Din manual SONY ICD-BX112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: några meddelanden innan du börjar spela in. några meddelanden innan du börjar spela in. några meddelanden innan du flyttar. NO DATA Den valda mappen innehåller inga meddelanden. Du kan inte flytta ett meddelande eller ställa in larmet etc, på grund av detta. PRE SET Du ställer in larmet för att spela upp ett meddelande vid ett datum och en tid som tidigare ställts in på ett annat meddelande. Kontrollera inställningen och ställ in lämpligt datum och tid. BACK-D Du försöker ställa in larmet på en tid som redan har passerats. de två sista siffrorna i året. blinkar vilket indikerar att alla funktioner för knapparna är låsta. Inbyggd mikrofon (mikrofon)-kontakt* Teckenfönster (mapp)/menu-knapp DIVIDE-knapp (stopp)-knapp PLAY/STOP ENTER-knapp* (snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt)knapp, + (snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt)-knapp Högtalare (hörlurar)-kontakt Funktionsindikator ERASE-knapp VOL (volym) /+*-knapp (upprepning) A-B-knapp REC/PAUSE-knapp * Dessa knappar och kontakten har en punkt som kan kännas med fingret. Använd den som referenspunkt för att känna igen knappar eller kontakter. 1 Tryck på [ 2 Ställ på samma sätt in månaden, dagen, timmen och minuterna i följd. Tryck på [] eller [+] för att välja önskade siffror och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. (mapp)/menu] för att välja mappen där du vill spara inspelade meddelanden (,,, eller ). Det finns 5 mappar redan tillgängliga när du köper IC-inspelaren. Om du inte ändrar mappen efter att du stoppat inspelningen, spelar du in i samma mapp nästa gång du spelar in. 4 Tryck på [VOL /+] för att justera volymen. Avbryta uppspelning 1 Tryck på [ (stopp)]. Övriga funktioner * Följande anvisningar gäller när "EASY-S" (Easy Search-funktion) ställts in på "OFF". Låsa upp knapparna Skjut HOLD-omkopplaren i motsatt riktning mot pilen så att alla knappar låses upp. Obs! När HOLD-funktionen är aktiverad under inspelning, låses alla knapparnas funktioner för att förhindra oavsiktlig användning. För att avbryta inspelning, stäng först av HOLD-funktionen. Om du under inställningen oavsiktligt trycker på en knapp som inte är avsedd att användas för inställning av klockan, avbryts inställningen av klockan. Använd menyn för att ställa in klockan. Börja spela in 1 Vrid den inbyggda mikrofonen i riktning mot ljudkällan som ska spelas in. ICD-BX112 Ställa in klockan med menyn Du kan använda menyn för att ställa in klockan medan IC-inspelaren är i stoppläge. 2 Tryck på [ REC/PAUSE] i stoppläget. Funktionsindikatorn lyser rött. (När "LED" ställs in på "OFF" i menyn tänds inte funktionsindikatorn. ) Det nya meddelandet spelas automatiskt in efter det senast inspelade meddelandet. Obs! När "REC-OP" är inställd på "ON" skriver det nya meddelandet över ett tidigare inspelat meddelande. "REC-OP" ställs in på "OFF" i standardinställningarna. Tips! Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du stoppa larmuppspelningen genom att trycka på vilken knapp som helst. (Du kan inte avbryta normal uppspelning.) 2011 Sony Corporation Printed in China Felsökning Felsökning För kunder i Europa För att förhindra risk för hörselskador är det viktigt att inte lyssna med för hög volym under längre perioder. VARNING Utsätt inte batterierna (batteriförpackningen eller installerade batterier) för extrem värme under en längre tid, från t.ex. solsken, eld eller liknande. Innan du bestämmer dig för att lämna in IC-inspelaren för reparation bör du undersöka följande. Om du inte lyckas lösa problemet med den här felsökningshjälpen vänder du dig till närmaste Sonyåterförsäljare och ber om hjälp. Tänk på att inspelade meddelanden kan raderas när du lämnar in enheten för service eller reparation. Visningen försvinner inte. Visningen är suddig. Ta bort skyddsfilmen på teckenfönstret innan du använder IC-inspelaren. IC-inspelaren fungerar inte. Du har satt i batterierna med polerna felvända. Batterierna är svaga. Det hörs inget ljud från högtalaren. Volymen är helt nedvriden. Hörlurarna är inkopplade. Det hörs ljud från högtalaren trots att hörlurarna är anslutna. Om inte hörlurarna är ordentligt anslutna under uppspelning kan det hända att ljudet hörs från högtalaren. Koppla bort hörlurarna och anslut dem sedan igen och se till att kontakten sitter i ordentligt. Inspelningen avbryts. VOR-funktionen är aktiverad. Ställ "VOR" på "OFF" i menyn. Mer information finns under "Menyinställningar" på baksidan av detta papper. Det är störningar i ljudet. Kontakten på den anslutna mikrofon som du använde vid inspelningen var smutsig. Rengör kontakten. (hörlurar)-kontakten är smutsig. Rengör kontakten. Du kan inte dela ett meddelande. Att dela ett meddelande kräver ett visst ledigt minnesutrymme. Om 99 meddelanden har spelats in i en mapp går det inte att dela ett meddelande i den mappen. Radera några av meddelandena. Det går inte att dela ett meddelande mycket nära början (0,5 sekunder från början) eller mycket nära slutet (0,5 sekunder före slutet) av meddelandet. Om du ofta delar ett meddelande, kan enheten eventuellt inte dela meddelandet ytterligare. Du valde ett meddelande som har låsts. Ställ in "LOCK" på "OFF" i menyn innan du delar meddelandet. Uppspelningshastigheten är för hög eller för låg. Uppspelningshastigheten är ändrad med DPC. Justera en gång till hastigheten i DPC i menyn. Mer information finns under "Menyinställningar" på baksidan av detta papper. LOCK ( blinkar samtidigt) Du valde ett meddelande som har låsts. Du inte kan flytta det, radera det, lägga till ett nytt meddelande till det, lägga till ett överspelande meddelande till det eller dela det.

3 Ställ in "LOCK" på "OFF" i menyn innan du redigerar meddelandet. OFF REC-OP Du kan inte lägga till en inspelning eller spela över en inspelning eftersom "REC-OP" är inställt på "OFF". Ställ det på "ON". ERR ACCESS ERR 01 ERR 06 Ett annat fel än något av ovanstående har uppstått. Ta ur batterierna och sätt tillbaka dem. HOLD HOLD-funktionen är aktiverad. Skjut HOLD-omkopplaren i pilens motsatta riktning. Mer information om HOLDfunktionen finns i "Förebygga oavsiktlig användning (HOLD)". 1 Tryck och håll [ (mapp)/menu] nedtryckt för att öppna menyläget. Menyläget visas. Steg 2: Förbereda en strömkälla Skjut och lyft locket till batterifacket, sätt i alkaliska LR03-batterier (storlek AAA) med polerna vända åt rätt håll, och stäng locket. Om locket till batterifacket oavsiktligt lossas, sätter du fast det så som visas i bilden. 2 Tryck på [] eller [+] för att välja "SET DATE" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. 3 Tryck på [] eller [+] för att ställa in år, månad, dag, timme och minuter i denna ordning, och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Avsluta inspelning Baksida 1 Tryck på [ (stopp)]. IC-inspelaren stannar i början av den aktuella inspelningen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. Tips! Tryck på [ (mapp)/menu] för att återgå till föregående funktion. Stoppa vid aktuell position (uppspelningspaus) Tryck på [ PLAY/STOP ENTER] eller [ (stopp)]. För att återuppta uppspelningen från samma position trycker du en gång till på [ PLAY/STOP ENTER]. Gå tillbaka till början av det aktuella meddelandet Tryck en gång på []*. Gå tillbaka till föregående meddelanden Tryck flera gånger på []. (Om du vill gå bakåt bland meddelandena utan avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i stoppläget. ) Gå till nästa meddelande Tryck en gång på [+]*. Gå till följande meddelanden Tryck flera gånger på [+]. (Om du vill gå framåt bland meddelandena utan avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i stoppläget.) Övriga funktioner Pausa inspelning* Tryck på [ REC/PAUSE]. Under inspelningspaus blinkar funktionsindikatorn rött och "PAUSE" blinkar i teckenfönstret. Gå ur pausläge och återuppta inspelning Tryck en gång till på [ REC/PAUSE]. Inspelningen fortsätter från den punkten. (Om du vill avbryta inspelningen efter inspelningspaus trycker du på [ (stop)].) Lyssna på aktuell inspelning direkt Tryck på [ PLAY/STOP ENTER]. Inspelninörbrukar den ström, även om det är marginellt. Hur länge batterierna räcker beror i det här fallet på fukthalten i omgivningen och andra miljöfaktorer. Normalt räcker batterierna i cirka 2 månader. Om du vet med dig att du inte kommer att använda IC-inspelaren under en längre tid rekommenderas du att stänga av strömmen eller att ta ur batterierna. Använd inte manganbatterier i den här IC-inspelaren. Se till att byta ut båda batterierna mot nya när du byter batterier. Du kan ställa in tidsvisningen för klockan på "12H" (12-timmars visning) eller "24H" (24-timmars visning) i "HOUR"-menyn. Om "12H" (12-timmars visning) ställs in, visas "AM" eller "PM" i teckenfönstret. Om du dröjer mer än 1 minut med att try i mappen/dpc-inställning Förfluten tid/återstående tid/ indikering för inspelningsdatum eller tid/meddelande När batterierna bör bytas Batteriindikatorn i teckenfönstret visar batteriernas status. Du kan inte få tillbaka en inspelning som du har raderat. Om meddelandet som du vill radera är låst i menyn går det inte att radera det. Tips! Indikator för återstående batterikapacitet : Byt ut de befintliga batterierna mot nya. : "LO BATT" blinkar och IC-inspelaren slutar fungera. Meddelanden som spelas in med denna ICinspelare spelas in som MP3-filer. Du kan spela in upp till 99 meddelanden i varje mapp. Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning, eller lyssnar på det inspelade ljudet. Om inspelat ljud är för högt och förvrängt ställer du in mikrofonens känslighet på (låg). Om å andra sidan det inspelade ljudet är för lågt ställer du in mikrofonens känslighet på (hög). Ta inte ur batterierna medan funktionsindikatorn blinkar orange. Då kan informationen skadas. Innan du utför en längre inspelning bör du kontrollera batteriindikatorn. Om IC-inspelaren oavsiktligt gnuggas eller skrapas mot ett föremål, t ex ett finger eller liknande, under inspelning, spelas det ljudet in. Försök att undvika att vidröra IC-inspelaren tills inspelningen avslutas. Set till att hålla IC-inspelaren på avstånd från en nätadapter, ett lysrör eller en mobiltelefon under inspelning eller uppspelning. Välja ett meddelande och radera det 1 Välj meddelandet som du vill radera när IC-inspelaren är i stoppat läge eller i uppspelningsläge. 2 Tryck på [ERASE] medan du spelar upp meddelandet som du vill radera eller tryck och håll ned [ERASE] under stoppläget. En ljudsignal hörs och meddelandenumret och "ERASE" blinkar.

4 När "BEEP" i menyn är inställd på "OFF", hörs ingen tonsignal. Steg 3: Slå på IC-inspelaren Om "AVLS" är inställt på "OFF" i menyn avges en ljudsignal och "AVLS" och "OFF" blinkar. återställs inom cirka 1 minut. Vid byte av batterier ska du snabbt sätta i nya batterier. Menyläget saknar vissa alternativ. HOLD-omkopplaren i pilens riktning mot stoppläget. "OFF" blinkar. IC-inspelaren stängs av inom några sekunder. ett meddelande är borttaget kommer de meddelanden som är kvar att flyttas och få nya nummer så att det inte bildas några tomma utrymmen mellan meddelandena. IC-inspelaren fungerar inte som den ska. Ta ur batterierna och sätt i dem igen. Du kan inte radera ett meddelande. Du valde ett meddelande som har låsts. är som standard aktiverad. ändras automatiskt till återstående tid. Här ställer du in larmet. Endast larmet hörs när larmtiden är inne. del av meddelandet som ligger efter den valda punkten raderas. Startpunkt för den överspelande inspelningen Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Den raderade delen av meddelande 2 Ändra avsnittet som du angett för uppspelning med A-B repetera Tryck en gång till på [ (upprepning) A-B] under uppspelning med A-B repetera för att ange en ny startpunkt A. Ange därefter en ny slutpunkt B, som i steg 2. Obs! Det går inte att ange punkt A och punkt B mycket nära början (0,5 sekunder från början) eller mycket nära slutet (0,5 sekunder före slutet) av meddelandet. 2 Tryck på [] eller [+] för att välja det menyalternativ som du vill ställa in och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Spela in med en extern mikrofon eller från annan utrustning 1 Anslut en extern mikrofon eller annan utrustning till (mikrofon)-kontakten när IC-inspelaren är i stoppläget. När inspelningsläget ställs in på "SHQ" eller "HQ" och en stereomikrofon används kan du spela in ljud i stereo. Om du använder annan utrustning, ansluter du ljudutgångskontakten (stereo-minikontakt) för den andra utrustningen till (mikrofon)kontakten på ICinspelaren med en ljudkabel (medföljer ej). För mer information om ljudkablar, se "Specifikationer". I situationer där du blir svettig. Om du vidrör enheten med våta händer eller lägger den i fickan på svettiga kläder, kan enheten bli våt. Du kan känna smärta i öronen om du använder hörlurarna när omgivningsluften är väldigt torr. Detta är inte på grund av något fel på hörlurarna, utan på grund av statisk elektricitet som ackumuleras på kroppen. Du kan reducera statisk elektricitet genom att använda gick icke-syntetiska kläder som förhindrar att det uppstår statisk elektricitet. Batteridriftstid*4 Med Sony alkaliska LR03-batterier (SG) (storlek AAA) (med kontinuerlig användning) Inspelningsläge*5 Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar SHQ Cirka 34 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. HQ Cirka 34 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. (tim. : timmar) Inspelningsläge*5 Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar SP Cirka 39 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. LP Cirka 55 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. (tim. : timmar) 3 Tryck på [] eller [+] för att välja önskad inställning och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Spela in på annan utrustning Du kan spela in meddelandet på IC-inspelaren på annan utrustning. Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning. Underhåll Rengör utsidan med en mjuk duk, lätt fuktad i vatten. Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner. Om du har några problem eller frågor, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare. 4 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. Obs! Om du inte trycker på någon knapp under 1 minut, avbryts menyläget automatiskt och teckenfönstret återgår till normal visning. Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Tillagd överspelning i meddelande 2 1 Tryck och håll [ 1 Anslut IC-inspelarens (hörlurar)kontakt till ljudingången (stereominikontakt) på den andra utrustningen med en ljudkabel (medföljer ej). För mer information om ljudkablar, se "Specifikationer". Obs! (mapp)/menu] nedtryckt för att öppna menyläget. Menylägets fönster visas. Rekommendationer rörande säkerhetskopiering För att minimera risken för förlust av värdefull information, t.ex. om du skulle råka göra något fel eller om det skulle hända något med IC-inspelaren, bör du säkerhetskopiera dina inspelningar till en bandspelare eller liknande. När du använder Sony uppladdningsbara NH-AAA-batterier (med kontinuerlig användning) Inspelningsläge*5 Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar SHQ Cirka 22 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. HQ Cirka 22 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. (tim. : timmar) Inspelningsläge*5 SP Cirka 27 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. LP Cirka 37 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. (tim. : timmar) *4 Batteriets livslängd har uppmätts med hjälp av testmetoder som ägs av Sony och med standardinställningarna för IC-inspelaren. "LED" och "AVLS" är emellertid inställda på "OFF". Batteriets livslängd kan förkortas beroende på hur du använder IC-inspelaren. *5 Mer information om inspelningsläget finns i "Menyinställningar". Här ställer du in mikrofonkänsligheten. Aktiverar VOR (Voice Operated Recording)-funktionen. slipper tomma partier i inspelningen. VOR-funktionen aktiveras när du trycker på [ REC/PAUSE]. OFF*: VOR-funktionen används inte. Du kan lägga till en inspelning. OVER: Du kan spela över en inspelning. Aktiverar DPC (Digital Pitch Control)-funktionen. ON: Du kan justera hastigheten för uppspelning inom ett område mellan +100 % och 50 %, med ökningar om 10 % för + inställningen och med 5 % för inställningen. OFF*: DPC-funktionen är avstängd.

5 N-CUT Ställer in brusreduceringsfunktionen. ON: Förvrängningen av mycket låga och höga frekvenser som ligger utanför intervallet för den mänskliga rösten reduceras, och därför kan man höra den mänskliga rösten mycket tydligt. OFF*: Brusreduceringsfunktionen fungerar inte. Det går endast att ställa in ett larm för varje meddelande. Larmet och AVLS-tonsignalen hörs även om du ställer "BEEP" på "OFF" i menyn. Om larmtiden inträffar under inspelning, avges larmet efter att inspelningen har avslutats. "" blinkar när tiden för larmet är inne. Om flera larm inträffar, spelas bara det första meddelandet upp. När ett larm väl har ställts in, avbryts inte larmet även efter att meddelandet har spelats upp. Om larmet inträffar medan ett annat meddelande med larm spelas upp, avbryts uppspelningen och i stället spelas det nya meddelandet upp. Om du delar upp ett meddelande som du har ställt in larm för, kvarstår larminställningen endast för den första delen av det delade meddelandet. Om å andra sidan larmet skulle utlösas medan du raderar, avges larmsignalen under 10 sekunder först efter det raderingen är klar och uppspelningen börjar. Om larmtiden inträffar medan du uppdaterar information, avbryts larmet automatiskt. Om du raderar ett meddelande där ett larm har ställts in, tas även larminställningen bort. 2 Tryck på [] eller [+] för att välja "REC-OP" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. 2 Tryck på [ PLAY/STOP ENTER] för att börja spela upp och ställ samtidigt in den anslutna utrustningen på inspelningsläge. Ett meddelande från IC-inspelaren spelas in på den anslutna utrustningen. 2 Tryck på [ (mapp)/menu] för att välja mappen där du vill spara inspelade meddelanden (,,, eller ). 3 Tryck på [] eller [+] för att välja "ON" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. 3 Tryck på [ REC/PAUSE] för att starta inspelning. Den inbyggda mikrofonen stängs av automatiskt. Om insignalnivån inte är stark nog, justerar du mikrofonkänsligheten på IC-inspelaren. Om du ansluter en mikrofon som behöver strömförsörjning (plug-in power), får den automatiskt sin ström från IC-inspelaren. 4 Tryck på [] eller [+] för att välja "OVER" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Specifikationer Design och specifikationer IC-inspelaren Kapacitet (tillgänglig kapacitet för användare) 2 GB (Ca. 1,79 GB = byte) En del av minnets kapacitet används för hantering av minnet. Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar 3 Tryck på (stopp) på IC-inspelaren. Stoppa även samtidigt den anslutna utrustningen. Tips! När du ansluter en ljudkabel till IC-inspelarens (hörlurar)-kontakten för den angivna tiden, aktiveras automatiskt AVLS-funktionen. AVLS-funktionen begränsar den maximala volymen för att bibehålla en måttlig volymnivå (endast europeiska modeller). 5 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. 6 Tryck på [ REC/PAUSE] när meddelandet som ska skrivas över spelas upp. och "OVER" blinkar och IC-inspelaren stannar i läget för inspelningspaus. Frekvensomfång 4 Tryck på [ (stopp)] för att avbryta inspelning. Obs! Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning. 7 Tryck en gång till på [ REC/PAUSE] medan "OVER" blinkar. Funktionsindikatorn lyser röd och inspelningen startar. SHQ: 75 Hz Hz HQ: 75 Hz Hz SP: 75 Hz Hz LP: 80 Hz Hz Redigera meddelanden Bithastigheter och samplingsfrekvenser för MP3-filer för inspelningsläge AVLS (endast europeiska modeller) Ställer in AVLS-funktionen (Automatic Volume Limiter System). ON*: AVLS-funktionen som ser till att en måttlig volymnivå bibehålls aktiveras när hörlurar används. OFF: AVLS-funktionen fungerar inte och ljudet spelas upp med ursprunglig volym. Om du ställer in funktionen på "OFF" avges en ljudsignal och ett meddelande visas som bekräftelse. Spela in ljud från en telefon eller en mobiltelefon För att spela in ljud från en telefon eller en mobiltelefon kan du använda elektretkondensatormikrofonen ECM-TL1 (medföljer ej) av hörlurstyp. Mer information om hur du gör anslutningarna finns i bruksanvisningen som medföljer ECM-TL1-mikrofonen. 8 Tryck på [ (stopp)] för att avbryta inspelning. Obs! Dela ett meddelande i två delar Under uppspelning kan du dela upp ett meddelande i två delar så att den nya delen får ett eget meddelandenummer. Genom att dela ett meddelande kan du lätt hitta den punkt som du vill starta uppspelningen från när du har gjort längre inspelningar, t.ex. från ett möte. Du kan dela ett meddelande tills det totala antalet meddelanden i mappen når 99. SHQ: 44,1 khz, 192 kbps HQ: 44,1 khz, 128 kbps SP: 44,1 khz, 48 kbps LP: 11,025 khz, 8 kbps Allmänt Högtalare Cirka 28 mm diameter Obs! Larmet och AVLS-tonsignalen hörs även om du ställer "BEEP" på "OFF" i menyn. När du använder hörlurar för att lyssna under den angivna tiden, aktiveras AVLSfunktionen automatiskt. När du stänger av funktionen var då försiktig så att inte ljudet har för hög volym när du lyssnar. Det går inte att spela över en inspelning om återstående minne inte är tillräckligt. Den del som spelas över, spelas in med samma inspelningsläge. Om 10 minuter har gått efter steg 6 måste du starta om proceduren från början. Varumärken MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson. Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken och registrerade varumärken som tillhör deras respektive innehavare. Vidare nämns inte " TM " och " " vid varje tillfälle i denna bruksanvisning. Ingång/Utgång LOCK Låser meddelandet så att du inte kan flytta det, radera det, lägga till ett nytt meddelande till det, lägga till ett överspelande meddelande till det eller dela det.

6 ON: Låsfunktionen är aktiverad. OFF*: Låsfunktionen är inaktiverad. MOVE Det valda meddelandet flyttas till den valda mappen (,,, eller ). Ett meddelande som ska flyttas måste först väljas sedan öppnar du menyfönstret. ALL ERASE Alla meddelanden i den valda mappen raderas. Välj en mapp från vilken alla meddelanden skall raderas och gå därefter till menyfönstret och tryck på [ PLAY/STOP ENTER] medan "ALL ERASE" blinkar. Lägga till en inspelning till ett tidigare inspelat meddelande När "REC-OP" i menyn är ställd på "ADD" kan du lägga till en inspelning till det meddelande som spelas upp. Den tillagda inspelningen placeras efter det aktuella meddelandet och räknas som en del av det. Under uppspelning av meddelande 3 Meddelande 3 Meddelande 4 1 Tryck på [DIVIDE] medan du spelar upp Övriga uppspelningsfunktioner meddelandet som du vill dela. Aktuellt meddelande nummer och "DIVIDE" blinkar. Mikrofonkontakt (minikontakt, stereo) ingång med "plug-in-power" för mikrofoner som kräver strömförsörjning, minsta ingångsnivå 0,4 mv, för mikrofoner med en impedans på 3 kohm eller lägre Hörlurskontakt (minikontakt, stereo) utgång för hörlurar på 16 ohm ohm Praktiska uppspelningsmetoder Lyssna på ljud med bättre ljudkvalitet Kontroll av uppspelningshastigheten (DPC) +100 % till 50 % 2 Tryck en gång till på [DIVIDE]. "DIVIDE" visas, ett nytt nummer läggs till i den nyare delen av det delade meddelandet och meddelandenumren för efterföljande meddelanden ökas med ett. Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Ett meddelandet delas. Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelandenumren ökar. Uteffekt 300 mw Strömförsörjning Två alkaliska LR03-batterier (storlek AAA) (medföljer): 3,0 V likström (DC) Två uppladdningsbara NH-AAA-batterier (medföljer ej): 2,4 V likström (DC) När den nya inspelningen har lagts till Meddelande 3 Tillagd inspelning Meddelande 4 Lyssna med hörlurar: Anslut de medföljande hörlurarna, eller andra på marknaden tillgängliga, till (hörlurar)-kontakten. Den inbyggda högtalaren stängs automatiskt av. Lyssna på ljudet via extern högtalare: Anslut en aktiv eller passiv högtalare (medföljer ej) till (hörlurar)-kontakten. Driftstemperatur 5 C - 35 C Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar och kontroller ej inräknade) (JEITA)*1 37,5 mm 114 mm 20,9 mm Snabbt hitta den punkt som uppspelningen ska börja från (förenklad sökning) När "EASY-S" har ställts på "ON" i menyn kan du snabbt hitta den punkt du vill spela upp från genom att flera gånger trycka på [] eller [+] under uppspelning. Du kan gå bakåt ungefär 3 sekunder genom att trycka på [] en gång, eller framåt ungefär 10 sekunder genom att trycka på [+] en gång. Det här är ett bra sätt att söka efter ett visst ställe i en lång inspelning. Avbryta delningen av meddelandet Tryck på [ (stopp)] före steg 2. här är ett bra sätt att söka efter ett visst ställe i en lång inspelning. OFF*: Den förenklade sökfunktionen används inte. När du trycker på [+] eller [] flyttas du ett meddelande framåt eller bakåt. CONT Spelar kontinuerligt upp meddelandena i den valda mappen. ON: CONT-funktionen är aktiverad. OFF*: Ett meddelande spelas upp och IC-inspelaren stoppar vid början av nästa meddelande. DISPLAY ELAPSE*: Under inspelning, inspelningstiden för aktuellt meddelande Under uppspelning, förfluten uppspelningstid för ett meddelande REMAIN: Under inspelning eller i stoppat läge, tillgänglig inspelningstid Under uppspelning, återstående tid för meddelandet REC DATE: Inspelningsdatum REC TIME: Inspelningstid SET DATE Ställer in år, månad, dag, timme och minut, i den ordningen. HOUR Ställer in tidsvisningen. mer än 10 sekunder har gått efter steg 1 måste du starta om proceduren från början. Om du delar ett meddelande under uppspelning med A-B repetera eller medan ett meddelande repeteras, avbryts inställningen för repeterad uppspelning. Medföljande tillbehör Se "Steg 1: Kontrollera förpackningens innehåll". Extra tillbehör Aktiva högtalare SRS-M50 Elektretkondensatormikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1 Ljudkabel* RK- G136, RK-G139 (ej Europa) Uppladdningsbart batteri, NH-AAA-B2KN (ej USA, Kanada, Latinamerika) Batteriladdare BCG-34HSN (ej USA, Kanada, Latinamerika) Laddare med batteri, BCG-34HS2KAN (endast USA, Kanada, Latinamerika) 4 Tryck på [] eller [+] för att välja "ADD" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Spela upp ett meddelande flera gånger Tryck och håll [ PLAY/STOP ENTER] intryckt under uppspelning tills " " visas. Det valda meddelandet spelas upp upprepade gånger. Tryck en gång till på [ PLAY/ STOP ENTER] för att återuppta normal uppspelningen. Ytterligare information 5 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. Försiktighetsåtgärder Strömförsörjning Använd enheten endast med 3,0 V eller 2,4 V likström (DC). Använd två alkaliska LR03-batterier (storlek AAA) eller två uppladdningsbara NH-AAA-batterier. *Ljudkabel Till IC-inspelaren RK-G139 RK-G136 Stereominikontakt Stereominikontakt Till den andra utrustningen Minikontakt (mono) Stereominikontakt 6 När meddelandet som ska läggas Dela ett meddelande under inspelning Du kan dela ett meddelande i två delar under inspelning, så att den nya delen får ett eget meddelandenummer. När ett meddelande väl är delat går det inte att förena de delade meddelandena. till spelas upp, trycker du på [ REC/PAUSE]. och "ADD" blinkar och IC-inspelaren stannar i läget för inspelningspaus. 7 Tryck en gång till på [ REC/PAUSE] medan "ADD" blinkar. Funktionsindikatorn lyser röd och inspelningen läggs till i slutet av det aktuella meddelandet. Spela upp ett angivet avsnitt flera gånger A-B repetera 1 Tryck på [ (upprepning) A- B] under uppspelning för att ange startpunkten A. "A-B B" blinkar.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Säkerhet Använd inte enheten medan du kör bil, använder något annat motoriserat fordon eller cyklar. Det är inte säkert att din återförsäljare för alla dessa tillbehör. Mer information kan du få av återförsäljaren. Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles. Hantering 1 Tryck på [DIVIDE] under inspelning. "DIVIDE" och ett nytt meddelandenummer blinkar i teckenfönstret och det nya meddelandenumret läggs till vid den punkt där du tryckte på knappen. Meddelandet spelas in som två meddelanden, dock fortsätter inspelningen utan att avbrytas. Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande delas. Meddelande 2 och meddelande 3 spelas in utan avbrott. 8 Tryck på [ (stopp)] för att avbryta inspelning. Obs! 2 Tryck en gång till på [ (upprepning) A-B] för att ange slutpunkten B. " " och "A-B" visas och det angivna avsnittet spelas upp flera gånger. Det går inte att lägga till en inspelning om återstående minne inte är tillräckligt. Den del som läggs till i ett meddelande spelas in med samma inspelningsläge som meddelandet. Om 10 minuter har gått efter steg 6 måste du starta om proceduren från början. Återgå till normal uppspelning Tryck på [ PLAY/STOP ENTER]. Avbryta uppspelning med A-B repetera Tryck på [ (stopp)]. Tips! Du kan dela upp ett inspelat meddelande under inspelningspaus. Lämna inte enheten nära värmekällor, eller i direkt solljus, och inte heller där det är dammigt eller där den kan utsättas för mekaniska stötar. Skulle något föremål eller någon vätska komma in i enheten bör du genast ta ur batterierna och låta en auktoriserad serviceverkstad kontrollera den innan du använder den igen. Var försiktig så att inte vatten stänker på enheten. Enheten är inte vattentålig. Var speciellt försiktig i följande situationer. När du har enheten i fickan och går till badrummet, etc. När du böjer dig ner, kan enheten falla i vattnet och bli blöt. Om du använder enheten i miljöer där den kan utsättas för regn, snö eller fuktighet. Maximal inspelningstid*2*3 Maximal inspelningstid för alla mapparna är som följer. SHQ-läge 22 tim. 15 min. HQ-läge 33 tim. 20 min. SP-läge 89 tim. LP-läge 534 tim. 25 min. (tim. : timmar/min. : minuter) *2 Om du ska spela in kontinuerligt under en längre tid kan du behöver byta batterier mitt under inspelningen. *3 Maximal inspelningstid varierar om du spelar in meddelanden i blandade inspelningslägen..

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-309-51(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundläggande användning Övriga inspelningsfunktioner Övriga uppspelningsfunktioner Redigera meddelanden Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner 4-265-824-52(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundfunktioner Andra inspelningsfunktioner Andra uppspelningsfunktioner Redigera filer Lyssna på FM-radio Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

(1) IC Recorder. Bruksanvisning ICD-SX Sony Corporation

(1) IC Recorder. Bruksanvisning ICD-SX Sony Corporation 3-259-112-51(1) IC Recorder Bruksanvisning ICD-SX20 2004 Sony Corporation Information för användare Program 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation Dokumentation 2004 Sony Corporation Alla

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

IC Recorder ICD-UX60/UX70/UX80. Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande hantering. Olika inspelningslägen. Uppspelning/Radering

IC Recorder ICD-UX60/UX70/UX80. Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande hantering. Olika inspelningslägen. Uppspelning/Radering 3-283-649-52(1) Komma igång IC Recorder Bruksanvisning Grundläggande hantering Olika inspelningslägen Uppspelning/Radering Redigera meddelanden Använda menyfunktionen Använda datorn Felsökning Ytterligare

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS AX5303/00C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Bruksanvisning Sonic Traveller SBT600ss, art nr 353060 Innehåll Översikt 3 Testfunktion 3 Inställning av tid 4 Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer