Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-04-03"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) ordf (ledamot 29-32) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson (S) Kerstin Junker (S) Margareta Åhrman (S) Monica Georgsson (S) Håkan Berggren (M) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Lars Nylén ekonomichef Göran Engström (C) ej tjänstgörande ersättare Mohammed L Mahmoud (S) ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Tholerus Förvaltningshuset, tisdag den 10 april 2012, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 29 Instruktion till ombud på bolagsstämma 30 Årsredovisning och bokslut Inköpssamverkan Falun-Borlängeregionen 32 Remissyttrande: Kapacitetsutredningen, TRV 2011/ Förslag till handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 34 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 35 Köpekontrakt markförvärv 36 Medborgarförslag om byggnation på Kyrkogatan 37 Uppföljning av tidigare års ansvarsutövandegranskningar 38 Granskning av elevers rätt till särskilt stöd 39 Likabehandlingsplan 40 Gräsklippning pensionärer 41 Firmatecknare 42 Beställning av trafik 2013 och grundbeställning Planläggning Stimmerbo 15:37 44 Revidering ägardirektiv Smedjebacken Energi AB 45 Upphandling pensionsadministration 46 Delegationsärenden 47 Anmälan om anställning 48 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

3 Kommunstyrelsen Ks 29 Dnr Instruktion till ombud på bolagsstämma Kommunstyrelsen har att formulera instruktion till ombud på Bärkehus, Smedjebacken Energi AB:s och Smedjebacken Energi Nät AB:s bolagsstämmor den. Bolagen har sina ordinarie bolagsstämmor den 2 april Kommunens ombud har fått skriftliga instruktioner som innehåller de förändringar som beslutats av kommunfullmäktige gällande bolagens verksamhet enligt följande: Bärkehus ägardirektiv har kompletterats med att direktavkastningskrav på lägst 7 % har tillförts genom beslut i kommunfullmäktige Smedjebacken Energi AB:s bolagsordning har kompletterats med bredbandsverksamheten vilken tagits bort i Smedjebackens Energi Nät AB:s bolagsordning genom beslut i kommunfullmäktige Samtliga bolag har informerats om att översyn pågår av hur samverkan ska kunna formas mellan kommunen och dess bolag med syfte att optimera nyttan av de samlade resurserna. Beslut i denna fråga kommer under Kommunstyrelsen beslutar att godkänna åtgärden.

4 Kommunstyrelsen Ks 30 Dnr Årsredovisning och bokslut 2011 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning och bokslut för Smedjebackens kommun Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år 2011.

5 Kommunstyrelsen Ks 31 Dnr Inköpssamverkan Falun-Borlängeregionen Kommunstyrelsen beslöt att godkänna samverkansavtal vad avser upphandling för Borlänge, Falun, Gagnefs, Ludvika, Säters och Smedjebackens kommuner. Samverkan skulle ske enligt följande fyra steg: 1. Kartläggning 2. Gemensam utbildning och gemensamma dokument 3. Standardiserade processer och bedömning av samgående 4. Genomförande En projektledare tillsattes under 2011 och har arbetat fram underlag för samverkan i gemensam organisation. Detta har skett tillsammans med företrädare för ingående kommuner. Arbetet resulterade i ett förslag till upphandlingssamverkan som innebär: En gemensam nämnd för upphandlingssamverkan inrättas i en av kommunerna (värdkommun). Ett reglemente och ett samarbetsavtal gällande från tas fram och fastställs i varje kommunfullmäktige. En gemensam upphandlingspolicy gällande från tas fram och fastställs i varje kommunfullmäktige. Budget för verksamheten 2013 antas av respektive kommunfullmäktige. Ett gemensamt upphandlingskontor inrättas som en egen enhet i eller nära kommunledningen i värdkommunen. Initialt överflyttas kommunernas upphandlingsverksamhet med undantag av direktupphandlingar och byggentreprenader samt LOU s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster och tjänstekategori 26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell, till den gemensamma nämnden

6 Kommunstyrelsen Forts Upphandlingskontoret får också i uppdrag att kvalitetssäkra samtliga förfrågningsunderlag och utvärderingar vid upphandlingar, exklusive direktupphandlingar, som sker utanför upphandlingskontoret. De kommunala bolagen erbjuds att mot ersättning delta i upphandlingssamverkan. Finansiering av upphandlingssamverkan ska ske genom fördelning utifrån folkmängd. Deltagande kommuner förbinder sig även att: utse sakkunniga i referensgrupper säkerställa att de sakkunniga i referensgrupperna förankrar förslagen till förfrågningsunderlag i sina hemkommuner innan upphandling tillskapa en lokal upphandlingsgrupp i kommunen bistå upphandlingskontoret med nödvändiga uppgifter för upphandlingens genomförande bereda sakkunniga och kontaktpersoner möjlighet att delta i gemensamma möten svara för att förvaltningarna har kännedom om tecknade avtal och betydelsen av köptrohet årligen upprätta planer över större upphandlingar som ska genomföras nästkommande år Smedjebackens andel av kostnaderna för upphandlingskontoret beräknas kosta ca 700,0 tkr vid en bemanning på 12 personer och ca 800,0 tkr vid en bemanning på 15 personer. I dagsläget har kommunen en inköpsfunktion på 80 %. I den tjänst vi har står upphandlingarna för procent. Utav dessa är ca 50 % direktupphandling (även förenings, entreprenader m.m) som skall ligga utanför samverkan.

7 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsen beslutar att ej delta i upphandlingssamverkan Falun-Borlänge regionen.

8 Kommunstyrelsen Ks 32 Dnr Remissyttrande: Kapacitetsutredningen, TRV 2011/17304 Trafikverket har fått regeringens uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i transportsystemet Falun-Borlänge Regionen har upprättat gemensamt yttrande över de rapporter från Trafikverket som presenterats. Bil Sammanfattning av remissyttrandet: Framtidens transportbehov måste mötas mer proaktivt Näringslivets och övriga samhällets behov av effektiva transporter måste tillgodoses. Trafikverket får inte stanna vid ett konstaterande om att problemen i transportsystemet inte kan byggas bort. Detta blir förödande då man dessutom inte redovisar vilka samhällseffekter ett sådant förhållningssätt leder till. Trafikverket kan med utgångspunkt i tydligt formulerade visioner för utvecklingen av transportsystemets olika delar och funktioner påverka och styra utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Stråkperspektivet får inte en tydlig plats i Kapacitetsutredningen Trafikverkets regiongränser skymmer sikten i utredningen. Person- och godstransportstråk måste tillåtas att vara i centrum när grunden för framtidens transportsystem läggs. Ökat fokus bör läggas på transportsystemets funktionalitet De transportbehov som tillgodoses och som inte tillgodoses har alla ett syfte. Trafikverket redovisar inte hur näringslivets konkurrenskraft och hur samhället i övrigt påverkas av transportsystemets bristande förmåga att möta den efterfrågan som finns. En strategi för hur ekonomiska styrmedel ska användas är nödvändig Ekonomiska styrmedel kan vara effektiva för att optimera användningen av transportsystemet. Trafikverket behöver dock analysera och konsekvensbeskriva effekterna av användningen av sådana innan de förs fram som sanningar och effektiva alternativ till investeringar. Besöksnäringen är en transportintensiv basnäring Trafikverket förefaller ovana att hantera besöksnäringen som den basnäring den är och hanterar fakta kring den på ett spretigt sätt. Det krävs bättre analyser av hur kapaciteten i vägtransportsystemet påverkas av kraftiga och säsongsvisa variationer i transportflödena.

9 Kommunstyrelsen Forts Trafikverkets samordning behöver utvecklas Det förekommer stora variationer mellan hur Trafikverkets regioner väljer att presentera brister, behov och potentialer i utredningen. Ett mer enhetligt förhållningssätt hos Trafikverket skulle skapa bättre förståelse för utredningen och underlätta dialogen med omvärlden. Falun Borlänge-regionen står bakom Dalarnas gemensamma prioriteringar. Vi framhåller de prioriterade transportstråk som redovisats i den regionala systemanalysen från 2008 och återges i slutet av yttrandet. Med hänvisning till de stora satsningar som sker inom näringslivet i Västerbergslagen måste befintliga banors kapacitet säkerställas och utvecklas genom till skapande av mötesplatser, utbyggda signalsystem, tryggad elförsörjning mm. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera yttrandet med att första prioritet är att befintliga banors kapacitet säkerställs och utvecklas och med det tillägget avlämna det som Smedjebackens kommuns yttrande.

10 Kommunstyrelsen Ks 33 Dnr Förslag till handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Bil Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för kommunen och räddningstjänsten. Kommunerna kan välja att ha olika program för det förebyggande arbetet och för räddningsverksamheten. Handlingsprogrammet för Smedjebackens kommun är gemensamt för förebyggande verksamheten och för räddningstjänst. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

11 Kommunstyrelsen Ks 34 Dnr Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats avseende fastigheterna Hagge 3:4 och Hagge 1:2. Förslaget innebär att Smedjebackens kommun överför ca 2560 m 2 av fastigheten Hagge 1:2 till fastigheten Hagge 3:4. Bil Fastighetsägaren till Hagge 3:4 ska som ersättning för tilldelad mark utge kronor. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till överenskommelse om fastighetsreglering att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

12 Kommunstyrelsen Ks 35 Dnr Köpekontrakt markförvärv Smedjebackens kommun förvärvar ett grönområde om ca 2300 m 2 av fastigheten Morgården 1:72 enligt upprättat förslag till köpekontrakt. Bil Köpeskilling kronor. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

13 Kommunstyrelsen Ks 36 Dnr Medborgarförslag om byggnation på Kyrkogatan Ett medborgarförslag har inkommit om byggnation på Kyrkogatan. Förslagsställaren föreslår att de gamla planerna på byggnation i etapp 2 tas fram och att man ser över möjligheterna att bygga där. Bil Kommunstyrelsen remitterade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att avge följande yttrande: Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det ur plansynpunkt finns goda förutsättningar att bygga efter Kyrkogatan. Kommunen är ägare till den mesta av marken. Tyvärr har intresset från exploatörer varit mycket lågt under årens lopp varför några byggnationer ännu inte skett. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna miljö- och byggnadsnämndens yttrande till förslagsställaren.

14 Kommunstyrelsen Ks 37 Dnr Uppföljning av tidigare års ansvarsutövandegranskningar PwC har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en uppföljning av tidigare års ansvarsutövandegranskningar. Synpunkter har sammanställts i en sammanfattande granskningsrapport. Bil Av uppföljningen framgår att nämnderna och kommunstyrelsen har utvecklat sig i positiv riktning i förhållande utveckling/förbättring som föreslagits under de senaste årens granskningar. Dock konstateras att det finns en del områden som återstår att utveckla. Revisionen ser positivt på den utveckling som varit under de senaste åren, men anser att utvecklingen bör fortsätta på ett mer strukturerat sätt. Kommunstyrelsen beslutar att beakta revisionens synpunkter i framtida arbete.

15 Kommunstyrelsen Ks 38 Dnr Granskning av elevers rätt till särskilt stöd PwC har på uppdrag av kommunrevisionen granskat elevers rätt till särskilt stöd. Synpunkter har sammanställts i en sammanfattande granskningsrapport. Bil Av granskningen framgår att familje- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning behöver förbättras för att säkerställa att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende elever i behov av särskilt stöd. I rapporten presenteras ett antal förslag på vad nämnden behöver göra för att förbättra styrning och uppföljning avseende elever i behov av särskilt stöd. Kommunstyrelsen beslutar att emottaga rapporten.

16 Kommunstyrelsen Ks 39 Dnr Likabehandlingsplan Från kommunens likabehandlingsgrupp föreligger förslag till revidering av likabehandlingsplanen. Bil I kommunens likabehandlingsplan - det dokument som styr arbetet för likabehandling av anställda i kommunens verksamheter - behandlas jämställdhet, mångfald, och förbud mot diskriminering i arbetslivet. Dokumentet består av två delar: Den första delen beskriver kommunens ansvar utifrån lagar och föreskrifter, samt den policy som kommunfullmäktige antagit. Den andra delen beskriver målen med likabehandlingsarbetet. Den delen utvärderas och revideras varje år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till revidering av likabehandlingsplan 2012.

17 Kommunstyrelsen Ks 40 Dnr Gräsklippning pensionärer Under säsong så tillhandahåller Komhall gräsklippning till ca 70 pensionärer. Priset har sedan servicen infördes utgått med 70 öre/m2. Genom de prishöjningar som skett bl. a på bensin föreslås en höjning till 85 öre/m2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 1 maj 2012 höja priset till 85 öre/m2 för gräsklippning till pensionärer.

18 Kommunstyrelsen Ks 41 Dnr Firmatecknare Den nya lagen om penningtvätt (Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) innebär att allt fler avtal kommer att behöva undertecknas av de utsedda firmatecknarna. Av kommunstyrelsens delegationsordning så gäller följande vid upphandling av material, varor och tjänster inom budget. - under 0,5 basbelopp arbetsledare - under två basbelopp sektionschef - under fem basbelopp avdelningschef - över fem basbelopp resp. utskott/ks För att underlätta hanteringen föreslås att de som har ovanstående delegation även har rätten att underteckna erforderliga handlingar i samband med upphandlingen. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera delegationsordningen enligt ovanstående.

19 Kommunstyrelsen Ks Beställning av trafik 2013 och grundbeställning 2014 Under våren har Dalatrafik genomfört trafiksamråd med Landstinget och kommunerna för att klarlägga behov och önskemål om förändringar i linjetrafiken. Utifrån dessa samråd har följande förslag till trafikbeställning för 2013 tagits fram som är samma tur utbud som innevarande år. Översyn av resandebehovet på linje 41 Malingsbo-Ludvika kommer att göras. Påtalas att fördelningsmodellen av kostnaderna för trafik måste ses över bl. a betalar Smedjebacken över 80 % av trafiken mellan Smedjbacken och Ludvika. Kommunstyrelsen beslutar att inlämna föreliggande förslag för trafikbeställning 2013 och grundbeställning 2014.

20 Kommunstyrelsen Ks 43 Dnr Planläggning Stimmerbo 15:37 Begäran om planbesked enligt 5 kap 2 plan- och bygglagen (PBL) har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan avser ett område för bostadshus på fastigheten Stimmerbo 15:37. Området omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB). Området ingår i område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap 18 MB (LIS-område) antaget som ett tillägg till översiktsplanen. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen med förslag att avge positivt planbesked och uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för området. Kommunstyrelsen beslutar att ej ha något att erinra mot planerad planläggning av området.

21 Kommunstyrelsen Ks 44 Dnr Revidering ägardirektiv Smedjebacken Energi AB I nuvarande ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB framgår att bolaget ska svara för koncernens bredbandsförsörjning. För att möjliggöra att bolaget kan tillhandahålla kanalisation i de områden som förses med va-anläggningar krävs att denna begränsning tas bort. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att revidera ägardirektivet för Smedjebacken Energi AB genom att ta bort begränsningen till koncernens bredband.

22 Kommunstyrelsen Ks 45 Dnr Upphandling pensionsadministration Aministrationen av kommunens pensionsåtaganden inkl. försäkringslösning kommer att upphandlas gemensamt med Falun och Ludvika kommuner Ludvika kommun har åtagit sig att vara samordnare för upphandlingen. Med anledning av detta krävs att fullmakt utfärdas. Beslut om antagande av anbud kommer att ske av respektive kommun Kommunstyrelsen beslutar att lämna fullmakt till Ludvika kommun för upphandling av pensionsadministration

23 Kommunstyrelsen Ks 46 Delegationsärenden Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m.m. träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström, förhandlingschef Åke Jansson tillsammans eller var för sig. Nr 3-6/2012 Gatuchefens beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende parkeringstillstånd. Tillståndsnr: 01123, 01124, 01125, 01126, Teknik- och fritidsutskottets beslut 1, 3-16, 18-47

24 Kommunstyrelsen Ks 47 Anmälan om anställning Omsorgsförvaltningen Maria Andersson, vårdbiträde Punjarat Bengtsson, undersköterska Elisabeth Sjökvist, undersköterska tillsvidare Michaela Söderlund, vårdbiträde tillsvidare Ingmarie Karlsson, vårdbiträde tillsvidare Annelie Persson, undersköterska tillsvidare Frida Emgardsson Söderlund, kock tillsvidare Familje- och utbildningsförvaltningen Rågher Thelin, intensivstödjare tillsvidare Jenny Jansson Norén, förskollärare tillsvidare Ann-Kristin Wiberg, kokerska Anna Persson, kokerska Kommunstyrelsen Hussein Kadir, nystartsjobb Karina Berglund, lokalvårdare

25 Kommunstyrelsen Ks 48 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2012:2 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 2012:3 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre polisers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig anställning (Arbetsgivarpolitik nr ) 2012:4 Lärarlyftet II (Arbetsgivarpolitik nr ) 2012:5 Redogörelse för överenskommelse om ändringar av KAP-KL m.m. (Arbetsgivarpolitik nr )

Kommunstyrelsen 2013-09-03

Kommunstyrelsen 2013-09-03 Kommunstyrelsen 2013-09-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Hans Jansson (S) Kjell Midér (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-02-09

Kommunstyrelsen 2010-02-09 Kommunstyrelsen 2010-02-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Kommunstyrelsen 2012-09-04 Kommunstyrelsen 2012-09-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.40 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer