och 18 danska ordinarie platser som följer valperioden i respektive land. Öresundskomiteen möts två gånger om året. 2

3 INNEHÅLL > > > > > > > > > > > > > > ØRUS Tilgængelighed og mobilitet Kunskap och innovation En sammanhållen och varierad arbetsmarknad Kultur och upplevelser Aktiviteter Samarbejdspartnere og netværk Kommunikation och marknadsföring, politisk intressebevakning Politiske arbejdsgrupper Publikationer Årsregnskab Møder i FU/VU og Öresundskomiteen Nytt från sekretariatet Politiker i Öresundskomiteen 3

4 Smeltediglen Øresund Hver morgen suser toget over Øresund stopfyldt med folk på vej til arbejde. År for år kører stadigt flere biler over Øresundsbroen og siden broen åbnede i 2000 er flere tusinde flyttet over på den anden side af Sundet. Broen er den livsnerve som driver integrationen frem i Øresundsregionen. Siden 2005 er antallet af pendlere fordoblet og i dag bor cirka mennesker på den ene side af Sundet og arbejder på den anden. Den overordnede tendens er, at svenskerne kommer til Danmark for at arbejde, mens danskerne kommer til Sverige for at bo. Öresundskomiteens opgave er at bane vej for integrationen. Forhindringerne er ofte forskellige love og regler i Sverige og Danmark som ikke harmonerer med hinanden. Målet er, at det skal være let at bo, studere og arbejde på kryds og tværs af regionen og over Øresund. ØRUS i støbeskeen 2009 har været et travlt år. I 2008 besluttede Öresundskomiteen at få udarbejdet en ny langsigtet udviklingsstrategi for Øresundsregionen, kaldet ØRUS. Den skal indeholde en vision for vækst og udvikling, som rækker 10 år ud i fremtiden. En stor del af 2009 er gået med at organisere referencegrupper, indsamle viden, analysere og udarbejde materiale til ØRUS, som præsenteres ved Øresundstinget den 28. maj Behovet for en langsigtet strategi blev yderligere tydeligt da OECD i marts 2009 udgav en rapport, som blandt andet omhandlede Øresundsregionen. Her konkluderede OECD, at der er et stort uudnyttet vækstpotentiale i Øresundsregionen, men hvis det skal realiseres kræver det yderligere samarbejde og integration i regionen. En anden væsentlig del af årets arbejde har været at skabe netværk og samarbejde i og omkring regionen. Det gælder blandt andet i spørgsmålet omkring infrastruktur. Den dansk-tyske beslutning om at bygge en fast forbindelse over Femern Bælt vil give Øresundsregionen en central position i forbindelsen mellem Skandinavien og Kontinentaleuropa. Derfor ligger det højt på Öresundskomiteens prioriteringsliste at bringe svenske og danske trafikpolitikere sammen, så der tages beslutninger, der er langsigtede og som tager højde for Øresundsregionen som vækstområde. Derfor tog Öresundskomiteen initiativ til et møde mellem det danske og svenske trafikudvalg i oktober og årets Öresundsting i september stod i infrastrukturens tegn med deltagelse af mere end 250 erhvervsfolk, politikere og eksperter. Stort forskningsprojekt til regionen 2009 blev desuden et skelsættende år, da det blev besluttet at placere det fælleseuropæiske forskningsprojekt ESS (European Spallation Source) i Øresundsregionen nærmere betegnet i Lund. Øresundsregionen har Nordeuropas største koncentration af højtuddannet arbejdskraft, 4

5 mange videnstunge virksomheder og gode trafikforbindelser blandt andet i kraft af Kastrup Lufthavn. Det var nogle af de vigtigste begrundelser for at placere projektet i Lund. Byggeriet af ESS er en investering på cirka 11. milliarder DKK. Forskningsfaciliteten vil blandt andet indeholde verdens stærkeste neutronkilde, som skal bruges til forskning i stoffer inden for både fysik, biologi, sundhed og ingeniørvidenskaberne. Byggeriet af ESS begynder i 2010 og vil kunne tages i brug i Sidst, men ikke mindst er 2009 gået med at forberede Øresundsbroens 10 års jubilæum i Det bliver fejret med en lang række arrangementer og aktiviteter i løbet af hele året. Helt i Øresundsregionens ånd kommer arrangementerne til verden i samarbejde på tværs af Sundet, og vil foregå både i Sverige og i Danmark du kan kende begivenhederne på det fælles jubilæumssymbol Ø. Med venlig hilsen Öresundskomiteens Formandsskab: Vibeke Storm Rasmussen og Jerker Swanstein Vibeke Storm Rasmussen Regionsrådsformand Region Hovedstaden Mikael Stamming Direktör Öresundskomiteen Jerker Swanstein Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 5

6 ØRUS EN ØRESUNDSREGIONAL Udviklingsstrategi En af de store opgaver i 2009 har været udarbejdelsen af en ny langsigtet udviklingsstrategi for Øresundsregionen. Øresundsregionen har et stort uudnyttet potentiale som vækstområde, men hvis det skal realiseres kræver det en tættere integration. Det konkluderer OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) i en rapport, som udkom i marts Mere konkret peger OECD på at Danmark og Sverige bør styrke integrationen af arbejdsmarkedet og øge samarbejdet omkring forskning og innovation. Desuden bør der ske en yderligere harmonisering af lovgivning, blandt andet på skatteområdet, og så skal der tages højde for den stigende trafik. OECD anbefaler at Øresundsregionen i højere grad bruges strategisk til at tiltrække events, turister og virksomheder fra udlandet. OECD s konklusioner og anbefalinger er helt på linie med Öresundskomiteens opfattelse og ambitioner for regionen. Allerede i 2008 besluttede Öresundskomiteen at få udarbejdet en langsigtet udviklingsstrategi for vækst og udvikling i de næste 10 år. Strategien har fået navnet ØRUS (ØresundsRegional UdviklingsStrategi) og den skal fokusere på fire hovedtemaer: På tværs af de fire hovedtemaer skal der lægges særlig vægt på tre værdier: Attraktivitet og åbenhed Klima og miljø Sundhed og helse ØRUS et resultat af et frugtbart samarbejde mellem mange aktører på begge sider af Sundet. For hvert emneområde er der nedsat en referencegruppe, som består af eksperter og aktører som har viden om det relevante temaområde. Referencegrupperne har i løbet af 2009 kommet med deres input til udviklingsstrategien. Desuden er nøglepersoner i regionen blevet interviewet og der er blevet afholdt rundbordssamtaler. Alt input og materiale er blevet samlet og bearbejdet af Öresundskomiteens Sekretariat og medarbejdere i komiteens medlemsorganisationer. Den nye vision for Øresundsregionen bliver offentliggjort den 28. maj 2010, på det årlige Øresundsting. Tilgængelighed og mobilitet Viden og innovation Et sammenhængende og varieret arbejdsmarked Kultur og oplevelser i Øresundsregionen 6

7 7

8 8

9 ØRUS Tilgængelighed og mobilitet Infrastrukturen spiller en helt afgørende rolle hvis Øresundsregionen skal være en konkurrencedygtig vækstregion. Derfor er en af Öresundskomiteens højeste prioriteringer at skubbe på en infrastrukturel udvikling, som er både visionær, bæredygtig og helhedsorienteret. Med den dansk-tyske beslutning om at bygge en forbindelse over Femern Bælt bliver Øresundsregionen et knudepunkt i trafikken mellem kontinentaleuropa og Skandinavien. Det vil utvivlsomt betyde mere trafik og mere godstransport via jernbanerne og det vil øge behovet for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Der findes i dag ingen konkrete planer for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, men det er op til overvejelse i både Sverige og Danmark. I 2008 aftalte de to landes trafikministre at lave en fælles analyse og kortlægning af trafikken over Øresund. Efter et møde med den svenske trafikminister Åsa Torstensson i maj 2009, sagde den daværende danske trafikminister Lars Barfoed, at han var åben over for en ny fast forbindelse, hvis behovet skulle opstå. Øresundsting Den 11. september 2009, afholdt Öresundskomiteen det årlige Øresundsting. Tinget var arrangeret i samarbejde med IBU (Infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen) og havde temaet Infrastruktur og holdbar udvikling i Øresundsregionen. Her mødtes over 250 eksperter, erhvervsfolk, politikere og andre interessenter og debatterede regionens trafikale fremtid. En af de gennemgående temaer var vigtigheden af at sikre Københavns Lufthavn som trafikalt knudepunkt også i fremtiden og et højere infrastrukturelt niveau for kollektiv transport med bedre jernbaner og højhastighedstoge. Godskorridor til Napoli Den svenske infrastrukturminister og den danske trafikminister underskrev den 11. juni 2009 en stor politisk aftale med sine europæiske kollegaer om en godskorridor fra Stockholm via Danmark til Napoli. Udover Danmark og Sverige underskrev også Tyskland, Østrig og Italien. Korridoren kommer til at udgøre en vital del af jernbanegodstransporten mellem Nordeuropa og Sydeuropa. Møde mellem Trafikudvalget og Trafikskottet Den oktober mødtes Folketingets Trafikudvalg med det svenske Trafikskottet i Malmö. Det var Öresundskomiteen som tog initiativ til mødet for at gøre de to stater opmærksomme på vigtigheden af at tænke langsigtet, og over landegrænser, når der skal tages trafikbeslutninger. Det er helt centralt, ikke mindst hvis Øresundsregionen skal være ordentligt forberedt, når forbindelsen over Femern Bælt åbner i Det blev to dage med inspirerende debat om de centrale trafikspørgsmål, som fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og betydningen af Kastrup Lufthavn. Flere af politikerne roste initiativet og opfordrede Öresundskomiteen til også i fremtiden at arrangere møder mellem de to landes trafikudvalg. 9

10 ØRUS Kunskap och innovation Kunskapsutveckling och innovation blir allt viktigare i konkurrensen med andra regioner. Bara genom en samlad insats har Öresundsregionen den kritiska massa som krävs för att kunna vara konkurrenskraftiga på en internationell nivå. Därför måste Öresundsregionen utnyttja sina resurser inom kunskap och innovation till fullo, på tvärs över Sundet. Öresundskomiteen arbetar tillsammans med till exempel Øresundsuniversitetet, Medicon Valley Alliance och Øresund Entrepreneurship Academy, för att skapa bättre möjligheter till samarbete inom kunskap och innovation i Öresundsregionen. Följande områden anser Öresundskomiteen vara prioriterade för arbetet: Öresundsregionen ska ha en gemensam och sammanhängande utbildningsmarknad med ett väl fungerande samarbete mellan regionens utbildningsinstitutioner och praktikplatser Öresundsregionen ska ha stark internationell dragningskraft på forskare och studenter Användningen av goda erfarenheter på tvärs över Sundet, samt att stötta innovation och entreprenörskap God koordinering av insatser i regionen med syfte att attrahera internationella forskningsprojekt och forskningsmedel ESS till Öresundsregionen Beslutet om att placera den europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source Scandinavia) i Öresundsregionen (Lund och delvis Köpenhamn) kom den 28 maj. Valet av Lund som plats för ESS visar att Öresundsregionen håller internationell toppklass och den nya anläggningen ger stora möjligheter för att regionens kärnkompetenser inom forskning och innovation stärks ytterligare. Colin Carlile, direktör för ESS Scandinavia, kom till Öresundskomiteens möte i Malmö stadshus den 29 maj, det vill säga dagen efter att beslutet om placeringen hade offentliggjorts. Öresundskomiteen politiker hade möjlighet att ställa frågor direkt till Colin Carliles efter hans föredrag om vad den stora forskningsanläggningen kommer att betyda för Öresundsregionen samt vilka kvalifikationer som avgjorde beslutet om placeringen i Lund. Öppet brev till svenska ministrar Med anledning av ESS skrev Öresundskomiteen ett öppet brev med rubriken ESS behöver Kastrups internationella flyg, till Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, den 10 september. Brevet uppmärksammade att Kastrup är en förutsättning för placeringen av ESS i Öresundsregionen, samt var en vädjan från Öresundskomiteen till den svenska regeringen om att föra en dialog med Danmarks regering för att kunna säkerställa Kastrups flygplats. 10

11 ØRUS En sammanhållen och varierad arbetsmarknad För Öresundsregionens framtida utveckling är det avgörande att ha en väl fungerande gemensam arbetsmarknad som är öppen och attraktiv för både de som är bosatta och de som flyttar till regionen. Behovet av rätt utbildad och högutbildad arbetskraft är stort inom olika framtidsbranscher. Men det är också viktigt att kunna tillgodose behovet av arbetskraft inom serviceyrken både inom den offentliga och privata sektorn. För att möta den kommande arbetskraftsbristen på båda sidor av Sundet är det viktigt att man från nationell, regional och kommunal nivå arbetar utifrån ett öresundsregionalt perspektiv i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetskraften och där företagen kan använda hela regionen som en sammanhållen marknad. Det kräver bland annat bättre information från myndigheter och en harmonisering av regelverk och utbildningar. Utveckla analys- och prognosinstrument Det är en prioriterad uppgift att utveckla den gränsregionala arbetsmarknadsstatistiken och att utveckla analys- och prognosinstrument för att göra det möjligt att bättre kunna förutse arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och kompetens. Öresundskomiteen ska tillsammans med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, Nordiska ministerrådet/gränshinderforum verka för att kvarstående gränshinder så långt möjligt tas bort genom: 2 Att få anpassat skattesystemet, socialförsäkringssystemet och a-kassesystemet så att arbete och boende på olika sidor av Öresund underlättas. 3 Att skapa ett system som gör det möjligt för samma yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. Gränshinder under lupp Under ett offentligt seminarium i Stockholm den 1 april 2009, presenterade Socialförsäkringsutskottet och Socialdepartementet resultaten av tio års arbete med att förenkla och modernisera reglerna om socialförsäkring när man flyttar inom EU. Sedan maj 2009 driver Öresundskomiteen en arbetsgrupp tillsammans med danska och svenska myndigheter för att identifiera, och förhoppningsvis också kunna lösa, gränshinder för näringslivet. Under våren 2009 bjöd arbetsgruppen in representanter för näringslivet i Öresundsregionen till rundabordssamtal. Syftet med dessa samtal var att få in synpunkter och idéer för arbetsgruppen att gå vidare med. Tjänstebilar var bland annat ett upplevt gränshinder som uppmärksammades under samtalen och som utreds under 2009 och Öresunddirekt, den gemensamma informationsservicen på båda sidor av Sundet, ska vidareutvecklas. Tjänsten ska säkra överblicken över möjligheter, ramar och regler samt vara behjälplig för företag och arbetssökande i Öresundsregionen. Servicen ska tillhandahållas i samarbete med regioner, kommuner och berörda statliga myndigheter. 11

12 ØRUS Kultur och upplevelser Kultur och andra upplevelser är viktiga i förhållande till upplevelsen av Öresundsregionen som en öppen och attraktiv region. Det är betydelsefullt för att attrahera människor och företag och för att säkra enskilda människors förståelse för och samspel med det omgivande samhället. Därför ingår Kultur och upplevelser som en viktig del i ÖRUS. Det finns en medvetenhet i regionen om att ett levande, varierat och kvalitativt kulturliv utgör en viktig resurs för att skapa innovativa processer och utveckling av nya branscher och produkter. Vidare är ökad kulturaktivitet för barn och unga över Öresund en möjlighet för att stärka deras förmåga till att söka kreativa lösningar och även i vuxen ålder se regionen som en möjlig plats för skapande aktiviteter. Kultur och upplevelser är stora tillgångar både för regionens egna medborgare och för de som besöker regionen. Men dessa sektorer är i många delar utsatta för en stark internationell konkurrens från andra storstadsregioner. Det gäller särskilt stora evenemang, men också film, bildkonst etc. En öresundsregional strategi för kultur och upplevelser är därför nödvändig för att kunna möta den globala konkurrensen. Kultur är verktyg för integrationen Motivet att satsa på kultur och upplevelser är främst dess betydelse som verktyg för integrationen. Detta område är mycket viktigt eftersom en region med kreativa miljöer har lättare att attrahera både företag och människor. Större evenemang är viktiga som medel i den internationella konkurrensen mellan olika storstadsregioner. Genom Kultur och upplevelser som en viktig del av ÖRUS vill Öresundskomiteen lyfta fram och utveckla Öresundsregionen som: En region med en markant gemensam satsning på kultur i skolor och i idrottsföreningar, ska stimulera barn och unga att tidigt komma i kontakt med kulturen på båda sidor av Sundet, och därmed bli ambassadörer för dialog och samarbete tvärs över Öresund En region som har flera stora internationella och prestigefyllda evenemang och som har blivit ett attraktivt och populärt besöksmål för turister från alla delar av världen, en region där medborgarna helt naturligt utnyttjar utbudet av kultur och upplevelser i hela regionen oavsett var de bor En region där medborgarna i Öresundsregionen förhåller sig naturligt till att utnyttja hela regionens utbud och potential Referensgrupp för kulturvision och strategi i Öresundsregionen Öresundskomiteens politiska arbetsgrupp för kultur har tillsammans med Öresundskomiteens verkställande utskott, utsett en referensgrupp för kultur. Referensgruppen arbetade under 2009 med att konkretisera visioner och strategier för kulturen i Öresundsregionen. Som utgångspunkt för arbetet har referensgruppen bland annat Öresundskomiteens idéupplägg till kulturvision samt synpunkter från konferensen KulturParlament Øresund som arrangerades på Operan i Köpenhamn i februari 2009 (mer information om KulturParlament Øresund, se avsnittet Aktiviteter ). Resultaten från referensgruppens arbete ingår i ÖRUS. 12

13 13

14 14

15 Aktiviteter 2009 KulturParlament Øresund Öresundsregionen profilerade hållbarhet på MIPIM i Cannes Hur kan vi samarbeta över Sundet och tillsammans få Öresundsregionen att utvecklas till att bli en spjutspets inom kulturområdet? Intresset var stort för att dryfta detta spörsmål på KulturParlament Øresund, som Öresundskomiteen arrangerade tillsammans med Kultur Skåne, på Operan i Köpenhamn den 27 februari. Operans scen Takkelloftet fyllde snabbt sina 180 platser med politiker och tjänstemän från hela Öresundregionen under KulturParlament Øresund, vilket är ett bevis på att kulturpolitik engagerar. Paneldebatt om kulturens roll för utvecklingen KulturParlamentets första paneldebatt hade rubriken Kultur som regional utvecklingsfaktor - från vision till verklighet. I debatten deltog Lars Nittve, chef för Moderna museet i Stockholm, Gerda Hempel, ledare för Artlab, styrelsemedlem i Center för Kultur og Oplevelseøkonomi samt ordförande i Kreativt Forum, Københavns Kommune, Carina Brorman, kommunikationsdirektör för E.ON Sverige AB, Christian Sestoft, vice direktör i Danskt Erhverv, Per Svensson, sekreterare för den svenska kulturutredningen samt Dorte Skot-Hansen, chef för Kulturpolitiske studier, Danmarks Biblioteksskole. MIPIM i Cannes är världens främsta mässa inom investeringar i städer, regioner och i fast egendom. Cirka personer från 80 olika länder deltog i mässan den mars. Malmö stad och Copenhagen Capacity hade en gemensam utställning 200 kvadratmeter för Öresundsregionen, som uppmärksammade regionen på båda sidor av Sundet, under rubriken Hållbarhet. Totalt backade 20 företagspartners och 50 sponsorer upp projektet. Kommunstyrelsens ordförande i Mamö stad, Ilmar Reepalu, invigningstalade i Öresundsregionens utställning. Öresundskomiteens direktör Mikael Stamming var på plats för att se hur Öresundsregionen kan visa upp sig i stora internationella sammanhang. Paneldebatt om både utmaningar och möjligheter Den andra paneldebatten hade rubriken Öresundsregional kulturpolitik utmaningar och möjligheter. I panelen deltog Pia Allerslev, kulturborgmester Københavns Kommune, Carina Nilsson, ordförande för kulturnämnden i Malmö stad samt kommunalråd, Göran Larsson, chef för Malmö museer, Ola Mattisson, universitetslektor i ekonomi vid Lunds universitet, Flemming Olsen, Børne og kulturdirektør Herlev Kommune samt ordförande för nätverket Kreative Byer samt Lead Partner för projektet Øresundsregionen som kreativ metapol och Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd samt ordförande för Öresundskomiteens arbetsgrupp för kultur. 15

16 Aktiviteter 2009 Council of European Municipalities and Regions i Malmö Rundabordssamtal tema gränshinder för näringslivet Öresundskomiteen deltog i Council of European Municipalities and Regions (CEMR) kongress som ägde rum i Malmö den april, med monter och en så kallad Technical Visit till Malmö Arena där Pia Kinhult (m) ledamot i Öresundskomiteen och regionråd, Region Skåne samt Daniel Persson, senior advisor för Öresundskomiteen, berättade om integrationen över gränserna i Öresundsregionen. Klimatfrågan stod i fokus under CEMR och den viktigaste punkten handlade om det klimatavtal som ska ersätta Kyotoavtalet Invandring och migration samt offentlig service var några andra frågor som togs upp. Kongressen, som arrangeras vart tredje år, samlar ett tusental företrädare från Europa och andra länder, och är ett ypperligt tillfälle för deltagarna att träffas, lyssna, debattera och lära av varandra. Under perioden maj till november genomförde Öresundskomiteen åtta rundabordssamtal med företag, myndigheter, a-kassor, rådgivningsbyråer och arbetsmarknadens parter på båda sidor av Sundet för att ta del av deras syn på näringslivets möjligheter och problem i Öresundsregionen. Samtalen genomfördes tack vare medel från Nordiska Ministerrådet och var ett tätt samarbete med Gränshinderforum. Ole Stavad och Pia Kinhult deltog också i arbetet. Rundabordssamtalen resulterade i identifiering av flera gränshinder. Förslag till lösningar togs också fram. Efter samtalen diskuteras nu frågan om arbete i två länder, för två olika arbetsgivare, på nationell nivå. Dessa rundabordsamtal är en del av ett större projekt som handlar om näringslivets möjligheter i Öresundsregionen som planeras vara klart i maj Förutom rundabordsamtalen innebär projektet även framtagande av statistik, intervjuer och studiebesök i andra europeiska gränsregioner. 16

17 Aktiviteter 2009 Konferens om Östersjöstrategin Deklaration för samarbete i sydvästra Östersjöregionen Öresundskomiteen var representerat av analytiker Birgitte Steenstrup under konferensen om Östersjöstrategin med fokus entreprenörskap, som ägde rum i Warsawa den 3 juni. Under konferensen presenterades den första makrostrategin inom EU för hela Östersjöområdet. Hur kan vi försäkra oss om att Fehmarn Bält-förbindelsen inte bara blir ett transportprojekt, utan att det också banar väg för forskningssamarbete, en arbetsmarknad utan gränshinder och ekonomisk tillväxt? Politiker från Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig- Holstein och Hamburg, träffades i Lübeck 2-3 juni, i samband med konferensen Etablering av nya broar i den sydvästliga delen av Östersjöregionen. Under konferensen blev de fem regionerna överens om att genomföra en gemensam analys av möjligheter och utmaningar men också strategier för att hantera utmaningarna och se till att Fehmarn Bält-förbindelsen blir en hävstång i utbyggandet av effektiva och miljövänliga trafikleder mellan regionerna. Förutom infrastruktur, diskuterade politikerna behovet av att skapa en gemensam arbetsmarknad. Med utgångspunkt i erfarenheterna från Öresundsregionen vill regionerna arbeta för ett gemensamt erkännande av ländernas olika utbildningssystem, sprida språkkunskaper och intensifiera samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, Öresundskomiteen och de nationella arbetsförmedlingarna. Innan konferensen avslutades skrev de fem regionerna under på en deklaration för att skapa samarbete kring vetenskap, infrastruktur, turism, regional utveckling och kultur. 17

18 18

19 Aktiviteter 2009 Almedalen: Är Öresundsregionen Sveriges bästa tillväxtregion? moderaternas arbetstämma i västerås Hur gör vi för att utnyttja den potential som Öresundsregionen har och hur kan vi överbrygga de hinder som finns? Frågeställningen var central när Öresundskomitteen, Region Skåne och Företagarna Region Syd arrangerade ett seminarium hos Högskolan på Gotland under Almedalsveckan den första juli. Bland talarna fanns Pia Kinhult, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne och ledamot i Öresundskomiteen samt Claes Håkansson, senior advisor i Öresundskomiteen. Under dagen togs frågor om regionens framtida ekonomiska utveckling, arbetskraftsmobilitet och transportlösningar upp. En central fråga under hela arrangemanget var hur man får organisationer av olika slag att samarbeta över gränserna för att möta framtidens utmaningar. När moderaterna höll sin arbetsstämma i Västerås den augusti, deltog Öresundskomiteen med både monter och aktiviteter. Många moderata politiker stannade till vid Öresundskomiteens monter för att höra om det politiska arbetet i Öresundsregionen. När Öresundskomiteen arrangerade Öresundsmingel fredagen den 28 augusti, hade politikerna möjlighet att träffa kommitténs moderata ledamöter samt personal från Öresundskomiteens sekretariat, över lite smörrebröd och öl. Öresundsminglet blev både uppskattat och välbesökt. Sveriges öresundsminister/socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, minglade bland annat med migrationsminister Tobias Billström i Öresundskomiteens monter. Att skatter och regelverk är olika i Öresundsregionen beskrevs som ett hot mot integrationen och den ekonomiska tillväxten. Samarbetet i Öresundskomiteen togs upp som ett bra exempel på samarbete över en nationsgräns med syfte att påskynda en god utveckling. Almedalsveckan, även kallad Politikerveckan, genomförs i Visby på Gotland den första hela veckan i juli varje år. Företrädare för de svenska politiska partierna samlas och diskuterar politik i Almedalen sedan 1968, och även intresseorganisationer och företag arrangerar seminarier. 19

20 Aktiviteter 2009 Socialdemokraternas jobbkongress i Stockholm Regionala frågor i fokus under svenskt ordförandeskap i EU Öresundskomiteen var på plats när cirka svenska socialdemokrater genomförde sin jobbkongress på Älvsjömässan i Stockholm den 28 oktober - den 1 november. Med en bemannad monter mötte tjänstemän från Öresundskomiteens sekretariat aktiva socialdemokrater från hela Sverige för att diskutera Öresundsregionens utveckling. Kommitténs egna ledamöter passade på att agera Öresundsambassadörer under hela kongressen och när de hade möjlighet hälsade de också på i utställningen. Under fredagens Öresundsmingel, där både smörrebröd och öl serverades, kunde politiker från hela Sverige passa på att diskutera Öresundsfrågor med politiker från Öresundskomiteen. Regionalt ansvar och centrum kontra periferi var ämnen som dryftades när Sveriges olika regioner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade konferensen Climate and Jobs local solutions?, i Bryssel den 8 september. Öresundskomiteen var representerat av både Ilmar Reepalu, från det verkställande utskottet, och direktör Mikael Stamming. Konferensen var något av en upptakt inför höstens aktiviteter inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. I programmet fanns fyra olika workshops med rubrikerna klimat, arbete, infrastruktur och energi. Totalt deltog cirka 400 personer samt tolv talare och ett tiotal medierepresentanter. Ilmar Reepalu deltog i den inledande paneldebatten, tillsammans med bland andra Näringsdepartementets statssekreterare Jöran Hägglund och Lena Ek från Europaparlamentet. Diskussionen handlade om det lokala och regionala ansvaret, den nivå där det praktiska sker, kontra det nationella och EU. Under rubriken infrastruktur talade bland andra Mikael Stamming för Öresundsregionen. Mycket av hans tal handlade om Europas centrum och om Skandinavien som periferi. Betydelsen av Fehmarn Bält-förbindelsen och Öresundsbron togs också upp samt att arbetet med Nordiska Triangeln inte får avstanna, med tanke på att EU just nu storsatsar på öst-väst förbindelserna. 20

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard.

Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard. Øresundsregionen 2025 Scenarier for trafik- og byudvikling Juni 2008 Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig Tine Utzon-Frank projektledare Moa Åhnberg projektsekreterare Sten Hansen infrastrukturstrateg

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark

CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark CareSam Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark Red. Finnur Magnússon Jonas Christensen Anne Liveng 9 Copyright Finnur Magnússon, Jonas Christensen, Anne

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA

GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA GRÄNSHINDERRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 MED KOMMENTARER FRÅN DE NORDISKA REGERINGARNA 14 Gränshinderrådets årsrapport 2014 med kommentarer från de nordiska regeringarna ISBN 978-92-893-3919-3 (PRINT) ISBN 978-92-893-3920-9

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Demokrati i en ny tid

Demokrati i en ny tid Demokrati i en ny tid Utblickar i Norden och Europa Dokumentation från nordisk konferens i Stockholm den 7 maj 2008 Föreningen Norden Nordiska rådets svenska delegation Föreningen Norden Hantverkargatan

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger 2010 nordiska akademiska ekonomutbildningar 2010 förord Vad roligt att du är intresserad av

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Öresundshearing 2 mars 2007

Öresundshearing 2 mars 2007 Öresundshearing 2 mars 2007 med Cristina Husmark Pehrsson, samordningsminister för Nordiska frågor Regeringskansliet Region Skåne Øresunddirekt Så utvecklar vi integrationen i Öresundsregionen! Allmänhetens

Läs mer

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter

FORSKNINGSNYTT. Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket fått möjligheter FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden Nr 3 Oktober 2003 Ekologiskt lantbruk och reformering av CAP en möjlig integrering av begreppet ekosystemtjänster? Ivästvärlden har det ekologiska lantbruket

Läs mer

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling

Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling PRINCIP Huvudaktivitet 3 Hanna Ljungkvist (IVL Svenska Miljöinstitutet) Elin Eriksson (IVL Svenska Miljöinstitutet) Tomas Ekvall (IVL

Läs mer

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår Innehåll

Läs mer

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder Projektrapport SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder SIU är ett samarbetsprojekt 2011-2014 i Öresundsregionen med kommunerna Landskrona, Köpenhamn, Kristianstad och Bjuv. EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer