GD 600. GO TECH Servicemanual. Innehållsförteckning 6. ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL RUTINER FÖR AVSTÄLLNING...18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GD 600. GO TECH Servicemanual. Innehållsförteckning 6. ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL...17 7. RUTINER FÖR AVSTÄLLNING...18"

Transkript

1 GD 600 GO TECH Servicemanual SE Innehållsförteckning 1. TEKNISKA DATA ALLMÄN BESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING INSTALLATION FUNKTIONSKONTROLL ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL RUTINER FÖR AVSTÄLLNING HYGIEN- DRIFTSDOKUMENTATION GD MEMO FELSÖKNING/LARM GARANTI RESERVDELSLISTA ELSCHEMA...44 Art. nr /2005 SE Granuldisk AB förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar av produkterna. För eventuella tryckfel ansvaras inte.

2 EG-försäkran om överensstämmelse Tillverkaren: GRANULDISK AB Jägershillgatan MALMÖ deklarerar att följande maskin: Maskin: Diskmaskin Typ: GD 600 a) är tillverkad i överensstämmelse med Svenska Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS1994:48. Denna lag överensstämmer med COUNCIL DIRECTIVE av den 22/ rörande harmonisering av förmånsstaternas lagstiftande församling angående (Maskindirektivet 98/44/EG ) när tilllämpligt, med referens till Annex1angående de väsentliga hälsooch säkerhetskraven. b) är förutom under punkt a) tillverkad enligt andra tillämpbara direktiv såsom: lågspännings direktiven LVD 73/23/EEC och EMC direktiven 89/336/EEC c) är tillverkad i överensstämmelse med följande harmoniserande standarder: EN , EN 55014, EN , EN , EN 418, EN 294, EN :1992 och EN :1995 d) är tillverkad i överensstämmelse med följande nationella standarder: ELSÄK-FS 1994:7 e) är tillverkad i överensstämmelse med EN 1717 och försedd med ett återströmningsskydd av typ AB med luftgap i enlighet med EN Malmö Underskrivet för GRANULDISK AB GRANULDISK AB Jägershillgatan MALMÖ Telefon: Fax: Per Sandberg (VD)

3 Till användaren GD 600 är en granulatgrovdiskmaskin - en grovdiskmaskin för storkök som är avsedd att diska/rengöra diskgods som t ex kantiner och grytor. Denna instruktionsmanual är er guide för korrekt användning av granulatgrovdiskmaskinen GD 600. Granuldisk AB rekommenderar er att studera manualen noggrant för att försäkra er om att maskinen används på ett riktigt och säkert sätt. Se till att manualen fi nns tillgänglig under maskinens hela livslängd. Säkerhetsföreskrifter Plastmaterialet i granulerna får användas i kontakt med livsmedel. Maskinen arbetar med varmvatten. Undvik kroppskontakt med maskinens vatten, då risk för brännskada föreligger. Granuler på golvet medför halkrisk. Granulerna kan vid brand bilda formaldehyd som är ohälsosamt för andningsvägarna. Beträffande hantering av diskmedel i manualen hänvisas till tillverkarens föreskrifter. Granuldisk AB ansvarar inte för haveri på utrustning eller annan skada som orsakats av att användaren inte följt manualens anvisningar. 5

4 1. Tekniska data Vikt kg fylld maskin Tankvolym liter Granulmängd... 6 kg Diskkraft... 7 % granulkoncentration Diskvattentemperatur C Sköljvattentemperatur C Sköljvattenvolym... 8 liter/diskprogram. För att uppnå 3600 HUE enligt ANSI/NSF (3, 2001), krävs 8 liter.... I annat fall kan mängden minskas till 5 liter. Diskprogram... Kort 3 min 40 s., Normalt 5 min 40 s., Långt 7 min 40 s.... Program utan granuler är 1 minut kortare. Tid för ångreducering... 1 minut Utförande... 2 st utdragbara insatser Laddningsvolym liter, B 600 x H 650 x Dj 530 mm Kapacitet... 4 st GN 1/1, 200 mm djup, alternativt 8 st GN 1/2, 200 mm djup... eller motsvarande i annat diskgods Maxkapacitet/h st GN 1/1 (diskning med granuler) Normalkapacitet/h st GN 1/1 (diskning med granuler) Spänning** V (standard), 3-fas, jord, , 208, 230, 415, 440 V (alternativ), 3-fas, jord Avsäkring** , 415, 440 V : 25 A V : 35 A, , 208 V : 50 A Frekvens Hz alternativt 60 Hz Maximal effekt... 12,3 kw Diskpumpsmotor... 3 kw Sköljpumpsmotor... 0,37 kw Disktankselement*... 9 kw Sköljtankselement*... 9 kw Kapslingsklass... IP 55 Varmvattenanslutning... 1/2 (DN15) inv., C, 3-7 dh... OBS! Osmosvatten och totalavhärdat vatten får ej användas. Varmvatten tryck/flöde bar vid öppenmagnetventil / 15 liter/minut Kallvattenanslutning... 1/2 (DN15) inv., 3-7 dh Kallvatten tryck/flöde bar vid öppen magnetventil / 15 liter/minut Rekommenderad ventilationskapacitet m³/h Avlopp... Rör, Ø 32 mm Avloppsbrunn... Erforderlig kapacitet 100 liter/minut. * Ej aktiverade samtidigt ** För specifi ka data för denna maskin, v.v. se maskinskylt. GD 600 levereras med 2,5 meter lång elkabel som ansluts till huvudbrytare på väggen. Huvudbrytare ingår ej i leveransen. 6

5 Installationsritning GD 600 plus A = Varmvatten, G ½ inv, C, 3-7 dh, 1-6 bar, 15 liter/minut B = Kallvatten, G ½ inv, 3-7 dh, 3-6 bar, 15 liter/minut C = Avlopp, Ø 32 mm, kapacitet 100 liter/minut D = Diskmedelsanslutning, 24 och 230 VAC i separat kopplingsbox E = Elektrisk anslutning, 2,5 m kabel, 400 V (standard), 3-fas, jord, 25 A, 12,3 kw 7

6 2. Allmän beskrivning Granulatgrovdiskmaskinen GD 600 är anpassad att klara av grovdisken i det mindre till det medelstora köket. Diskgodset bearbetas i maskinen med en blandning av granuler, vatten och diskmedel. I systemet ingår alla de komponenter som krävs för en rationell diskhantering. Från hopsamling av diskgods via skrädning till upplockning av det rena godset på hyllorna. GD 600 är speciellt konstruerad för granulatgrovdiskning, men diskar även utan granuler med utmärkt resultat. Utförande Maskinen har kapacitet för 4 stycken Gastronorm 1/1 kantiner med ett djup på 200 mm. Det finns olika insatser att tillgå. Insatserna är utförda så att man kan diska hela gastronormserien från 2/1 till 1/9 kantiner. Man kan också diska övrig grovdisk från slevar och vispar till stora grytor genom att byta ut insatserna med enkla handgrepp. Maskinen levereras som standard med 2 stycken insatser. 3. Funktionsbeskrivning Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. Alla inom detta kapitel beskrivna elektriska enheter gäller maskiner för 400 Volt. Vid andra spänningar gäller omräknade elektriska enheter (se Tekniska Data). Funktion Maskinen består av en disktank med vatten och granuler. Diskpumpen suger vatten och granuler från disktankens botten genom ett grovt galler, vilket förhindrar att större föremål sugs in i pumpen. I botten på tanken sitter granulventilen som reglerar om diskningen ska ske med eller utan granuler. Blandningen av vatten och granuler fördelas via sprutrör och speciella munstycken jämt över diskgodset. Vatten och granuler recirkulerar i systemet. I disk och sköljtank är element placerade för uppvärmning av vattnet till driftstemperatur. Efter diskfasen kommer en separationsfas med enbart vatten för att skölja bort kvarvarande granuler från diskgodset. Slutligen sköljs diskgodset med färskvatten genom att vatten pumpas från den öppna sköljtanken, som är helt avskiljd från vattenledningsnätet med en s k airgap typ AB, enligt EN 1717, ut genom separata slutsköljningsrör och munstycken. Slutsköljningen avser att skölja bort diskmedelsrester och att höja temperaturen på diskgodset för att garantera en desinficerande rengöring. Genom slutsköljningsrören sker även vattenpåfyllningen av maskinen. VARNING! Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara Diskprogram Det finns tre diskprogram att välja på; kort, normalt eller långt program samt ovan nämda program med eller utan granuler. Önskas andra tider eller kombinationer kan detta programmeras in av en auktoriserad servicetekniker. När granulcykeln är klar avskiljs granulerna från diskvattnet. Efter 1 minuts diskning utan granulat stannar diskpumpen och slutsköljningen påbörjas. Slutsköljningen är inställd för att garantera 85 C vattentemperatur under 30 sekunder. Är sköljvattentankens temperatur för låg, förlängs disktiden tills 85 C har uppnåtts. Diskprogrammen utan granuler är 1 minut kortare än de med granuler. Vid användning av ångreduceringsfunktionen kondenseras den varma ångan under 1 minut i slutet av varje program. Diskvattensystem Disktanken är utrustad med ett element på 9 kw för att hålla diskvattnet vid rätt temperatur. Disktanken fylls med upphettat vatten från sköljtanken. En temperaturgivare i disktanken säkerställer rätt temperatur på diskvattnet. En nivågivare i bakkant av disktanken håller vattennivån konstant. Diskvatten och granuler pumpas genom de två sprutrören och sprutas med högt tryck mot diskgodset. Vatten och granuler recirkuleras i ett slutet system. Under avskiljningsfasen spolas granulerna successivt bort från diskgodset och skiljs från diskvattnet. Sköljvattensystem Sköljtanken rymmer ca 12 liter och är helt avskiljt från vattenledningsnätet med en s k airgap typ AB, enligt EN Vid varje slutsköljning går det åt 8 liter vatten. Vattnet i tanken värms av ett 9 kw element. Efter avslutad diskcykel startar slutsköljningen. Det 85-gradiga sköljvattnet pumpas och fördelas genom munstyckena på sköljrören. På så sätt sköljs kemikalierester bort samtidigt som en bakteriedödande verkan erhålls. Slutsköljningsmunstyckena är fördelade på ett fyrarmat slutsköljningsrör placerat i taket samt på sprutrören. Placeringen gör att sköljvatten träffar jämnt över diskgodset. Genom dessa munstycken fylls också maskinen med vatten. Element och temperaturgivare GD 600 är försedd med ett element för uppvärmning av diskvattnet och ett element för uppvärmning av sköljvattnet. Reglering av vattentemperaturen görs via en temperaturgivare i vardera disk- och sköljtank, som via styrkortet ger signal till kontaktorn för respektive element. Elementen i disk- respektive sköljtanken arbetar växelvis med prioritet för sköljtanken vid diskning och för disktanken vid standbyläge. Vid fel på någon av temperaturgivarna, avbryts diskcykeln och maskinen återförs till stoppläge och en felkod angående temperaturgivaren ges på displayen, se Felsökning, sid 20. För att undvika skador vid överhettning av elementen finns det överhettningsskydd i både disktanken och sköljtanken. Tömningventil Nedtill, på maskinens front finns ett vred för disktankens tömningsventil. Ventilen är försedd med en givare som känner av om ventilen är öppen eller stängd. Om maskinen är i en aktiv process och ventilen öppnas, hamnar maskinen i stoppläge och ett felmeddelande visas i displayen. 8

7 Dörrbrytare och dörrlåsning Det finns en tvångsbrytande dörrbrytare på vardera dörr. Brytarna är kopplade i serie så att båda dörrarna måste vara stängda för att indikera stängda dörrar till styrkortet. När brytarna indikerar stängda dörrar till styrkortet kan maskinen fylla på vatten respektive startas. Före fyllning eller start låser den högra dörrens dörrbrytare så att ingen av dörrarna går att öppna. Larm och Felkoder GD 600 är försedd med ett antal larmfunktioner. När ett larm blir aktiverat, blinkar alla dioder på panelen och ett felmeddelande eller felkod visas i displayen. För ytterligare information angående felmeddelande, se kapitel Felsökning sidan 23. Ångreducering Ångreducering består av en ejektor i vilken kallvatten sprayas in via ett munstycke. Ångreducering sker genom att ångan i kabinen kondenserar då den cirkulerar genom ejektorn Ångreduceringstiden är ca 1 minut. Pumpar Diskpumpen är av typen centrifugalpump och är anpassad för drift med granuler från Granuldisk AB. Efter pumpen finns ett fördelarhus som jämnt fördelar vatten och granuler till sprutrören. Sköljpumpen är ansluten till den öppna sköljtanken och används under sköljprocessen samt vid påfyllning av disktanken. Granuler Operatören väljer själv om diskning skall ske med eller utan granuler. Detta görs på manöverpanelen vars knappar är markerade med symboler för vatten respektive granuler, se Manöverpanel sidan 10. Granulatgrovdiskmaskiner från Granuldisk AB fungerar allra bäst med våra specialutformade granuler. Granulernas egenskaper är anpassade för att nå bästa diskresultat samtidigt som den längsta livslängden för såväl maskiner som granuler uppnås. Därför gäller garantin endast om granuler från Granuldisk AB används i maskinen. Sprutrörsmotor I diskkabinen finns två sprutrör som drivs av sprutrörsmotorn. Sprutrörsmotorn är en 230 VAC enfasmotor. Skulle drivningen av någon anledning hindras, finns en säkerhetsvakt som stoppar drivningen, avbryter diskcykeln och återför maskinen i stoppläge. Genom ett länksystem är motorn förbunden med de två sprutrören. De utför en fram och tillbakagående vridrörelse för att vattnet skall träffa diskgodsets hela yta. På varje sprutrör finns fyra stycken munstycken. Dessutom finns ett fast sprutmunstycke i taket. Sprutrörsmotorn är placerad på baksidan av maskinen tillsammans med länksystemet. OBS! Vid service måste behörig tekniker tillse att strömmen är avslagen så att ingen obehörig kan starta maskinen då klämrisk föreligger. Elskåp GD 600 är försedd med ett separat elskåp som står på maskinens bottenplatta innanför maskinens frontplåt. I elskåpet finns styrsystem och alla elektriska komponenter. Vid arbete i elskåpet skruvar man av locket så att alla komponenter blir tillgängliga. Elskåpet kan lyftas ut för att komma åt andra delar av maskinen. Maskinen levereras med 2,5 meter färdigmonterad elkabel som mynnar ut på baksidan av maskinen. GD 600 ansluts till 400 V, 3-fas, jord och skall avsäkras med 25 A. Anslutning skall ske till huvudbrytare, denna medföljer ej vid leverans. Täckplåtar Maskinen är försedd med täckplåtar runt om maskinen. Dessa plåtar får endast avmonteras vid servicearbete. OBS! Använd alltid kraftiga skyddshandskar vid av och påmontering av täckplåtarna. Iaktta försiktighet om maskinen körs med täckplåtarna avmonterade. Granulventil Granulventilen är placerad i tankbotten och öppnas med hjälp av vattentryck via en magnetventil. Ventilen stängs med hjälp av en returfjäder. Granulventilens arbetsrörelser är mm. Granulventilens funktion kan kontrolleras via dator med hjälp av Granuldisks serviceprogram för auktoriserade servicetekniker. OBS! Vid kontroll av ventilfunktionen får ingen ha händerna i närheten av granulventilen då klämrisk föreligger. VARNING! Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara 9

8 VARNING! 600 Manöverpanel (1) 1 START-knapp Denna knapp startar diskprogram som beskrivs i displayen. Knappen används också för att svara Ja på en fråga i displayfönstret. (2) 2 STOPP-knapp Denna knapp stoppar alla pågående aktiviteter i maskinen samt återställer eventuella larm. (3) 3 Val av kort program (4) 4 Val av normalt program (5) 5 Val av långt program (6) 6 Diskning med granuler (7) 7 Diskning utan granuler (8) 8 Temperatur disktank, om siffrorna blinkar håller vattnet på att värmas upp. (9) 9 Temperatur sköljtank, om siffrorna blinkar håller vattnet på att värmas upp. 10 Valt diskprogram Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. R Display Temperaturen i disk- respektive sköljtank visas hela tiden i displayen. Under pågående diskning visas även hur lång tid som återstår av diskprogrammet. Vidare visas eventuella felmeddelanden. Hur dessa skall åtgärdas beskrivs i kapitel 10 i denna manual. När ett larm blir aktiverat, blinkar alla dioder på panelen. Beroende på i vilket läge maskinen befinner sig i, kommer en av följande tre frågor att visas i displayen: 1. Fylla disktank? 2. Värma disktank? 3. Välja program? För att starta den angivna processen, tryck på START-knappen (1). 1 Start av maskinen GD 600 fyller vatten via magnetventilen för inkommande vatten på maskinens baksida. En förutsättning för fyllning är att dörrarna är stängda. Påfyllning av vatten sker genom att trycka på START-knappen på manöverpanelen då frågan Fylla disktank? dyker upp i displayen. Därefter startas maskinen genom att välja diskprogram och trycka på START-knappen. Maskinen är programmerad så att den inte går att starta om temperaturen i disktanken är lägre än 65 C direkt efter vattenpåfyllning. Vid påföljande starter är spärren satt vid 60 C. Omprogrammering får endast utföras av behörig person. OBS! Det går inte att starta GD 600 innan den är fylld med vatten. GD Memo GD Memo är en funktion som informerar användaren om maskinens viktigaste skötselbehov. Med GD Memo blir det möjligt att säkerställa ett optimalt diskresultat, att undvika driftstopp vid hög belastning och att bibehålla lägsta möjliga driftskostnad. Funktionen finns integrerad i manöverpanelen och informerar användaren om 3 åtgärder; byte av diskvatten, byte av granuler samt när det är dags för årlig service. HACCP Drifts- och Hygiendokumentation Granuldisk Documentation Tool, GDTdirect är en integrerad funktion för dokumentation av diskmaskinens driftsparametrar och kritiska hygieniska kontrollpunkter, HACCP. Funktionen kan utnyttjas på två olika sätt. Direkt i kontrollpanelens fönster avläses driftsdata för de 100 senast körda diskprogrammen. För en komplett lagring av all historik kan en extern dator kopplas till maskinen och driftsdata lagras i separata filer. Se vidare kapitel 8 sid 19. Energibesparing GD Powersave (option) GD 600 kan förberedas för att fungera i ett centralt effektbegränsningssystem. Maskinen levereras då försedd med ett 24 VAC relä (K50 i elskåpet) som bryter strömförsörjningen till de två värmeelementen utifrån en extern 24 V signal. Driftsindikering GD Contact (option) Maskinen kan levereras förberedd för anslutning av en driftsindikation, tex en extern lampa. Den är då försedd med ett 24 VAC relä (K51 i elskåpet) som slår till när strömmen till maskinen är påslagen. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara 10

9 4. Installation Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. Alla inom detta kapitel beskrivna elektriska enheter gäller maskiner för 400 Volt. Vid andra spänningar gäller omräknade elektriska enheter (se Tekniska Data). 1. Kontrollera alltid först att maskinen är utan skador vid leverans. GD 600 levereras på lastpall, väl emballerad. Demontera allt emballage så att maskinen står fri på lastpallen. Lyft upp maskinen med en pallyft. Demontera pallen genom att skruva av fästskruvarna. 2. Ställ maskinen på sin plats och justera benen så att maskinen står i våg. Kontrollera även att alla utvändiga skruvar samt skruvarna till dörrens gångjärn är åtdragna. 3. Anslut varmvatten samt kallvatten. Se vidare under Vattenanslutning. 4. Anslut avloppsröret på vänstra sidan, till avloppsbrunn. Kapaciteten på avloppsbrunnen bör vara 100 liter/minut. OBS! Plaströret på maskinens högra sida är ett evakueringsrör och skall på inga villkor anslutas till avloppet. 5. Efterdragning av elanslutningarna i elskåpet skall utföras innan inkommande el ansluts. Anslut elkabeln till huvudbrytare på väggen. Kontrollera att elförsörjningen stämmer med Tekniska Data enligt maskinskylten. 6. Öppna vattentillförseln och slå på strömmen. Stäng tömningventilen som är placerad nedtill på maskinens frontplåt. Stäng dörrarna och på displayen ska man kunna läsa: Fylla disktank?, Tryck på START-knappen och maskinen börjar att fyllas. Se vidare under Start av maskinen. 7. När maskinen fyller vatten går sköljpumpen. Kontrollera rätt fasföljd enligt Kontroll av fasanslutning sid Ställ in rätt språk för användaren, se vidare instruktioner på sidan 12. Vattenanslutning Maskinen skall anslutas till varmt och kallt vatten. Använd flexibla anslutningsslangar med en innerdiameter på minst 10 mm. Var noga med att tillse att det finns åtminstone 500 mm extra slang, så att det är möjligt att flytta fram maskinen för service. Anslutningarna är placerade på baksidan av maskinen. För vidare specifikationer, se Tekniska Data samt Installationsritning. Om vattentrycket överstiger 6 bar bör reduceringsventil installeras. Avloppsanslutning Ställ tömningventilen i öppet läge (framgår av symboler på frontplåten). Anslut ett plaströr Ø32 mm mellan hålet i bottenplåten och avloppet. Se installationsritningar sidan 9. Kapaciteten på avloppsbrunn ska vara minst 100 liter/minut. Maskinen bör ej placeras direkt över golvbrunn. Det är viktigt att brunnen är åtkomlig för rengöring. OBS! Plaströret på maskinens högra sida är ett evakueringsrör och skall på inga villkor anslutas till avloppet. Elanslutning Maskinen är försedd med 2,5 m elkabel för anslutning till 3-fas och jord. För övriga elektriska data, se maskinskylt. Huvudbrytare ingår inte i maskinleverans. Kontroll av fasanslutning Diskpumpen och sköljpumpen påverkas av fasanslutningen. Kontroll går till på följande sätt: 1. Stäng tömningventilen som är placerad nedtill på maskinens front. Starta påfyllningen av maskinen genom att stänga dörrarna, kontrollera att displayen frågar: Fylla disktank? och tryck på START-knappen. 2. När maskinen fyller vatten går sköljpumpen för att fylla disktanken. Det är svårt att höra på pumpljudet om riktningen är den rätta. Kontrollera genom att försiktigt föra in t ex ett buntband i fläkthjulet. Rätt riktning på fläkthjulet är medurs. 3. Om faserna är fel, byt två faser på inkommande ledning. 9. Kontrollera att inga läckage förekommer samt gör en funktionskontroll enligt kap. 5, sid Efter avslutad installation ska slangklämmorna på diskslangarna efterdragas. Även skruvarna på dörrarnas gångjärn skall kontrolleras och eventuellt dras åt. VARNING! Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara 11

10 Val av språk Genom att följa nedanstående steg kan man ändra maskinens språkinställning. 1. Tryck på STOPP-knappen och vänta i 3 sekunder. 2. Tryck 5 gånger på kanpp (4), Val av normalt program. 3. I displayen syns följande: Välj Språk Svenska Tillbaka 4. Tryck på START-knappen för Välj och gå vidare med att ändra språk, eller på STOPP-knappen för att avbryta. 5. I displayen syns följande: Språk < Svenska > OK Avbryt 6. Bläddra med knapparna för kort respektive långt program för att stega igenom listan av språk. Välj språk genom att trycka på START-knappen. 7. Tryck sedan på STOPP-knappen för att gå ur programmeringsläge. Disk- och sköljmedelsinstallation Maskinen behöver inte flyttas, men demontera frontplåten. Drivspänning och styrsignaler för disk- och sköljmedelsutrustningen finns i kopplingsboxen (A) på disktankens front. I kopplingsboxen återfinns anslutningsplintar enligt följande: Konstant 24 VAC Kabel 113 Nolla 24 VAC Kabel J16-12 Anslutning för diskmedelsutrustning 24 VAC Kabel J8-9/D Anslutning för sköljmedelsutrustning 24 VAC Kabel J8-4/R Tank full Kabel J8-5/TF Nödstopp Kabel J8-3 Nödstopp Kabel J8-8 För diskmedelsdosering finns ett förberett doseringshål (D) i kabinens högra baksida, framifrån sett. Hålet är Ø10 mm. OBS! - Det är mycket viktigt att diskmedelsleverantören använder det förberedda hålet, så att ingen onödig håltagning görs på maskinen. - Vid anslutning av diskmedel in i kabinen skall någon typ av vinkelrör monteras för att förhindra att granuler samlas i röret. Alkaligivare installeras i där för avsett hål (C) i främre delen av tanken, se figur 1. Anslutning för sköljmedel (B) finns direkt på sköljtanken (1/8, invändig gänga). OBS! - Granuldisk AB avråder från användning av pulsstyrd doseringsutrustning eftersom diskmedelskoncentrationen blir okontrollerad. - All doseringsutrustning måste förses med en huvudbrytare. Anslutning disk- och sköljmedel Konstant 230 VAC Kabel J1-2 Nolla 230 VAC Kabel J1-6 Anslutning för diskmedelsutrustning 230 VAC Kabel J1-7/D Anslutning för sköljmedelsutrustning 230 VAC Kabel J1-1/R PE (jordkabel) PE Figur

11 5. Funktionskontroll Installatören skall genomföra detta avsnitt tillsammans med den person som kommer att ansvara för maskinen, t ex restaurangeller kökschefen. Maskinens funktion kontrolleras och de viktigaste reglerna för handhavande skall gås igenom. På så sätt säkerställs ett korrekt överlämnande, vilket är viktigt för kundens trygghet och garantins giltighet. Granuldisk ansvarar inte för haveri på utrustning eller annan skada som orsakats av användare som inte följt manualens anvisningar. Påfyllning Kontrollera att bräddavloppssilen är påsatt. Slå på strömmen och stäng tömningventilen som är placerad nedtill på maskinens front. Stäng dörrarna, och på displayen ska man kunna läsa: Fylla disktank?. Tryck på START-knappen och maskinen börjar att fyllas. Dioderna för programval blinkar i otakt med dioderna för val av diskning med eller utan granuler under fyllning. Vid korrekt vattenanslutning skall fylltiden vara ca 7 minuter. Att rätt vattennivå uppnåtts i disk- respektive sköljtank kan kontrolleras via kontrollpanelen på följande sätt: 1. Tryck på STOPP-knappen och vänta 3 s. 2. Tryck 5 gånger på knapp 4, Val av normalt program. 3. Bläddra med knapp 3, Val av kort program, respektive knapp 5, Val av långt program fram tills det står Värde på nivåvakterna i fönstret. Bekräfta valet genom att trycka på START-knappen. I fönstret visas värden för nivåvakter, för DiskTank, ÖvreSköljTank och UndreSköljTank tex.; Diskprogram 1. Diskprogram startas med START-knappen. I displayen och på programdioderna syns om ett diskprogram är valt. Om inte ett förvalt diskprogram indikeras i displayen, välj normalt program med granuler. 2. Kontrollera att granulatet tillsättes och frånskiljes (ljudnivån kommer att höjas resp sänkas). Granulventilen stänger efter tre minuter så att allt granulat kan spolas bort under kvarvarande disktid. När diskprogrammet är klart slocknar dioden på START-knappen. Kontroll av granulnivå Mängden granuler i GD 600 skall vara 6 kg. Maskinen är utrustad med granulatuppsamlare, se figur 2. Granulnivån i denna skall nå upp till markeringen 6 kg. För kontroll av granulnivå i tanken jämna ut granulerna i botten av maskinen, se figur 3. OBS! - Se till att endast Granuldisk originalgranuler används. - Använd aldrig för mycket granuler i maskinen. - Vi rekommenderar att alla granuler byts ut några gånger per år. Doseringskontroll Tillsammans med diskmedelsleverantören kontrolleras att rätt mängd disk och sköljmedel doseras i maskinen. Garanti För att garantin ska gälla ska ifyllt installationsprotokoll (sid. 15) signerat av kund och installatör, skickas in till Granuldisk AB. DT: 750 ÖST: 750 UST: 750 Ett värde >500 indikerar att nivå uppnåtts. Temperaturkontroll Kontrollera att temperaturen i disk- och sköljtank är 65 C respektive 85 C när maskinen är diftklar. Värmning av diskvattnet från C tar ca 15 minuter. Figur 2 Figur 3 13

12 .

13 INSTALLATIONSRAPPORT OBS. För att fabriksgarantin skall gälla måste denna rapport fyllas i samt återsändas till Granuldisk AB. KUND: Datum:. Maskintyp: Optioner: . tel.... Maskin nr: Installationen förberedd: Framkomlighet: Vatten: Avlopp: El: Närvarande vid installation - namn och befattning (diskmedelsleverantör, kökschef,personal, m.m): Maskinen levererat utan skador Leveransen stämmer med följesedeln Maskinen installerad i nivå: Ansluten till vatten: Avlopp: El: Disk/torkmedel: / Vagn testad (GD900 Flow, Freeflow): Skruvarna åtdragna ( i elskåpet, täckplåtar ): Vatten: Varmvatten Kallvatten Kemprodukter: Diskmedel Torkmedel Temp. ºC ºC Fabrikat och typ Tryck bar bar Sort (pasta, pulver ) Hårdhet ºdH ºdH Rekommend. dosering g/l g/l Dörrarna låsta under påfyllningen Fylltid min Pumparnas rotationsriktning kontrollerad Läckage kontrollerad Provkörning av alla program gjorda Granulavskiljning OK Kontroll av disk- och torkmedelsdosering PH-värde - diskvatten Funktion av ångreducerare kontrollerad Tömning Diskstart endast vid upnådd temperatur i disktanken J / N Temp disk ºC Slutsköljning endast vid uppnådd slutsköljningstemp J / N Temp skölj ºC Demonstration och utbildning: Uppstart, förberedelse av diskgods, arbetsflöde Laddning av diskgods, tillbehörshantering, programval Diskprogram och dess sekvenser, urladdning, vattenbyte Hantering av granuler - uppsamling, rengöring, påfyllning, byte. Daglig skötsel, periodisk service. Väggmanualen utplacerad och dokumentation överlämnad GDT direct demad J / N och installerad i kundens dator: J / N Behöver kunden flera tillbehör till att kunna diska sina köksredskap?. vilka? Installatörens underskrft: Kundens underskrift: GRANULDISK AB, Jägershillgatan 15, SE Malmö, Sweden, tel. +46 (0) , fax +46 (0)

14 .

15 6. Årlig underhållskontroll OBS! Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. Slitagedelar såsom t ex o-ringar, packningar eller munstycken, ingår ej i Granuldisks garantiåtagande. 1. Magnetventil, inkommande vatten Funktionskontroll 2. Vattenhydraulik Läckage på ledningar/kopplingar/magnetventil/vattenfilter 3. Tanknivå Rätt nivå/kontroll av nivåvakten 4. Pump/slangar Kontroll av missljud/läckage/tryck/slangklämmor åtdragna 5. Slutsköljningsrör Kontroll av dysor/slangar 6. Sprutrörsmotor Kontroll av funktion/missljud 7. Länksystem, lager och munstycken Slitage och läckage i sprutrörslagren och/eller o-ringar? Stopp i eller slitage av munstyckena? Rätt vinkel på munstyckena? Kärvningar i rör och länksystem? Byte av lager. 8. Granulventil Kontroll av öppna och stäng funktion. Kontroll av silhattens funktion och rengöring. Kontroll av tätring. 9. Bräddavloppssil Är den hel, rengjord och på plats? 10. Dörrbrytare Funktionskontroll 1: Se till att disktanken är tömd på vatten. Stäng ena dörren och ha den andra öppen. Kontrollera att maskinen inte fyller vatten när man väljer ett diskprogram. Gör sedan samma sak med den andra dörren. Funktionskontroll 2: Stäng båda dörrarna och kontrollera att man inte kan öppna dörren medan maskinen fyller. 11. Dörrar och lister Kontroll av läckage/dörrstängning/dörrlister/dörrkullager/styrspårsklackar/ gångjärn 12. Temperaturer Kontroll av temperaturgivare Är proberna väl instoppade i disk/sköljtanken? Är skruvarna till proberna åtdragna? Disktemperatur = 65 C Sköljtemperatur = 85 C Kontroll av elementen 13. Sköljtank Kontroll av nivåvakt 14. Övriga vattenläckage Svetsskarvar, packningar, slängklämmor etc. 15. Elskåp Kontrollera kabelförskruvningar, Programkontroll (disktider, etc.) Efterdrag elanslutningarna. 16. Manöverpanel Kontroll av lysdioder och knappar 17. Ångreduceringsenhet Kontroll av magnetventil, Rengöring av hela kondenssystemet. 18. Granuler Kontroll av mängd och slitage 19. Diskmedels och sköljmedelsdosering Doserar maskinen riktigt/löses matfett upp/skummar diskvattnet? 20. Nödstopp (om det är installerat) Kontrollera funktionen. Är placeringen bra? 21. Avlopp Kontrollera tömningstiden. Kommer det granuler i avloppsvattnet vid tömning? Kontrollera bräddavloppsröret. 22. Användarmanual/väggmanual Finns de tillgängliga? 23. Insatser för diskgods Kontrollera att svetsar etc. är OK 17

16 Delar som bör bytas en gång per år Artikelnummer Benämning Antal Tätring... 1 st Radialtätning... 2 st Clipslist GD st Mittlist... 1 st Diskmunstycke, kpl... 8 st O-ring 9,3 x 2, st O-ring 19,2 x 3, st Dessa delar finns tillgängliga i ett årligt servicepaket med artikelnummer: Delar som bör bytas vartannat år Artikelnummer Benämning Antal Slang, disk, kort...1 st Slang, disk, lång...1 st Slang, slutskölj, övre...1 st Slang, slutskölj, undre...1 st Munstycke, skölj...8 st Munstycke, skölj...4 st Munstycke, skölj...4 st O-ring 15,3 x 2,4...2 st Koppling 1/8 90 ext...2 st Slang, inlopp sköljpump...1 st Slang, utlopp sköljpump...1 st OBS! Efter byte av O-ring skall smörjfett av livsmedelstyp (Granuldisk artikelnr ) sprutas in genom smörjnippeln. Dessa delar finns tillgängliga i ett servicepaket vart annat år med artikelnummer: Rutiner för avställning Rutin för förvaring av granuler som inte används dagligen 1. Samla upp granulerna i maskinen i en granulatuppsamlare. 2. Skölj igenom granulerna i rikligt med vatten så att all smuts försvinner. 3. Ställ ner granulatuppsamlaren med granuler i en vask eller ho över natten. Placera dem i disklösning- dvs 2ml/liter. 4. Töm ur disklösningen. 5. Skölj granulerna i rikligt med vatten. Skaka dem väl så att de blir så torra som möjligt. 6. Förvara de rena granulerna i granulatuppsamlaren. 7. Placera granulatuppsamlaren i diskmaskinen. 8. Se till att diskmaskinen inte är helt stängd, utan att det finns möjlighet till luftcirkulation. 18

17 8. HACCP Hygien och Driftsdokumentation GDTdirect Granuldisk Documentation Tool, GDTdirect är en integrerad funktion för dokumentation av diskmaskinens driftsparametrar och kritiska hygieniska kontrollpunkter, HACCP. Funktionen kan utnyttjas på två olika sätt. Direkt i kontrollpanelens fönster avläses driftsdata för de 100 senast körda diskprogrammen. För en komplett lagring av all historik kan en extern dator kopplas till maskinen och driftsdata lagras i separata filer. Systemkrav för anslutning av extern dator är Windows 2000 eller Windows XP. Avläsning av data på kontrollpanelen 1. Tryck på STOPP-knappen och vänta 3 s. 2. Tryck 5 gånger på knapp 4, Val av normalt program. 3. Bläddra med knapp 3, Val av kort program, respektive knapp 5, Val av långt program fram tills det står Avläsa driftdata i fönstret. Bekräfta valet genom att trycka på START-knappen. 4. I fönstret visas driftdata för senast körda program enligt följande exempel; :19 SG 65/85 OK Informationen läses ut enligt följande; Datum Klockslag 15:19 Programtyp S, N, L motsvarande Short/Kort; Normal/ Normalt; Long/Långt program. Val av diskning med granuler indikeras med ett G, annars är rutan blank. 65 indikerar medelvärde för temperaturen i disktanken under diskning. 85 indikerar medelvärde för temperaturen i sköljtanken under slutsköljningen. OK - indikerar att sköljvattenvolymen är korrekt enligt fabriksvärden; om en förändring av inställda värden har gjorts visas istället NA (not applicable). Om diskprogrammet har avbrutits på grund av ett handhavande fel eller ett tekniskt fel utgår temperaturindikeringen och ersätts av Error: och en felkod, se exempel nedan. För de mest frekventa felmöjligheterna skrivs felmeddelandet ut i klartext, för övriga fel hänvisas till manualen :19 SG Error För att få information om tidigare körda program kan man bläddra framåt och bakåt i listan med knapp 3, Val av kort program, respektive knapp 5, Val av långt program. 6. För att avsluta bläddringen och gå ut ur listan, tryck på START knappen. Lagring av data på extern dator För att lagra komplett driftsdata för maskinen krävs att den är ansluten till en extern dator via en seriell kabel. På datorn installeras en programvara som successivt samlar och lagrar driftsdata från varje diskprogram som körs. Förutsättningen för att lagring ska kunna ske är att datorn är i drift och dokumentationsprogrammet aktivt. Efter varje kört program förs data över och lagras i vald katalog på datorn. Programmet kan vara aktivt utan att blockera datorn för dess normala användning. Det går även att ladda ner de senaste 100 programmen genom att välja Washer/Get all log data om datorn inte har varit ansluten. OBS! Det kan i detta läge uppstå dubletter. Anslutning av kabel Vid leverans medföljer 10 m kabel och en seriell kontakt för anslutning i maskin och av dator. Om datorn inte har en seriell port kan en sk USB/seriell adapter användas. För information om vad som passar aktuell dator, kontakta din IT-fackhandel. Kabel ansluts i maskinens elskåp på styrkortets J9 plint se bild på elskåpets insida. Maskinen levereas med kabeln installerad och utdragen på maskinens baksida. Kabeln dras sedan till vald dator via kökets normala kommunikationsledningar och ansluts till en ledig COM-port. Installation av program Programmet levereras på en CD och installeras på följande sätt, 1. Skapa och döp en katalog för programmet på hårddisken. Använd Explorer i datorns office program. 2. Stoppa in CD:n och klicka på programfilen gdt-direct.zip som finns på CD-skivan. Spara filerna i den katalog du just skapat på din hårddisk. 3. Tips; Skapa en genväg på skrivbordet så är det lättare att hitta programmet när det ska startas. Start av program 1. Programmet startas genom att dubbelklicka på programfilen gdt-direct.exe som finns i katalogen du skapade på hårddisken eller genom att klicka på ikonen som du skapat på skrivbordet. 2. När programmet startat måste du välja vilken port som diskmaskinen är kopplad till. Klicka på Ports och välj rätt port. 3. Välj därefter Washer och sedan Connect. 4. Ett fönster visar sig på skärmen och du måste välja var du vill spara log-filen. Välj den katalog som skapats enligt Installation av program ovan samt ge filen ett namn. Tips; Ge filen namn efter vecka eller månad så är det lätt att hitta tillbaka till lagrad driftsdata. Exempel; HACCP-w Ny data sparas i samma fil efter tidigare sparad data tills man väljer att ge filen ett nytt namn. Döp om log-filen med jämna mellanrum så att inte listan blir onödigt lång. 5. Data visas direkt på datorn skärm, se bild nästa sida. Vyn har en fast storlek som inte kan ändras och tabellrubriker på engelska. Kolumnerna kan breddas genom att sätta musen i tabellhuvudet och dra ut. 19

18 Från vänster till höger kan följande information utläsas; Datum; Klockslag; Programtyp Short, Normal, Long; Granuler G/diskning med granuler eller NO/Diskning utan granuler; Temperatur i disktank; Temperatur i sköljtank; Information om slutsköljning tillräcklig OK eller NA om sköljvolymen reducerats. För att läsa ut samtliga data måste programmet vara igång och uppkopplat mot diskmaskinen. De senaste 100 programmen kan laddas ner genom att välja Washer/Get all log data om datorn inte har varit ansluten. OBS! Det kan i detta läge uppstå dubletter. Man kan även via displayen på maskinen alltid avläsa data för de senaste 100 diskprogrammen. Bearbetning av data Data kan bearbetas vidare genom att välja View i menyn och sedan Log file. För att läsa ut data som sparats i äldre filer; gå via Explorer och klicka på filnamnet i den katalog där de är sparade. Från Log file kan informationen klippas ut och klistras in i tex Excel för statistikbearbetning. Sparade filer kan även läggas på en gemensam server eller tex mailas till en central HACCP ansvarig. 20

19 R 9. GD Memo GD Memo är en integrerad funktion som informerar användaren om maskinens viktigaste skötselbehov. Med GD Memo blir det möjligt att säkerställa ett optimalt diskresultat, att undvika driftstopp vid hög belastning och att bibehålla lägsta möjliga driftskostnad. Funktionen finns integrerad i kontrollpanelen och informerar användaren på följande sätt; 1. Dags att byta diskvatten Knapp Diskning utan granuler (7 7 blinkar och texten Vattenbyte visas i displayen. Informationen försvinner efter genomfört vattenbyte eller kan återställas genom att trycka 5 gånger på knapp (77. Denna påminnelse återkommer med ett intervall om 20 diskcykler. 2. Dags för byte av granuler för att bibehålla diskkraften i maskinen. Knapp Diskning med granuler (6) 6 blinkar och texten Granulbyte visas i displayen. Informationen försvinner efter byte av granuler och kvittens genom att trycka 9 gånger granulknappen ( gång på knappen för normalt program (4 4. Påminnelse för byte av granuler visas efter 2500 diskcykler. 3. Tid för årlig service STOP-knappen blinkar och texten Service visas i displayen. Informationen kan endast återställas av auktoriserad servicetekniker efter genomförd underållsservice. Påminnelse för årlig service visas efter 8000 program eller ett år beroende på vad som infaller först

20 10. Felsökning/Larm OBS! Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. FEL Maskinen fyller ej vatten KONTROLLERA 1. Att ventil för inkommande vatten är öppen. 2. Att diskprogram är valt. 3. Att dörrarna är stängda och dörrbrytarna är aktiverade. 4. Att nivåvakten är rengjord. 5. Att magnetventilen fungerar. Maskinen startar ej Sprutrörslarm Inga granuler vid granuldiskning Granuler finns kvar på diskgodset Maskinen diskar ej rent 1. Att dörrvakterna är aktiverade. 2. Att överhettningsskydden ej löst ut. 3. Att motorskyddet QF1 i elskåpet ej är utlöst. 4. Att automatsäkringen F3, eller glassäkringarna F4 och F5, i elskåpet ej har löst ut. 5. Att eventuellt nödstopp ej är intryckt. 6. Att temperaturgivarna är hela. 1. Att diskgods eller annat inte spärrar sprutrörens rörelse. 2. Att drivsystemet inte kärvar. 1. Att granulnivån är korrekt. 2. Att granulventilen är ordentligt säkrad i sin gänga. 3. Att vattentryck till magnetventil är OK. 4. Att magnetventilen till granulventilen är OK. 5. Att granulventilen inte läcker. 6. Att smutsfilter och strypning ej är igensatta. 1. Att munstyckena inte är igensatta. 2. Att diskgodset är rätt vinklat. 3. Att inga främmande föremål finns i botten på granulventilen, och att tätningen är hel. 4. Att silhatten är fastsatt. 5. Att granulventilen är ordentligt säkrad i sin gänga. 6. Att det inte är mycket skum i maskinen under diskning. 7. Att sprutrörsmotor och länksystem är OK. 8. Att returvattenledningen från granulventilen inte är igensatt. 1. Att munstyckena inte är igensatta. 2. Att diskvattentemperaturen är ca 65 C. 3. Att diskmedelsdoseringen är korrekt. 4. Att rätt mängd granuler finns i maskinen. 5. Att det inte är mycket skum i maskinen. 6. Att sprutrörsmotor och länksystem är OK. 7. Att diskgodset är rätt placerat. 8. Att skyddsgallret för pumpen ej är igensatt. Diskvattnet håller ej rätt temperatur 1. Att automatsäkring F1 i elskåpet, står i läge Att temperaturgivaren är hel och att temperaturen är riktigt inställd. Slutsköljningsvattnet håller ej rätt temperatur 1. Att automatsäkring F1 i elskåpet, står i läge Att temperaturgivaren är hel och att temperaturen är riktigt inställd. 3. Att ingående vattentemperatur är ca 55 C. 22

TUNNELDISKMASKIN WD-151E - WD-421E. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-151E - WD-421E. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-151E - WD-421E (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-151E - WD-421E Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201403 Rev.: 3.0 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS300 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 05. 2010 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer