KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 VK300S v , Kallelse Kfn.doc Datum (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad plats Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 12 december 2013 kl Plats: Säfstaholms slott, Vingåker Robert Skoglund Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Ärenden: Godkännande av dagordning Val av justerare 1. Ansökan om bidrag från Studiefrämjandet 2. Ansökningar om investeringsbidrag 3. Utställningsverksamheten vid Säfstaholms slott 4. Arbetsklimatmätning 5. Nämndplan för år 2014 och planperioden Sammanträdestider Svar på granskning Källstugans förskola m.fl. 8. Information 9. Delegationsärenden 10. Övriga frågor VÄLKOMMEN! Vi avslutar sammanträdet och året med en julmacka i vacker slottsmiljö. Hör av er om ni inte kan komma på telefon eller mejl senast måndag 9/12, så att jag vet hur mycket som ska beställas. Meddela även specialkost. Om ni inte hör av er räknar jag med att ni kommer. Kultur- och fritidsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 46 Dnr 52/ Ansökan om bidrag från Studiefrämjandet Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag om kronor till Studiefrämjandet för att genomföra fyra teaterföreställningar med teatergruppen Allt Möjligt 2013, under förutsättning att en slutredovisning på kostnader och intäkter lämnas till nämnden. Beskrivning av ärendet Studiefrämjandet ansöker om bidrag för att genomföra fyra teaterföreställningar med teatergruppen Allt Möjligt Det är handikappomsorgen i Vingåkers kommun som via Studiefrämjandet genomför projektet. Studiefrämjandet ansöker om bidrag för personalkostnader, hyra av trådlösa mikrofoner och övrig teknik. Den sammanlagda kostnaden för arrangemanget är kronor. Beslutsunderlag Studiefrämjandet med ansökan om bidrag, Expediering Studiefrämjandet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Studie~ främjandet 'V-JN-G-Å;:--K-E-R-S-K-OM-M-UN~ Kultur-och fritidsnämnden O 4 Dnr IDnrpl Bidragsansökan för genomförande av Teatern Allt möjligts uppförande 3 st personal Mikrofonhyra Bilhyra Summa: Studiefrämjandet Sörmland ansöker härmed om bidrag från Vingåkers Kommun för att kunna sätta upp teaterpjäs med teatergruppen Allt Möjligt Detta är en teatergrupp inom handikappomsorgen i Vingåkers Kommun. Det vi ansöker om bidrag till är personalkostnader, hyra av trådlösa mikrofoner och övrig teknik för att kunna genomföra 4 stycken uppspel av teatern. Den sammanlagda kostnaden för detta är : : :- 5000: :- Studiefrämjandet Sörmland Köpmangatan Katrineholm Orgnr: Bankgiro: Kontaktperson: Nicklas Jonsson , /

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Dnr 41/ Dnr 34/ Dnr 21/ Dnr 20/ Kfn 47 Dnr 56/ Ansökningar om investeringsbidrag Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan gällande skateboardramp från Baggetorps IF för att klubben har beviljats bidrag av kommunstyrelsen istället. Nämnden beviljar Högsjö Bollklubb ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Vingåkers Jaktskytteklubb ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Baggetorps IF ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Vingåkers IF ett bidrag om kronor Beskrivning av ärendet Nämnden har under året tagit emot ett antal ansökningar om investeringsbidrag från föreningar och beslutat att avvakta med att bevilja eller avslå dem till senare under året. Vid årets sista sammanträde fördelas de medel som finns, ca kronor, till de sökande föreningarna. Baggetorps Idrottsförening ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av en skateboardramp. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Högsjö Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av redskapsbärare, stickluftare, kratta och vertikalskärare. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Vingåkers Jaktskytteklubb ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av nya lås samt isolering av tak. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Baggetorps IF ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av inredning/hyllor med mera till nytt förråd, kritmaskin, bänkar och bord till publik, avbytarbås samt nät till fotbollsmål. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Vingåkers IF ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av redskapsbärare och stickluftare och nya fotbollsmål 5-manna med nät. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Forts. Kfn 47 Beslutsunderlag Baggetorps Idrottsförening med ansökan om bidrag, samt Högsjö Bollklubb med ansökan om bidrag, Vingåkers Jaktskytteklubb med ansökan om bidrag, Vingåkers Idrottsförening med ansökan om bidrag, Expediering Sökande föreningar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 VINGÄKERS KOMMUN Kultur och fritidsnämnden O 5 Hej! Jag har tagit kontakt med Mästerkatten som byggde er skateboard ramp i Vingåker. Han räknade lite åtmig och kom fram till att en ramp i den storleken som vi vill bygga kommer att kosta runt kr(kanskenågot mera). Jag har också o kontaktat XL-bygg i Alsäter. Dom skulle räkna på hur mycket men hade mycket att göra veckor framöver. Vi ansöker då om 20000kr,helst så mycket bidrag. som vi kan få. Vi får försöka att samla ihop bidrag på annat sätt om det inte skulle räcka till. Jag har pratat med barn, ungdomar och föräldrar om hur många som kan vara intresserad av rampen. Vi kom fram till att ca 20-:30 st kommer att vara intresserade av rampen. Jag vet också att ungdomar ifrån Vingåker kommer att komma hit,då det bor klasskompisar här i Baggetorp. Platsen där rampen ska stå,är brevid grus planen. Där finns en liten plätt som är asfalterad. Jag har pratat med BIF och dem är med på detta. Där finns även tillgång till lampor kvällstid. Jag tror själv att rampen kan bli ett uppsving för Baggetorp även om du inte åker skateboard. Lite aven samlings plats för både små och stora"då jag själv kommeråkaoch hålla lite koll på dom... Hoppas jag fick med allt som du ville veta. Mvh J han Bago /BIF

7 ... ANSÖKAN...' ~~' Stämp VINGÄKERS KOMMUN Kultur-och fritidsnämnden 'KULTl[R- OCH,FRITIDSNAMNDENSlJIDRAG KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Dn, IlJnrPI._-... o Efter särskild prövning äger Kultur- ochfritidsnämnden bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekanomiska ramar som anvisas i Kommunfullmäktige Vingåkers kommun - Förening O Postgiro 00 Bankgiro,!I-&1~~ Jota!d~iz {JJ;;l- 5'';/(; ) Föreningens adress "- ;' M9SC;f'kiJvkcw )OA ~VtJl!J Ht7j:;~:- BIDRAG FÖR: G '3 o(fc/,,{, Kultur- och fritdsllirv. noteringar SUMMA: kr. Sammanlagd kostnad: if b?jo.: kronor Godkänd ansökan enl delegation/datum,ii%~~",... ~.... den,zq J20/5$.~<:'2::1~9~/~~:: " Riktigheten av ovanstående bestyrkes: Ordrofftndtl' :;"c;"vcj~... Revisor " Revisor...

8 ANSÖKAN Stämpe~,... _.. \lingäkers KOMMUN Kultur-ocll fritidsnämnden KULTUR-OCH FRITIDSNÅMNDENS BIDRAG KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Dnr I Dnrpl Efter särsldld prövning äger Kultur- ochfritidsnämnden,,: bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 " Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekonomiska ramar som anvisas i Kommunfollmäktige Vingåkers kommun Förening \\ \ V\ e~ ~ F örening~ns adress D Postgiro J2iI Bankgiro 'i,,-~. ~:, 1~'L\ ~ k~~\z\u~b SS :Z?-99lft; ~\.;\~~\ "\\y\ \Ac.~ ~yl" kj;.;>_dce,v\~;"a, ~ d~ \X'.;-{\ ~({Sql{ V1I VlC ttc-'t' BIDRAG FÖR: ~ ~,.,._ \ ~s. \CJ'r \~,\(..~\~ "bc;;a!""' 'is~~1?_'c tj.~\'\ '('.\6-\ --- ~"( \: tl\0 ~ \?_i:~å;.'f_ \ \ \ ~,~\,( ~~- ~~+ \ S. Ö{l_'i' I, V\ C\ C-\J, cd, \ \ \~ (1/\\ \ e) ~ 'Pe.-y C- "'- V\ --ex ~ \ Kultur- och fritdsforv. noteringar SUMMA: kr. Sammanlagd kostnad: S-S'OOO kronor Godkänd ansökan enl delegation/datum den'<: "'i/,.j ~ 2013 '. ~.,d~".~~1~ Riktigheten v ovanstående bestyrkes:....../:7b/s:,~,:,;;;,."... '"~~;,:::,,,.. ~':::::::':,"",... Ordförande H~ ~Htfflt 'iilp~v~'~ Revisor Revisor

9 ANSÖKAN.... 'FRITIns~i.MNPENS BInRAq.. ; KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Efter särskild prövning äger Kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekonomiska ramar som anvisas i Kommunfullmäktige Stämpel Vingåkers kommun Förening ~ostgiro D Bankgiro Föreningens adress Sammanlagd kostnad: 1:; O. c:> e:> O kronor 20 - Godkänd ansökan enl delegation/datum ~ t den 20/3 ~CJ'== t?cfl_._._._.... Riktigheten av ovanstående bestyrkes: Ordförande o-s{ ~;I"tU;-<---O~... _.!i!.... ~._... " Revisor _ )

10 ;1; 180 r VINGAKERS IDROTTSFÖRENING STIFTAD 1909 BOX VINGAKER Vingåkers Kommun Kultur-och Fritidsf6rvaltningen VlNGÄKERS KOMMUN. Kultur-och fritidsnämnden Dn!' I Dnr pi Ansökan om investeringsbidrag. Objekt: Bakgrund: al Redskapsbärare och stickluftare bl Nya fotbollsmål, 5-manna + nät. al Som ett led i f6reningens satsning på bättre och hållbarare gräsplaner så beslutade styrelsen om inköp av redskapsbärare där olika redskap kan tillkopplas. Första redskap som inköptes var stickluftare. Kostnad: Bärare + luftare kr SUMMA kr Bakgrund: bl Mål utslitna p g a långvarig användning, rost m m. Kostnad: 2 st 5-mannamål + nät kr SUMMA kr SAMMANLAGT ANSÖKT SUMMA KR Sven Dahlgren Kanslist BOX VINGAKER TELEFON lp-kansli FAX PLUSGIRO BANKGIRO ORG. NR

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 48 Dnr 54/ Utställningsverksamheten vid Säfstaholms slott Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden höjer entrépriset till 70 kronor från och med den 1 januari Beskrivning av ärendet Under sommaren 2013 har en besöksenkät genomförts på Säfstaholm. Av besökarna som till 64 % är kvinnor kommer nära hälften från Stockholmsområdet. En mycket stor andel återkommer år efter år. På en femgradig skala får huvudutställningen ett genomsnittsbetyg på 4,7, guidningen 4,6 och bemötandet på slottet 4,8. Antalet besökare har under år 2013 minskat med 9,7 % till Året innan var det en uppgång med 17 %. En allmän tendens för museer detta år tycks vara ett tapp när det gäller antal besökare. Detta sätter de flesta i samband med sommarens varma och soliga väder. Det är också en erfarenhet som förvaltningen har vid Säfstaholm att mulet och regn ger fler besökare än sol och värme. Under 10 års tid har Säfstaholm profilerat sig genom att lyfta fram kvinnligt konstnärskap. Denna satsning har givit stor uppmärksamhet i media och bidragit till ökade besökssiffror. Numera är kommunen inte längre ensam om att visa glömda kvinnliga konstnärer. Flera andra museer har tagit upp stafettpinnen. Av den anledningen planerar förvaltningen att profilera nya och annorlunda teman för de kommande årens utställningar. Förvaltningen föreslår en höjning av entrépriset till 70 kr. För grupper är priset oförändrat. Beslutsunderlag Rapport från kultur- och fritidsförvaltningen, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 VK300S v , Rapport Säfstaholm 2013 (2).doc Datum (2) Vår handläggare Lars Furborg, Rapport om utställningsverksamheten vid Säfstaholm Under sommaren 2013 har en besöksenkät genomförts på Säfstaholm. Av besökarna som till 64% är kvinnor kommer nära hälften från Stockholmsområdet. Örebro, Eskilstuna med närområdet utgör ca 25% av besökarna. En mycket stor andel återkommer år efter år, 40% har t ex varit på Säfstaholm fler än 10 gånger! På en femgradig skala får huvudutställningen ett genomsnittsbetyg på 4,7, guidningen 4,6 och bemötandet på slottet 4,8. Eftersom endast en 2:a och ingen 1:a angivits blir nöjdhetsgraden över 99%! Antalet besökare har 2013 minskat med 9,7% till Året innan var det en uppgång med 17%. En allmän tendens för museer detta år tycks vara ett tapp när det gäller antal besökare. Detta sätter de flesta i samband med sommarens varma och soliga väder. Det är också en erfarenhet som vi har vid Säfstaholm att mulet och regn ger fler besökare än sol och värme. Under 10 års tid har Säfstaholm profilerat sig genom att lyfta fram kvinnligt konstnärskap. Denna satsning har givit stor uppmärksamhet i media och bidragit till ökade besökssiffror. Numera är vi inte längre ensamma om att visa glömda kvinnliga konstnärer. Flera andra museer har tagit upp stafettpinnen. Av den anledningen planerar förvaltningen att profilera nya och annorlunda teman för de kommande årens utställningar. Förvaltningen föreslår en höjning av entrépriset till 70 kr. (För grupper oförändrat). Lars Furborg förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

13 2013 SÄFSTAHOLMS SLOTT [BESÖKSENKÄT 2013] BESÖKSENKÄT SÄFSTAHOLMS SLOTT SOMMAR 2013

14 SÄFSTAHOLMS SLOTT 2013 Besöksenkät Säfstaholms slott sommar Besökarnas eventuella kommentarer samt frisvarsalternativ kopplat till frågorna redovisas i separat bilaga. Kön: Namn Antal % A. Kvinna 71 64,5 B. Man 39 35,5 Total Svarsfrekvens 95,7% (110/115) Ålder: Namn Antal % A år 17 14,8 B år 6 5,2 C år 10 8,7 D år 35 30,4 E. 65 år << 47 40,9 Total Svarsfrekvens 100% (115/115)

15 Yrke: Namn Antal % A. Pensionär 20 36,4 B. Student 8 14,5 C. Lärare 6 10,9 D. Yrke med mer än 4 års akademiska studier (t.ex ,2 professorer, läkare etc.) Total Svarsfrekvens 47,8% (55/115) Bostadsort: Namn Antal % A. Stockholmsområdet 46 46,5 B. Örebroområdet 14 14,1 C. Närliggande mindre kommuner (t.ex. Flen, 21 21,2 Katrineholm) D. Eskilstuna inkl. närliggande mindre kommuner (t.ex. Köping, 11 11,1 Arboga) E. Östergötland 7 7,1 Total Svarsfrekvens 86,1% (99/115)

16 Antal i sällskapet: Namn Antal % A ,5 B ,8 C ,8 D ,9 E Total Svarsfrekvens 87,8% (101/115) Hur länge varar din vistelse i Vingåker? Namn Antal % A. Över dagen 88 77,9 B. 1-2 dagar 4 3,5 C. 3-7 dagar 2 1,8 D. Sommarboende E. Vingåkersbo 2 1,8 Total Svarsfrekvens 98,3% (113/115)

17 Hur fick du vetskap om Säfstaholms slott och dess utställningar? Namn Antal % A. Annons i DN 26 22,8 B. Annons i Svd 6 5,3 C. Annons i Katrineholmskuriren 21 18,4 D. Annons i Konsttidningen 3 2,6 E. Annons i Aftonbladet 0 0 F. Annons i Kupé 2 1,8 G. Annons i annan press (se bilaga) 9 7,9 H. Artikel i DN 7 6,1 I. Artikel i annan press (se bilaga) 2 1,8 J. Affischering (se bilaga) 6 5,3 K. Genom bekanta 34 29,8 L. På annat vis (se bilaga) 38 33,3 Total ,1 Svarsfrekvens 99,1% (114/115) Om du har besökt slottet tidigare, hur många gånger? Namn Antal % A. 10 ggr eller fler 20 40,8 B ,9 C ,3 Total Svarsfrekvens 42,6% (49/115)

18 Hur upplever du entrépriset? Gradera 1-5 där 1 innebär att du Inte alls är nöjd och 5 att du är Mycket nöjd. Namn Antal % A B ,6 C ,5 D ,1 E ,7 Total Svarsfrekvens 95,7% (110/115) Hur upplever du utställningen? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,9 C ,5 D ,8 E ,8 Total Svarsfrekvens 96,5% (111/115)

19 Hur upplever du guidningen? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,5 B ,5 C ,1 D ,6 E ,3 Total Svarsfrekvens 57,4% (66/115) Hur upplever du bemötandet? Gradera 1-5 Namn Antal % A B C D ,4 E ,6 Total Svarsfrekvens 89,6% (103/115)

20 Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på sortimentet? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,9 B C ,1 D ,2 E ,9 Total Svarsfrekvens 46,1% (53/115) Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på priser? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,1 C ,7 D ,6 E ,6 Total Svarsfrekvens 42,6% (49/115)

21 Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på bemötande? Gradera 1-5 Namn Antal % A B C D E Total Svarsfrekvens 43,5% (50/115) Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på sortiment? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,8 B ,6 C ,3 D ,1 E ,3 Total Svarsfrekvens 62,6% (72/115)

22 Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på priser? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,4 C ,7 D ,2 E ,7 Total Svarsfrekvens 59,1% (68/115)

23 Bilaga besöksenkät Säfstaholms slott sommar 2013 Frågor med frisvarsalternativ/övriga besökskommentarer: Hur fick du vetskap om Säfstaholms slott och dess utställningar? Annons i annan press: Södermanlands Nyheter Norrköpings Tidningar Nerikes Allehanda Upptäcktsresan Artikel i annan press: Eskilstuna-Kuriren Affischering på: Vingåkers Factory Outlet Landstinget Vingåkers bibliotek Arboga bibliotek På annat vis: Internet Återkommande besökare Hur upplever du entrépriset? Borde finnas seniorpris. Det går att ta ett högre inträde. Dyrt. Väldigt prisvärt med kulturarvskortet. Lite för billigt att guidning ingår för 60 kr. Hur upplever du utställningen? Förra årets utställningar intressantare. Lite svårt att hitta. Vi är sedan tidigare fascinerade av Elli Hemberg. Häftigt med konst och slott. Tidigare utställningar har varit betydligt bättre, en önskan om att ni har en ny utställning inom impressionismen. Saklig heltäckande. Spännande med "okända konstnärer". Roligt med dessa årliga utställningar, att komma hit är en fast punkt i min sommar! Fantastisk. Bra med att ta fram okända kvinnor.

24 Väldigt fin. Särskilt Jan Laggar. Intressant urval - uppskattat varje gång. Förslag utställning 2014 Astrid Munthe, Vaxholm. Avslutar alltid sommaren med att åka till Säfstaholms utställning. I år min personliga favorit Greta Gerell - önskar bara ni visat ännu mer. Hur upplever du guidningen? Guiden borde ha artikulerat bättre. [ ] är mycket bra! Kanonbra guide. Har varit tre gånger i år, guiden [ ] är helt överlägset duktig och intressant. Hoppas [ ] finns på plats nästa år också. Väldigt trevligt. Saklig personlig. [ ] är lovande men kändes lite grön 26/6. Kunnig, intresserad, lyhörd. Toppen! Kanon. Bra, men använd gärna ett personligare språk! [ ] rocks! För lång i år. 5+!! +++ Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på sortimentet? Stängt idag! Saknar lättare luncher". Något mer matigt. Några varma rätter önskvärt (paj, varm macka etc.). Inga smörgåsar, gick till citykonditoriet istället. Saknar lunchmaten. Saknar möjlighet till lunch. Bättre förut med eget val av porslin. Saknar lunchrätter. Stängt. Tyvärr stängt. Stängt. Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på sortiment? Saknar sörmländska produkter, finns för få. Kan utökas. Mer porslin. Förra året fanns det fler hembygdsskrifter och lokal litteratur. Mer litteratur. Ordinärt.

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 49 Dnr 50/ Arbetsklimatmätning Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens arbetsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätning har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. För kultur- och fritidsförvaltningens del var resultatet mycket positivt. Inom i stort sett alla områden är betygen höga och undersökningen visade på en mycket god arbetsmiljö tillika trivsel på arbetsplatserna. Kommunstyrelsen har den 16 september 2013, 114, gett direktiv att samtliga enheter skall väja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att uppnå förbättringar. Materialet skall samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Förslag på förbättringsområden presenteras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 VK101S v , Arbetsklimatmätning -uppföljning.doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Lars Furborg , Kultur- och fritidsnämnden 1 (2) Arbetsklimatmätning Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens arbetsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätning har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. För kultur- och fritidsförvaltningens del var resultatet mycket positivt. Inom i stort sett alla områden är betygen höga och undersökningen visade på en mycket god arbetsmiljö tillika trivsel på arbetsplatserna. Kommunstyrelsen har den 16 september gett direktiv att samtliga enheter skall väja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att uppnå förbättringar. Materialet skall samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Förbättringsområden Bibliotekets prioriteringsområden: Medarbetarskap: Arbeta med stärkande av den egna arbetsidentiteten. Bemötande gentemot medarbetare och besökare. Lärande: Dela med oss av vårt kunnande i arbetsgruppen. Lära oss det nya klassifikationssystemet Dewey. Kultur- och fritidsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

27 Strategier: Tillsammans arbeta fram en ny biblioteksplan samt en verksamhetsplan som kontinuerligt skall förnyas varje år. 2 (2) Fritidsgårdens prioriteringsområden: Medarbetarskap: Att fortsatt sätta våra ungdomars behov i fokus, att jobba vidare för ett bra bemötande och samarbete med ungdomar, medarbetare, föräldrar, grannar, föreningar och andra samarbetspartners. Sjukfrånvaro: Att stimulera medarbetarna till egen aktiv friskvård i form av motion och sunda levnadsvanor, att skapa största möjliga trivsel på arbetsplatsen. Att alltid diskutera och lösa problem som uppstår innan de blivit för stora. På så sätt hoppas vi kunna ha fortsatt låg sjukfrånvaro. Badhusets prioriteringsområden: Förnyelse: Se över rutiner och arbetsordningar. Långsiktighet: Utvärdera simskolan tillsammans med skolan. Attraktivitet: Nytt leklandskap samt se över öppettider. Slottets prioriteringsområden: Brukare: Utveckla marknadsföringen i syfte att nå fler besökare. Attraktivitet: Inom ramen för destinationsutvecklingsprojektet ta fram nya besökspaket. Vingåkers kommun Lars Furborg Förvaltningschef

28 Värderingar långsiktighet Trakasserier Brukarna Förnyelse lärande Mening Stolthet Ö. delaktighet,'" P. arbetsmiljö ''''. Rekrytering Samtliga - Totalt kommunen - Kök Rehabilitering Friskvård Balans Sjukfrånvaro Återhämtning T. Hjälpmedel ' Diskriminering Tydlighet Planering Arbetsbelastning F. arbetsmiljö, Stämning Information Utveckling Kompetens Tillgänglighet - Kommunledningsfö rvaltningen - Socialförvaltningen ledning KoF, Slottet m fl - Barn- och utbildn i ngsförva Itn i ngen

29 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Dnr 'JINGÄKERS KOMMUN Kultur-och fritidsnämnden t'ql~ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Si~a;-- --J Ks 114 Ont 85/ Arbetsklimatmätning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att under hösten tillse att respektive förvaltnillg till nämnden avlämnar rapport avseende enheternas upprättade handlingsplaner för att därefter i ett samlat dokument redovisas till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätnillg har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. Svars frekvensen blev 72 %. Resultatet av mätningen har sammanställts och det samlade kommunresultatet har delgetts samtliga chefer vid ett möte den 17 maj. Resultat finns även på förvaitnillgs- och enhetsnivå och har kommunicerats eller ska kommuniceras ut till de anställda för vidare diskussion om hur man ska arbeta vidare med handlingsplaner för att nå förbättringar <!är så erfordras. Direktivet är att samtliga enheter ska välja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att nå förbättringar. Enheternas arbeta ska samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att under hösten tillse att respektive förvaltnillg till nämnden avlämnar rapport avseende enheternas upprättade handlingsplaner för att därefter i ett samlat dokument redovisas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Arbetsklimatmätning 2013, spindeldiagram och staplar Expediering Samtliga nämnder Utdragsbestyrkande

30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 50 Dnr 46/ Nämndplan för år 2014 och planperioden Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till nämndplan 2014 och planperioden Beskrivning av ärendet Nämndplanen är ett grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ger klara och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämndplanen består av Kommunens vision och mål, prioriterade uppdrag, kvalitetsdeklaration, omvärldsanalys och förutsättningar, kvalitetsgaranti, uppföljning, synpunktshantering, ekonomiska förutsättningar samt nyckeltal. Kultur- och fritidsnämnden tar del av förslag till nämndplan för 2014 och planperioden Planen ska fastställas av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen, som i sin tur ska granska att planen innehåller vad som behövs för att fullgöra uppdraget i den strategiska planen samt reglemente, policys och planer. Nämndplanen har sedan tidigare lämnats för hörande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2014 och planperioden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 Namndplan_2014.doc Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden

32 1. Inledning sid Organisation och verksamhet sid Vision och kommunövergripande mål sid Nämndens prioriteringar sid Kvalitetsdeklarationer och internkontroll sid Omvärldsanalys och förutsättningar sid Ekonomiska förutsättningar sid. 12 1

33 1. Inledning Nämndplanen anger vilka prioriteringar som ska göras och vilken ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Kultur- och fritidsnämnden upprättar årligen en nämndplan som anger vad som skall åstadkommas och när i tiden det ska ske. Planen utgör grunddokument för nämndens ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara och mätbara mål för de verksamheter nämnden ansvarar för. Nämndplanen ska främst avse nästkommande år, men kan även innehålla inriktning för år två och tre. I planen ingår även kvalitetsdeklarationer och en internkontrollplan. 2. Organisation och verksamhet Kultur- och fritidsnämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att - ansvara för den kommunala kultur-, fritids-, och turistverksamheten, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi - genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver - söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur, fritid och turism - besluta om upplåtelse av lokaler för kultur, fritid och turism - förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk - verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvård - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar - inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utse stipendiater - fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. 2

34 Förvaltningens organisation Under kultur- och fritidsnämnden finns en förvaltningschef och tre enhetschefer. De olika enheterna är bibliotek, badhus, fritidsgård och turistbyrå. Förvaltningschefen har förutom det övergripande ansvaret också operativt ansvar bl. a för bidragsfrågor och den allmänkulturella verksamheten som även innefattar Säfstaholms slott. Samtliga enhetschefer är till huvuddelen operativt verksamma i sina respektive enheter. Totalt har förvaltningen 16 fast anställda. Biblioteksverksamhet Huvudbiblioteket är centralt placerat i centralorten och är öppet 41 timmar i veckan. (sommartid 36 timmar). Ett integrerat folk- och skolbibliotek finns i Högsjö med 5 timmar öppethållande för allmänheten per vecka. För enbart skolans del tillkommer 2 veckotimmar. Personalen består av bibliotekschef, socialbibliotekarie, barnbibliotekarie och 1,75 assistenter. Biblioteken tillhandahåller kostnadsfritt böcker och andra medier för information, studier, förströelse och kulturella upplevelser. Social biblioteksverksamhet bedrivs för äldre och handikappade. Biblioteken arbetar även med lässtimulerande verksamhet bland barn och ungdom, arrangerar författaraftnar och barnprogram, samt bidrar till att göra modern informationsteknologi tillgänglig för allmänheten. Huvudbiblioteket hade 2012 drygt besök och den totala utlåningen var 6,6 lån per år och innevånare. Badhus Badhuset har öppet alla dagar i veckan men stängt sommartid. Totalt är badet öppet 55 timmar per vecka under säsong. Utöver ordinarie öppethållande tillkommer skolbad med 20 timmar per vecka och simskola med 16 timmar. Personalen består av fem badmästare, varav en är föreståndare. Omräknat i helårstjänster är bemanningen 4,5 tjänster. Den egna personalen sköter även all lokalvård med en insats av 45 timmer per vecka. Badhuset bedriver simundervisning för både barn och vuxna, kurser i hjärt- och lungräddning, plask och lek för småbarn samt vattengymnastik för vuxna mm. I badhuset finns även tillgång till Atic gym och cafeteria. Badhuset har med nationella mått en hög besöksfrekvens blev det genomsnittliga antalet bad per år och innevånare 5,3. Fritidsgård Fritidsgården har öppet sex kvällar i veckan under minst 40 veckor per år. Med extra anslag har fritidsgården de senaste åren även hållit öppet sommartid. Målgruppen är i första hand ungdom på högstadiet men verksamhet bedrivs även 3

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-03-26 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, tisdagen den 2 april 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Information Aktuellt från verksamheten

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-04-16, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan 2015 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Kommunens uppdrag... 2 Målstyrningsprocessen... 2 Vision 2030... 3 Strategiska målområden... 4 Kultur-

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-01-18 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Anders Edlund Sekreterare

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer