Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2015-06-15 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Christina Lidström (M) Ronny Jonsson (C) Per Lindqvist (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Jesper Vestman (S) (C), tjänstgörande ersättare Övriga Närvarande Utses att justera Ersättare Tommy Israelsson (M), ersättare Eila Eriksson (S), ersättare Leif Söderström (S), ersättare Conny Eriksson, räddningschef, 57 Dagmar Schröder (S) Plats och tid för justering Kommunkontoret, Underskrifter... Paragrafer Ewa Lindqvist, sekreterare Organ... Ingemar Nyman, ordförande... Dagmar Schröder, justerare ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Ewa Lindqvist Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Utvärdering av verksamhetschefsrollen samt översyn av ledningsorganisationen... 3 Köp av brandbil BAS Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation.. 6

3 Kommunstyrelsen Dnr KS Utvärdering av verksamhetschefsrollen samt översyn av ledningsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förhandlingarna återremitteras då MBL 11 ajournerades och återupptas till ny MBL-förhandling Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny ledningsorganisation i Bjurholms kommun, att gälla from Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning av ärendet Efter en utredning av förvaltningsorganisationen i Bjurholms kommun beslutade kommunfullmäktige att införa en ny ledningsorganisation. Syftet var att erhålla en tydligare ledningsorganisation, genom tydligare roller, ansvarsfördelning där kommunchefen till viss del frigjordes från operativt ansvar, för att ges möjlighet till strategiskt utvecklingsarbete. Beslutet innefattade att utse en verksamhetschef, att ansvara för omsorgsnämndens och kultur- och utbildningsnämndens verksamheter. I och med inrättandet av verksamhetschef drogs tjänsterna äldreomsorgschef samt rektor med skolchefsansvar in. Även rubriken projekt byttes ut och ersattes med Tillväxt- och utvecklingskontoret och fältassistenterna flyttades från skolans ansvarsområde till individ- och familjeomsorg. Vid samma tidpunkt beslutades även att en utvärdering av den förändrade förvaltningsorganisationen skulle ske längre fram. Uppdraget för detta gavs till kommunchefen. I mars 2015 fick Aspektum utveckling AB uppdraget att utvärdera den förändrade ledningsorganisationen i Bjurholms kommun och samtidigt genomföra en översyn av hela ledningsorganisationen. Efter ett antal intervjuer med politiker, tjänstemän och fackliga representanter redogjorde Aspektum sin slutrapport, inklusive förslag till ny ledningsorganisation. Redogörandet skedde för presidierna i styrelse och nämnder samt kommunens ledningsgrupp.

4 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Med utgångspunkt från Aspektums slutrapport har presidierna i samtliga nämnder och styrelse, tillsammans med gruppledare, arbetat fram ett förslag till ny ledningsorganisation. Förslaget innefattar att tjänsten som verksamhetschef, numera skol- och socialchef, dras in. En skolchef med ansvar över kultur- och utbildningsnämndens område samt en socialchef med ansvar över omsorgsnämndens område tillsätts. Äldre- och handikappomsorgschef på 40 % dras in samtidigt som enhetschef utökas med motsvarande omfattning. Även tjänsten som gatuingenjör dras in och ersätts med en samhällsbyggnadschef, tillika gatu- och VA-ingenjör. Vid planer på större förändringar i verksamheten ska risk- och konsekvensbeskrivning av arbetsmiljön göras för att bedöma om planerade förändringar kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall. En skriftligt dokumenterad risk- och konsekvensbeskrivning kommer att upprättas där det framgår vilka förändringarna är, vart ändringarna ska ske, vilka arbetsgrupper som påverkas, vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms medföra och hur personalen har medverkat i arbetet med risk- och konsekvensbeskrivningen. Förhandling, MBL 11, med fackliga representanter kommer att genomföras den 9 juni Förhandlingsprotokoll samt risk- och konsekvensbeskrivning delges på kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Presidiernas förslag till ledningsorganisation fr.o.m Michael Holmberg och Karl Ljungs utredning, daterad Power Point presentation. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Kommunchef Personalstrateg

5 Kommunstyrelsen Dnr KS Köp av brandbil BAS 4 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förelår kommunfullmäktige att köpa en brandbil BAS 4 genom att låna pengar för ett direktköp. Detta för en lägre årlig driftkostnad. Medelsanvisning investeringsbudget Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Räddningstjänstens tankbil är 29 år gammal och vid senaste service ramlade delar (drev) ur bakaxeln när oljan byttes. Tankbilen har även ur arbetsmiljösynpunkt brister till exempel inga säkerhetsbälten och skulle bakaxeln gå sönder under en utryckning/transport kan det medför ett värsta scenario att tankbilen kör av vägen och även medför personskador vid en sådan olycka. Det finns tre st olika förslag på att köpa eller leasa brandbilen. Alternativ 1: leasing i 3 år, sedan köpa loss brandbilen för ett restvärde. Alternativ 2: leasing i 5 år, sedan köpa loss brandbilen för ett restvärde. Alternativ 3: Låna pengar för ett direktköp. Beslutsunderlag Räddningschefens tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen Dnr KS Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande: Bjurholms kommun godkänner för sin del förslaget till justerad skatteväxling tillhörande tidigare avtal avseende kommunaliserad hemsjukvård under förutsättning att likalydande beslut sker i länets samtliga 15 kommunfullmäktigeförsamlingar och i Västerbottens läns landsting. Västerbottens läns landsting hemställer tillsammans med länets 15 kommuner till Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunal ekonomisk utjämning höjs från och med med 0,05 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,05 procentenheter för Västerbottens läns landsting. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi överfördes till kommunerna Ansvaret som regleras i ett avtal (diarienr) innebär hälso- och sjukvård i hemmet upp till specialistsjuksköterskenivå. Hemsjukvård för vuxna, planerade och oplanerade hembesök för de som på grund av psykisk, fysisk, intellektuell funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till en vårdcentral samt rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. Läkaransvaret ligger fortfarande kvar vid hälsocentralerna. Vid det politiska beslutet 2012 att genom en skatteväxling överföra hälso- och sjukvårdsansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget till kommunerna på primärvårdsnivå beslöts även att en ekonomisk kontrollstation skulle genomföras ett år efter start Om resultatet vid kontrollstationen över- eller understeg två skatteören kunde parterna göra nya överläggningar om skatteväxlingen, vilket nu har skett.

7 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Samtliga parter inom kommun och landsting i Västerbotten har nu enats om en höjning av skatteväxlingen med fem öre från och med den 1 januari I praktiken innebär detta att de tidigare skatteväxlade 20 örena kvarstår och att en ytterligare skatteväxling sker på 5 öre, så att slutlig skatteväxling för primärkommunernas övertagande av ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende är 25 öre. Skatteväxlingen sker mellan landstinget och länets kommuner som helhet. Underlaget ingår i det nationella systemet för inkomst- och kostnadsutjämning, vilket innebär att kommuner med låg skattekraft ska få samma intäkt per invånare som kommuner med hög skattekraft. Demografin är den viktigaste faktorn i utjämningssystemet vilket bland annat leder till att kommuner med hög andel äldre kompenseras genom kostnadsutjämningssystemet. En förutsättning för att avtalet om justering av skatteväxling ska ske är att både landstinget och länets samtliga 15 kommuner i sina respektive fullmäktigen godkänner förslaget. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Region Västerbottens underlag, inkom Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Region Västerbotten: BOX Umeå att: Anita Helgesson Kommunchef Ekonomiavdelningen