DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in.

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Bilderna av skärmen och diktafonen som visas i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet i detta dokument har sammanställts med yttersta noggrannhet, men om du trots det hittar någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. EUPHONY MOBILE och DVM är varumärken som tillhör DiMAGIC Corporation. Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC Corporation. Teknik för röstaktivitetsdetektering licensierad från NTT Electronics Corporation. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion Säkerhetsföreskrifter Komma igång Huvudfunktioner... 8 Kontrollera innehållet i förpackningen...10 Identifikation av delar...11 Display (LCD-panel)...12 Strömförsörjning...15 Sätta i batterier...15 Batteriinställningar...16 Ladda genom att ansluta till en dator via USB...17 Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp...18 Slå på/stänga av strömmen...20 Knapplås (HOLD)...21 Ställa in tid och datum [Time & Date]...22 Ändra tiden och datumet...23 Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort...24 Sätta i ett microsd-kort...24 Mata ut ett microsd-kort...25 Funktioner i [Home]-skärmen...26 Om mapparna...27 Om mappar för röstinspelningar...27 Om mappen för musikuppspelning...28 Om mappen för Podcast-innehåll...29 Om mappen för ljudboksfiler...29 Välja mappar och filer Om inspelning Inspelnings Ändra inspelningstyp [Rec Scene]...34 Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden...35 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Om uppspelning Uppspelning...38 Läge för uppspelningsposition...42 Växla uppspelningshastighet...44 Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering...45 Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt...46 Växla uppspelningstyp [Play Scene]...47 Radering Radera filer...48 Radera en mapp...48 Radera en del av en fil Menyinställning Metod för menyinställning File Menu...53, Rec Menu Play Menu LCD/Sound Menu...63 / Device Menu...64 Arrangera om filer [Replace]...66 Flytta/kopiera filer [File Move/Copy]...67 Dela upp filer [File Divide]...69 Timerinspelning [Timer Rec]...70 Funktion för larmuppspelning [Alarm]...72 Röstguide [Voice Guide] (Endast DM-670)...75 Ändra USB-klassen [USB Settings]...76 Formatera diktafonen [Format] Använda diktafonen med en dator Datormiljö...80 Använda Olympus Sonority...82 Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority...82 Installera programvara...83 Avinstallera programvara...85 Kopiera data från Olympus Sonority-programmet...86 Uppgraderingsfunktion...87 Använda onlinehjälp...89 Ansluta till en dator...90 Koppla bort från datorn...91 Överföra röstfiler till en dator...92 Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator...93 Använda ljudboksfiler...94 Ladda Audible-innehåll...94 Överföra Audible-innehåll...96 Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen Övrig information Lista med larmmeddelanden Felsökning Tillbehör (medföljer ej) Specifikationer Teknisk hjälp och support

4 4 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna handbok noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. f Fara Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. f Varning Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall. f Se upp Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data. Att observera beträffande användningsmiljön För att skydda högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras. Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare. På sandiga eller dammiga platser. Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen. På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. Läs bruksanvisningarna noga när du använder produkter med vädersäker utformning. På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer. Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/ elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TVapparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen bort från sådan utrustning.

5 Säkerhetsföreskrifter Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten. Varning gällande dataförlust: Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympusserviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Hantera diktafonen f Varning: Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser. Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen. Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador: 1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning. 2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar. 3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar. Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd endast microsd-/microsdhcminneskort. Använd aldrig andra typer av kort. Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller bil). f Se upp: Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den. Ta aldrig bort batterierna med dina bara händer eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer. Var försiktig med remmen. Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer. Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda. Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador. Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer. Var uppmärksam på följande: När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm. Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig. 5

6 Säkerhetsföreskrifter 6 På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på diktafonens hölje bli lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador. f Fara: Försök inte ladda alkaliska batterier, litiumbatterier eller några andra icke-laddningsbara batterier. Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier. Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm. Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc. Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård. f Varning: Förvara alltid batterierna torrt. Om laddningsbara batterier inte har laddats upp inom den angivna tiden ska du sluta ladda dem och sluta använda dem. Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt. Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer. Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen. Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service.

7 Säkerhetsföreskrifter f Se upp: Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att bevara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter. Ladda alltid ett uppladdningsbart batteri när du använder det första gången eller om det inte har använts under en lång tid. Uppladdningsbara batteri har en begränsad livstid. När användningstiden blir kortare även om batteriet är fulladdat och under angivna förhållanden, ska du ersätta det med ett nytt. 7

8 Komma igång 1 Huvudfunktioner 8 Huvudfunktioner s Inbyggt system med tre mikrofoner (stereomikrofoner med hög känslighet och mittmikrofon). Kombinationen av stereomikrofoner med hög känslighet och en mittmikrofon ger balanserade bredbandsinspelningar från höga till låga frekvenser. s Använder en stereomikrofon med hög känslighet och låg brusnivå, som ger verklighetstrogna inspelningar av det ursprungliga ljudet. s Stödjer linjärt PCM-format, vilket innebär inspelningar med ljudkvalitet som är ekvivalent med eller bättre än cd-ljud. Kan på ett verklighetstroget sätt spela in olika ljudkällor. Högupplösta ljudinspelningar med samplingsfrekvens och bitantal som är ekvivalent med eller bättre än musik-cd-ljud (samplingsfrekvens 44.1 khz, bitantal 16 bitar) kan utföras ( s.54). s Stödjer många olika inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio). Denna enhet kan spara filer med mycket hög komprimering och därigenom tillåta mycket långa inspelningstider ( s.54). Dessutom kan diktafonen när den är ansluten till en extern enhet, avkoda inkommande analoga ljudsignaler utan en dator ( s.36). s Du kan spela upp filer i WAV-, WMAoch MP3-format som överförts från en dator, utöver filer som spelats in med själva enheten. Detta gör att du kan använda diktafonen som en musikspelare. s Stöder inspelningsmedia med hög kapacitet. Det går även spela in på ett microsd-kort förutom internminnet ( s.24). s En mängd olika funktioner som stödjer ljudinspelning. Med denna diktafon kan du anpassa en mängd olika inspelningsfunktioner, t.ex. inspelningsnivån och mikrofonkänsligheten så att de passar inspelningsförhållandena och dina personliga preferenser ( s.53). s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.55). s Lågpassfiltret minimerar brus från ventilation och liknande vid inspelning ( s.55). s Brusreduceringsfunktionen ( s.60) och röstfiltret ( s.60) tar bort brus och möjliggör tydlig ljuduppspelning. s Diktafonen har en inställningsfunktion för inspelningstyp och uppspelningstyp för att registrera den bästa inställningen i enlighet med olika användningar ( s.34, s.47, s.58, s.62). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.46, s.61). s EUPHONY MOBILE ger ett naturligt, verklighetstroget ljud utan att försämra ljudkvalitén ( s.60). s Det går att flytta eller kopiera filer mellan det interna minnet och ett microsd-kort, samt inom mapparna i minnet ( s.67). s Det går att radera delar av en fil i PCM-format som har spelats in med diktafonen ( s.49). s Det går att dela en fil (PCM, MP3) som har spelats in med diktafonen i två filer ( s.69). s Med hjälp av indexmarkeringar och tillfälliga markeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.45).

9 Huvudfunktioner s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.44). s Guidefunktionen (på engelska och andra språk) ger röstindikeringar beträffande användningsförhållanden (endast DM-670). Med stöd av röstanvisningarna är det enkelt att använda olika funktioner ( s.75). s Du kan döpa om mapparna med egna namn ( s.64). s Timerinspelning ( s.70) och larmuppspelning ( s.72) gör det möjligt att automatiskt spela in och spela upp vid en angiven tid. s En praktisk funktion som spelar upp inledningen i varje fil kan användas när du söker en fil som du vill lyssna på ( s.63). s Levereras med programvaran»olympus Sonority» för Windows och Macintosh ( s.80). När du överför röstfilerna som spelats in med diktafonen till en dator, kan du enkelt spela upp, organisera och redigera filerna. Du kan redigera ljudvågor, sammanfoga filer och dela upp filer. s»olympus Sonority» kan uppgraderas till»olympus Sonority Plus» som har mer funktioner (medföljer ej) ( s.87). Förutom funktionerna i»olympus Sonority» går det att redigera MP3-filer och skapa musik-cd-skivor. s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0 vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. s Den kan laddas via USB-porten ( s.17). s Den har en bakgrundsbelyst fullmatris display (LCD-panel). s Den är kompatibel med podsändningar ( s.29). Om webbadresserna för dina favoritpodsändningar är registrerade i»olympus Sonority», tas det senaste sändningsinnehållet emot automatiskt. Öppna [Podcast]-mappen på diktafonen för att snabbt lyssna på program (filer) som överförts från»olympus Sonority». s Kompatibel med Audible-sändningar ( s.94). 1 Huvudfunktioner 9

10 Kontrollera innehållet i förpackningen Följande tillbehör är inkluderade med diktafonen. Om något saknas eller är skadat kontaktar du den återförsäljare du köpte diktafonen hos. 1 Kontrollera innehållet i förpackningen Laddningsbara Ni-MH-batterier (2) Diktafon USB-kabel Rem Hörlurar Väska Olympus Sonority CD-ROMskiva Basmanual Garantikort Innehållet kan skilja sig beroende på inköpsplatsen. Garantin kan skilja sig beroende på inköpsplatsen. Garantikortet är eventuellt inte inkluderat. 4 Fästa remmen: 10

11 Identifikation av delar ! * # 8 $ 9 % ^ 0 & q = - ) ( Identifikation av delar 1 Inbyggd stereomikrofon (L/R) 2 Inbyggd mittmikrofon 3 LED-indikatorlampa 4 Display (LCD-panel) 5 F1-knapp MENU/SCENE-knapp F2-knapp 6 STOP (4)-knapp 7 +-knapp 8 0-knapp 9 ERASE-knapp 0 -knapp! MIC Kortlucka # REC (s) (inspelning)-knapp $ `OK-knapp % 9-knapp ^ Fäste för rem & LIST-knapp * Inbyggd högtalare ( EAR (hörlurar)-uttag ) REMOTE-uttag Anslut mottagaren för den exklusiva fjärrkontrollen RS30W (medföljer ej). Detta gör det möjligt att starta och stoppa inspelningsfunktionera via fjärrkontrollen. - POWER/HOLD-omkopplare = Batterilucka q USB-kontakt 11

12 Identifikation av delar Display (LCD-panel) 4 Visning av [Recorder]-läge: 1 Identifikation av delar 12 Mapplista Indikator för inspelningsmedia [l]: Inbyggt flashminne [m]: microsd-kort 2 Aktuellt mappnamn 3 Batteriindikator 4 Mappnamn 5 Indikator för funktionsguide Fillista Indikator för inspelningsmedia 2 Aktuellt mappnamn 3 Batteriindikator 4 Filnamn 5 Indikator för funktionsguide Filvisning Indikator för inspelningsmedia 2 Aktuellt filnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Batteriindikator 5 Mappindikator, indikator för raderingsskydd, indikator för inspelningsläge 6 Indikator för diktafonens status [K]: Inspelningsindikator [ ]: Pausindikator [L]: Stoppindikator [ ]: Uppspelningsindikator [ß]: Indikator för snabbspolning framåt [ ]: Bakåtspolningsindikator [N]: Indikator för snabb uppspelning [M]: Indikator för långsam uppspelning 7 Visning av symboler ( s.14) 8 Återstående inspelningstid, Fillängd 9 Förfluten inspelningstid, Förfluten uppspelningstid 0 Indikator för återstående minne, Stapelindikator för uppspelningsposition! Nivåmätare, inspelningsdatum och Indikator för funktionsguide

13 Identifikation av delar 4 Visning av [Music] [Podcast] [Audible]-läge: Listvisning Listvisning När det finns filer och mappar i mappen 1 Indikator för inspelningsmedia [l]: Inbyggt flashminne [m]: microsd-kort 2 Aktuellt mappnamn 3 Batteriindikator 4 Mappnamn, filnamn 5 Indikator för funktionsguide När det bara finns filer i mappen 1 Indikator för inspelningsmedia 2 Aktuellt mappnamn 3 Batteriindikator 4 Filnamn 5 Indikator för funktionsguide Filvisning # $ 1 Indikator för inspelningsmedia 2 Aktuellt filnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Batteriindikator 5 Filformat 6 Indikator för diktafonens status [ ]: Uppspelningsindikator [L]: Stoppindikator [ß]: Indikator för snabbspolning framåt [ ]: Bakåtspolningsindikator [N]: Indikator för snabb uppspelning [M]: Indikator för långsam uppspelning 7 Titelnamn 8 Artistnamn 9 Albumnamn 0 Indikator för funktionsguide! Förfluten uppspelningstid # Listindikator för uppspelningsposition $ Visning av symboler ( s.14) 1 Identifikation av delar 13

14 Identifikation av delar 1 [«]: Timer [A]: Alarm [?]: Mikrofonkänslighet [û]: VCVA [Æ]: Röstsynkronisering [ ]: Inspelningsnivå [0]: Lågpassfilter Ikonvisning (för alla lägen) [ ]: Zoommikrofon [%]: Brusreducering [$]: Röstfilter [Ü] [á] [ ]: Uppspelningsläge [ ]: EUPHONY [ ]: Efterklang Identifikation av delar Ta bort skärmskyddet på displayen. 14

15 Strömförsörjning Sätta i batterier Den här diktafonen kan användas med laddningsbara Ni-MH-batterier eller AAA alkaliska batterier. 2 Sätt i ett batteri med polerna, = och -, rättvända. Vid laddning med diktafonen, se till att använda de medföljande uppladdningsbara Ni-MHbatterierna (BR404). De medföljande laddningsbara batterierna är inte helt laddade. Innan du använder diktafonen eller efter långa perioder utan användning, rekommenderas att du laddar dem kontinuerligt tills de är helt laddade ( s.17). 1 Strömförsörjning 1 Tryck lätt på pilen och skjut batterilocket så att det öppnas. 3 Stäng batteriluckan helt genom att trycka i riktningen A och därefter skjuta i riktningen B. 15

16 Strömförsörjning 1 Strömförsörjning Obs! Det går inte att använda manganbatterier i denna diktafon. När du byter batteri rekommenderar vi att du använder alkaliskt AAA-batteri eller laddningsbart Ni-MH-batteri från Olympus. Stoppa alltid diktafonen innan du byter ut batteriet. Om batteriet tas ur medan diktafonen används kan det orsaka fel, t ex skadade filer m.m. Om du tar ut batterierna under inspelning förlorar du filen som du spelar in eftersom den inte stängs på rätt sätt. Om det tar längre tid än 15 minuter att byta ut det urladdade batteriet eller om du tar ur och sätter i batteriet flera gånger med korta intervall, måste du eventuellt göra om batteri- och tidsinställningarna. I detta fall visas [Battery]-skärmen. Mer information finns under»batteriinställningar». Ta ut batterierna om du inte ska använda diktafonen under en längre tid. När du byter ut laddningsbara batterier, ska du se till att alltid använda laddningsbara Ni-MH-batterier (medföljer ej). Om produkter från andra tillverkare används med diktafonen kan den skadas och ska därför undvikas. Batteriinställningar Gör ett val som överensstämmer med det batteri du använder. 1 Byt ut batterierna och starta diktafonen ( s.15). 2 Tryck på + eller för att ändra inställningen. Batterityp [Ni-MH] (õ): Välj detta om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier från Olympus (BR404). [Alkaline] (ú): Välj detta om du använder alkaliska batterier. 3 Tryck på `OK-knappen för att slutföra inställningen. Om indikatorn för»hour» blinkar på displayen, se avsnittet»ställa in tid och datum [Time & Date]» ( s.22). Batteriindikator Batteriindikatorn på displayen ändras när batterierna förlorar ström. 16 När [æ] visas på displayen ska du snarast möjligt byta ut batteriet. När batterierna är för svaga visas [s] och [Battery Low] på displayen och diktafonen stängs av.

17 Strömförsörjning Obs! När du spelar en röst- eller musikfil kan diktafonen återställas på grund av sänkningen av batterispänningen beroende på volymnivån, även om [º] visas i batteriindikatorn. Om detta inträffar sänker du volymen på diktafonen. Ladda genom att ansluta till en dator via USB Du kan ladda batterierna genom att ansluta till USB-porten på en dator. Se till att du sätter i det uppladdningsbara batteriet (medföljer) på rätt sätt i diktafonen när du ska ladda det ( s.15). Lämna HOLD-lägen innan du ansluter USB-kabeln ( s.21). 3 Se till att diktafonen är stoppad eller avstängd och anslut USB-kabeln till kontakten på diktafonens undersida. 4 Tryck på `OK-knappen för att starta uppladdningen. 1 Strömförsörjning Ladda inte primärbatterier, till exempel alkaliska batterier eller litiumbatterier. Det kan orsaka batteriläckage eller överhettning vilket kan orsaka fel på diktafonen. 1 Starta upp datorn. 2 Anslut USB-kabeln till USBporten på datorn. Tryck på `OK-knappen medan [Press OK to start charging] blinkar. 5 Uppladdningen är klar när batteriindikatorn visas som [ ]. Uppladdningstid: cirka 3 timmar* * Detta är ungefärlig uppladdningstid för de uppladdningsbara batterierna vid normal rumstemperatur, från när de är helt urladdade till fulladdade. Uppladdningstiden varierar beroende på återstående laddning och batteriets kondition. 17

18 Strömförsörjning 1 Strömförsörjning Anslut till en nätadapter med USBanslutning (medföljer ej) för att ladda upp De kan laddas upp genom att ansluta till USB-nätadaptern (A514) (medföljer ej). Innan du ansluter nätadaptern ändrar du USB-anslutningens inställning till [AC Adapter] ( s.76). Lämna HOLD-lägen innan du ansluter USB-kabeln ( s.21). 1 Anslut diktafonens USB-kabel till nätadaptern. 3 Se till att diktafonen är stoppad eller avstängd och anslut USB-kabeln till kontakten på diktafonens undersida. Till USBkontakt 4 Tryck på `OK-knappen för att starta uppladdningen. Till USBnätadapterns (A514) USBkontakt 2 Anslut nätadaptern till ett nätuttag. Tryck på `OK-knappen medan [Press OK to start charging] blinkar. 5 Uppladdningen är klar när [Battery Full] visas. Till nätuttag 18 Obs! Diktafonen kan inte laddas om datorn inte är påslagen. Den kan eventuellt inte heller laddas när datorn är i standbyläge eller viloläge.

19 Strömförsörjning Ladda inte diktafonen när den är ansluten via en USB-hubb. Sätt i det medföljande uppladdningsbara batteriet och ställ in [Battery] på [Ni-MH]. Om [Battery] är inställt på [Alkaline] går det inte att ladda upp ( s.16, s.64). Du kan inte ladda när [ø]*1 eller [ ]*2 blinkar. Ladda batterierna vid en temperatur på mellan 5 C och 35 C. *1[ø]: När omgivningstemperaturen är låg. *2[ ]: När omgivningstemperaturen är hög. När användningstiden har förkortas betydligt, även efter att batterierna har fulladdats, ska du byta ut dem mot nya. Se till att trycka in USB-kontakten hela vägen in. I annat fall fungerar eventuellt inte diktafonen på rätt sätt. Se till att använda den medföljande USB-kabeln. Om du använder en kabel av annat fabrikat kan det leda till fel på diktafonen. Använd inte heller denna kabel med en produkt av ett annat märke. Om du väljer [Composite] i inställningarna för USB-anslutning kommer det att förhindra att diktafonen laddas via USB. Välj [Storage class] i inställningarna för USB-anslutning om du vill ladda diktafonen ( s.76). Ifall du vill ladda med hjälp av [Composite]-inställningen väljer du [Optional] i inställningarna för USBanslutning och därefter ansluter du USB-kabeln till diktafonen. Om du väljer [AC Adapter] på [USB Connect]-skärmen går det att ladda diktafonen ( s.76). Varningar gällande de laddningsbara batterierna Läs följande beskrivningar noga om du använder laddningsbara Ni-MH-batterier. Urladdning: Laddningsbara batterier laddas ur när de inte används. Ladda dem regelbundet före användning. Användningstemperatur: De laddningsbara batterierna är kemiska produkter. De laddningsbara batteriernas effektivitet kan variera även om de används inom rekommenderat temperaturintervall. Detta är en naturlig egenskap för sådana produkter. Rekommenderat temperaturområde: Vid användning: 0 C - 42 C Laddning: 5 C - 35 C Förvaring under längre tid: 20 C - 30 C Användning av de laddningsbara batterierna utanför det angivna temperaturområdet kan leda till minskad effektivitet och kortare batterilivslängd. Förhindra batteriläckage eller rost genom att ta ut de laddningsbara batterierna från produkter som inte ska användas under en längre tid och förvara dem separat. Obs! Denna diktafon är utformad för att ladda batterier fullständigt, oberoende av deras laddningsnivå. För bästa resultat när du använder nya laddningsbara batterier eller batterier som inte har använts under en längre tid (mer än en månad), rekommenderar vi att batterierna laddas upp och laddas ur fullständigt 2 till 3 gånger. 1 Strömförsörjning 19

20 Strömförsörjning 1 Strömförsörjning Följ alltid lokala lagar och bestämmelser när laddningsbara batterier kasseras. Kontakta ditt lokala återvinningscenter och fråga om gällande kasseringsmetoder. Om det laddningsbara Ni-MH-batteriet inte är helt urladdat ska du skydda det mot kortslutning (genom att t ex tejpa för kontakterna) innan det kasseras. För kunder i Tyskland: Olympus har ett kontrakt med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland för att försäkra miljöriktig kassering. Slå på/stänga av strömmen När diktafonen inte används ska du stänga av den för att spara batteri. Även om diktafonen är avstängd, bibehålls befintliga data, lägesinställningar och klockinställningen. Slå på strömmen När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning. Stänga av strömmen Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning och håll i 0.5 sekunder eller längre. Displayen släcks och strömmen stängs av. Funktionen för att återuppta inspelning kommer ihåg stoppläget från innan strömmen stängdes av. Strömsparläge Om diktafonen är påslagen och stoppad i 10 minuter eller längre (förinställt värde) stängs displayen av och diktafonen ställs i strömsparläge ( s.64). Avsluta strömsparläge genom att trycka på en valfri knapp. Obs! När strömmen slås på och av spelas start- och avstängningsmelodin. Om diktafonen formateras ( s.77) raderas även data för start- och avstängningsmelodin och melodin för start och avstängning kan inte spelas. Om du vill återställa start- och avstängningsmelodin ansluter du till en dator och kopierar standardljuddata till diktafonen med hjälp av den medföljande»olympus Sonority»- programvaran ( s.86). 20 Displayen tänds och strömmen slås på.

21 Knapplås (HOLD) Om diktafonen ställs i HOLD-läget, bevaras de aktuella inställningarna och alla knappar inaktiveras. Denna funktion är användbar om diktafonen skall förvaras i en väska eller fickan. Detta läge kan även förhindra att du oavsiktligt stoppar inspelningen. Ställa diktafonen i HOLD-läge Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till [HOLD]-läget. Inaktivera HOLD-läget Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till A-läget. 1 Knapplås (HOLD) När [Hold] visas på displayen ställs diktafonen i HOLD-läget. Obs! Om du trycker på någon knapp i HOLD-läget visas tiden under två sekunder, men inga inställningar ändras på diktafonen. Om HOLD aktiveras under uppspelning (inspelning) kan inga åtgärder utföras men Uppspelning (inspelnings-) tillståndet förblir oförändrat (när uppspelningen är avslutad eller inspelningen har avbrutits på grund av att minnet är slut, stoppar den). Diktafonen kan användas effektivt via den exklusiva fjärrkontrollen RS30W (medföljer ej) även när den är i HOLD-läge. 21

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation NW-HD3 Bruksanvisning SV Network Walkman Bärbar spelare med hårddisk 2004 Sony Corporation Ägarens register Modell- och serienummer finns på spelarens baksida. Anteckna serienumret i utrymmet nedan. Hänvisa

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Bruksanvisning Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-527-92(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida.

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer