VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic 4.0."

Transkript

1 VIKTIGT! Läs igenom hela denna anvisning innan du startar upprättningen av ELPROCAD ic OBS! Inga fler upprättningar med ny eller förbättrad funktionalitet. Uppdateringen till version 4.0d35 var den sista upprättningen av ELPROCAD ic 4 som innehöll nya funktioner eller förbättringar. Kommande upprättningar kommer endast att innehålla rättningar av eventuella programfel. ELPROCAD ic 5 är den nya versionen och som kommer att utvecklas vidare. 1. Före installation av upprättningen. Om du är mitt uppe i ett projekt så bör du färdigställa det innan du uppdaterar till version 4.0d37. Om du anser att du har direkt nytta av de nedan angivna rättningarna och nyheterna kan du uppdatera nu. Om du har gjort ändringar av symboler, blanketter, rapporter eller menyer så bör du spara de ändrade filerna innan du startar installationen av denna upprättning. Efter installationen kan du återställa dessa filer om så önskas. OBS! Programmet kommer automatiskt att spara alla filer som byts ut under installationen och du kommer att få välja var dessa filer skall sparas. 2. Installation av upprättningen. Installera upprättningen genom att välja Start Kör och i dialogen som visas bläddra dig fram till den mapp som du laddat ner upprättningsprogrammet UPD40d37SV.EXE i. Klicka på OK för att starta installationen. 3. Vad är rättat? Från version 4.0d36 till 4.0d37: Fix av automatisk insättning av fassignaler vid insättning av faslinjer med huvudbrytare. Fix av insättning av kontaktbilder i samband med insättning av grupper eller egna symboler. Från version 4.0d35 till 4.0d36: Fix av visning av kolumner i Projektredigeringen. För många kolumner visades. Fix av alfanumerisk sortering av kablar i Externa förbindningar. Från version 4.0d34 till 4.0d35: Fix av automatisk insättning av linjal i diverse funktioner. Tidigare kunde A3 linjal sättas in oavsett format på ritning. Fix av brytdata för Strömbrytare Brytare 2-pol i IEC617 version. Blocket epcb4132 måste definieras om i gamla ritningar. Fix av risk för krasch vid analys av montageritningar. Fix av Sök och Ersätt med wild cards (* och?) i Projektredigering. Sidan 1 av 7

2 Tecknet ; (semi-kolon) kan nu användas i sökvägen till projektet. Byte av utseende på kontakter med ring till utan ring och v.v. kan ske med kommandona MEDRING resp. UTANRING. Funktionen är tillbaka. Fix av problem med strikt Alfanumerisk sortering för apparaters Postbeteckning. Det berör rapporter, signalreferenser och interna förbindningar. Om Alfanumerisk sortering är vald skall hela projektet analyseras om efter det att man installerat denna uppdatering. Fix av beräkning av storlek av Funktionsbox (epcbbox8) i Funktions- och placeringsorienterat ritsätt. Det är numer tillåtet med upp till 12 tecken i de Projektattribut som kan definieras i Pro-fliken i ELPROCAD Inställningar. Det är dessa attribut som senare kan användas som Bladspecifikt attribut. Funktionen Valfri förbindning kan numera repeteras med antingen högerklick på musen eller med <Enter> knappen. I fliken Allmänt i ELPROCAD Inställningar kan man nu stänga av eller aktivera funktionen som aktiverar SNAP till koordinater om man avbryter ett kommando med <Escape>. Lagren ELPR_Y_PARTNO och ELPR_Y_PARTMARK hanteras nu korrekt vid byte av blad i Flerbladsdialogen. Detta gäller gamla flerbladsritningar. Konverteringsfunktionerna hanterar nu även texthöjder på korsreferenser korrekt. Två nya felkoder har tillkommit i Externa och Interna förbindningar. FT 39 Samma kabelnummer men olika kabeltyp och FT 40 Kabeln går till olika placeringar. Fix av insättning av kontaktbild med hänvisningslinje för fyrpoliga apparater. Fix av automatisk insättning av fasbeteckningar för signaler med färre signaler än 4. REM markering av borttagna egna symboler i elprg-katalogen. Blocknamn på egna symboler måste understiga 31 tecken och inte innehålla tecknet.. Alfanumeriska uttagsbeteckningar tillåts numera i PLC-dialogen. Fix av automatisk uppdatering av korsreferens efter Ändra attribut. Man kan numera stänga av automatisk uppdatering av rapporter i projektfönstret. Uppdatering (refresh) sker då med hjälp av en uppdateringsknapp Uppdatera rapporter. Det är mycket lämpligt att stänga av automatisk uppdatering när man arbetar i mycket stora projekt och/eller när flera personer samtidigt arbetar i projektet. Om man valde att skapa nytt projekt från ELPROCAD ic Start och angav en icke befintlig mapp för rapporter eller databaser kunde programmet krascha. Nu åtgärdat. Från version 4.0d33 till 4.0d34: Manualerna är nu även åtkomliga från menyn Hjälp i Projektfönstret. I Ritfönstrets statuslist, längst ner till vänster på skärmen, visas nu vilken ritvinkel (Ritsätt) samt koordinat SNAP-inställning som används. Vi rekommenderar att ni då och då kontrollera att SNAP används och för schemaritning att SNAP-inställningen är 5 mm eller ev. 2,5 mm. En ny funktion, Konceptritningar, finns i menyn under knappen Elschema Allmänt. En beskrivning av funktionen finns på vår hemsida under Vägledning och rekommendationer. En projektfil, elprocad.pds, installeras i elprg-mappen. Genom att öppna detta projekt kan man ändra de inställningar som används när ett nytt projekt skapas. När projektet sparas lagras inställningarna i elprocad.cfg. Två stycken nya symboler under Tryckknappar. Nödstopp 2 Brytande och Nödstopp 1 Brytande 1 Slutande. Ny symbol för Lastbrytare under Strömbrytare. Den gamla symbolen heter nu Lastbrytare med säkring. Huvudbrytaren i vinklade fasledningssystem har nu inkommande uttagsnummer nedåt. Om funktionen Växla symbol används på en symbol som den inte är tänkt för visas nu ett felmeddelande istf att symbolen raderas. Symbolerna Skärm 1 och Skärm 2 under Hänvisningar använder nu linjetyp OMK. Sidan 2 av 7

3 Anvisningsstrecket på vertikal ledning för funktionen Kabel under Hänvisningar är nu koordinerat med liknande anvisningar i programmet. Placeringen av korsreferensen för Kabel (se föreg.) är nu koordinerad med signalhänvisning. Funktionen Ändra/Se apparat i högerklicksmenyn är borttagen. Detta för att samma information ges av funktionen Ändra attribut. Efter en uppdatering av färgdatabasen är nu fliken COLORS fortfarande aktiv. Felaktig placering av attribut på Säkringar i vertikala grupper är åtgärdat. Kontaktbilden för en Växlande kontakt flyttas så att den inte läggs över ev. förbindningar. Funktionen Visa enskilt attribut har lämnat SNAP avslagen, nu åtgärdat. Uppdateringen vid visning av Apparatdatabasen efter en ändring/tillägg har förbättrats i dialogerna Ändra attribut och Importera apparater. Knapparna Sök nästa, Ersätt och Ersätt alla är inte längre gråade då man öppnar Sök och Ersättdialogen och fältet Söktext redan är ifyllt. Det går nu att välja strikt Alfanumerisk sortering för apparaters Postbeteckning i rapporter, t ex Q1, Q2, Q11. Funktionen Sortering finns i ELPROCAD Inställningar under fliken Pro. För att ändring av sorteringsordning skall slå igenom måste en omanalys av hela projektet ske. En ny script, MinSkrivare.scr, installeras i mappen \rds\icscrlib. Scripten skriver ut med Detailed plot configuration vilket möjliggör fler inställningsmöjligheter än funktionen Utskrift i Projektautomatiken. Scripten måste först redigeras, t ex genom att byta ut strängen MinSkrivare till den skrivare som önskas användas samt A4 210x297 till korrekt format. Fältlängden för Förbindningskommentarer är inte längre begränsad till 7 tecken. För att kunna använda de medlevererade rapporterna för Förbindningstabeller bör inte mer än 24tkn användas. Det är nu tillåtet med mellanslag i textsträngen för en färg i färgdatabasen. Att använda fler än 9 tecken i blocknamn för egna Montagesymboler har orsakat problem, är nu åtgärdat. Navigering från felmeddelandedialogen i ritmiljön är förbättrad. Verktygsfälten behåller sin ursprungliga inställning efter en uppdatering. Scrollfunktionen i dialogen Välj apparat är förbättrad. Att sätta in samma Kabel (Typ) flera gånger efter varandra med olika parter har inte fungerat korrekt, nu åtgärdat. Skrivs för många tecken in för en Kommentar till en kabel i dialogen Anslut skåp och apparater visas nu en varning. För att kunna använda de medlevererade rapporterna till Förbind bör inte mer än 26tkn användas. Från version 4.0d32 till 4.0d33: Presentationen av tillbehör vid attributeditering har varit felaktig då man lagt till extra attribut i databaspresentationen. Åtgärdat. Externa förbindningar: Möjlighet att välja Alla placeringar vid manuell koppling av kablar. Ritmiljön har inte alltid startat vid val av Till ritmiljö, t.ex. efter det att man använt funktionen Anslut skåp och apparater. Åtgärdat. Om en partidentitet saknas, har programmet kraschat vid presentation av tabeller. Åtgärdat. Diverse problem med automatiskt datum och filnamn till ritning är åtgärdade. Utpekning av symbol i ritmiljön för vissa fel som rapporterats av Interna förbindningar. Utpekning av symbol i ritmiljön för vissa fel som rapporterats av Externa förbindningar. Radera partmärkningar fungerar nu korrekt även på gamla ritningar. Ritmiljön. Fix av typnummer för kablar som hämtats från kabeldatabasen. Ritmiljön. I ELPROCAD Inställningar kan man nu även ställa in separata texthöjd för symbolers och signalers korsreferenser. Interna förbindningar. Man behöver inte längre ha fryst Externa förbindningar för att få ut en korrekt Plintlista i Interna förbindningar. Det räcker att ha valt Koppla manuellt från och sedan Sidan 3 av 7

4 tryckt OK i dialogen Anslut skåp och apparater. Det skapas då en motsvarighet till projektets efbfil som heter projekt.xfb. Externa förbindningar. Man kan nu definiera längre kabelkommentarer än 36 tecken. Externa förbindningar. Kabellista Kabelnummer kan nu även sorteras i ren alfanumerisk ordning. Se ELPROCAD Inställningar, fliken Förbind. Externa förbindningar. Automatisk uppdatering av rapporter även när ELPROCAD Inställningar ändrats för projektet. Interna förbindningar. Symbolerna för bundna och obundna växlande kontakter med mittläge fungerar nu korrekt. Ny manual, ELPROCAD ic Grundmanual Råd och anvisningar. Från version 4.0d31 till 4.0d32: Rapporten Beställningslista summerar nu tillbehör korrekt. Kunde plocka med extra tillbehör. Kontroll av programversion går förbi cashade sökningar. Fix av attributet TYP/NR för kabelballonger i yttre anslutningsschema. Från version 4.0d3 till 4.0d31: I symbolen Slutande tryckknapp (IEC1082\epcba320.dwg) för horisontellt ritsätt fanns skyltattribut inlagda. Är nu borttagna. Menyval Kopiera symbol i högerklicksmeny är rättat till Kopiera symbol(er). Funktionen Elschema Allmänt Text Ändra text Visa/Hämta/Ändra fil flyttat till Text. Funktionerna Förbind Intern/Extern under Elschema Hjälp öppnar nu pdf-manualerna. Ny funktion under Elschema Allmänt: Ändra enskilt attribut. Förbind Intern och Extern hanterar nu större projekt. Projektautomatik ändrar inte längre gemener/versaler i filnamn. Egen apparatdefinition. Följer projektets inställda attributfärg och höjd. Programmet varnar om man försöker sätta in en ny linjal ovanpå befintlig linjal. Funktionen Hänvisningar Intern kabel. Partnummer inkrementeras nu korrekt. Hänvisningar Kabel. Fungerar nu även för en part om man markerar samma part två gånger. Plintar Plintrad föreslår ej längre 0 som första plintnummer i ett projekt. Om man definierat standard 2-sida för plint så föreslås de värdena vid insättning av plintrad. Föreslagen riktning för klammertext är nu horisontell. Egna symboler. Sökfunktionen fungerar nu korrekt. Ändra attribut av flera symboler samtidigt Ändra symbolvis. Retur tryckning ger numer Nästa symbol istället för Tillbaka. Analys av blad. Ny varning, DE 10 Felaktig definition av 2-sida för plint. Endast H,V,U eller N är tillåtna. Projektautomatik. Analys av helt nytt projekt som ligger på server fungerar nu korrekt. Analys av blad. Hanterar blockade linjaler och linjaler i blankett (epcb000) korrekt. Egna symboler. Det går numer att lägga in brytdata i egna symboler som innehåller hatch objekt. Systemverktyget Ändra frysta partmärkningar fungerar nu korrekt. Ny funktion. Byte av utseende på kontakter med ring till utan ring och v.v. kan ske med kommandona MEDRING resp. UTANRING. Från version 4.0d2 till 4.0d3: Från och med installationen av version 4.0d3 kommer ELPROCAD ic att automatiskt kontrollera om det finns nyare versioner att installera. Kontrollen sker när man startar ELPROCAD ic. Denna funktion kan avmarkeras så att testen inte utförs. Sidan 4 av 7

5 I symbolen Växlande temperaturvakt Höger för vertikalt ritsätt (epcbq350) var uttag 2 och 3 omkastat. Åtgärdat. Vissa felrapporter har förtydligats. Kan peka ut symboler på båda bladen om felet refererar till två olika symboler på olika blad. Programmet har kraschat då en placering tagits bort och motsvarande placering visats under Projektredigering. Programmet har också kraschat då ett fel uppstått (ex.vis för många tecken för ett attribut) och kolumnen som hör till attributet inte är synlig. Åtgärdat. Godtyckligt antal tecken accepteras för kabelparters Partnummer/id. Nödstopp har nu en definierad position för att lägga till en kontaktbild med referenslinje. Funktionen Dubbel partmärkning heter nu Partmärkning och finns i verktygsfältet Hänvisningar. Kabel gamla heter nu Kabel Dekorativ. Funktionen Kabel har ny bitmap för knappen samt ny slidebild i ikonmenyn. Bygg kontaktbild ligger nu först i verktygsfältet samt har ny slidebild i ikonmenyn. Symbolen Summer under Diverse i Kretsschema och Yttre heter nu Signalklocka. Ny symbol Högtalare under Diverse i Kretsschema, Yttre och Enlinjeschema. I modulen Externa förbindningar har presenterade placeringar begränsats till de som är interna vid manuell koppling av kablar, val av anslutningar och statusrapporter. Listan över apparater har begränsats till de apparater som inte tillhör Interna placeringar. Sök och Ersätt fungerar igen i apparatdatabas, kabeldatabas och färgdatabas. Mer konsekvent visning av revision och frysning. Problem att exportera rapporter med rubriker som innehåller mellanslag och snedstreck. Åtgärdat. Kontroll av tillgänglig uppdatering görs automatiskt vid uppstart. Symbolen Likriktare under Strömförsörjning heter nu Nätaggregat AC/DC. Symbolen Batteri enkelt under Strömförsörjning heter nu Batteri. Nya symboler under Strömförsörjning i Kretsschema, Nätaggregat AC/DC 1-fas och Nätaggregat AC/DC 3-fas. Funktionerna Visa- samt Dölj ändringspunkter under Attributfunktioner har båda varit togglande funktioner. Nu är funktionerna strikt visa och dölj. Manualer för Interna och Externa förbindningar samt Kom i gång-häftet är uppdaterade (Promanualen är under bearbetning). Analys av montageritning. Vid analys av montageritningar med placeringar som innehåller tecknet : ersätts detta med texten (colon). Ex. Placering: AS1:3 medför att föreslaget namn på utdraget blir AS1(colon)1.txt i stället för AS1:1.txt. Orsak: Windows kan inte hantera filnamn som innehåller tecknet :. Analys av block med attributtexter längre än som definierats i projektet hanteras nu korrekt. Varning presenteras både vid analysen samt i även i projektredigeringsträdet i projektfönstret. Det går numer att ställa in avståndet mellan kontakterna i kontaktbilder. Standardvärdet är 5.0 mm. Inställningen görs i gruppen Kontaktspegel under fliken Pro i ELPROCAD Inställningar. Om ett projekt är inställt för att datum och filnamn automatiskt skall skrivas in på ritningar när en ritning sparas så sker det numera bara om det finns en blankett eller ritningshuvud (blocket EPCB000) på ritningen. Problem med analys av enkelbladsritningar som inte helt följer ELPROCADs standard har åtgärdats. Funktionen Skapa egna symboler har rättats. Funktionen Externa förbindningar Koppla manuellt från har snabbats upp. Problem med inläsning av manuellt kopplade kablar i gamla projekt är åtgärdat. Utpekning av block som medfört felmeddelande har förbättrats. Det gäller framför allt när felmeddelandet refererar till två blad. Från version 4.0d1 till 4.0d2: Sidan 5 av 7

6 Analys m h a Projektautomatik. Vid analys skapades samma förhandsgranskningsbild för samtliga blad i en flerbladsritning om man valt att sådana skulle skapas. Felet uppstod i 4.0d1 och är nu åtgärdat. Jordsymbolen (epcb118k) är rättad och innehåller ej längre en stämpel med filnamn. Byte av apparattyp (egen app def annan apparatgrupp i databasen) fyller ej längre i information i tillbehörsfältet. Interna förbindningar: - Det är nu möjligt att välja samtliga sorteringskriterier för interna förbindningstabeller även för funktionsorienterat ritsätt. - Vid val av förbindning från apparat för funtionsorienterat ritsätt har programmet kraschat. Åtgärdat. - Endast de blad som innehåller något från det aktuella skåpet presenteras i urvalslistan för förbindningar på blad. Om man i ELPROCAD inställningar redigerat sökvägar till rapportmallar och databaser till en mapp som inte finns har programmet kunnat krascha. Åtgärdat. Om man väljer att stänga alla flikar fungerar det likadant som när man stänger sista fliken. Det innebär att vissa knappar och listor som är knutna till den aktuella presentationen gråas ner. Tidigare har val av en sådan knapp/lista kunnat medföra krasch. Dubbelklick, på grupperad apparat eller om flera apparater var utvalda i ritmiljön, kunde tidigare ge krasch. Gällde framför allt i Windows XP miljö. Åtgärdat. Från version 4.0c3/4.0a.12 till 4.0d1: Ny CAD-motor. Bricscad V installeras. Kabeldatabasen hämtas från projektmappen om både CABLES.tds och CABLES.tdx finns i denna mapp. Problem att ta bort dubblerade databasposter som tillhör olika grupper i kabeldatabasen. Åtgärdat. Felaktig radering av databasposter i kabeldatabas åtgärdad. Grupprubriker för databaser är redigerbara i databasträdet. Ny apparatrapport för kablar i yttre anslutningsscheman, Kablar i Yttre. Rapporter för Intern och Extern rättade samt förberedda för logotyp ($ds och hds filer). Diverse texter rättade i de medlevererade blanketterna/ritningshuvudena. Menyfil åtgärdad så att verktygsfälten är default liggande, max 2 rader. Nya PDF-manualer för Interna och Externa förbindningar inlagda. Kan hantera mellanslag i filnamn för utskriftsmall och att \ saknas i slutet av sökvägar. Krasch då standardskrivare saknas är åtgärdad. Blockering av vissa funktioner då mdb-fil saknas. Nya databaser presenteras om sökvägen ändras i projektinställningar. Grafikproblem på 64bit Win7. På grund av detta har den kontinuerliga uppdateringen vid storleksförändring av Pro-fönstret tagits bort. Filtrering av attribut i rapporter sparas nu korrekt när rapportmall sparas. Krasch vid öppning av tillbehör 2 ggr i Ändra attribut-dialogen. Åtgärdat. Externa förbindningar Anslut skåp och apparater: - Minns nu position för felmeddelande fönster. - Uppsnabbning samt fix när inga förbindningar definierade för valt skåp/vald apparat. Ritmiljön. Uppsnabbning av analys av blad. Märks mest vid analys av större projekt i nätverksmiljö. Ritmiljön. Bladhänvisning vid högerklick tillgänglig även när fler än en symbol är vald. För flerbladsritningar kan det innebära att bladväxling inte sker synligt. Störande blinkning vid Projektautomatik minimerad. Fix av problem med mellanslag i sökväg till ritning i funktionen Flerbladsutval i dialogen ELPROCAD Flerbladshantering. Sidan 6 av 7

7 Utsättning/redigering av kontaktbilder och kontaktkors tar hänsyn till vilken orientering blocket har i stället för aktuell ritningsvinkel. Redigering flyttar ej längre kontaktbilden/kontaktkorset. Det går nu att ändra antal kontaktkors vid redigering av kontaktkors. Ändra texter i högerklickmenyn hanterar nu flera samtidigt utvalda texter. Automatisk insättning av linjal fungerar nu även på andra storlekar än A3. Vid insättning av jordsymboler i kretsschema grupperas den grafiska symbolen med blocket som innehåller attributet (PE). Kopiera symbol(er) till Urklipp kunde tidigare lämna ritningen med 0 som aktivt lager. Skapa ny egen symbol kontrollerade inte på ett korrekt sätt om nytt namn på det nya egna blocket inte redan var använt. Funktionen Sök och Ersätt i ritmiljön har rättats. Nya funktioner i verktygsfältet Elschema knappen Elschema Allmänt: Text Visa/Hämta/Ändra fil. Importerar texter från textfil till ritning. Rensa ritningen tar bort oanvända block- och lagerdefinitioner. Avmarkera alla fungerar nu. Funktionen Laga linjer bibehåller linjetyp om det är samma linjetyp på båda sidor om objektet. Attributfärger för Kommentar till symbol följer nu inställningarna. Attributfärger för Kabelparter följer nu inställningarna. Attributfärger följer nu inställningarna även för Växla symbol. Från version 4.0c2 till 4.0c3: Fix av rubriktext i dialog för databasredigering från ritmiljön. Den modifierade filen är nu med i patchen. Från version 4.0c1 till 4.0c2: 1:a höger-klick i ritmiljön med markerat objekt ger ELPROCAD:s meny och ytterligare en ger BricsCad:s meny. Snabbare analys (framför allt i nätverk). Fix av Rapport till ritning. Vid långa rapporter kan uppdateringen av grafiken stanna p g a hög processorbelastning. Rapporten är färdiggenererad när den sista sidan presenteras. Vid redigering av plintnummer för flera plintar i yttre anslutningsschema gick det ej att fylla i mer än 2 tecken i Ändra attribut dialogen. Nu åtgärdat. Fix av signaltext L1/L2/L3/N/PE för 5-ledare L1/L2/L3/PEN för 4-ledare. Fix av licensproblem vid första start av Bricscad. Gäller bara uppdateringslicenser. Fix av felaktiga meddelanden vid korsreferenskörning. Externa förbindningar Koppla manuellt från: kunde tidigare lämna felmeddelande bakom fönster eller dialoger, vilket kunde uppfattas som programhängning. Felmeddelandet tvingas nu fram i förgrunden. Externa förbindningar. Extremt långa signalnamn kunde förorsaka krasch. Nu åtgärdat. Fix av felaktig felkontroll av kabeldatabasen. Fix av rubriktext i dialog för databasredigering. Från ritmiljön. Vid omval av tillbehör kraschar programmet. Åtgärdat. Kvarstående problem med redigering av kablar från ritmiljön. Använd tillsvidare enbart projektmiljön för redigering av kablar i kabeldatabasen. Håll ritmiljön stängd under tiden. Sidan 7 av 7

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer