DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in.

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Bilderna av skärmen och diktafonen som visas i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet i detta dokument har sammanställts med yttersta noggrannhet, men om du trots det hittar någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningstekniken är licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion Innehållsförteckning... 3 Säkerhetsföreskrifter... 4 Att observera beträffande användningsmiljön... 4 Hantera diktafonen... 5 Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Komma igång Huvudfunktioner... 7 Identifikation av delar... 8 Display (LCD-panel)... 9 Strömförsörjning...10 Sätta i batterier...10 Slå på/stänga av strömmen...11 Knapplås (HOLD)...11 Ställa in tid och datum [Tid och datum]...12 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort...13 Sätta i ett microsd-kort...13 Mata ut ett microsd-kort...14 Välja mappar och filer...15 Söka efter en fil Om inspelning Inspelnings Ändra inspelningstyp [Inspeln scen]...17 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Om uppspelning Uppspelnings Växla uppspelningshastighet...21 Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt Radering Menyinställning Metod för menyinställning File Menu Rec Menu Play Menu LCD/Sound Menu Device Menu Använda diktafonen med en dator Datormiljö...37 Ansluta till en dator...37 Koppla bort från datorn Övrig information Felsökning Tillbehör (medföljer ej) Specifikationer Teknisk hjälp och support

4 4 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna handbok noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. f Fara Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. f Varning Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall. f Se upp Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data. Att observera beträffande användningsmiljön För att skydda högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras. Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare. På sandiga eller dammiga platser. Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen. På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer. Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/ elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TVapparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen bort från sådan utrustning. Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten.

5 Säkerhetsföreskrifter Varning gällande dataförlust: Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Hantera diktafonen f Varning: Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser. Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen. Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador: 1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning. 2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar. 3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar. Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd endast microsd-/ microsdhc-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort. Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller bil). f Se upp: Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den. Ta aldrig bort batterierna med dina bara händer eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer. Var försiktig med remmen. Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer. Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda. Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador. Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer. Var uppmärksam på följande: När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm. Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig. På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på diktafonens hölje bli lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. 5

6 Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador. f Fara: Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier. Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm. Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc. Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård. f Varning: Förvara alltid batterierna torrt. Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt. Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer. Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen. Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. f Se upp: Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att bevara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter. 6

7 Huvudfunktioner Komma igång s Stödjer många olika inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) ( s.29). * Endast VN-406PC s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet. Förut internminnet kan du även spela in på ett microsd-kort (endast VN-406PC) ( s.13). s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.30). s Lågpassfiltret minimerar brus från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning ( s.29). s Diktafonen har ett röstfilter som spärrar toner med låga och höga frekvenser vid normal, snabb eller långsam uppspelning och ger en klar ljuduppspelning (endast VN-406PC) ( s.32). s Den har en funktion för inställning av olika inspelningsförhållanden beroende på typ av användning ( s.31). s Enheten har en kalendersökningsfunktion vilket är praktiskt för att söka efter filer (endast VN-406PC) ( s.15). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.23, s.32). s Det går att dela en fil (MP3) som har spelats in med diktafonen i två filer (endast VN-406PC) ( s.28). s Med hjälp av indexmarkeringar och tillfälliga markeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.22). s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.21). s Displaytexten är större för att göra den enklare att läsa. Det går även att minska textstorleken om du vill. s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. 1 Huvudfunktioner 7

8 Identifikation av delar * & ( 1 Identifikation av delar ^ % $ # Inbyggd mikrofon 2 MIC-uttag (mikrofonuttag) 3 EAR-uttag (Hörlurar) 4 CALENDAR/SCENE-knapp*1 SCENE-knapp*2 5 Kortlucka*1 6 LED-indikatorlampa 7 Inbyggd högtalare 8 +-knapp 9 REC (s)-knapp (inspelning) 0 9-knapp! -knapp q - = # ERASE-knapp $ `OK-knapp % 0-knapp ^ STOP (4)-knapp & MENU-knapp * Display (LCD-panel) ( Stativ ) POWER/HOLD-omkopplare - USB-anslutning = Batterilucka q Fäste för rem *1 Endast VN-406PC *2 Endast VN-405PC ) 8 Använd stativet vid behov. Ta bort skärmskyddet på displayen.

9 Identifikation av delar Display (LCD-panel) Det går att ändra teckenstorleken som visas på skärmen. Se»[Fontstorlek]» ( s.33). När [Fontstorlek] är inställt på [Stor] Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 2 Indikator för inspelningsmedia*1 [ ] [l]: Inbyggt flashminne [m]: microsd-kort Mappindikator 3 Indikator för diktafonens status [ ] (K): Inspelningsindikator [ ] ( ): Pausindikator [ ] (L): Stoppindikator [ ] ( ): Uppspelningsindikator (N): Indikator för snabb uppspelning (M): Indikator för långsam uppspelning [ ] (ß): Indikator för snabbspolning framåt [ ] ( ): Bakåtspolningsindikator 4 Förfluten inspelningstid, Förfluten uppspelningstid När [Fontstorlek] är inställt på [Liten] ! 5 Visning av symboler [?]: Inspelningsnivå [û]: VCVA [0]: Lågpassfilter [$]: Röstfilter*1 [ ] [ ]: Uppspelningsläge 6 Indikator för inspelningsläge 7 Batteriindikator 8 Fillåsindikator 9 Återstående inspelningstid, Fillängd 0 Aktuellt filnamn*2! Indikator för återstående minne*2, Stapelindikator för Inspelningsdatum och -tid*2 1 Identifikation av delar *1 Endast VN-406PC *2 Dessa alternativ visas endast när [Fontstorlek] är inställt på [Liten]. 9

10 Strömförsörjning Sätta i batterier 1 Tryck lätt på pilen och skjut batterilocket så att det öppnas. 3 Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den riktningen A. 1 Strömförsörjning Batteriindikator 2 Sätt i ett batteri med polerna, = och -, rättvända. När [ ] visas på displayen ska du snarast möjligt byta ut batterierna. När batterierna är för svaga, visas [ ] och [Batterinivå låg] på displayen och diktafonen stängs av. Använd endast alkaliska AAA-batterier när du byter batterier. Ta ut batterierna om du inte ska använda diktafonen under en längre tid. 10

11 Strömförsörjning Knapplås (HOLD) Slå på/stänga av strömmen Slå på strömmen När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning. Stänga av strömmen Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning och håll i 0,5 sekunder eller längre. Funktionen för att återuppta inspelning kommer ihåg stoppläget från innan strömmen stängdes av. Strömsparläge Om diktafonen är påslagen och stoppad i 5 minuter eller längre, går den in i strömsparläge och displayen stängs av. Avsluta strömsparläge genom att trycka på en valfri knapp. Ställ in diktafonen i HOLD-läge (A) Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till [Håll]-läget. C A B När [Håll] visas på displayen ställs diktafonen i HOLD-läget. Håll Inaktivera HOLD-läget (B) Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till c-läget. Om du trycker på någon knapp i HOLDläget visas tiden under två sekunder, men inga inställningar ändras på diktafonen. Om HOLD aktiveras under uppspelning (inspelning) kan inga åtgärder utföras men uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet förblir oförändrat (när uppspelningen är avslutad eller inspelningen har avbrutits på grund av att minnet är slut, stoppar den). 1 Strömförsörjning/Knapplås (HOLD) 11

12 Ställa in tid och datum [Tid och datum] Om du i förväg ställer in tid och datum, sparas automatiskt informationen om när filen spelades in, för varje fil. Genom att i förväg ställa in tid och datum förenklas filhanteringen. 3 Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in övriga alternativ. Tid och datum 1 Ställa in tid och datum 12 När du sätter i batterier första gången eller varje gång du byter batterier, blinkar»hour»-indikatorn. Tid och datum 1 Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja objekt som ska ställas in. Välj mellan alternativen»hour»,»minute»,»year»,»month» och»day» med en blinkande punkt. 2 Tryck på knappen + eller för att ställa in. 9 Knappen eller 0 : Flytta till föregående/efterföljande värde. Knappen + eller : Ändra värdet. Du kan välja mellan 12- och 24- timmars visning genom att trycka på FOLDER/INDEX-knappen när du ställer in timmar och minuter. Du kan välja ordningen för»month»,»day» och»year» genom att trycka på FOLDER/INDEX-knappen när du ställer in dem. 4 Tryck på `OK-knappen för att slutföra inställningen. Klockan startar från det inställda datumet och tiden. Tryck på `OKknappen enligt tidssignalen. Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställts in upp till den punkten. Tryck och håll ned STOP (4)-knappen medan diktafonen är i stoppläge, för att visa [Tid & Datum] och [Återstående]. Ändra tiden och datumet Välj [Tid och datum] i [Apparatmeny]. Se»[Metod för menyinställning]» ( s.26).

13 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort För VN-406PC:»microSD» som anges i bruksanvisningen avser både microsd och microsdhc. Med denna diktafon kan du, förutom att spara data i internminnet, även spara data på ett microsd-kort. Sätta i ett microsd-kort 1 Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet. 2 Vänd microsd-kortet åt rätt håll och sätt in det i kortplatsen så som visas i bilden. Håll microsd-kortet rakt när det förs in. Om microsd-kortet förs in åt fel håll eller vinklat kan kontaktområdet skadas eller så kan microsd-kortet fastna. Om microsd-kortet inte förs in hela vägen tills det klickar kan kanske inga data skrivas på det. 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. När du sätter i microsd-kortet visas fönstret för byte av inspelningsmedia. 4 Tryck på + eller och välj [Ja] för att spela in på ett microsd-kort. Byt till microsd Card? Ja Nej 1 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 5 Tryck på `OK-knappen för slutföra inställningen. Byt till microsd Card? microsd kort Valt 13

14 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 1 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 14 Det går att växla så att inspelningen görs på internminnet ( s.34). I vissa fall kan diktafonen inte känna igen microsd-kort som har formaterats (initierats) av en annan enhet, till exempel en dator. Se till att formatera microsdkort med diktafonen innan du använder dem ( s.35). Mata ut ett microsd-kort 1 Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet. 2 Tryck in microsd-kortet så att det frigörs och låt det matas ut delvis. microsd-minneskortet sticker nu ut från kortplatsen och kan tas bort. Om du matar ut microsd-kortet när [Minnesval] är inställt på [microsd Card], ändras det automatiskt till [Inbyggt minne Valt]. Inbyggt minne Valt 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. Om du släpper fingertrycket snabbt efter att microsd-kortet har tryckts in kan det få kortet att matas ut med kraft från kortplatsen. Vissa microsd-kort eller microsdhckortet kanske inte känns igen korrekt beroende på kortets tillverkare eller typ av kort på grund av kompatibilitetsproblem med denna diktafon. På Olympus webbplats finns en lista över microsd-kort som har bekräftats fungera med denna diktafon under de förhållanden som rekommenderas av Olympus. Webbplatsen introducerar tillverkare och typer av microsd-kort som bekräftats vara kompatibla. Observera emellertid att detta inte är en garanti är att dessa microsd-kort kommer att fungera. Vissa microsd-kort kanske inte känns igen korrekt på grund av omständigheter som ändringar av tillverkarens specifikationer. Om microsd-kortet inte kan identifieras tar du bort det och sätter tillbaka det igen för att se om diktafonen kan identifiera det. Läs alltid anvisningarna som följer med ditt microsd-kort före användning. Bearbetningshastigheten kan vara långsammare med vissa typer av microsd-kort. Prestandan vid bearbetning kan även vara försämrad på grund av upprepad skrivning och radering. Formatera om microsd-kortet om detta inträffar ( s.35). Inte alla funktioner garanteras för microsd-kort som har bekräftats fungera.

15 Välja mappar och filer Diktafonen innehåller fem mappar, [&], ['], [(], [)] och [*]. Varje mapp kan lagra upp till 200 filer. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på FOLDER/INDEXknappen. Mappen ändras varje gång du trycker på FOLDER/INDEX-knappen. a b Söka efter en fil a Mappindikator b Aktuellt filnummer 2 Tryck på 9 eller 0 för att välja en fil. 2 Tryck på +,, 9 eller 0 för att välja datumet. c S M T O T F L c Valt datum 9Knapparna, 0 : Flytta till föregående/efterföljande dag. Knapparna +, : Flytta till föregående/efterföljande vecka. Datum som innehåller inspelade filer visas understrukna. 3 Tryck på `OK-knappen. Filer som spelats in på det datum som är valt visas i en lista. 1 Välja mappar och filer För VN-406PC: Du kan söka efter röstfiler enligt det datum då de spelades in. Om du bara kommer ihåg datumet kan du snabbt hitta en fil även om du glömmer vilken mapp den finns i. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på CALENDAR/SCENEknappen. 4 Tryck på + eller för att välja en fil. 5 Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen. a b S M T O T F L a Aktuellt datum b Datum när en fil spelades in Stöder inte visning av nationella helgdagar. 15

16 Om inspelning 2 16 Inspelnings- Inspelnings- Innan du börja spela in väljer du en av mapparna [&] till [*]. Dessa fem mappar kan användas för skilja mellan olika typer av inspelningar, till exempel kan [&]-mappen användas till att lagra privat information, medan [']-mappen används för att lagra affärsinformation. 1 Välj inspelningsmappen ( s.15). 2 Tryck på REC (s)-knappen för att starta inspelningen. Vrid stereomikrofonen i riktning mot den källa som ska spelas in. a b c a Indikator för inspelningsläge b Förfluten inspelningstid c Återstående inspelningstid [Insp.läge] kan inte ändras i läget för inspelningsstandby eller medan du spelar in. Gör denna inställning medan diktafonen är i stoppläge ( s.29). 3 Tryck på STOP (4)-knappen för att avbryta inspelningen. d d Filens längd För att säkerställa att du får med början av inspelningen ska du börja spela in efter att du ser att displayen och LEDindikatorn är tända. När återstående inspelningstid är mindre än 60 sekunder börjar LED-indikatorn att blinka. När inspelningstiden minskar till 30 eller 10 sekunder blinkar lampan snabbare. [Folder full] visas när det inte går att spela in mera. Välj en annan mapp eller ta bort onödiga filer innan du spelar in ( s.25). [Minnet Fullt] visas när minnet är fullt. Ta bort onödiga filer innan du fortsätter spela in ( s.25). För VN-406PC: När det finns ett microsd-kort i diktafonen, ska du alltid kontrollera att du har aktiverat det inspelningsmedia du vill använda, genom att ställa in antingen [Internt minne] eller [microsd Card] så att inga misstag uppstår ( s.34). Om du gör en inspelning i något av stereolägena ([192 kbps] eller [128 kbps]), görs inspelningen med den inbyggda mikrofonen i mono och samma ljud spelas in på både vänster kanal (Lch) och höger kanal (Rch).

17 Paus Medan diktafonen är i inspelningsläget trycker du på REC (s)-knappen. Ändra inspelningstyp [Inspeln scen] Det är enkelt att ändra inspelningsinställningarna genom att välja den typ som bäst överensstämmer med hur du ska använda diktafonen ( s.31). Diktafonen stoppar om den lämnas i pausläge i mer än 60 minuter. 4 Återuppta inspelning: Tryck på REC (s)-knappen en gång till. Inspelningen återupptas vid den punkt där den avbröts. Snabbt kontrollera det inspelade innehållet Medan diktafonen är i inspelningsläget, trycker du på `OK-knappen. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på CALENDAR/SCENEknappen och håller den. För VN-405PC: Medan diktafonen är i stoppläget trycker du på SCENE-knappen. Scen Välj 2 Inspelnings- Inspelnings- Konferens 2 Tryck på + eller för att välja inspelningstyp. 3 Tryck på `OK-knappen. Inspelningen stoppar och filen som precis spelades in kommer att spelas upp. 17

18 Inspelnings- Inspelnings- 2 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Externa mikrofoner eller andra enheter kan anslutas och ljudet kan spelas in. Koppla inte in och ut enheter till diktafonens uttag medan den spelar in. Anslut en extern mikrofon till MICuttaget på diktafonen. För VN-406PC: Om en extern monomikrofon används när [Insp.läge] är inställt på stereoinspelning spelas ljudet endast in på L-kanalen ( s.29). Till MIC-uttag 18 Den inbyggda mikrofonen kopplas ur när en extern mikrofon ansluts till diktafonens MIC-uttag. Mikrofoner som stöder spänningsmatning via kabeln kan också användas. När en extern enhet är ansluten, ska du göra en testinspelning och justera utnivån för den externa enheten. När du använda externa mikrofoner kan mikrofonsladden orsaka brus om den är placerad för nära diktafonens display. Om den externa monomikrofonen används medan [Insp.läge] är inställt på monoinspelning, går det bara att spela in ljud på L-kanalen ( s.29).

19 Uppspelnings- Uppspelnings- Om uppspelning 4 Tryck på STOP (4)-knappen när du vill stoppa uppspelningen. Detta stoppar filen som spelas upp mitt i. När återuppta-funktionen (resume) är aktiverad, lagras stoppläget, även om strömmen stängs av. Nästa gång strömmen sätts på, kan uppspelningen återupptas från det registrerade stoppläget. 3 1 Välj filen som ska spelas upp i mappen där den finns ( s.15). 2 Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen. Uppspelning med hörlurar Hörlurarna kan anslutas till diktafonens EAR-uttag för att lyssna med. När hörlurarna används är diktafonens högtalare avstängd. a b c a Mappindikator b Förfluten uppspelningstid c Filens längd Till EAR-uttaget 3 Tryck på + eller för att justera till en behaglig volym för att lyssna. Volym 15 Volymen kan justeras från [00] till [30]. För att undvika att irritera öronen sätter du i hörlurskontakten efter att volymnivån har sänkts. När du lyssnar med hörlurarna under uppspelning ska du inte höja volymen för mycket. Det kan orsaka hörselskador och försämring av hörselförmågan. 19

20 Uppspelnings- Snabbspolning framåt och bakåt Hitta början av en fil 3 Uppspelnings- Tryck och håll 9 eller 0 medan diktafonen är i stoppläge. Om du släpper 9 eller 0 stoppar den. Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen från den punkt där den stoppades. Tryck och håll 9 eller 0 medan diktafonen är i uppspelningsläge. När du släpper 9 0 återupptar diktafonen normal uppspelning. Om det finns en indexmarkering eller tillfällig markering mitt i filen stoppar diktafonen vid det stället ( s.22). 9: Om du håller 9 intryckt snabbspolar diktafonen till nästa fil. 0: Om du håller 0 intryckt snabbspolar diktafonen bakåt till föregående fil. Medan diktafonen är stoppad eller i uppspelningsläget trycker du på och håller 9. Diktafonen går till början av nästa fil. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den aktuella filen. Medan diktafonen är i stoppläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den föregående filen. Om diktafonen är i mitten av filen återgår den till början av filen. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du två gånger på 0. Diktafonen går till början av den föregående filen. 20

21 När du försöker hoppa till början av en fil under uppspelning startar diktafonen uppspelningen från indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen om sådana är registrerade. Om du utför funktionen medan diktafonen är stoppad hoppar du till början av filen ( s.22). När [Skip space] är inställt på något annat än [Hoppa över fil], hoppar diktafonen framåt/bakåt den angivna tiden och startar därefter uppspelningen ( s.32). Om musikfiler Om diktafonen inte kan spela upp musikfiler som har överförts till den, ska du kontrollera att filernas samplingsfrekvens och bithastighet är i det område där uppspelning är möjligt. Nedan anges de kombinationer av samplingsfrekvens och bithastighet för musikfiler som diktafonen kan spela upp. Filformat MP3-format* WMA-format Uppspelnings- Samplingsfrekvens MPEG1 Layer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 16 khz, 22,05 khz, 24 khz 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bithastighet Från 8 kbps upp till 320 kbps Från 5 kbps upp till 320 kbps * Endast VN-406PC MP3-filer med variabel bithastighet (i vilka omvandlingsbithastigheten kan variera) kanske inte kan spelas upp på rätt sätt. Även om filformatet är kompatibelt för uppspelning på denna diktafon stöder den inte alla kodomvandlare. Växla uppspelningshastighet Ändra hastigheten beroende på situationen, t ex för att lyssna på innehållet i ett möte med snabb hastighet eller lyssna på avsnitt i en språklektion som du inte kunde höra, med en långsam hastighet. 1 Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker du på `OK. 2 Tryck på + eller för att välja uppspelningshastighet. Uppspelningsx0,6 Spela upp [x1,0 Spela upp] (Normal uppspelning): Uppspelning med normal hastighet. [x0,5 Spela upp] [x0,9 Spela upp] (Långsam uppspelning): Uppspelningshastigheten sänks. [x1,1 Spela upp] [x2,0 Spela upp] (Snabb uppspelning): Uppspelningshastigheten ökar. 3 21

22 3 3 Tryck på `OK-knappen. Även om uppspelningen avbryts, sparas den förändrade uppspelningshastigheten. Nästa uppspelning görs med den hastigheten. Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering Om det finns indexmarkeringar och tillfälliga markeringar i filen, kan du snabbt hitta en position som du vill lyssna på genom att snabbspola framåt eller bakåt eller genom att snabbspola med medlyssning. Indexmarkeringar kan inte placeras på filer som skapats med andra enheter än denna diktafon, men tillfälliga markeringar kan placeras i stället för att tillfälligt komma ihåg önskade platser. Uppspelnings- Uppspelnings- Om begränsningarna för snabb uppspelning Normal funktion kanske inte är tillgänglig beroende på samplingsfrekvensen och bithastigheten för filen som ska spelas upp. I så fall minskar du hastigheten för snabb uppspelning. Precis som vid uppspelning med normal hastighet, kan du stoppa uppspelningen, snabbspola en fil med ljud eller lägga in indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar både vid långsam uppspelning och snabb uppspelning. Lägena för långsam uppspelning eller snabb uppspelning är tillgängliga även om [Röstfilter] (endast VN-406PC) ( s.32) är inställt. 1 Medan diktafonen är i inspelningsläget eller uppspelningsläget trycker du på och håller ned FOLDER/INDEX-knappen. När indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen har infogats, fortsätter inspelningen eller uppspelningen så att du kan infoga indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar på andra platser på ett liknande sätt. Index 08 Ställ in 22

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Behåll anvisningarna

Läs mer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs följande anvisningar för information om hur du använder produkten

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS- Digital portastudio BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SE Tack för att du valde Olympus digitala portastudio.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING Inledning Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen som relaterar till produktnamn och modellnummer. Stor omsorg har lagts

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC.

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON WS-833 WS-832 WS-831 Komma igång Spelar in Spela upp FM-radio Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS-20M Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner 4-265-824-52(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundfunktioner Andra inspelningsfunktioner Andra uppspelningsfunktioner Redigera filer Lyssna på FM-radio Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER. DS-5000 DS-5000iD SE INSTRUKTIONER

DIGITAL VOICE RECORDER. DS-5000 DS-5000iD SE INSTRUKTIONER Introduktion Innehållet i detta dokument kan komma att ändras i framtiden utan föregående meddelande. Kontakta vår kundtjänst för att få den senaste informationen vad gäller produktnamn och modellnummer.

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer