Slutrapport av det länsövergripande projektet Du & EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport av det länsövergripande projektet Du & EU 2009-2010"

Transkript

1 D a t um D n r Till regionstyrelsen, kommunmunstyrelserna i länet samt landstingsstyrelsen Slutrapport av det länsövergripande projektet Du & EU En beskrivning av det första gemensamma länsövergripande projektet i samverkan med samtliga kommuner, Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland. Box Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, V Kvarngatan 64 Telefon: Fax: Hemsida: Org nr: Sid 1(12)

2 Sammanfattning: Lördagen den 9 maj 2009, på Europadagen, gick startskottet för den länsomfattande kampanj som samtliga nio kommuner i Sörmland deltagit i under 2009 och Landstinget Sörmland har deltagit som medfinansiär. Arbetet har samordnats av Regionförbundet Sörmland. Det är faktiskt första gången som samtliga kommuner i länet gått med i ett gemensamt projekt på frivillig basis. Det gör projektet praktiskt taget unikt, dessutom det enda i sitt slag, i såväl Sverige som resten av Europa. Kampanjens syfte har varit att öka medvetandet om EUs betydelse för kommuninvånarna och hur vi som kommuninvånare kan påverka EU genom att införa ett tävlingsmoment mellan länets kommuner. De har varje månad tävlat om vilken kommun som varit bäst på att minska restavfallet, öka antalet miljöbilar i kommunen och öka befolkningstillväxten mest. Detta har mätts och resultatet av mätningarna har presenterats i mitten av varje månad med början i juni Frågan om hur mätningarna skulle visualiseras för befolkningen blev en av projektets absolut största utmaningar. Budgeten var begränsad till kronor per kommun och alla uppfinningsrika och goda förslag var betydligt kostsammare än så. Under 2009 sponsrade varje kommun projektet med vardera kronor och Landstinget Sörmland med kronor. Resultaten har redovisats i halvsidesstora annonser i samtliga lokaltidningar i länet, på den egna hemsidan på Regionförbundets hemsida och på kommunernas hemsidor. Resultaten har även visualiserats på ett gemensamt sätt hos alla kommuner. Projektet har också uppmärksammats i länets medier, såväl i tidningar som radio och TV samt i en del svenska och utländska EU-tidskrifter och TV-kanaler. Regionförbundets styrelse beslöt att fortsätta projektet under 2010, då med en annan inriktning på aktiviteter och målgrupp i syfte att engagera fler unga. ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 2(12)

3 Innehållsförteckning: Beställare.4 Bakgrund..5 Inledning...5 Problem.6 Avgränsningar...7 Syfte.7 Indikatorer.7. Mål 8 Delmål...8. Arbetssätt..8 Strategi..9 Beskrivning av koncept och aktiviteter...10 Projekt under Ekonomi...11 Resultat.11 ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 3(12)

4 Beställare: Uppdragsgivare: Ledningsgrupp: Styrgrupp: Regionförbundets styrelse Länets kommunchefer Göran Wide, kommunchef, Oxelösunds kommun Helena Viklund, kommunchef, Vingåkers kommun Arbetsgrupp: Monica Swärd, samordnare, Regionförbundet Sörmland Anna Sandklef, informationsansvarig, Gnesta kommun Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Flens kommun Christina Fenger-Krogh, EU-samordnare, Nyköpings kommun (2009) Johannes Mattisson, EU-samordnare, Katrineholms kommun (2009) Karin Svensson, EU-samordnare, Strängnäs kommun (2010) Adjungerade i arbetsgruppen: Christina Fenger-Krog, statistikansvarig, Nyköpings kommun (2010) Gunnel Nelzén, filmkonsulent, Film i Sörmland (2010) Referensgrupp 2009: Informationsansvariga/ersättare i länet EU-samordnare i länet Kreatörer/form: Newmarket Town, Nyköping ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 4(12)

5 Bakgrund: Under 2008 startade en diskussion inom Regionförbundet Sörmland och förbundets styrelse om behovet av att skapa en ökad närhet mellan EU och länets kommuner. Kommunalråden Benita Vikström i Oxelösund och Lotta Finstorp i Flen hade då framgångsrikt, inte minst till utländska EUrepresentanter, kommunicerat Sörmlands arbete med Sörmlandsstrategin och Lissabonstrategins indikatorer för att skapa tillväxt i Sörmland. I Sörmlandsstrategin hade länets kommuner tidigare enats om elva viktiga Lissabonindikatorer. De flesta kommuner har dem dessutom som mål i sina styrdokument och har även lagt in dem i budgeten. Ur arbetet med Sörmlandsstrategin föddes diskussionerna om att göra EU synligt på torget i länets kommuner och öka närheten och förståelsen för hur EU påverkar beslut i den egna kommunen. Önskemålet var också att fokusera på individens eget agerande och de konsekvenser som valen man gör kan få för tillväxten. Valen avspeglades i ett antal utvalda och visualiserade Lissabonindikatorer. Ambitionen var att hitta ett bottom up -perspektiv istället för ett top down -perspektiv. Regionförbundets styrelse beslutade att under 2009 starta och driva det länsövergripande projektet Du&EU för att öka kännedomen, kunskapen och närheten mellan kommuninvånare och beslutsfattare samt EU. Ett beslut om en fortsättning av projektet under 2010 togs i början av samma år då Regionförbundet Sörmland för sin del ställde sig bakom en fortsättning av projektet och beslutade att svara för samordningen. Förbundet avsatte samtidigt kronor förutsatt att samtliga kommuner och landstinget avsatte totalt kronor. Inledning: Kampanjens främsta syfte har varit att öka medvetandet om EUs betydelse för kommuninvånarna och hur man som kommuninvånare kan påverka EU. Kampanjen inleddes på Europadagen den 9 maj våren 2009 med en tävling som gick ut på att kommunerna varje månad tävlade om vilken kommun som var bäst på att minska restavfallet, öka antalet miljöbilar i kommunen och öka befolkningstillväxten mest. Detta har sedan mätts, kommunernas resultat har ställts mot varandra och resultatet av mätningarna har presenterats i mitten av varje månad med början i ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 5(12)

6 juni Resultatet har kommunicerats via en egen webbplats, genom kommunerna, på nyhetsplats i de lokala medierna och på köpt annonsutrymme. I början av 2010 fick styrgruppen och arbetsgruppen för Du&EU i uppdrag av kommunchefsgruppen att ge ett förslag till fortsättning av kampanjen under Det resulterade i ett förlängt mandat att fortsätta, i första hand för att öka engagemanget hos länsinvånarna. Problem: Under projektets gång har följande problem framkommit: Förankringen. Det har varit svårt att förankra projektet i respektive kommun beslutet i Regionförbundets styrelse speglade inte kommunernas enskilda motivation att delta i projektet. Det upplevdes av vissa som top down - styrning. I flera kommuner uppstod politiska diskussioner och tveksamheter när ärendet föredrogs för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även bland tjänstemän skymtade delvis svagt intresse. Budgeten. Någon särskild budget för ändamålet fanns inte reserverad av kommunerna när kampanjen initierades. Budgetansvaret för deltagande lades på respektive informationschef vilket i flera fall skapade bristande engagemang och försvårade genomförandet. Ramen inom Regionförbundet var beslutad till kronor vilket upplevdes som för mycket av flera budgetansvariga. Indikatorerna. Kommunchefernas val av de tre indikatorerna överensstämde inte med kommunikatörernas syn på vilka indikatorer som hade bäst förutsättningar att kommuniceras. Kopplingen mellan restavfall och ekonomisk tillväxt var svår, däremot var det enklare att koppla indikatorn till hållbar utveckling som hela Lissabonstrategin vilade på. Restavfallsindikatorn skapade stora problem under 2009 på grund av olikheter i mätningarna från en kommun till en annan. Tiden. På mycket kort tid skulle ett koncept tas fram för hur projektet skulle visualiseras och genomföras. Det skapade en viss stress och krävde externa resurser. Resurser. Arbetsinsats och övriga resurser från respektive kommun fördelades olika. De kommuner som bidrog med personer i arbetsgruppen har tagit ett stort ansvar, i synnerhet under 2009 då arbetet kom att ta mer tid än beräknat vilket påverkat den ordinarie arbetssituationen. Abstraktionen. Trots ambitionen att pedagogiskt försöka åskådliggöra indikatorerna och kommuninvånarnas delaktighet vilade en hög abstraktionsnivå över hela projektet som greppade över ett stort område. Det ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 6(12)

7 påverkade engagemanget lokalt och resulterade i ett svalt intresse från media, i synnerhet under Budskapet blev komplext. Skolan. Arbetsgruppen upplevde att det var problem för många kommuner att nå igenom med projektet till skolan och eleverna. Lokalt åtagande. En svårighet som möjligen påverkat resultatet är att kommunerna inte följt upp det övergripande Du&EU-projektet med egna lokala åtaganden, mål, kampanjer och informationsinsatser. Det skulle ha kunnat öka graden av involvering, minskat abstraktionsnivå etcetera. Projektdirektiv. Ett tydligt formulerat projektdirektiv har inte funnits under arbetets gång. Avgränsningar: Du&EU var inte ett inspel till EU-valet den 7 juni Det framtagna materialet var helt neutralt i förhållande till EU-politiska åsikter. Syfte: Två tydliga syften kunde härledas till den nationella strategin om Lissabonimplementering. Att öka kommuninvånarnas insikt om EU och dess betydelse för den regionala utvecklingen Visualisera tillväxtindikatorerna, exempelvis med EU på torget och medborgardialog Indikatorer: Kommunchefsgruppen valde tre indikatorer för den regionala strategin för tillväxt från de elva Lissabonindikatorer som Sörmlandsstrategin vilar på. * Befolkningstillväxt * Restavfall (byttes under 2010 ut mot andel nystartade företag) * Andel miljöklassade bilar ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 7(12)

8 Mål: Projektets syfte var att profilera Sörmland som ett pilotlän i Europa genom att göra EU begripligt på lokal torgnivå. Antagna kommunmål, ambitioner och av kommunerna valda indikatorer gjordes tillämpliga på utmaningar och förutsättningar i Sörmland. Målen var att: 1. öka engagemanget för EU på det lokala planet hos allmänheten 2. öka medvetenheten kring indikatorerna och ändra beteenden i länsinvånarnas vardag, när det gäller att till exempel köpa miljöbil, tala väl om Sörmland, sopsortera med mera. (gällde 2009) Delmål: Profilera Sörmland som ett pilotlän i Europa, skapa positiv PR inom länet hos målgrupperna Skapa eftertanke hos kommuninvånarna för indikatorernas påverkan på utvecklingen Arbetssätt: Under 2009 skedde täta kontakter mellan styrgrupp och arbetsgrupp för att hitta ett kommunicerbart koncept. De sex mötena förlades till olika platser i länet. Styrgruppen rapporterade regelbundet till kommunchefsgruppen vid kommunchefsträffarna. Dessa träffar påverkade emellanåt arbetsgruppens inriktning på arbetet. Arbetsgruppen träffade vid flera tillfällen referensgruppen (kommunikatörer och EU-samordnare i länet) för att skapa engagemang och inhämta synpunkter, råd och stöd. Samordnare Monica Swärd på Regionförbundet Sörmland vinnlade sig om att regelbundet, och vid behov, uppdatera kommunikationsansvariga om projektet och dess utveckling. Arbets- och/eller styrgruppen träffades totalt vid elva tillfällen under 2009 och Vid många av dessa deltog också externa resurser, adjungerade eller som underleverantörer av tjänster. En projektplats lades upp på Regionförbundets hemsida med relevant material om projektet. Den har kunnat besökas av alla intresserade politiker, kommunchefer, tjänstemän med flera via ett av Regionförbundet tillhandahållet lösenord. ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 8(12)

9 Strategi: Strategin för 2009 var att rikta kommunikationen till beslutsfattare, kommunanställda, kommuninvånare och skola/elever med budskapen: * procent av besluten i EU påverkar arbetet i din kommun * Vi jobbar/mäter så här * Du kan bidra/påverka din vardag genom att agera eller inte agera Visualisering via kommungemensamma plexiglasrör i kombination med information på kommunernas hemsidor, intranät, webbplatsen duocheu.se, media samt kompletterande informativt stödmaterial, annonser samt pressmaterial har varit de informationsåtgärder och kanalval som tillhandahållits av den länsövergripande arbetsgruppen. Fokus under 2009 har legat på information och kunskapsinhämtning. För att även de små kommunerna skulle kunna delta i tävlingen utan att påverkas negativt av skillnaden i storlek mellan kommuner, mättes den procentuella förändringen. För 2010 förändrades strategin till fokus på kommunikation och ökat engagemang hos sörmlänningarna genom att nå barn och ungdomar. Syftet var att skapa fler Sörmlandsambassadörer bland den yngre befolkningen och skapa en aktivitet som kunde gå via mun-till-mun. En viktig samverkanspartner i projektet blev från 2010 Film i Sörmland som via egna kanaler arbetat direkt med lärare och elever i hela länet. En fotoaktivitet på temat Jag älskar Sörmland riktades till barn från förskoleålder till mellanstadienivå. En aktivitet med filmproduktion på samma tema riktades till ungdomar på gymnasiet upp till 20 år. Kommunikationen har gått via Film i Sörmlands etablerade kanaler till lärare, barn och ungdomar. Indikatorerna fortsatte att mätas och visualiseras varannan månad under 2010 men inte via kostsamma annonser. Materialet kommunicerades till kommunernas kommunikatörer som utifrån sin egen kommuns engagemang valde grad av involvering och informationsinsats. ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 9(12)

10 Beskrivning av koncept och aktiviteter: Gemensam visualisering av indikatorerna via plexiglasrör på offentliga platser; stadshus, medborgarkontor eller bibliotek. Mätningar varje månad med kommunicerat resultat om den egna kommunens prestation förändrade rörens innehåll. En egen webb skapades, där allt material om projektet presenterades. Där presenterades även material om på vilket sätt de sörmländska kommunernas beslut vid ett vanligt kommunfullmäktigemöte påverkades av EU. All uppdatering av webben skedde av en extern leverantör. Flera kommuner skaffade en informationskiosk i anslutning till befintliga rör. Månadsvis annonsering av resultatet i länets alla tidningar. Pressmeddelanden gjordes centralt av Regionförbundet Sörmland, de anpassades därefter lokalt av respektive kommun för egna mediekontakter. Informationsmaterial samt stödmaterial i form av power points, attgöra-listor med mera har erbjudits samtliga kommuner kontinuerligt via utskick. En ny kanal introducerades under 2010 genom film och stillbilder som marknadsfördes via Youtube bland annat. Projektet under 2010: Under 2010 fortsatte mätningarna mellan de olika kommunerna. Indikatorn restavfall byttes ut mot antalet nystartade företag på grund av restavfallets komplexitet. Annonseringen i lokalpressen slopades och mätningarna presenterades varannan månad på projektets egen hemsida, på regionförbundets hemsida och på kommunernas hemsidor. Fototävlingen för barn upp till sjätte klass fick stor uppmärksamhet. Resultatet av tävlingen visades på den stora EU-konferens som hölls i Nyköping den 8 juni. Då bjöds cirka 150 deltagande barn från hela länet in till en heldagsutflykt till Vallarna och Nyköpingshus där de mottogs av gycklare och narrar. Därefter följde matsäck, lek, Tuffiståg, glass och slutligen en visning av barnens egna bilder som förevisades för konferensdeltagarna på Culturum. Barnens fotodokumentation på temat Jag älskar Sörmland rönte stor uppmärksamhet i såväl länets lokaltidningar som Radio Sörmland och SVT som uppmärksammade såväl picknicken som visningen på Culturum. ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 10(12)

11 Vårens fotodokumentation följdes under hösten upp av en filmtävling på temat Jag älskar Sörmland för ungdomar i åldern år. Uppgiften bestod av att göra en tre minuter lång film. Fyra bidrag kom in från Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm, alla med hög grad av kreativitet. Juryn beslutade därför att utse alla fyra bidrag till vinnare i tävlingen - en studieresa till Bryssel för de ungdomar som deltagit. Filmerna visades för allmänheten på Röda Kvarn i Nyköping den 13 november. Deltagarna bjöds först på lunch och fick motta såväl diplom som blommor. Filmerna kan ses på samt på Film i Sörmlands webb samt Regionförbundets webb. Ekonomi: Kostnaderna för projektet uppgick till kronor under 2009, varav kommunerna och landstinget stod för kronor och regionförbundet för den resterande delen, det vill säga kronor. Under 2009 var framtagandet av rören samt tidningsannonseringen de största kostnaderna. Budgeten för 2010 uppskattades till totalt kronor. Regionförbundet satsade kronor, landstinget kronor och de nio kommunerna kronor (kommuner med fler än invånare betalade kronor och kommuner med färre än invånare betalade kronor). Under 2010 har arrangemangen kring de båda tävlingarna samt studieresan till Bryssel utgjort de största utgiftsposterna. Resultat: Projektet har fått vinnare under såväl 2009 som 2010, men inga förlorare. Det första året var det Gnesta som vann delen om den största procentuella befolkningsökningen. Trosa hade den största andelen miljöbilar och Nyköping och Oxelösund var bäst på att minska avfallet i sina kommuner. Varje kommun blev uppvaktad på hemmaplan av varsin representant för projektet som delade ut blommor och fina diplom. I slutet av 2010 stod det klart att Strängnäs kommun vunnit tävlingen om att öka befolkningen allra mest. Nyköping hade störst andel miljöbilar och nyföretagandet ökade allra mest i Trosa under samma år. De vinnande kommunerna fick motta varsitt diplom av styrgruppens ordförande Göran Wide vid regionstyrelsens möte den 13 januari Du&EU-projektet fick under 2009 både positivt och negativt redaktionellt utrymme i lokal media. Det positiva har kretsat kring de enskilda kommunernas prestationer i tävlingen, det negativa har kretsat kring att projektet är abstrakt och att det inte väckt engagemang. Medieutrymmet kan ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 11(12)

12 upplevas gott även om det visade sig omöjligt att åstadkomma ett intresse för en EU-skola, vilket var en av de ursprungliga idéerna. Radio Sörmland har i två längre inslag rapporterat om projekt och resultat. De lokala tidningarna i länet har uppmärksammat inledningen, tävlingsmomenten och prisutdelningarna. Under 2010 har barnens och ungdomarnas medverkan fått stor uppmärksamhet, inte minst inför och i samband med EU-konferensen och barnens bildutställning vid konferensen samt vid filmvisningen. Även SVT har filmat inslag om Du&EU-projektet. Europa-Posten har gjort nästan en hel sida på kampanjen. Enskilda kommuner har uppmärksammats i sitt arbete med de olika indikatorerna, bland annat Eskilstuna, Trosa och Nyköping. Tre annonser har tryckts i tre olika EU-publikationer under året. Generellt kan sägas att projektet har varit svårt att kommunicera och att skapa engagemang hos beslutsfattare och kommuninvånare. Idén att visualisera Lissabonindikatorer och uppmärksamma länets och kommunernas enskilda insatser att nå tillväxt och samtidigt visa hur EU påverkar sörmländska kommuner på torgnivå har haft en hög abstraktionsnivå även om ambitionen varit att försöka förenkla. Distansen mellan kommuninvånare och beslut och det faktum att alla kommuner och beslutsfattare inte var motiverade att ingå i projektet har också försvårat genomförandet av projektet. Likväl vill såväl styr- som arbetsgrupp gemensamt framhålla att det är första gången som ett länsövergripande projekt drivits på detta sätt; med ett gemensamt koncept, en gemensam kommunikations- och medieplan, med en till stor del gemensam budget, vilket måste framhållas som en stor framgång. Projektet har för de involverade i arbetsgruppen varit mycket lärorikt och visat att ökad samverkan har allt att vinna OM bara förankring och engagemang kan uppnås. Utmaningen har legat i att åstadkomma ett gemensamt intresse och samverkan trots den politiska dimensionen i ärendet och trots svårigheten som det innebär att skapa ett intresse när budgetansvariga berövas en del av sin budget utan att själva ha varit delaktiga i beslutet. Inte minst har deltagarna i arbetsgruppen sett vilka vinster det torde ligga i att skapa en gemensam uppfattning om länet och få offentliga aktörer att börja sträva åt samma håll. Många kommuners representanter har också varit positiva till samarbetet och många har på ett påtagligt sätt insett fördelarna med att försöka samverka runt frågor som är gemensamma för länets bästa. Formerna för fortsatt samverkan rörande liknande projekt bör kunna utvecklas utifrån de erfarenheter som arbetsgruppen fått med sig. ORG NR h:\worddok\eu_samordning10\duoeu_2010\slutrapport dueu slutversion.doc Utskriftsdatum: :08 SID 12(12)

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsplan 1(8)

Kommunikationsplan 1(8) Datum 2014-09-19 1(8) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Styrning EU-projekt Krokoms kommun 2009-03-04 Anneth Nyqvist 2009-03-04 Maj-Britt Åkerström Anneth Nyqvist Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Mål för arbetet med sociala investeringar

Mål för arbetet med sociala investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Åsa Ranung Folkhälsocentrum +46155245843 2014-02-20 HBN14-004-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U M Mål

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Kommunstyrelsen 2017-05-26 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:286 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Förslag

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR DÄCKTRYCKSKAMPANJEN ETT PROJEKT INOM MILJÖMILJARDEN, STOCKHOLMS STAD

SLUTRAPPORT FÖR DÄCKTRYCKSKAMPANJEN ETT PROJEKT INOM MILJÖMILJARDEN, STOCKHOLMS STAD MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Mats Kullberg Telefon 08-508 28 148, 076-12 28 148 mats.kullberg@miljo.stockholm.se Till Miljö och Hälsoskyddsnämnden SID 1 (5) 2007-08-27 MHN 2007-09-18 p 15 SLUTRAPPORT

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2014 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer