Protokollsutdrag till Serviceutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Akten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollsutdrag till Serviceutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Akten"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL LS-LED Nyköpings lasarett, nybyggnad av ambulansstation med saneringsstation. Redovisning av skisshandling Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner redovisad skisshandling daterad Landstingsstyrelsen ger Service i uppdrag att fortsätta projektering av ny ambulansstation med saneringsstation och infordra anbud på totalentreprenad i enlighet med redovisad skisshandling och att återkomma till landstingsstyrelsen med kalkylhandling för beslut om genomförande. Detta under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden ger sitt godkännande och beaktar hyreskostnaden inför budgetarbetet Landstingsstyrelsen beaktar behovet av investeringsmedel för ovanstående ändamål i budget för Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen beslutade i 73/07 att godkänna den översiktliga redovisningen avseende nybyggnad av ambulansstation i Nyköping. Bilaga 1. Protokollsutdrag Serviceutskottet 14/07 med underliggande skisshandling Protokollsutdrag till Serviceutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnden Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 07\( 8) Aug\ SID 1(1) 105 NLN bygge av ambulansstation\ 105 Ambulansstation Nyköpings lasarett.doc Utskriftsdatum: :52

2 BESLUT 1(3) Serviceutskottet LFS/N För kännedom Diarium, LFS Ekonomiavd Handläggare 14 Nyköpings lasarett, nybyggnad av ambulansstation med saneringsstation. Redovisning av skisshandling Serviceutskottets rekommendation till Landstingsstyrelsen 1. Serviceutskottet rekommenderar Landstingsstyrelsen att godkänna redovisad skisshandling daterad Serviceutskottet rekommenderar Landstingsstyrelsen att uppdra till Service, att under förutsättning av Hälso- och sjukvårdsnämndens godkännande, fortsätta projektering av ny ambulansstation med saneringsstation och infordra anbud på totalentreprenad i enlighet med redovisad skisshandling och att återkomma med kalkylhandling för beslut om genomförande. 3. Serviceutskottet rekommenderar landstingsstyrelsen att beakta behovet av investeringsmedel i budget för Ärendebeskrivning Ambulansstation Nyköpings ambulansstation är idag dimensionerad för 15 personer enligt förutsättningarna vid förra ombyggnationen Idag är den ordinarie personalstyrkan 25 personer + pool. Garagedelen har plats för tre ambulanser av modell personbil. Stationens reservambulans står i tvätthallen. Sjuktransportambulansen och övningsfordon står i ett garage vid sidan av ambulansstationen. Den prehospitala akutsjukvården har under senare år förändrats såväl i Sverige som internationellt. Från att ha varit en ren transportorganisation har den prehospitala akutsjukvården utvecklats till en kvalificerad sjukvårdsverksamhet. Den prehospitala akutsjukvården utgör första länken i vårdkedjan och har en naturlig tillhörighet till Hälso- och Sjukvården både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Lokalerna skall planeras utifrån kända behov men med framtiden i åtanke. Tillbyggnadsmöjligheter skall finnas för ev. ökade framtida behov. HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax K:\1_A_LFS\1_LFS INFO GEMENSAM\SAMMANTRÄDEN\SERVICEUTSKOTTET\BESLUTSÄRENDEN\2007\ NLN, AMBULANSSTATION - BESLUTSTEXT.DOC

3 BESLUT 2(3) Serviceutskottet LFS/N Verksamheten i den nya ambulansstationen bör dimensioneras för en personalstyrka på ca 45 personer varav hälften är kvinnor. Antalet ambulansfordon kommer inte att understiga 8. Den medicinska utvecklingen har inneburit att ambulanssjukvården har tillförts medicinteknisk utrustning som ventilatorer, defibrillatorer, övervakningsutrustning och kommunikationsutrustning. Läkemedelsarsenalen uppgår i dag till ca 30 läkemedel. Det är viktigt att utbildning kan ske både i utbildningslokal och i direkt anslutning till ambulansfordonen. Utrymmen innehållande verkstad, kontor och förråd anpassas för medicinteknisk service. Vagnhallen bör klara dagens och framtidens behov för nya bilmodeller. Utrymmen runt garageplatserna ska vara tillräckligt stora för att en hygieniskt riktig rengöring skall kunna utföras. Någon plats bör utföras bredare för användning vid bl.a. utbildning. Vagnhallen skall innehålla en separat serviceplats där fast monterad medicinteknisk utrustning kan kontrolleras och servas och där, vid behov, enklare extern service kan utföras. Personalparkering bör finnas i anslutning till ambulansstationen. Ett antal platser ska vara reserverade för personal som med kort varsel blivit inkallade vid särskild händelse. Saneringsstation SoS Rapport, 1998:3, ställer krav på kemskydd vid sjukvårdsanläggningar. En saneringsresurs vid sjukhuset är nödvändig utifrån att man alltid måste räkna med att skadade vid kemiska olyckor kan komma helt osanerade direkt till sjukhuset. Kontaminering kan förekomma i samband med olyckor inom de närbelägna trafiksystemen, ammoniakutsläpp från kylanläggningar och industrier inom sjukhusets upptagningsområde. Kemiska stridsmedel i krig är även ett hot. Vid sjukhuset idag finns en inlånad mobil saneringsanläggning som tillfälligt är inhyst i ett garage i närheten av ambulansen. Socialstyrelsen skriver i sina utredningar Mobila saneringsenheter för sjukvårdens behov och Kemsaneringsanläggningar för personsanering vid sjukhus att funktioner och rutiner vid mobila anläggningar för sanering har begränsningar i teknisk prestanda och användbarhet. Vidare är de även känsliga och sårbara. På saneringsstationen kommer max fem-sex personer samtidigt att kunna arbeta med sanering. Utrymme skall finnas för sanering av fyra stående patienter eller två liggande på bårvagn. Ambulansen eller annat aktuellt fordon kräver utrymme för att passera och lämna skadade patienter. Förutom funktionen att sanera önskas lokalen användas vid vardaglig användning. Transport skall vara möjlig med bårvagn från saneringsstationen till akuten HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax K:\1_A_LFS\1_LFS INFO GEMENSAM\SAMMANTRÄDEN\SERVICEUTSKOTTET\BESLUTSÄRENDEN\2007\ NLN, AMBULANSSTATION - BESLUTSTEXT.DOC

4 BESLUT 3(3) Serviceutskottet LFS/N invändigt för vidare omhändertagande. Kostnader Nybyggnadskostnaden bedöms till ca 52 mnkr, varav ca 2 mnkr är kostnad för inredning/utrustning Bygg. Kostnad för ersättningsparkeringar ingår. Preliminär årlig hyra, beräknad på 50 mnkr, blir ca 3,9 mnkr vid en hyrestid av 30 år och en ränta på 5 % beräknat på kostnadsbedömningen. Fördelat mellan ambulans och saneringsstation blir hyran för ambulansen ca 3,5 mnkr/år. Nuvarande hyreskostnad för ambulansen (byggnad N11, N31 och N32) är ca 0,4 mnkr/år. Det ger en nettoeffekt för ambulansen på ca 3,1 mnkr/år. Saneringsstationens hyra blir ca 0,36 mnkr/år. I enlighet med Landstingets policy föreslås 1% av investeringsbeloppet avsättas för fast konstnärlig utsmyckning, d.v.s. ca 0,5 mnkr. Bilaga Skisshandling daterad HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn fax FILIALKONTOR Box 6034, Eskilstuna besök Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset tfn fax K:\1_A_LFS\1_LFS INFO GEMENSAM\SAMMANTRÄDEN\SERVICEUTSKOTTET\BESLUTSÄRENDEN\2007\ NLN, AMBULANSSTATION - BESLUTSTEXT.DOC

5 1 (19) SKISSHANDLING LANDSTINGET SÖRMLAND SERVICE FASTIGHETER LFS/N AMBULANSSTATION S6509 LFS/N SANERINGSSTATION - S6516 NYBYGGNAD AV AMBULANSSTATION MED SANERINGSSTATION VID NYKÖPINGS LASARETT Presentationsbeskrivning 1

6 2(19) Innehållsförteckning 1 FÖRORD Ambulansstation Saneringsstation PERSONUPPGIFTER Beställare Hyresgäst Konsulter Övriga ÖVERSIKTLIG REDOVISNING PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR OBJEKTET EVAKUERING, ETAPPER OCH STÖRNINGAR AREOR OCH KOSTNADER Areor Kostnader TIDPLAN RITNINGSFÖRTECKNING...19

7 3(19) 1 FÖRORD 1.1 Ambulansstation ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Den prehospitala akutsjukvården har under senare år förändrats såväl i Sverige som internationellt. Från att ha varit en ren transportorganisation har den prehospitala akutsjukvården utvecklats till en kvalificerad sjukvårdsverksamhet. Den prehospitala akutsjukvården utgör första länken i vårdkedjan och har en naturlig tillhörighet till Hälso- och Sjukvården både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Allt fler medicinska behandlingsmetoder har införts i det dagliga arbetet. Kompetens och tillgänglighet är väsentliga begrepp för en väl fungerande ambulanssjukvård. Patienternas medicinska behov måste säkerställas och allmänhetens förväntningar och krav tillgodoses. Detta ställer krav både på medicinsk kompetens och ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete. Verksamheten ska kännetecknas av: God tillgänglighet och hög beredskap dygnet runt. Personal med adekvat kompetens. Funktionsanpassade ambulansfordon. Ändamålsenlig medicinteknisk utrustning. God arbetsmiljö. Lagkrav/säkerhet Verksamheten styrs av Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Läkemedelsförordningen, Trafikförordningen, EG-direktiv, Svensk Standard samt arbetstidslagen. Förutsättningarna för en samlad ambulansstation i Nyköping Nyköpings ambulansstation är idag dimensionerad för 15 personer enligt förutsättningarna vid förra ombyggnationen Idag är den ordinarie personalstyrkan 25 personer + pool. Garagedelen har plats för tre ambulanser av modell personbil. Stationens reservambulans står i tvätthallen. Sjuktransportambulansen och övningsfordon står i ett garage vid sidan av ambulansstationen som hyrs av Service. Nyköpings ambulansstation bemannar tre ambulanser dagtid måndag till fredag, övrig tid två ambulanser. Sjuktransportambulansen bemannas dagtid, tisdag till fredag.

8 4(19) Ambulansstationen i Vagnhärad tillkom 1978 för att täcka behovet av ambulans i Gnesta, Trosa och Vagnhärad. Organisatoriskt blev det en filial/satellitstation till Nyköpings ambulansstation. Personal utgick från Nyköping för dygnstjänstgöring i Vagnhärad. Skiftbyten gjordes enligt modellen att pågående personal åkte från Nyköping för att avlösa avgående i Vagnhärad. Detta gjordes dagligen kl För personalen gällde ett rullande schema med tjänstgöring i både Nyköping och Vagnhärad togs ett politiskt beslut att en ambulans skulle vara stationerad i Gnesta varje dag mellan kl Den är idag stationerad vid Gnesta Vårdcentral. I samband med detta ändrades Vagnhäradsstationen till att bli en egen ambulansenhet med eget kostnadsställe och sektionsledare. Det innebar att Vagnhäradsstationen som är byggd som en enbilsstation för en ambulans och två personal nu blev en egen arbetsplats med två ambulanser, en reservambulans och egen personal med 12 ordinarie tjänster. Denna organisation kvarstår än idag. Vagnhärad och Gnesta bibehålls som placeringsorter för ambulanser för att klara de utryckningstider som förväntas. Dessa placeringar har politiskt beslutats. Nuvarande ambulansstation i Vagnhärad görs organisatoriskt om till en satellitstation med dygnet runt bemanning liknande tidigare modell. Den Gnestaplacerade ambulansen ändras till att utgå från Nyköpings ambulansstation. Detta innebär att all personal och alla ambulansfordon utgår från en huvudstation, Nyköpings ambulansstation. Gnesta är en utpendlingsort. En förskjutning av bemanningen från dagtid till kvällstid motsvarar mer befolkningens behov utifrån dagens utlarmningar. Patient-/kundgrupp och intressenter Patientgruppen omfattar alla åldrar. Intressenter är äldreomsorg och skolor. Ambulanssjukvården har/bedriver externutbildning i bland annat hjärtlungräddning för företag, föreningar och skolor. Vi bedriver/säljer också säkerhetstjänst vid/till motortävlingar, musikevenemang m.m. Högskolor, universitet och försvarsmakten skickar elever till vår verksamhet. Hospitering sker från olika kliniker. Samarbetspartners och samverkansformer internt och externt I vardagen samverkar vi med alla kliniker och primärvård. Mest med akutmottagningarna och anestesiklinikerna. Externt samverkar vi med räddningstjänst och polis vid trafikolyckor och utbildning. En stor samverkanspartner är SOS Alarm som via avtal dirigerar ambulanser. Samverkan förekommer med andra landsting vid särskild/ allvarlig/ händelse när fler resurser behöver tas in. Ambulanshelikopter, ambulansflyg, sjöräddning, Skavsta, Studsvik och SSAB är andra intressenter. Femklöver samarbete (Västmanland, Uppland, Gävle, Dalarna och Sörmland) sker genom kontinuerliga träffar i olika arbetsgrupper och en styrgrupp.

9 5(19) Avtal om vissa behandlingar finns med Uppsala Akademiska Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Universitetssjukhuset i Örebro vilket medför regelmässiga transporter till/från dessa. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Tillhörighet Den prehospitala akutsjukvården i Sörmland är en egen specialitet och utgör den första länken i Hälso- och sjukvårdskedjan. Verksamheten har stort behov av att tillhöra Nyköpings lasarett för att; upprätthålla god patientsäkerhet genom att vid avlämnande av patient på akutmottagningen följa vårdkedjan, bidra med överlappning, överrapportera patienten på ett säkert och professionellt sätt. egen personal ska upprätthålla kompetens genom hospitering inom specialistkliniker. genomföra akuta transporter från eller inom sjukhuset. att efter avslutat uppdrag ge möjlighet till påfyllning och komplettering av utrustning inför nästa uppdrag. samhörighet och förståelse mellan olika specialiteter ska utvecklas. Utbildning Kravet på teknikutbildning för alla delar av verksamheten kommer att öka och medför behov av adekvata utbildningslokaler. Att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt kräver teoriutbildning samt körutbildning i alla väglag. Vad gäller medicinsk utbildning finns långt gångna planer på ett nationellt webbaserat utbildningsprogram vilket tillsammans med journalhantering i digital form kräver ökad tillgång till allt fler IT-stationer. Vidareutvecklingen av vårdkedjor innebär ett ökat behov av integrering mellan ambulanssjukvården och sjukhusens akutsjukvård. För att upprätthålla medicinsk kompetens finns ett ökande behov av personalsamverkan med den slutna vården. Intresset är ömsesidigt då närhet mellan sjukhus och ambulansstation också underlättar för vårdpersonal att delta i utbildningsinsatser som görs i ambulansens regi. Tillhörighet mellan ambulanssjukvården och sjukhuset är alltså en nödvändighet. Fysisk träning Verksamheten ställer inte bara krav på en hög medicinsk kompetens, utan även god fysik. För anställning inom ambulanssjukvården krävs godkänt lyft- och bärprov då verksamheten ofta bedrivs där möjligheter att utnyttja lyfthjälpmedel saknas. Det är därför av yttersta vikt att ha tillgång till lokaler för fysisk träning som kan användas när man är i tjänst eller i anslutning till arbetspasset på arbetsplatsen.

10 6(19) Vid extrema situationer, exempelvis svårare olyckor, eller vid hot och våld har erfarenheter visat att en bastu på arbetsplatsen är ett värdefullt tillskott för återhämtning och för bearbetning av svåra händelser. Dimensionering Lokalerna skall planeras utifrån kända behov men med framtiden i åtanke. Tillbyggnadsmöjligheter skall finnas för ev. ökade framtida behov. Verksamheten bör dimensioneras för en personalstyrka på ca 45 personer varav hälften är kvinnor. Antalet ambulansfordon kommer inte att understiga 8. Antalet utryckningar 2005 var knappt Härav var ca 40 % så kallade prio 1-larm det vill säga akut livshotande tillstånd med krav på att personalen skall vara i bilen inom en minut. Det bör alltid finnas minst en bil stand by för akut utryckning. Sjuktransportbilen placerad i Nyköping utförde 2005, c:a 500 transporter. Den medicinska utvecklingen har inneburit att ambulanssjukvården har tillförts medicinteknisk utrustning som ventilatorer, defibrillatorer, övervakningsutrustning och kommunikationsutrustning. Läkemedelsarsenalen uppgår i dag till ca 30 läkemedel. Det är viktigt att utbildning kan ske både i utbildningslokal och i direkt anslutning till ambulansfordonen. Utrymmen innehållande verkstad, kontor och förråd anpassas för medicinteknisk service. Vagnhallen bör klara dagens och framtidens behov för nya bilmodeller. Utrymmen runt garageplatserna ska vara tillräckligt stora för att en hygieniskt riktig rengöring skall kunna utföras. Någon plats bör utföras bredare för användning vid bl a. utbildning. Betr. bilstorlekar, se RFP. Vagnhallen skall innehålla en separat serviceplats där fast monterad medicinteknisk utrustning kan kontrolleras och servas och där, vid behov, enklare extern service kan utföras. Ambulansstationen skall kunna byggas till om lokalbehovet ökar. Personalparkering bör finnas i anslutning till ambulansstationen. Ett antal platser ska vara reserverade för personal som med kort varsel blivit inkallade vid särskild händelse. Avdelningens utformning Dimensionering Lokalerna bör planeras med framtiden i åtanke. Verksamheten har ca 45 anställda med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Antalet ambulansfordon är idag nio. Viss utökning kan förväntas. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen gör att ändamålsenliga utbildningslokaler kommer att användas flitigt. Någon av ambulanshallens fordonsplatser bör utföras något bredare så den kan användas för övning/utbildning m.m.

11 7(19) Geografisk placering Placeringen av ambulanssjukvården i Nyköping är intimt förknippad med Nyköpings lasarett. Det är viktigt att placeringen inte stör i onödan och att ambulanser under utryckning inte behöver passera järnvägsövergångar, stora gatukorsningar eller andra olämpliga platser. Garaget/arbetsplatsen måste ligga i direkt anslutning till verksamhetens övriga lokaler då anspänningstiden, från larm till att ambulansen kör ut ur garaget, vid utlarmning är 1 minut. En god trafiksituation skall eftersträvas för säker utryckning, exempelvis genom trafikljus, ev. rondeller, vägbulor för sänkt hastighet etc. Interna samband Mellan ambulansstationen och sjukhuset skall finnas möjlighet till invändig kommunikation för gångtrafik och transporter av utrustning, sopor, tvätt, post, rent/sterilt gods, städ mm. Verksamheter Ambulanshall Dimensioneras med 8 +2 portar och uppställningsplats för 9 bilar. En aktiv sida med 6 portar för 3 Nyköpingsambulanser, prio 1 1 Gnestaambulans, prio 1 1 Vagnhäradsambulans, prio 1 1 sjuktransportbil En passiv sida med 2 portar varav 1 med dubbelt bildjup (för två reservambulanser) 1 bredare för bredduppställning/undervisning mm (för en övningsbil) På passiva sidan skall dessutom finnas 2 portar för 1 tvätthall 1 verkstad/serviceplats Verkstad, serviceplats Ambulansverksamheten sparar både tid och pengar på de enklare reparationer som personalen själva kan utföra. Vi ser redan idag följderna på annan ort där denna möjlighet har dragits in. Stilleståndstiderna för minsta lilla fel har ökat i väntan på att verkstäderna har tid att utföra reparationerna. Ytterligare en konsekvens av det är att antalet reservfordon har utökats.

12 8(19) Ny teknik Med en länsgemensam medicinteknisk ingenjör som idag utgår från Nyköping upprätthålls en hög intern teknisk kompetens för att möta dagens och framtidens allt mer teknikintensiva ambulanssjukvård. Medicinteknikern skall vara placerad på ambulansstationen då detta innebär stora fördelar i förståelsen mellan tekniker och sjukvårdspersonal. Mål Att bedriva en professionell prehospital akutsjukvård i ändamålsenliga lokaler som är anpassade för dagens och morgondagens prehospitala vård Genom att säkerställa en hög kvalitet samt att vidareutveckla våra goda externa och interna relationer skall vi för patientens bästa följa med i tidens utveckling för att på ett optimalt sätt behärska de situationer vi kan ställas inför såväl medicinskt, tekniskt och fysiskt som mentalt. Patienternas trygghet och säkerhet skall upprätthållas genom hög kompetens och geografisk närhet med beaktande av den kulturella mångfalden. Målet med förändringen är att uppnå en mer rationell och effektiv verksamhet som är till gagn för patienter/kunder, medarbetare och för landstinget som helhet. Vidare är personalens arbetsmiljö och patienternas vårdmiljö viktiga aspekter i det fortsatta samarbetet med klinikerna. Denna skisshandling redovisar förslag hur funktionella och ändåmålsenliga lokaler kommer att stödja den prehospitala akutsjukvården nu och i framtiden. 1.2 Saneringsstation ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Socialstyrelsen verkar, i egenskap av funktionsansvarig myndighet för hälso- och sjukvård, bl a för att landets sjukhus ska få ett tillräckligt skydd mot kemikalier från olyckor m m. Vikten av ett effektivt CBRN-skydd, dvs skydd mot skadliga effekter av radioaktiva, biologiska och kemiska ämnen, har bl a betonats i totalförsvarsbeslutet 1996 (TFB 96). Detta skydd avser såväl olyckor och andra påfrestningar i fred som i kris och krig. SoS Rapport, 1998:3, ställer krav på kemskydd vid sjukvårdsanläggningar. En saneringsresurs vid sjukhuset är nödvändig utifrån att man alltid måste räkna med att skadade vid kemiska olyckor kan komma helt osanerade direkt till sjukhuset. Kontaminering kan förekomma i samband med olyckor inom de närbelägna trafiksystemen, ammoniakutsläpp från kylanläggningar och industrier inom sjukhusets upptagningsområde. Kemiska stridsmedel i krig är även ett hot.

13 9(19) Vid sjukhuset idag finns en inlånad mobil saneringsanläggning som tillfälligt är inhyst i ett garage i närheten av ambulansen. Socialstyrelsen skriver i sina utredningar Mobila saneringsenheter för sjukvårdens behov och Kemsaneringsanläggningar för personsanering vid sjukhus att funktioner och rutiner vid mobila anläggningar för sanering har begränsningar i teknisk prestanda och användbarhet. Vidare är de även känsliga och sårbara. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Dimensionering På saneringsstationen kommer max fem-sex personer samtidigt att arbeta med sanering. Utrymme skall finnas för sanering av fyra stående patienter eller två liggande på bårvagn. Fyra fasta (väggmonterade) och fyra lösa duschhandtag Som sitter i rörlig lång slang vid den fasta duschplatsen. Ambulansen eller annat aktuelltfordon kräver utrymme för att passera och lämna skadade patienter. Sängbredd (bårvagn) på samtliga dörrar. Förutom funktionen att sanera önskas lokalen användas vid vardaglig användning. Transport skall vara möjlig med bårvagn från saneringsstationen till akuten invändigt för vidare omhändertagande. Närhetskrav Saneringsstationen skall vara belägen nära akuten för snabb transport av patienter. Patientflöden Patienter kommer med ambulans, annat fordon eller har själv uppsökt sjukvård. De hänvisas till uppsamlingsplats vid smutsig ingång. Vid ankomstplats - ute finns tillgång till två vattenslangar tempererat vatten. Patienten övervakas av personal på plats och de slussas vidare in till saneringslokalen när plats finns. Sanering sker i omgångar, det vill säga en grupp patienter görs klara innan nästa grupp tas in i lokalen. Kläder och värdesaker tas av och packas i säckar. Dessa säckar förvaras sedan utanför saneringslokalen på smutsig sida för senare omhändertagande. Rutin för omhändertagandet innebär tre steg för både gående och bårliggande patienter. 1) Avklädning vid respektive dusch i saneringslokalen 2) Sanering i under dusch, 3) Därefter till slussen, där de förses med duschhanddukar, sedan förs patient vidare till akuten. För liggande patient sker växling till ren bår i denna sluss. Fyra stående patienter eller två liggande skall kunna tas om hand samtidigt. En grupp kontaminerade patienter saneras färdigt och överlämnas till växlingsplats innan en ny grupp kontaminerade patienter tas in i lokalen.

14 10(19) Personalflöden Lokalen iordningställs av redan omklädd(i befintligt omkl.rum) person som sätter anläggningen i drift inne i saneringslokalen. Denna person stannar i lokalen och släpper in patienter från smutsig sida. När personal sanerat i cirka en timme krävs avlösning. Utsanering av personal sker efter viss rutin. Sanering under dusch före övergång till ren sida där skyddsutrustningen tas av. Packning av den använda skyddsutrustningen sker i speciellt avsedda säckar vid ren utgång. Den kontaminerade skyddsdräkten får ej användas igen. Personalen går ut samma väg som ren patient. Avdelningens utformning Som funktion saneringsstation finns givna krav från SoS. Slusskoppling/synkronisering mellan dörrarna och dörrslagning i sådan riktning att dörrarna trycks mot stängt läge av undertrycksventilationen. Dörrarna skall också möjliggöra manuell låsning/upplåsning om panik skulle uppstå utanför anläggningen. Lokalen ska kunna gå att evakuera vid behov. Värme i lokalen när den ej är i drift och under saneringen ska patienten inte frysa. Normal rumstemperatur. Övrigt planeras lokalen att användas till funktioner knutna till ambulansen. Arbetsorganisation Personalen i saneringslokalen skall kunna ha en säker kontaktväg med akuten om eventuell hjälp/material behövs. Akuten måste även ha överblick över situationen för att planera vidare arbete. Den kommunikation som är i dräkterna idag fungerar ej helt tillfredställande. En personal tilldelas att ha uppsikt över de kontaminerade patienterna på uppsamlingsplatsen utanför den smutsiga ingången och en personal tar emot patienten utanför den rena utgången. Porttelefon för kommunikation mellan ren sida och akutpersonal och mellan ankomstplats - ute och saneringslokalen. Dörrarna ska vara försedda med ett litet fönster med en lucka som kan täckas för om det skulle innebära störande insyn. Mål Målet är att få en funktionell saneringslokal vid Nyköpings lasarett samt att lokalen ska nyttjas till annan verksamhet när sanering ej är i drift. Denna skisshandling redovisar förslag på hur kemskyddet uppfyller SoS (Rapport ) krav på saneringsresurser vid kemiska olyckor på Nyköpings lasarett.

15 11(19) 2 PERSONUPPGIFTER 2.1 Beställare Landstinget Sörmland Service. Projektledare/handläggare: Niclas Norman Förvaltare: Anna Goude 2.2 Hyresgäst Ambulanssjukvården Sörmland, Division Medicinsk service Programgrupp / Ambulansen: Timo Ahderinne, ambulanssjuksköterska Lenny Bergqvist, ambulanssjuksköterska Karl- Eric Carlsson, medicinteknisk ingenjör Roger Delerud, stationschef administrativt Anna- Karin Enetjärn- Magnusson, stationschef, medicinsk ansvarig Roine Hasselberg, ambulanssjukvårdare Marita Häll Johansson, sjukhuskoordinator Håkan Jonsson, ambulanssjuksköterska Anne- Louise Kruse- Persson, verksamhetschef Jörgen Norén, ambulanssjukvårdare Håkan Sjöberg, ambulanssjuksköterska vårdförbundet Programgrupp / Saneringstationen: Ing-Mari Borg, akutkliniken Sven- Åke Strömberg, överläkare, ordförande i LKK Birgitta Öjmyr- Karlsson, enheten för kris- och katastrofberedskap Marita Häll-Johansson, sjukhuskoordinator 2.3 Konsulter Arkitekt A Carlstedt Arkitekter AB Handläggare: Molly Wikdahl, Bengt Yderfors Arkitekt I Skala Arkitekter AB Handläggare: Lasse Pettersson Konstruktion K A2H Byggteknik AB Handläggare: Mats Hjelte

16 12(19) Markprojektör M Vägverket Konsult AB Handläggare: Kjell Elonius VVS-konsult V K-Konsult Installation AB Handläggare: Kenneth Wallén Elkonsult E K-Konsult Installation AB Handläggare: Kjell Carlsson Kalkyl Bygg Structor Eskilstuna AB Handläggare: Matti Könönen 2.4 Övriga Socialstyrelsens representant (Saneringsstationen): Uno Dellgar Rådgivning AB Handläggare: Uno Dellgar Landstingets Konsthandläggare Pia Rystadius 3 ÖVERSIKTLIG REDOVISNING Skisshandlingen består av denna presentationsskrift daterad samt ritningar. 4 PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR Lokalplaneringen är redovisad i; avdelningsfunktionsprogram AFP - Ambulansstation, daterat avdelningsfunktionsprogram AFP - Saneringsstation, daterat rumsfunktionsprogram RFP, daterat , rev

17 13(19) 5 OBJEKTET MARK Markarbeten vid ambulansstationen innebär förändring av den befintliga parkeringen genom relativt stora schakt- och fyllnadsarbeten. Infart till ambulansstationen sker via Rosenbloms väg och befintlig väg söder om panncentralen. Utfart för ambulanser sker vid den befintliga in- och utfarten till Samlingsvägen. Asfaltytan utanför ambulansstationen anpassas i höjdled och förses med värmeslingor. Utfarten justeras genom att en del av vegetationsytan tas bort, och på så sätt kan ambulanserna lättare komma ut på Samlingsvägen. Den östra delen av parkeringen blir parkering för jourpersonal och uppställningsplats för 3 besökande ambulanser. Avvattning av ambulansstationen och hårdgjorda ytor sker med stuprör och dagvattenbrunnar som via ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Spillvatten från ambulansstationen avleds via avskiljare till ledningar och det allmänna ledningsnätet. Vegetationsytor anläggs i anslutning till byggnad och hårdgjorda ytor. HUS Grundläggning Kantförstyvad platta på mark med stödmur mot höjdskillnad Mellanbjälklag Mellanbjälklag av betong. Yttertak Taktäckning utförs med slätplåt. Ytterväggar Vagnhall: Fasadskivor av fibercementskivor med alu.list vid skarvar. Kontorsdel: Putsade fasader, souterrängvåning med beklädnad av tegel. Fönster av trä med utvändig båga och beklädnad av aluminium. Dörrar och portar av stålplåt. Fönsterglas mot söder (S, SÖ och SV) utförs sol- /värmereflekterande. Innerväggar I vagnhall m m utförs väggar på sockel av betong. Väggar bekläds med mineristkivor. Mot tvätthall bekläds väggar med profilerad aluminiumplåt. Övriga innerväggar utförs med beklädnad av gipsskivor. Innerdörrar, massiva laminerade. Glaspartier av trä.

18 14(19) Ytskikt Golv beläggs generellt med homogen plastmatta med uppvikt sockel., i våtrum. Entré och trappa beläggs med klinker. I vagnhall, tvätthall, verkstad, utbildning och bilplats utförs fogfritt golv, uppdraget på betongssocklar. Väggar målas generellt. Våtrum helkaklas. Undertak utförs generellt av mineralullskivor i bärverk. I vagnhall innertak av perforerad plåt. I tvätthall bekläds innertak med mineritskivor. Rumskompletteringar, inredning Inredning är en viktig del av den inre miljön. Krav ställs på olika funktioner, kvalitet och slitstyrka. En väl fungerande inre miljö bidrar till att skapa funktionella och rationella arbetsförhållanden, den skall även ge en ombonad, tidlös och trevlig miljö för personal och besökare. Inredning förekommer som fast monterad (byggnadsanknuten) inredning, skåp, hyllinredning, diskbänkar mm samt som lös inredning, stolar bord mm. Den befintliga inredningen är mycket sliten och kan inte flyttas med till en ny byggnad. Materialval på den nya byggnadsanknutna inredningen (paket A) skall styras av krav på slitstyrka, kvalitet, funktion, form och pris samt följa landstingets miljöplan. Skåp och bänkinredningar tillverkas av miljöklassad spånskiva med yta av laminat och massiva kantlister av trä. Glasade luckor i massivträ. Rostfri inredning (paket Z) utförs enligt gällande Svensk standard. Den nya lösa inredningen väljs från svenska och nordiska tillverkare av möbler för offentlig miljö som uppfyller krav enligt svensk möbelfakta. Inredning, utrustning och verksamhetsutrustning enligt rumsfunktionsprogrammet (RFP) VVS- OCH KYLSYSTEM Avlopp Avloppsledning förläggs under bottenplatta och inkopplas på ledning utanför husliv. Nytt sanitetsporslin med vägganslutna avlopp och nya golvbrunnar installeras. Golvrännor installeras i garagedel, tvätthall och saneringslokal. Avlopp från garagedel ansluts till utvändig oljeavskiljare. Tvätthall förses med reningsanläggning för tvättvatten, därefter ansluts ledning till oljeavskiljare.

19 15(19) Tappvatten Nya kall-, varm- och VVC-ledningar inkopplas på befintliga i kulvertgång från hus N30. Ledningar inom ambulansstationen förläggs ovan undertak och inbyggda i väggar fram till tappställen och blandare. Vid avstick från rörstråk installeras gruppavstängningsventiler. Högtryckstvätt installeras i tvätthall. Värme Två nya värmeväxlare anslutna till hetvattenledningar i kulvert från hus N30 installeras i undercentral. En VVX för värme inomhus, en VVX för markvärme/snösmältning av in/utfartsplan för ambulanser. Värmesystem för markvärme förses med frostskydd. Värmeledningar från undercentral förläggs ovan undertak. Kontors- och personaldel värms med radiatorer. Garagedel värms med golvvärme. Shuntgrupper för radiatorer och golvvärme installeras i undercentral. Fördelningsrör för golvvärmeslingor installeras inom garagedel. Nya luftbehandlingsaggregat förses med vattenburna eftervärmningsbatterier. Kyla Nytt vätskekylaggregat för luftbehandling installeras i fläktrum. Kylmedelskylare ansluten till kylaggregat uppställs utanför byggnad. Nya luftbehandlingsaggregat förses med kylbatterier och shuntgrupper för kyla placerade i fläktrum. Fläktluftkylare installeras i vagnhall. Kylbafflar för tilluft installeras i personalutrymmen. Shuntgrupp för kylbafflar (s.k. torr kyla) installeras i undercentralen. Medicinska gaser och tryckluft Ledningar för medicinska gassystem och tryckluft inkopplas i kulvertgång från hus N30. Uttag för tryckluft installeras inom garagedel (vagnhall/verkstad/tvätthall/sanering). Uttag för medicinska gaser inom tekniska utrymmen installeras. Ledningar till uttag för tryckluft och medicinska gaser förläggs ovan undertak inom kontorsdel och synligt vid tak och utanpåliggande på vägg inom garagedel/sanering. LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ventilation av ambulansstationen uppdelas på tre stycken luftbehandlingsaggregat. Ett värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeåtervinnare för kontor och personaldel. Ett värmeåtervinningsaggregat med plattvvx för garagedel. Ett värmeåtervinningsaggregat med plattvvx för saneringsutrymmen. Tre stycken separata frånluftsfläktar installeras för punktutsug i tekniska utrymmen/verkstad. Separat spisfläkt installeras i kök. Till- och frånluftskanaler från aggregat till nya don förläggs ovan undertak.

20 16(19) I personalutrymmen installeras kylbafflar för tilluft med individuell rumsreglering av temperaturen via manöverpanel i varje rum. Övriga tilluftsdon inom kontor- och personaldel typ takspridare anpassade för undertempererad luft. Frånluft via kontrollventiler i undertak. Överluftdon installeras till WC/D, förråd, o.dyl. Personaldagrum och konf.-rum förses med forceringsfunktion av luftflöden anpassade till personbelastning. Tilluftsdon inom garagedel och saneringsdel via takplacerade kanalspridare anpassade för undertempererad luft. Frånluft inom garage/sanering via utsug vid tak (ljuddämpare med skyddsnät). Vagnhall, tvätthall, sanering/bilplatser/utbildning förses med forceringsfunktion av luftflöden anpassade till belastning. Kanaler till jourrum och källare förses med brandspjäll. EL- OCH TELESYSTEM Kraftförsörjning Huvudledningar ansluts till ställverk i hus N1. Fördelningscentraler för normal respektive favoriserad kraft placeras i elrum på källarplan. Nya gruppcentraler monteras i nischer. Sjukhusets uppdelning på favoriserad och normalkraft följs för att erhålla extra driftsäkerhet vid bortfall av högspänningsgeneratorer. Utgående uttagsgrupper sektioneras över jordfelsbrytare. Fastigheten utförs med fullständig potentialutjämning samt yttre och inre åskskydd. Besöksparkeringar förses med bilvärmarcentraler. Kanalisation Inom korridorer och i fordonsdelens högpunkt monteras kabelstegar. Kontorsarbetsplatser försörjs via fönsterbänkskanaler. Kabelschakt mellan kulvert och elrum krävs då det är ca 4m fritt i höjdled mellan huskropparna. Belysning Belysning ljusregleras för dag och natt funktion. Delar av belysningen manövreras även av utalameringssystemet. Ytterbelysning placeras företrädesvis på huset i anslutning till portar och entréer. För kontor monteras fast allmänbelysning i tak och över respektive arbetsplats pendlad ljusreglerad arbetsbelysning. Inom konferens och personalutrymmen monteras ljusreglerad allmänbelysning i tak och lamputtag för pendlad punktbelysning. Kartrum förses med väggbelysning. Inom förråd och desinfektionsrum o.likn. styrs belysningen via rörelsedetektorer.

MISSIV. Nybyggnad av ambulansstation med saneringsstation vid Nyköpings lasarett. Hälso- och sjukvård. Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

MISSIV. Nybyggnad av ambulansstation med saneringsstation vid Nyköpings lasarett. Hälso- och sjukvård. Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvård Marita Häll Johansson 2007-06-27 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden MISSIV Nybyggnad av ambulansstation med saneringsstation vid Nyköpings lasarett Nedanstående underlag lämnas till Hälso-

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

Protokollsutdrag Fastighets- och servicedelegationen LFS

Protokollsutdrag Fastighets- och servicedelegationen LFS DATUM DIARIENR 2004-05-17 LFS/N03063 63 Nyköpings lasarett, ombyggnad för Radiologiska avdelningen mammografi samt expeditioner. Redovisning av skiss/kalkylhandling Landstingsstyrelsens beslut 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

2004-10-18 LKD04390. Landstingsstyrelsens beslut

2004-10-18 LKD04390. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-10-18 LKD04390 108 Kullbergska sjukhuset, hus K1, plan 4 - Ombyggnad av lokaler för samlokalisering av sterilcentralen med operationsavdelning. Redovisning av skiss- och kalkylhandling

Läs mer

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 PROTOKOLL DATUM 2005-10-17 LS-LED05-349 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 Bakgrund Landstinget Sörmland Service Fastigheter övertog förvaltnings- och driftsansvaret

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2006-06-19 LS-LED06-269 60 Omfördelning av investeringsramen för fastigheter 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner omfördelning av medel ur 2006

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2007-06-18 LS-LED05-278 90 Kullbergska sjukhuset, Sinnenas hus, trädgård och entré. Redovisning av idéskiss Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner redovisad

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2006-12-11 LS-LED06-480 122 Solbacka sjövärmepump. Redovisning av kalkylhandling Landstingsstyrelsens beslut 1. landstingsstyrelsen godkänner konvertering av värme enligt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-04-27 LS-LED10-346 96 Nyköpings lasarett, produktionskök, brickvagnar och vagndiskmaskin. Redovisning av skisshandling Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-268 64 Nybyggnad av spannmålsanläggning vid Öknaskolan Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner den föreslagna nybyggnationen

Läs mer

1 (6) FM-enheten Handläggare: Helene Lindberg, 072-231 68 60 Datum Dnr 2011-03-27 LS-LFN10-026 LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Psykiatrisk öppenvård på Kullbergska sjukhuset PRESENTATIONSBESKRIVNING

Läs mer

72/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer G6117

72/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer G6117 Landstingsstyrelsens finans och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-11-22 LS-LED16-1738-2 72/16 Oxelösunds vårdcentral, utbyte av ventilationsanläggning samt kyla - projektnummer

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL 2003-11-03 LKD 03566 139 Mälarsjukhuset, hus E13, rivning, redovisning av kalkylhandling. Bakgrund Parkeringshuset vid Mälarsjukhuset, E 38, är allvarligt skadat av fukt och vägsalter och en

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157

169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1248-3 169/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157 Diarienummer:

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1272-3 170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Diarienummer: LS-LED16-1272 Behandlat av

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0797-2 29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

LS-LED Landstingsstyrelsens beslut

LS-LED Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2005-04-11 LS-LED05-082 41 Godkännande köpekontrakt fastigheten Oxelgården 1:3, Skräddargården i Stigtomta, Nyköpings kommun Bakgrund Landstingstyrelsen godkände i 20/05 försäljning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar Stockholms läns landsting Ett perfekt system för att slippa ta ansvar - en rapport om bristerna i ambulansverksamheten i Stockholms län 2 (16) Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 5 Begreppsförklaring

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0796-2 28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av Samariten Ambulans AB. Personalbyte under pågående ambulansuppdrag.

BESLUT. Tillsyn av Samariten Ambulans AB. Personalbyte under pågående ambulansuppdrag. BESLUT 2016-04-22 Dnr 8.5-35689/2015-18 1(5) Avdelning öst Niklas Haglund niklas.haglund@ivo.se Vårdgivare Samariten Ambulans AB Hälso- och sjukvårdspersonal Leg. Sjuksköterskan NN Ärendet Tillsyn av Samariten

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2106-10-11 1 (4) HSN 2016-4458 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig. - PROTOKOLL 2009-03-10 LS-LED09-514 11 Upphandla driften och förvaltningen av landstingets fastigheter. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Ärendet återremitterades för ytterligare

Läs mer

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst.

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst. IVL Kortfakta Adress: Valhallavägen 81 Anläggninsnummer: A0043002 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

FÖRSLAG. 149 Utbyggnad av brandskydd - sprinkler. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. 149 Utbyggnad av brandskydd - sprinkler. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG 2010-08-31 LS-LED10-457 149 Utbyggnad av brandskydd - sprinkler Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar att genomföra utbyggnaden av brandskyddet - sprinkler

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Teknisk anvisning Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. 1.0

Teknisk anvisning Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. 1.0 Sidantal 8 Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 RUTINER VID NY- OCH

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Riksdagen i Värpinge

Riksdagen i Värpinge Sida 1 av 6 Riksdagen i Värpinge Bofakta Bofaktan är en del av den information som beskriver lägenheten, och bildar tillsammans med bland annat planlösning, yta och hyra det underlag som en bostadssökande

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-148 32 Informationskampanj till invånarna för ökad kunskap och snabbare kontakt med sjukvården vid strokesymtom Arbetsutskottets

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST. I samband med att HG hyr lokaler av HV har nedanstående ansvarsfördelning upprättats mellan HG och HV.

ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST. I samband med att HG hyr lokaler av HV har nedanstående ansvarsfördelning upprättats mellan HG och HV. sid 1 (8) GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gällande fastigheten Knarrarnäs 4 ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST Hyresvärd, nedan kallad HV Hyresgäst, nedan kallad I samband med att hyr lokaler av HV har

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad

Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad Paragrafförslag 2015-05-28 ill Landstingsfullmäktige Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad Ärendebeskrivning Byggnad 5 B uppfördes 1946 och har under åren inrymt verksamheter av olika

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Lärarutbildningshuset

Lärarutbildningshuset Lärarutbildningshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 30 Anläggninsnummer: J0008026 Byggår: 1996 Arkitekt: Bertil Håkansson, FFNS Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Lärarutbildningshuset

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - 2008-11-25 LS-LED07-391 115 Låt fler vara med och rädda människor med hjärtstillestånd Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkande Lars

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 1.1 Bakgrund Nya lokaler och driftbyggnader för busservice verksamhet är nödvändig av framförallt tre skäl: 1) Expansion av flygfrakt, 2) Slitna byggnader och lokaler 3) Safetyaspekten.

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Nya akutkliniken i Växjö. Informationsavdelningen januari Länssjukvården

Nya akutkliniken i Växjö. Informationsavdelningen januari Länssjukvården Nya akutkliniken i Växjö Informationsavdelningen januari 2010 Länssjukvården Modern akutsjukvård Arbetet med att planera en total ombyggnad av akutkliniken i Växjö har pågått sedan 2004. Det är en genomgripande

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

171/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - "Framtidens hälso- och sjukvård"

171/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - Framtidens hälso- och sjukvård Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) 2016-09-20 LS-LED16-1260-3 171/16 Mälarsjukhuset, hus E35, ombyggnad av lokaler - Fastighetsutvecklingsprojekt - "Framtidens hälso- och sjukvård" Diarienummer:

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Från ritning till verklighet

Från ritning till verklighet Från ritning till verklighet Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Planritning inredning, symbolförklaringar 5 Elevation (uppställningsritning), 3D-vy 6 Planritning byggdelar, symbolförklaringar 7 Symbolförklaringar

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Vårdcentralen Bagaregatan, Primärvården Nyköping Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Nyköping

Vårdcentralen Bagaregatan, Primärvården Nyköping Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Nyköping Hälso- och sjukvård HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita Häll Johansson 2007-03-13 Vårdcentralen Bagaregatan, Primärvården Nyköping Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Nyköping Bakgrund Vårdcentralen Bagaregatan,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Med fokus på personsanering Regional samordningsfunktion (RSF) i Värmlands län Utgiven av Länsstyrelsen Värmland www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

TYPRUM: Desinfektionsrum

TYPRUM: Desinfektionsrum TYPRUM 2017-03-08 TYPRUM: Desinfektionsrum Innehåll Checklista Desinfektionsrum Typrumsritningar: TYP 1 desinfektionsrum med spoldesinfektor TYP 2 desinfektionsrum med spoldesinfektor och diskdesinfektor,

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01 Sida 1 (9) Urval: Dokument.Dokument börjar med 1003 Dokument.Dokumenttyp lika med Ritning 1003.00.01 01 Ritning Situationsplan A03-71-01 Situationsplan 1995-09-22 00:00:00 1003.00.04 01 Ritning 60:01 Situationsplan

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer