DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in.

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Bilderna av skärmen och diktafonen som visas i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet i detta dokument har sammanställts med yttersta noggrannhet, men om du trots det hittar någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningstekniken är licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion Innehållsförteckning... 3 Säkerhetsföreskrifter... 4 Att observera beträffande användningsmiljön... 4 Hantera diktafonen... 5 Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Komma igång Huvudfunktioner... 7 Identifikation av delar... 8 Display (LCD-panel)... 9 Strömförsörjning...10 Sätta i batterier...10 Slå på/stänga av strömmen...11 Knapplås (HOLD)...11 Ställa in tid och datum [Tid och datum]...12 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort...13 Sätta i ett microsd-kort...13 Mata ut ett microsd-kort...14 Välja mappar och filer...15 Söka efter en fil Om inspelning Inspelnings Ändra inspelningstyp [Inspeln scen]...17 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Om uppspelning Uppspelnings Växla uppspelningshastighet...21 Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt Radering Menyinställning Metod för menyinställning File Menu Rec Menu Play Menu LCD/Sound Menu Device Menu Använda diktafonen med en dator Datormiljö...37 Ansluta till en dator...37 Koppla bort från datorn Övrig information Felsökning Tillbehör (medföljer ej) Specifikationer Teknisk hjälp och support

4 4 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna handbok noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. f Fara Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. f Varning Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall. f Se upp Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data. Att observera beträffande användningsmiljön För att skydda högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras. Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare. På sandiga eller dammiga platser. Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen. På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer. Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/ elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TVapparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen bort från sådan utrustning. Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten.

5 Säkerhetsföreskrifter Varning gällande dataförlust: Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Hantera diktafonen f Varning: Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser. Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen. Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador: 1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning. 2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar. 3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar. Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd endast microsd-/ microsdhc-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort. Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller bil). f Se upp: Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den. Ta aldrig bort batterierna med dina bara händer eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer. Var försiktig med remmen. Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer. Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda. Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador. Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer. Var uppmärksam på följande: När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm. Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig. På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på diktafonens hölje bli lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. 5

6 Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador. f Fara: Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier. Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm. Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc. Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård. f Varning: Förvara alltid batterierna torrt. Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt. Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer. Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen. Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. f Se upp: Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att bevara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter. 6

7 Huvudfunktioner Komma igång s Stödjer många olika inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) ( s.29). * Endast VN-406PC s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet. Förut internminnet kan du även spela in på ett microsd-kort (endast VN-406PC) ( s.13). s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.30). s Lågpassfiltret minimerar brus från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning ( s.29). s Diktafonen har ett röstfilter som spärrar toner med låga och höga frekvenser vid normal, snabb eller långsam uppspelning och ger en klar ljuduppspelning (endast VN-406PC) ( s.32). s Den har en funktion för inställning av olika inspelningsförhållanden beroende på typ av användning ( s.31). s Enheten har en kalendersökningsfunktion vilket är praktiskt för att söka efter filer (endast VN-406PC) ( s.15). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.23, s.32). s Det går att dela en fil (MP3) som har spelats in med diktafonen i två filer (endast VN-406PC) ( s.28). s Med hjälp av indexmarkeringar och tillfälliga markeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.22). s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.21). s Displaytexten är större för att göra den enklare att läsa. Det går även att minska textstorleken om du vill. s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. 1 Huvudfunktioner 7

8 Identifikation av delar * & ( 1 Identifikation av delar ^ % $ # Inbyggd mikrofon 2 MIC-uttag (mikrofonuttag) 3 EAR-uttag (Hörlurar) 4 CALENDAR/SCENE-knapp*1 SCENE-knapp*2 5 Kortlucka*1 6 LED-indikatorlampa 7 Inbyggd högtalare 8 +-knapp 9 REC (s)-knapp (inspelning) 0 9-knapp! -knapp q - = # ERASE-knapp $ `OK-knapp % 0-knapp ^ STOP (4)-knapp & MENU-knapp * Display (LCD-panel) ( Stativ ) POWER/HOLD-omkopplare - USB-anslutning = Batterilucka q Fäste för rem *1 Endast VN-406PC *2 Endast VN-405PC ) 8 Använd stativet vid behov. Ta bort skärmskyddet på displayen.

9 Identifikation av delar Display (LCD-panel) Det går att ändra teckenstorleken som visas på skärmen. Se»[Fontstorlek]» ( s.33). När [Fontstorlek] är inställt på [Stor] Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 2 Indikator för inspelningsmedia*1 [ ] [l]: Inbyggt flashminne [m]: microsd-kort Mappindikator 3 Indikator för diktafonens status [ ] (K): Inspelningsindikator [ ] ( ): Pausindikator [ ] (L): Stoppindikator [ ] ( ): Uppspelningsindikator (N): Indikator för snabb uppspelning (M): Indikator för långsam uppspelning [ ] (ß): Indikator för snabbspolning framåt [ ] ( ): Bakåtspolningsindikator 4 Förfluten inspelningstid, Förfluten uppspelningstid När [Fontstorlek] är inställt på [Liten] ! 5 Visning av symboler [?]: Inspelningsnivå [û]: VCVA [0]: Lågpassfilter [$]: Röstfilter*1 [ ] [ ]: Uppspelningsläge 6 Indikator för inspelningsläge 7 Batteriindikator 8 Fillåsindikator 9 Återstående inspelningstid, Fillängd 0 Aktuellt filnamn*2! Indikator för återstående minne*2, Stapelindikator för Inspelningsdatum och -tid*2 1 Identifikation av delar *1 Endast VN-406PC *2 Dessa alternativ visas endast när [Fontstorlek] är inställt på [Liten]. 9

10 Strömförsörjning Sätta i batterier 1 Tryck lätt på pilen och skjut batterilocket så att det öppnas. 3 Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den riktningen A. 1 Strömförsörjning Batteriindikator 2 Sätt i ett batteri med polerna, = och -, rättvända. När [ ] visas på displayen ska du snarast möjligt byta ut batterierna. När batterierna är för svaga, visas [ ] och [Batterinivå låg] på displayen och diktafonen stängs av. Använd endast alkaliska AAA-batterier när du byter batterier. Ta ut batterierna om du inte ska använda diktafonen under en längre tid. 10

11 Strömförsörjning Knapplås (HOLD) Slå på/stänga av strömmen Slå på strömmen När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning. Stänga av strömmen Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning och håll i 0,5 sekunder eller längre. Funktionen för att återuppta inspelning kommer ihåg stoppläget från innan strömmen stängdes av. Strömsparläge Om diktafonen är påslagen och stoppad i 5 minuter eller längre, går den in i strömsparläge och displayen stängs av. Avsluta strömsparläge genom att trycka på en valfri knapp. Ställ in diktafonen i HOLD-läge (A) Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till [Håll]-läget. C A B När [Håll] visas på displayen ställs diktafonen i HOLD-läget. Håll Inaktivera HOLD-läget (B) Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till c-läget. Om du trycker på någon knapp i HOLDläget visas tiden under två sekunder, men inga inställningar ändras på diktafonen. Om HOLD aktiveras under uppspelning (inspelning) kan inga åtgärder utföras men uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet förblir oförändrat (när uppspelningen är avslutad eller inspelningen har avbrutits på grund av att minnet är slut, stoppar den). 1 Strömförsörjning/Knapplås (HOLD) 11

12 Ställa in tid och datum [Tid och datum] Om du i förväg ställer in tid och datum, sparas automatiskt informationen om när filen spelades in, för varje fil. Genom att i förväg ställa in tid och datum förenklas filhanteringen. 3 Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in övriga alternativ. Tid och datum 1 Ställa in tid och datum 12 När du sätter i batterier första gången eller varje gång du byter batterier, blinkar»hour»-indikatorn. Tid och datum 1 Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja objekt som ska ställas in. Välj mellan alternativen»hour»,»minute»,»year»,»month» och»day» med en blinkande punkt. 2 Tryck på knappen + eller för att ställa in. 9 Knappen eller 0 : Flytta till föregående/efterföljande värde. Knappen + eller : Ändra värdet. Du kan välja mellan 12- och 24- timmars visning genom att trycka på FOLDER/INDEX-knappen när du ställer in timmar och minuter. Du kan välja ordningen för»month»,»day» och»year» genom att trycka på FOLDER/INDEX-knappen när du ställer in dem. 4 Tryck på `OK-knappen för att slutföra inställningen. Klockan startar från det inställda datumet och tiden. Tryck på `OKknappen enligt tidssignalen. Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställts in upp till den punkten. Tryck och håll ned STOP (4)-knappen medan diktafonen är i stoppläge, för att visa [Tid & Datum] och [Återstående]. Ändra tiden och datumet Välj [Tid och datum] i [Apparatmeny]. Se»[Metod för menyinställning]» ( s.26).

13 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort För VN-406PC:»microSD» som anges i bruksanvisningen avser både microsd och microsdhc. Med denna diktafon kan du, förutom att spara data i internminnet, även spara data på ett microsd-kort. Sätta i ett microsd-kort 1 Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet. 2 Vänd microsd-kortet åt rätt håll och sätt in det i kortplatsen så som visas i bilden. Håll microsd-kortet rakt när det förs in. Om microsd-kortet förs in åt fel håll eller vinklat kan kontaktområdet skadas eller så kan microsd-kortet fastna. Om microsd-kortet inte förs in hela vägen tills det klickar kan kanske inga data skrivas på det. 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. När du sätter i microsd-kortet visas fönstret för byte av inspelningsmedia. 4 Tryck på + eller och välj [Ja] för att spela in på ett microsd-kort. Byt till microsd Card? Ja Nej 1 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 5 Tryck på `OK-knappen för slutföra inställningen. Byt till microsd Card? microsd kort Valt 13

14 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 1 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 14 Det går att växla så att inspelningen görs på internminnet ( s.34). I vissa fall kan diktafonen inte känna igen microsd-kort som har formaterats (initierats) av en annan enhet, till exempel en dator. Se till att formatera microsdkort med diktafonen innan du använder dem ( s.35). Mata ut ett microsd-kort 1 Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet. 2 Tryck in microsd-kortet så att det frigörs och låt det matas ut delvis. microsd-minneskortet sticker nu ut från kortplatsen och kan tas bort. Om du matar ut microsd-kortet när [Minnesval] är inställt på [microsd Card], ändras det automatiskt till [Inbyggt minne Valt]. Inbyggt minne Valt 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. Om du släpper fingertrycket snabbt efter att microsd-kortet har tryckts in kan det få kortet att matas ut med kraft från kortplatsen. Vissa microsd-kort eller microsdhckortet kanske inte känns igen korrekt beroende på kortets tillverkare eller typ av kort på grund av kompatibilitetsproblem med denna diktafon. På Olympus webbplats finns en lista över microsd-kort som har bekräftats fungera med denna diktafon under de förhållanden som rekommenderas av Olympus. Webbplatsen introducerar tillverkare och typer av microsd-kort som bekräftats vara kompatibla. Observera emellertid att detta inte är en garanti är att dessa microsd-kort kommer att fungera. Vissa microsd-kort kanske inte känns igen korrekt på grund av omständigheter som ändringar av tillverkarens specifikationer. Om microsd-kortet inte kan identifieras tar du bort det och sätter tillbaka det igen för att se om diktafonen kan identifiera det. Läs alltid anvisningarna som följer med ditt microsd-kort före användning. Bearbetningshastigheten kan vara långsammare med vissa typer av microsd-kort. Prestandan vid bearbetning kan även vara försämrad på grund av upprepad skrivning och radering. Formatera om microsd-kortet om detta inträffar ( s.35). Inte alla funktioner garanteras för microsd-kort som har bekräftats fungera.

15 Välja mappar och filer Diktafonen innehåller fem mappar, [&], ['], [(], [)] och [*]. Varje mapp kan lagra upp till 200 filer. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på FOLDER/INDEXknappen. Mappen ändras varje gång du trycker på FOLDER/INDEX-knappen. a b Söka efter en fil a Mappindikator b Aktuellt filnummer 2 Tryck på 9 eller 0 för att välja en fil. 2 Tryck på +,, 9 eller 0 för att välja datumet. c S M T O T F L c Valt datum 9Knapparna, 0 : Flytta till föregående/efterföljande dag. Knapparna +, : Flytta till föregående/efterföljande vecka. Datum som innehåller inspelade filer visas understrukna. 3 Tryck på `OK-knappen. Filer som spelats in på det datum som är valt visas i en lista. 1 Välja mappar och filer För VN-406PC: Du kan söka efter röstfiler enligt det datum då de spelades in. Om du bara kommer ihåg datumet kan du snabbt hitta en fil även om du glömmer vilken mapp den finns i. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på CALENDAR/SCENEknappen. 4 Tryck på + eller för att välja en fil. 5 Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen. a b S M T O T F L a Aktuellt datum b Datum när en fil spelades in Stöder inte visning av nationella helgdagar. 15

16 Om inspelning 2 16 Inspelnings- Inspelnings- Innan du börja spela in väljer du en av mapparna [&] till [*]. Dessa fem mappar kan användas för skilja mellan olika typer av inspelningar, till exempel kan [&]-mappen användas till att lagra privat information, medan [']-mappen används för att lagra affärsinformation. 1 Välj inspelningsmappen ( s.15). 2 Tryck på REC (s)-knappen för att starta inspelningen. Vrid stereomikrofonen i riktning mot den källa som ska spelas in. a b c a Indikator för inspelningsläge b Förfluten inspelningstid c Återstående inspelningstid [Insp.läge] kan inte ändras i läget för inspelningsstandby eller medan du spelar in. Gör denna inställning medan diktafonen är i stoppläge ( s.29). 3 Tryck på STOP (4)-knappen för att avbryta inspelningen. d d Filens längd För att säkerställa att du får med början av inspelningen ska du börja spela in efter att du ser att displayen och LEDindikatorn är tända. När återstående inspelningstid är mindre än 60 sekunder börjar LED-indikatorn att blinka. När inspelningstiden minskar till 30 eller 10 sekunder blinkar lampan snabbare. [Folder full] visas när det inte går att spela in mera. Välj en annan mapp eller ta bort onödiga filer innan du spelar in ( s.25). [Minnet Fullt] visas när minnet är fullt. Ta bort onödiga filer innan du fortsätter spela in ( s.25). För VN-406PC: När det finns ett microsd-kort i diktafonen, ska du alltid kontrollera att du har aktiverat det inspelningsmedia du vill använda, genom att ställa in antingen [Internt minne] eller [microsd Card] så att inga misstag uppstår ( s.34). Om du gör en inspelning i något av stereolägena ([192 kbps] eller [128 kbps]), görs inspelningen med den inbyggda mikrofonen i mono och samma ljud spelas in på både vänster kanal (Lch) och höger kanal (Rch).

17 Paus Medan diktafonen är i inspelningsläget trycker du på REC (s)-knappen. Ändra inspelningstyp [Inspeln scen] Det är enkelt att ändra inspelningsinställningarna genom att välja den typ som bäst överensstämmer med hur du ska använda diktafonen ( s.31). Diktafonen stoppar om den lämnas i pausläge i mer än 60 minuter. 4 Återuppta inspelning: Tryck på REC (s)-knappen en gång till. Inspelningen återupptas vid den punkt där den avbröts. Snabbt kontrollera det inspelade innehållet Medan diktafonen är i inspelningsläget, trycker du på `OK-knappen. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på CALENDAR/SCENEknappen och håller den. För VN-405PC: Medan diktafonen är i stoppläget trycker du på SCENE-knappen. Scen Välj 2 Inspelnings- Inspelnings- Konferens 2 Tryck på + eller för att välja inspelningstyp. 3 Tryck på `OK-knappen. Inspelningen stoppar och filen som precis spelades in kommer att spelas upp. 17

18 Inspelnings- Inspelnings- 2 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Externa mikrofoner eller andra enheter kan anslutas och ljudet kan spelas in. Koppla inte in och ut enheter till diktafonens uttag medan den spelar in. Anslut en extern mikrofon till MICuttaget på diktafonen. För VN-406PC: Om en extern monomikrofon används när [Insp.läge] är inställt på stereoinspelning spelas ljudet endast in på L-kanalen ( s.29). Till MIC-uttag 18 Den inbyggda mikrofonen kopplas ur när en extern mikrofon ansluts till diktafonens MIC-uttag. Mikrofoner som stöder spänningsmatning via kabeln kan också användas. När en extern enhet är ansluten, ska du göra en testinspelning och justera utnivån för den externa enheten. När du använda externa mikrofoner kan mikrofonsladden orsaka brus om den är placerad för nära diktafonens display. Om den externa monomikrofonen används medan [Insp.läge] är inställt på monoinspelning, går det bara att spela in ljud på L-kanalen ( s.29).

19 Uppspelnings- Uppspelnings- Om uppspelning 4 Tryck på STOP (4)-knappen när du vill stoppa uppspelningen. Detta stoppar filen som spelas upp mitt i. När återuppta-funktionen (resume) är aktiverad, lagras stoppläget, även om strömmen stängs av. Nästa gång strömmen sätts på, kan uppspelningen återupptas från det registrerade stoppläget. 3 1 Välj filen som ska spelas upp i mappen där den finns ( s.15). 2 Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen. Uppspelning med hörlurar Hörlurarna kan anslutas till diktafonens EAR-uttag för att lyssna med. När hörlurarna används är diktafonens högtalare avstängd. a b c a Mappindikator b Förfluten uppspelningstid c Filens längd Till EAR-uttaget 3 Tryck på + eller för att justera till en behaglig volym för att lyssna. Volym 15 Volymen kan justeras från [00] till [30]. För att undvika att irritera öronen sätter du i hörlurskontakten efter att volymnivån har sänkts. När du lyssnar med hörlurarna under uppspelning ska du inte höja volymen för mycket. Det kan orsaka hörselskador och försämring av hörselförmågan. 19

20 Uppspelnings- Snabbspolning framåt och bakåt Hitta början av en fil 3 Uppspelnings- Tryck och håll 9 eller 0 medan diktafonen är i stoppläge. Om du släpper 9 eller 0 stoppar den. Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen från den punkt där den stoppades. Tryck och håll 9 eller 0 medan diktafonen är i uppspelningsläge. När du släpper 9 0 återupptar diktafonen normal uppspelning. Om det finns en indexmarkering eller tillfällig markering mitt i filen stoppar diktafonen vid det stället ( s.22). 9: Om du håller 9 intryckt snabbspolar diktafonen till nästa fil. 0: Om du håller 0 intryckt snabbspolar diktafonen bakåt till föregående fil. Medan diktafonen är stoppad eller i uppspelningsläget trycker du på och håller 9. Diktafonen går till början av nästa fil. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den aktuella filen. Medan diktafonen är i stoppläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den föregående filen. Om diktafonen är i mitten av filen återgår den till början av filen. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du två gånger på 0. Diktafonen går till början av den föregående filen. 20

21 När du försöker hoppa till början av en fil under uppspelning startar diktafonen uppspelningen från indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen om sådana är registrerade. Om du utför funktionen medan diktafonen är stoppad hoppar du till början av filen ( s.22). När [Skip space] är inställt på något annat än [Hoppa över fil], hoppar diktafonen framåt/bakåt den angivna tiden och startar därefter uppspelningen ( s.32). Om musikfiler Om diktafonen inte kan spela upp musikfiler som har överförts till den, ska du kontrollera att filernas samplingsfrekvens och bithastighet är i det område där uppspelning är möjligt. Nedan anges de kombinationer av samplingsfrekvens och bithastighet för musikfiler som diktafonen kan spela upp. Filformat MP3-format* WMA-format Uppspelnings- Samplingsfrekvens MPEG1 Layer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 16 khz, 22,05 khz, 24 khz 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bithastighet Från 8 kbps upp till 320 kbps Från 5 kbps upp till 320 kbps * Endast VN-406PC MP3-filer med variabel bithastighet (i vilka omvandlingsbithastigheten kan variera) kanske inte kan spelas upp på rätt sätt. Även om filformatet är kompatibelt för uppspelning på denna diktafon stöder den inte alla kodomvandlare. Växla uppspelningshastighet Ändra hastigheten beroende på situationen, t ex för att lyssna på innehållet i ett möte med snabb hastighet eller lyssna på avsnitt i en språklektion som du inte kunde höra, med en långsam hastighet. 1 Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker du på `OK. 2 Tryck på + eller för att välja uppspelningshastighet. Uppspelningsx0,6 Spela upp [x1,0 Spela upp] (Normal uppspelning): Uppspelning med normal hastighet. [x0,5 Spela upp] [x0,9 Spela upp] (Långsam uppspelning): Uppspelningshastigheten sänks. [x1,1 Spela upp] [x2,0 Spela upp] (Snabb uppspelning): Uppspelningshastigheten ökar. 3 21

22 3 3 Tryck på `OK-knappen. Även om uppspelningen avbryts, sparas den förändrade uppspelningshastigheten. Nästa uppspelning görs med den hastigheten. Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering Om det finns indexmarkeringar och tillfälliga markeringar i filen, kan du snabbt hitta en position som du vill lyssna på genom att snabbspola framåt eller bakåt eller genom att snabbspola med medlyssning. Indexmarkeringar kan inte placeras på filer som skapats med andra enheter än denna diktafon, men tillfälliga markeringar kan placeras i stället för att tillfälligt komma ihåg önskade platser. Uppspelnings- Uppspelnings- Om begränsningarna för snabb uppspelning Normal funktion kanske inte är tillgänglig beroende på samplingsfrekvensen och bithastigheten för filen som ska spelas upp. I så fall minskar du hastigheten för snabb uppspelning. Precis som vid uppspelning med normal hastighet, kan du stoppa uppspelningen, snabbspola en fil med ljud eller lägga in indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar både vid långsam uppspelning och snabb uppspelning. Lägena för långsam uppspelning eller snabb uppspelning är tillgängliga även om [Röstfilter] (endast VN-406PC) ( s.32) är inställt. 1 Medan diktafonen är i inspelningsläget eller uppspelningsläget trycker du på och håller ned FOLDER/INDEX-knappen. När indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen har infogats, fortsätter inspelningen eller uppspelningen så att du kan infoga indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar på andra platser på ett liknande sätt. Index 08 Ställ in 22

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Bruksanvisning Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-527-92(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida.

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer