PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV"

Transkript

1 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV Grundläggande information, struktur och krav GÄLLER FRÅN OCH MED Dokumentet baserar sig på den finska versionen daterad

2 1 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV INNEHÅLL Målsättningarna med Finansbranschens Centralförbunds Placeringsspecialistexamen (APV2)... 3 Målgrupp... 3 Avläggande av examen och de allmänna principerna för utvärdering av tentamen... 3 STRUKTUREN FÖR PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN... 4 Delarna i examen... 4 Ämnesområdena för examen är: Nationalekonomi och finansmarknaden Målsättningar Studiematerial Företagsekonomi Målsättningar Studiematerial Placeringsprodukter och placeringsverksamhet Målsättningar Studiematerial Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder Målsättningar Studiematerial Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder Målsättningar Studiematerial BILAGA BILAGA KOMPENDIER OCH GUIDER:... 13

3 2 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV VIKTIGT MEDDELANDE TILL SVENSKSPRÅKIGA TENTANDER Denna svenska språkversion av examenskraven baserar sig på dokumentet Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) vaatimukset: Tutkinnon perusteet, rakenne ja vaatimukset. Om olika språkversioner eventuellt är motstridiga gäller de finskspråkiga examenskraven. Vänligen kolla datumen på titelsidan. Alla tentamensfrågor görs upp på grundval av det finskspråkiga studiematerialet. Därefter görs en svensk språkversion som baserar sig på den finska texten. För det mesta är det frågan om en översättning, men inte alltid. Till sakinnehåll och andemening ska den svenska språkversionen dock motsvara den finska. Studiematerialet är angivet i kapitlen Studiematerial under respektive delområde. För det mesta finns materialet tillgängligt enbart på finska. Det svenska material som direkt motsvarar det finska är närmast formell lagstiftning och Börsstiftelsens guider. Till den del man eventuellt använder alternativt studiematerial, till exempel rikssvenska böcker eller kompendier som använts i förberedande kurser, ska man hålla i minnet att innehållet och betoningarna sannolikt inte helt motsvarar innehållet i examenskravens studiematerial. Den ekonomiska teorin är naturligtvis densamma oavsett språk. Lagstiftning, regelverk, institutioner och ekonomisk historia varierar från land till land. För APV-examina ska man vara förtrogen med det som gäller Finland. Annat studiematerial än det officiella läses således på eget ansvar. Då man läst finskt studiematerial kan den korrekta svenskspråkiga termen ibland vara annan än man tänkt sig. Terminologicentralen TSK:s databas för facktermer är en högklassig källa till fackterminologi och dess korrekta översättning. Kolla gärna på webbplatsen > Bank- och finansterminologi > Sökning för ekonomisk terminologi. Databasen innehåller både översättningar och ofta också korta förklaringar till facktermerna.

4 3 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EXAMEN Målsättningarna med Finansbranschens Centralförbunds Placeringsspecialistexamen (APV2) Personer som arbetar inom sektorn för investeringstjänster behöver mångsidig kunskap på många olika områden. Placeringsspecialistexamen är en del av den självreglering med vilken Finansbranschens Centralförbund och finansbranschen strävar efter att upprätthålla och utveckla branschens anseende samt personalens i värdepappersföretag högklassiga kunnande. Finansbranschens Centralförbund har utfärdat en rekommendation om att alla med mera krävande arbetsuppgifter i anslutning till att tillhandahålla investeringstjänster från och med 2015 avlägger Placeringsspecialistexamen. Placeringsspecialistexamen är en påbyggnadsexamen till Examen i placeringsärenden som således måste vara avklarad före man tar Placeringsspecialistexamen. Målsättningen med denna examen är att fördjupa och utvidga den kunskap som erhållits i Examen i placeringsärenden. Examensstrukturen och den ämnesvisa indelningen motsvarar desamma i Examen i placeringsärenden. Kraven i Placeringsspecialistexamen utgår från att man behärskar det centrala innehållet i Examen i placeringsärenden. För att kunna lösa tentamensuppgifterna måste man besitta de grundläggande kunskaper som krävs i Examen i placeringsärenden, det vill säga kunskaper bland annat i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Kursmaterialet uppdateras regelbundet. Vi strävar efter att utarbeta frågorna i Placeringsspecialistexamen på ett sådant sätt att tentanderna trots förändringar i materialet är likställda. Vi rekommenderar dock tentanderna att på nytt gå igenom och uppdatera sina kunskaper i de frågeställningar som krävs för Examen i placeringsärenden. Målgrupp Examen är i första hand avsedd för personer som har krävande kundbetjäningsuppdrag på värdepappersmarknaden, såsom placeringsrådgivare med kundkontakter och kapitalförvaltare. En typisk examinand betjänar kunder till exempel i privatbanks- eller kapitalförvaltningsenheten. För portföljförvaltare som svarar för placeringsbesluten i anslutning till kapitalförvaltning rekommenderar Finansbranschens Centralförbund till exempel CEFA-/CIIA-/CFA-examen. Avläggande av examen och de allmänna principerna för utvärdering av tentamen Examen avläggs som en skriftlig tentamen. Tentamensdatumen och -platserna fastställs årligen. Examen i placeringsärenden (APV1) måste vara avklarad före man avlägger Placeringsspecialistexamen. Finansbranschens Centralförbund eller APV-sijoitustutkinnot Oy som svarar för examenskraven ordnar inte förberedande utbildning. Det är inte obligatoriskt att delta i sådan utbildning för att få delta i tentamen. I praktiken har de flesta tentanderna före tentamen dock deltagit i någon förberedande utbildning. Examen betygsätts på skalan godkänd/underkänd. Tentanderna delges också sitt personliga poängtal.

5 4 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV STRUKTUREN FÖR PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN Delarna i examen Examen består av fem ämnesområden som avläggs på samma gång. Ämnesområdena är de samma som i Examen i placeringsärenden. Då examen avläggs har indelningen i sig ingen betydelse. Målsättningen är dock att fastställa en sådan poänggräns att godkänd prestation kräver grundkunskaper inom alla ämnesområden. För Placeringsspecialistexamen ska examinanden inneha de grundkunskaper inom respektive ämnesområde såsom de definieras för Examen i placeringsärenden. Till den del kraven i examina överlappar varandra, krävs djupare kunskaper i Placeringsspecialistexamen. Ämnesområdena för examen är: 1. Nationalekonomi och finansmarknaden 2. Företagsekonomi 3. Placeringsprodukter och placeringsverksamhet 4. Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder 5. Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder

6 5 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV EXAMENSKRAV 1 Nationalekonomi och finansmarknaden 1.1 Målsättningar Examinanden ska förstå den nationalekonomiska grundterminologin samt kopplingen mellan samhällsekonomin och finansmarknaden. Examinanden ska också vara förtrogen med de centrala makroekonomiska begreppen och med hjälp av dessa förstå hur förändringar i verksamhetsbetingelserna påverkar aktiemarknaden. Som exempel kan nämnas centralbanksaktioner, reglering och inflation. Man ska även känna till hur den internationella ekonomiska utvecklingen påverkar Finlands ekonomi och prissättningen av värdepapper. Examinanden bör kunna ta del av ekonomisk information och på basis av denna klargöra för kunden vad de samhällsekonomiska förändringarna kan innebära för kundens placeringsverksamhet. 1.2 Studiematerial Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. Kapitel 3. ISBN (Förändring.) Lindholm, Timo Kettunen, Juhani: Kansantalous. Edita, Kapitlen ISBN Tikkanen, Ensio Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsinki, Taloustieto Oy, 2012, 8:e förnyade upplagan. ISBN

7 6 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 2 Företagsekonomi 2.1 Målsättningar Examinanden ska förstå grunderna för företagets verksamhet och grundläggande företagsekonomiska begrepp: bokslutsanalys, företagets resultat- och balansräkning samt tolkningen av de centrala relationstalen i anslutning till dessa. Utöver detta ska examinanden förstå de företagsekonomiska verksamhetsprinciperna, kapitalstrukturens inverkan på företagets resultat, justering av bokslutsuppgifter samt företagsvärdering. Dessutom ska examinanden förstå hur man utvärderar företaget som placeringsobjekt. 2.2 Studiematerial Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. Kapitlen 4, 5, 8 och 10. ISBN (Förändring.) Nasdaq: Opi osakkeet. Kapitlen Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, 2012, 8:e upplagan. ISBN

8 7 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 3 Placeringsprodukter och placeringsverksamhet 3.1 Målsättningar Examinanden ska vara förtrogen med värdepappersmarknadens struktur och verksamhet, egenskaperna för de mest centrala tillgångsslagen, placeringsfondernas verksamhetsprinciper och olika typer av placeringsfonder, försäkringsplaceringar, grundprinciperna vid placering i kapitalgaranterade produkter samt de alternativ som föreligger för långsiktigt sparande. Målsättningen är att examinanden kan jämföra olika placeringsformer, avgöra hur de är lämpade för olika placerare samt ta ställning till deras avkastnings- och riskegenskaper. Examinanden ska vara förtrogen med och förstå principerna för hur placeringens avkastning och risk bestäms samt känna till de mest centrala relationstalen i anslutning till detta. Man bör på ett lättförståeligt sätt kunna ge råd till placerare i frågor som gäller olika placeringsformer samt i placeringsrådgivningssituationer kunna vägleda hur en långsiktig sparplan utformas. Examinanden förutsätts ha en djupare förståelse hur de inhemska och internationella finansmarknaderna fungerar. Man bör för enskilda placeringsbeslut kunna tillämpa ekonomisk information om värdepappersmarknaden och relationstal som producerats vid bokslutsanalys samt kunna skapa sig en bild av enskilda värdepappers korrekta värde. Examinanden ska vara förtrogen med placeringsfondernas verksamhetsprinciper och olika typer av placeringsfonder. Man ska kunna söka information om placeringsfonder, känna till grunderna för utvärdering av fondprestation och faktabladets innehåll och för placeringsbeslut kunna utnyttja de relationstal fonderna rapporterar. Man ska även känna till grunderna för beskattningen av fonder och andelsägare. Dessutom ska examinanden förstå de vanligaste portföljförvaltningsprinciperna aktiv och passiv, absolut avkastning/relativ avkastning samt kategorisering av fonder enligt placeringsstil. Man ska analytiskt kunna evaluera fondverksamhet i Finland och i EU-länder och förstå de strukturella skillnaderna mellan fonder som säljs i Finland (fonder med bolagsstruktur, avtalsmässiga fonder i enlighet med direktivet om placeringsfonder samt specialplaceringsfonder). Man bör kunna ge råd vid fondvalet i enlighet med kundens risktolerans-/avkastningskravsprofil samt hjälpa kunden vid jämförelse av olika fonder. Detta förutsätter analytisk förmåga att tolka relationstal som används vid fondjämförelser. Examinanden ska vara förtrogen med såväl spar- och placeringsförsäkringar som baserar sig på beräkningsränta som fondförsäkringar samt frivilliga pensionsförsäkringar jämte beskattningen av dessa. Examinanden ska kunna kartlägga helhetssituationen för kundens sociala trygghet och på grundval av denna vägleda och ge råd hur den sociala tryggheten med bästa möjliga produkter kan utvidgas. Utöver föregående ska examinanden på ett djupare plan förstå livscykeln för personförsäkringar samt hur ersättningarna och förmånerna bestäms utgående från försäkringsvillkoren. Man ska förstå försäkringsverksamhetens samhälleliga betydelse. Man ska även förstå hushållens sparmotiv samt betydelsen av den sociala trygghet som ges av samhället som förklaring till sparbeteendet. Man ska även känna till standardiserade derivat samt grunderna för OTC-derivat.

9 8 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 3.2 Studiematerial APV-tutkinnot -material: Omaisuudenhoito. Hela guiden. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Guiden finns på webbplatsen Börsstiftelsen: Placerarens ränteguide (Hur väljer jag ränteplacering?) Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Finansinspektionen/definitioner: ETF, warrant och kapitaliseringsavtal. Texten finns på Finansinspektionens webbplats het. Järvinen, Sami Parviainen, Antti: Pääomaturvattu sijoittaminen. Talentum, :e förnyade upplagan. Kapitlen ISBN (Förändring.) Kallunki Juha-Pekka Martikainen, Minna Niemelä, Jaakko: Ammattimainen sijoittaminen. Talentum, 2012, 7:e upplagan. ISBN Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Talentum, Kapitlen 5 7, och 14. ISBN Nasdaq: Opi optiot. Kapitlen 1 och 2. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. (Förändring.) Puttonen, Vesa Repo, Eljas: Miten sijoitan rahastoihin. WSOY, 2011, 5:e upplagan. ISBN Ylönen Marjo: Eläkesäästäminen Försäkrings- och finansrådgivningen, Publikationen finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats > Julkaisut.

10 9 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 4 Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder 4.1 Målsättningar Examinanden ska känna till de procedurregler som gäller tillhandahållande av investeringsoch banktjänster: lagstiftning, myndighetsdirektiv och branschens självreglering. Examinanden ska vara särskilt förtrogen med de ansvarsförhållanden som gäller tillhandahållande av investeringstjänster. Man ska behärska privaträttens grundterminologi: rättshandlingar, ställföreträdarskap, säkerheter, skadestånd, försäkran samt de juridiska grundbegreppen i anslutning till företagsverksamhet. Dessutom ska examinanden vara förtrogen grunderna för den lagstiftning som bestämmer om beslutsfattandet i aktiebolag. Man ska också kunna tillämpa de normer och de procedurregler som gäller tillhandahållande av investeringstjänster då kunduppdrag genomförs. 4.2 Studiematerial Hoppu, Esko Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. Sidorna 19 78, , , , ISBN Hyrske, Anna Lönnroth, Magdalena Savilaakso, Antti Sievänen, Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. Kapitlen 1 och 2 samt ordlistan. ISBN (Förändring.) Nousiainen, Satu Sundberg, Sirpa: Sijoituspalveluopas. FINVA, ISBN Parkkonen, Jarmo Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki. Talentum 2014, 5:e förnyade upplagan. Kapitlen 1, 2, 7, 8 och 10. ISBN (Förändring.)

11 10 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 5 Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder 5.1 Målsättningar Examinanden ska känna till beskattningsprinciperna för olika placeringsformer samt grunderna för kapital-, arvs- och gåvobeskattningen. Examinanden ska känna till kapitalbeskattningens samt familje- och arvsbeskattningens centrala innehåll med tanke på privatpersoners skatteplanering. Man ska även förstå kopplingen mellan beskattningen och familjerätten ur placerarens synvinkel så att man med beaktande av helheten kan vägleda kunden i hennes placeringsbeslut. Dessutom krävs grundkunskaper i beskattningen av näringsverksamhet. 5.2 Studiematerial Börsstiftelsen: Placerarens skatteguide. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Fasoúlas, Elina Manninen, Petri Niiranen, Ville: Sijoittajan verotus. FINVA, :a förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Finansbranschens Centralförbund: Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Materialet finns på webbplatsen Guiden finns enbart på finska. Hoppu, Esko - Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. Sidorna ISBN

12 11 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV BILAGA 1 TIPS FÖR ATT SKAFFA STUDIEMATERIAL Kommentarerna om det svenskspråkiga materialet baserar sig på situationen i februari Helsingforsbörsens guider Opi optiot och Opi Osakkeet (enbart på finska) Guiderna kan beställas på e-postadressen Böckerna sänds på postförskott. Placeringsfondsguiden, Placerarens ränteguide och Placerarens skatteguide Dessa guider finns på Börsstiftelsens webbplats Notera att den nyaste versionen nödvändigtvis inte alltid finns att tillgå på svenska. Datum finns angivna på guiderna. Kolla att språkversionerna motsvarar varandra. Detta är speciellt viktigt för Placerarens skatteguide eftersom skattelagstiftningen kan ha ändrats. Börsstiftelsens representant låter meddela följande: Den svenska guiden börjar översättas till svenska när vi har den sista versionen av den finska klar. Då går den finska direkt till tryckeriet [...] Det blir alltså ett litet glapp mellan de två versionerna, men jag tror inte det har praktisk betydelse för någon. Övriga böcker Bokhandlar. Annan intressant litteratur (utanför studiematerialet till tentamen) Gruppfinansiering: /Andra_produkter/Gruppfinansiering. Fonder: https://www.fkl.fi/tietoa_meista/toimiala/sijoitusrahastot/sivut/default.aspx. Ansvarsfulla investeringar: Hyrske Anna Lönnroth Magdalena Savilaakso Antti Sievänen Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. ISBN

13 12 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV BILAGA 2 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN APV2 BOKFÖRTECKNING: Fasoúlas, Elina Manninen, Petri Niiranen, Ville: Sijoittajan verotus. FINVA, :a förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Hoppu, Esko Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. ISBN Hyrske Anna Lönnroth Magdalena Savilaakso Antti Sievänen Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. ISBN Järvinen, Sami Parviainen, Antti: Pääomaturvattu sijoittaminen. Talentum, :e förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Kallunki Juha-Pekka Martikainen, Minna Niemelä, Jaakko: Ammattimainen sijoittaminen. Talentum, 2012, 7:e upplagan. ISBN Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. ISBN (Förändring.) Lindholm, Timo Kettunen, Juhani: Kansantalous. Edita, ISBN Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Talentum, ISBN Nasdaq: Opi optiot. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Nasdaq: Opi osakkeet. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Nousiainen, Satu Sundberg, Sirpa: Sijoituspalveluopas. FINVA, ISBN Parkkonen, Jarmo Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki. Talentum 2014, 5:e förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Puttonen, Vesa Repo, Eljas: Miten sijoitan rahastoihin. WSOY, 2011, 5:e upplagan. ISBN Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, :e upplagan. ISBN Tikkanen, Ensio Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsingfors, Taloustieto Oy, 2012, 8:e förnyade upplagan. ISBN

14 13 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV KOMPENDIER OCH GUIDER: APV-tutkinnot -material: Omaisuudenhoito. Hela guiden. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Guiden finns på webbplatsen Börsstiftelsen: Placerarens ränteguide (Hur väljer jag ränteplacering?) Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Börsstiftelsen: Placerarens skatteguide. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Finansbranschens Centralförbund: Perhe- ja Perintöoikeutta pääpiirteissään. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Materialet finns på webbplatsen Guiden finns enbart på finska. Finansinspektionen/definitioner: ETF, warrant och kapitaliseringsavtal. Texten finns på Finansinspektionens webbplats het. Ylönen Marjo: Eläkesäästäminen Försäkrings- och finansrådgivningen, Publikationen finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats > Julkaisut.

15 14 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV

EXAMEN I PLACERINGSÄRENDEN (APV1): EXAMENSKRAV

EXAMEN I PLACERINGSÄRENDEN (APV1): EXAMENSKRAV EXAMEN I PLACERINGSÄRENDEN (APV1): EXAMENSKRAV Grundläggande information, struktur och krav 10.3.2015 GÄLLER FRÅN OCH MED 1.1.2015. Dokumentet baserar sig på den finska versionen daterad 1.1.2015. 1 EXAMEN

Läs mer

PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV. Grundläggande information, struktur och kunskapskrav

PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV. Grundläggande information, struktur och kunskapskrav PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXA Grundläggande information, struktur och kunskapskrav GÄLLER FRÅN OCH MED 20.2.2017. Dokumentet baserar sig på den finska versionen daterad 20.2.2017 1 Innehåll VIKTIGT

Läs mer

PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN, APV 2 20.11.2015 FRÅGORNA OCH DE RÄTTA SVAREN DEL I. Sattuman kauppaa Wall Streetillä, s. 224 239

PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN, APV 2 20.11.2015 FRÅGORNA OCH DE RÄTTA SVAREN DEL I. Sattuman kauppaa Wall Streetillä, s. 224 239 PLACEINGSSPECIALISTEXAMEN, APV 2 20.11.2015 ÅGONA OCH DE ÄTTA SVAEN DEL I 1 Vilken av följande karaktäriseringar utgör inte ett exempel på irrationellt beteende hos investerare? Sattuman kauppaa Wall Streetillä,

Läs mer

a) Beta. R b) Jensens alfa. F c) Sharpekvoten. F d) Treynors mått. F

a) Beta. R b) Jensens alfa. F c) Sharpekvoten. F d) Treynors mått. F AALTO UNIVESITY EXECUTIVE EDUCATION OY PLACEINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2) ÅGONA OCH SVAEN DEL I Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 I boken Pääomaturvattu sijoittaminen nämns ett antal

Läs mer

2. För att beräkna WACC krävs flera beståndsdelar. Vilken av följande är inte en sådan beståndsdel?

2. För att beräkna WACC krävs flera beståndsdelar. Vilken av följande är inte en sådan beståndsdel? AALTO UNIVESITY EXECUTIVE EDUCATION OY PLACEINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2) ÅGONA OCH SVAEN DEL I Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1. Vilket av följande påståenden är korrekt utgående från

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 INNEHÅLL ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) POSTBESKRIVNING

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15 högskolepoäng Business Administration: Theory of Corporate Finance - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Kvalitetsdokument för samtalstjänsten

Kvalitetsdokument för samtalstjänsten KYRKANS SAMTALSTJÄNST KYRKANS SAMTALSTJÄNSTπ Kvalitetsdokument för samtalstjänsten Telefonjour Nätjour Chatjour Brevjour 1 Kvalitetsdokument för samtalstjänsten Principerna gäller telefon-, nät-, chatt-

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11)

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) EL- OCH HISSÄKERHETSEXAMINA 1. INLEDNING I elsäkerhetsförfattningar krävs att ledaren för elarbeten och driftsledaren skall ha tillräcklig behörighet. Detta visas genom

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

För att skapa frågeformulär krävs det att personen har rättigheter som AIPAL-användarens ansvariga användare.

För att skapa frågeformulär krävs det att personen har rättigheter som AIPAL-användarens ansvariga användare. BRUKSANVISNING FÖR AIPAL 3.2.2015 1 ( 7 ) Till examensarrangörens ansvariga användare av AIPAL ATT SKAPA FRÅGEFORMULÄR BEGREPP I denna anvisning informeras om hur examensarrangörerna tar nationella responsfrågor

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 3/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 28.10.2016 Dessa föreskrifter tillämpas parallellt med föreskrifterna för pappersprovet med början från examen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun - Uppföljning av rapport från 2010-11-22 KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun Innehåll 1. Inledning 1 2. Utförd granskning 1 3. Gällande regelverk 1 4. Händelser

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 1. Grundprinciper Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) ( TC TECH ) har beslutat att notera bolaget vid First North i Stockholm. TC TECH skall

Läs mer

Jukka Mähönen Ð Seppo Villa. Aktiebolag I Allmänna läror

Jukka Mähönen Ð Seppo Villa. Aktiebolag I Allmänna läror Jukka Mähönen Ð Seppo Villa Aktiebolag I Allmänna läror Talentum Pro Helsingfors 2016 Verk som publicerats i FIDUCIA-serien: 1. Förvaltningsförfarandets grunder 2. Finsk skadeståndsrätt 3. Familje- och

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

POHJOLA AKTIEANALYS NÄTTJÄNSTGUIDE

POHJOLA AKTIEANALYS NÄTTJÄNSTGUIDE POHJOLA AKTIEANALYS NÄTTJÄNSTGUIDE INNEHÅLL sida 1. Pohjola aktieanalys 2 2. Värderingstal 3 3. Avkastningstal 5 4. Sök bland bolag 6 5. Jämförelse 7 6. Analyser 8 7. Larm 9 1. Pohjola aktieanalys Vid

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2013

Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper BILAGA Utredning av förutsättningar för börsintroduktion Dnr FIVA 7/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN

Läs mer

Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi?

Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi? Tio flervalsfrågor. Varje fråga har fyra påståenden. 1 Vilken av följande beskrivningar är inte kännetecknande för en värdeinvesteringsstrategi? a) Val av investeringsobjekt utgående från till exempel

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare 282/2014 64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare sförslag Gemensamma kyrkofullmäktige ändrar tjänstebeteckningen för byråsekreteraren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

GRUNDER OCH INTYG FÖR SPRÅKEXAMINA FÖR STATSFÖRVALTNINGEN

GRUNDER OCH INTYG FÖR SPRÅKEXAMINA FÖR STATSFÖRVALTNINGEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 34/011/2003 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 3.10.2003 Giltighetstid fr.o.m. 1.1.2004 tillsvidare De stadganden på vilka befogenheten att utfärda föreskriften

Läs mer

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s EIOPA16/858 SV Riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Investerarens FAKTAPAKET

Investerarens FAKTAPAKET Investerarens FAKTAPAKET 1 Innehållsförteckning INFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖREN OCH VÅRA TJÄNSTER.................. 3 UPPGIFTER ENLIGT KAPITEL 7 OCH 8 I KREDITINSTITUTSLAGEN..................... 3 UPPGIFTER

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Chris Silverström De finlandssvenska eleverna deltog i utvärderingen av A-engelska, B-franska, B-tyska och B-ryska i årskurs 9. Utvärderingen visar

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Innovationsverksamhet 2012

Innovationsverksamhet 2012 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 2014 Innovationsverksamhet 2012 Innovationsundersökningens slutrapport Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag Enligt EU-undersökningen

Läs mer