Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-09-04"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson (S) Mohammed L Mahmoud (S) Monica Georgsson (S) Margaretha Åhrman (S) Boris Norrlén (M) Jan Tholerus (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Lars Nylén ekonomichef Göran Engström (C) ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Boris Norrlén Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, den 5 september 2012, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 100 Lägenhet gamla Munkbo skola 101 Medborgarförslag Vasatorget 102 Trafik Vasatorget 103 Ansökan om bidrag/lån Björsbo gatusamfällighet 104 Anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar 105 Uppsägning av avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken 106 Samverkansavtal med Brunnsviks folkhögskola om ensamkommande barn utan vårdnadshavare 107 Kommunalisering av hemsjukvård i ordinärt boende 108 Ny grafisk profil i Smedjebackens kommun 109 Inköp räddningsfordon 110 Information 111 Delegationsärenden 112 Anmälan om anställning 113 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

3 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 100 Tfu 131 Dnr Lägenhet gamla Munkbo skola För att kunna färdigställa ombyggnad av lägenhet i Munkbo gamla skola krävs ytterligare kronor pga. stambyte m.m. Ombyggnad Gubbo förskola kommer ej att ske innevarande år. Andra alternativ kräver förnyad planering. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera kronor ur anslaget till ombyggnad Gubbo förskola (ID 93044) till ombyggnad av lägenhet i Munkbo skola. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

4 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 101 Tfu 133 Dnr Medborgarförslag Vasatorget Ett medborgarförslag om förändringar av Vasatorget har lämnats in. Bil Förslaget innebär bland annat att den nuvarande lekplatsen ska flyttas över till delen vid boulebanan på torget, och att där lekplatsen är ska det anläggas parkering. Förslaget innebär också att Vasagatan åter ska öppnas för genomfartstrafik Kommunstyrelsen beslöt att remittera medborgarförslaget till tekniska kontoret för yttrande. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget gällande ytterligare ombyggnad av Vasatorget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget gällande ombyggnad av Vasatorget med hänvisning till bakgrunden med lekplatsens nuvarande placering och de olika alternativa placeringar som prövades innan beslut fattades. De synpunkter som förslagsställaren har på mer belysning och växter kommer att utvecklas efter hand.

5 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 102 Tfu 134 Dnr Trafik Vasatorget Tekniska kontoret har via konsultföretaget SWECO tagit fram förslag till utformning av Vasagatan från Sveavägen upp över Vasatorget. Förslaget innebär dubbelriktad trafik samt gångfartsområde vid Vasatorget. Bil På gångfartsområde gäller följande regler: Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser Fordonsförare har väjningsplikt mot gående Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska kontorets förslag till utformning av Vasagatan från Sveavägen upp över Vasatorget, vilket innebär dubbelriktad trafik samt gångfartsområde vid Vasatorget att begränsa fordonsvikten till 3,5 ton vid gångfartsområdet att uppdra till tekniska kontoret utreda möjligheten att utöka parkeringen på Vasatorget med två platser. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska kontorets förslag om dubbelriktad trafik samt gångfartsområde vid Vasatorget att begränsa fordonsvikten till 3,5 ton vid gångfartsområdet att uppdra till tekniska kontoret utreda möjligheten att utöka parkeringen på Vasatorget med två platser samt på Vasagatan mot Folkets hus.

6 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 103 Tfu 143 Dnr Ansökan om bidrag/lån Björsbo gatusamfällighet Björsbo gatusamfällighet ansöker om räntefritt lån/bidrag för upprustning av väg. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kronor i kommunalt bidrag under förutsättning att Trafikverket beviljar sin del att bevilja ett räntefritt lån om plus moms som ska återbetalas när bidrag från Trafikverket erhålls. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr Anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar Med anledning av tjänstledighet vid ekonomiavdelningen behöver kommunstyrelsens beslut från , gällande undertecknande av anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar kompletteras. Maria Fagerheim har anställts som vikarierande ekonomiassistent under tjänstledighetsperioden Kommunstyrelsen beslutar att komplettera tidigare beslut, att under perioden utse Maria Fagerheim som behörig att underteckna anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar, övriga kassahandlingar samt, tillsammans med ytterligare en behörig verkställa utbetalningar via Internet.

8 Kommunstyrelsen Ks 105 Dnr Uppsägning av avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken Från Landstinget Dalarna föreligger uppsägning av avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken. Uppsägningstiden löper från och med den 1 juli 2012 innebärande att nytt avtal om driftbidrag för finansiering av kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik ( 2010:1065) kan tecknas tidigast från och med Landstinget avser att inleda diskussioner som syftar till att träffa ett nytt driftsavtal inför den nya upphandling som nu ska genomföras. Landstinget vill därigenom möjliggöra att en friare diskussion kan föras med länets kommuner om framtida regional kollektivtrafik. Kommunstyrelsen beslutar att meddela Landstinget att kommunen mottagit uppsägningen.

9 Kommunstyrelsen Ks 106 Dnr Samverkansavtal med Brunnsviks folkhögskola om ensamkommande barn utan vårdnadshavare Smedjebackens kommun och Brunnsviks folkhögskola har sedan avtal om boendeplatser på Brunnsviks folkhögskola för ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Avtalet omförhandlades Från Brunnsviks folkhögskola föreligger uppsägning av samverkansavtalet från och med Kommunstyrelsen beslutar att meddela Brunnsviks folkhögskola att uppsägningen mottagits.

10 Kommunstyrelsen Ks 107 Dnr Kommunalisering av hemsjukvård i ordinärt boende Direktionen för Region Dalarna har vid sammanträde beslutat rekommendera länets kommuner och landsting: att godkänna förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna, att avtalet gäller från under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut, att verksamhetsövergången ska ske och att tillsammans med övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget. För att den föreslagna skatteväxlingen ska kunna genomföras 1 januari 2013 måste besluten i kommun-/landstingsfullmäktige fattas senast under september månad. Avtalet reglerar övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län. Övertagandet omfattar hemsjukvård, palliativ vård, hembesök, rehabilitering och hjälpmedel i ordinärt boende på sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Ansvaret för hemsjukvården omfattar hela dygnet och alla åldrar. Avtalet reglerar också parternas ansvar och ansvarsfördelning, informationsöverföring, samverkan mellan huvudmännen och att uppföljning och utvärdering ska göras Skatteväxlingen föreslås bli 23 öre vilket ger ca tkr för Smedjebackens kommun. Därtill kommer förändringar i skatteutjämningssystemet, vilket beräknas ge en effekt på 300 tkr för Smedjebackens kommun. Avtalet reglerar också personalövergångar i samband med kommunaliseringen. Preliminärt betyder detta att Smedjebacken erbjuder 4-5 årsarbetare från landstinget tjänst i Smedjebackens kommun. Inom Smedjebackens kommun har en lokal arbetsgrupp funnits bestående av representanter från kommunens verksamhet, landstingets vårdcentral och hemsjukvård samt representanter för pensionärs- och handikapporganisationerna.

11 Kommunstyrelsen Forts Ett internt arbete pågår med hur den kommunala organisationen ska se ut och vilka resurser som krävs. I samverkan med landstinget pågår ett gemensamt arbete kring hur den praktiska övergången ska ske, framtagande av tidplaner och samverkan som behöver utvecklas för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Omsorgsnämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta: att godkänna avtalet att avtalet gäller från under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut att verksamhetsövergången ska ske att tillsammans med övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet att avtalet gäller från under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut att verksamhetsövergången ska ske att tillsammans med övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget.

12 Kommunstyrelsen Ks 108 Dnr Ny grafisk profil i Smedjebackens kommun Den 8 december 2010 beslutade Region Dalarnas direktion om en ny samlad varumärkesstrategi för länet. Syftet är att förenkla kommunikationen och prata om en enad region och ska ses som ett ramverk för att kommunicera en gemensam regional identitet. Direktionen i Region Dalarna antog konceptet First region of Sweden, där verktyg för kommunikation ska ske i form av en dalahäst som avsändarmärke. I beslutet uppmanas alla länets kommuner, tillsammans med Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna, att genomföra logotypebyte före utgången av I samtliga kommuners ortsnamn har ett a, å eller ä byts ut mot den framtagna hästen. Det här gäller även för Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna. Under våren 2012 har Region Dalarna genomfört en ny översyn av de nya kommunlogotyperna för att jämföra nuvarande koncept med byte av en bokstav mot att inte ersätta hästen med en bokstav. Efter diskussioner vid direktionens sammanträde 5 juni 2012 om för- och nackdelar beslutades att nuvarande koncept ska behållas. I Smedjebackens kommun används i dag kommunens vapen som logotyp. Utseendet på vapnet reviderades 2005 efter att vapnet förändrats med åren. Idag finns ingen enhetlig varumärkesstrategi för kommunen att arbeta utifrån med en gemensam avsändare och vid marknadsföring. Att införa Dalarnas plattform och använda hästen i en gemensam grafisk profil kommer troligen att stärka kommunen och vår samhörighet med Dalarna och kan bidra till en helhetsbild. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kanslichefen att ta fram åtgärdsförslag samt kostnadsberäkningar avseende införande av länets varumärkesstrategi, för implementering av den gemensamma grafiska profilen i Smedjebackens kommun. Bil Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kansliavdelningen ta fram förslag till grafisk profil som inkluderar användandet av hästen.

13 Kommunstyrelsen Ks 109 Dnr Inköp räddningsfordon Räddningstjänsten har inlämnat framställan om att investera i både en ny första och en andra släckbil. Total kostnad 4 mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja räddningstjänsten 4 mkr för angivet ändamål genom tillägg i 2012 års investeringsbudget.

14 Kommunstyrelsen Ks 110 Information Aktuell prognos för budget 2012 samt budget Förändringar i omsorgsnämndens organisation.

15 Kommunstyrelsen Ks 111 Delegationsärenden Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m.m. träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström, förhandlingschef Åke Jansson tillsammans eller var för sig. Nr 19-27/2012 Gatuchefens beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende parkeringstillstånd. Tillståndsnr: 01135, 01136, 01137, 01138, 01139, 01140, 01141, 01142, 01143, 01144, 01145, Teknik- och fritidsutskottets beslut 88-90, , ,

16 Kommunstyrelsen Ks 112 Anmälan om anställning Omsorgsförvaltningen Marie-Louise Öbrell, sjuksköterska/enhetschef tillsvidare Jamila Boccaccio, undersköterska Solveig Bodare, biståndshandläggare Solveig Bodare, biståndshandläggare tillsvidare Eva Björk, enhetschef Punjarat Bengtsson, undersköterska tillsvidare Sara Eriksson, undersköterska tillsvidare Heidi Göransson, undersköterska tillsvidare Susanne Grundström, undersköterska tillsvidare Inger Karlsson, undersköterska tillsvidare Agneta Reyier, undersköterska tillsvidare Familje- och utbildningsförvaltningen Therese Jansson, lärare i förskola Emil Kristofferson, grundskollärare Pernilla Lind, vik.syv Malin Söderlund, förskollärare tillsvidare Ann Törnblom, lärare Sofia Fahgén, familjebehandlare tillsvidare Silvia Carmen Nadejde, socialsekreterare Silvia Carmen Nadejde, socialsekreterare Gunilla Eriksson, skolmåltidsbiträde Gunilla Eriksson, skolmåltidsbiträde Anneli Olsson, projektanställd tidsbegränsad Anette Virkkala, barnskötare Miljö- och byggnadsnämnden Welamsson Monica, miljöinspektör Kommunstyrelsen Sven-Olof Andersson, personalchef tillsvidare Leif Jonsson, värme- och ventilationstekniker tillsvidare Hannele Mustonen, assistent Jan Aprili, projektarbete Abdulrashid Omar Ahmed, projektanställd Robert Bohman, arbetsmarknadsåtgärd

17 Kommunstyrelsen Forts. Karina Berglund, lokalvårdare Karina Berglund, lokalvårdare Christer Hellberg, OSA-anställning Örjan Johansson, projektanställning Gun Johansson, projektanställd Jenny Johansson, lokalvårdare Madelene Jansson, hästskötare/instruktör Olle Stenqvist, arbetande förman tillsvidare

18 Kommunstyrelsen Ks 113 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2012:19 Barns möjligheter att få tillgång till hälso- och sjukvård och sociala insatser 2012:20 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) :21 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 12- med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2012:22 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor (Arbetsgivarpolitik nr ) 2012:23 Sotningsindex :24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare-pan 12- med Svenska Kommunalarebetareförbundet 2012:25 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.-hök 12- med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges Läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK :26 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. BEA- med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet 2012:27 Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m. 2012:28 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos :30 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor-öla 12-träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas förbund (Arbetsgivarpolitik nr ) 2012:31 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.-hök 12-med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Arbetsgivarpolitik nr )

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-02-09

Kommunstyrelsen 2010-02-09 Kommunstyrelsen 2010-02-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 95 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-15.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 50-52, 54-56, 59-60 Stig Davidson, ordförande (c), 53, 57-58 Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m)

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Teknik- och fritidsutskottet 2009-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer