Kommunfullmäktige (17) Folkets hus, kl Kommunkontoret, kl Maria Bahlenberg, ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (17) Plats och tid Folkets hus, kl Ajournering Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera Erland Classon (FP), Karin Gustafsson () Plats och tid för justering Kommunkontoret, kl Underskrifter...Paragrafer 1-13 Bibbi Öberg, sekreterare... aria Bahlenberg, ordförande Erland Classon, justerare Karin Gustafsson, justerare Organ ANLAG/ BEVI Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Tjänstgörande ledamöter... 3 Ändring i föredragningslistan... 4 Allmänhetens frågestund... 5 Riktlinjer för barnkonsekvensanalys... 6 Årsredovisning Revisorernas granskning av årsredovisning Kommunikationspolicy Ändrad taxa för trygghetslarm Avgifter och taxor för hemsjukvård Ändrad taxa för matdistribution Valbarhetshinder otioner under beredning Nyupplåning under år Omsättning av lån... 17

3 Kommunfullmäktige Tjänstgörande ledamöter: aria Bahlenberg, ordförande Tommy Israelsson, 1: e vice Folke Jonsson, 2: e vice Dagmar chröder Ingemar Nyman Kjell Öberg Ewa tuge Karin Gustafsson Kerstin Persson Erling andström ersätter Wolfgang Hoffmann Christina Lidström Gunilla Forsberg Birgitta Dahlberg Bengt undling Evert Forsgren ersätter Linda Berglund Barbro trandberg tig Holmberg Doris Jonsson artin Flodell ersätter tefan Enardsson imon Fransson Lars-Erik Öberg Barbro Classon Fredrik Norum Lennart Vilhelmsson Johan Lundberg Erland Classon Totalt 26 ledamöter C FP KD C FP C V KD FP

4 Kommunfullmäktige Ändring i föredragningslistan Nya tillkommande ärenden: 14. Nyupplåning under år Omsättning av lån

5 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund Allmänheten har nu möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. Allmänhetens frågstund hålls direkt efter upprop i max 30 minuter. Regler Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid samtliga ordinarie sammanträden med fullmäktige. I kungörelsen till samtliga sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift härom skall också tas med i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund hålls direkt efter uppropet. Avsatt tid för allmänhetens frågestund är 30 minuter. Frågor under allmänhetens frågestund får enbart gälla de ärenden som behandlas under det aktuella sammanträdet. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden skall genomföras.

6 Kommunfullmäktige Dnr K Riktlinjer för barnkonsekvensanalys Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för barnkonsekvensanalys. Handläggande tjänsteman och representant från varje nämnd/styrelse ska gå Rädda barnens utbildning om införlivande av barnkonventionen i kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige fattade beslut om att införa en särskild bilaga till den ordinarie årsredovisningen som utgörs av en sammanställning av ett antal fakta och indikatorer som beskriver hur barn och ungdomars situation ser ut i Bjurholms kommun. Vid arbete med årsredovisningen 2013 och barnbokslutet finner man svårigheter att uppfylla redovisningen då det är svårt att finna en form och struktur hur barnbokslutet skall redovisas. Därför sammankallas en arbetsgrupp för att titta närmare på syfte och innebörd för barnbokslutet enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetsgruppen kommer fram till att utveckla kommunfullmäktiges tidigare beslut för att förenkla för både nämnderna och kommunstyrelsen samt den slutliga barnbokslutsredovisningen. Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Förslag till dokument för riktlinjer för barnkonsekvensanalys. innesanteckning W Barnbokslut. Förslag på underlag för dokumentation , Dnr K Kommunstyrelsens beslut 2, Förslag till beslut på sammanträdet Ewa tuge (): Handläggande tjänsteman och representant från varje nämnd/styrelse ska gå Rädda barnens utbildning om införlivande av barnkonventionen i kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden iljö- och byggnämnden 1: e ekonom Ekonom Kommunchef

7 Kommunfullmäktige Dnr K Årsredovisning 2013 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna åresredovisning Kommunstyrelsen ska varje år upprätta en årsredovisning som ska inkludera nämndernas verksamheter. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna snarast efter kommunstyrelsen sammanträde. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige. Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Årsredovisning Kultur- och utbildningsnämndens beslut , Dnr KUN Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON iljö- och byggnämndens beslut , Dnr BN Kommunstyrelsens beslut 3, Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden iljö- och byggnämnden 1: e ekonom Ekonom

8 Kommunfullmäktige Dnr K Revisorernas granskning av årsredovisning 2013 Kommunfullmäktige beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisorernas granskning av årsredovisning Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna i dess organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och nämndernas verksamhet. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente. Granskningen har inriktats mot att bedöma styrelsens och nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Revisorerna har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet, effektivitet och den interna kontrollen i verksamheten. De har även granskat räkenskaperna och om resultatet är förenligt med de mål som fastställts av fullmäktige. Revisorerna har i prioriteringar av granskningsinsatser, utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan för året. Revisorernas granskningsinsatser har riktats mot följande områden: Ansvarsprövningen. Delårsrapportering. Årsredovisning. Resultatet av granskningen visar att: Delårsrapporten per juni 2013 är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Resultatet enligt 2013 års årsredovisning innebär att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet enligt 2013 års årsredovisning innebär att de av fullmäktige fyra fastställda finansiella målen har uppfyllts.

9 Kommunfullmäktige (forts) Dnr K Revisorernas revisionsberättelse för år 2013, daterad Revisorernas redogörelse för granskning år 2013, daterad Revisorernas granskning av årsredovisning 2013, daterad april Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden iljö- och byggnämnden 1: e ekonom Ekonom

10 Kommunfullmäktige Dnr K Kommunikationspolicy Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunikationspolicy, upprättad Policyn inarbetas succesivt under Beslutet fattas i konsensus. Bjurholms kommuns kommunikationspolicy ska stödja politik och verksamheter att bedriva ett aktivt informationsarbete, såväl internt som externt. Kommunikationspolicyn är ett styrdokument som avser att skapa ett gemensamt synsätt och arbetssätt i kommunikationsfrågor. Kommunchefen utsåg en arbetsgrupp hösten 2013 som påbörjade arbetet med en komminikationspolicy. Policyn har behandlats vid ett informations- och dialogmöte där personal haft möjlighet att lämna synpunkter. Arbetsgruppen har tagit del av synpunkterna som delvis inarbetats i policyn. Arbetsgruppen: kommunchef, skol- och socialchef, näringslivsstrateg, miljöstrateg/1: e miljöinspektör och kommunsekreterare/informatör. Kommunsekreterare/informatörens tjänsteskrivelse, daterad Kommunikationspolicy, upprättad Kommunstyrelsens beslut 6, Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden iljö- och byggnämnden Kommunchef kol- och socialchef Reglemente/policy pärm

11 Kommunfullmäktige Dnr K Ändrad taxa för trygghetslarm Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för trygghetslarm till 175 kronor per månad fr.o.m Bjurholms kommun har i dag en taxa till brukare på 113 kr per larm och månad. Under april 2014 byts de analoga larmen ut till digitala larm. Brukare får då för digitalt larm en leasingavgift på 175 kronor per månad. För kommunen tillkommer även installationskostnader och kostnader för larmutryckning. Omsorgsnämnden tog beslut att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för trygghetslarm till 175 kronor per månad att gälla från Om kommunfullmäktige beslutar ändra taxan för trygghetslarm är det inte möjligt att till hinna justera kommunfullmäktiges protokoll för att därefter informera brukarna om den nya taxan. Alla brukare behöver denna information så att de kan ta ställning till om de fortsättningsvis önskar behålla tjänsten trygghetslarm. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunstyrelsens beslut 10, Enhetschef Verksamhetschef Omsorgsnämnden 1: e ekonom Ekonom Taxepärm

12 Kommunfullmäktige Dnr K Avgifter och taxor för hemsjukvård Kommunfullmäktige beslutar att införa avgifter och taxor för hemsjukvården enligt upprättat förslag från omsorgnämnen att börja gälla fr.o.m , med följande justeringar: ista meningen första punkten kompletteras med: 1 200/år. Näst sista punkten kompletteras med: ingår ej i maxtaxan. Lägg till följande mening i slutet: axtaxa är sammantaget 1 200/år för alla HL- insatser från disitriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Den 1 januari 2013 övertog Bjurholms kommun från Västerbottens läns landsting ansvaret för hemsjukvården. Under årets första åtta månader köpte kommunen landstingets tjänster för utförande av hemsjukvård. Fr.o.m.1 september 2014 bedriver kommunen själv hemsjukvården. ed anledning av detta behöver kommunen besluta om avgifter och taxor för hjälpmedel och synhjälpmedel, samt insatser. För personer som har HL-insatser i kombination med hemtjänst (ol-insats) får kosta maximalt kronor per månad (2013 års maxtaxa). De som enbart har hemsjukvård är maxtaxan 1 200/år. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Avgifter/taxor för hemsjukvård i Bjurholms kommun. Kommunstyrelsens beslut 11, Omsorgsnämnden Enhetschef Taxepärm

13 Kommunfullmäktige Dnr K Ändrad taxa för matdistribution Kommunfullmäktige beslutar att inom hemtjänsten höja avgiftstaxan för matpaket till 45 kronor per portion fr.o.m I dagsläget har Bjurholms kommun inte kostnadstäckning för de matportioner som via hemtjänsten levereras till de brukare i ordinärt boende. Kommunen har i dag en taxa till brukare på 34 kr per portion. Den faktiska kostnaden per potion var under år ,90 kr per portion. Omsorgnämnden tog beslut att föreslå kommunfullmäktige att ändra taxan från 34 kr per matpaket till 45 kronor per matpaket att gälla från Om kommunfullmäktige beslutar ändra taxan för distribution av matpaket är det inte möjligt att till hinna justera kommunfullmäktiges protokoll för att därefter informera brukarna om den nya taxan. Alla brukare behöver denna information så att de kan ta ställning till om de fortsättningsvis önskar matlåda distribuerad av hemtjänsten. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunstyrelsens beslut 12, Omsorgsnämnden Enhetschef Verksamhetschef Taxepärm

14 Kommunfullmäktige Dnr K Valbarhetshinder Kommunfullmäktige beslutar om en ny sammanräkning för Greger Ottosson (V) hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har uppmärksammat att det finns valbarhetshinder för Greger Ottosson (V). Kommunfullmäktige måste besluta om en ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens skrivning, inkom Länsstyrelsen

15 Kommunfullmäktige Dnr K otioner under beredning 2014 otioner kan väckas av ledamöter i kommunfullmäktige. Nedan redovisas motioner under beredning. KF = kommunfullmäktige, K = Kommunstyrelse, KUN = Kulturoch utbildningsnämnd, ON = Omsorgsnämnd, KC = Kommunchef. Parti otion Aktuell status & historik var till fullmäktige senast er närproducerad mat i Castorköket KF KF till KC för beredning December 2014 Dnr K Kommunchef

16 Kommunfullmäktige Dnr K Nyupplåning under år 2014 Kommunfullmäktige beslutar, att nyupplåna kr på villkor enligt offert från Kommuninvest, daterad Alternativ 2 med startdag och slutförfall med fyra räntebetalningar per år indikativ ränta 2,12 % Enligt kommunens finansiella mål skall investeringarna uppgå till tkr för 2014, varav minst 30 % skall finansieras med egna medel. Den övriga 70 % kan ske genom nyupplåning, vilket motsvarar tkr. Offert från Kommuninvest, daterad Offert från wedbank, daterad Ekonomiavdelningen Kommuninvest

17 Kommunfullmäktige Dnr K Omsättning av lån Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. Lån som förfaller till betalning skall omsättas i form av nya lån. Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen