Kommunfullmäktige (24) Folkets hus, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (24) Folkets hus, kl.13.00-15.30"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (24) Plats och tid Folkets hus, kl Ajournering Beslutande 24 ordinarie och 5 ersättare Övriga närvarande Håkan Wretling, kommunchef Utses att justera Kjell Öberg () och Bengt Olsson (KD) Plats och tid för justering Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Ewa Lindqvist, sekreterare... Tommy Israelsson, ordförande Kjell Öberg, justerare Bengt Olsson, justerare Organ ANLAG/ BEVI Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Ewa Lindqvist Utdragsbestyrkande

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ändring i föredragningslistan... 4 Allmänhetens frågestund... 5 Ledamöternas frågestund... 6 Budgetramar Omdisponering av budget Omsorgsnämndens prioriterade mål... 9 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål Miljö- och byggnämndens prioriterade mål Kommunstyrelsens prioriterade mål Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Delegationsordning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente Redovisning av egenkontroll enligt lagen om skydd mot olyckor LO (2003:778) 20 Motioner under beredning Köp av brandbil BA katteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation... 23

3 Kommunfullmäktige Tjänstgörande ledamöter: Tommy Israelsson, ordförande Birgitta Dahlberg, 2: e vice ordf Renée Olofsson, ersätter Maria Bahlenberg Dagmar chröder Ingemar Nyman Martin Berglund Ewa tuge Karin Gustafsson Bengt undling Kjell Öberg Ronny Jonsson Per Lindqvist Christina Lidström Thord Classon Bengt Olsson, ersätter Gunilla Forsberg Christina Johansson Lars-Erik Öberg Eila Eriksson, ersätter Linda Berglund tig Holmberg Jesper Vestman Wolfgang Hoffmann Kerstin Persson Carolina Eriksson, ersätter imon Fransson Leif öderström verker Holgersson, ersätter Per-Arne Åström Barbro Classon Erling andström Johan Lundberg Gunilla Björn Totalt 29 ledamöter M C M M M C FP M KD M C M V FP M C M C Närvarande ersättare: Fredrik Jonsson (V)

4 Kommunfullmäktige Ändring i föredragningslistan Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att ändra i föredragningslistan enligt följande: Ärende 16 utgår gällande utvärdering av verksamhetschefsrollen samt översyn av ledningsorganisationen. Förhandling MBL 11 återupptas den 1 september 2015.

5 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund ammanfattning av ärendet Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. Allmänhetens frågstund hålls direkt efter upprop i max 30 minuter. Regler Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid samtliga ordinarie sammanträden med fullmäktige. I kungörelsen till samtliga sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom ska också tas med i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund hålls direkt efter uppropet. Avsatt tid för allmänhetens frågestund är 30 minuter. Frågor under allmänhetens frågestund får enbart gälla de ärenden som behandlas under det aktuella sammanträdet. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden skall genomföras.

6 Kommunfullmäktige Ledamöternas frågestund ammanfattning av ärendet Karin Gustafsson () har skrivit till fullmäktiges presidium om att införa Ledamöternas frågestund som en stående punkt på dagordningen. Fullmäktiges presidium har beslutat att testa detta året ut för att därefter göra en utvärdering.

7 Kommunfullmäktige Dnr K Budgetramar 2016 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fördela budgetramar 2016 enligt följande: Miljö- och byggnämnden 860 tkr Omsorgsnämnden tkr Kultur- och utbildningsnämnden tkr Kommunstyrelsen tkr ammanfattning av ärendet Budgetprocessen för 2016 påbörjades med en gemensam budgetberedning där presidiet från kommunstyrelsen och samtliga nämnder medverkade. Den gemensamma budgetberedningen enades om beräkningsförutsättningar som gäller som utgångspunkt för att beräkna en totalram för kommunens verksamheter under Utifrån beräkningsförutsättningarna kommer beredningen fram till en totalram för styrelse och nämnder på tkr för Den gemensamma budgetberedningen fördelar totalramen mellan styrelse och nämnderna utifrån utfall 2014 och budget Kommunstyrelsens förslag till ram är tkr. Fortsättningsvis i den enskilda budgetberedningen fördelades ramen på verksamheterna samtidigt som budgetmål utformades för Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 37, Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Dokumentation av budgetprocessen för framtagande av budgetramar och budgetmål. Omsorgsnämndens beslut 44, , Dnr ON Kultur- och utbildningsnämndens beslut 17, , Dnr KUN Miljö- och byggnämndens beslut 12, , Dnr MBN Beslutet ska skickas till Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen

8 Kommunfullmäktige Dnr K Omdisponering av budget 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera budget för 2015 genom att minska kultur- och utbildningsnämndens budgetram med tkr och öka kommunstyrelsen budget med 677 tkr samt öka omsorgsnämndens budget med 700 tkr. ammanfattning av ärendet När budgeten för 2015 fastställdes fanns det besparingar som skulle genomföras utöver de tidigare besparingskraven. Där Kommunstyrelsens besparing var 677 tkr, Omsorgsnämndens besparing var 700 tkr samt Kultur- och utbildningsnämndens besparing var tkr. Totalt tkr i besparingar som skall genomföras under En genomlysning av Gymnasieskolans budget för 2015 har visat på en minskad kostnadsbild motsvarande cirka tkr. Det innebär att Gymnasieskolans budget är överbudgeterad för Detta ger oss en möjlighet att genom omdisponering av budgeten för 2015 täcka upp besparingarna motsvarande tkr, vilket innebär att de inte behöver genomföras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 38, Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen

9 Kommunfullmäktige Dnr K Omsorgsnämndens prioriterade mål Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Omsorgsnämnden, Prioriterade mål med följande mål och målprioriteringar: Äldre- och handikappomsorg (individer med funktionsnedsättning) Alla brukare ska utifrån individuella behov erbjudas vård och omsorg med god kvalitet samt ha inflytande över sin vardag och sina insatser. Vård och omsorg ska ges utifrån individuella behov så god kvalitet nås för den enskilde individen. Alla brukare ska utifrån individuella behov ha inflytande över sin vardag och sina vård- och omsorgsinsatser. Alla brukare ska uppleva att de är trygga med den vård och omsorg som ges. Individ- och familjeomsorg Det ska vara tryggt att växa upp i Bjurholm och alla kommunens invånare ska vid behov garanteras stöd. töd ska ges i form av råd och bistånd. Alla barn och ungdomar ska ha en bra och trygg uppväxt i Bjurholms kommun. ammanfattning av ärendet Fullmäktige antog , 90 och 91, styrdokument för både den verksamhetsmässiga och den ekonomiska målstyrningsprocessen I dokumentet Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning ingår kommunens vision, grundläggande principer och kommunens gemensamma målområden samt metod för målstyrningsprocessen. De prioriterade målen ska genomsyras av kommunens gemensamma målområden; medborgare, miljö samt jämställdhet och jämlikhet. Prioriterade mål ska beslutas för varje verksamhetsområde att gälla för hela perioden. yftet med omsorgsnämndens prioriterade mål är att påverka nämndens verksamhetsområden mot önskat resultat.

10 Kommunfullmäktige (forts) Dnr K Den tionde (10) och elfte (11) mars genomfördes workshop med omsorgsnämndens ledamöter. Workshopen genomfördes tillsammans med tjänstepersoner vilka hade i uppdrag att samordna och bistå i arbetet. Under workshopen utarbetade politiken förslag till prioriterade mål för perioden ammanställningen från genomförd workshop har skickats till samtliga ledamöter för att ge tillfälle till att inlämna synpunkter på innehållet inför framtagande av beslutsunderlag. Inga synpunkter har inkommit på innehållet i sammanställningen. I Förslag till prioriterade mål återfinns det förslag till formulering utredare enligt uppdrag utformat utifrån de prioriteringar som genomfördes under workshopen. Dokumentet Omsorgsnämnden, Prioriterade mål innefattar bakgrund, syfte och uppföljning samt ska efter beslut även innefatta beslutade målformuleringar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 39, Omsorgsnämndens beslut 33, , Dnr ON Omsorgsnämnden, Prioriterade mål Beslutet skickas till Kommunchef Utredare Ekonomiavdelningen Verksamhetsansvariga

11 Kommunfullmäktige Dnr K Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Kultur- och utbildningsnämnden, Prioriterade mål med följande mål och målprioriteringar: Pedagogisk verksamhet Prioriterat mål: Alla barn och elever ska erhålla goda kunskaper, verksamheten ska hålla en god kvalitet och verksamheterna ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande. Målnedbrytning Alla elever ska nå kunskapsmålen Verksamheterna ska verka för att strävansmålen uppfylls Elever/barn ska ha inflytande över sitt lärande ystematiskt kvalitetsarbete ska ske på alla nivåer Alla ska uppleva glädje och lust i verksamheterna. Ett accepterande klimat ska råda, mobbning får inte förekomma och kulturell och interkulturell förståelse ska genomsyra all verksamhet Kultur och fritid Prioriterat mål: Ett rikt, tillgängligt och attraktivt kultur- och fritidsutbud ska finnas för boende och besökare i alla åldrar. Målnedbrytning Verksamheterna ska ha medborgaren i fokus Utbudet ska möta medborgarnas behov Deltagare ska ha inflytande över utbudet samt känna glädje vid deltagande Verksamheterna ska vara tillgängliga för individer med funktionshinder, ha funktionella öppettider, erbjuda digitala tjänster och lämna korrekt information och marknadsföring Ett kulturellt och interkulturellt förhållningssätt ska råda och mobbning accepteras inte Ett systematiskt kvalitets - och uppföljningsarbete ska råda

12 Kommunfullmäktige (forts) Dnr K tödverksamheter Prioriterat mål: Verksamheterna ska beakta individuella behov samt verka för att en positiv miljöpåverkan genereras genom medvetna klimat- och miljöval Målnedbrytning tödfunktionerna ska vara tydliga, tillgängliga och aktivt verka med ett ansvarsfullt engagemang i kommunen Verksamheter som tillagar mat ska tillhandahålla näringsrik och välsmakande måltider som motsvara både äldre och yngres behov Vid inskaffande av varor ska så låg miljöpåverkan som möjligt uppkomma Ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete ska råda ammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige antog , 90 och 91, styrdokument för både den verksamhetsmässiga och den ekonomiska målstyrningsprocessen I dokumentet Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning ingår kommunens vision, grundläggande principer och kommunens gemensamma målområden samt metod för målstyrningsprocessen. De prioriterade målen ska genomsyras av kommunens gemensamma målområden; medborgare, miljö samt jämställdhet och jämlikhet. Prioriterade mål ska beslutas för varje verksamhetsområde att gälla för hela perioden. yftet med kulturoch utbildningsnämndens prioriterade mål är att påverka nämndens verksamhetsområden mot önskat resultat genomfördes workshop med kultur- och utbildningsnämndens ledamöter. Workshopen genomfördes tillsammans med tjänstepersoner vilka hade i uppdrag att samordna och bistå i arbetet. Under workshopen utarbetade politiken förslag till prioriterade mål för perioden

13 Kommunfullmäktige (forts) Dnr K ammanställningen från genomförd workshop har skickats till samtliga ledamöter för att ge tillfälle till att inlämna synpunkter på innehållet inför framtagande av beslutsunderlag. Inga synpunkter har inkommit på innehållet i sammanställningen. I Förslag till prioriterade mål återfinns det förslag till formulering utredare enligt uppdrag utformat utifrån de prioriteringar som genomfördes under workshopen. Dokumentet Prioriterade mål, Kultur- och utbildningsnämnden innefattar bakgrund, syfte och uppföljning samt ska efter beslut även innefatta beslutade målformuleringar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 40, Kultur- och utbildningsnämndens beslut 18, , Dnr KUN Kultur- och utbildningsnämnden prioriterade mål Beslutet ska skickas till Kommunchef Utredare Ekonomiavdelningen Verksamhetsansvariga

14 Kommunfullmäktige Dnr K Miljö- och byggnämndens prioriterade mål Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Miljö- och byggnämndens prioriterade mål med följande mål och målprioriteringar: Målprioritering för Planering och säkerhet: God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda med god miljömedvetenhet till nytta för kommande generationer. Målnedbrytning Myndighetsutövning ska vara tydlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Handläggningen ska präglas av god service och rådgivning till hjälp för företag och allmänhet. Information, både internt och externt, ska vara lättillgänglig och lättförståelig. Information om klimatsmarta och energieffektiva val ska prioriteras för att skapa miljömedvetenhet i kommunen. Målprioritering för Miljö- och hälsoskydd God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda samt god medvetenhet gällande hållbar resursanvändning i kommunen. Målnedbrytning Myndighetsutövning ska vara tydlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Handläggningen ska präglas av god service och rådgivning till hjälp för företag och allmänhet. Information, både internt och externt ska vara lättillgänglig och lättförståelig. Verka för god medvetenhet gällande hållbar avfalls- och avloppshantering för att eftersträva en hållbar resursanvändning hos medborgare, företagare och besökare. En ökad medvetenhet och hållbar resursanvändning eftersträvas för att gynna kommande generationer.

15 Kommunfullmäktige (forts) Dnr K ammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige antog , 90 och 91, styrdokument för både den verksamhetsmässiga och den ekonomiska målstyrningsprocessen I dokumentet Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning ingår kommunens vision, grundläggande principer och kommunens gemensamma målområden samt metod för målstyrningsprocessen. De prioriterade målen ska genomsyras av kommunens gemensamma målområden; medborgare, miljö samt jämställdhet och jämlikhet. Prioriterade mål ska beslutas för varje verksamhetsområde att gälla för hela perioden. yftet med miljöoch byggnämndens prioriterade mål är att påverka nämndens verksamhetsområden mot önskat resultat. Den femte och sjätte mars genomfördes workshop med miljö- och byggnämndens ledamöter. Workshopen genomfördes tillsammans med tjänstepersoner vilka hade i uppdrag att samordna och bistå i arbetet. Under workshopen utarbetade politiken förslag till prioriterade mål för perioden ammanställningen från genomförd workshop har skickats till samtliga ledamöter för att ge tillfälle till att inlämna synpunkter på innehållet inför framtagande av beslutsunderlag. Inga synpunkter har inkommit på innehållet i sammanställningen. I Förslag till prioriterade mål återfinns det förslag till formulering utredare enligt uppdrag utformat utifrån de prioriteringar som genomfördes under workshopen. Dokumentet Miljö- och byggnämnden, Prioriterade mål innefattar bakgrund, syfte och uppföljning samt ska efter beslut även innefatta beslutade målformuleringar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 41, Miljö- och byggnämndens beslut 13, Dnr MBN Miljö- och byggnämnden Prioriterade mål Beslutet ska skickas till Kommunchef, Utredare Ekonomiavdelningen Verksamhetsansvariga

16 Kommunfullmäktige Dnr K Kommunstyrelsens prioriterade mål Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens prioriterade mål med följande mål och målprioriteringar: Gemensamma stödfunktioner Bjurholms kommun ska tillhandahålla en god service som är tydlig, effektiv och korrekt såväl internt inom den egna organisationen som externt till medborgare, näringsliv och besökare. Kommunen ska verka för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom kommunens verksamheter samt vara ett föredöme som arbetsgivare. Infrastruktur, skydd och affärsverksamhet Bjurholm ska ha en långsiktig strategisk planering för en god infrastruktur vilket ska innefatta medborgare, samhällsplanering, bebyggelse, renhållning, VA, trafikmiljö samt IT/bredband. Målnedbrytning: Långsiktig samhällsplanering ska råda inom hela verksamhetsområdet; affärsverksamhet, infrastruktur och skydd. Ett säkerställande av god infrastruktur och god samhällsplanering ska ske med beaktande av miljö- och jämställdhetsperspektivet. Tillväxt och utveckling Bjurholm ska vara en dynamisk och livskraftig kommun med god tillväxt- och utveckling, där väl fungerande integration råder samt allas kompetens tas till vara. Målnedbrytning: En god integration ska råda, alla individer ska integreras i samhället genom att skapa kommunala praktikplatser. Utveckling av näringsliv och fritidsutbud ska säkerställas som ett led i tillväxt och utveckling i en levande och dynamisk kommun. Vikten av att säkerställa arbetet med tillväxt och utvecklingsfrågor, för att alla medborgare ska kunna leva, bo och verka i hela kommunen, ska vara tydlig.

17 Kommunfullmäktige (forts) Dnr K ammanfattning av ärendet Fullmäktige antog , 90 och 91, styrdokument för både den verksamhetsmässiga och den ekonomiska målstyrningsprocessen I dokumentet Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning ingår kommunens vision, grundläggande principer och kommunens gemensamma målområden samt metod för målstyrningsprocessen. yftet med kommunstyrelsens prioriterade mål är att påverka styrelsens verksamhetsområden mot önskat resultat. De prioriterade målen ska genomsyras av kommunens gemensamma målområden; medborgare, miljö samt jämställdhet och jämlikhet. Prioriterade mål ska beslutas för varje verksamhetsområde att gälla för hela perioden. Den tjugotredje (23) och tjugofjärde (24) februari genomfördes workshop med styrelsens ledamöter. Workshopen genomfördes tillsammans med tjänstepersoner vilka hade i uppdrag att samordna och bistå i arbetet. Under workshopen utarbetade politiken förslag till prioriterade mål för perioden ammanställningen från genomförd workshop har skickats till samtliga ledamöter för att ge tillfälle till att inlämna synpunkter på innehållet inför framtagande av beslutsunderlag. Ett antal synpunkter har inkommit på sammanställningen och de redovisas i dokumentet Inkomna synpunkter, kommunstyrelsens prioriterade mål. I Förslag till prioriterade mål återfinns det förslag till formulering utredare enligt uppdrag utformade utifrån de prioriteringar som genomfördes under workshopen tillika det förslag som ingick i den utskickade sammanställningen. Dokumentet Kommunstyrelsen, Prioriterade mål innefattar bakgrund, syfte och uppföljning samt ska efter beslut även innefatta beslutade målformuleringar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 42, Utredarens tjänsteskrivelse, daterad Inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen Prioriterade mål Förslag till prioriterade mål, Daterad Beslutet ska skickas till Kommunchef, Utredare, Ekonomi, Verksamhetsansvariga

18 Kommunfullmäktige Dnr K Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente. ammanfattning av ärendet Revidering av delegationsförteckningen har utformats inom kommunstyrelsens verksamheter utifrån ändringar av befattningar och ansvar samt ändringar i lagrum. Förslag till reglemente gällande Delegationsordning, Kommunstyrelsen, ersätter följande punkter på sidorna 1-6 i Delegationsförteckning enligt kommunstyrelsens reglemente, antagen av kommunstyrelsen ; Överklagningsärenden ekretesslagen mm Ekonomi, budget mm Ärenden enligt K reglemente 4, 6, 7 och 8 inom budgetram. Ärenden rörande anställningar och lönesättningar inom budgetram, beslut om sommartid (arbetstid), löneplacering, ledigheter, utbildning, uppsägning och strategiska personalärenden har sedan tidigare utgått för att ingå i Delegationsförteckning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 44, Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Förslag till delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente, upprättad Delegationsförteckning enligt kommunstyrelsens reglemente, antagen av kommunstyrelsen 64, Beslutet ska skickas till Kommunchef Personalavdelningen Webben

19 Kommunfullmäktige Dnr K Delegationsordning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Delegationsordning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11, att gälla från och med ammanfattning av ärendet Revidering av gällande delegationsförteckning har utformats till följd av ändrade befattningar, samt en viljeinriktning av kommunchefen att beslut avseende personalärenden ska ligga närmare ansvarig chef. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 45, Personalstrategens tjänsteskrivelse, daterad Förslag till delegationsordning Personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente 11. Delegationsförteckning personalärenden enligt kommunstyrelsens reglemente, antagen av kommunstyrelsen 75, Beslutet ska skickas till Personalstrateg Personalavdelningen Webben

20 Kommunfullmäktige Dnr K Redovisning av egenkontroll enligt lagen om skydd mot olyckor LO (2003:778) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Egenkontroll avseende måluppfyllelse i kommunens handlingsprogram enligt LO för mandatperioden ammanfattning av ärendet Genom egenkontrollen ska kommunens berörda tjänstemän och nämnder bilda sig en uppfattning om kommunens förmåga att utföra räddningsinsatser och olyckförebyggande arbete. Räddningschefen har genomfört en egenkontroll av handlingsplanen för kommunen enligt lagen(2003:778) om skydd mot olyckor. Denna egenkontroll skickas till kommunstyrelsen för beslut och sedan ska kommunfullmäktige ta det slutliga beslutet om egenkontrollen ska godkänns innan den skickas till Länsstyrelsen. Räddningschefen bifogar ett underlag till kommunstyrelsen för beslut i egenkontrollen av handlingsplanen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 46, Räddningschefens tjänsteskrivelse, daterad Egenkontroll avseende måluppfyllelse i kommuns handlingsprogram enligt LO för mandatperioden Beslutet ska skickas till Länsstyrelsen Räddningschef Ekonomiavdelningen

21 Kommunfullmäktige K Motioner under beredning Motioner kan väckas av ledamöter i kommunfullmäktige. Nedan redovisas motioner under beredning. KF = kommunfullmäktige, K = Kommunstyrelse, KUN = Kulturoch utbildningsnämnd, ON = Omsorgsnämnd, KC = Kommunchef. Parti Motion Aktuell status & historik var till fullmäktige senast Mer närproducerad mat i Castorköket Heltid en rättighet (deltid en möjlighet) inom Bjurholms kommuns verksamheter Förändrad titulatur på avdelningen olrosen till demens boendet olrosen Införande av ungdomsråd i Bjurholms kommun Införande av rökfri arbetstid i Bjurholms kommuns verksamheter Inte avskaffa en yrkesgrupp i Bjurholms kommuns verksamheter Löner inom äldreomsorgen i Bjurholms kommun Avvecklande av delade turer inom äldreomsorgen KF till KC för beredning K , återremiss i väntan på utredning, redovisas i KF april 2016 KF till KC för beredning KF till skoloch socialchef för beredning KF till kommunchef för beredning KF till kommunchef för beredning KF till kommunchef för beredning KF till kommunchef för beredning KF till omsorgsnämnden Oktober 2015 (December 2014) April 2016 Oktober 2015 (Juni 2015) Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 Oktober 2015 Inom ett år Dnr K K K K K K K K Beslutet ska skickas till Kommunchef kol- och socialchef

22 Kommunfullmäktige Dnr K Köp av brandbil BA 4 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att köpa en brandbil BA 4 genom att låna pengar för ett direktköp. Detta för en lägre årlig driftkostnad. Medelsanvisning investeringsbudget ammanfattning av ärendet Räddningstjänstens tankbil är 29 år gammal och vid senaste service ramlade delar (drev) ur bakaxeln när oljan byttes. Tankbilen har även ur arbetsmiljösynpunkt brister till exempel inga säkerhetsbälten och skulle bakaxeln gå sönder under en utryckning/transport kan det medför ett värsta scenario att tankbilen kör av vägen och även medför personskador vid en sådan olycka. Det finns tre st olika förslag på att köpa eller leasa brandbilen. Alternativ 1: leasing i 3 år, sedan köpa loss brandbilen för ett restvärde. Alternativ 2: leasing i 5 år, sedan köpa loss brandbilen för ett restvärde. Alternativ 3: Låna pengar för ett direktköp. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Räddningschefens tjänsteskrivelse, daterad Beslutet skickas till Räddningstjänsten Ekonomiavdelningen

23 Kommunfullmäktige Dnr K katteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: Bjurholms kommun godkänner för sin del förslaget till justerad skatteväxling tillhörande tidigare avtal avseende kommunaliserad hemsjukvård under förutsättning att likalydande beslut sker i länets samtliga 15 kommunfullmäktigeförsamlingar och i Västerbottens läns landsting. Västerbottens läns landsting hemställer tillsammans med länets 15 kommuner till Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunal ekonomisk utjämning höjs från och med med 0,05 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,05 procentenheter för Västerbottens läns landsting. ammanfattning av ärendet Ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi överfördes till kommunerna Ansvaret som regleras i ett avtal innebär hälso- och sjukvård i hemmet upp till specialistsjuksköterskenivå. Hemsjukvård för vuxna, planerade och oplanerade hembesök för de som på grund av psykisk, fysisk, intellektuell funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till en vårdcentral samt rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. Läkaransvaret ligger fortfarande kvar vid hälsocentralerna. Vid det politiska beslutet 2012 att genom en skatteväxling överföra hälso- och sjukvårdsansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget till kommunerna på primärvårdsnivå beslöts även att en ekonomisk kontrollstation skulle genomföras ett år efter start Om resultatet vid kontrollstationen över- eller understeg två skatteören kunde parterna göra nya överläggningar om skatteväxlingen, vilket nu har skett.

24 Kommunfullmäktige (forts) Dnr K amtliga parter inom kommun och landsting i Västerbotten har nu enats om en höjning av skatteväxlingen med fem öre från och med den 1 januari I praktiken innebär detta att de tidigare skatteväxlade 20 örena kvarstår och att en ytterligare skatteväxling sker på 5 öre, så att slutlig skatteväxling för primärkommunernas övertagande av ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende är 25 öre. katteväxlingen sker mellan landstinget och länets kommuner som helhet. Underlaget ingår i det nationella systemet för inkomstoch kostnadsutjämning, vilket innebär att kommuner med låg skattekraft ska få samma intäkt per invånare som kommuner med hög skattekraft. Demografin är den viktigaste faktorn i utjämningssystemet vilket bland annat leder till att kommuner med hög andel äldre kompenseras genom kostnadsutjämningssystemet. En förutsättning för att avtalet om justering av skatteväxling ska ske är att både landstinget och länets samtliga 15 kommuner i sina respektive fullmäktigen godkänner förslaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Region Västerbottens underlag, inkom Beslutet skickas till Region Västerbotten: BOX Umeå att: Anita Helgesson Kommunchef Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 09.00-15.15 Ajournering 09.50-10.15, 12.00 13.00, 14.05 14.35 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S)

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-13.25 Ajournering 09.30-09.50, 11.50 13.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2014-02-17 kl. 18.30 20.15 Enligt sidor 24 och 25 Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus Jessica Edlund,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 45 Utsändningsdag: Fredagen den 29 maj 2015 V 24 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 10 Juni Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 10 juni 2015, klockan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 95 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-15.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 50-52, 54-56, 59-60 Stig Davidson, ordförande (c), 53, 57-58 Kaj Göransson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer