DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in.

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Bilderna av skärmen och diktafonen som visas i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet i detta dokument har sammanställts med yttersta noggrannhet, men om du trots det hittar någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningstekniken är licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion Innehållsförteckning... 3 Säkerhetsföreskrifter... 4 Att observera beträffande användningsmiljön... 4 Hantera diktafonen... 5 Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Komma igång Huvudfunktioner... 7 Identifikation av delar... 8 Display (LCD-panel)... 9 Strömförsörjning...10 Sätta i batterier...10 Slå på/stänga av strömmen...11 Knapplås (HOLD)...11 Ställa in tid och datum [Tid och datum]...12 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort...13 Sätta i ett microsd-kort...13 Mata ut ett microsd-kort...14 Välja mappar och filer...15 Söka efter en fil Om inspelning Inspelnings Ändra inspelningstyp [Inspeln scen]...17 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Om uppspelning Uppspelnings Växla uppspelningshastighet...21 Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt Radering Menyinställning Metod för menyinställning File Menu Rec Menu Play Menu LCD/Sound Menu Device Menu Använda diktafonen med en dator Datormiljö...37 Ansluta till en dator...37 Koppla bort från datorn Övrig information Felsökning Tillbehör (medföljer ej) Specifikationer Teknisk hjälp och support

4 4 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna handbok noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. f Fara Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. f Varning Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall. f Se upp Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data. Att observera beträffande användningsmiljön För att skydda högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras. Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare. På sandiga eller dammiga platser. Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen. På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer. Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/ elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TVapparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen bort från sådan utrustning. Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten.

5 Säkerhetsföreskrifter Varning gällande dataförlust: Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Hantera diktafonen f Varning: Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser. Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen. Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador: 1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning. 2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar. 3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar. Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd endast microsd-/ microsdhc-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort. Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller bil). f Se upp: Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den. Ta aldrig bort batterierna med dina bara händer eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer. Var försiktig med remmen. Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer. Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda. Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador. Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer. Var uppmärksam på följande: När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm. Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig. På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på diktafonens hölje bli lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. 5

6 Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador. f Fara: Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier. Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm. Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc. Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård. f Varning: Förvara alltid batterierna torrt. Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt. Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer. Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen. Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. f Se upp: Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att bevara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter. 6

7 Huvudfunktioner Komma igång s Stödjer många olika inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) ( s.29). * Endast VN-406PC s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet. Förut internminnet kan du även spela in på ett microsd-kort (endast VN-406PC) ( s.13). s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.30). s Lågpassfiltret minimerar brus från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning ( s.29). s Diktafonen har ett röstfilter som spärrar toner med låga och höga frekvenser vid normal, snabb eller långsam uppspelning och ger en klar ljuduppspelning (endast VN-406PC) ( s.32). s Den har en funktion för inställning av olika inspelningsförhållanden beroende på typ av användning ( s.31). s Enheten har en kalendersökningsfunktion vilket är praktiskt för att söka efter filer (endast VN-406PC) ( s.15). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.23, s.32). s Det går att dela en fil (MP3) som har spelats in med diktafonen i två filer (endast VN-406PC) ( s.28). s Med hjälp av indexmarkeringar och tillfälliga markeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.22). s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.21). s Displaytexten är större för att göra den enklare att läsa. Det går även att minska textstorleken om du vill. s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. 1 Huvudfunktioner 7

8 Identifikation av delar * & ( 1 Identifikation av delar ^ % $ # Inbyggd mikrofon 2 MIC-uttag (mikrofonuttag) 3 EAR-uttag (Hörlurar) 4 CALENDAR/SCENE-knapp*1 SCENE-knapp*2 5 Kortlucka*1 6 LED-indikatorlampa 7 Inbyggd högtalare 8 +-knapp 9 REC (s)-knapp (inspelning) 0 9-knapp! -knapp q - = # ERASE-knapp $ `OK-knapp % 0-knapp ^ STOP (4)-knapp & MENU-knapp * Display (LCD-panel) ( Stativ ) POWER/HOLD-omkopplare - USB-anslutning = Batterilucka q Fäste för rem *1 Endast VN-406PC *2 Endast VN-405PC ) 8 Använd stativet vid behov. Ta bort skärmskyddet på displayen.

9 Identifikation av delar Display (LCD-panel) Det går att ändra teckenstorleken som visas på skärmen. Se»[Fontstorlek]» ( s.33). När [Fontstorlek] är inställt på [Stor] Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 2 Indikator för inspelningsmedia*1 [ ] [l]: Inbyggt flashminne [m]: microsd-kort Mappindikator 3 Indikator för diktafonens status [ ] (K): Inspelningsindikator [ ] ( ): Pausindikator [ ] (L): Stoppindikator [ ] ( ): Uppspelningsindikator (N): Indikator för snabb uppspelning (M): Indikator för långsam uppspelning [ ] (ß): Indikator för snabbspolning framåt [ ] ( ): Bakåtspolningsindikator 4 Förfluten inspelningstid, Förfluten uppspelningstid När [Fontstorlek] är inställt på [Liten] ! 5 Visning av symboler [?]: Inspelningsnivå [û]: VCVA [0]: Lågpassfilter [$]: Röstfilter*1 [ ] [ ]: Uppspelningsläge 6 Indikator för inspelningsläge 7 Batteriindikator 8 Fillåsindikator 9 Återstående inspelningstid, Fillängd 0 Aktuellt filnamn*2! Indikator för återstående minne*2, Stapelindikator för Inspelningsdatum och -tid*2 1 Identifikation av delar *1 Endast VN-406PC *2 Dessa alternativ visas endast när [Fontstorlek] är inställt på [Liten]. 9

10 Strömförsörjning Sätta i batterier 1 Tryck lätt på pilen och skjut batterilocket så att det öppnas. 3 Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den riktningen A. 1 Strömförsörjning Batteriindikator 2 Sätt i ett batteri med polerna, = och -, rättvända. När [ ] visas på displayen ska du snarast möjligt byta ut batterierna. När batterierna är för svaga, visas [ ] och [Batterinivå låg] på displayen och diktafonen stängs av. Använd endast alkaliska AAA-batterier när du byter batterier. Ta ut batterierna om du inte ska använda diktafonen under en längre tid. 10

11 Strömförsörjning Knapplås (HOLD) Slå på/stänga av strömmen Slå på strömmen När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning. Stänga av strömmen Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning och håll i 0,5 sekunder eller längre. Funktionen för att återuppta inspelning kommer ihåg stoppläget från innan strömmen stängdes av. Strömsparläge Om diktafonen är påslagen och stoppad i 5 minuter eller längre, går den in i strömsparläge och displayen stängs av. Avsluta strömsparläge genom att trycka på en valfri knapp. Ställ in diktafonen i HOLD-läge (A) Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till [Håll]-läget. C A B När [Håll] visas på displayen ställs diktafonen i HOLD-läget. Håll Inaktivera HOLD-läget (B) Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till c-läget. Om du trycker på någon knapp i HOLDläget visas tiden under två sekunder, men inga inställningar ändras på diktafonen. Om HOLD aktiveras under uppspelning (inspelning) kan inga åtgärder utföras men uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet förblir oförändrat (när uppspelningen är avslutad eller inspelningen har avbrutits på grund av att minnet är slut, stoppar den). 1 Strömförsörjning/Knapplås (HOLD) 11

12 Ställa in tid och datum [Tid och datum] Om du i förväg ställer in tid och datum, sparas automatiskt informationen om när filen spelades in, för varje fil. Genom att i förväg ställa in tid och datum förenklas filhanteringen. 3 Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in övriga alternativ. Tid och datum 1 Ställa in tid och datum 12 När du sätter i batterier första gången eller varje gång du byter batterier, blinkar»hour»-indikatorn. Tid och datum 1 Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja objekt som ska ställas in. Välj mellan alternativen»hour»,»minute»,»year»,»month» och»day» med en blinkande punkt. 2 Tryck på knappen + eller för att ställa in. 9 Knappen eller 0 : Flytta till föregående/efterföljande värde. Knappen + eller : Ändra värdet. Du kan välja mellan 12- och 24- timmars visning genom att trycka på FOLDER/INDEX-knappen när du ställer in timmar och minuter. Du kan välja ordningen för»month»,»day» och»year» genom att trycka på FOLDER/INDEX-knappen när du ställer in dem. 4 Tryck på `OK-knappen för att slutföra inställningen. Klockan startar från det inställda datumet och tiden. Tryck på `OKknappen enligt tidssignalen. Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställts in upp till den punkten. Tryck och håll ned STOP (4)-knappen medan diktafonen är i stoppläge, för att visa [Tid & Datum] och [Återstående]. Ändra tiden och datumet Välj [Tid och datum] i [Apparatmeny]. Se»[Metod för menyinställning]» ( s.26).

13 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort För VN-406PC:»microSD» som anges i bruksanvisningen avser både microsd och microsdhc. Med denna diktafon kan du, förutom att spara data i internminnet, även spara data på ett microsd-kort. Sätta i ett microsd-kort 1 Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet. 2 Vänd microsd-kortet åt rätt håll och sätt in det i kortplatsen så som visas i bilden. Håll microsd-kortet rakt när det förs in. Om microsd-kortet förs in åt fel håll eller vinklat kan kontaktområdet skadas eller så kan microsd-kortet fastna. Om microsd-kortet inte förs in hela vägen tills det klickar kan kanske inga data skrivas på det. 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. När du sätter i microsd-kortet visas fönstret för byte av inspelningsmedia. 4 Tryck på + eller och välj [Ja] för att spela in på ett microsd-kort. Byt till microsd Card? Ja Nej 1 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 5 Tryck på `OK-knappen för slutföra inställningen. Byt till microsd Card? microsd kort Valt 13

14 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 1 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort 14 Det går att växla så att inspelningen görs på internminnet ( s.34). I vissa fall kan diktafonen inte känna igen microsd-kort som har formaterats (initierats) av en annan enhet, till exempel en dator. Se till att formatera microsdkort med diktafonen innan du använder dem ( s.35). Mata ut ett microsd-kort 1 Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet. 2 Tryck in microsd-kortet så att det frigörs och låt det matas ut delvis. microsd-minneskortet sticker nu ut från kortplatsen och kan tas bort. Om du matar ut microsd-kortet när [Minnesval] är inställt på [microsd Card], ändras det automatiskt till [Inbyggt minne Valt]. Inbyggt minne Valt 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. Om du släpper fingertrycket snabbt efter att microsd-kortet har tryckts in kan det få kortet att matas ut med kraft från kortplatsen. Vissa microsd-kort eller microsdhckortet kanske inte känns igen korrekt beroende på kortets tillverkare eller typ av kort på grund av kompatibilitetsproblem med denna diktafon. På Olympus webbplats finns en lista över microsd-kort som har bekräftats fungera med denna diktafon under de förhållanden som rekommenderas av Olympus. Webbplatsen introducerar tillverkare och typer av microsd-kort som bekräftats vara kompatibla. Observera emellertid att detta inte är en garanti är att dessa microsd-kort kommer att fungera. Vissa microsd-kort kanske inte känns igen korrekt på grund av omständigheter som ändringar av tillverkarens specifikationer. Om microsd-kortet inte kan identifieras tar du bort det och sätter tillbaka det igen för att se om diktafonen kan identifiera det. Läs alltid anvisningarna som följer med ditt microsd-kort före användning. Bearbetningshastigheten kan vara långsammare med vissa typer av microsd-kort. Prestandan vid bearbetning kan även vara försämrad på grund av upprepad skrivning och radering. Formatera om microsd-kortet om detta inträffar ( s.35). Inte alla funktioner garanteras för microsd-kort som har bekräftats fungera.

15 Välja mappar och filer Diktafonen innehåller fem mappar, [&], ['], [(], [)] och [*]. Varje mapp kan lagra upp till 200 filer. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på FOLDER/INDEXknappen. Mappen ändras varje gång du trycker på FOLDER/INDEX-knappen. a b Söka efter en fil a Mappindikator b Aktuellt filnummer 2 Tryck på 9 eller 0 för att välja en fil. 2 Tryck på +,, 9 eller 0 för att välja datumet. c S M T O T F L c Valt datum 9Knapparna, 0 : Flytta till föregående/efterföljande dag. Knapparna +, : Flytta till föregående/efterföljande vecka. Datum som innehåller inspelade filer visas understrukna. 3 Tryck på `OK-knappen. Filer som spelats in på det datum som är valt visas i en lista. 1 Välja mappar och filer För VN-406PC: Du kan söka efter röstfiler enligt det datum då de spelades in. Om du bara kommer ihåg datumet kan du snabbt hitta en fil även om du glömmer vilken mapp den finns i. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på CALENDAR/SCENEknappen. 4 Tryck på + eller för att välja en fil. 5 Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen. a b S M T O T F L a Aktuellt datum b Datum när en fil spelades in Stöder inte visning av nationella helgdagar. 15

16 Om inspelning 2 16 Inspelnings- Inspelnings- Innan du börja spela in väljer du en av mapparna [&] till [*]. Dessa fem mappar kan användas för skilja mellan olika typer av inspelningar, till exempel kan [&]-mappen användas till att lagra privat information, medan [']-mappen används för att lagra affärsinformation. 1 Välj inspelningsmappen ( s.15). 2 Tryck på REC (s)-knappen för att starta inspelningen. Vrid stereomikrofonen i riktning mot den källa som ska spelas in. a b c a Indikator för inspelningsläge b Förfluten inspelningstid c Återstående inspelningstid [Insp.läge] kan inte ändras i läget för inspelningsstandby eller medan du spelar in. Gör denna inställning medan diktafonen är i stoppläge ( s.29). 3 Tryck på STOP (4)-knappen för att avbryta inspelningen. d d Filens längd För att säkerställa att du får med början av inspelningen ska du börja spela in efter att du ser att displayen och LEDindikatorn är tända. När återstående inspelningstid är mindre än 60 sekunder börjar LED-indikatorn att blinka. När inspelningstiden minskar till 30 eller 10 sekunder blinkar lampan snabbare. [Folder full] visas när det inte går att spela in mera. Välj en annan mapp eller ta bort onödiga filer innan du spelar in ( s.25). [Minnet Fullt] visas när minnet är fullt. Ta bort onödiga filer innan du fortsätter spela in ( s.25). För VN-406PC: När det finns ett microsd-kort i diktafonen, ska du alltid kontrollera att du har aktiverat det inspelningsmedia du vill använda, genom att ställa in antingen [Internt minne] eller [microsd Card] så att inga misstag uppstår ( s.34). Om du gör en inspelning i något av stereolägena ([192 kbps] eller [128 kbps]), görs inspelningen med den inbyggda mikrofonen i mono och samma ljud spelas in på både vänster kanal (Lch) och höger kanal (Rch).

17 Paus Medan diktafonen är i inspelningsläget trycker du på REC (s)-knappen. Ändra inspelningstyp [Inspeln scen] Det är enkelt att ändra inspelningsinställningarna genom att välja den typ som bäst överensstämmer med hur du ska använda diktafonen ( s.31). Diktafonen stoppar om den lämnas i pausläge i mer än 60 minuter. 4 Återuppta inspelning: Tryck på REC (s)-knappen en gång till. Inspelningen återupptas vid den punkt där den avbröts. Snabbt kontrollera det inspelade innehållet Medan diktafonen är i inspelningsläget, trycker du på `OK-knappen. 1 Medan diktafonen är stoppad trycker du på CALENDAR/SCENEknappen och håller den. För VN-405PC: Medan diktafonen är i stoppläget trycker du på SCENE-knappen. Scen Välj 2 Inspelnings- Inspelnings- Konferens 2 Tryck på + eller för att välja inspelningstyp. 3 Tryck på `OK-knappen. Inspelningen stoppar och filen som precis spelades in kommer att spelas upp. 17

18 Inspelnings- Inspelnings- 2 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Externa mikrofoner eller andra enheter kan anslutas och ljudet kan spelas in. Koppla inte in och ut enheter till diktafonens uttag medan den spelar in. Anslut en extern mikrofon till MICuttaget på diktafonen. För VN-406PC: Om en extern monomikrofon används när [Insp.läge] är inställt på stereoinspelning spelas ljudet endast in på L-kanalen ( s.29). Till MIC-uttag 18 Den inbyggda mikrofonen kopplas ur när en extern mikrofon ansluts till diktafonens MIC-uttag. Mikrofoner som stöder spänningsmatning via kabeln kan också användas. När en extern enhet är ansluten, ska du göra en testinspelning och justera utnivån för den externa enheten. När du använda externa mikrofoner kan mikrofonsladden orsaka brus om den är placerad för nära diktafonens display. Om den externa monomikrofonen används medan [Insp.läge] är inställt på monoinspelning, går det bara att spela in ljud på L-kanalen ( s.29).

19 Uppspelnings- Uppspelnings- Om uppspelning 4 Tryck på STOP (4)-knappen när du vill stoppa uppspelningen. Detta stoppar filen som spelas upp mitt i. När återuppta-funktionen (resume) är aktiverad, lagras stoppläget, även om strömmen stängs av. Nästa gång strömmen sätts på, kan uppspelningen återupptas från det registrerade stoppläget. 3 1 Välj filen som ska spelas upp i mappen där den finns ( s.15). 2 Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen. Uppspelning med hörlurar Hörlurarna kan anslutas till diktafonens EAR-uttag för att lyssna med. När hörlurarna används är diktafonens högtalare avstängd. a b c a Mappindikator b Förfluten uppspelningstid c Filens längd Till EAR-uttaget 3 Tryck på + eller för att justera till en behaglig volym för att lyssna. Volym 15 Volymen kan justeras från [00] till [30]. För att undvika att irritera öronen sätter du i hörlurskontakten efter att volymnivån har sänkts. När du lyssnar med hörlurarna under uppspelning ska du inte höja volymen för mycket. Det kan orsaka hörselskador och försämring av hörselförmågan. 19

20 Uppspelnings- Snabbspolning framåt och bakåt Hitta början av en fil 3 Uppspelnings- Tryck och håll 9 eller 0 medan diktafonen är i stoppläge. Om du släpper 9 eller 0 stoppar den. Tryck på `OK-knappen för att starta uppspelningen från den punkt där den stoppades. Tryck och håll 9 eller 0 medan diktafonen är i uppspelningsläge. När du släpper 9 0 återupptar diktafonen normal uppspelning. Om det finns en indexmarkering eller tillfällig markering mitt i filen stoppar diktafonen vid det stället ( s.22). 9: Om du håller 9 intryckt snabbspolar diktafonen till nästa fil. 0: Om du håller 0 intryckt snabbspolar diktafonen bakåt till föregående fil. Medan diktafonen är stoppad eller i uppspelningsläget trycker du på och håller 9. Diktafonen går till början av nästa fil. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den aktuella filen. Medan diktafonen är i stoppläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den föregående filen. Om diktafonen är i mitten av filen återgår den till början av filen. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du två gånger på 0. Diktafonen går till början av den föregående filen. 20

21 När du försöker hoppa till början av en fil under uppspelning startar diktafonen uppspelningen från indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen om sådana är registrerade. Om du utför funktionen medan diktafonen är stoppad hoppar du till början av filen ( s.22). När [Skip space] är inställt på något annat än [Hoppa över fil], hoppar diktafonen framåt/bakåt den angivna tiden och startar därefter uppspelningen ( s.32). Om musikfiler Om diktafonen inte kan spela upp musikfiler som har överförts till den, ska du kontrollera att filernas samplingsfrekvens och bithastighet är i det område där uppspelning är möjligt. Nedan anges de kombinationer av samplingsfrekvens och bithastighet för musikfiler som diktafonen kan spela upp. Filformat MP3-format* WMA-format Uppspelnings- Samplingsfrekvens MPEG1 Layer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 16 khz, 22,05 khz, 24 khz 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bithastighet Från 8 kbps upp till 320 kbps Från 5 kbps upp till 320 kbps * Endast VN-406PC MP3-filer med variabel bithastighet (i vilka omvandlingsbithastigheten kan variera) kanske inte kan spelas upp på rätt sätt. Även om filformatet är kompatibelt för uppspelning på denna diktafon stöder den inte alla kodomvandlare. Växla uppspelningshastighet Ändra hastigheten beroende på situationen, t ex för att lyssna på innehållet i ett möte med snabb hastighet eller lyssna på avsnitt i en språklektion som du inte kunde höra, med en långsam hastighet. 1 Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker du på `OK. 2 Tryck på + eller för att välja uppspelningshastighet. Uppspelningsx0,6 Spela upp [x1,0 Spela upp] (Normal uppspelning): Uppspelning med normal hastighet. [x0,5 Spela upp] [x0,9 Spela upp] (Långsam uppspelning): Uppspelningshastigheten sänks. [x1,1 Spela upp] [x2,0 Spela upp] (Snabb uppspelning): Uppspelningshastigheten ökar. 3 21

22 3 3 Tryck på `OK-knappen. Även om uppspelningen avbryts, sparas den förändrade uppspelningshastigheten. Nästa uppspelning görs med den hastigheten. Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering Om det finns indexmarkeringar och tillfälliga markeringar i filen, kan du snabbt hitta en position som du vill lyssna på genom att snabbspola framåt eller bakåt eller genom att snabbspola med medlyssning. Indexmarkeringar kan inte placeras på filer som skapats med andra enheter än denna diktafon, men tillfälliga markeringar kan placeras i stället för att tillfälligt komma ihåg önskade platser. Uppspelnings- Uppspelnings- Om begränsningarna för snabb uppspelning Normal funktion kanske inte är tillgänglig beroende på samplingsfrekvensen och bithastigheten för filen som ska spelas upp. I så fall minskar du hastigheten för snabb uppspelning. Precis som vid uppspelning med normal hastighet, kan du stoppa uppspelningen, snabbspola en fil med ljud eller lägga in indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar både vid långsam uppspelning och snabb uppspelning. Lägena för långsam uppspelning eller snabb uppspelning är tillgängliga även om [Röstfilter] (endast VN-406PC) ( s.32) är inställt. 1 Medan diktafonen är i inspelningsläget eller uppspelningsläget trycker du på och håller ned FOLDER/INDEX-knappen. När indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen har infogats, fortsätter inspelningen eller uppspelningen så att du kan infoga indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar på andra platser på ett liknande sätt. Index 08 Ställ in 22

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS VN-7800PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Komma igång Inspelning Spela upp Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS WS-650S DNS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs följande anvisningar för information om hur du använder produkten

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Behåll anvisningarna

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-7 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS- Digital portastudio BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SE Tack för att du valde Olympus digitala portastudio.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC.

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON WS-833 WS-832 WS-831 Komma igång Spelar in Spela upp FM-radio Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING Inledning Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen som relaterar till produktnamn och modellnummer. Stor omsorg har lagts

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual OLYMPUS VN-8600PC

Din manual OLYMPUS VN-8600PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS VN-8600PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DS-2500 BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS DS-3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2)

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2) Snabbstartsguide DP100 Bilvideokamera (Version 0.1.2) Innehållsfö rteckning Säkerhetsföreskrifter...2 Förpackningens innehåll...2 Ö versikt av DP100...2 Komma igång...3 Sätt i ett microsd-minneskort...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS-20M Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-309-51(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundläggande användning Övriga inspelningsfunktioner Övriga uppspelningsfunktioner Redigera meddelanden Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer