Namndplan_2014.doc. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namndplan_2014.doc. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden 2015-2016"

Transkript

1 Namndplan_2014.doc Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun år 2014 och planperioden

2 1. Inledning sid Organisation och verksamhet sid Vision och kommunövergripande mål sid Nämndens prioriteringar sid Kvalitetsdeklarationer och internkontroll sid Omvärldsanalys och förutsättningar sid Ekonomiska förutsättningar sid. 12 1

3 1. Inledning Nämndplanen anger vilka prioriteringar som ska göras och vilken ambitions- och servicenivå som ska gälla inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Kultur- och fritidsnämnden upprättar årligen en nämndplan som anger vad som skall åstadkommas och när i tiden det ska ske. Planen utgör grunddokument för nämndens ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara och mätbara mål för de verksamheter nämnden ansvarar för. Nämndplanen ska främst avse nästkommande år, men kan även innehålla inriktning för år två och tre. I planen ingår även kvalitetsdeklarationer och en internkontrollplan. 2. Organisation och verksamhet Kultur- och fritidsnämndens uppdrag Kultur- och fritidsnämndens uppgifter omfattar att - ansvara för den kommunala kultur-, fritids-, och turistverksamheten, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi - genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver - söka tillgodose behovet av institutioner, anläggningar och lokaler för kultur, fritid och turism - besluta om upplåtelse av lokaler för kultur, fritid och turism - förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk - verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvård - ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar - inom ramen för beviljande anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utse stipendiater - fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. 2

4 Förvaltningens organisation Under kultur- och fritidsnämnden finns en förvaltningschef och tre enhetschefer. De olika enheterna är bibliotek, badhus, fritidsgård och turistbyrå. Förvaltningschefen har förutom det övergripande ansvaret också operativt ansvar bl. a för bidragsfrågor och den allmänkulturella verksamheten som även innefattar Säfstaholms slott. Samtliga enhetschefer är till huvuddelen operativt verksamma i sina respektive enheter. Totalt har förvaltningen 16 fast anställda. Biblioteksverksamhet Huvudbiblioteket är centralt placerat i centralorten och är öppet 41 timmar i veckan. (sommartid 36 timmar). Ett integrerat folk- och skolbibliotek finns i Högsjö med 5 timmar öppethållande för allmänheten per vecka. För enbart skolans del tillkommer 2 veckotimmar. Personalen består av bibliotekschef, socialbibliotekarie, barnbibliotekarie och 1,75 assistenter. Biblioteken tillhandahåller kostnadsfritt böcker och andra medier för information, studier, förströelse och kulturella upplevelser. Social biblioteksverksamhet bedrivs för äldre och handikappade. Biblioteken arbetar även med lässtimulerande verksamhet bland barn och ungdom, arrangerar författaraftnar och barnprogram, samt bidrar till att göra modern informationsteknologi tillgänglig för allmänheten. Huvudbiblioteket hade 2012 drygt besök och den totala utlåningen var 6,6 lån per år och innevånare. Badhus Badhuset har öppet alla dagar i veckan men stängt sommartid. Totalt är badet öppet 55 timmar per vecka under säsong. Utöver ordinarie öppethållande tillkommer skolbad med 20 timmar per vecka och simskola med 16 timmar. Personalen består av fem badmästare, varav en är föreståndare. Omräknat i helårstjänster är bemanningen 4,5 tjänster. Den egna personalen sköter även all lokalvård med en insats av 45 timmer per vecka. Badhuset bedriver simundervisning för både barn och vuxna, kurser i hjärt- och lungräddning, plask och lek för småbarn samt vattengymnastik för vuxna mm. I badhuset finns även tillgång till Atic gym och cafeteria. Badhuset har med nationella mått en hög besöksfrekvens blev det genomsnittliga antalet bad per år och innevånare 5,3. Fritidsgård Fritidsgården har öppet sex kvällar i veckan under minst 40 veckor per år. Med extra anslag har fritidsgården de senaste åren även hållit öppet sommartid. Målgruppen är i första hand ungdom på högstadiet men verksamhet bedrivs även 3

5 för både äldre och yngre ungdomar. Fritidsgården genomför regelbundet Discon och andra drogfria arrangemang samt olika gruppverksamheter. Särskilda insatser görs för att förebygga och minska användningen av alkohol och andra droger. Ett brett samarbete sker med polis, skola och socialförvaltning. I samarbete med föreningslivet samordnar fritidsgården även sportlovsaktiviteter. Personalen består av 3,14 tjänst fritidsledare. Antalet besök ligger i genomsnitt på 50 ungdomar per kväll. Kulturverksamhet Förvaltningen arragerar årligen ett 50-tal program för barn och vuxna, konstskola, hötslovsaktiviteter samt ekonomiskt stöd till andra som vill arragera program. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen genomförs även skolbio och ca 30 teater- och musikarrangemang i skolorna. Sommartid produceras årligen en större konstutställning på Säfstaholm som lockar besökare. Slottet tar även emot förhandsbokade grupper och skolklasser året runt. I Säfstaholms slott finns även turistbyrån. Övrig kulturverksamhet är bl. a kulturminnesvård, digitalt konfektionsmuseum samt förvaltning av och nyförvärv till kommunens konstsamling. Samlingen innehåller över 500 verk som är utplacerade i skolor, institutioner och samlingssalar. Stöd till föreningar, studieförbund och samlingslokaler Det rika föreningslivet är en stor tillgång för kommunen. De ger våra barn och ungdomar meningsfull sysselsättning, ett socialt ansvarstagande och engagemang. Bidragsberättigade ungdomsorganisationer (f.n. 24) erhåller bidrag till drift av egna anläggningar, administration, aktiviteter, ledarutbildning, lägerverksamhet och investeringar mm. Stöd ges också till föreningar som bedriver fritidsverksamhet utanför centralorten, studieorganisationer, samlingslokaler och kulturföreningar. 3. Vision och Kommunövergripande mål Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige antog den 19 oktober Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen: Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med sin egen karaktär och historia. Vi uppmuntrar nytänkande och berömmer framgång. Vi vågar bry oss. 4

6 Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd. Därför lyckas vi. Visionen skall genomsyra övriga styrdokument och i maj 2011 tog fullmäktige utifrån visionen tre kommunövergripande mål och delmål. Dessa är: Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser Delmål: Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Delmål: Vingåker är en tillgänglig kommun som erbjuder effektiv service med kvalitet. Delmål: Vingåker använder naturresurser på ett effektivt och hållbart sätt. Delmål: Vingåker ger förutsättningar för god folkhälsa. Delmål: Vingåker har effektiva, säkra, tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter. Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun. Delmål: Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner. Delmål: Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer. Delmål: Vingåker är en attraktiv besökskommun. Delmål: Vingåker erbjuder alla goda möjligheter till ett rikt kulturliv med mångfald och bredd. Delmål: I Vingåker finns en hög grad av integration mellan kulturer. Vi är stolta över att vi är företagssamma Delmål: Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda företagsklimatet. Delmål: Vingåker har en god beredskap för inflyttning och nyetableringar. 5

7 Delmål: Vingåker är en attraktiv handelsort. 4. Nämndens prioriteringar Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål gjort följande prioriteringar: Förvaltningen och Fritidsgården skall göra aktiva insatser för att öka andelen barn och ungdomar som deltar i föreningslivet. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot flickor. Biblioteket skall prioritera aktiviteter/arrangemang som kan öka läsförståelsen hos barn och unga. Förvaltningen skall genomföra minst 50 kulturarrangemang fördelade på alla åldersgrupper. Programurvalet skall vara brett och innehålla såväl amatörutövare som professionella artister. Förvaltningen skall i övrigt arbeta i enlighet med den av nämnden fastställda Handlingsplanen för arbete med barn och ungdomars hälsa Nämnden skall för egen del arbeta politiskt för att kommunen antar den s.k. 1%- regeln, vilken innebär att 1% av värdet för ny- eller ombyggnation avsätts för konstnärlig utsmyckning. 5. Kvalitetsdeklarationer och internkontroll En kvalitetsdeklaration innebär både ett löfte och en information om vad en medborgare/brukare kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Syftet med kvalitetsdeklarationer är att fokusera på medborgarna/brukarna samt att tydliggöra tjänsterna även för personalen samt att engagera de anställda i förbättringar av verksamheten. Föreningsbidrag Vi lovar att 6

8 hjälpa till att skriva bidragsansökan och ge råd om vilka typer av bidrag som är lämpliga att söka inom en månad ge besked om bidraget har beviljats eller avslagits, med undantag för bidrag som beslutas av kultur- och fritidsnämnden samt de bidrag som bara kan sökas vissa tider på året. våra ansökningsblanketter kan hanteras via e-post. minst en gång om året inbjuda till föreningsmöten. Bibliotek: Vi lovar att erbjuda visningar och bokprat för barn i alla åldrar samt andra grupper. om boken du söker inte finns på biblioteket tar vi hem den från annat bibliotek. Du kan också lämna inköpsförslag. du gratis kan låna e-böcker och online-ljudböcker. du som har svårt för att läsa kan låna talböcker. du som har funktionsnedsättning kan få Boken-kommer-service. e-post till biblioteket besvaras inom tre arbetsdagar. erbjuda datorer med internetuppkoppling. Badhus: Vi lovar att ha öppet för allmänhetsbad sju dagar i veckan förutom storhelger och sommaruppehåll tillhandahålla tider för skolbad för skolor i Vingåkers kommun alla elever i kommunen erhåller kostnadsfri simundervisning årskurs 0 6 erbjuda avgiftsbelagd simskola för vuxna erbjuda ett hygieniskt tilltalande bad vad gäller såväl lokaler som vattenkvalité lokalvård och vattenrening utförs på ett miljömedvetet sätt 7

9 Fritidsgård: Vi lovar att du får tillgång till en positiv, demokratisk och drogfri mötesplats. du får möta engagerade vuxna som finns där för dig. du får vara med och ta ansvar för aktiviteter, miljö och arbetsformer. Museiverksamhet: Vi lovar att alla skolbarn erbjuds fri visning av Säfstaholms slott. hålla Säfstaholm och samlingarna öppna med fri entré vid minst tre tillfällen om året. hålla öppet för förhandsbokade grupper året runt. demonstrera det digitala Konfektionsmuseet för organisationer och föreningar. Internkontroll 2014 Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Verkställda beslut- riskfaktor 6 Kultur- och fritidsnämnden skall senast januari månads utgång 2015 gå igenom föregående års beslut för att kontrollera att beslut verkställts och att vilade frågor aktualiseras. 8

10 Konsekvens Diarieföring- riskfaktor 6 Senast i mars 2014 skall kontroll göras att ankommande skrivelser, epost och fax diarieförs enligt gällande bestämmelser. Kontanthantering- riskfaktor 9 Vid ett tillfälle under året skall stickprov göras på någon av enheternas kassahantering/redovisning. Provtagning badhuset- riskfaktor 8 Senast i september 2014 skall kontroll göras att vattenprovtagning på badhuset sköts enligt gällande föreskrifter. Förvaltningschefen är ansvarig för alla delar av denna internkontrollplan. Matris för riskbedömning: Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Väsentlighets- och risk matris (VOR-matris) Osannolik Mindre sannolik Sannolikhet Möjlig Sannolik 9

11 6. Omvärldsanalys och förutsättningar En satsning på kultur för äldre och handikappade har påbörjats under Befolkningsprognosen om fler äldre som kommer att vara behov av hemtjänst visar att social biblioteksservice är en rätt satsning. Det är både förvaltningens och nämndens uppfattning att en samordning av folk- och skolbiblioteksverksamheten bör ske på sikt. Detta skulle ge utökade möjligheter till lässtimulerande arbete bland barn och ungdom. En långsiktig lösning som innebär att Fritidsgården flyttas till lokaler i Vidåkersskolan är ytterligare ett samverkansområde som gynnar alla pater inklusive brukarna. För badhusets del har en anpassning till en långsiktigt lägre beläggning skett genom att en tjänst tagits bort under andra halvåret I flerårsplanen planeras stora investeringar för att kunna bibehålla nuvarande anläggning många år framöver. Genom att solarierna tagits bort kommer det att finns möjligheter att göra ökade satsningar på lekmiljöer för barn och på så sätt ytterligare förstärka badhusets profil som ett familjevänligt bad. Förhoppningen är att en sådan utbyggnad kan ske redan under första halvåret Sommaren 2012 byttes den gamla reningsanläggningen ut och under 2013 har hela ventilationsanläggningen ersatts med ett nytt system. Tidigare har undervisningsbassängen renoverats. Nämnden vill också uppmärksamma behovet av en renovering av dusch- och omklädningsutrymmen. Enheterna är små med förhållandevis liten personaltäthet, vilket gör att rationaliseringsmöjligheterna på personalsidan är begränsade. En bas, eller grundbemanning, är nödvändig för att hålla en skälig servicenivå. Det är t ex inte möjligt att hålla fritidsgården öppen sex kvällar i veckan med färre än tre årsarbetare. LAGSTIFTNING Inom kultur- och fritidsområdet är det bara biblioteksverksamhet som är lagreglerad. De senaste förändringarna i bibliotekslagen berör enbart skolbiblioteksverksamheten. Det är nödvändigt att skol- och folkbiblioteket på sikt blir integrerade. Det är det enda sättet att garantera skolan en jämn och hög kvalité på biblioteksserevicen. I dag är skoblioteksverksamheten alldeles för sårbar. 10

12 SERVICEINRIKTNING OCH ARBETSSÄTT Några större förändringar av serviceinriktning och arbetssätt torde inte vara aktuell de närmaste åren i varje fall inte utifrån brukarnas behov och önskemål. De senaste mätningarna av kundernas attityder ger nämligen kultur- och fritidsverksamheterna en genomsnittlig nöjdhetsgrad på 98%. PERSONAL OCH REKRYTERING Genomsnittsåldern hos våra anställda är förhållandevis hög. Genom nyrekryteringar under 2013 har den dock sänkts något. De högsta utbildningskraven finns inom biblioteksverksamheten. I samband med tillsättning av tre tjänster vid biblioteket 2010 har vi ändå kunnat konstatera att det finns tillgång på sökanden som uppfyller behörighetskraven. Till fritidsgården och badhuset ser vi inga svårigheter när det gäller framtida rekryteringar. FÖRENINGAR OCH SAMLINGSLOKALER Befolkningsminskningen har bland annat påverkat aktiviteterna i föreningslivet även om andra faktorer som minskat ideellt engagemang också fått genomslag. Nämnden har anpassat bidragen för aktiviteter och administration till den faktiska föreningsverksamheten. Som framkommit i förvaltningens utredning om samlingslokaler i kommunen har flera av dessa svårt att få ekonomin att gå runt. En annan slutsats är att dessa lokaler är en viktig samlingsplats för ortsborna då andra serviceinrättningar och träffpunkter successivt har försvunnit. Samlingslokalernas betydelse för bygden har också påtalats i den kommunala serviceplanen. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Antalet aktiviteter i föreningslivet har sjunkit något men inte alls i samma grad som befolkningsminskningen, vilket visar att föreningslivet fortfarande gör en väsentlig samhällsinsats. Ekonomin är naturligtvis en viktig fråga för flertalet ungdomsorganisationer men troligen är ledarfrågan av överordnad betydelse. Att det finns ledare till verksamheten och föräldrar som är villiga att ta på sig styrelseuppdrag mm är ändå grunden för att en föreningsverksamhet över huvud taget skall kunna existera. Kommande år behöver därför nämnden/förvaltningen tillsammans med Sörmlandsidrotten satsa på både värvning och utbildning av presumtiva ledare och föreningsaktiva. 11

13 7. Ekonomiska förutsättningar Ekonomisk ram 2014 angiven i tusental kronor, exklusive interna kostnader och utan löneuppräkningar; Verksamhet Kostnad Intäkt Nämnd och administration 1336 Vingåkersbadet Turism Fritidsgården Bibliotek Kultur Bidrag och stöd 1728 Summa: Nettoram:

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse 131212 Kfn.doc Datum 2013-12-05 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad plats Till: sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 12 december 2013

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Margareta de Fine Licht BIBLIOTEKSPLAN FÖR KLIPPANS KOMMUN Bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek inom

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-10-19 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-09-22 Johan Andersson 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Johan82.Andersson@upplandsvasby.se

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan 2015 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Kommunens uppdrag... 2 Målstyrningsprocessen... 2 Vision 2030... 3 Strategiska målområden... 4 Kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2014, plan 2015-2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, 156-161 5 november 2013, Dnr

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer