Din manual SONY ICD-BX112

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: några meddelanden innan du börjar spela in. några meddelanden innan du börjar spela in. några meddelanden innan du flyttar. NO DATA Den valda mappen innehåller inga meddelanden. Du kan inte flytta ett meddelande eller ställa in larmet etc, på grund av detta. PRE SET Du ställer in larmet för att spela upp ett meddelande vid ett datum och en tid som tidigare ställts in på ett annat meddelande. Kontrollera inställningen och ställ in lämpligt datum och tid. BACK-D Du försöker ställa in larmet på en tid som redan har passerats. de två sista siffrorna i året. blinkar vilket indikerar att alla funktioner för knapparna är låsta. Inbyggd mikrofon (mikrofon)-kontakt* Teckenfönster (mapp)/menu-knapp DIVIDE-knapp (stopp)-knapp PLAY/STOP ENTER-knapp* (snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt)knapp, + (snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt)-knapp Högtalare (hörlurar)-kontakt Funktionsindikator ERASE-knapp VOL (volym) /+*-knapp (upprepning) A-B-knapp REC/PAUSE-knapp * Dessa knappar och kontakten har en punkt som kan kännas med fingret. Använd den som referenspunkt för att känna igen knappar eller kontakter. 1 Tryck på [ 2 Ställ på samma sätt in månaden, dagen, timmen och minuterna i följd. Tryck på [] eller [+] för att välja önskade siffror och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. (mapp)/menu] för att välja mappen där du vill spara inspelade meddelanden (,,, eller ). Det finns 5 mappar redan tillgängliga när du köper IC-inspelaren. Om du inte ändrar mappen efter att du stoppat inspelningen, spelar du in i samma mapp nästa gång du spelar in. 4 Tryck på [VOL /+] för att justera volymen. Avbryta uppspelning 1 Tryck på [ (stopp)]. Övriga funktioner * Följande anvisningar gäller när "EASY-S" (Easy Search-funktion) ställts in på "OFF". Låsa upp knapparna Skjut HOLD-omkopplaren i motsatt riktning mot pilen så att alla knappar låses upp. Obs! När HOLD-funktionen är aktiverad under inspelning, låses alla knapparnas funktioner för att förhindra oavsiktlig användning. För att avbryta inspelning, stäng först av HOLD-funktionen. Om du under inställningen oavsiktligt trycker på en knapp som inte är avsedd att användas för inställning av klockan, avbryts inställningen av klockan. Använd menyn för att ställa in klockan. Börja spela in 1 Vrid den inbyggda mikrofonen i riktning mot ljudkällan som ska spelas in. ICD-BX112 Ställa in klockan med menyn Du kan använda menyn för att ställa in klockan medan IC-inspelaren är i stoppläge. 2 Tryck på [ REC/PAUSE] i stoppläget. Funktionsindikatorn lyser rött. (När "LED" ställs in på "OFF" i menyn tänds inte funktionsindikatorn. ) Det nya meddelandet spelas automatiskt in efter det senast inspelade meddelandet. Obs! När "REC-OP" är inställd på "ON" skriver det nya meddelandet över ett tidigare inspelat meddelande. "REC-OP" ställs in på "OFF" i standardinställningarna. Tips! Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du stoppa larmuppspelningen genom att trycka på vilken knapp som helst. (Du kan inte avbryta normal uppspelning.) 2011 Sony Corporation Printed in China Felsökning Felsökning För kunder i Europa För att förhindra risk för hörselskador är det viktigt att inte lyssna med för hög volym under längre perioder. VARNING Utsätt inte batterierna (batteriförpackningen eller installerade batterier) för extrem värme under en längre tid, från t.ex. solsken, eld eller liknande. Innan du bestämmer dig för att lämna in IC-inspelaren för reparation bör du undersöka följande. Om du inte lyckas lösa problemet med den här felsökningshjälpen vänder du dig till närmaste Sonyåterförsäljare och ber om hjälp. Tänk på att inspelade meddelanden kan raderas när du lämnar in enheten för service eller reparation. Visningen försvinner inte. Visningen är suddig. Ta bort skyddsfilmen på teckenfönstret innan du använder IC-inspelaren. IC-inspelaren fungerar inte. Du har satt i batterierna med polerna felvända. Batterierna är svaga. Det hörs inget ljud från högtalaren. Volymen är helt nedvriden. Hörlurarna är inkopplade. Det hörs ljud från högtalaren trots att hörlurarna är anslutna. Om inte hörlurarna är ordentligt anslutna under uppspelning kan det hända att ljudet hörs från högtalaren. Koppla bort hörlurarna och anslut dem sedan igen och se till att kontakten sitter i ordentligt. Inspelningen avbryts. VOR-funktionen är aktiverad. Ställ "VOR" på "OFF" i menyn. Mer information finns under "Menyinställningar" på baksidan av detta papper. Det är störningar i ljudet. Kontakten på den anslutna mikrofon som du använde vid inspelningen var smutsig. Rengör kontakten. (hörlurar)-kontakten är smutsig. Rengör kontakten. Du kan inte dela ett meddelande. Att dela ett meddelande kräver ett visst ledigt minnesutrymme. Om 99 meddelanden har spelats in i en mapp går det inte att dela ett meddelande i den mappen. Radera några av meddelandena. Det går inte att dela ett meddelande mycket nära början (0,5 sekunder från början) eller mycket nära slutet (0,5 sekunder före slutet) av meddelandet. Om du ofta delar ett meddelande, kan enheten eventuellt inte dela meddelandet ytterligare. Du valde ett meddelande som har låsts. Ställ in "LOCK" på "OFF" i menyn innan du delar meddelandet. Uppspelningshastigheten är för hög eller för låg. Uppspelningshastigheten är ändrad med DPC. Justera en gång till hastigheten i DPC i menyn. Mer information finns under "Menyinställningar" på baksidan av detta papper. LOCK ( blinkar samtidigt) Du valde ett meddelande som har låsts. Du inte kan flytta det, radera det, lägga till ett nytt meddelande till det, lägga till ett överspelande meddelande till det eller dela det.

3 Ställ in "LOCK" på "OFF" i menyn innan du redigerar meddelandet. OFF REC-OP Du kan inte lägga till en inspelning eller spela över en inspelning eftersom "REC-OP" är inställt på "OFF". Ställ det på "ON". ERR ACCESS ERR 01 ERR 06 Ett annat fel än något av ovanstående har uppstått. Ta ur batterierna och sätt tillbaka dem. HOLD HOLD-funktionen är aktiverad. Skjut HOLD-omkopplaren i pilens motsatta riktning. Mer information om HOLDfunktionen finns i "Förebygga oavsiktlig användning (HOLD)". 1 Tryck och håll [ (mapp)/menu] nedtryckt för att öppna menyläget. Menyläget visas. Steg 2: Förbereda en strömkälla Skjut och lyft locket till batterifacket, sätt i alkaliska LR03-batterier (storlek AAA) med polerna vända åt rätt håll, och stäng locket. Om locket till batterifacket oavsiktligt lossas, sätter du fast det så som visas i bilden. 2 Tryck på [] eller [+] för att välja "SET DATE" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. 3 Tryck på [] eller [+] för att ställa in år, månad, dag, timme och minuter i denna ordning, och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Avsluta inspelning Baksida 1 Tryck på [ (stopp)]. IC-inspelaren stannar i början av den aktuella inspelningen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. Tips! Tryck på [ (mapp)/menu] för att återgå till föregående funktion. Stoppa vid aktuell position (uppspelningspaus) Tryck på [ PLAY/STOP ENTER] eller [ (stopp)]. För att återuppta uppspelningen från samma position trycker du en gång till på [ PLAY/STOP ENTER]. Gå tillbaka till början av det aktuella meddelandet Tryck en gång på []*. Gå tillbaka till föregående meddelanden Tryck flera gånger på []. (Om du vill gå bakåt bland meddelandena utan avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i stoppläget. ) Gå till nästa meddelande Tryck en gång på [+]*. Gå till följande meddelanden Tryck flera gånger på [+]. (Om du vill gå framåt bland meddelandena utan avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i stoppläget.) Övriga funktioner Pausa inspelning* Tryck på [ REC/PAUSE]. Under inspelningspaus blinkar funktionsindikatorn rött och "PAUSE" blinkar i teckenfönstret. Gå ur pausläge och återuppta inspelning Tryck en gång till på [ REC/PAUSE]. Inspelningen fortsätter från den punkten. (Om du vill avbryta inspelningen efter inspelningspaus trycker du på [ (stop)].) Lyssna på aktuell inspelning direkt Tryck på [ PLAY/STOP ENTER]. Inspelninörbrukar den ström, även om det är marginellt. Hur länge batterierna räcker beror i det här fallet på fukthalten i omgivningen och andra miljöfaktorer. Normalt räcker batterierna i cirka 2 månader. Om du vet med dig att du inte kommer att använda IC-inspelaren under en längre tid rekommenderas du att stänga av strömmen eller att ta ur batterierna. Använd inte manganbatterier i den här IC-inspelaren. Se till att byta ut båda batterierna mot nya när du byter batterier. Du kan ställa in tidsvisningen för klockan på "12H" (12-timmars visning) eller "24H" (24-timmars visning) i "HOUR"-menyn. Om "12H" (12-timmars visning) ställs in, visas "AM" eller "PM" i teckenfönstret. Om du dröjer mer än 1 minut med att try i mappen/dpc-inställning Förfluten tid/återstående tid/ indikering för inspelningsdatum eller tid/meddelande När batterierna bör bytas Batteriindikatorn i teckenfönstret visar batteriernas status. Du kan inte få tillbaka en inspelning som du har raderat. Om meddelandet som du vill radera är låst i menyn går det inte att radera det. Tips! Indikator för återstående batterikapacitet : Byt ut de befintliga batterierna mot nya. : "LO BATT" blinkar och IC-inspelaren slutar fungera. Meddelanden som spelas in med denna ICinspelare spelas in som MP3-filer. Du kan spela in upp till 99 meddelanden i varje mapp. Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning, eller lyssnar på det inspelade ljudet. Om inspelat ljud är för högt och förvrängt ställer du in mikrofonens känslighet på (låg). Om å andra sidan det inspelade ljudet är för lågt ställer du in mikrofonens känslighet på (hög). Ta inte ur batterierna medan funktionsindikatorn blinkar orange. Då kan informationen skadas. Innan du utför en längre inspelning bör du kontrollera batteriindikatorn. Om IC-inspelaren oavsiktligt gnuggas eller skrapas mot ett föremål, t ex ett finger eller liknande, under inspelning, spelas det ljudet in. Försök att undvika att vidröra IC-inspelaren tills inspelningen avslutas. Set till att hålla IC-inspelaren på avstånd från en nätadapter, ett lysrör eller en mobiltelefon under inspelning eller uppspelning. Välja ett meddelande och radera det 1 Välj meddelandet som du vill radera när IC-inspelaren är i stoppat läge eller i uppspelningsläge. 2 Tryck på [ERASE] medan du spelar upp meddelandet som du vill radera eller tryck och håll ned [ERASE] under stoppläget. En ljudsignal hörs och meddelandenumret och "ERASE" blinkar.

4 När "BEEP" i menyn är inställd på "OFF", hörs ingen tonsignal. Steg 3: Slå på IC-inspelaren Om "AVLS" är inställt på "OFF" i menyn avges en ljudsignal och "AVLS" och "OFF" blinkar. återställs inom cirka 1 minut. Vid byte av batterier ska du snabbt sätta i nya batterier. Menyläget saknar vissa alternativ. HOLD-omkopplaren i pilens riktning mot stoppläget. "OFF" blinkar. IC-inspelaren stängs av inom några sekunder. ett meddelande är borttaget kommer de meddelanden som är kvar att flyttas och få nya nummer så att det inte bildas några tomma utrymmen mellan meddelandena. IC-inspelaren fungerar inte som den ska. Ta ur batterierna och sätt i dem igen. Du kan inte radera ett meddelande. Du valde ett meddelande som har låsts. är som standard aktiverad. ändras automatiskt till återstående tid. Här ställer du in larmet. Endast larmet hörs när larmtiden är inne. del av meddelandet som ligger efter den valda punkten raderas. Startpunkt för den överspelande inspelningen Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Den raderade delen av meddelande 2 Ändra avsnittet som du angett för uppspelning med A-B repetera Tryck en gång till på [ (upprepning) A-B] under uppspelning med A-B repetera för att ange en ny startpunkt A. Ange därefter en ny slutpunkt B, som i steg 2. Obs! Det går inte att ange punkt A och punkt B mycket nära början (0,5 sekunder från början) eller mycket nära slutet (0,5 sekunder före slutet) av meddelandet. 2 Tryck på [] eller [+] för att välja det menyalternativ som du vill ställa in och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Spela in med en extern mikrofon eller från annan utrustning 1 Anslut en extern mikrofon eller annan utrustning till (mikrofon)-kontakten när IC-inspelaren är i stoppläget. När inspelningsläget ställs in på "SHQ" eller "HQ" och en stereomikrofon används kan du spela in ljud i stereo. Om du använder annan utrustning, ansluter du ljudutgångskontakten (stereo-minikontakt) för den andra utrustningen till (mikrofon)kontakten på ICinspelaren med en ljudkabel (medföljer ej). För mer information om ljudkablar, se "Specifikationer". I situationer där du blir svettig. Om du vidrör enheten med våta händer eller lägger den i fickan på svettiga kläder, kan enheten bli våt. Du kan känna smärta i öronen om du använder hörlurarna när omgivningsluften är väldigt torr. Detta är inte på grund av något fel på hörlurarna, utan på grund av statisk elektricitet som ackumuleras på kroppen. Du kan reducera statisk elektricitet genom att använda gick icke-syntetiska kläder som förhindrar att det uppstår statisk elektricitet. Batteridriftstid*4 Med Sony alkaliska LR03-batterier (SG) (storlek AAA) (med kontinuerlig användning) Inspelningsläge*5 Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar SHQ Cirka 34 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. HQ Cirka 34 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. (tim. : timmar) Inspelningsläge*5 Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar SP Cirka 39 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. LP Cirka 55 tim. Cirka 12 tim. Cirka 36 tim. (tim. : timmar) 3 Tryck på [] eller [+] för att välja önskad inställning och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Spela in på annan utrustning Du kan spela in meddelandet på IC-inspelaren på annan utrustning. Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning. Underhåll Rengör utsidan med en mjuk duk, lätt fuktad i vatten. Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner. Om du har några problem eller frågor, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare. 4 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. Obs! Om du inte trycker på någon knapp under 1 minut, avbryts menyläget automatiskt och teckenfönstret återgår till normal visning. Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Tillagd överspelning i meddelande 2 1 Tryck och håll [ 1 Anslut IC-inspelarens (hörlurar)kontakt till ljudingången (stereominikontakt) på den andra utrustningen med en ljudkabel (medföljer ej). För mer information om ljudkablar, se "Specifikationer". Obs! (mapp)/menu] nedtryckt för att öppna menyläget. Menylägets fönster visas. Rekommendationer rörande säkerhetskopiering För att minimera risken för förlust av värdefull information, t.ex. om du skulle råka göra något fel eller om det skulle hända något med IC-inspelaren, bör du säkerhetskopiera dina inspelningar till en bandspelare eller liknande. När du använder Sony uppladdningsbara NH-AAA-batterier (med kontinuerlig användning) Inspelningsläge*5 Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar SHQ Cirka 22 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. HQ Cirka 22 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. (tim. : timmar) Inspelningsläge*5 SP Cirka 27 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. LP Cirka 37 tim. Cirka 10 tim. Cirka 25 tim. (tim. : timmar) *4 Batteriets livslängd har uppmätts med hjälp av testmetoder som ägs av Sony och med standardinställningarna för IC-inspelaren. "LED" och "AVLS" är emellertid inställda på "OFF". Batteriets livslängd kan förkortas beroende på hur du använder IC-inspelaren. *5 Mer information om inspelningsläget finns i "Menyinställningar". Här ställer du in mikrofonkänsligheten. Aktiverar VOR (Voice Operated Recording)-funktionen. slipper tomma partier i inspelningen. VOR-funktionen aktiveras när du trycker på [ REC/PAUSE]. OFF*: VOR-funktionen används inte. Du kan lägga till en inspelning. OVER: Du kan spela över en inspelning. Aktiverar DPC (Digital Pitch Control)-funktionen. ON: Du kan justera hastigheten för uppspelning inom ett område mellan +100 % och 50 %, med ökningar om 10 % för + inställningen och med 5 % för inställningen. OFF*: DPC-funktionen är avstängd.

5 N-CUT Ställer in brusreduceringsfunktionen. ON: Förvrängningen av mycket låga och höga frekvenser som ligger utanför intervallet för den mänskliga rösten reduceras, och därför kan man höra den mänskliga rösten mycket tydligt. OFF*: Brusreduceringsfunktionen fungerar inte. Det går endast att ställa in ett larm för varje meddelande. Larmet och AVLS-tonsignalen hörs även om du ställer "BEEP" på "OFF" i menyn. Om larmtiden inträffar under inspelning, avges larmet efter att inspelningen har avslutats. "" blinkar när tiden för larmet är inne. Om flera larm inträffar, spelas bara det första meddelandet upp. När ett larm väl har ställts in, avbryts inte larmet även efter att meddelandet har spelats upp. Om larmet inträffar medan ett annat meddelande med larm spelas upp, avbryts uppspelningen och i stället spelas det nya meddelandet upp. Om du delar upp ett meddelande som du har ställt in larm för, kvarstår larminställningen endast för den första delen av det delade meddelandet. Om å andra sidan larmet skulle utlösas medan du raderar, avges larmsignalen under 10 sekunder först efter det raderingen är klar och uppspelningen börjar. Om larmtiden inträffar medan du uppdaterar information, avbryts larmet automatiskt. Om du raderar ett meddelande där ett larm har ställts in, tas även larminställningen bort. 2 Tryck på [] eller [+] för att välja "REC-OP" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. 2 Tryck på [ PLAY/STOP ENTER] för att börja spela upp och ställ samtidigt in den anslutna utrustningen på inspelningsläge. Ett meddelande från IC-inspelaren spelas in på den anslutna utrustningen. 2 Tryck på [ (mapp)/menu] för att välja mappen där du vill spara inspelade meddelanden (,,, eller ). 3 Tryck på [] eller [+] för att välja "ON" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. 3 Tryck på [ REC/PAUSE] för att starta inspelning. Den inbyggda mikrofonen stängs av automatiskt. Om insignalnivån inte är stark nog, justerar du mikrofonkänsligheten på IC-inspelaren. Om du ansluter en mikrofon som behöver strömförsörjning (plug-in power), får den automatiskt sin ström från IC-inspelaren. 4 Tryck på [] eller [+] för att välja "OVER" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Specifikationer Design och specifikationer IC-inspelaren Kapacitet (tillgänglig kapacitet för användare) 2 GB (Ca. 1,79 GB = byte) En del av minnets kapacitet används för hantering av minnet. Inspelning Uppspelning*6 via högtalare Uppspelning med hörlurar 3 Tryck på (stopp) på IC-inspelaren. Stoppa även samtidigt den anslutna utrustningen. Tips! När du ansluter en ljudkabel till IC-inspelarens (hörlurar)-kontakten för den angivna tiden, aktiveras automatiskt AVLS-funktionen. AVLS-funktionen begränsar den maximala volymen för att bibehålla en måttlig volymnivå (endast europeiska modeller). 5 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. 6 Tryck på [ REC/PAUSE] när meddelandet som ska skrivas över spelas upp. och "OVER" blinkar och IC-inspelaren stannar i läget för inspelningspaus. Frekvensomfång 4 Tryck på [ (stopp)] för att avbryta inspelning. Obs! Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning. 7 Tryck en gång till på [ REC/PAUSE] medan "OVER" blinkar. Funktionsindikatorn lyser röd och inspelningen startar. SHQ: 75 Hz Hz HQ: 75 Hz Hz SP: 75 Hz Hz LP: 80 Hz Hz Redigera meddelanden Bithastigheter och samplingsfrekvenser för MP3-filer för inspelningsläge AVLS (endast europeiska modeller) Ställer in AVLS-funktionen (Automatic Volume Limiter System). ON*: AVLS-funktionen som ser till att en måttlig volymnivå bibehålls aktiveras när hörlurar används. OFF: AVLS-funktionen fungerar inte och ljudet spelas upp med ursprunglig volym. Om du ställer in funktionen på "OFF" avges en ljudsignal och ett meddelande visas som bekräftelse. Spela in ljud från en telefon eller en mobiltelefon För att spela in ljud från en telefon eller en mobiltelefon kan du använda elektretkondensatormikrofonen ECM-TL1 (medföljer ej) av hörlurstyp. Mer information om hur du gör anslutningarna finns i bruksanvisningen som medföljer ECM-TL1-mikrofonen. 8 Tryck på [ (stopp)] för att avbryta inspelning. Obs! Dela ett meddelande i två delar Under uppspelning kan du dela upp ett meddelande i två delar så att den nya delen får ett eget meddelandenummer. Genom att dela ett meddelande kan du lätt hitta den punkt som du vill starta uppspelningen från när du har gjort längre inspelningar, t.ex. från ett möte. Du kan dela ett meddelande tills det totala antalet meddelanden i mappen når 99. SHQ: 44,1 khz, 192 kbps HQ: 44,1 khz, 128 kbps SP: 44,1 khz, 48 kbps LP: 11,025 khz, 8 kbps Allmänt Högtalare Cirka 28 mm diameter Obs! Larmet och AVLS-tonsignalen hörs även om du ställer "BEEP" på "OFF" i menyn. När du använder hörlurar för att lyssna under den angivna tiden, aktiveras AVLSfunktionen automatiskt. När du stänger av funktionen var då försiktig så att inte ljudet har för hög volym när du lyssnar. Det går inte att spela över en inspelning om återstående minne inte är tillräckligt. Den del som spelas över, spelas in med samma inspelningsläge. Om 10 minuter har gått efter steg 6 måste du starta om proceduren från början. Varumärken MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson. Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken och registrerade varumärken som tillhör deras respektive innehavare. Vidare nämns inte " TM " och " " vid varje tillfälle i denna bruksanvisning. Ingång/Utgång LOCK Låser meddelandet så att du inte kan flytta det, radera det, lägga till ett nytt meddelande till det, lägga till ett överspelande meddelande till det eller dela det.

6 ON: Låsfunktionen är aktiverad. OFF*: Låsfunktionen är inaktiverad. MOVE Det valda meddelandet flyttas till den valda mappen (,,, eller ). Ett meddelande som ska flyttas måste först väljas sedan öppnar du menyfönstret. ALL ERASE Alla meddelanden i den valda mappen raderas. Välj en mapp från vilken alla meddelanden skall raderas och gå därefter till menyfönstret och tryck på [ PLAY/STOP ENTER] medan "ALL ERASE" blinkar. Lägga till en inspelning till ett tidigare inspelat meddelande När "REC-OP" i menyn är ställd på "ADD" kan du lägga till en inspelning till det meddelande som spelas upp. Den tillagda inspelningen placeras efter det aktuella meddelandet och räknas som en del av det. Under uppspelning av meddelande 3 Meddelande 3 Meddelande 4 1 Tryck på [DIVIDE] medan du spelar upp Övriga uppspelningsfunktioner meddelandet som du vill dela. Aktuellt meddelande nummer och "DIVIDE" blinkar. Mikrofonkontakt (minikontakt, stereo) ingång med "plug-in-power" för mikrofoner som kräver strömförsörjning, minsta ingångsnivå 0,4 mv, för mikrofoner med en impedans på 3 kohm eller lägre Hörlurskontakt (minikontakt, stereo) utgång för hörlurar på 16 ohm ohm Praktiska uppspelningsmetoder Lyssna på ljud med bättre ljudkvalitet Kontroll av uppspelningshastigheten (DPC) +100 % till 50 % 2 Tryck en gång till på [DIVIDE]. "DIVIDE" visas, ett nytt nummer läggs till i den nyare delen av det delade meddelandet och meddelandenumren för efterföljande meddelanden ökas med ett. Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Ett meddelandet delas. Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelandenumren ökar. Uteffekt 300 mw Strömförsörjning Två alkaliska LR03-batterier (storlek AAA) (medföljer): 3,0 V likström (DC) Två uppladdningsbara NH-AAA-batterier (medföljer ej): 2,4 V likström (DC) När den nya inspelningen har lagts till Meddelande 3 Tillagd inspelning Meddelande 4 Lyssna med hörlurar: Anslut de medföljande hörlurarna, eller andra på marknaden tillgängliga, till (hörlurar)-kontakten. Den inbyggda högtalaren stängs automatiskt av. Lyssna på ljudet via extern högtalare: Anslut en aktiv eller passiv högtalare (medföljer ej) till (hörlurar)-kontakten. Driftstemperatur 5 C - 35 C Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar och kontroller ej inräknade) (JEITA)*1 37,5 mm 114 mm 20,9 mm Snabbt hitta den punkt som uppspelningen ska börja från (förenklad sökning) När "EASY-S" har ställts på "ON" i menyn kan du snabbt hitta den punkt du vill spela upp från genom att flera gånger trycka på [] eller [+] under uppspelning. Du kan gå bakåt ungefär 3 sekunder genom att trycka på [] en gång, eller framåt ungefär 10 sekunder genom att trycka på [+] en gång. Det här är ett bra sätt att söka efter ett visst ställe i en lång inspelning. Avbryta delningen av meddelandet Tryck på [ (stopp)] före steg 2. här är ett bra sätt att söka efter ett visst ställe i en lång inspelning. OFF*: Den förenklade sökfunktionen används inte. När du trycker på [+] eller [] flyttas du ett meddelande framåt eller bakåt. CONT Spelar kontinuerligt upp meddelandena i den valda mappen. ON: CONT-funktionen är aktiverad. OFF*: Ett meddelande spelas upp och IC-inspelaren stoppar vid början av nästa meddelande. DISPLAY ELAPSE*: Under inspelning, inspelningstiden för aktuellt meddelande Under uppspelning, förfluten uppspelningstid för ett meddelande REMAIN: Under inspelning eller i stoppat läge, tillgänglig inspelningstid Under uppspelning, återstående tid för meddelandet REC DATE: Inspelningsdatum REC TIME: Inspelningstid SET DATE Ställer in år, månad, dag, timme och minut, i den ordningen. HOUR Ställer in tidsvisningen. mer än 10 sekunder har gått efter steg 1 måste du starta om proceduren från början. Om du delar ett meddelande under uppspelning med A-B repetera eller medan ett meddelande repeteras, avbryts inställningen för repeterad uppspelning. Medföljande tillbehör Se "Steg 1: Kontrollera förpackningens innehåll". Extra tillbehör Aktiva högtalare SRS-M50 Elektretkondensatormikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1 Ljudkabel* RK- G136, RK-G139 (ej Europa) Uppladdningsbart batteri, NH-AAA-B2KN (ej USA, Kanada, Latinamerika) Batteriladdare BCG-34HSN (ej USA, Kanada, Latinamerika) Laddare med batteri, BCG-34HS2KAN (endast USA, Kanada, Latinamerika) 4 Tryck på [] eller [+] för att välja "ADD" och tryck sedan på [ PLAY/STOP ENTER]. Spela upp ett meddelande flera gånger Tryck och håll [ PLAY/STOP ENTER] intryckt under uppspelning tills " " visas. Det valda meddelandet spelas upp upprepade gånger. Tryck en gång till på [ PLAY/ STOP ENTER] för att återuppta normal uppspelningen. Ytterligare information 5 Tryck på [ (stopp)] för att lämna menyläget. Försiktighetsåtgärder Strömförsörjning Använd enheten endast med 3,0 V eller 2,4 V likström (DC). Använd två alkaliska LR03-batterier (storlek AAA) eller två uppladdningsbara NH-AAA-batterier. *Ljudkabel Till IC-inspelaren RK-G139 RK-G136 Stereominikontakt Stereominikontakt Till den andra utrustningen Minikontakt (mono) Stereominikontakt 6 När meddelandet som ska läggas Dela ett meddelande under inspelning Du kan dela ett meddelande i två delar under inspelning, så att den nya delen får ett eget meddelandenummer. När ett meddelande väl är delat går det inte att förena de delade meddelandena. till spelas upp, trycker du på [ REC/PAUSE]. och "ADD" blinkar och IC-inspelaren stannar i läget för inspelningspaus. 7 Tryck en gång till på [ REC/PAUSE] medan "ADD" blinkar. Funktionsindikatorn lyser röd och inspelningen läggs till i slutet av det aktuella meddelandet. Spela upp ett angivet avsnitt flera gånger A-B repetera 1 Tryck på [ (upprepning) A- B] under uppspelning för att ange startpunkten A. "A-B B" blinkar.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Säkerhet Använd inte enheten medan du kör bil, använder något annat motoriserat fordon eller cyklar. Det är inte säkert att din återförsäljare för alla dessa tillbehör. Mer information kan du få av återförsäljaren. Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles. Hantering 1 Tryck på [DIVIDE] under inspelning. "DIVIDE" och ett nytt meddelandenummer blinkar i teckenfönstret och det nya meddelandenumret läggs till vid den punkt där du tryckte på knappen. Meddelandet spelas in som två meddelanden, dock fortsätter inspelningen utan att avbrytas. Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande delas. Meddelande 2 och meddelande 3 spelas in utan avbrott. 8 Tryck på [ (stopp)] för att avbryta inspelning. Obs! 2 Tryck en gång till på [ (upprepning) A-B] för att ange slutpunkten B. " " och "A-B" visas och det angivna avsnittet spelas upp flera gånger. Det går inte att lägga till en inspelning om återstående minne inte är tillräckligt. Den del som läggs till i ett meddelande spelas in med samma inspelningsläge som meddelandet. Om 10 minuter har gått efter steg 6 måste du starta om proceduren från början. Återgå till normal uppspelning Tryck på [ PLAY/STOP ENTER]. Avbryta uppspelning med A-B repetera Tryck på [ (stopp)]. Tips! Du kan dela upp ett inspelat meddelande under inspelningspaus. Lämna inte enheten nära värmekällor, eller i direkt solljus, och inte heller där det är dammigt eller där den kan utsättas för mekaniska stötar. Skulle något föremål eller någon vätska komma in i enheten bör du genast ta ur batterierna och låta en auktoriserad serviceverkstad kontrollera den innan du använder den igen. Var försiktig så att inte vatten stänker på enheten. Enheten är inte vattentålig. Var speciellt försiktig i följande situationer. När du har enheten i fickan och går till badrummet, etc. När du böjer dig ner, kan enheten falla i vattnet och bli blöt. Om du använder enheten i miljöer där den kan utsättas för regn, snö eller fuktighet. Maximal inspelningstid*2*3 Maximal inspelningstid för alla mapparna är som följer. SHQ-läge 22 tim. 15 min. HQ-läge 33 tim. 20 min. SP-läge 89 tim. LP-läge 534 tim. 25 min. (tim. : timmar/min. : minuter) *2 Om du ska spela in kontinuerligt under en längre tid kan du behöver byta batterier mitt under inspelningen. *3 Maximal inspelningstid varierar om du spelar in meddelanden i blandade inspelningslägen..

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Bruksanvisning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundläggande hantering. GIGA JUKE Music Server

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Bruksanvisning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundläggande hantering. GIGA JUKE Music Server 4-114-863-73(1) Grundläggande hantering HDD Network Audio System NAS-SC500PK GIGA JUKE Music Server GIGA JUKE Wireless Player Felsökning Försiktighetsåtgärder/ Tekniska data HDD Network Audio System Bruksanvisning

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning 4-128-704-32(1) DVD Recorder Bruksanvisning För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S470 4-260-337-61(1)

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S470 4-260-337-61(1) 4-260-337-61(1) Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com/ z För praktiska råd och tips och information

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player 4-261-097-31(1)

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player 4-261-097-31(1) 4-261-097-31(1) Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com/ z För praktiska råd och tips och information

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer