PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV"

Transkript

1 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV Grundläggande information, struktur och krav GÄLLER FRÅN OCH MED Dokumentet baserar sig på den finska versionen daterad

2 1 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV INNEHÅLL Målsättningarna med Finansbranschens Centralförbunds Placeringsspecialistexamen (APV2)... 3 Målgrupp... 3 Avläggande av examen och de allmänna principerna för utvärdering av tentamen... 3 STRUKTUREN FÖR PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN... 4 Delarna i examen... 4 Ämnesområdena för examen är: Nationalekonomi och finansmarknaden Målsättningar Studiematerial Företagsekonomi Målsättningar Studiematerial Placeringsprodukter och placeringsverksamhet Målsättningar Studiematerial Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder Målsättningar Studiematerial Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder Målsättningar Studiematerial BILAGA BILAGA KOMPENDIER OCH GUIDER:... 13

3 2 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV VIKTIGT MEDDELANDE TILL SVENSKSPRÅKIGA TENTANDER Denna svenska språkversion av examenskraven baserar sig på dokumentet Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) vaatimukset: Tutkinnon perusteet, rakenne ja vaatimukset. Om olika språkversioner eventuellt är motstridiga gäller de finskspråkiga examenskraven. Vänligen kolla datumen på titelsidan. Alla tentamensfrågor görs upp på grundval av det finskspråkiga studiematerialet. Därefter görs en svensk språkversion som baserar sig på den finska texten. För det mesta är det frågan om en översättning, men inte alltid. Till sakinnehåll och andemening ska den svenska språkversionen dock motsvara den finska. Studiematerialet är angivet i kapitlen Studiematerial under respektive delområde. För det mesta finns materialet tillgängligt enbart på finska. Det svenska material som direkt motsvarar det finska är närmast formell lagstiftning och Börsstiftelsens guider. Till den del man eventuellt använder alternativt studiematerial, till exempel rikssvenska böcker eller kompendier som använts i förberedande kurser, ska man hålla i minnet att innehållet och betoningarna sannolikt inte helt motsvarar innehållet i examenskravens studiematerial. Den ekonomiska teorin är naturligtvis densamma oavsett språk. Lagstiftning, regelverk, institutioner och ekonomisk historia varierar från land till land. För APV-examina ska man vara förtrogen med det som gäller Finland. Annat studiematerial än det officiella läses således på eget ansvar. Då man läst finskt studiematerial kan den korrekta svenskspråkiga termen ibland vara annan än man tänkt sig. Terminologicentralen TSK:s databas för facktermer är en högklassig källa till fackterminologi och dess korrekta översättning. Kolla gärna på webbplatsen > Bank- och finansterminologi > Sökning för ekonomisk terminologi. Databasen innehåller både översättningar och ofta också korta förklaringar till facktermerna.

4 3 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EXAMEN Målsättningarna med Finansbranschens Centralförbunds Placeringsspecialistexamen (APV2) Personer som arbetar inom sektorn för investeringstjänster behöver mångsidig kunskap på många olika områden. Placeringsspecialistexamen är en del av den självreglering med vilken Finansbranschens Centralförbund och finansbranschen strävar efter att upprätthålla och utveckla branschens anseende samt personalens i värdepappersföretag högklassiga kunnande. Finansbranschens Centralförbund har utfärdat en rekommendation om att alla med mera krävande arbetsuppgifter i anslutning till att tillhandahålla investeringstjänster från och med 2015 avlägger Placeringsspecialistexamen. Placeringsspecialistexamen är en påbyggnadsexamen till Examen i placeringsärenden som således måste vara avklarad före man tar Placeringsspecialistexamen. Målsättningen med denna examen är att fördjupa och utvidga den kunskap som erhållits i Examen i placeringsärenden. Examensstrukturen och den ämnesvisa indelningen motsvarar desamma i Examen i placeringsärenden. Kraven i Placeringsspecialistexamen utgår från att man behärskar det centrala innehållet i Examen i placeringsärenden. För att kunna lösa tentamensuppgifterna måste man besitta de grundläggande kunskaper som krävs i Examen i placeringsärenden, det vill säga kunskaper bland annat i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Kursmaterialet uppdateras regelbundet. Vi strävar efter att utarbeta frågorna i Placeringsspecialistexamen på ett sådant sätt att tentanderna trots förändringar i materialet är likställda. Vi rekommenderar dock tentanderna att på nytt gå igenom och uppdatera sina kunskaper i de frågeställningar som krävs för Examen i placeringsärenden. Målgrupp Examen är i första hand avsedd för personer som har krävande kundbetjäningsuppdrag på värdepappersmarknaden, såsom placeringsrådgivare med kundkontakter och kapitalförvaltare. En typisk examinand betjänar kunder till exempel i privatbanks- eller kapitalförvaltningsenheten. För portföljförvaltare som svarar för placeringsbesluten i anslutning till kapitalförvaltning rekommenderar Finansbranschens Centralförbund till exempel CEFA-/CIIA-/CFA-examen. Avläggande av examen och de allmänna principerna för utvärdering av tentamen Examen avläggs som en skriftlig tentamen. Tentamensdatumen och -platserna fastställs årligen. Examen i placeringsärenden (APV1) måste vara avklarad före man avlägger Placeringsspecialistexamen. Finansbranschens Centralförbund eller APV-sijoitustutkinnot Oy som svarar för examenskraven ordnar inte förberedande utbildning. Det är inte obligatoriskt att delta i sådan utbildning för att få delta i tentamen. I praktiken har de flesta tentanderna före tentamen dock deltagit i någon förberedande utbildning. Examen betygsätts på skalan godkänd/underkänd. Tentanderna delges också sitt personliga poängtal.

5 4 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV STRUKTUREN FÖR PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN Delarna i examen Examen består av fem ämnesområden som avläggs på samma gång. Ämnesområdena är de samma som i Examen i placeringsärenden. Då examen avläggs har indelningen i sig ingen betydelse. Målsättningen är dock att fastställa en sådan poänggräns att godkänd prestation kräver grundkunskaper inom alla ämnesområden. För Placeringsspecialistexamen ska examinanden inneha de grundkunskaper inom respektive ämnesområde såsom de definieras för Examen i placeringsärenden. Till den del kraven i examina överlappar varandra, krävs djupare kunskaper i Placeringsspecialistexamen. Ämnesområdena för examen är: 1. Nationalekonomi och finansmarknaden 2. Företagsekonomi 3. Placeringsprodukter och placeringsverksamhet 4. Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder 5. Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder

6 5 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV EXAMENSKRAV 1 Nationalekonomi och finansmarknaden 1.1 Målsättningar Examinanden ska förstå den nationalekonomiska grundterminologin samt kopplingen mellan samhällsekonomin och finansmarknaden. Examinanden ska också vara förtrogen med de centrala makroekonomiska begreppen och med hjälp av dessa förstå hur förändringar i verksamhetsbetingelserna påverkar aktiemarknaden. Som exempel kan nämnas centralbanksaktioner, reglering och inflation. Man ska även känna till hur den internationella ekonomiska utvecklingen påverkar Finlands ekonomi och prissättningen av värdepapper. Examinanden bör kunna ta del av ekonomisk information och på basis av denna klargöra för kunden vad de samhällsekonomiska förändringarna kan innebära för kundens placeringsverksamhet. 1.2 Studiematerial Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. Kapitel 3. ISBN (Förändring.) Lindholm, Timo Kettunen, Juhani: Kansantalous. Edita, Kapitlen ISBN Tikkanen, Ensio Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsinki, Taloustieto Oy, 2012, 8:e förnyade upplagan. ISBN

7 6 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 2 Företagsekonomi 2.1 Målsättningar Examinanden ska förstå grunderna för företagets verksamhet och grundläggande företagsekonomiska begrepp: bokslutsanalys, företagets resultat- och balansräkning samt tolkningen av de centrala relationstalen i anslutning till dessa. Utöver detta ska examinanden förstå de företagsekonomiska verksamhetsprinciperna, kapitalstrukturens inverkan på företagets resultat, justering av bokslutsuppgifter samt företagsvärdering. Dessutom ska examinanden förstå hur man utvärderar företaget som placeringsobjekt. 2.2 Studiematerial Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. Kapitlen 4, 5, 8 och 10. ISBN (Förändring.) Nasdaq: Opi osakkeet. Kapitlen Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, 2012, 8:e upplagan. ISBN

8 7 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 3 Placeringsprodukter och placeringsverksamhet 3.1 Målsättningar Examinanden ska vara förtrogen med värdepappersmarknadens struktur och verksamhet, egenskaperna för de mest centrala tillgångsslagen, placeringsfondernas verksamhetsprinciper och olika typer av placeringsfonder, försäkringsplaceringar, grundprinciperna vid placering i kapitalgaranterade produkter samt de alternativ som föreligger för långsiktigt sparande. Målsättningen är att examinanden kan jämföra olika placeringsformer, avgöra hur de är lämpade för olika placerare samt ta ställning till deras avkastnings- och riskegenskaper. Examinanden ska vara förtrogen med och förstå principerna för hur placeringens avkastning och risk bestäms samt känna till de mest centrala relationstalen i anslutning till detta. Man bör på ett lättförståeligt sätt kunna ge råd till placerare i frågor som gäller olika placeringsformer samt i placeringsrådgivningssituationer kunna vägleda hur en långsiktig sparplan utformas. Examinanden förutsätts ha en djupare förståelse hur de inhemska och internationella finansmarknaderna fungerar. Man bör för enskilda placeringsbeslut kunna tillämpa ekonomisk information om värdepappersmarknaden och relationstal som producerats vid bokslutsanalys samt kunna skapa sig en bild av enskilda värdepappers korrekta värde. Examinanden ska vara förtrogen med placeringsfondernas verksamhetsprinciper och olika typer av placeringsfonder. Man ska kunna söka information om placeringsfonder, känna till grunderna för utvärdering av fondprestation och faktabladets innehåll och för placeringsbeslut kunna utnyttja de relationstal fonderna rapporterar. Man ska även känna till grunderna för beskattningen av fonder och andelsägare. Dessutom ska examinanden förstå de vanligaste portföljförvaltningsprinciperna aktiv och passiv, absolut avkastning/relativ avkastning samt kategorisering av fonder enligt placeringsstil. Man ska analytiskt kunna evaluera fondverksamhet i Finland och i EU-länder och förstå de strukturella skillnaderna mellan fonder som säljs i Finland (fonder med bolagsstruktur, avtalsmässiga fonder i enlighet med direktivet om placeringsfonder samt specialplaceringsfonder). Man bör kunna ge råd vid fondvalet i enlighet med kundens risktolerans-/avkastningskravsprofil samt hjälpa kunden vid jämförelse av olika fonder. Detta förutsätter analytisk förmåga att tolka relationstal som används vid fondjämförelser. Examinanden ska vara förtrogen med såväl spar- och placeringsförsäkringar som baserar sig på beräkningsränta som fondförsäkringar samt frivilliga pensionsförsäkringar jämte beskattningen av dessa. Examinanden ska kunna kartlägga helhetssituationen för kundens sociala trygghet och på grundval av denna vägleda och ge råd hur den sociala tryggheten med bästa möjliga produkter kan utvidgas. Utöver föregående ska examinanden på ett djupare plan förstå livscykeln för personförsäkringar samt hur ersättningarna och förmånerna bestäms utgående från försäkringsvillkoren. Man ska förstå försäkringsverksamhetens samhälleliga betydelse. Man ska även förstå hushållens sparmotiv samt betydelsen av den sociala trygghet som ges av samhället som förklaring till sparbeteendet. Man ska även känna till standardiserade derivat samt grunderna för OTC-derivat.

9 8 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 3.2 Studiematerial APV-tutkinnot -material: Omaisuudenhoito. Hela guiden. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Guiden finns på webbplatsen Börsstiftelsen: Placerarens ränteguide (Hur väljer jag ränteplacering?) Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Finansinspektionen/definitioner: ETF, warrant och kapitaliseringsavtal. Texten finns på Finansinspektionens webbplats het. Järvinen, Sami Parviainen, Antti: Pääomaturvattu sijoittaminen. Talentum, :e förnyade upplagan. Kapitlen ISBN (Förändring.) Kallunki Juha-Pekka Martikainen, Minna Niemelä, Jaakko: Ammattimainen sijoittaminen. Talentum, 2012, 7:e upplagan. ISBN Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Talentum, Kapitlen 5 7, och 14. ISBN Nasdaq: Opi optiot. Kapitlen 1 och 2. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. (Förändring.) Puttonen, Vesa Repo, Eljas: Miten sijoitan rahastoihin. WSOY, 2011, 5:e upplagan. ISBN Ylönen Marjo: Eläkesäästäminen Försäkrings- och finansrådgivningen, Publikationen finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats > Julkaisut.

10 9 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 4 Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder 4.1 Målsättningar Examinanden ska känna till de procedurregler som gäller tillhandahållande av investeringsoch banktjänster: lagstiftning, myndighetsdirektiv och branschens självreglering. Examinanden ska vara särskilt förtrogen med de ansvarsförhållanden som gäller tillhandahållande av investeringstjänster. Man ska behärska privaträttens grundterminologi: rättshandlingar, ställföreträdarskap, säkerheter, skadestånd, försäkran samt de juridiska grundbegreppen i anslutning till företagsverksamhet. Dessutom ska examinanden vara förtrogen grunderna för den lagstiftning som bestämmer om beslutsfattandet i aktiebolag. Man ska också kunna tillämpa de normer och de procedurregler som gäller tillhandahållande av investeringstjänster då kunduppdrag genomförs. 4.2 Studiematerial Hoppu, Esko Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. Sidorna 19 78, , , , ISBN Hyrske, Anna Lönnroth, Magdalena Savilaakso, Antti Sievänen, Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. Kapitlen 1 och 2 samt ordlistan. ISBN (Förändring.) Nousiainen, Satu Sundberg, Sirpa: Sijoituspalveluopas. FINVA, ISBN Parkkonen, Jarmo Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki. Talentum 2014, 5:e förnyade upplagan. Kapitlen 1, 2, 7, 8 och 10. ISBN (Förändring.)

11 10 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 5 Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder 5.1 Målsättningar Examinanden ska känna till beskattningsprinciperna för olika placeringsformer samt grunderna för kapital-, arvs- och gåvobeskattningen. Examinanden ska känna till kapitalbeskattningens samt familje- och arvsbeskattningens centrala innehåll med tanke på privatpersoners skatteplanering. Man ska även förstå kopplingen mellan beskattningen och familjerätten ur placerarens synvinkel så att man med beaktande av helheten kan vägleda kunden i hennes placeringsbeslut. Dessutom krävs grundkunskaper i beskattningen av näringsverksamhet. 5.2 Studiematerial Börsstiftelsen: Placerarens skatteguide. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Fasoúlas, Elina Manninen, Petri Niiranen, Ville: Sijoittajan verotus. FINVA, :a förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Finansbranschens Centralförbund: Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Materialet finns på webbplatsen Guiden finns enbart på finska. Hoppu, Esko - Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. Sidorna ISBN

12 11 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV BILAGA 1 TIPS FÖR ATT SKAFFA STUDIEMATERIAL Kommentarerna om det svenskspråkiga materialet baserar sig på situationen i februari Helsingforsbörsens guider Opi optiot och Opi Osakkeet (enbart på finska) Guiderna kan beställas på e-postadressen Böckerna sänds på postförskott. Placeringsfondsguiden, Placerarens ränteguide och Placerarens skatteguide Dessa guider finns på Börsstiftelsens webbplats Notera att den nyaste versionen nödvändigtvis inte alltid finns att tillgå på svenska. Datum finns angivna på guiderna. Kolla att språkversionerna motsvarar varandra. Detta är speciellt viktigt för Placerarens skatteguide eftersom skattelagstiftningen kan ha ändrats. Börsstiftelsens representant låter meddela följande: Den svenska guiden börjar översättas till svenska när vi har den sista versionen av den finska klar. Då går den finska direkt till tryckeriet [...] Det blir alltså ett litet glapp mellan de två versionerna, men jag tror inte det har praktisk betydelse för någon. Övriga böcker Bokhandlar. Annan intressant litteratur (utanför studiematerialet till tentamen) Gruppfinansiering: /Andra_produkter/Gruppfinansiering. Fonder: https://www.fkl.fi/tietoa_meista/toimiala/sijoitusrahastot/sivut/default.aspx. Ansvarsfulla investeringar: Hyrske Anna Lönnroth Magdalena Savilaakso Antti Sievänen Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. ISBN

13 12 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV BILAGA 2 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN APV2 BOKFÖRTECKNING: Fasoúlas, Elina Manninen, Petri Niiranen, Ville: Sijoittajan verotus. FINVA, :a förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Hoppu, Esko Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. ISBN Hyrske Anna Lönnroth Magdalena Savilaakso Antti Sievänen Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. ISBN Järvinen, Sami Parviainen, Antti: Pääomaturvattu sijoittaminen. Talentum, :e förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Kallunki Juha-Pekka Martikainen, Minna Niemelä, Jaakko: Ammattimainen sijoittaminen. Talentum, 2012, 7:e upplagan. ISBN Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. ISBN (Förändring.) Lindholm, Timo Kettunen, Juhani: Kansantalous. Edita, ISBN Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Talentum, ISBN Nasdaq: Opi optiot. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Nasdaq: Opi osakkeet. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Nousiainen, Satu Sundberg, Sirpa: Sijoituspalveluopas. FINVA, ISBN Parkkonen, Jarmo Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki. Talentum 2014, 5:e förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Puttonen, Vesa Repo, Eljas: Miten sijoitan rahastoihin. WSOY, 2011, 5:e upplagan. ISBN Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, :e upplagan. ISBN Tikkanen, Ensio Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsingfors, Taloustieto Oy, 2012, 8:e förnyade upplagan. ISBN

14 13 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV KOMPENDIER OCH GUIDER: APV-tutkinnot -material: Omaisuudenhoito. Hela guiden. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Guiden finns på webbplatsen Börsstiftelsen: Placerarens ränteguide (Hur väljer jag ränteplacering?) Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Börsstiftelsen: Placerarens skatteguide. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Finansbranschens Centralförbund: Perhe- ja Perintöoikeutta pääpiirteissään. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Materialet finns på webbplatsen Guiden finns enbart på finska. Finansinspektionen/definitioner: ETF, warrant och kapitaliseringsavtal. Texten finns på Finansinspektionens webbplats het. Ylönen Marjo: Eläkesäästäminen Försäkrings- och finansrådgivningen, Publikationen finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats > Julkaisut.

15 14 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi?

Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi? Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi? a) Val av investeringsobjekt utgående från till exempel

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor.

Tentamen ger maximalt 100 poäng. För godkänd tentamen krävs 50 poäng. Man ska besvara minst 34 frågor. Essäfrågorna räknas inte till dessa 34 frågor. SKRIV DITT NAMN MED TYDLIGA TRYCKBOKSTÄVER. ALLA FÖRNAMN: EFTERNAMN: Födelsetid (ddmmåååå): ANVISNINGAR: Tentamen består av tre delar. I den första delen ställs tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

ANDELSÄGARENS MANUAL

ANDELSÄGARENS MANUAL TILL ATT BÖRJA MED Placeringsfonden Phoebus ANDELSÄGARENS MANUAL Seligson & Co Abp Anders Oldenburg 31.1.2002 Jag önskar alla andelsägare, eller prospektiva sådana, välkomna. Jag har skrivit den här manualen

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2013 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi Innehållsförteckning

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits

EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan.

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Schema VT 2015 Litteratur Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Handels-, Associations- och avtalsrätt Vecka 4 Måndag 19 januari

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND. Grundnivå/First Cycle. G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND. Grundnivå/First Cycle. G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP0300, Ekonomi med handelsrätt 2 (språklig inriktning), 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Ägarpolicy. AFA Försäkring

Ägarpolicy. AFA Försäkring Sida 1 (6) Ägarpolicy AFA Försäkring Sida 2 (6) shistorik Uppdaterad av Kommentarer Aktier uppdatering av tidigare version 02.00 2011-10-05 Aktier 01.10 2011-09-20 Aktier Uppdatering av tidigare version

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen.

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen. JUHTA JHS 124 Sektorindelningen 2000 Version: 31.9.2005 Fastställd: 13.12.2000 Giltighetstid: tillsvidare Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER, UPPBYGGNAD OCH NOMENKLATUR 2.1. DEFINITIONER PÅ

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Ränteinstrument och makroanalys Ränteinstrument och makroanalys Programmet Ränteinstrument och makroanalys består av två ämnesmoduler. Den ena behandlar ränteinstrument och

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

För att skapa frågeformulär krävs det att personen har rättigheter som AIPAL-användarens ansvariga användare.

För att skapa frågeformulär krävs det att personen har rättigheter som AIPAL-användarens ansvariga användare. BRUKSANVISNING FÖR AIPAL 3.2.2015 1 ( 7 ) Till examensarrangörens ansvariga användare av AIPAL ATT SKAPA FRÅGEFORMULÄR BEGREPP I denna anvisning informeras om hur examensarrangörerna tar nationella responsfrågor

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

EXAMENSORDNING OCH EXAMENSFORDRINGAR FÖR ADVOKATEXAMEN (fr.o.m. 1.1.2015)

EXAMENSORDNING OCH EXAMENSFORDRINGAR FÖR ADVOKATEXAMEN (fr.o.m. 1.1.2015) 1 (9) EXAMENSORDNING OCH EXAMENSFORDRINGAR FÖR ADVOKATEXAMEN (fr.o.m. 1.1.2015) Justitieministeriet har enligt 3 5 mom. (716/2011) i lagen om advokater den 1 juli 2014 fastställt examensordningen för advokatexamen

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: 01.12.2014 1338/921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 2 (12) Innehåll

Läs mer

Placeringsfondsguide

Placeringsfondsguide Placeringsfondsguide Innehåll Till läsaren... 3 Kort om placeringsfonden... 4 Vad är en placeringsfond?... 5 Hurdana placeringsfonder finns det?... 7 Vilka är riskerna med placeringsfonder?... 11 Vilka

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter

EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter EU-terminologi Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter Helsingfors och Vasa, 14-15 november 2013 Presentationens upplägg Vad är EU? Vad är EU-texter? Vad är EU-översättning? Vad har terminologin

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 FONDPROSPEKT ALLMÄN DEL FONDPROSPEKTETS STRUKTUR Detta Alexandria Fondbolag Ab:s (nedan Fondbolaget ) fondprospekt består av själva fondprospektet, faktabladen med basfakta för investerare för samtliga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Information om Front Capitals placeringslösningar

Information om Front Capitals placeringslösningar Information om Front Capitals placeringslösningar Guide till Front Capitals placeringslösningar och deras egenskaper 1.6.2009 3 4 1. Front Capitals placeringslösningar 2. Kapitalgaranterade placeringslösningar

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer