GD 600. GO TECH Servicemanual. Innehållsförteckning 6. ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL RUTINER FÖR AVSTÄLLNING...18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GD 600. GO TECH Servicemanual. Innehållsförteckning 6. ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL...17 7. RUTINER FÖR AVSTÄLLNING...18"

Transkript

1 GD 600 GO TECH Servicemanual SE Innehållsförteckning 1. TEKNISKA DATA ALLMÄN BESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING INSTALLATION FUNKTIONSKONTROLL ÅRLIG UNDERHÅLLSKONTROLL RUTINER FÖR AVSTÄLLNING HYGIEN- DRIFTSDOKUMENTATION GD MEMO FELSÖKNING/LARM GARANTI RESERVDELSLISTA ELSCHEMA...44 Art. nr /2005 SE Granuldisk AB förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar av produkterna. För eventuella tryckfel ansvaras inte.

2 EG-försäkran om överensstämmelse Tillverkaren: GRANULDISK AB Jägershillgatan MALMÖ deklarerar att följande maskin: Maskin: Diskmaskin Typ: GD 600 a) är tillverkad i överensstämmelse med Svenska Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS1994:48. Denna lag överensstämmer med COUNCIL DIRECTIVE av den 22/ rörande harmonisering av förmånsstaternas lagstiftande församling angående (Maskindirektivet 98/44/EG ) när tilllämpligt, med referens till Annex1angående de väsentliga hälsooch säkerhetskraven. b) är förutom under punkt a) tillverkad enligt andra tillämpbara direktiv såsom: lågspännings direktiven LVD 73/23/EEC och EMC direktiven 89/336/EEC c) är tillverkad i överensstämmelse med följande harmoniserande standarder: EN , EN 55014, EN , EN , EN 418, EN 294, EN :1992 och EN :1995 d) är tillverkad i överensstämmelse med följande nationella standarder: ELSÄK-FS 1994:7 e) är tillverkad i överensstämmelse med EN 1717 och försedd med ett återströmningsskydd av typ AB med luftgap i enlighet med EN Malmö Underskrivet för GRANULDISK AB GRANULDISK AB Jägershillgatan MALMÖ Telefon: Fax: Per Sandberg (VD)

3 Till användaren GD 600 är en granulatgrovdiskmaskin - en grovdiskmaskin för storkök som är avsedd att diska/rengöra diskgods som t ex kantiner och grytor. Denna instruktionsmanual är er guide för korrekt användning av granulatgrovdiskmaskinen GD 600. Granuldisk AB rekommenderar er att studera manualen noggrant för att försäkra er om att maskinen används på ett riktigt och säkert sätt. Se till att manualen fi nns tillgänglig under maskinens hela livslängd. Säkerhetsföreskrifter Plastmaterialet i granulerna får användas i kontakt med livsmedel. Maskinen arbetar med varmvatten. Undvik kroppskontakt med maskinens vatten, då risk för brännskada föreligger. Granuler på golvet medför halkrisk. Granulerna kan vid brand bilda formaldehyd som är ohälsosamt för andningsvägarna. Beträffande hantering av diskmedel i manualen hänvisas till tillverkarens föreskrifter. Granuldisk AB ansvarar inte för haveri på utrustning eller annan skada som orsakats av att användaren inte följt manualens anvisningar. 5

4 1. Tekniska data Vikt kg fylld maskin Tankvolym liter Granulmängd... 6 kg Diskkraft... 7 % granulkoncentration Diskvattentemperatur C Sköljvattentemperatur C Sköljvattenvolym... 8 liter/diskprogram. För att uppnå 3600 HUE enligt ANSI/NSF (3, 2001), krävs 8 liter.... I annat fall kan mängden minskas till 5 liter. Diskprogram... Kort 3 min 40 s., Normalt 5 min 40 s., Långt 7 min 40 s.... Program utan granuler är 1 minut kortare. Tid för ångreducering... 1 minut Utförande... 2 st utdragbara insatser Laddningsvolym liter, B 600 x H 650 x Dj 530 mm Kapacitet... 4 st GN 1/1, 200 mm djup, alternativt 8 st GN 1/2, 200 mm djup... eller motsvarande i annat diskgods Maxkapacitet/h st GN 1/1 (diskning med granuler) Normalkapacitet/h st GN 1/1 (diskning med granuler) Spänning** V (standard), 3-fas, jord, , 208, 230, 415, 440 V (alternativ), 3-fas, jord Avsäkring** , 415, 440 V : 25 A V : 35 A, , 208 V : 50 A Frekvens Hz alternativt 60 Hz Maximal effekt... 12,3 kw Diskpumpsmotor... 3 kw Sköljpumpsmotor... 0,37 kw Disktankselement*... 9 kw Sköljtankselement*... 9 kw Kapslingsklass... IP 55 Varmvattenanslutning... 1/2 (DN15) inv., C, 3-7 dh... OBS! Osmosvatten och totalavhärdat vatten får ej användas. Varmvatten tryck/flöde bar vid öppenmagnetventil / 15 liter/minut Kallvattenanslutning... 1/2 (DN15) inv., 3-7 dh Kallvatten tryck/flöde bar vid öppen magnetventil / 15 liter/minut Rekommenderad ventilationskapacitet m³/h Avlopp... Rör, Ø 32 mm Avloppsbrunn... Erforderlig kapacitet 100 liter/minut. * Ej aktiverade samtidigt ** För specifi ka data för denna maskin, v.v. se maskinskylt. GD 600 levereras med 2,5 meter lång elkabel som ansluts till huvudbrytare på väggen. Huvudbrytare ingår ej i leveransen. 6

5 Installationsritning GD 600 plus A = Varmvatten, G ½ inv, C, 3-7 dh, 1-6 bar, 15 liter/minut B = Kallvatten, G ½ inv, 3-7 dh, 3-6 bar, 15 liter/minut C = Avlopp, Ø 32 mm, kapacitet 100 liter/minut D = Diskmedelsanslutning, 24 och 230 VAC i separat kopplingsbox E = Elektrisk anslutning, 2,5 m kabel, 400 V (standard), 3-fas, jord, 25 A, 12,3 kw 7

6 2. Allmän beskrivning Granulatgrovdiskmaskinen GD 600 är anpassad att klara av grovdisken i det mindre till det medelstora köket. Diskgodset bearbetas i maskinen med en blandning av granuler, vatten och diskmedel. I systemet ingår alla de komponenter som krävs för en rationell diskhantering. Från hopsamling av diskgods via skrädning till upplockning av det rena godset på hyllorna. GD 600 är speciellt konstruerad för granulatgrovdiskning, men diskar även utan granuler med utmärkt resultat. Utförande Maskinen har kapacitet för 4 stycken Gastronorm 1/1 kantiner med ett djup på 200 mm. Det finns olika insatser att tillgå. Insatserna är utförda så att man kan diska hela gastronormserien från 2/1 till 1/9 kantiner. Man kan också diska övrig grovdisk från slevar och vispar till stora grytor genom att byta ut insatserna med enkla handgrepp. Maskinen levereras som standard med 2 stycken insatser. 3. Funktionsbeskrivning Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. Alla inom detta kapitel beskrivna elektriska enheter gäller maskiner för 400 Volt. Vid andra spänningar gäller omräknade elektriska enheter (se Tekniska Data). Funktion Maskinen består av en disktank med vatten och granuler. Diskpumpen suger vatten och granuler från disktankens botten genom ett grovt galler, vilket förhindrar att större föremål sugs in i pumpen. I botten på tanken sitter granulventilen som reglerar om diskningen ska ske med eller utan granuler. Blandningen av vatten och granuler fördelas via sprutrör och speciella munstycken jämt över diskgodset. Vatten och granuler recirkulerar i systemet. I disk och sköljtank är element placerade för uppvärmning av vattnet till driftstemperatur. Efter diskfasen kommer en separationsfas med enbart vatten för att skölja bort kvarvarande granuler från diskgodset. Slutligen sköljs diskgodset med färskvatten genom att vatten pumpas från den öppna sköljtanken, som är helt avskiljd från vattenledningsnätet med en s k airgap typ AB, enligt EN 1717, ut genom separata slutsköljningsrör och munstycken. Slutsköljningen avser att skölja bort diskmedelsrester och att höja temperaturen på diskgodset för att garantera en desinficerande rengöring. Genom slutsköljningsrören sker även vattenpåfyllningen av maskinen. VARNING! Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara Diskprogram Det finns tre diskprogram att välja på; kort, normalt eller långt program samt ovan nämda program med eller utan granuler. Önskas andra tider eller kombinationer kan detta programmeras in av en auktoriserad servicetekniker. När granulcykeln är klar avskiljs granulerna från diskvattnet. Efter 1 minuts diskning utan granulat stannar diskpumpen och slutsköljningen påbörjas. Slutsköljningen är inställd för att garantera 85 C vattentemperatur under 30 sekunder. Är sköljvattentankens temperatur för låg, förlängs disktiden tills 85 C har uppnåtts. Diskprogrammen utan granuler är 1 minut kortare än de med granuler. Vid användning av ångreduceringsfunktionen kondenseras den varma ångan under 1 minut i slutet av varje program. Diskvattensystem Disktanken är utrustad med ett element på 9 kw för att hålla diskvattnet vid rätt temperatur. Disktanken fylls med upphettat vatten från sköljtanken. En temperaturgivare i disktanken säkerställer rätt temperatur på diskvattnet. En nivågivare i bakkant av disktanken håller vattennivån konstant. Diskvatten och granuler pumpas genom de två sprutrören och sprutas med högt tryck mot diskgodset. Vatten och granuler recirkuleras i ett slutet system. Under avskiljningsfasen spolas granulerna successivt bort från diskgodset och skiljs från diskvattnet. Sköljvattensystem Sköljtanken rymmer ca 12 liter och är helt avskiljt från vattenledningsnätet med en s k airgap typ AB, enligt EN Vid varje slutsköljning går det åt 8 liter vatten. Vattnet i tanken värms av ett 9 kw element. Efter avslutad diskcykel startar slutsköljningen. Det 85-gradiga sköljvattnet pumpas och fördelas genom munstyckena på sköljrören. På så sätt sköljs kemikalierester bort samtidigt som en bakteriedödande verkan erhålls. Slutsköljningsmunstyckena är fördelade på ett fyrarmat slutsköljningsrör placerat i taket samt på sprutrören. Placeringen gör att sköljvatten träffar jämnt över diskgodset. Genom dessa munstycken fylls också maskinen med vatten. Element och temperaturgivare GD 600 är försedd med ett element för uppvärmning av diskvattnet och ett element för uppvärmning av sköljvattnet. Reglering av vattentemperaturen görs via en temperaturgivare i vardera disk- och sköljtank, som via styrkortet ger signal till kontaktorn för respektive element. Elementen i disk- respektive sköljtanken arbetar växelvis med prioritet för sköljtanken vid diskning och för disktanken vid standbyläge. Vid fel på någon av temperaturgivarna, avbryts diskcykeln och maskinen återförs till stoppläge och en felkod angående temperaturgivaren ges på displayen, se Felsökning, sid 20. För att undvika skador vid överhettning av elementen finns det överhettningsskydd i både disktanken och sköljtanken. Tömningventil Nedtill, på maskinens front finns ett vred för disktankens tömningsventil. Ventilen är försedd med en givare som känner av om ventilen är öppen eller stängd. Om maskinen är i en aktiv process och ventilen öppnas, hamnar maskinen i stoppläge och ett felmeddelande visas i displayen. 8

7 Dörrbrytare och dörrlåsning Det finns en tvångsbrytande dörrbrytare på vardera dörr. Brytarna är kopplade i serie så att båda dörrarna måste vara stängda för att indikera stängda dörrar till styrkortet. När brytarna indikerar stängda dörrar till styrkortet kan maskinen fylla på vatten respektive startas. Före fyllning eller start låser den högra dörrens dörrbrytare så att ingen av dörrarna går att öppna. Larm och Felkoder GD 600 är försedd med ett antal larmfunktioner. När ett larm blir aktiverat, blinkar alla dioder på panelen och ett felmeddelande eller felkod visas i displayen. För ytterligare information angående felmeddelande, se kapitel Felsökning sidan 23. Ångreducering Ångreducering består av en ejektor i vilken kallvatten sprayas in via ett munstycke. Ångreducering sker genom att ångan i kabinen kondenserar då den cirkulerar genom ejektorn Ångreduceringstiden är ca 1 minut. Pumpar Diskpumpen är av typen centrifugalpump och är anpassad för drift med granuler från Granuldisk AB. Efter pumpen finns ett fördelarhus som jämnt fördelar vatten och granuler till sprutrören. Sköljpumpen är ansluten till den öppna sköljtanken och används under sköljprocessen samt vid påfyllning av disktanken. Granuler Operatören väljer själv om diskning skall ske med eller utan granuler. Detta görs på manöverpanelen vars knappar är markerade med symboler för vatten respektive granuler, se Manöverpanel sidan 10. Granulatgrovdiskmaskiner från Granuldisk AB fungerar allra bäst med våra specialutformade granuler. Granulernas egenskaper är anpassade för att nå bästa diskresultat samtidigt som den längsta livslängden för såväl maskiner som granuler uppnås. Därför gäller garantin endast om granuler från Granuldisk AB används i maskinen. Sprutrörsmotor I diskkabinen finns två sprutrör som drivs av sprutrörsmotorn. Sprutrörsmotorn är en 230 VAC enfasmotor. Skulle drivningen av någon anledning hindras, finns en säkerhetsvakt som stoppar drivningen, avbryter diskcykeln och återför maskinen i stoppläge. Genom ett länksystem är motorn förbunden med de två sprutrören. De utför en fram och tillbakagående vridrörelse för att vattnet skall träffa diskgodsets hela yta. På varje sprutrör finns fyra stycken munstycken. Dessutom finns ett fast sprutmunstycke i taket. Sprutrörsmotorn är placerad på baksidan av maskinen tillsammans med länksystemet. OBS! Vid service måste behörig tekniker tillse att strömmen är avslagen så att ingen obehörig kan starta maskinen då klämrisk föreligger. Elskåp GD 600 är försedd med ett separat elskåp som står på maskinens bottenplatta innanför maskinens frontplåt. I elskåpet finns styrsystem och alla elektriska komponenter. Vid arbete i elskåpet skruvar man av locket så att alla komponenter blir tillgängliga. Elskåpet kan lyftas ut för att komma åt andra delar av maskinen. Maskinen levereras med 2,5 meter färdigmonterad elkabel som mynnar ut på baksidan av maskinen. GD 600 ansluts till 400 V, 3-fas, jord och skall avsäkras med 25 A. Anslutning skall ske till huvudbrytare, denna medföljer ej vid leverans. Täckplåtar Maskinen är försedd med täckplåtar runt om maskinen. Dessa plåtar får endast avmonteras vid servicearbete. OBS! Använd alltid kraftiga skyddshandskar vid av och påmontering av täckplåtarna. Iaktta försiktighet om maskinen körs med täckplåtarna avmonterade. Granulventil Granulventilen är placerad i tankbotten och öppnas med hjälp av vattentryck via en magnetventil. Ventilen stängs med hjälp av en returfjäder. Granulventilens arbetsrörelser är mm. Granulventilens funktion kan kontrolleras via dator med hjälp av Granuldisks serviceprogram för auktoriserade servicetekniker. OBS! Vid kontroll av ventilfunktionen får ingen ha händerna i närheten av granulventilen då klämrisk föreligger. VARNING! Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara 9

8 VARNING! 600 Manöverpanel (1) 1 START-knapp Denna knapp startar diskprogram som beskrivs i displayen. Knappen används också för att svara Ja på en fråga i displayfönstret. (2) 2 STOPP-knapp Denna knapp stoppar alla pågående aktiviteter i maskinen samt återställer eventuella larm. (3) 3 Val av kort program (4) 4 Val av normalt program (5) 5 Val av långt program (6) 6 Diskning med granuler (7) 7 Diskning utan granuler (8) 8 Temperatur disktank, om siffrorna blinkar håller vattnet på att värmas upp. (9) 9 Temperatur sköljtank, om siffrorna blinkar håller vattnet på att värmas upp. 10 Valt diskprogram Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. R Display Temperaturen i disk- respektive sköljtank visas hela tiden i displayen. Under pågående diskning visas även hur lång tid som återstår av diskprogrammet. Vidare visas eventuella felmeddelanden. Hur dessa skall åtgärdas beskrivs i kapitel 10 i denna manual. När ett larm blir aktiverat, blinkar alla dioder på panelen. Beroende på i vilket läge maskinen befinner sig i, kommer en av följande tre frågor att visas i displayen: 1. Fylla disktank? 2. Värma disktank? 3. Välja program? För att starta den angivna processen, tryck på START-knappen (1). 1 Start av maskinen GD 600 fyller vatten via magnetventilen för inkommande vatten på maskinens baksida. En förutsättning för fyllning är att dörrarna är stängda. Påfyllning av vatten sker genom att trycka på START-knappen på manöverpanelen då frågan Fylla disktank? dyker upp i displayen. Därefter startas maskinen genom att välja diskprogram och trycka på START-knappen. Maskinen är programmerad så att den inte går att starta om temperaturen i disktanken är lägre än 65 C direkt efter vattenpåfyllning. Vid påföljande starter är spärren satt vid 60 C. Omprogrammering får endast utföras av behörig person. OBS! Det går inte att starta GD 600 innan den är fylld med vatten. GD Memo GD Memo är en funktion som informerar användaren om maskinens viktigaste skötselbehov. Med GD Memo blir det möjligt att säkerställa ett optimalt diskresultat, att undvika driftstopp vid hög belastning och att bibehålla lägsta möjliga driftskostnad. Funktionen finns integrerad i manöverpanelen och informerar användaren om 3 åtgärder; byte av diskvatten, byte av granuler samt när det är dags för årlig service. HACCP Drifts- och Hygiendokumentation Granuldisk Documentation Tool, GDTdirect är en integrerad funktion för dokumentation av diskmaskinens driftsparametrar och kritiska hygieniska kontrollpunkter, HACCP. Funktionen kan utnyttjas på två olika sätt. Direkt i kontrollpanelens fönster avläses driftsdata för de 100 senast körda diskprogrammen. För en komplett lagring av all historik kan en extern dator kopplas till maskinen och driftsdata lagras i separata filer. Se vidare kapitel 8 sid 19. Energibesparing GD Powersave (option) GD 600 kan förberedas för att fungera i ett centralt effektbegränsningssystem. Maskinen levereras då försedd med ett 24 VAC relä (K50 i elskåpet) som bryter strömförsörjningen till de två värmeelementen utifrån en extern 24 V signal. Driftsindikering GD Contact (option) Maskinen kan levereras förberedd för anslutning av en driftsindikation, tex en extern lampa. Den är då försedd med ett 24 VAC relä (K51 i elskåpet) som slår till när strömmen till maskinen är påslagen. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara 10

9 4. Installation Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. Alla inom detta kapitel beskrivna elektriska enheter gäller maskiner för 400 Volt. Vid andra spänningar gäller omräknade elektriska enheter (se Tekniska Data). 1. Kontrollera alltid först att maskinen är utan skador vid leverans. GD 600 levereras på lastpall, väl emballerad. Demontera allt emballage så att maskinen står fri på lastpallen. Lyft upp maskinen med en pallyft. Demontera pallen genom att skruva av fästskruvarna. 2. Ställ maskinen på sin plats och justera benen så att maskinen står i våg. Kontrollera även att alla utvändiga skruvar samt skruvarna till dörrens gångjärn är åtdragna. 3. Anslut varmvatten samt kallvatten. Se vidare under Vattenanslutning. 4. Anslut avloppsröret på vänstra sidan, till avloppsbrunn. Kapaciteten på avloppsbrunnen bör vara 100 liter/minut. OBS! Plaströret på maskinens högra sida är ett evakueringsrör och skall på inga villkor anslutas till avloppet. 5. Efterdragning av elanslutningarna i elskåpet skall utföras innan inkommande el ansluts. Anslut elkabeln till huvudbrytare på väggen. Kontrollera att elförsörjningen stämmer med Tekniska Data enligt maskinskylten. 6. Öppna vattentillförseln och slå på strömmen. Stäng tömningventilen som är placerad nedtill på maskinens frontplåt. Stäng dörrarna och på displayen ska man kunna läsa: Fylla disktank?, Tryck på START-knappen och maskinen börjar att fyllas. Se vidare under Start av maskinen. 7. När maskinen fyller vatten går sköljpumpen. Kontrollera rätt fasföljd enligt Kontroll av fasanslutning sid Ställ in rätt språk för användaren, se vidare instruktioner på sidan 12. Vattenanslutning Maskinen skall anslutas till varmt och kallt vatten. Använd flexibla anslutningsslangar med en innerdiameter på minst 10 mm. Var noga med att tillse att det finns åtminstone 500 mm extra slang, så att det är möjligt att flytta fram maskinen för service. Anslutningarna är placerade på baksidan av maskinen. För vidare specifikationer, se Tekniska Data samt Installationsritning. Om vattentrycket överstiger 6 bar bör reduceringsventil installeras. Avloppsanslutning Ställ tömningventilen i öppet läge (framgår av symboler på frontplåten). Anslut ett plaströr Ø32 mm mellan hålet i bottenplåten och avloppet. Se installationsritningar sidan 9. Kapaciteten på avloppsbrunn ska vara minst 100 liter/minut. Maskinen bör ej placeras direkt över golvbrunn. Det är viktigt att brunnen är åtkomlig för rengöring. OBS! Plaströret på maskinens högra sida är ett evakueringsrör och skall på inga villkor anslutas till avloppet. Elanslutning Maskinen är försedd med 2,5 m elkabel för anslutning till 3-fas och jord. För övriga elektriska data, se maskinskylt. Huvudbrytare ingår inte i maskinleverans. Kontroll av fasanslutning Diskpumpen och sköljpumpen påverkas av fasanslutningen. Kontroll går till på följande sätt: 1. Stäng tömningventilen som är placerad nedtill på maskinens front. Starta påfyllningen av maskinen genom att stänga dörrarna, kontrollera att displayen frågar: Fylla disktank? och tryck på START-knappen. 2. När maskinen fyller vatten går sköljpumpen för att fylla disktanken. Det är svårt att höra på pumpljudet om riktningen är den rätta. Kontrollera genom att försiktigt föra in t ex ett buntband i fläkthjulet. Rätt riktning på fläkthjulet är medurs. 3. Om faserna är fel, byt två faser på inkommande ledning. 9. Kontrollera att inga läckage förekommer samt gör en funktionskontroll enligt kap. 5, sid Efter avslutad installation ska slangklämmorna på diskslangarna efterdragas. Även skruvarna på dörrarnas gångjärn skall kontrolleras och eventuellt dras åt. VARNING! Arbete med den elektriska installationen får endast utföras av personer med elbehörighet. Huvudsäkringarna skall alltid kopplas ur vid elektriska kopplingsarbeten Felkoppling kan innebära livsfara 11

10 Val av språk Genom att följa nedanstående steg kan man ändra maskinens språkinställning. 1. Tryck på STOPP-knappen och vänta i 3 sekunder. 2. Tryck 5 gånger på kanpp (4), Val av normalt program. 3. I displayen syns följande: Välj Språk Svenska Tillbaka 4. Tryck på START-knappen för Välj och gå vidare med att ändra språk, eller på STOPP-knappen för att avbryta. 5. I displayen syns följande: Språk < Svenska > OK Avbryt 6. Bläddra med knapparna för kort respektive långt program för att stega igenom listan av språk. Välj språk genom att trycka på START-knappen. 7. Tryck sedan på STOPP-knappen för att gå ur programmeringsläge. Disk- och sköljmedelsinstallation Maskinen behöver inte flyttas, men demontera frontplåten. Drivspänning och styrsignaler för disk- och sköljmedelsutrustningen finns i kopplingsboxen (A) på disktankens front. I kopplingsboxen återfinns anslutningsplintar enligt följande: Konstant 24 VAC Kabel 113 Nolla 24 VAC Kabel J16-12 Anslutning för diskmedelsutrustning 24 VAC Kabel J8-9/D Anslutning för sköljmedelsutrustning 24 VAC Kabel J8-4/R Tank full Kabel J8-5/TF Nödstopp Kabel J8-3 Nödstopp Kabel J8-8 För diskmedelsdosering finns ett förberett doseringshål (D) i kabinens högra baksida, framifrån sett. Hålet är Ø10 mm. OBS! - Det är mycket viktigt att diskmedelsleverantören använder det förberedda hålet, så att ingen onödig håltagning görs på maskinen. - Vid anslutning av diskmedel in i kabinen skall någon typ av vinkelrör monteras för att förhindra att granuler samlas i röret. Alkaligivare installeras i där för avsett hål (C) i främre delen av tanken, se figur 1. Anslutning för sköljmedel (B) finns direkt på sköljtanken (1/8, invändig gänga). OBS! - Granuldisk AB avråder från användning av pulsstyrd doseringsutrustning eftersom diskmedelskoncentrationen blir okontrollerad. - All doseringsutrustning måste förses med en huvudbrytare. Anslutning disk- och sköljmedel Konstant 230 VAC Kabel J1-2 Nolla 230 VAC Kabel J1-6 Anslutning för diskmedelsutrustning 230 VAC Kabel J1-7/D Anslutning för sköljmedelsutrustning 230 VAC Kabel J1-1/R PE (jordkabel) PE Figur

11 5. Funktionskontroll Installatören skall genomföra detta avsnitt tillsammans med den person som kommer att ansvara för maskinen, t ex restaurangeller kökschefen. Maskinens funktion kontrolleras och de viktigaste reglerna för handhavande skall gås igenom. På så sätt säkerställs ett korrekt överlämnande, vilket är viktigt för kundens trygghet och garantins giltighet. Granuldisk ansvarar inte för haveri på utrustning eller annan skada som orsakats av användare som inte följt manualens anvisningar. Påfyllning Kontrollera att bräddavloppssilen är påsatt. Slå på strömmen och stäng tömningventilen som är placerad nedtill på maskinens front. Stäng dörrarna, och på displayen ska man kunna läsa: Fylla disktank?. Tryck på START-knappen och maskinen börjar att fyllas. Dioderna för programval blinkar i otakt med dioderna för val av diskning med eller utan granuler under fyllning. Vid korrekt vattenanslutning skall fylltiden vara ca 7 minuter. Att rätt vattennivå uppnåtts i disk- respektive sköljtank kan kontrolleras via kontrollpanelen på följande sätt: 1. Tryck på STOPP-knappen och vänta 3 s. 2. Tryck 5 gånger på knapp 4, Val av normalt program. 3. Bläddra med knapp 3, Val av kort program, respektive knapp 5, Val av långt program fram tills det står Värde på nivåvakterna i fönstret. Bekräfta valet genom att trycka på START-knappen. I fönstret visas värden för nivåvakter, för DiskTank, ÖvreSköljTank och UndreSköljTank tex.; Diskprogram 1. Diskprogram startas med START-knappen. I displayen och på programdioderna syns om ett diskprogram är valt. Om inte ett förvalt diskprogram indikeras i displayen, välj normalt program med granuler. 2. Kontrollera att granulatet tillsättes och frånskiljes (ljudnivån kommer att höjas resp sänkas). Granulventilen stänger efter tre minuter så att allt granulat kan spolas bort under kvarvarande disktid. När diskprogrammet är klart slocknar dioden på START-knappen. Kontroll av granulnivå Mängden granuler i GD 600 skall vara 6 kg. Maskinen är utrustad med granulatuppsamlare, se figur 2. Granulnivån i denna skall nå upp till markeringen 6 kg. För kontroll av granulnivå i tanken jämna ut granulerna i botten av maskinen, se figur 3. OBS! - Se till att endast Granuldisk originalgranuler används. - Använd aldrig för mycket granuler i maskinen. - Vi rekommenderar att alla granuler byts ut några gånger per år. Doseringskontroll Tillsammans med diskmedelsleverantören kontrolleras att rätt mängd disk och sköljmedel doseras i maskinen. Garanti För att garantin ska gälla ska ifyllt installationsprotokoll (sid. 15) signerat av kund och installatör, skickas in till Granuldisk AB. DT: 750 ÖST: 750 UST: 750 Ett värde >500 indikerar att nivå uppnåtts. Temperaturkontroll Kontrollera att temperaturen i disk- och sköljtank är 65 C respektive 85 C när maskinen är diftklar. Värmning av diskvattnet från C tar ca 15 minuter. Figur 2 Figur 3 13

12 .

13 INSTALLATIONSRAPPORT OBS. För att fabriksgarantin skall gälla måste denna rapport fyllas i samt återsändas till Granuldisk AB. KUND: Datum:. Maskintyp: Optioner: . tel.... Maskin nr: Installationen förberedd: Framkomlighet: Vatten: Avlopp: El: Närvarande vid installation - namn och befattning (diskmedelsleverantör, kökschef,personal, m.m): Maskinen levererat utan skador Leveransen stämmer med följesedeln Maskinen installerad i nivå: Ansluten till vatten: Avlopp: El: Disk/torkmedel: / Vagn testad (GD900 Flow, Freeflow): Skruvarna åtdragna ( i elskåpet, täckplåtar ): Vatten: Varmvatten Kallvatten Kemprodukter: Diskmedel Torkmedel Temp. ºC ºC Fabrikat och typ Tryck bar bar Sort (pasta, pulver ) Hårdhet ºdH ºdH Rekommend. dosering g/l g/l Dörrarna låsta under påfyllningen Fylltid min Pumparnas rotationsriktning kontrollerad Läckage kontrollerad Provkörning av alla program gjorda Granulavskiljning OK Kontroll av disk- och torkmedelsdosering PH-värde - diskvatten Funktion av ångreducerare kontrollerad Tömning Diskstart endast vid upnådd temperatur i disktanken J / N Temp disk ºC Slutsköljning endast vid uppnådd slutsköljningstemp J / N Temp skölj ºC Demonstration och utbildning: Uppstart, förberedelse av diskgods, arbetsflöde Laddning av diskgods, tillbehörshantering, programval Diskprogram och dess sekvenser, urladdning, vattenbyte Hantering av granuler - uppsamling, rengöring, påfyllning, byte. Daglig skötsel, periodisk service. Väggmanualen utplacerad och dokumentation överlämnad GDT direct demad J / N och installerad i kundens dator: J / N Behöver kunden flera tillbehör till att kunna diska sina köksredskap?. vilka? Installatörens underskrft: Kundens underskrift: GRANULDISK AB, Jägershillgatan 15, SE Malmö, Sweden, tel. +46 (0) , fax +46 (0)

14 .

15 6. Årlig underhållskontroll OBS! Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. Slitagedelar såsom t ex o-ringar, packningar eller munstycken, ingår ej i Granuldisks garantiåtagande. 1. Magnetventil, inkommande vatten Funktionskontroll 2. Vattenhydraulik Läckage på ledningar/kopplingar/magnetventil/vattenfilter 3. Tanknivå Rätt nivå/kontroll av nivåvakten 4. Pump/slangar Kontroll av missljud/läckage/tryck/slangklämmor åtdragna 5. Slutsköljningsrör Kontroll av dysor/slangar 6. Sprutrörsmotor Kontroll av funktion/missljud 7. Länksystem, lager och munstycken Slitage och läckage i sprutrörslagren och/eller o-ringar? Stopp i eller slitage av munstyckena? Rätt vinkel på munstyckena? Kärvningar i rör och länksystem? Byte av lager. 8. Granulventil Kontroll av öppna och stäng funktion. Kontroll av silhattens funktion och rengöring. Kontroll av tätring. 9. Bräddavloppssil Är den hel, rengjord och på plats? 10. Dörrbrytare Funktionskontroll 1: Se till att disktanken är tömd på vatten. Stäng ena dörren och ha den andra öppen. Kontrollera att maskinen inte fyller vatten när man väljer ett diskprogram. Gör sedan samma sak med den andra dörren. Funktionskontroll 2: Stäng båda dörrarna och kontrollera att man inte kan öppna dörren medan maskinen fyller. 11. Dörrar och lister Kontroll av läckage/dörrstängning/dörrlister/dörrkullager/styrspårsklackar/ gångjärn 12. Temperaturer Kontroll av temperaturgivare Är proberna väl instoppade i disk/sköljtanken? Är skruvarna till proberna åtdragna? Disktemperatur = 65 C Sköljtemperatur = 85 C Kontroll av elementen 13. Sköljtank Kontroll av nivåvakt 14. Övriga vattenläckage Svetsskarvar, packningar, slängklämmor etc. 15. Elskåp Kontrollera kabelförskruvningar, Programkontroll (disktider, etc.) Efterdrag elanslutningarna. 16. Manöverpanel Kontroll av lysdioder och knappar 17. Ångreduceringsenhet Kontroll av magnetventil, Rengöring av hela kondenssystemet. 18. Granuler Kontroll av mängd och slitage 19. Diskmedels och sköljmedelsdosering Doserar maskinen riktigt/löses matfett upp/skummar diskvattnet? 20. Nödstopp (om det är installerat) Kontrollera funktionen. Är placeringen bra? 21. Avlopp Kontrollera tömningstiden. Kommer det granuler i avloppsvattnet vid tömning? Kontrollera bräddavloppsröret. 22. Användarmanual/väggmanual Finns de tillgängliga? 23. Insatser för diskgods Kontrollera att svetsar etc. är OK 17

16 Delar som bör bytas en gång per år Artikelnummer Benämning Antal Tätring... 1 st Radialtätning... 2 st Clipslist GD st Mittlist... 1 st Diskmunstycke, kpl... 8 st O-ring 9,3 x 2, st O-ring 19,2 x 3, st Dessa delar finns tillgängliga i ett årligt servicepaket med artikelnummer: Delar som bör bytas vartannat år Artikelnummer Benämning Antal Slang, disk, kort...1 st Slang, disk, lång...1 st Slang, slutskölj, övre...1 st Slang, slutskölj, undre...1 st Munstycke, skölj...8 st Munstycke, skölj...4 st Munstycke, skölj...4 st O-ring 15,3 x 2,4...2 st Koppling 1/8 90 ext...2 st Slang, inlopp sköljpump...1 st Slang, utlopp sköljpump...1 st OBS! Efter byte av O-ring skall smörjfett av livsmedelstyp (Granuldisk artikelnr ) sprutas in genom smörjnippeln. Dessa delar finns tillgängliga i ett servicepaket vart annat år med artikelnummer: Rutiner för avställning Rutin för förvaring av granuler som inte används dagligen 1. Samla upp granulerna i maskinen i en granulatuppsamlare. 2. Skölj igenom granulerna i rikligt med vatten så att all smuts försvinner. 3. Ställ ner granulatuppsamlaren med granuler i en vask eller ho över natten. Placera dem i disklösning- dvs 2ml/liter. 4. Töm ur disklösningen. 5. Skölj granulerna i rikligt med vatten. Skaka dem väl så att de blir så torra som möjligt. 6. Förvara de rena granulerna i granulatuppsamlaren. 7. Placera granulatuppsamlaren i diskmaskinen. 8. Se till att diskmaskinen inte är helt stängd, utan att det finns möjlighet till luftcirkulation. 18

17 8. HACCP Hygien och Driftsdokumentation GDTdirect Granuldisk Documentation Tool, GDTdirect är en integrerad funktion för dokumentation av diskmaskinens driftsparametrar och kritiska hygieniska kontrollpunkter, HACCP. Funktionen kan utnyttjas på två olika sätt. Direkt i kontrollpanelens fönster avläses driftsdata för de 100 senast körda diskprogrammen. För en komplett lagring av all historik kan en extern dator kopplas till maskinen och driftsdata lagras i separata filer. Systemkrav för anslutning av extern dator är Windows 2000 eller Windows XP. Avläsning av data på kontrollpanelen 1. Tryck på STOPP-knappen och vänta 3 s. 2. Tryck 5 gånger på knapp 4, Val av normalt program. 3. Bläddra med knapp 3, Val av kort program, respektive knapp 5, Val av långt program fram tills det står Avläsa driftdata i fönstret. Bekräfta valet genom att trycka på START-knappen. 4. I fönstret visas driftdata för senast körda program enligt följande exempel; :19 SG 65/85 OK Informationen läses ut enligt följande; Datum Klockslag 15:19 Programtyp S, N, L motsvarande Short/Kort; Normal/ Normalt; Long/Långt program. Val av diskning med granuler indikeras med ett G, annars är rutan blank. 65 indikerar medelvärde för temperaturen i disktanken under diskning. 85 indikerar medelvärde för temperaturen i sköljtanken under slutsköljningen. OK - indikerar att sköljvattenvolymen är korrekt enligt fabriksvärden; om en förändring av inställda värden har gjorts visas istället NA (not applicable). Om diskprogrammet har avbrutits på grund av ett handhavande fel eller ett tekniskt fel utgår temperaturindikeringen och ersätts av Error: och en felkod, se exempel nedan. För de mest frekventa felmöjligheterna skrivs felmeddelandet ut i klartext, för övriga fel hänvisas till manualen :19 SG Error För att få information om tidigare körda program kan man bläddra framåt och bakåt i listan med knapp 3, Val av kort program, respektive knapp 5, Val av långt program. 6. För att avsluta bläddringen och gå ut ur listan, tryck på START knappen. Lagring av data på extern dator För att lagra komplett driftsdata för maskinen krävs att den är ansluten till en extern dator via en seriell kabel. På datorn installeras en programvara som successivt samlar och lagrar driftsdata från varje diskprogram som körs. Förutsättningen för att lagring ska kunna ske är att datorn är i drift och dokumentationsprogrammet aktivt. Efter varje kört program förs data över och lagras i vald katalog på datorn. Programmet kan vara aktivt utan att blockera datorn för dess normala användning. Det går även att ladda ner de senaste 100 programmen genom att välja Washer/Get all log data om datorn inte har varit ansluten. OBS! Det kan i detta läge uppstå dubletter. Anslutning av kabel Vid leverans medföljer 10 m kabel och en seriell kontakt för anslutning i maskin och av dator. Om datorn inte har en seriell port kan en sk USB/seriell adapter användas. För information om vad som passar aktuell dator, kontakta din IT-fackhandel. Kabel ansluts i maskinens elskåp på styrkortets J9 plint se bild på elskåpets insida. Maskinen levereas med kabeln installerad och utdragen på maskinens baksida. Kabeln dras sedan till vald dator via kökets normala kommunikationsledningar och ansluts till en ledig COM-port. Installation av program Programmet levereras på en CD och installeras på följande sätt, 1. Skapa och döp en katalog för programmet på hårddisken. Använd Explorer i datorns office program. 2. Stoppa in CD:n och klicka på programfilen gdt-direct.zip som finns på CD-skivan. Spara filerna i den katalog du just skapat på din hårddisk. 3. Tips; Skapa en genväg på skrivbordet så är det lättare att hitta programmet när det ska startas. Start av program 1. Programmet startas genom att dubbelklicka på programfilen gdt-direct.exe som finns i katalogen du skapade på hårddisken eller genom att klicka på ikonen som du skapat på skrivbordet. 2. När programmet startat måste du välja vilken port som diskmaskinen är kopplad till. Klicka på Ports och välj rätt port. 3. Välj därefter Washer och sedan Connect. 4. Ett fönster visar sig på skärmen och du måste välja var du vill spara log-filen. Välj den katalog som skapats enligt Installation av program ovan samt ge filen ett namn. Tips; Ge filen namn efter vecka eller månad så är det lätt att hitta tillbaka till lagrad driftsdata. Exempel; HACCP-w Ny data sparas i samma fil efter tidigare sparad data tills man väljer att ge filen ett nytt namn. Döp om log-filen med jämna mellanrum så att inte listan blir onödigt lång. 5. Data visas direkt på datorn skärm, se bild nästa sida. Vyn har en fast storlek som inte kan ändras och tabellrubriker på engelska. Kolumnerna kan breddas genom att sätta musen i tabellhuvudet och dra ut. 19

18 Från vänster till höger kan följande information utläsas; Datum; Klockslag; Programtyp Short, Normal, Long; Granuler G/diskning med granuler eller NO/Diskning utan granuler; Temperatur i disktank; Temperatur i sköljtank; Information om slutsköljning tillräcklig OK eller NA om sköljvolymen reducerats. För att läsa ut samtliga data måste programmet vara igång och uppkopplat mot diskmaskinen. De senaste 100 programmen kan laddas ner genom att välja Washer/Get all log data om datorn inte har varit ansluten. OBS! Det kan i detta läge uppstå dubletter. Man kan även via displayen på maskinen alltid avläsa data för de senaste 100 diskprogrammen. Bearbetning av data Data kan bearbetas vidare genom att välja View i menyn och sedan Log file. För att läsa ut data som sparats i äldre filer; gå via Explorer och klicka på filnamnet i den katalog där de är sparade. Från Log file kan informationen klippas ut och klistras in i tex Excel för statistikbearbetning. Sparade filer kan även läggas på en gemensam server eller tex mailas till en central HACCP ansvarig. 20

19 R 9. GD Memo GD Memo är en integrerad funktion som informerar användaren om maskinens viktigaste skötselbehov. Med GD Memo blir det möjligt att säkerställa ett optimalt diskresultat, att undvika driftstopp vid hög belastning och att bibehålla lägsta möjliga driftskostnad. Funktionen finns integrerad i kontrollpanelen och informerar användaren på följande sätt; 1. Dags att byta diskvatten Knapp Diskning utan granuler (7 7 blinkar och texten Vattenbyte visas i displayen. Informationen försvinner efter genomfört vattenbyte eller kan återställas genom att trycka 5 gånger på knapp (77. Denna påminnelse återkommer med ett intervall om 20 diskcykler. 2. Dags för byte av granuler för att bibehålla diskkraften i maskinen. Knapp Diskning med granuler (6) 6 blinkar och texten Granulbyte visas i displayen. Informationen försvinner efter byte av granuler och kvittens genom att trycka 9 gånger granulknappen ( gång på knappen för normalt program (4 4. Påminnelse för byte av granuler visas efter 2500 diskcykler. 3. Tid för årlig service STOP-knappen blinkar och texten Service visas i displayen. Informationen kan endast återställas av auktoriserad servicetekniker efter genomförd underållsservice. Påminnelse för årlig service visas efter 8000 program eller ett år beroende på vad som infaller först

20 10. Felsökning/Larm OBS! Alla inom detta kapitel beskrivna arbetsmoment får endast utföras av behörig personal. FEL Maskinen fyller ej vatten KONTROLLERA 1. Att ventil för inkommande vatten är öppen. 2. Att diskprogram är valt. 3. Att dörrarna är stängda och dörrbrytarna är aktiverade. 4. Att nivåvakten är rengjord. 5. Att magnetventilen fungerar. Maskinen startar ej Sprutrörslarm Inga granuler vid granuldiskning Granuler finns kvar på diskgodset Maskinen diskar ej rent 1. Att dörrvakterna är aktiverade. 2. Att överhettningsskydden ej löst ut. 3. Att motorskyddet QF1 i elskåpet ej är utlöst. 4. Att automatsäkringen F3, eller glassäkringarna F4 och F5, i elskåpet ej har löst ut. 5. Att eventuellt nödstopp ej är intryckt. 6. Att temperaturgivarna är hela. 1. Att diskgods eller annat inte spärrar sprutrörens rörelse. 2. Att drivsystemet inte kärvar. 1. Att granulnivån är korrekt. 2. Att granulventilen är ordentligt säkrad i sin gänga. 3. Att vattentryck till magnetventil är OK. 4. Att magnetventilen till granulventilen är OK. 5. Att granulventilen inte läcker. 6. Att smutsfilter och strypning ej är igensatta. 1. Att munstyckena inte är igensatta. 2. Att diskgodset är rätt vinklat. 3. Att inga främmande föremål finns i botten på granulventilen, och att tätningen är hel. 4. Att silhatten är fastsatt. 5. Att granulventilen är ordentligt säkrad i sin gänga. 6. Att det inte är mycket skum i maskinen under diskning. 7. Att sprutrörsmotor och länksystem är OK. 8. Att returvattenledningen från granulventilen inte är igensatt. 1. Att munstyckena inte är igensatta. 2. Att diskvattentemperaturen är ca 65 C. 3. Att diskmedelsdoseringen är korrekt. 4. Att rätt mängd granuler finns i maskinen. 5. Att det inte är mycket skum i maskinen. 6. Att sprutrörsmotor och länksystem är OK. 7. Att diskgodset är rätt placerat. 8. Att skyddsgallret för pumpen ej är igensatt. Diskvattnet håller ej rätt temperatur 1. Att automatsäkring F1 i elskåpet, står i läge Att temperaturgivaren är hel och att temperaturen är riktigt inställd. Slutsköljningsvattnet håller ej rätt temperatur 1. Att automatsäkring F1 i elskåpet, står i läge Att temperaturgivaren är hel och att temperaturen är riktigt inställd. 3. Att ingående vattentemperatur är ca 55 C. 22

Granule Smart. hög kapacitet på liten yta

Granule Smart. hög kapacitet på liten yta Granule Smart hög kapacitet på liten yta 1 ren kraft I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 En av marknadens bästa diskmaskiner för små och medelstora kök. WD-6 När du förväntar dig det

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com Huvdiskmaskin WD-7 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att tillhandahålla

Läs mer

Granule Gastro. Extra kraftfull för kök med stor andel GN-bleck

Granule Gastro. Extra kraftfull för kök med stor andel GN-bleck Granule Gastro Extra kraftfull för kök med stor andel GN-bleck 1 ren kraft I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 DUPLUS BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 DUPLUS Den nya generationens diskmaskin för små och medelstora kök. BECAUSE WE DO CARE

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO. Installations- och användarmanual

KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO. Installations- och användarmanual KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO (Bruksanvisning i original) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 2014-01-22 Rev.: 0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN.

GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN. GRANULE COMBI TRE MASKINER I EN. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK får

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Underbänksdiskmaskiner

Underbänksdiskmaskiner Underbänksdiskmaskiner green&clean diskmaskiner MILJÖ Mindre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och torkmedel. Ger lägre driftskostnader och miljöpåverkan. REN Disk- och sköljresultat är bäst i sin

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-7 BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Vagndiskmaskin WD-18 CW BECAUSE WE DO CARE

Vagndiskmaskin WD-18 CW BECAUSE WE DO CARE Vagndiskmaskin WD-18 CW BCAUS W DO CAR Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-18 CW Den flexibla vagndiskmaskinen för sjukhus, flygkök och andra större institutioner. Vagndiskmaskinen

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC. Installations- och användarmanual

GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC. Installations- och användarmanual GROVDISKMASKIN MED GRANULAT WD-90GR FLEX & WD-90GR HC (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från:15. 05. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

CBM-6. Innehåll: Installationsanvisning. Beskrivning Styrsystem AT90 Elschema, Installationsritning Tekniska data Reservdelsritningar

CBM-6. Innehåll: Installationsanvisning. Beskrivning Styrsystem AT90 Elschema, Installationsritning Tekniska data Reservdelsritningar TECHNOLOGY AB GRANULAR POTWASHING MACHINES CBM-6 Innehåll: Serienummer 106- Sekt. 1 Sekt. 2 Sekt. 3 Sekt. 4 Sekt. 5 Installationsanvisning Bruksanvisning Beskrivning Styrsystem AT90 Elschema, Installationsritning

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 4-001 Kokeri HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Fr.o.m. serie nummer 11070xxx / From serial number 11070xxx Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 Om handboken I den här handboken

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Prislista. Sverige. gäller fr o m 2012-04-24 tills vidare

Prislista. Sverige. gäller fr o m 2012-04-24 tills vidare lista Sverige gäller fr o m 2012-04-24 tills vidare Ingen fördisk Granule Optimised Washing Technology eliminerar behovet av fördisk*. Bara skrapa och diska 1. Skrapa 2. Lasta 3. Tryck på knappen! *Vid

Läs mer

DISKMASKIN WD-6. Installations- och användarmanual

DISKMASKIN WD-6. Installations- och användarmanual DISKMASKIN WD-6 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 15. 10. 2010 Rev.: 3.0 WD-6 Rev. 1. Allmänna anvisningar... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Disk - Entanksmaskiner Wexiödisk

Disk - Entanksmaskiner Wexiödisk Disk - Entanksmaskiner Wexiödisk WD-4, WD-4E En helautomatisk, personvänlig entanksmaskin med små ytterdimensioner, byggd för mångårig tjänst i krävande miljö. Värme- och ljudisolering som standard. För

Läs mer

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825)

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 E-mail: wavin@wavin.se 04/11 EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) Installation, drift

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

PRISLISTA 2013. Samtliga priser är exkl. moms. Emballagekostnad tillkommer. Dröjsmålsränta 8% / månad

PRISLISTA 2013. Samtliga priser är exkl. moms. Emballagekostnad tillkommer. Dröjsmålsränta 8% / månad 1/44 PRISLISTA 2013 Priser: Samtliga priser är exkl. moms Leveransvillkor: Fritt fabrik enligt Incoterms 2010. Emballage: Garanti: Betalningsvilkor: Äganderättsförbehåll: Emballagekostnad tillkommer 1

Läs mer

TORKZON WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120. Installations- och användarmanual

TORKZON WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120. Installations- och användarmanual TORKZON WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 15. 08. 2011 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

High Productivity Cooking. ProThermetic stekbord, tippbart, 100L, compoundbotten. High Productivity Cooking

High Productivity Cooking. ProThermetic stekbord, tippbart, 100L, compoundbotten. High Productivity Cooking Produkt # Modell # Namn # SIS # AIA # 100L, compoundbotten 586154 (PFET10ECEO) ProThermetic stekbord, tippbart, 100L, compoundbotten, kroppshöjd 700 mm, fristående, djup 900 mm Kort specifikation Pos.

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

PRISLISTA. Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser. kokgrytor och tillbehör MARS 2012

PRISLISTA. Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser. kokgrytor och tillbehör MARS 2012 PRISLISTA kokgrytor och tillbehör MARS 2012 Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser Prislista Prislista gällande leveranser från 12-03-20 Leveransvillkor FCA Getinge Storköks fabrik enligt incoterms 2000.

Läs mer

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat O.Bodins Maskin AB Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat Reservdelslista och skötselinstruktion gällande B-rundstångsmodell. 2 Innehåll: Kapitel Sida 1. Utförande

Läs mer