KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 VK300S v , Kallelse Kfn.doc Datum (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad plats Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 12 december 2013 kl Plats: Säfstaholms slott, Vingåker Robert Skoglund Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Ärenden: Godkännande av dagordning Val av justerare 1. Ansökan om bidrag från Studiefrämjandet 2. Ansökningar om investeringsbidrag 3. Utställningsverksamheten vid Säfstaholms slott 4. Arbetsklimatmätning 5. Nämndplan för år 2014 och planperioden Sammanträdestider Svar på granskning Källstugans förskola m.fl. 8. Information 9. Delegationsärenden 10. Övriga frågor VÄLKOMMEN! Vi avslutar sammanträdet och året med en julmacka i vacker slottsmiljö. Hör av er om ni inte kan komma på telefon eller mejl senast måndag 9/12, så att jag vet hur mycket som ska beställas. Meddela även specialkost. Om ni inte hör av er räknar jag med att ni kommer. Kultur- och fritidsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 46 Dnr 52/ Ansökan om bidrag från Studiefrämjandet Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag om kronor till Studiefrämjandet för att genomföra fyra teaterföreställningar med teatergruppen Allt Möjligt 2013, under förutsättning att en slutredovisning på kostnader och intäkter lämnas till nämnden. Beskrivning av ärendet Studiefrämjandet ansöker om bidrag för att genomföra fyra teaterföreställningar med teatergruppen Allt Möjligt Det är handikappomsorgen i Vingåkers kommun som via Studiefrämjandet genomför projektet. Studiefrämjandet ansöker om bidrag för personalkostnader, hyra av trådlösa mikrofoner och övrig teknik. Den sammanlagda kostnaden för arrangemanget är kronor. Beslutsunderlag Studiefrämjandet med ansökan om bidrag, Expediering Studiefrämjandet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Studie~ främjandet 'V-JN-G-Å;:--K-E-R-S-K-OM-M-UN~ Kultur-och fritidsnämnden O 4 Dnr IDnrpl Bidragsansökan för genomförande av Teatern Allt möjligts uppförande 3 st personal Mikrofonhyra Bilhyra Summa: Studiefrämjandet Sörmland ansöker härmed om bidrag från Vingåkers Kommun för att kunna sätta upp teaterpjäs med teatergruppen Allt Möjligt Detta är en teatergrupp inom handikappomsorgen i Vingåkers Kommun. Det vi ansöker om bidrag till är personalkostnader, hyra av trådlösa mikrofoner och övrig teknik för att kunna genomföra 4 stycken uppspel av teatern. Den sammanlagda kostnaden för detta är : : :- 5000: :- Studiefrämjandet Sörmland Köpmangatan Katrineholm Orgnr: Bankgiro: Kontaktperson: Nicklas Jonsson , /

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Dnr 41/ Dnr 34/ Dnr 21/ Dnr 20/ Kfn 47 Dnr 56/ Ansökningar om investeringsbidrag Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan gällande skateboardramp från Baggetorps IF för att klubben har beviljats bidrag av kommunstyrelsen istället. Nämnden beviljar Högsjö Bollklubb ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Vingåkers Jaktskytteklubb ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Baggetorps IF ett bidrag om kronor. Nämnden beviljar Vingåkers IF ett bidrag om kronor Beskrivning av ärendet Nämnden har under året tagit emot ett antal ansökningar om investeringsbidrag från föreningar och beslutat att avvakta med att bevilja eller avslå dem till senare under året. Vid årets sista sammanträde fördelas de medel som finns, ca kronor, till de sökande föreningarna. Baggetorps Idrottsförening ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av en skateboardramp. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Högsjö Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av redskapsbärare, stickluftare, kratta och vertikalskärare. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Vingåkers Jaktskytteklubb ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av nya lås samt isolering av tak. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Baggetorps IF ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av inredning/hyllor med mera till nytt förråd, kritmaskin, bänkar och bord till publik, avbytarbås samt nät till fotbollsmål. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Vingåkers IF ansöker om ekonomiskt bidrag för inköp av redskapsbärare och stickluftare och nya fotbollsmål 5-manna med nät. Den sammanlagda kostnaden för ansökan är kronor. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Forts. Kfn 47 Beslutsunderlag Baggetorps Idrottsförening med ansökan om bidrag, samt Högsjö Bollklubb med ansökan om bidrag, Vingåkers Jaktskytteklubb med ansökan om bidrag, Vingåkers Idrottsförening med ansökan om bidrag, Expediering Sökande föreningar Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 VINGÄKERS KOMMUN Kultur och fritidsnämnden O 5 Hej! Jag har tagit kontakt med Mästerkatten som byggde er skateboard ramp i Vingåker. Han räknade lite åtmig och kom fram till att en ramp i den storleken som vi vill bygga kommer att kosta runt kr(kanskenågot mera). Jag har också o kontaktat XL-bygg i Alsäter. Dom skulle räkna på hur mycket men hade mycket att göra veckor framöver. Vi ansöker då om 20000kr,helst så mycket bidrag. som vi kan få. Vi får försöka att samla ihop bidrag på annat sätt om det inte skulle räcka till. Jag har pratat med barn, ungdomar och föräldrar om hur många som kan vara intresserad av rampen. Vi kom fram till att ca 20-:30 st kommer att vara intresserade av rampen. Jag vet också att ungdomar ifrån Vingåker kommer att komma hit,då det bor klasskompisar här i Baggetorp. Platsen där rampen ska stå,är brevid grus planen. Där finns en liten plätt som är asfalterad. Jag har pratat med BIF och dem är med på detta. Där finns även tillgång till lampor kvällstid. Jag tror själv att rampen kan bli ett uppsving för Baggetorp även om du inte åker skateboard. Lite aven samlings plats för både små och stora"då jag själv kommeråkaoch hålla lite koll på dom... Hoppas jag fick med allt som du ville veta. Mvh J han Bago /BIF

7 ... ANSÖKAN...' ~~' Stämp VINGÄKERS KOMMUN Kultur-och fritidsnämnden 'KULTl[R- OCH,FRITIDSNAMNDENSlJIDRAG KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Dn, IlJnrPI._-... o Efter särskild prövning äger Kultur- ochfritidsnämnden bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekanomiska ramar som anvisas i Kommunfullmäktige Vingåkers kommun - Förening O Postgiro 00 Bankgiro,!I-&1~~ Jota!d~iz {JJ;;l- 5'';/(; ) Föreningens adress "- ;' M9SC;f'kiJvkcw )OA ~VtJl!J Ht7j:;~:- BIDRAG FÖR: G '3 o(fc/,,{, Kultur- och fritdsllirv. noteringar SUMMA: kr. Sammanlagd kostnad: if b?jo.: kronor Godkänd ansökan enl delegation/datum,ii%~~",... ~.... den,zq J20/5$.~<:'2::1~9~/~~:: " Riktigheten av ovanstående bestyrkes: Ordrofftndtl' :;"c;"vcj~... Revisor " Revisor...

8 ANSÖKAN Stämpe~,... _.. \lingäkers KOMMUN Kultur-ocll fritidsnämnden KULTUR-OCH FRITIDSNÅMNDENS BIDRAG KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Dnr I Dnrpl Efter särsldld prövning äger Kultur- ochfritidsnämnden,,: bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 " Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekonomiska ramar som anvisas i Kommunfollmäktige Vingåkers kommun Förening \\ \ V\ e~ ~ F örening~ns adress D Postgiro J2iI Bankgiro 'i,,-~. ~:, 1~'L\ ~ k~~\z\u~b SS :Z?-99lft; ~\.;\~~\ "\\y\ \Ac.~ ~yl" kj;.;>_dce,v\~;"a, ~ d~ \X'.;-{\ ~({Sql{ V1I VlC ttc-'t' BIDRAG FÖR: ~ ~,.,._ \ ~s. \CJ'r \~,\(..~\~ "bc;;a!""' 'is~~1?_'c tj.~\'\ '('.\6-\ --- ~"( \: tl\0 ~ \?_i:~å;.'f_ \ \ \ ~,~\,( ~~- ~~+ \ S. Ö{l_'i' I, V\ C\ C-\J, cd, \ \ \~ (1/\\ \ e) ~ 'Pe.-y C- "'- V\ --ex ~ \ Kultur- och fritdsforv. noteringar SUMMA: kr. Sammanlagd kostnad: S-S'OOO kronor Godkänd ansökan enl delegation/datum den'<: "'i/,.j ~ 2013 '. ~.,d~".~~1~ Riktigheten v ovanstående bestyrkes:....../:7b/s:,~,:,;;;,."... '"~~;,:::,,,.. ~':::::::':,"",... Ordförande H~ ~Htfflt 'iilp~v~'~ Revisor Revisor

9 ANSÖKAN.... 'FRITIns~i.MNPENS BInRAq.. ; KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BIDRAG Efter särskild prövning äger Kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag till andra ändamål än de som avses i 7-11 Nämnden kan dock endast bevilja bidrag inom de ekonomiska ramar som anvisas i Kommunfullmäktige Stämpel Vingåkers kommun Förening ~ostgiro D Bankgiro Föreningens adress Sammanlagd kostnad: 1:; O. c:> e:> O kronor 20 - Godkänd ansökan enl delegation/datum ~ t den 20/3 ~CJ'== t?cfl_._._._.... Riktigheten av ovanstående bestyrkes: Ordförande o-s{ ~;I"tU;-<---O~... _.!i!.... ~._... " Revisor _ )

10 ;1; 180 r VINGAKERS IDROTTSFÖRENING STIFTAD 1909 BOX VINGAKER Vingåkers Kommun Kultur-och Fritidsf6rvaltningen VlNGÄKERS KOMMUN. Kultur-och fritidsnämnden Dn!' I Dnr pi Ansökan om investeringsbidrag. Objekt: Bakgrund: al Redskapsbärare och stickluftare bl Nya fotbollsmål, 5-manna + nät. al Som ett led i f6reningens satsning på bättre och hållbarare gräsplaner så beslutade styrelsen om inköp av redskapsbärare där olika redskap kan tillkopplas. Första redskap som inköptes var stickluftare. Kostnad: Bärare + luftare kr SUMMA kr Bakgrund: bl Mål utslitna p g a långvarig användning, rost m m. Kostnad: 2 st 5-mannamål + nät kr SUMMA kr SAMMANLAGT ANSÖKT SUMMA KR Sven Dahlgren Kanslist BOX VINGAKER TELEFON lp-kansli FAX PLUSGIRO BANKGIRO ORG. NR

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 48 Dnr 54/ Utställningsverksamheten vid Säfstaholms slott Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden höjer entrépriset till 70 kronor från och med den 1 januari Beskrivning av ärendet Under sommaren 2013 har en besöksenkät genomförts på Säfstaholm. Av besökarna som till 64 % är kvinnor kommer nära hälften från Stockholmsområdet. En mycket stor andel återkommer år efter år. På en femgradig skala får huvudutställningen ett genomsnittsbetyg på 4,7, guidningen 4,6 och bemötandet på slottet 4,8. Antalet besökare har under år 2013 minskat med 9,7 % till Året innan var det en uppgång med 17 %. En allmän tendens för museer detta år tycks vara ett tapp när det gäller antal besökare. Detta sätter de flesta i samband med sommarens varma och soliga väder. Det är också en erfarenhet som förvaltningen har vid Säfstaholm att mulet och regn ger fler besökare än sol och värme. Under 10 års tid har Säfstaholm profilerat sig genom att lyfta fram kvinnligt konstnärskap. Denna satsning har givit stor uppmärksamhet i media och bidragit till ökade besökssiffror. Numera är kommunen inte längre ensam om att visa glömda kvinnliga konstnärer. Flera andra museer har tagit upp stafettpinnen. Av den anledningen planerar förvaltningen att profilera nya och annorlunda teman för de kommande årens utställningar. Förvaltningen föreslår en höjning av entrépriset till 70 kr. För grupper är priset oförändrat. Beslutsunderlag Rapport från kultur- och fritidsförvaltningen, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 VK300S v , Rapport Säfstaholm 2013 (2).doc Datum (2) Vår handläggare Lars Furborg, Rapport om utställningsverksamheten vid Säfstaholm Under sommaren 2013 har en besöksenkät genomförts på Säfstaholm. Av besökarna som till 64% är kvinnor kommer nära hälften från Stockholmsområdet. Örebro, Eskilstuna med närområdet utgör ca 25% av besökarna. En mycket stor andel återkommer år efter år, 40% har t ex varit på Säfstaholm fler än 10 gånger! På en femgradig skala får huvudutställningen ett genomsnittsbetyg på 4,7, guidningen 4,6 och bemötandet på slottet 4,8. Eftersom endast en 2:a och ingen 1:a angivits blir nöjdhetsgraden över 99%! Antalet besökare har 2013 minskat med 9,7% till Året innan var det en uppgång med 17%. En allmän tendens för museer detta år tycks vara ett tapp när det gäller antal besökare. Detta sätter de flesta i samband med sommarens varma och soliga väder. Det är också en erfarenhet som vi har vid Säfstaholm att mulet och regn ger fler besökare än sol och värme. Under 10 års tid har Säfstaholm profilerat sig genom att lyfta fram kvinnligt konstnärskap. Denna satsning har givit stor uppmärksamhet i media och bidragit till ökade besökssiffror. Numera är vi inte längre ensamma om att visa glömda kvinnliga konstnärer. Flera andra museer har tagit upp stafettpinnen. Av den anledningen planerar förvaltningen att profilera nya och annorlunda teman för de kommande årens utställningar. Förvaltningen föreslår en höjning av entrépriset till 70 kr. (För grupper oförändrat). Lars Furborg förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

13 2013 SÄFSTAHOLMS SLOTT [BESÖKSENKÄT 2013] BESÖKSENKÄT SÄFSTAHOLMS SLOTT SOMMAR 2013

14 SÄFSTAHOLMS SLOTT 2013 Besöksenkät Säfstaholms slott sommar Besökarnas eventuella kommentarer samt frisvarsalternativ kopplat till frågorna redovisas i separat bilaga. Kön: Namn Antal % A. Kvinna 71 64,5 B. Man 39 35,5 Total Svarsfrekvens 95,7% (110/115) Ålder: Namn Antal % A år 17 14,8 B år 6 5,2 C år 10 8,7 D år 35 30,4 E. 65 år << 47 40,9 Total Svarsfrekvens 100% (115/115)

15 Yrke: Namn Antal % A. Pensionär 20 36,4 B. Student 8 14,5 C. Lärare 6 10,9 D. Yrke med mer än 4 års akademiska studier (t.ex ,2 professorer, läkare etc.) Total Svarsfrekvens 47,8% (55/115) Bostadsort: Namn Antal % A. Stockholmsområdet 46 46,5 B. Örebroområdet 14 14,1 C. Närliggande mindre kommuner (t.ex. Flen, 21 21,2 Katrineholm) D. Eskilstuna inkl. närliggande mindre kommuner (t.ex. Köping, 11 11,1 Arboga) E. Östergötland 7 7,1 Total Svarsfrekvens 86,1% (99/115)

16 Antal i sällskapet: Namn Antal % A ,5 B ,8 C ,8 D ,9 E Total Svarsfrekvens 87,8% (101/115) Hur länge varar din vistelse i Vingåker? Namn Antal % A. Över dagen 88 77,9 B. 1-2 dagar 4 3,5 C. 3-7 dagar 2 1,8 D. Sommarboende E. Vingåkersbo 2 1,8 Total Svarsfrekvens 98,3% (113/115)

17 Hur fick du vetskap om Säfstaholms slott och dess utställningar? Namn Antal % A. Annons i DN 26 22,8 B. Annons i Svd 6 5,3 C. Annons i Katrineholmskuriren 21 18,4 D. Annons i Konsttidningen 3 2,6 E. Annons i Aftonbladet 0 0 F. Annons i Kupé 2 1,8 G. Annons i annan press (se bilaga) 9 7,9 H. Artikel i DN 7 6,1 I. Artikel i annan press (se bilaga) 2 1,8 J. Affischering (se bilaga) 6 5,3 K. Genom bekanta 34 29,8 L. På annat vis (se bilaga) 38 33,3 Total ,1 Svarsfrekvens 99,1% (114/115) Om du har besökt slottet tidigare, hur många gånger? Namn Antal % A. 10 ggr eller fler 20 40,8 B ,9 C ,3 Total Svarsfrekvens 42,6% (49/115)

18 Hur upplever du entrépriset? Gradera 1-5 där 1 innebär att du Inte alls är nöjd och 5 att du är Mycket nöjd. Namn Antal % A B ,6 C ,5 D ,1 E ,7 Total Svarsfrekvens 95,7% (110/115) Hur upplever du utställningen? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,9 C ,5 D ,8 E ,8 Total Svarsfrekvens 96,5% (111/115)

19 Hur upplever du guidningen? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,5 B ,5 C ,1 D ,6 E ,3 Total Svarsfrekvens 57,4% (66/115) Hur upplever du bemötandet? Gradera 1-5 Namn Antal % A B C D ,4 E ,6 Total Svarsfrekvens 89,6% (103/115)

20 Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på sortimentet? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,9 B C ,1 D ,2 E ,9 Total Svarsfrekvens 46,1% (53/115) Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på priser? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,1 C ,7 D ,6 E ,6 Total Svarsfrekvens 42,6% (49/115)

21 Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på bemötande? Gradera 1-5 Namn Antal % A B C D E Total Svarsfrekvens 43,5% (50/115) Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på sortiment? Gradera 1-5 Namn Antal % A ,8 B ,6 C ,3 D ,1 E ,3 Total Svarsfrekvens 62,6% (72/115)

22 Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på priser? Gradera 1-5 Namn Antal % A B ,4 C ,7 D ,2 E ,7 Total Svarsfrekvens 59,1% (68/115)

23 Bilaga besöksenkät Säfstaholms slott sommar 2013 Frågor med frisvarsalternativ/övriga besökskommentarer: Hur fick du vetskap om Säfstaholms slott och dess utställningar? Annons i annan press: Södermanlands Nyheter Norrköpings Tidningar Nerikes Allehanda Upptäcktsresan Artikel i annan press: Eskilstuna-Kuriren Affischering på: Vingåkers Factory Outlet Landstinget Vingåkers bibliotek Arboga bibliotek På annat vis: Internet Återkommande besökare Hur upplever du entrépriset? Borde finnas seniorpris. Det går att ta ett högre inträde. Dyrt. Väldigt prisvärt med kulturarvskortet. Lite för billigt att guidning ingår för 60 kr. Hur upplever du utställningen? Förra årets utställningar intressantare. Lite svårt att hitta. Vi är sedan tidigare fascinerade av Elli Hemberg. Häftigt med konst och slott. Tidigare utställningar har varit betydligt bättre, en önskan om att ni har en ny utställning inom impressionismen. Saklig heltäckande. Spännande med "okända konstnärer". Roligt med dessa årliga utställningar, att komma hit är en fast punkt i min sommar! Fantastisk. Bra med att ta fram okända kvinnor.

24 Väldigt fin. Särskilt Jan Laggar. Intressant urval - uppskattat varje gång. Förslag utställning 2014 Astrid Munthe, Vaxholm. Avslutar alltid sommaren med att åka till Säfstaholms utställning. I år min personliga favorit Greta Gerell - önskar bara ni visat ännu mer. Hur upplever du guidningen? Guiden borde ha artikulerat bättre. [ ] är mycket bra! Kanonbra guide. Har varit tre gånger i år, guiden [ ] är helt överlägset duktig och intressant. Hoppas [ ] finns på plats nästa år också. Väldigt trevligt. Saklig personlig. [ ] är lovande men kändes lite grön 26/6. Kunnig, intresserad, lyhörd. Toppen! Kanon. Bra, men använd gärna ett personligare språk! [ ] rocks! För lång i år. 5+!! +++ Vad tycker du om slottscaféet, med avseende på sortimentet? Stängt idag! Saknar lättare luncher". Något mer matigt. Några varma rätter önskvärt (paj, varm macka etc.). Inga smörgåsar, gick till citykonditoriet istället. Saknar lunchmaten. Saknar möjlighet till lunch. Bättre förut med eget val av porslin. Saknar lunchrätter. Stängt. Tyvärr stängt. Stängt. Vad tycker du om slottsbutiken med avseende på sortiment? Saknar sörmländska produkter, finns för få. Kan utökas. Mer porslin. Förra året fanns det fler hembygdsskrifter och lokal litteratur. Mer litteratur. Ordinärt.

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 49 Dnr 50/ Arbetsklimatmätning Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens arbetsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätning har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. För kultur- och fritidsförvaltningens del var resultatet mycket positivt. Inom i stort sett alla områden är betygen höga och undersökningen visade på en mycket god arbetsmiljö tillika trivsel på arbetsplatserna. Kommunstyrelsen har den 16 september 2013, 114, gett direktiv att samtliga enheter skall väja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att uppnå förbättringar. Materialet skall samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Förslag på förbättringsområden presenteras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 VK101S v , Arbetsklimatmätning -uppföljning.doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Lars Furborg , Kultur- och fritidsnämnden 1 (2) Arbetsklimatmätning Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens arbetsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätning har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. För kultur- och fritidsförvaltningens del var resultatet mycket positivt. Inom i stort sett alla områden är betygen höga och undersökningen visade på en mycket god arbetsmiljö tillika trivsel på arbetsplatserna. Kommunstyrelsen har den 16 september gett direktiv att samtliga enheter skall väja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att uppnå förbättringar. Materialet skall samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Förbättringsområden Bibliotekets prioriteringsområden: Medarbetarskap: Arbeta med stärkande av den egna arbetsidentiteten. Bemötande gentemot medarbetare och besökare. Lärande: Dela med oss av vårt kunnande i arbetsgruppen. Lära oss det nya klassifikationssystemet Dewey. Kultur- och fritidsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Säfstaholms slott Tel vx Fax E-post: Pg Bg

27 Strategier: Tillsammans arbeta fram en ny biblioteksplan samt en verksamhetsplan som kontinuerligt skall förnyas varje år. 2 (2) Fritidsgårdens prioriteringsområden: Medarbetarskap: Att fortsatt sätta våra ungdomars behov i fokus, att jobba vidare för ett bra bemötande och samarbete med ungdomar, medarbetare, föräldrar, grannar, föreningar och andra samarbetspartners. Sjukfrånvaro: Att stimulera medarbetarna till egen aktiv friskvård i form av motion och sunda levnadsvanor, att skapa största möjliga trivsel på arbetsplatsen. Att alltid diskutera och lösa problem som uppstår innan de blivit för stora. På så sätt hoppas vi kunna ha fortsatt låg sjukfrånvaro. Badhusets prioriteringsområden: Förnyelse: Se över rutiner och arbetsordningar. Långsiktighet: Utvärdera simskolan tillsammans med skolan. Attraktivitet: Nytt leklandskap samt se över öppettider. Slottets prioriteringsområden: Brukare: Utveckla marknadsföringen i syfte att nå fler besökare. Attraktivitet: Inom ramen för destinationsutvecklingsprojektet ta fram nya besökspaket. Vingåkers kommun Lars Furborg Förvaltningschef

28 Värderingar långsiktighet Trakasserier Brukarna Förnyelse lärande Mening Stolthet Ö. delaktighet,'" P. arbetsmiljö ''''. Rekrytering Samtliga - Totalt kommunen - Kök Rehabilitering Friskvård Balans Sjukfrånvaro Återhämtning T. Hjälpmedel ' Diskriminering Tydlighet Planering Arbetsbelastning F. arbetsmiljö, Stämning Information Utveckling Kompetens Tillgänglighet - Kommunledningsfö rvaltningen - Socialförvaltningen ledning KoF, Slottet m fl - Barn- och utbildn i ngsförva Itn i ngen

29 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Dnr 'JINGÄKERS KOMMUN Kultur-och fritidsnämnden t'ql~ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Si~a;-- --J Ks 114 Ont 85/ Arbetsklimatmätning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att under hösten tillse att respektive förvaltnillg till nämnden avlämnar rapport avseende enheternas upprättade handlingsplaner för att därefter i ett samlat dokument redovisas till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet En arbetsklimatmätnillg har genomförts under våren hos samtliga kommunens anställda. Svars frekvensen blev 72 %. Resultatet av mätningen har sammanställts och det samlade kommunresultatet har delgetts samtliga chefer vid ett möte den 17 maj. Resultat finns även på förvaitnillgs- och enhetsnivå och har kommunicerats eller ska kommuniceras ut till de anställda för vidare diskussion om hur man ska arbeta vidare med handlingsplaner för att nå förbättringar <!är så erfordras. Direktivet är att samtliga enheter ska välja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att nå förbättringar. Enheternas arbeta ska samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att under hösten tillse att respektive förvaltnillg till nämnden avlämnar rapport avseende enheternas upprättade handlingsplaner för att därefter i ett samlat dokument redovisas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Arbetsklimatmätning 2013, spindeldiagram och staplar Expediering Samtliga nämnder Utdragsbestyrkande

30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida Kfn 50 Dnr 46/ Nämndplan för år 2014 och planperioden Ordförandes förslag till beslut Förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till nämndplan 2014 och planperioden Beskrivning av ärendet Nämndplanen är ett grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ger klara och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämndplanen består av Kommunens vision och mål, prioriterade uppdrag, kvalitetsdeklaration, omvärldsanalys och förutsättningar, kvalitetsgaranti, uppföljning, synpunktshantering, ekonomiska förutsättningar samt nyckeltal. Kultur- och fritidsnämnden tar del av förslag till nämndplan för 2014 och planperioden Planen ska fastställas av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen, som i sin tur ska granska att planen innehåller vad som behövs för att fullgöra uppdraget i den strategiska planen samt reglemente, policys och planer. Nämndplanen har sedan tidigare lämnats för hörande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2014 och planperioden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 Namndplan_2014.doc Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden

32 1. Inledning sid Organisation och verksamhet sid Vision och kommunövergripande mål sid Nämndens prioriteringar sid Kvalitetsdeklarationer och internkontroll sid Omvärldsanalys och förutsättningar sid Ekonomiska förutsättningar sid. 12 1

33 1. Inledning Nämndplanen anger vilka prioriteringar som ska göras och vilken ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Kultur- och fritidsnämnden upprättar årligen en nämndplan som anger vad som skall åstadkommas och när i tiden det ska ske. Planen utgör grunddokument för nämndens ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara och mätbara mål för de verksamheter nämnden ansvarar för. Nämndplanen ska främst avse nästkommande år, men kan även innehålla inriktning för år två och tre. I planen ingår även kvalitetsdeklarationer och en internkontrollplan. 2. Organisation och verksamhet Kultur- och fritidsnämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att - ansvara för den kommunala kultur-, fritids-, och turistverksamheten, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi - genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver - söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur, fritid och turism - besluta om upplåtelse av lokaler för kultur, fritid och turism - förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk - verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvård - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar - inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utse stipendiater - fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. 2

34 Förvaltningens organisation Under kultur- och fritidsnämnden finns en förvaltningschef och tre enhetschefer. De olika enheterna är bibliotek, badhus, fritidsgård och turistbyrå. Förvaltningschefen har förutom det övergripande ansvaret också operativt ansvar bl. a för bidragsfrågor och den allmänkulturella verksamheten som även innefattar Säfstaholms slott. Samtliga enhetschefer är till huvuddelen operativt verksamma i sina respektive enheter. Totalt har förvaltningen 16 fast anställda. Biblioteksverksamhet Huvudbiblioteket är centralt placerat i centralorten och är öppet 41 timmar i veckan. (sommartid 36 timmar). Ett integrerat folk- och skolbibliotek finns i Högsjö med 5 timmar öppethållande för allmänheten per vecka. För enbart skolans del tillkommer 2 veckotimmar. Personalen består av bibliotekschef, socialbibliotekarie, barnbibliotekarie och 1,75 assistenter. Biblioteken tillhandahåller kostnadsfritt böcker och andra medier för information, studier, förströelse och kulturella upplevelser. Social biblioteksverksamhet bedrivs för äldre och handikappade. Biblioteken arbetar även med lässtimulerande verksamhet bland barn och ungdom, arrangerar författaraftnar och barnprogram, samt bidrar till att göra modern informationsteknologi tillgänglig för allmänheten. Huvudbiblioteket hade 2012 drygt besök och den totala utlåningen var 6,6 lån per år och innevånare. Badhus Badhuset har öppet alla dagar i veckan men stängt sommartid. Totalt är badet öppet 55 timmar per vecka under säsong. Utöver ordinarie öppethållande tillkommer skolbad med 20 timmar per vecka och simskola med 16 timmar. Personalen består av fem badmästare, varav en är föreståndare. Omräknat i helårstjänster är bemanningen 4,5 tjänster. Den egna personalen sköter även all lokalvård med en insats av 45 timmer per vecka. Badhuset bedriver simundervisning för både barn och vuxna, kurser i hjärt- och lungräddning, plask och lek för småbarn samt vattengymnastik för vuxna mm. I badhuset finns även tillgång till Atic gym och cafeteria. Badhuset har med nationella mått en hög besöksfrekvens blev det genomsnittliga antalet bad per år och innevånare 5,3. Fritidsgård Fritidsgården har öppet sex kvällar i veckan under minst 40 veckor per år. Med extra anslag har fritidsgården de senaste åren även hållit öppet sommartid. Målgruppen är i första hand ungdom på högstadiet men verksamhet bedrivs även 3

Namndplan_2014.doc. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden 2015-2016

Namndplan_2014.doc. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden 2015-2016 Namndplan_2014.doc Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden 2015-2016 1. Inledning sid. 2 2. Organisation och verksamhet sid. 2 3. Vision och kommunövergripande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2012-09-26 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad dag och tid Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: onsdagen den 3 oktober 2012 kl. 17.15 Plats: sammanträdesrummet, kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Idrottsanläggningarna aktuell information. Kultur- och fritidsnämndens beslut

Idrottsanläggningarna aktuell information. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2009-10-13 1 KFN 110 Idrottsanläggningarna aktuell information. Fritidsintendenten Hellen Wallén ger aktuell information från idrottsanläggningarna. Fattas inga beslut i ärendet. 2009-10-13 2 KFN 111 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Sammanträdesdatum!"# Sida Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Näringslivsutskottets förslag till beslut 6* /* " /*11 ( 6* " * # ( 4&& ( Beskrivning av ärendet '5'/* * ' /*(7 /* "' /*

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer