Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr: KSS Antagningsdatum: : Giltighet: Tills vidare MUNKEDAL Telefon växel Faxx Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

2 Strategi för energieffektivisering i Munkedals kommun Ev. diarienummer Samhällsbyggnadssektorn Antagen av nämnd datum för beslut, paragrafnr.

3 2

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Energimål Internationella mål Nationella och regionala mål Lokala mål Befintliga mål ur Munkedals kommuns energiplan Befintliga mål ur Munkbos Strategier och mål Nya mål som antas i energieffektiviseringsstrategin Indikatorer för mätning av måluppfyllnad Handlingsplan Åtgärder Munkedals kommun arbetar vidare med för att uppnå målen Åtgärder enl. 3 förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter Den kommunala verksamhetens fokusområden: Det kommunala bolaget Munkbo AB:s fokusområden: Förmedling av målen i organisationen Rapportering till energimyndigheten Uppföljning av aktiviteter Genomförda åtgärder Ekonomisk redogörelse för 2010 Munkedals kommun Bilaga 1 Nulägesanalys Bilaga 2 Detaljerad information om åtgärder i handlingsplan Bilaga 3 Den kommunala verksamhetens fastigheter

5 1. Sammanfattning I Munkedals kommun domineras lokalinnehavet i den kommunala organisationen av den kommunala verksamheten liksom av allmännyttan som drivs av bolaget Munkbo. Av dessa har de till ytan sett lika stor andel av fastighetsbeståndet men dess energianvändning skiljer sig stort då den kommunala verksamheten både bedriver mer energikrävande verksamheter samt innehar fastigheter som inte är fullt så energieffektiva som hos allmännyttan. Åtgärder för att skärpa energieffektiviseringskrav vid nybyggnation och ombyggnation där kommunen har rådighet är viktiga på grund av byggnaders långa livslängd och att intervallen mellan renoveringar är drygt 40 år. Ska de långsiktiga målen till 2020 och 2050 nås så måste arbetet påbörjas nu. Utbildnings- och informationsinsatser liksom incitament för brukarna är viktiga för att förstärka de byggtekniska åtgärderna. För transporterna gäller det att minimera antalet tranporter och att ställa krav på de som måste utföras. Även för transporterna kan dessa åtgärder förstärkas genom utbildning och genom att införa incitament för personalen. Inom både byggnads- och transportsektorn finns ett behov av att kvalitetssäkra statistiken som löpande samlas in eller idag saknas för att kunna göra riktiga bedömningar och slutsatser om hur arbetet fortskrider. 2. Energimål 2.1 Internationella mål Energitjänstedirektivet (2006/32/EG) om effektiv slutanvändning av energi samt energitjänster innebär att medlemsstaterna i EU ska anta ett mål samt sträva efter, genom energitjänster och andra åtgärder, en förbättrad energieffektivitet. Målet är att uppnå energibesparingar som motsvarar minst 9 % av energianvändningen i varje medlemsstat till år Direktivet utgår ifrån basåret Från och med 31/ ska alla nya byggnader enligt ett ytterligare EU direktiv vara nära nollenergibyggnader. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära nollenergibyggnader. Byggnadens energiförsörjning ska till en betydande del komma från förnyelsebara energikällor, gärna även producerad i eller i närheten av byggnaden. Den offentliga sektorn ska gå före genom att kravet börjar gälla 31/ för denna sektor. Det innebär att nya byggnader ägda eller hyrda av kommuner och 4

6 landsting måste uppnå krav motsvarande nära nollenergihus. Diskussioner pågår mellan Boverket och Energimyndigheten m.fl. om hur direktivet ska införas i Sverige. Inom EU har vidare mål antagits om att transportsektorn år 2020 ska bestå av 10 % förnybar energi och att energisektorn till 50 % ska vara förnybar år Nationella och regionala mål Ovanstående EU-direktiv gäller också som nationella mål. I svensk energi- och klimatpolitik finns mål om att till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 40 % jämfört med 1990 års nivå. (Målet omfattar alla verksamheter utom de som omfattas av europeiska utsläppshandelssystemet) Energieffektivisering pekas ut som ett sätt att nå detta mål. Nationellt finns också målet att energieffektivisera byggnader med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 jämfört med basåret Även de illustrerade nationella miljökvalitetsmålen nedan visar i ett flertal punkter på energieffektiviseringens relevans. De 16 miljökvalitetsmålens syfte är att vi skall kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i landet är lösta. Regionala Energimål Minskade utsläpp av växthusgaser (2020) Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Västra Götalands län, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 25 procent jämfört med Ökad andel förnybar energi År 2020 ska andelen förnybar energi i Västra Götalands län vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. 5

7 Ökad andel förnybar energi i transportsektorn År 2020 ska andelen förnybar energi inom transportsektorn i Västra Götalands län vara minst 10 procent. Effektivare energianvändning År 2020 ska energianvändningen i Västra Götalands län vara 20 procent effektivare jämfört med Lokala mål Befintliga mål ur Munkedals kommuns energiplan Övergripande målsättning är att Munkedal ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med mer av livet genom effektiv och miljöanpassad energianvändning och förnybar energi. De lokala mätbara målen som ska uppnås till år 2012 är följande: Utsläppen av växthusgaser inom Munkedals kommun skall som medelvärde för perioden vara minst fem procent lägre än utsläppen år 1990 År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ha en uppvärmning (inklusive tappvarmvatten) som baseras på fossila bränslen (exklusive eventuella behov vid effekttoppar). År 2012 skall minst 60 procent av kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) utgöras av miljöbilar. Den totala elförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala bostadsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2002 minska med 10 procent till år Befintliga mål ur Munkbos Strategier och mål Fortsatt utbyggnad av värmeåtervinning i syfte att minska energianvändningen. Bolaget skall fortsätta sin konvertering och senast 2011 skall alla värmeanläggningar med eldningsolja vara ersatta av miljövänligare alternativ. Under 2009 skall alla bolagets lägenheter förses med snålspolande munstycken. Vid avtal av nya transportfordon ska fordonets miljöpåverkan vägas in i utvärderingen. Bolagets systematiska miljöarbete ska utvecklas och dokumenteras. 6

8 2.4 Nya mål som antas i energieffektiviseringsstrategin Mål för energieffektivisering % MWh % MWh Byggnader Transporter Ovan visad besparing gällande byggnader baseras på den totala förbrukningen för bestånden hos kommunala verksamheten samt kommunala bolag, vilken för basåret 2009 slutade på MWh. Redovisade målsättningar för transporter bygger på en totalförbrukning baserad på den konterade kostnaden för drivmedel, vilken kan skilja sig en aning från den verkliga. Detta innebär att den redovisade summan drivmedel för 2010 inte blir jämförbar med år 2009 då man fr.o.m. årsskiftet 2010 började skriva ner antalet mil per bil Indikatorer för mätning av måluppfyllnad Indikatorer Byggnader Basår 2009 Målår 2014 Målår 2020 Inköpt energi totalt/total yta lokaler Atemp Inköpt energi totalt/total yta bostäder Atemp Inköpt el totalt/total yta Atemp 194,9 kwh/m2,år 179,3 kwh/m2,år 155,9 kwh/m2,år 120,4 kwh/m2,år 110,8 kwh/m2,år 96,3 kwh/m2,år 70,6 kwh/m2,år 65,0 kwh/m2,år 56,5 kwh/m2,år Egenproducerad solel + vindel/inköpt el totalt Egenproducerad solvärme/inköpt värme totalt Inköpt fossil värme/inköpt värme totalt (exkl. el) Basår ,9 % Indikatorer Transporter Basår 2009 Målår 2014 Målår 2020 Total mängd bränsle som förbrukas/ antalet årsanställda Antal miljöklassade personbilar/totalt antal personbilar Inköpt fossil energi/inköpt energi totalt 0,914 MWh/årsanställda 0,841 MWh/årsanställda 0,73 MWh/årsanställda 36 % 60 % 100 % 100 % 80 % 60 % 7

9 3. Handlingsplan Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:5 Handlingsplan 9 En handlingsplan för arbetet med energieffektivisering enligt 4 förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting ska baseras på nulägesanalysen och syfta till att kommunens eller landstingets mål för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 uppnås. Handlingsplanen ska innehålla följande uppgifter. 1. Åtgärder för att uppnå målen för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020, med angivande av planerad tidsperiod för respektive åtgärds genomförande. 2. Minst två av de åtgärder som framgår av 3 förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter, med angivande av planerad tidsperiod för respektive åtgärds genomförande. 3.1 Åtgärder Munkedals kommun arbetar vidare med för att uppnå målen Åtgärd Kopplat till mål. Tidsplan Uppföljning Ansvar 1. Totalprojekt Belok i utvalda byggnader 2. Informationsinsats för brukare 3. Energikrav vid nybyggnation och ombyggnad 4. Utbildning av drifttekniker, fastighetsskötare 5. Energikartläggning av reningsverket samt möjlighet till rötning av slam 6. Skärpta krav vid upphandling Energieffektivisering byggnader Energieffektivisering byggnader Energieffektivisering byggnader Energieffektivisering byggnader Energieffektivisering reningsverk Energieffektivisering byggnader/transporter 7. Kvalitetssäkra energistatistiken Energieffektivisering byggnader/transporter 8. Körjournaler Energieffektivisering transporter 9. Ecodriving för Energieffektivisering personal transporter 10. Översyn av Energieffektivisering rutiner för ett transporter minskat Årsvis Samhällsbyggnadssektorn, Munkbo Genomförs 2012 Årsvis Samhällsbyggnadssektorn, Munkbo, Välfärdssektorn Årsvis Sammhällsbyggnadssektorn, Munkbo Genomförs 2011 Efter utbildning Samhällsbyggnadssektorn, Munkbo, Välfärdssektorn 2012 Årsvis Samhällsbyggnadssektorn, VA-enheten Årsvis Samhällsbyggnadssektorn, Munkbo, Upphandlingsenheten 2012 Årsvis Samhällsbyggnadssektorn, Munkbo Årsvis Samhällsbyggnadssektorn 2012 Efter Respektive chef genomförande 2011 Årsvis Respektive chef 8

10 transportbehov 11. Förbättra statistiken gällande personalens resor i tjänsten Energieffektivisering transporter 12. Web-konferenser Energieffektivisering transporter 2012 Årsvis Respektive chef 2012 Årsvis Stödsektorn 3.2 Åtgärder enl. 3 förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter Ur förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter Åtgärder 3 Varje myndighet ska genomföra minst två av följande åtgärder: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Åtgärderna ska genomföras fortlöpande. Vid inköp av fordon gäller förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor Den kommunala verksamhetens fokusområden: Den kommunala verksamheten har, genom sin arbetsgrupp, valt att arbeta handlingskraftigt inom två av de sex punkterna, helt enligt direktiven av uppdraget för energieffektiviseringsstrategin. De utvalda är: 5) Utnyttja energibesparingar och göra rekommendationer i dessa. Åtgärden innebär att de förslag som getts i samband med en besiktning ska genomföras, i synnerhet när de vid besiktningsutlåtandet bedömts som lönsamma. Minskningen av energianvändningen vid större ombyggnad har visat sig kunna bli minst 50 %. De åtgärdsförslag som följer av en inventering av en verksamhet kan om de genomförs också innebära en betydande minskning av verksamhetsel. Fastighetsägare har rådighet över en stor del av de åtgärdsmöjligheter som står till buds t.ex. att vid större förändringar av byggnad eller verksamhet genomföra flera åtgärder i paket där mycket lönsamma åtgärder stödjer mer investeringstunga åtgärder. 6) Köpa in och hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. 9

11 En energieffektiv byggnad innebär att vid ny- eller ombyggnad skapa förutsättningar för en låg energianvändning, såväl när det gäller byggnaden som ingående verksamheters energianvändning. Kommuner och landsting ska sträva efter att beakta Energimyndighetens föreslagna energiprestandanivåer beskrivna i denna åtgärd. I åtgärden inryms aktiviteter där hyresgäster och fastighetsägare och/ eller förvaltare enskilt, eller hellre i samverkan, systematiskt arbetar för att effektivisera byggnaden, dess system och den/de verksamheter som inryms. Exempel på aktiviteter är brukarsamverkan, incitamentsavtal eller andra former av avtal för energieffektiva byggnader. Vidare inryms också upphandlingskrav i samband med av ny- eller ombyggnad. Åtgärder kan omfatta driftoptimering av energianvändning. Driftoptimering innebär att de tekniska installationerna i byggnaden fås att samverka på så effektivt sätt som möjligt. Utifrån behovet i en fastighet justerar man parametrar såsom temperaturer, drifttider, tryck och flöden. I processen ingår en dialog med hyresgäster, både före och efter justeringar. Syftet med driftoptimering är förutom förbättrad energieffektivitet även bra klimat med nöjda hyresgäster Det kommunala bolaget Munkbo AB:s fokusområden: Munkbo har, genom sin repressentant Lars Johansson, konstaterat att de mest gynnande insatserna för bolaget är: 1) Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav. Finansieringsinstrument är ett brett begrepp som kan innefatta en rad olika styrmedel och stödverktyg. Syftet är att stimulera aktörer till förbättrad energieffektivitet. Här definieras finansieringsinstrument främst som olika typer av avtal om energitjänster. Detta används vanligen av fastighetsägare som på relativt kort tid vill effektivisera en stor del av sina fastigheter, samtidigt som en modernisering görs av de tekniska systemen. Den möjliga energieffektiviseringspotentialen varierar kraftigt beroende på fastigheternas nuvarande energiprestanda. I en inventering som gjordes under 2007 var den genomsnittliga energieffektivisering som hade uppnåtts vid EPC-projekt i lokaler drygt 20 %. Energitjänster kan vid rätt ställda krav på utföraren också innebära en utfästelse och garanti om bra inomhusmiljö och minskad klimatpåverkan. Den senare posten är direkt relaterad till och tas ofta upp i form av minskad energianvändning och val av energikälla. Energitjänsteavtal kan användas i samband med renovering, ny- eller ombyggnad. Avtal kan omfatta en blandning av åtgärder såsom driftoptimering, värmeåtervinning, ersätta fossila bränslen, modern styr- och reglerutrustning, energiuppföljning, modern belysning, tilläggsisolering, byte fönster mm. 6) Köpa in och hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Se beskrivning

12 3.3 Förmedling av målen i organisationen Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:5 3. Angivande av hur kommunens eller landstingets mål för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 ska förmedlas inom den egna förvaltningen samt hel och majoritetsägda bolag. De mål som antas i energieffektiviseringsstrategin kommer att förmedlas till ansvariga för respektive förvaltning och det kommunala bolaget. Dessa mål kommuniceras sedan ut i samband med arbetsplatsträffar för att alla medarbetare ska få kännedom om dem. 3.4 Rapportering till energimyndigheten Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:5 11 Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska de efterföljande åren, avseende respektive föregående år till Statens energimyndighet redovisa hur stödet har använts, genomförda åtgärder för att uppnå målen för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020 respektive vilka åtgärder enligt förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter som har genomförts innehållande exempel på hur sådant genomförande har skett, samt effekterna av de genomförda åtgärderna. Rapporteringen ska varje år ha ingivits till Statens energimyndighet senast den 31 mars. Redovisningen av hur stödet har använts ska innefatta en redogörelse avseende kostnader för kommunens eller landstingets strategiska arbete med energieffektivisering i den egna verksamheten. Rapportering av effekter ska utgöras av de uppgifter som anges i 7 andra stycket punkterna 1, 2 och 3. Projektledaren ska varje år sammanfatta arbetet med energieffektivisering, enligt energimyndighetens föreskrifter och lämna en rapport, dels till energimyndigheten och dels till kommunstyrelsen/kommunala nämnder. 4. Uppföljning av aktiviteter 2010 Under 2010 har en nulägesanalys sammanställts (se bilaga 1) 4.1 Genomförda åtgärder 2010 Informationsinsats: Energieffektiviseringsseminarium Målgrupp: Beslutsfattare och tjänstemän inom fastighetsföretag och fastighetsförvaltningar Fokus för informationsinsatsen har varit att sprida kunskap om ekonomiska och organisatoriska verktyg och visa exempel på hur de tillämpats i Västsverige. Exempel på 11

13 rubriker från seminariet. Hur får man lönsamhet och energieffektivisering att gå hand i hand? Samverkan med hyresgäster för minskade energikostnader. Hur ser morgondagens styrmedel ut i EU och i Sverige? 4.2 Ekonomisk redogörelse för 2010 Munkedals kommun Munkedals kommun har under 2010 upparbetat kr av erhållet stöd på kr. Kostnaden utgörs av lönekostnader för kommunens strategiska arbete med 255 h a 550 kr/h. Resterande del av erhållet stöd kr överförs till år 2011 och kommer att användas för utbildningsinsatser för personal samt energikartläggningar under år Arbetet har bedrivits parallellt i 3 kommuner (Munkedal, Uddevalla och Strömstad) med en total arbetstid på 764 h. Arbetstiden har sedan fördelats lika mellan kommunerna i den ekonomiska redovisningen. 12

14 Bilaga 1 Nulägesanalys Nulägesanalys för Munkedals kommun identifiering och översyn av kommunens betydande energiaspekter år Totalenergi i offentlig verksamhet Munkedals kommun MWh År

15 Nulägesanalys Inledning Nulägesbeskrivning Uppgifter om byggnader Total area för ägda lokaler resp. bostäder Köpt energi avseende ägda lokaler resp. bostäder Köpt energi avseende övrig kommunal verksamhet Bränslemix, köpt fjärrvärme Omfattning förnybar el Egen producerad förnybar el, värme (årlig) Total sammanlagd energikostnad värme och el Samverkan fastighetsägare - brukare/hyresgäster Antal fordon samt körda fordonskilometer i tjänsten Antal resor avseende kollektivtrafik kommunägd Antal fordonskm i tjänsten med privata bilar Årsförbrukning av drivmedel för personbilar resp. kollektivtrafik Antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökrav Övriga uppgifter Policy eller riktlinjer med krav på energieffektivitet vid upphandling Aktivt arbete för att integrera energifrågor i översikts- och detaljplanering Antagen och införd resepolicy Genomförda internutbildningar för att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering Internt och externt nätverksbyggande för att främja energieffektivisering Sammanställning av åtgärder och energieffektiviseringar Åtgärder genomförda i den kommunala verksamheten Åtgärder genomförda i det kommunala bostadsbolaget Analys Kontinuerlig uppföljning Andel och ansvar Krav utifrån Potential hos den egna personalstyrkan Effektminskning den lönsamma besparingen Primärenergi Hållbar energiproduktion Policy vid upphandling Energieffektiviseringspotential i reningsverket Fordon effektivisering med potential

16 Nulägesanalys Inledning Strategin för energieffektivisering i Munkedals kommun ska innehålla en nulägesbeskrivning som identifierar och ser över kommunens betydande energiförbrukningar. Denna inventering ska ligga till grund för prioriteringar mellan energieffektiviserande åtgärder för att nå våra uppsatta mål. Statistikinsamlingen ger en nulägesbild och utgångspunkt för uppföljningar. Basår utgörs av det år som föregår kommunens ansökan om statligt stöd till energieffektivisering. För Munkedals kommun innebär detta att basåret är Nulägesbeskrivning Enligt krav i förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting ska nulägesbeskrivningen innehålla uppgifter enligt rubriker nedan samt ett antal frivilliga uppgifter som ges möjlighet att redovisa. Nulägesbeskrivningen omfattar kommunägda bolag liksom kommunen som verksamhetsutövare. Uppgifter om byggnader Total area för ägda lokaler resp. bostäder Den genomförda inventeringen av uppvärmda areor (Atemp) visar att den kommunala verksamheten står för 49,5 % av den totala arean medans allmännyttan Munkbo står för 50,5 %. Detta innebär att de båda bär avgörande faktorer för att lyckas med förverkligandet av uppsatt mål. Total area för ägda lokaler samt bostäder är m 2 (A-temp). 15

17 Köpt energi avseende ägda lokaler resp. bostäder (MWh) Munkbo Kommunal Totalt verksamhet Fjärrvärme El Pellets Olja Totalt Varav drifts- och verksamhetsel Totalt köpte den kommunala verksamheten samt de kommunala bolagen energi motsvarande MWh till sina lokaler resp. bostäder. Av den köpta elen förbrukas 4844 MWh som drift- och verksamhetsel. Gällande Munkbos bostäder betalar hyresgästen själv sin hushållsel, vilket innebär att denna energi inte finns med i sammanställningen. Gällande den kommunala organisationens energianvändning i kolumnen ovan så innefattar den även förbrukningar på sådana fastigheter som inte skall redovisas i denna sammanställning. Dessa är bl.a. lokaler som hyrs ut med kallhyra, vilka kommunen då inte anses ha tillräckligt lönsamhet för då det gäller energieffektiviseringar. Det gäller också verksamheter där kommunen inte är majoritetsägare och då inte har möjlighet att själva styra över åtgärder, såsom brandstationerna. Med tanke på detta har en sammanställning gjorts över de lokaler och bostäder som faktiskt tillhör denna granskning. Sammanställning visar den kommunala verksamhetens totalt förbrukade år 2009, vilken är MWh. Det är även denna mängd som kommer användas som bas för de uppsatta målen för denna energieffektiviseringsstrategi. Den totala mängden energi för lokaler och fastigheter blir därför MWh för kommunal verksamhet och bolag sammantaget. Köpt energi avseende övrig kommunal verksamhet Utöver den energi som förbrukas i lokaler och bostäder finns det ytterligare verksamheter som är mycket energikrävande. De största här är vatten- och avloppsverksamheten som förbrukade 1281 MWh elenergi under året samt gatubelysning 863 MWh elenergi. Bränslemix, köpt fjärrvärme Fjärrvärmeverket drivs av Uddevalla energi och värmen distribueras framför allt till kommunens fastigheter. Bränslemixen är 92 % briketter (skogsavfall) och 8 % bioolja. Omfattning förnybar el I de avtal som såväl Munkbo som kommunen som verksamhet skrivit ingår inga krav på miljömärkt el eller specifik energikälla. Däremot garanterar leverantören ett ursprung med 99 % vattenkraft och 1 % vindkraft. 16

18 Egen producerad förnybar el, värme (årlig) Kommunala verksamheten och bolagen producerar ingen förnybar el. Ej heller värme från solen. Total sammanlagd energikostnad värme och el Kommunala verksamheten köpte energi för kr Munkbo köpte energi för kr Kommunala verksamheten Munkbo Den kommunala verksamhetens och det kommunala bolagets sammanlagda kostnader för fjärrvärme, el, pellets och olja i berörda fastigheter var kr. Samverkan fastighetsägare - brukare/hyresgäster I Munkedals kommun har man valt att arbeta med sina brukare/hyresgäster på ett sådant vis att förvaltandet och ägandet ligger hos samhällsbyggnadssektorn men kostnader för värme och verksamhetsel betalas av hyresgästen, exempelvis skolan. Detta i hopp om att varje verksamhet skall se en större anledning till att minska sin energianvändning I Munkbo finns inget direkt samarbete med hyresgästerna då hushållselen betalas av hyresgästen själv. Däremot uppmärksammas beteenden som innebär energiförluster. Uppgifter om transporter Antal fordon samt körda fordonskilometer i tjänsten I denna sammanställning är typen av fordon begränsade till personbilar, minibussar samt lastbilar upp till 3,5 ton. Arbetsfordon och tunga fordon räknas alltså bort. Den kommunala verksamheten har 66 fordon med ett uppskattat antal körda fordonskm till km. 17

19 Munkbo har 6 fordon, med ett uppskattat antal körda fordonskm till km. Totalt antal fordon samt antal körda fordonskm i tjänsten i kommunal verksamhet och kommunala bolag är 72 stycken, km Antal resor avseende kollektivtrafik kommunägd Finns ingen kommunägd kollektivtrafik. Antal fordonskm i tjänsten med privata bilar För detta ändamål har det inom den kommunala verksamheten utbetalats kr, vilket motsvarar km. Gällande Munkbo är nyttjandet av personbil i tjänsten försumbart. Årsförbrukning av drivmedel för personbilar resp. kollektivtrafik Bränsleförbrukningen i den kommunala verksamheten är omöjlig att precisera då kommunen saknar uppföljningssystem. Den enda siffra som går att följa upp är den konterade kostnaden för bränsle men även denna anses ej vara tillförlitlig då det är troligt att drivmedel till viss del även bokförs på annat vis. Dock är detta den enda källa att bygga redovisningen på gällande år För att få fram mängden drivmedel i m 3 antar vi att hälften av det köpta drivmedlet är diesel och andra hälften är bensin (utifrån antalet fordon av vardera typ). Vi använder oss även av ett genomsnittligt literpris för 2009, vilket var 12 kr/liter för diesel samt 12,50 kr/liter för bensin. Jämfört med kommande år kan denna siffra vara missvisande, då man under2010 började dokumentera antalet mil/fordon. Mängd diesel i den kommunala verksamheten: 30,72 m 3 Mängd bensin i den kommunala verksamheten:32 m 3 Inte heller Munkbo följer upp årsförbrukningen av drivmedel. Däremot har de en mer säkerställd siffra på kostnaden för drivmedel under året. Dock gäller denna även drivmedel för redskap och andra arbetsfordon som ej ingår i denna sammanställning, vilket gör att mängden till Munkbos fordon fick uppskattas. Mängden diesel i Munkbos verksamhet: 5 m3 Antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökrav ( Utifrån förordning 2009:1 om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor) I den kommunala verksamheten finns det 24 bilar som uppfyller kraven, vilket motsvarar 39%. Av dessa är 7 stycken anpassade för att kunna drivas på såväl bensin som etanol. Ytterligare ett fordon är en s.k. elhybrid. I det kommunala bolaget finns det inga fordon som uppfyller kraven. Totalt antal fordon som uppfyller miljökraven är

20 Övriga uppgifter Policy eller riktlinjer med krav på energieffektivitet vid upphandling Munkedals kommun samarbetar med Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum i sitt arbete med upphandlingar. Kommunerna har en gemensam policy där ett visst utrymme ges till miljöaspekter såsom energieffektiva val. Detta markeras framförallt i ett av policyns syften, nämligen att Upphandling ska ge en god totalekonomi med beaktande av hälso- och miljöhänsyn. Aktivt arbete för att integrera energifrågor i översikts- och detaljplanering Kommunen verkar för en hållbar exploatering och är aktiva i detta arbete genom att kräva utredningar kring möjligheten att använda närvärmecentraler när nya områden planeras. Det sker också ett arbete i samband med detaljplanering för att hänsyn ska tas till placering av byggnader utifrån möjlighet att använda solenergi samt mikroklimat på platsen. Energiplanen är bilaga till översiktsplanen. Antagen och införd resepolicy En resepolicy finns antagen sedan I denna tas som huvudriktningar att kommunens anställda väljer kommunikationer utifrån en sammanvägning av ekonomi, miljöhänsyn, tidsåtgång, säkerhet och arbetsmiljö för den som reser. Som anställd räknas den som uppdragstagare, förtroendevalda, elever och andra som gör resor i anslutning till kommunens uppdrag. Genom aktiva och medvetna val ser man möjlighet att minska den negativa påverkan på miljön. Vidare fastställs det att kommunstyrelsen bär ansvaret för att policyn följs upp så att utfall på bl a kostnader, bränsleförbrukning och skador på fordon redovisas. Genomförda internutbildningar för att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering genomförde energi- och klimatrådgivningen ett projekt, energieffektivisering i kommunala fastigheter med finansiering från Munkedals kommun och energimyndigheten. Projektet fokuserade på att energieffektivisering av byggnader med personaltät verksamhet där ett förändrat beteende är avgörande för att uppnå besparingar. Efter en kartläggning för att få en bild av nuläget gjordes en energiutbildning i form av en teaterföreställning för kommunens personal. Samtliga kommunala förvaltningar erbjöds att delta utöver personalen från den specifika verksamhet där energikartläggningen gjorts. Vid uppföljning och slutredovisning av projektet kunde en elenergibesparing på 16,8 % konstateras i verksamheten men då hade också andra åtgärder genomförts som sannolikt bidragit mer till besparingen än den genomförda utbildningen. Internt och externt nätverksbyggande för att främja energieffektivisering Arbetet med att ta fram en energieffektiviseringsstrategi genomförs med en styrgrupp av tjänstemän med nyckelroller i olika verksamheter både i den kommunala verksamheten och i det kommunala bolaget. Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt med 19

Strategi för energieffektivisering i Munkedals kommun

Strategi för energieffektivisering i Munkedals kommun 2011-03-31 Strategi för energieffektivisering i Munkedals kommun Ev. diarienummer Samhällsbyggnadssektorn Antagen av nämnd datum för beslut, paragrafnr. 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2.

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 1 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Energimål... 4 2.1 Internationella mål... 4 2.2 Nationella

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Hörby kommun 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD... 4 KOMMUNENS BETYDANDE ENERGIASPEKTER... 4 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun 1(1) Handläggare Astrid Fell Västerviks Kommun 21-693 Bruno Nilsson 593 8 VÄSTERVIK Strategi Kommun/Landsting Västerviks Kommun Antal årsarbetskrafter: 378 Antal invånare: 3629 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Aktuellt från Energimyndigheten

Aktuellt från Energimyndigheten Aktuellt från Energimyndigheten Dag Lundblad, avd. Främjande Uppdrag Styrmedel EU-direktiv Nationella initiativ Främjande - Nätverk - Uthållig kommun - LÅGAN Ska vi klara miljömålen? 30000 28000 GWh 10%

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Energieffektiviserings- strategi

Energieffektiviserings- strategi Energieffektiviserings- strategi Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 12 Energieffektiviseringsstrategi 1 Bakgrund Liksom majoriteten av landets kommuner har Sollefteå kommun tecknat ett avtal med

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11 Nationell strategi för lågenergibyggnader Tomas Berggren 2010-11-11 Befintliga styrmedel för byggnader Nya byggregler och energideklarationer (Boverket) Övergripande styrmedel som skatter mm Nytt energipolitiskt

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport 2013-06-28 1 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energistrategi för. Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020

Energistrategi för. Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020 Energistrategi för Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020 Mars 2011 Magnus Nordenmark Innehållsförteckning Inledning... 3 Inventering... 4 Fastighetsbeståndet... 5 Verksamheter och boende... 8

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Energieffektivisering under förvaltning i lokaler Energisession 2006 Västra Götaland, Trollhättan 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Sammanfattning Lokalförsörjningskontoret i Borås Stad försörjer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13 Utgåva 1:1 2012-05-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lovisa 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kantelen 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kantelen 1 Utgåva 1:1 2012-06-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kantelen 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Skinnmo 1:111

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Skinnmo 1:111 Utgåva 1:1 2012-07-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Skinnmo 1:111 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67 Utgåva 1:1 2012-04-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Levide Pejnarve 1:67 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer