Protokollsutdrag till Serviceutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Akten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollsutdrag till Serviceutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Akten"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL LS-LED Nyköpings lasarett, nybyggnad av ambulansstation med saneringsstation. Redovisning av skisshandling Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner redovisad skisshandling daterad Landstingsstyrelsen ger Service i uppdrag att fortsätta projektering av ny ambulansstation med saneringsstation och infordra anbud på totalentreprenad i enlighet med redovisad skisshandling och att återkomma till landstingsstyrelsen med kalkylhandling för beslut om genomförande. Detta under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden ger sitt godkännande och beaktar hyreskostnaden inför budgetarbetet Landstingsstyrelsen beaktar behovet av investeringsmedel för ovanstående ändamål i budget för Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen beslutade i 73/07 att godkänna den översiktliga redovisningen avseende nybyggnad av ambulansstation i Nyköping. Bilaga 1. Protokollsutdrag Serviceutskottet 14/07 med underliggande skisshandling Protokollsutdrag till Serviceutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 07\( 8) Aug\ SID 1(1) 105 NLN bygge av ambulansstation\ 105 Ambulansstation Nyköpings lasarett.doc Utskriftsdatum: :52

2 BESLUT 1(3) Serviceutskottet LFS/N För kännedom Diarium, LFS Ekonomiavd Handläggare 14 Nyköpings lasarett, nybyggnad av ambulansstation med saneringsstation. Redovisning av skisshandling Serviceutskottets rekommendation till Landstingsstyrelsen 1. Serviceutskottet rekommenderar Landstingsstyrelsen att godkänna redovisad skisshandling daterad Serviceutskottet rekommenderar Landstingsstyrelsen att uppdra till Service, att under förutsättning av Hälso- och sjukvårdsnämndens godkännande, fortsätta projektering av ny ambulansstation med saneringsstation och infordra anbud på totalentreprenad i enlighet med redovisad skisshandling och att återkomma med kalkylhandling för beslut om genomförande. 3. Serviceutskottet rekommenderar landstingsstyrelsen att beakta behovet av investeringsmedel i budget för Ärendebeskrivning Ambulansstation Nyköpings ambulansstation är idag dimensionerad för 15 personer enligt förutsättningarna vid förra ombyggnationen Idag är den ordinarie personalstyrkan 25 personer + pool. Garagedelen har plats för tre ambulanser av modell personbil. Stationens reservambulans står i tvätthallen. Sjuktransportambulansen och övningsfordon står i ett garage vid sidan av ambulansstationen. Den prehospitala akutsjukvården har under senare år förändrats såväl i Sverige som internationellt. Från att ha varit en ren transportorganisation har den prehospitala akutsjukvården utvecklats till en kvalificerad sjukvårdsverksamhet. Den prehospitala akutsjukvården utgör första länken i vårdkedjan och har en naturlig tillhörighet till Hälso- och Sjukvården både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Lokalerna skall planeras utifrån kända behov men med framtiden i åtanke. Tillbyggnadsmöjligheter skall finnas för ev. ökade framtida behov. HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax K:\1_A_LFS\1_LFS INFO GEMENSAM\SAMMANTRÄDEN\SERVICEUTSKOTTET\BESLUTSÄRENDEN\2007\ NLN, AMBULANSSTATION - BESLUTSTEXT.DOC

3 BESLUT 2(3) Serviceutskottet LFS/N Verksamheten i den nya ambulansstationen bör dimensioneras för en personalstyrka på ca 45 personer varav hälften är kvinnor. Antalet ambulansfordon kommer inte att understiga 8. Den medicinska utvecklingen har inneburit att ambulanssjukvården har tillförts medicinteknisk utrustning som ventilatorer, defibrillatorer, övervakningsutrustning och kommunikationsutrustning. Läkemedelsarsenalen uppgår i dag till ca 30 läkemedel. Det är viktigt att utbildning kan ske både i utbildningslokal och i direkt anslutning till ambulansfordonen. Utrymmen innehållande verkstad, kontor och förråd anpassas för medicinteknisk service. Vagnhallen bör klara dagens och framtidens behov för nya bilmodeller. Utrymmen runt garageplatserna ska vara tillräckligt stora för att en hygieniskt riktig rengöring skall kunna utföras. Någon plats bör utföras bredare för användning vid bl.a. utbildning. Vagnhallen skall innehålla en separat serviceplats där fast monterad medicinteknisk utrustning kan kontrolleras och servas och där, vid behov, enklare extern service kan utföras. Personalparkering bör finnas i anslutning till ambulansstationen. Ett antal platser ska vara reserverade för personal som med kort varsel blivit inkallade vid särskild händelse. Saneringsstation SoS Rapport, 1998:3, ställer krav på kemskydd vid sjukvårdsanläggningar. En saneringsresurs vid sjukhuset är nödvändig utifrån att man alltid måste räkna med att skadade vid kemiska olyckor kan komma helt osanerade direkt till sjukhuset. Kontaminering kan förekomma i samband med olyckor inom de närbelägna trafiksystemen, ammoniakutsläpp från kylanläggningar och industrier inom sjukhusets upptagningsområde. Kemiska stridsmedel i krig är även ett hot. Vid sjukhuset idag finns en inlånad mobil saneringsanläggning som tillfälligt är inhyst i ett garage i närheten av ambulansen. Socialstyrelsen skriver i sina utredningar Mobila saneringsenheter för sjukvårdens behov och Kemsaneringsanläggningar för personsanering vid sjukhus att funktioner och rutiner vid mobila anläggningar för sanering har begränsningar i teknisk prestanda och användbarhet. Vidare är de även känsliga och sårbara. På saneringsstationen kommer max fem-sex personer samtidigt att kunna arbeta med sanering. Utrymme skall finnas för sanering av fyra stående patienter eller två liggande på bårvagn. Ambulansen eller annat aktuellt fordon kräver utrymme för att passera och lämna skadade patienter. Förutom funktionen att sanera önskas lokalen användas vid vardaglig användning. Transport skall vara möjlig med bårvagn från saneringsstationen till akuten HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax K:\1_A_LFS\1_LFS INFO GEMENSAM\SAMMANTRÄDEN\SERVICEUTSKOTTET\BESLUTSÄRENDEN\2007\ NLN, AMBULANSSTATION - BESLUTSTEXT.DOC

4 BESLUT 3(3) Serviceutskottet LFS/N invändigt för vidare omhändertagande. Kostnader Nybyggnadskostnaden bedöms till ca 52 mnkr, varav ca 2 mnkr är kostnad för inredning/utrustning Bygg. Kostnad för ersättningsparkeringar ingår. Preliminär årlig hyra, beräknad på 50 mnkr, blir ca 3,9 mnkr vid en hyrestid av 30 år och en ränta på 5 % beräknat på kostnadsbedömningen. Fördelat mellan ambulans och saneringsstation blir hyran för ambulansen ca 3,5 mnkr/år. Nuvarande hyreskostnad för ambulansen (byggnad N11, N31 och N32) är ca 0,4 mnkr/år. Det ger en nettoeffekt för ambulansen på ca 3,1 mnkr/år. Saneringsstationens hyra blir ca 0,36 mnkr/år. I enlighet med Landstingets policy föreslås 1% av investeringsbeloppet avsättas för fast konstnärlig utsmyckning, d.v.s. ca 0,5 mnkr. Bilaga Skisshandling daterad HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax K:\1_A_LFS\1_LFS INFO GEMENSAM\SAMMANTRÄDEN\SERVICEUTSKOTTET\BESLUTSÄRENDEN\2007\ NLN, AMBULANSSTATION - BESLUTSTEXT.DOC

5 1 (19) SKISSHANDLING LANDSTINGET SÖRMLAND SERVICE FASTIGHETER LFS/N AMBULANSSTATION S6509 LFS/N SANERINGSSTATION - S6516 NYBYGGNAD AV AMBULANSSTATION MED SANERINGSSTATION VID NYKÖPINGS LASARETT Presentationsbeskrivning 1

6 2(19) Innehållsförteckning 1 FÖRORD Ambulansstation Saneringsstation PERSONUPPGIFTER Beställare Hyresgäst Konsulter Övriga ÖVERSIKTLIG REDOVISNING PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR OBJEKTET EVAKUERING, ETAPPER OCH STÖRNINGAR AREOR OCH KOSTNADER Areor Kostnader TIDPLAN RITNINGSFÖRTECKNING...19

7 3(19) 1 FÖRORD 1.1 Ambulansstation ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Den prehospitala akutsjukvården har under senare år förändrats såväl i Sverige som internationellt. Från att ha varit en ren transportorganisation har den prehospitala akutsjukvården utvecklats till en kvalificerad sjukvårdsverksamhet. Den prehospitala akutsjukvården utgör första länken i vårdkedjan och har en naturlig tillhörighet till Hälso- och Sjukvården både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Allt fler medicinska behandlingsmetoder har införts i det dagliga arbetet. Kompetens och tillgänglighet är väsentliga begrepp för en väl fungerande ambulanssjukvård. Patienternas medicinska behov måste säkerställas och allmänhetens förväntningar och krav tillgodoses. Detta ställer krav både på medicinsk kompetens och ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete. Verksamheten ska kännetecknas av: God tillgänglighet och hög beredskap dygnet runt. Personal med adekvat kompetens. Funktionsanpassade ambulansfordon. Ändamålsenlig medicinteknisk utrustning. God arbetsmiljö. Lagkrav/säkerhet Verksamheten styrs av Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Läkemedelsförordningen, Trafikförordningen, EG-direktiv, Svensk Standard samt arbetstidslagen. Förutsättningarna för en samlad ambulansstation i Nyköping Nyköpings ambulansstation är idag dimensionerad för 15 personer enligt förutsättningarna vid förra ombyggnationen Idag är den ordinarie personalstyrkan 25 personer + pool. Garagedelen har plats för tre ambulanser av modell personbil. Stationens reservambulans står i tvätthallen. Sjuktransportambulansen och övningsfordon står i ett garage vid sidan av ambulansstationen som hyrs av Service. Nyköpings ambulansstation bemannar tre ambulanser dagtid måndag till fredag, övrig tid två ambulanser. Sjuktransportambulansen bemannas dagtid, tisdag till fredag.

8 4(19) Ambulansstationen i Vagnhärad tillkom 1978 för att täcka behovet av ambulans i Gnesta, Trosa och Vagnhärad. Organisatoriskt blev det en filial/satellitstation till Nyköpings ambulansstation. Personal utgick från Nyköping för dygnstjänstgöring i Vagnhärad. Skiftbyten gjordes enligt modellen att pågående personal åkte från Nyköping för att avlösa avgående i Vagnhärad. Detta gjordes dagligen kl För personalen gällde ett rullande schema med tjänstgöring i både Nyköping och Vagnhärad togs ett politiskt beslut att en ambulans skulle vara stationerad i Gnesta varje dag mellan kl Den är idag stationerad vid Gnesta Vårdcentral. I samband med detta ändrades Vagnhäradsstationen till att bli en egen ambulansenhet med eget kostnadsställe och sektionsledare. Det innebar att Vagnhäradsstationen som är byggd som en enbilsstation för en ambulans och två personal nu blev en egen arbetsplats med två ambulanser, en reservambulans och egen personal med 12 ordinarie tjänster. Denna organisation kvarstår än idag. Vagnhärad och Gnesta bibehålls som placeringsorter för ambulanser för att klara de utryckningstider som förväntas. Dessa placeringar har politiskt beslutats. Nuvarande ambulansstation i Vagnhärad görs organisatoriskt om till en satellitstation med dygnet runt bemanning liknande tidigare modell. Den Gnestaplacerade ambulansen ändras till att utgå från Nyköpings ambulansstation. Detta innebär att all personal och alla ambulansfordon utgår från en huvudstation, Nyköpings ambulansstation. Gnesta är en utpendlingsort. En förskjutning av bemanningen från dagtid till kvällstid motsvarar mer befolkningens behov utifrån dagens utlarmningar. Patient-/kundgrupp och intressenter Patientgruppen omfattar alla åldrar. Intressenter är äldreomsorg och skolor. Ambulanssjukvården har/bedriver externutbildning i bland annat hjärtlungräddning för företag, föreningar och skolor. Vi bedriver/säljer också säkerhetstjänst vid/till motortävlingar, musikevenemang m.m. Högskolor, universitet och försvarsmakten skickar elever till vår verksamhet. Hospitering sker från olika kliniker. Samarbetspartners och samverkansformer internt och externt I vardagen samverkar vi med alla kliniker och primärvård. Mest med akutmottagningarna och anestesiklinikerna. Externt samverkar vi med räddningstjänst och polis vid trafikolyckor och utbildning. En stor samverkanspartner är SOS Alarm som via avtal dirigerar ambulanser. Samverkan förekommer med andra landsting vid särskild/ allvarlig/ händelse när fler resurser behöver tas in. Ambulanshelikopter, ambulansflyg, sjöräddning, Skavsta, Studsvik och SSAB är andra intressenter. Femklöver samarbete (Västmanland, Uppland, Gävle, Dalarna och Sörmland) sker genom kontinuerliga träffar i olika arbetsgrupper och en styrgrupp.

9 5(19) Avtal om vissa behandlingar finns med Uppsala Akademiska Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Universitetssjukhuset i Örebro vilket medför regelmässiga transporter till/från dessa. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillhörighet Den prehospitala akutsjukvården i Sörmland är en egen specialitet och utgör den första länken i Hälso- och sjukvårdskedjan. Verksamheten har stort behov av att tillhöra Nyköpings lasarett för att; upprätthålla god patientsäkerhet genom att vid avlämnande av patient på akutmottagningen följa vårdkedjan, bidra med överlappning, överrapportera patienten på ett säkert och professionellt sätt. egen personal ska upprätthålla kompetens genom hospitering inom specialistkliniker. genomföra akuta transporter från eller inom sjukhuset. att efter avslutat uppdrag ge möjlighet till påfyllning och komplettering av utrustning inför nästa uppdrag. samhörighet och förståelse mellan olika specialiteter ska utvecklas. Utbildning Kravet på teknikutbildning för alla delar av verksamheten kommer att öka och medför behov av adekvata utbildningslokaler. Att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt kräver teoriutbildning samt körutbildning i alla väglag. Vad gäller medicinsk utbildning finns långt gångna planer på ett nationellt webbaserat utbildningsprogram vilket tillsammans med journalhantering i digital form kräver ökad tillgång till allt fler IT-stationer. Vidareutvecklingen av vårdkedjor innebär ett ökat behov av integrering mellan ambulanssjukvården och sjukhusens akutsjukvård. För att upprätthålla medicinsk kompetens finns ett ökande behov av personalsamverkan med den slutna vården. Intresset är ömsesidigt då närhet mellan sjukhus och ambulansstation också underlättar för vårdpersonal att delta i utbildningsinsatser som görs i ambulansens regi. Tillhörighet mellan ambulanssjukvården och sjukhuset är alltså en nödvändighet. Fysisk träning Verksamheten ställer inte bara krav på en hög medicinsk kompetens, utan även god fysik. För anställning inom ambulanssjukvården krävs godkänt lyft- och bärprov då verksamheten ofta bedrivs där möjligheter att utnyttja lyfthjälpmedel saknas. Det är därför av yttersta vikt att ha tillgång till lokaler för fysisk träning som kan användas när man är i tjänst eller i anslutning till arbetspasset på arbetsplatsen.

10 6(19) Vid extrema situationer, exempelvis svårare olyckor, eller vid hot och våld har erfarenheter visat att en bastu på arbetsplatsen är ett värdefullt tillskott för återhämtning och för bearbetning av svåra händelser. Dimensionering Lokalerna skall planeras utifrån kända behov men med framtiden i åtanke. Tillbyggnadsmöjligheter skall finnas för ev. ökade framtida behov. Verksamheten bör dimensioneras för en personalstyrka på ca 45 personer varav hälften är kvinnor. Antalet ambulansfordon kommer inte att understiga 8. Antalet utryckningar 2005 var knappt Härav var ca 40 % så kallade prio 1-larm det vill säga akut livshotande tillstånd med krav på att personalen skall vara i bilen inom en minut. Det bör alltid finnas minst en bil stand by för akut utryckning. Sjuktransportbilen placerad i Nyköping utförde 2005, c:a 500 transporter. Den medicinska utvecklingen har inneburit att ambulanssjukvården har tillförts medicinteknisk utrustning som ventilatorer, defibrillatorer, övervakningsutrustning och kommunikationsutrustning. Läkemedelsarsenalen uppgår i dag till ca 30 läkemedel. Det är viktigt att utbildning kan ske både i utbildningslokal och i direkt anslutning till ambulansfordonen. Utrymmen innehållande verkstad, kontor och förråd anpassas för medicinteknisk service. Vagnhallen bör klara dagens och framtidens behov för nya bilmodeller. Utrymmen runt garageplatserna ska vara tillräckligt stora för att en hygieniskt riktig rengöring skall kunna utföras. Någon plats bör utföras bredare för användning vid bl a. utbildning. Betr. bilstorlekar, se RFP. Vagnhallen skall innehålla en separat serviceplats där fast monterad medicinteknisk utrustning kan kontrolleras och servas och där, vid behov, enklare extern service kan utföras. Ambulansstationen skall kunna byggas till om lokalbehovet ökar. Personalparkering bör finnas i anslutning till ambulansstationen. Ett antal platser ska vara reserverade för personal som med kort varsel blivit inkallade vid särskild händelse. Avdelningens utformning Dimensionering Lokalerna bör planeras med framtiden i åtanke. Verksamheten har ca 45 anställda med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Antalet ambulansfordon är idag nio. Viss utökning kan förväntas. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen gör att ändamålsenliga utbildningslokaler kommer att användas flitigt. Någon av ambulanshallens fordonsplatser bör utföras något bredare så den kan användas för övning/utbildning m.m.

11 7(19) Geografisk placering Placeringen av ambulanssjukvården i Nyköping är intimt förknippad med Nyköpings lasarett. Det är viktigt att placeringen inte stör i onödan och att ambulanser under utryckning inte behöver passera järnvägsövergångar, stora gatukorsningar eller andra olämpliga platser. Garaget/arbetsplatsen måste ligga i direkt anslutning till verksamhetens övriga lokaler då anspänningstiden, från larm till att ambulansen kör ut ur garaget, vid utlarmning är 1 minut. En god trafiksituation skall eftersträvas för säker utryckning, exempelvis genom trafikljus, ev. rondeller, vägbulor för sänkt hastighet etc. Interna samband Mellan ambulansstationen och sjukhuset skall finnas möjlighet till invändig kommunikation för gångtrafik och transporter av utrustning, sopor, tvätt, post, rent/sterilt gods, städ mm. Verksamheter Ambulanshall Dimensioneras med 8 +2 portar och uppställningsplats för 9 bilar. En aktiv sida med 6 portar för 3 Nyköpingsambulanser, prio 1 1 Gnestaambulans, prio 1 1 Vagnhäradsambulans, prio 1 1 sjuktransportbil En passiv sida med 2 portar varav 1 med dubbelt bildjup (för två reservambulanser) 1 bredare för bredduppställning/undervisning mm (för en övningsbil) På passiva sidan skall dessutom finnas 2 portar för 1 tvätthall 1 verkstad/serviceplats Verkstad, serviceplats Ambulansverksamheten sparar både tid och pengar på de enklare reparationer som personalen själva kan utföra. Vi ser redan idag följderna på annan ort där denna möjlighet har dragits in. Stilleståndstiderna för minsta lilla fel har ökat i väntan på att verkstäderna har tid att utföra reparationerna. Ytterligare en konsekvens av det är att antalet reservfordon har utökats.

12 8(19) Ny teknik Med en länsgemensam medicinteknisk ingenjör som idag utgår från Nyköping upprätthålls en hög intern teknisk kompetens för att möta dagens och framtidens allt mer teknikintensiva ambulanssjukvård. Medicinteknikern skall vara placerad på ambulansstationen då detta innebär stora fördelar i förståelsen mellan tekniker och sjukvårdspersonal. Mål Att bedriva en professionell prehospital akutsjukvård i ändamålsenliga lokaler som är anpassade för dagens och morgondagens prehospitala vård Genom att säkerställa en hög kvalitet samt att vidareutveckla våra goda externa och interna relationer skall vi för patientens bästa följa med i tidens utveckling för att på ett optimalt sätt behärska de situationer vi kan ställas inför såväl medicinskt, tekniskt och fysiskt som mentalt. Patienternas trygghet och säkerhet skall upprätthållas genom hög kompetens och geografisk närhet med beaktande av den kulturella mångfalden. Målet med förändringen är att uppnå en mer rationell och effektiv verksamhet som är till gagn för patienter/kunder, medarbetare och för landstinget som helhet. Vidare är personalens arbetsmiljö och patienternas vårdmiljö viktiga aspekter i det fortsatta samarbetet med klinikerna. Denna skisshandling redovisar förslag hur funktionella och ändåmålsenliga lokaler kommer att stödja den prehospitala akutsjukvården nu och i framtiden. 1.2 Saneringsstation ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Socialstyrelsen verkar, i egenskap av funktionsansvarig myndighet för hälso- och sjukvård, bl a för att landets sjukhus ska få ett tillräckligt skydd mot kemikalier från olyckor m m. Vikten av ett effektivt CBRN-skydd, dvs skydd mot skadliga effekter av radioaktiva, biologiska och kemiska ämnen, har bl a betonats i totalförsvarsbeslutet 1996 (TFB 96). Detta skydd avser såväl olyckor och andra påfrestningar i fred som i kris och krig. SoS Rapport, 1998:3, ställer krav på kemskydd vid sjukvårdsanläggningar. En saneringsresurs vid sjukhuset är nödvändig utifrån att man alltid måste räkna med att skadade vid kemiska olyckor kan komma helt osanerade direkt till sjukhuset. Kontaminering kan förekomma i samband med olyckor inom de närbelägna trafiksystemen, ammoniakutsläpp från kylanläggningar och industrier inom sjukhusets upptagningsområde. Kemiska stridsmedel i krig är även ett hot.

13 9(19) Vid sjukhuset idag finns en inlånad mobil saneringsanläggning som tillfälligt är inhyst i ett garage i närheten av ambulansen. Socialstyrelsen skriver i sina utredningar Mobila saneringsenheter för sjukvårdens behov och Kemsaneringsanläggningar för personsanering vid sjukhus att funktioner och rutiner vid mobila anläggningar för sanering har begränsningar i teknisk prestanda och användbarhet. Vidare är de även känsliga och sårbara. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Dimensionering På saneringsstationen kommer max fem-sex personer samtidigt att arbeta med sanering. Utrymme skall finnas för sanering av fyra stående patienter eller två liggande på bårvagn. Fyra fasta (väggmonterade) och fyra lösa duschhandtag Som sitter i rörlig lång slang vid den fasta duschplatsen. Ambulansen eller annat aktuelltfordon kräver utrymme för att passera och lämna skadade patienter. Sängbredd (bårvagn) på samtliga dörrar. Förutom funktionen att sanera önskas lokalen användas vid vardaglig användning. Transport skall vara möjlig med bårvagn från saneringsstationen till akuten invändigt för vidare omhändertagande. Närhetskrav Saneringsstationen skall vara belägen nära akuten för snabb transport av patienter. Patientflöden Patienter kommer med ambulans, annat fordon eller har själv uppsökt sjukvård. De hänvisas till uppsamlingsplats vid smutsig ingång. Vid ankomstplats - ute finns tillgång till två vattenslangar tempererat vatten. Patienten övervakas av personal på plats och de slussas vidare in till saneringslokalen när plats finns. Sanering sker i omgångar, det vill säga en grupp patienter görs klara innan nästa grupp tas in i lokalen. Kläder och värdesaker tas av och packas i säckar. Dessa säckar förvaras sedan utanför saneringslokalen på smutsig sida för senare omhändertagande. Rutin för omhändertagandet innebär tre steg för både gående och bårliggande patienter. 1) Avklädning vid respektive dusch i saneringslokalen 2) Sanering i under dusch, 3) Därefter till slussen, där de förses med duschhanddukar, sedan förs patient vidare till akuten. För liggande patient sker växling till ren bår i denna sluss. Fyra stående patienter eller två liggande skall kunna tas om hand samtidigt. En grupp kontaminerade patienter saneras färdigt och överlämnas till växlingsplats innan en ny grupp kontaminerade patienter tas in i lokalen.

14 10(19) Personalflöden Lokalen iordningställs av redan omklädd(i befintligt omkl.rum) person som sätter anläggningen i drift inne i saneringslokalen. Denna person stannar i lokalen och släpper in patienter från smutsig sida. När personal sanerat i cirka en timme krävs avlösning. Utsanering av personal sker efter viss rutin. Sanering under dusch före övergång till ren sida där skyddsutrustningen tas av. Packning av den använda skyddsutrustningen sker i speciellt avsedda säckar vid ren utgång. Den kontaminerade skyddsdräkten får ej användas igen. Personalen går ut samma väg som ren patient. Avdelningens utformning Som funktion saneringsstation finns givna krav från SoS. Slusskoppling/synkronisering mellan dörrarna och dörrslagning i sådan riktning att dörrarna trycks mot stängt läge av undertrycksventilationen. Dörrarna skall också möjliggöra manuell låsning/upplåsning om panik skulle uppstå utanför anläggningen. Lokalen ska kunna gå att evakuera vid behov. Värme i lokalen när den ej är i drift och under saneringen ska patienten inte frysa. Normal rumstemperatur. Övrigt planeras lokalen att användas till funktioner knutna till ambulansen. Arbetsorganisation Personalen i saneringslokalen skall kunna ha en säker kontaktväg med akuten om eventuell hjälp/material behövs. Akuten måste även ha överblick över situationen för att planera vidare arbete. Den kommunikation som är i dräkterna idag fungerar ej helt tillfredställande. En personal tilldelas att ha uppsikt över de kontaminerade patienterna på uppsamlingsplatsen utanför den smutsiga ingången och en personal tar emot patienten utanför den rena utgången. Porttelefon för kommunikation mellan ren sida och akutpersonal och mellan ankomstplats - ute och saneringslokalen. Dörrarna ska vara försedda med ett litet fönster med en lucka som kan täckas för om det skulle innebära störande insyn. Mål Målet är att få en funktionell saneringslokal vid Nyköpings lasarett samt att lokalen ska nyttjas till annan verksamhet när sanering ej är i drift. Denna skisshandling redovisar förslag på hur kemskyddet uppfyller SoS (Rapport ) krav på saneringsresurser vid kemiska olyckor på Nyköpings lasarett.

15 11(19) 2 PERSONUPPGIFTER 2.1 Beställare Landstinget Sörmland Service. Projektledare/handläggare: Niclas Norman Förvaltare: Anna Goude 2.2 Hyresgäst Ambulanssjukvården Sörmland, Division Medicinsk service Programgrupp / Ambulansen: Timo Ahderinne, ambulanssjuksköterska Lenny Bergqvist, ambulanssjuksköterska Karl- Eric Carlsson, medicinteknisk ingenjör Roger Delerud, stationschef administrativt Anna- Karin Enetjärn- Magnusson, stationschef, medicinsk ansvarig Roine Hasselberg, ambulanssjukvårdare Marita Häll Johansson, sjukhuskoordinator Håkan Jonsson, ambulanssjuksköterska Anne- Louise Kruse- Persson, verksamhetschef Jörgen Norén, ambulanssjukvårdare Håkan Sjöberg, ambulanssjuksköterska vårdförbundet Programgrupp / Saneringstationen: Ing-Mari Borg, akutkliniken Sven- Åke Strömberg, överläkare, ordförande i LKK Birgitta Öjmyr- Karlsson, enheten för kris- och katastrofberedskap Marita Häll-Johansson, sjukhuskoordinator 2.3 Konsulter Arkitekt A Carlstedt Arkitekter AB Handläggare: Molly Wikdahl, Bengt Yderfors Arkitekt I Skala Arkitekter AB Handläggare: Lasse Pettersson Konstruktion K A2H Byggteknik AB Handläggare: Mats Hjelte

16 12(19) Markprojektör M Vägverket Konsult AB Handläggare: Kjell Elonius VVS-konsult V K-Konsult Installation AB Handläggare: Kenneth Wallén Elkonsult E K-Konsult Installation AB Handläggare: Kjell Carlsson Kalkyl Bygg Structor Eskilstuna AB Handläggare: Matti Könönen 2.4 Övriga Socialstyrelsens representant (Saneringsstationen): Uno Dellgar Rådgivning AB Handläggare: Uno Dellgar Landstingets Konsthandläggare Pia Rystadius 3 ÖVERSIKTLIG REDOVISNING Skisshandlingen består av denna presentationsskrift daterad samt ritningar. 4 PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR Lokalplaneringen är redovisad i; avdelningsfunktionsprogram AFP - Ambulansstation, daterat avdelningsfunktionsprogram AFP - Saneringsstation, daterat rumsfunktionsprogram RFP, daterat , rev

17 13(19) 5 OBJEKTET MARK Markarbeten vid ambulansstationen innebär förändring av den befintliga parkeringen genom relativt stora schakt- och fyllnadsarbeten. Infart till ambulansstationen sker via Rosenbloms väg och befintlig väg söder om panncentralen. Utfart för ambulanser sker vid den befintliga in- och utfarten till Samlingsvägen. Asfaltytan utanför ambulansstationen anpassas i höjdled och förses med värmeslingor. Utfarten justeras genom att en del av vegetationsytan tas bort, och på så sätt kan ambulanserna lättare komma ut på Samlingsvägen. Den östra delen av parkeringen blir parkering för jourpersonal och uppställningsplats för 3 besökande ambulanser. Avvattning av ambulansstationen och hårdgjorda ytor sker med stuprör och dagvattenbrunnar som via ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Spillvatten från ambulansstationen avleds via avskiljare till ledningar och det allmänna ledningsnätet. Vegetationsytor anläggs i anslutning till byggnad och hårdgjorda ytor. HUS Grundläggning Kantförstyvad platta på mark med stödmur mot höjdskillnad Mellanbjälklag Mellanbjälklag av betong. Yttertak Taktäckning utförs med slätplåt. Ytterväggar Vagnhall: Fasadskivor av fibercementskivor med alu.list vid skarvar. Kontorsdel: Putsade fasader, souterrängvåning med beklädnad av tegel. Fönster av trä med utvändig båga och beklädnad av aluminium. Dörrar och portar av stålplåt. Fönsterglas mot söder (S, SÖ och SV) utförs sol- /värmereflekterande. Innerväggar I vagnhall m m utförs väggar på sockel av betong. Väggar bekläds med mineristkivor. Mot tvätthall bekläds väggar med profilerad aluminiumplåt. Övriga innerväggar utförs med beklädnad av gipsskivor. Innerdörrar, massiva laminerade. Glaspartier av trä.

18 14(19) Ytskikt Golv beläggs generellt med homogen plastmatta med uppvikt sockel., i våtrum. Entré och trappa beläggs med klinker. I vagnhall, tvätthall, verkstad, utbildning och bilplats utförs fogfritt golv, uppdraget på betongssocklar. Väggar målas generellt. Våtrum helkaklas. Undertak utförs generellt av mineralullskivor i bärverk. I vagnhall innertak av perforerad plåt. I tvätthall bekläds innertak med mineritskivor. Rumskompletteringar, inredning Inredning är en viktig del av den inre miljön. Krav ställs på olika funktioner, kvalitet och slitstyrka. En väl fungerande inre miljö bidrar till att skapa funktionella och rationella arbetsförhållanden, den skall även ge en ombonad, tidlös och trevlig miljö för personal och besökare. Inredning förekommer som fast monterad (byggnadsanknuten) inredning, skåp, hyllinredning, diskbänkar mm samt som lös inredning, stolar bord mm. Den befintliga inredningen är mycket sliten och kan inte flyttas med till en ny byggnad. Materialval på den nya byggnadsanknutna inredningen (paket A) skall styras av krav på slitstyrka, kvalitet, funktion, form och pris samt följa landstingets miljöplan. Skåp och bänkinredningar tillverkas av miljöklassad spånskiva med yta av laminat och massiva kantlister av trä. Glasade luckor i massivträ. Rostfri inredning (paket Z) utförs enligt gällande Svensk standard. Den nya lösa inredningen väljs från svenska och nordiska tillverkare av möbler för offentlig miljö som uppfyller krav enligt svensk möbelfakta. Inredning, utrustning och verksamhetsutrustning enligt rumsfunktionsprogrammet (RFP) VVS- OCH KYLSYSTEM Avlopp Avloppsledning förläggs under bottenplatta och inkopplas på ledning utanför husliv. Nytt sanitetsporslin med vägganslutna avlopp och nya golvbrunnar installeras. Golvrännor installeras i garagedel, tvätthall och saneringslokal. Avlopp från garagedel ansluts till utvändig oljeavskiljare. Tvätthall förses med reningsanläggning för tvättvatten, därefter ansluts ledning till oljeavskiljare.

19 15(19) Tappvatten Nya kall-, varm- och VVC-ledningar inkopplas på befintliga i kulvertgång från hus N30. Ledningar inom ambulansstationen förläggs ovan undertak och inbyggda i väggar fram till tappställen och blandare. Vid avstick från rörstråk installeras gruppavstängningsventiler. Högtryckstvätt installeras i tvätthall. Värme Två nya värmeväxlare anslutna till hetvattenledningar i kulvert från hus N30 installeras i undercentral. En VVX för värme inomhus, en VVX för markvärme/snösmältning av in/utfartsplan för ambulanser. Värmesystem för markvärme förses med frostskydd. Värmeledningar från undercentral förläggs ovan undertak. Kontors- och personaldel värms med radiatorer. Garagedel värms med golvvärme. Shuntgrupper för radiatorer och golvvärme installeras i undercentral. Fördelningsrör för golvvärmeslingor installeras inom garagedel. Nya luftbehandlingsaggregat förses med vattenburna eftervärmningsbatterier. Kyla Nytt vätskekylaggregat för luftbehandling installeras i fläktrum. Kylmedelskylare ansluten till kylaggregat uppställs utanför byggnad. Nya luftbehandlingsaggregat förses med kylbatterier och shuntgrupper för kyla placerade i fläktrum. Fläktluftkylare installeras i vagnhall. Kylbafflar för tilluft installeras i personalutrymmen. Shuntgrupp för kylbafflar (s.k. torr kyla) installeras i undercentralen. Medicinska gaser och tryckluft Ledningar för medicinska gassystem och tryckluft inkopplas i kulvertgång från hus N30. Uttag för tryckluft installeras inom garagedel (vagnhall/verkstad/tvätthall/sanering). Uttag för medicinska gaser inom tekniska utrymmen installeras. Ledningar till uttag för tryckluft och medicinska gaser förläggs ovan undertak inom kontorsdel och synligt vid tak och utanpåliggande på vägg inom garagedel/sanering. LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ventilation av ambulansstationen uppdelas på tre stycken luftbehandlingsaggregat. Ett värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeåtervinnare för kontor och personaldel. Ett värmeåtervinningsaggregat med plattvvx för garagedel. Ett värmeåtervinningsaggregat med plattvvx för saneringsutrymmen. Tre stycken separata frånluftsfläktar installeras för punktutsug i tekniska utrymmen/verkstad. Separat spisfläkt installeras i kök. Till- och frånluftskanaler från aggregat till nya don förläggs ovan undertak.

20 16(19) I personalutrymmen installeras kylbafflar för tilluft med individuell rumsreglering av temperaturen via manöverpanel i varje rum. Övriga tilluftsdon inom kontor- och personaldel typ takspridare anpassade för undertempererad luft. Frånluft via kontrollventiler i undertak. Överluftdon installeras till WC/D, förråd, o.dyl. Personaldagrum och konf.-rum förses med forceringsfunktion av luftflöden anpassade till personbelastning. Tilluftsdon inom garagedel och saneringsdel via takplacerade kanalspridare anpassade för undertempererad luft. Frånluft inom garage/sanering via utsug vid tak (ljuddämpare med skyddsnät). Vagnhall, tvätthall, sanering/bilplatser/utbildning förses med forceringsfunktion av luftflöden anpassade till belastning. Kanaler till jourrum och källare förses med brandspjäll. EL- OCH TELESYSTEM Kraftförsörjning Huvudledningar ansluts till ställverk i hus N1. Fördelningscentraler för normal respektive favoriserad kraft placeras i elrum på källarplan. Nya gruppcentraler monteras i nischer. Sjukhusets uppdelning på favoriserad och normalkraft följs för att erhålla extra driftsäkerhet vid bortfall av högspänningsgeneratorer. Utgående uttagsgrupper sektioneras över jordfelsbrytare. Fastigheten utförs med fullständig potentialutjämning samt yttre och inre åskskydd. Besöksparkeringar förses med bilvärmarcentraler. Kanalisation Inom korridorer och i fordonsdelens högpunkt monteras kabelstegar. Kontorsarbetsplatser försörjs via fönsterbänkskanaler. Kabelschakt mellan kulvert och elrum krävs då det är ca 4m fritt i höjdled mellan huskropparna. Belysning Belysning ljusregleras för dag och natt funktion. Delar av belysningen manövreras även av utalameringssystemet. Ytterbelysning placeras företrädesvis på huset i anslutning till portar och entréer. För kontor monteras fast allmänbelysning i tak och över respektive arbetsplats pendlad ljusreglerad arbetsbelysning. Inom konferens och personalutrymmen monteras ljusreglerad allmänbelysning i tak och lamputtag för pendlad punktbelysning. Kartrum förses med väggbelysning. Inom förråd och desinfektionsrum o.likn. styrs belysningen via rörelsedetektorer.

Protokollsutdrag Fastighets- och servicedelegationen LFS

Protokollsutdrag Fastighets- och servicedelegationen LFS DATUM DIARIENR 2004-05-17 LFS/N03063 63 Nyköpings lasarett, ombyggnad för Radiologiska avdelningen mammografi samt expeditioner. Redovisning av skiss/kalkylhandling Landstingsstyrelsens beslut 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

2004-10-18 LKD04390. Landstingsstyrelsens beslut

2004-10-18 LKD04390. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-10-18 LKD04390 108 Kullbergska sjukhuset, hus K1, plan 4 - Ombyggnad av lokaler för samlokalisering av sterilcentralen med operationsavdelning. Redovisning av skiss- och kalkylhandling

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 PROTOKOLL DATUM 2005-10-17 LS-LED05-349 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 Bakgrund Landstinget Sörmland Service Fastigheter övertog förvaltnings- och driftsansvaret

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2006-06-19 LS-LED06-269 60 Omfördelning av investeringsramen för fastigheter 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner omfördelning av medel ur 2006

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(9) Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 2(9) Syfte Syftet

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader Skapad: 2015-06-26 Senast ändrad: R.21 Saija Thacker Mattias Millinger Karin Sjöndin 2015-06-26 2015-06-26 2(7) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Riktlinje

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Containrar för alla ändamål

Containrar för alla ändamål Containrar för alla ändamål miljö frakt förråd lastväxlare isolerade special kontor kyl www.containerpoolen.se Tel 020-245020 Hög service och stor kunskap Vårt affärsidé är att leverera en produkt med

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DELRUMSBESKRIVNING Sid 1-18 Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg.

Läs mer

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef

2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef 2014-03-06 Akutkliniken Blekingesjukhuset Mats Berggren Verksamhetschef Ambulansverksamhetens resursbehov med utgångspunkt från de politiskt beslutade tillgänglighetsmålen vid prio 1-larm, det vill säga

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

TYPRUM: Vårdrum isolering

TYPRUM: Vårdrum isolering TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Vårdrum isolering Innehåll Checklista vårdrum isolering Typrumsritningar: Vårdrum isolering Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 3.

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013

113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013 113 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäldes under landstingsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2007. A Delegationsbeslut Landstingsdirektören 21/07 Bevarande- och gallringsbeslut för projektdokument,

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

BUSINESS Pukslagaren Västra 1 HD-huset

BUSINESS Pukslagaren Västra 1 HD-huset Från alla väderstreck vid korsingen Lägervägen och Ängelholmsleden ser man skulpturen Vingar, skapad av Staffan Sommelius. Ett landmärke som tillhör en av Helsingborgs mest kända fastigheter. Nu är till

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Tornfalken på Sångbäcksvallen

Tornfalken på Sångbäcksvallen Vemdalen Tornfalken på Sångbäcksvallen Tre påkostade fjällstugor i underbar miljö. Winterhouse AB Tre fjällstugor till salu på Sångbäcksvallen Vi erbjuder tre stycken fullmatatde fjällstugor på en härligt

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten, Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten, Fastighet 1(12) LANDSTINGET SÖRMLAND, Fastighet Brandskydd - Sprinkler 2(12) Innehållsförteckning 1 Förord...3 2 Nomenklatur / Begrepp...4 3 Dimensionering av brandskydd...4 4 Vårdanläggningar - Sjukhus...4 4.1

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer