PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV"

Transkript

1 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV Grundläggande information, struktur och krav GÄLLER FRÅN OCH MED Dokumentet baserar sig på den finska versionen daterad

2 1 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV INNEHÅLL Målsättningarna med Finansbranschens Centralförbunds Placeringsspecialistexamen (APV2)... 3 Målgrupp... 3 Avläggande av examen och de allmänna principerna för utvärdering av tentamen... 3 STRUKTUREN FÖR PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN... 4 Delarna i examen... 4 Ämnesområdena för examen är: Nationalekonomi och finansmarknaden Målsättningar Studiematerial Företagsekonomi Målsättningar Studiematerial Placeringsprodukter och placeringsverksamhet Målsättningar Studiematerial Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder Målsättningar Studiematerial Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder Målsättningar Studiematerial BILAGA BILAGA KOMPENDIER OCH GUIDER:... 13

3 2 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV VIKTIGT MEDDELANDE TILL SVENSKSPRÅKIGA TENTANDER Denna svenska språkversion av examenskraven baserar sig på dokumentet Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) vaatimukset: Tutkinnon perusteet, rakenne ja vaatimukset. Om olika språkversioner eventuellt är motstridiga gäller de finskspråkiga examenskraven. Vänligen kolla datumen på titelsidan. Alla tentamensfrågor görs upp på grundval av det finskspråkiga studiematerialet. Därefter görs en svensk språkversion som baserar sig på den finska texten. För det mesta är det frågan om en översättning, men inte alltid. Till sakinnehåll och andemening ska den svenska språkversionen dock motsvara den finska. Studiematerialet är angivet i kapitlen Studiematerial under respektive delområde. För det mesta finns materialet tillgängligt enbart på finska. Det svenska material som direkt motsvarar det finska är närmast formell lagstiftning och Börsstiftelsens guider. Till den del man eventuellt använder alternativt studiematerial, till exempel rikssvenska böcker eller kompendier som använts i förberedande kurser, ska man hålla i minnet att innehållet och betoningarna sannolikt inte helt motsvarar innehållet i examenskravens studiematerial. Den ekonomiska teorin är naturligtvis densamma oavsett språk. Lagstiftning, regelverk, institutioner och ekonomisk historia varierar från land till land. För APV-examina ska man vara förtrogen med det som gäller Finland. Annat studiematerial än det officiella läses således på eget ansvar. Då man läst finskt studiematerial kan den korrekta svenskspråkiga termen ibland vara annan än man tänkt sig. Terminologicentralen TSK:s databas för facktermer är en högklassig källa till fackterminologi och dess korrekta översättning. Kolla gärna på webbplatsen > Bank- och finansterminologi > Sökning för ekonomisk terminologi. Databasen innehåller både översättningar och ofta också korta förklaringar till facktermerna.

4 3 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EXAMEN Målsättningarna med Finansbranschens Centralförbunds Placeringsspecialistexamen (APV2) Personer som arbetar inom sektorn för investeringstjänster behöver mångsidig kunskap på många olika områden. Placeringsspecialistexamen är en del av den självreglering med vilken Finansbranschens Centralförbund och finansbranschen strävar efter att upprätthålla och utveckla branschens anseende samt personalens i värdepappersföretag högklassiga kunnande. Finansbranschens Centralförbund har utfärdat en rekommendation om att alla med mera krävande arbetsuppgifter i anslutning till att tillhandahålla investeringstjänster från och med 2015 avlägger Placeringsspecialistexamen. Placeringsspecialistexamen är en påbyggnadsexamen till Examen i placeringsärenden som således måste vara avklarad före man tar Placeringsspecialistexamen. Målsättningen med denna examen är att fördjupa och utvidga den kunskap som erhållits i Examen i placeringsärenden. Examensstrukturen och den ämnesvisa indelningen motsvarar desamma i Examen i placeringsärenden. Kraven i Placeringsspecialistexamen utgår från att man behärskar det centrala innehållet i Examen i placeringsärenden. För att kunna lösa tentamensuppgifterna måste man besitta de grundläggande kunskaper som krävs i Examen i placeringsärenden, det vill säga kunskaper bland annat i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Kursmaterialet uppdateras regelbundet. Vi strävar efter att utarbeta frågorna i Placeringsspecialistexamen på ett sådant sätt att tentanderna trots förändringar i materialet är likställda. Vi rekommenderar dock tentanderna att på nytt gå igenom och uppdatera sina kunskaper i de frågeställningar som krävs för Examen i placeringsärenden. Målgrupp Examen är i första hand avsedd för personer som har krävande kundbetjäningsuppdrag på värdepappersmarknaden, såsom placeringsrådgivare med kundkontakter och kapitalförvaltare. En typisk examinand betjänar kunder till exempel i privatbanks- eller kapitalförvaltningsenheten. För portföljförvaltare som svarar för placeringsbesluten i anslutning till kapitalförvaltning rekommenderar Finansbranschens Centralförbund till exempel CEFA-/CIIA-/CFA-examen. Avläggande av examen och de allmänna principerna för utvärdering av tentamen Examen avläggs som en skriftlig tentamen. Tentamensdatumen och -platserna fastställs årligen. Examen i placeringsärenden (APV1) måste vara avklarad före man avlägger Placeringsspecialistexamen. Finansbranschens Centralförbund eller APV-sijoitustutkinnot Oy som svarar för examenskraven ordnar inte förberedande utbildning. Det är inte obligatoriskt att delta i sådan utbildning för att få delta i tentamen. I praktiken har de flesta tentanderna före tentamen dock deltagit i någon förberedande utbildning. Examen betygsätts på skalan godkänd/underkänd. Tentanderna delges också sitt personliga poängtal.

5 4 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV STRUKTUREN FÖR PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN Delarna i examen Examen består av fem ämnesområden som avläggs på samma gång. Ämnesområdena är de samma som i Examen i placeringsärenden. Då examen avläggs har indelningen i sig ingen betydelse. Målsättningen är dock att fastställa en sådan poänggräns att godkänd prestation kräver grundkunskaper inom alla ämnesområden. För Placeringsspecialistexamen ska examinanden inneha de grundkunskaper inom respektive ämnesområde såsom de definieras för Examen i placeringsärenden. Till den del kraven i examina överlappar varandra, krävs djupare kunskaper i Placeringsspecialistexamen. Ämnesområdena för examen är: 1. Nationalekonomi och finansmarknaden 2. Företagsekonomi 3. Placeringsprodukter och placeringsverksamhet 4. Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder 5. Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder

6 5 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV EXAMENSKRAV 1 Nationalekonomi och finansmarknaden 1.1 Målsättningar Examinanden ska förstå den nationalekonomiska grundterminologin samt kopplingen mellan samhällsekonomin och finansmarknaden. Examinanden ska också vara förtrogen med de centrala makroekonomiska begreppen och med hjälp av dessa förstå hur förändringar i verksamhetsbetingelserna påverkar aktiemarknaden. Som exempel kan nämnas centralbanksaktioner, reglering och inflation. Man ska även känna till hur den internationella ekonomiska utvecklingen påverkar Finlands ekonomi och prissättningen av värdepapper. Examinanden bör kunna ta del av ekonomisk information och på basis av denna klargöra för kunden vad de samhällsekonomiska förändringarna kan innebära för kundens placeringsverksamhet. 1.2 Studiematerial Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. Kapitel 3. ISBN (Förändring.) Lindholm, Timo Kettunen, Juhani: Kansantalous. Edita, Kapitlen ISBN Tikkanen, Ensio Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsinki, Taloustieto Oy, 2012, 8:e förnyade upplagan. ISBN

7 6 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 2 Företagsekonomi 2.1 Målsättningar Examinanden ska förstå grunderna för företagets verksamhet och grundläggande företagsekonomiska begrepp: bokslutsanalys, företagets resultat- och balansräkning samt tolkningen av de centrala relationstalen i anslutning till dessa. Utöver detta ska examinanden förstå de företagsekonomiska verksamhetsprinciperna, kapitalstrukturens inverkan på företagets resultat, justering av bokslutsuppgifter samt företagsvärdering. Dessutom ska examinanden förstå hur man utvärderar företaget som placeringsobjekt. 2.2 Studiematerial Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. Kapitlen 4, 5, 8 och 10. ISBN (Förändring.) Nasdaq: Opi osakkeet. Kapitlen Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, 2012, 8:e upplagan. ISBN

8 7 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 3 Placeringsprodukter och placeringsverksamhet 3.1 Målsättningar Examinanden ska vara förtrogen med värdepappersmarknadens struktur och verksamhet, egenskaperna för de mest centrala tillgångsslagen, placeringsfondernas verksamhetsprinciper och olika typer av placeringsfonder, försäkringsplaceringar, grundprinciperna vid placering i kapitalgaranterade produkter samt de alternativ som föreligger för långsiktigt sparande. Målsättningen är att examinanden kan jämföra olika placeringsformer, avgöra hur de är lämpade för olika placerare samt ta ställning till deras avkastnings- och riskegenskaper. Examinanden ska vara förtrogen med och förstå principerna för hur placeringens avkastning och risk bestäms samt känna till de mest centrala relationstalen i anslutning till detta. Man bör på ett lättförståeligt sätt kunna ge råd till placerare i frågor som gäller olika placeringsformer samt i placeringsrådgivningssituationer kunna vägleda hur en långsiktig sparplan utformas. Examinanden förutsätts ha en djupare förståelse hur de inhemska och internationella finansmarknaderna fungerar. Man bör för enskilda placeringsbeslut kunna tillämpa ekonomisk information om värdepappersmarknaden och relationstal som producerats vid bokslutsanalys samt kunna skapa sig en bild av enskilda värdepappers korrekta värde. Examinanden ska vara förtrogen med placeringsfondernas verksamhetsprinciper och olika typer av placeringsfonder. Man ska kunna söka information om placeringsfonder, känna till grunderna för utvärdering av fondprestation och faktabladets innehåll och för placeringsbeslut kunna utnyttja de relationstal fonderna rapporterar. Man ska även känna till grunderna för beskattningen av fonder och andelsägare. Dessutom ska examinanden förstå de vanligaste portföljförvaltningsprinciperna aktiv och passiv, absolut avkastning/relativ avkastning samt kategorisering av fonder enligt placeringsstil. Man ska analytiskt kunna evaluera fondverksamhet i Finland och i EU-länder och förstå de strukturella skillnaderna mellan fonder som säljs i Finland (fonder med bolagsstruktur, avtalsmässiga fonder i enlighet med direktivet om placeringsfonder samt specialplaceringsfonder). Man bör kunna ge råd vid fondvalet i enlighet med kundens risktolerans-/avkastningskravsprofil samt hjälpa kunden vid jämförelse av olika fonder. Detta förutsätter analytisk förmåga att tolka relationstal som används vid fondjämförelser. Examinanden ska vara förtrogen med såväl spar- och placeringsförsäkringar som baserar sig på beräkningsränta som fondförsäkringar samt frivilliga pensionsförsäkringar jämte beskattningen av dessa. Examinanden ska kunna kartlägga helhetssituationen för kundens sociala trygghet och på grundval av denna vägleda och ge råd hur den sociala tryggheten med bästa möjliga produkter kan utvidgas. Utöver föregående ska examinanden på ett djupare plan förstå livscykeln för personförsäkringar samt hur ersättningarna och förmånerna bestäms utgående från försäkringsvillkoren. Man ska förstå försäkringsverksamhetens samhälleliga betydelse. Man ska även förstå hushållens sparmotiv samt betydelsen av den sociala trygghet som ges av samhället som förklaring till sparbeteendet. Man ska även känna till standardiserade derivat samt grunderna för OTC-derivat.

9 8 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 3.2 Studiematerial APV-tutkinnot -material: Omaisuudenhoito. Hela guiden. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Guiden finns på webbplatsen Börsstiftelsen: Placerarens ränteguide (Hur väljer jag ränteplacering?) Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Finansinspektionen/definitioner: ETF, warrant och kapitaliseringsavtal. Texten finns på Finansinspektionens webbplats het. Järvinen, Sami Parviainen, Antti: Pääomaturvattu sijoittaminen. Talentum, :e förnyade upplagan. Kapitlen ISBN (Förändring.) Kallunki Juha-Pekka Martikainen, Minna Niemelä, Jaakko: Ammattimainen sijoittaminen. Talentum, 2012, 7:e upplagan. ISBN Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Talentum, Kapitlen 5 7, och 14. ISBN Nasdaq: Opi optiot. Kapitlen 1 och 2. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. (Förändring.) Puttonen, Vesa Repo, Eljas: Miten sijoitan rahastoihin. WSOY, 2011, 5:e upplagan. ISBN Ylönen Marjo: Eläkesäästäminen Försäkrings- och finansrådgivningen, Publikationen finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats > Julkaisut.

10 9 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 4 Lagstiftning om tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder 4.1 Målsättningar Examinanden ska känna till de procedurregler som gäller tillhandahållande av investeringsoch banktjänster: lagstiftning, myndighetsdirektiv och branschens självreglering. Examinanden ska vara särskilt förtrogen med de ansvarsförhållanden som gäller tillhandahållande av investeringstjänster. Man ska behärska privaträttens grundterminologi: rättshandlingar, ställföreträdarskap, säkerheter, skadestånd, försäkran samt de juridiska grundbegreppen i anslutning till företagsverksamhet. Dessutom ska examinanden vara förtrogen grunderna för den lagstiftning som bestämmer om beslutsfattandet i aktiebolag. Man ska också kunna tillämpa de normer och de procedurregler som gäller tillhandahållande av investeringstjänster då kunduppdrag genomförs. 4.2 Studiematerial Hoppu, Esko Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. Sidorna 19 78, , , , ISBN Hyrske, Anna Lönnroth, Magdalena Savilaakso, Antti Sievänen, Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. Kapitlen 1 och 2 samt ordlistan. ISBN (Förändring.) Nousiainen, Satu Sundberg, Sirpa: Sijoituspalveluopas. FINVA, ISBN Parkkonen, Jarmo Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki. Talentum 2014, 5:e förnyade upplagan. Kapitlen 1, 2, 7, 8 och 10. ISBN (Förändring.)

11 10 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV 5 Beskattning av placeringar samt familje- och arvsrättens grunder 5.1 Målsättningar Examinanden ska känna till beskattningsprinciperna för olika placeringsformer samt grunderna för kapital-, arvs- och gåvobeskattningen. Examinanden ska känna till kapitalbeskattningens samt familje- och arvsbeskattningens centrala innehåll med tanke på privatpersoners skatteplanering. Man ska även förstå kopplingen mellan beskattningen och familjerätten ur placerarens synvinkel så att man med beaktande av helheten kan vägleda kunden i hennes placeringsbeslut. Dessutom krävs grundkunskaper i beskattningen av näringsverksamhet. 5.2 Studiematerial Börsstiftelsen: Placerarens skatteguide. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Fasoúlas, Elina Manninen, Petri Niiranen, Ville: Sijoittajan verotus. FINVA, :a förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Finansbranschens Centralförbund: Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Materialet finns på webbplatsen Guiden finns enbart på finska. Hoppu, Esko - Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. Sidorna ISBN

12 11 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV BILAGA 1 TIPS FÖR ATT SKAFFA STUDIEMATERIAL Kommentarerna om det svenskspråkiga materialet baserar sig på situationen i februari Helsingforsbörsens guider Opi optiot och Opi Osakkeet (enbart på finska) Guiderna kan beställas på e-postadressen Böckerna sänds på postförskott. Placeringsfondsguiden, Placerarens ränteguide och Placerarens skatteguide Dessa guider finns på Börsstiftelsens webbplats Notera att den nyaste versionen nödvändigtvis inte alltid finns att tillgå på svenska. Datum finns angivna på guiderna. Kolla att språkversionerna motsvarar varandra. Detta är speciellt viktigt för Placerarens skatteguide eftersom skattelagstiftningen kan ha ändrats. Börsstiftelsens representant låter meddela följande: Den svenska guiden börjar översättas till svenska när vi har den sista versionen av den finska klar. Då går den finska direkt till tryckeriet [...] Det blir alltså ett litet glapp mellan de två versionerna, men jag tror inte det har praktisk betydelse för någon. Övriga böcker Bokhandlar. Annan intressant litteratur (utanför studiematerialet till tentamen) Gruppfinansiering: /Andra_produkter/Gruppfinansiering. Fonder: https://www.fkl.fi/tietoa_meista/toimiala/sijoitusrahastot/sivut/default.aspx. Ansvarsfulla investeringar: Hyrske Anna Lönnroth Magdalena Savilaakso Antti Sievänen Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. ISBN

13 12 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV BILAGA 2 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN APV2 BOKFÖRTECKNING: Fasoúlas, Elina Manninen, Petri Niiranen, Ville: Sijoittajan verotus. FINVA, :a förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Hoppu, Esko Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. WSOY, 2014, 14:e upplagan. ISBN Hyrske Anna Lönnroth Magdalena Savilaakso Antti Sievänen Riikka: Vastuullinen sijoittaminen. FINVA, 2012, 1:a upplagan. ISBN Järvinen, Sami Parviainen, Antti: Pääomaturvattu sijoittaminen. Talentum, :e förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Kallunki Juha-Pekka Martikainen, Minna Niemelä, Jaakko: Ammattimainen sijoittaminen. Talentum, 2012, 7:e upplagan. ISBN Knüpfer, Samuli Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. WSOY, 2014, 7:e upplagan. ISBN (Förändring.) Lindholm, Timo Kettunen, Juhani: Kansantalous. Edita, ISBN Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. Talentum, ISBN Nasdaq: Opi optiot. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Nasdaq: Opi osakkeet. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Nousiainen, Satu Sundberg, Sirpa: Sijoituspalveluopas. FINVA, ISBN Parkkonen, Jarmo Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki. Talentum 2014, 5:e förnyade upplagan. ISBN (Förändring.) Puttonen, Vesa Repo, Eljas: Miten sijoitan rahastoihin. WSOY, 2011, 5:e upplagan. ISBN Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, :e upplagan. ISBN Tikkanen, Ensio Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsingfors, Taloustieto Oy, 2012, 8:e förnyade upplagan. ISBN

14 13 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV KOMPENDIER OCH GUIDER: APV-tutkinnot -material: Omaisuudenhoito. Hela guiden. Nyaste upplaga som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns enbart på finska. Guiden finns på webbplatsen Börsstiftelsen: Placerarens ränteguide (Hur väljer jag ränteplacering?) Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Börsstiftelsen: Placerarens skatteguide. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Guiden finns på Börsstiftelsens webbplats Finansbranschens Centralförbund: Perhe- ja Perintöoikeutta pääpiirteissään. Nyaste version som är tillgänglig före tentamen. Materialet finns på webbplatsen Guiden finns enbart på finska. Finansinspektionen/definitioner: ETF, warrant och kapitaliseringsavtal. Texten finns på Finansinspektionens webbplats het. Ylönen Marjo: Eläkesäästäminen Försäkrings- och finansrådgivningen, Publikationen finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats > Julkaisut.

15 14 PLACERINGSSPECIALISTEXAMEN (APV2): EXAMENSKRAV

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland Placeringsfondsguide 2012 65 Innehåll Vad är en placeringsfond?... 5 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond?... 7 Hurdana placeringsfonder finns det?... 9 Vilka är riskerna med placeringsfonder?...

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT?

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? En guide för företagare Tredje upplagan Björn Masalin 2007 Södra Finlands Företagarförening i samarbete med: RVM Bolagen Ab Björn Masalin 2007. Materialet

Läs mer

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER Detta är en översatt version av det ursprungliga dokumentet skrivet på finska, som gäller i fall av innehållsmässig konflikt. UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Finsk kod för bolagsstyrning

Finsk kod för bolagsstyrning Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2010 Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) OBS! Detta är en inofficiell översättning. Ifall översättningen inte överensstämmer med den

Läs mer

Placerarens ränteguide 2011

Placerarens ränteguide 2011 Placerarens ränteguide 2011 www.porssisaatio.fi Räntorna som en del av ekonomin... 4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten... 7 Direkta ränteplaceringar... 9 Räntefonder...19 Spar-

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare...3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för rådgivare... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 1.1.2014. Enkelt är effektivt!

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 1.1.2014. Enkelt är effektivt! FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 1.1.2014 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

Socialt ansvar i försäkringsbranschen

Socialt ansvar i försäkringsbranschen NFT 2/2002 Socialt ansvar i försäkringsbranschen Finska Försäkringsbolagens Centralförbund tar initiativ till debatt av Kaisa Kausto Finska Försäkringsbolagens Centralförbund startade våren 2001 ett projekt

Läs mer

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN INFORMATION OM FRONT CAPITAL AB Front Capital Ab ( Front Capital, Bolaget ), FO-nummer 2045856-1, är ett värdepappersföretag i enlighet med lagen om

Läs mer

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 15.2.2013 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer