Tillväxt på lång och kort sikt. Svenska samhällsförhållanden II Sandra Backlund december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt på lång och kort sikt. Svenska samhällsförhållanden II Sandra Backlund december 2011"

Transkript

1 Tillväxt på lång och kort sikt Svenska samhällsförhållanden II Sandra Backlund december 2011

2 Föreläsning I i) Tillväxt ii) Penningvärde iii) Konjunktur

3 i ) Tillväxt, Miljö, Fördelning Tillväxt ökning av BNP Hållbar tillväxt? Decoupling

4 Tillväxt och miljö Varför tillväxt? Finns det en motsättning mellan ekonomisk tillväxt och att bevara miljön? Tragedy of the commons, Avsaknad av marknadspris, Internalisera externaliteter, Ändliga resurser, Motstridiga politiska mål

5 Hållbar utveckling "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Brundtlandrapporten 1987)

6 Investeringar och tillväxt Ekonomisk tillväxt skapas genom: Ökade produktionsfaktorer eller Ökad produktivitet Demografiska faktorer Investeringar: byggnader, infrastruktur, maskiner osv Teknisk utveckling, humankapital KONSUMTION IDAG ELLER KONSUMTION IMORGON? PÅVERKAR DET VÄRDERINGEN AV MILJÖN?

7 Tillväxtbefrämjande institutioner SOCIALT KAPITAL FÖRETAGSKLIMAT ARBETSORGANISATION UTBILDNING INCITAMENT

8 INCITAMENTSSTRUKTUR Hinder och drivkrafter för att tex. välja: Besparing vs Konsumtion Arbete vs Fritid Hög vs Låg utbildning

9 Fördelningspolitik och tillväxt Vertikal inkomstfördelning Relativ vs Absolut förmögenhet Sociala konflikter, Otrygghet Sparkvoter I en öppen ekonomi?

10 ii) Pengar - Penningekonomi vs Byteshandel Värdemätare Värdebevarare Bytesmedel

11 Inflation Inflation - Minskning av penningvärdet Deflation - Ökning av Penningvärdet Inflation eller deflation = penningmängdstillväxt + tillväxt i omloppshastighet real BNP-tillväxt Samband mellan inflation och arbetslöshet?

12 Skadeverkningar Försämrad konkurrenskraft Snedvridande fördelningseffekter Påverkar förtroende

13 Långivare vinner och låntagare förlorar när: Faktisk realränta > Faktisk inflation Förväntad inflation > Faktisk inflation Och tvärt om Indexklausul ger skydd mot oförväntade förändringar

14 Arbetsgivare och arbetstagare Nominell löneökning = Förväntad reallöneökning + förväntad inflation Faktisk reallöneökning = Nominell löneökning faktisk inflation Löntagare förlorar när: Förväntad inflation > Faktisk inflation för då är: Faktisk reallön < Förväntad reallön

15 Politix PENNINGPOLITIK Riksbanken Ränta och FINANSPOLITIK Regeringen Budget

16 Riksbankens uppgift Upprätthålla ett fast penningvärde: Inflationsmål 2 % - Styr penningmängden: styrränta + köper och säljer tillgångar Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Förvaltar guld- och valutareserv

17 Skapar oberoende centralbanker lägre inflation? Kyladland och Prescott: den dynamiska tidsinkonstensteorin Delegera penningpolitik till oberoende centralbank Förväntningar snarare än uttalade mål styr allmänhetens agerande Hur ser sambandet ut?

18 Monetarismen M- pengar V- omloppshastighet P- pris Q- kvantitet MV = QP Om omloppshastigheten och kvantiteten är konstant så kommer penningmängden att påverka prisnivån

19 Invändningar mot Monetarismen Svårt att definiera pengar Styra penningmängden i en liten, öppen ekonomi Strikt kontroll av penningmängden kan leda till arbetslöshet i den reala ekonomin Samband mellan penningmängd och pris?

20 Orsaker till inflation Prishöjningar på grund av kostnadsstegringar, tex. flaskhalsar, brist på insatsvaror, löneökningar Pris-lönespiral Marknadsstruktur Förväntningars betydelse

21 III) Konjunktur och stabiliseringspolitik Faktisk BNP Potentiell BNP BNP Högkonjunktur produktionsgapet Lågkonjunktur Tid

22 Produktionsgapet Skillnaden mellan potentiell och faktisk BNP Konjunkturcykel Kapacitetsutnyttjande

23 Aggregerad efterfrågan AD Ekonomins totala efterfrågan- alla marknader Ju lägre prisnivå desto högre konsumtion dvs hög aggregerad efterfrågan Låg prisnivå ger normalt högre investeringar NX förbättras

24 Aggregerat utbud På lång sikt påverkas inte det aggregerade utbudet av prisnivån. Företag kan ändra produktion på kort sikt: -alla företag inte pristagare -alla priser rör sig inte i takt -löner är trögrörliga

25 Stabiliseringspolitik Politik mot konjunktursvängningar Ju bättre fungerande marknader desto mindre behövs stabiliseringspolitiken?

26 Stabiliseringspolitikens mål Stabilitet! Samhällsekonomisk balans! - Jämn konjunkturcykel! - Penningpolitik- penningmängd Finanspolitik- Budgetunderskott och statsskuld i relation till BNP

27 Finanspolitik Expansiv finanspolitik: öka aggregerad efterfrågan Kontraktiv finanspolitik: minska aggregerad efterfrågan - Transfereringar - Offentlig konsumtion och offentliga investeringar - Lättat skattetryck

28 Efterfrågepolitik Stimulera den aggregerade efterfrågan Y = C + G + I + NX G

29 Regler eller diskretion? Regelbaserad politik förbestämd handlingsplan Diskretionär politik full handlingsfrihet Om regler- vilka? Fasta regler eller återkopplingsregler

30 Det ekonomisk-politiska kretsloppet Åtgärder som effekt av konjunkturen Konjunktur: inflation och arbetslöshet Åtgärdernas effekt Riksbank och Regering utformar Finans- och penningpolitik Direkt påverkan genom opinionsbildning Riksdagens finansoch utnämningsmakt Riksdagen Valfunktionen Svenska folketväljarna Allmänna val

31 Passiv- förutbestämd Fasta regler Reagerar inte på förändringar i makroekonomin Eg. Friedmans k-procentregel: Penningmängdstillväxt i % = k

32 Återkopplingsregler Regler som anger hur ett medel skall bero på det ekonomiska läget Medlets nivå är en funktion av målavvikelsen Eg.: Penningmängdstillväxt i % = k 0,8 (faktisk inflation i % - 2 ) 0,3(faktisk BNP-tillväxt i % - 2,5)

33 Diskretionär politik Kortsiktigt optimalt beteende inte alltid bäst på lång sikt Kortsiktigt beteende skapar förväntningar om långsiktigt utfall Prejudikat och trovärdighet Hur skapas trovärdighet? Vikt av institutioner- lagar, och domstolsväsende

34 Fast eller återkopplande regel? Parera privata efterfrågestörningar med offentliga åtgärder i motsatt riktning eliminera konjunkuturcykeln Störning > upptäckt > beslut > åtgärd > effekt INSIDE LAG OUTSIDE LAG

35 Invändningar mot återkopplande regler Ju mer osäkra effekterna är, desto försiktigare bör politiken utformas. Bör alla försök till stabiliseringspolitik undvikas? Nyklassiska skolan: i bästa fall är stabiliseringspolitik meningslös. Lucaskritiken Ricardiansk ekvivalens

36 Föreläsning II Den Kenesianska synen Offentlig sektor och finanspolitik

37 i) Den Keynesianska synen

38 Den Keynesianska revolutionen 1930 långvarig kris, ekonomin återhämtade sig inte som förväntat. Keynes och Stockholmsskolans förklaring: Pris- och lönestelhet Löner utgör köpkraft REFORMERAD KAPITALISM

39 Samhällsekonomisk jämnvikt enligt Keynes Ekonomins signalsystem är kvantitet snarare än pris Ekonomins anpassning är trögrörlig Utveckling av efterfrågan beror på NI och hur människor väljer att konsumera snarare än pris

40 Arbetslöshet och inflation enligt Keynes Samhällsekonomisk jämnvikt är inte nödvändigtvis den nivå där det råder full sysselsättning Jämnviktsnivån avgörs av invånares benägenhet att: konsumera, spara, investera

41 Ekonomiska politikens uppgift enligt Keynes Penningpolitik räcker inte som kontracyklisk politik Stabiliseringspolitik bör bedrivas Expansiv finanspolitik i lågkonjunktur Multiplikatoreffekt

42 Problem med kontracyklisk finanspolitik Motbevisades 1970 när flera länder drabbades av stagflation Brist på information och osäkra prognoser Fördröjningseffekter- laggar Motsättningen inflation vs arbetslöshet Penningpolitik har visat sig effektiv Keynes tar inte hänsyn till utrikeshandel och valutaflöden

43 Institutioner Privata: hushåll, företag, organisationer Offentliga: stat, kommun, landsting Offentlig sektor vilar på statsmakten Offentlig sektor erbjuder tjänster och omfördelar resurser visa transfereringar

44 ii) Politiska systemets- och den offentliga sektorns betydelse Komplext förhållande mellan marknadsekonomi och statsmakt Institutioner Kollektiva nyttigheter Samspel: stat, medborgare och marknadsaktörer Spelregler Positiva externa effekter Stabilitet Fördelningspolitiska effekter

45 Offentliga sektorns omfattning Stat, kommun, landsting Under olika myndigheter, bolag och förvaltningar Skatter och avgifter Tjänster och transfereringar

46 Offentlig sektor i siffror 2005 Förädlingsvärde :18 % av BNP Andel av sysselsättningen: 36 % Använda resurser: 30 % av BNP 2/3 i kommun och landsting 57 % av BNP inkomster 54 % av BNP utgifter

47 Offentliga inkomster Skatter och avgifter Skatter: - klumpsummeskatter - progressiva skatter - regressiva skatter Marginaleffekt

48 Effektiv skatt Optimalt skattesystem Hur känslig är skattebasen för förändringar i skattesystemet? Bör varuskatter differentieras omvänt proportionellt mot efterfrågans priskänslighet?

49 Finansiell styrning Utgiftstak Balanskrav Saldomål

50 Politik och konjunktur > Keynesianismens budskap: konjunkturutveckling bör styras genom aktiv stabiliseringspolitik Ekonomisk- politisk handlingskraft Skattetryck, transfereringar, ideologi, kriser, aktuella frågor Samband mellan politisk popularitet och makroekonomisk konjunktur

51 < Konjunktur och politik Val popularitetsfunktionen > makroekonomiska fluktuationers påverkan på regeringens popularitet Politik- reaktionsfunktionen > hur ansvariga styr stabiliseringspolitiken Fullständiga modeller över sambandet mellan ekonomi och politik

52 Konjunkturens inflytande på väljarna 1976, 1982, 1991, 1994 lågkonjunktur > sittande regering förlorade makten 2006 högkonjunktur regeringen förlorade makten 2010 lågkonjunktur regeringen satt kvar Ekonomiska frågor, sysselsättning, ekonomi och / eller skatter, rankas oftast högst i opinionsundersökningar

53 Popularitetsfunktionen Regeringens popularitet = α⁰ + α¹ * arbetslöshet + α² * inflation α¹ och α² är negativa Finns det ett samband?

54 Konjunkturcykeln Följer mönster, varaktighet 4-5 år Påverkas av internationell konjunktur med viss eftersläpning

55 Exogena eller Endogena politiker? Beslutsfattare inkluderade eller exkluderade från modeller för stabiliseringspolitiken? Traditionellt utanför observerar och inbegriper Forskning kring institutionella ramar inkluderade i nationalekonomin mer realistiskt Politiskt oberoende riksbank- ett försök att göra den mer exogen

56 Skattesystemet Höga utgifter- höga intäkter skattetryck Syfte: - Finansiera offentlig sektor - Omfördela inkomster - Påverka beteende

57 Skatter Olika typer av skatt : proportionella och progressiva Inkomstskatt Kapitalbeskattning Konsumtionsskatt Arbetsgivaravgifter

58 Skatter och incitament Påverkar belöningssystem i ekonomin Marginalskatten Påverkar fördelning av resurser - effektivitet

59 Konkurrens och effektivitet Är den offentliga sektorn mindre effektiv än den privata sektorn? Vilka faktorer påverkar effektivitet: Ägarförhållande? Konkurrens? Vem som utför tjänsten? Baumols sjuka

60 Budgetens roll i stabiliseringspolitiken Måste stadsbudgeten vara balanserad? Automatiska stabilisatorer, tex. arbetslöshetsförsäkring Stadsskuld fördelningsmässiga konsekvenser över generationer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

en sammanfattning? 1 (71)

en sammanfattning? 1 (71) VårEkonomi, - en sammanfattning? 1 (71) Ekonomiskmodell Detta avsnitt 1 (kap 2,3,4,5,7) kommer att behandla marknader och priser, vi skall studera enskilda konsumenter, producenter och dess interaktion

Läs mer

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2 Ekonomisk politik Förutsättningar Förväntningar, tidskonsistens Penningpolitik Finanspolitik Samordning av penning- och finanspolitik (eventuellt Förutsättningar Ch 24 Torsten Persson Historik Tidsinkonsistens

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) Början av efterkrigstiden: Arbetslösheten sjönk till en varaktigt låg nivå Reglering av kapitalmarknaden Bretton Woods-systemet (fast växelkurs) 1950-1970 Hög

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv.

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa r skatten ett globalt perspektiv Vad bestämmer egentli Global Utmaning

Läs mer

Samspel mellan finans- och penningpolitik i Norden. Rapport framtagen på uppdrag av Nordiska ministerrådet

Samspel mellan finans- och penningpolitik i Norden. Rapport framtagen på uppdrag av Nordiska ministerrådet Samspel mellan finans- och penningpolitik i Norden Rapport framtagen på uppdrag av Nordiska ministerrådet Utkast Oktober 2007 1 Förord Island föreslog i sitt ordförandeskapsprogram år 2004 att man skulle

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

Förord. Leni Björklund Ordförande för ESO

Förord. Leni Björklund Ordförande för ESO Förord Staten har överlåtit till kommunerna att svara för viktiga delar av välfärd och samhällstjänst. I dag svarar kommunerna och landstingen för inte mindre än 70 procent av den samlade offentliga konsumtionen.

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Förord 4. I. Inledning 6. II. Budgetnormerna 12. Ideologi och ekonomi 15 Överskottsmålet 18 Utgiftstaken 21 Utrymme för investeringar?

Förord 4. I. Inledning 6. II. Budgetnormerna 12. Ideologi och ekonomi 15 Överskottsmålet 18 Utgiftstaken 21 Utrymme för investeringar? Innehåll: rapport nr 36/2011: EKONOMISK POLITIK och FULL SYSSELSÄTTNING Förord 4 I. Inledning 6 II. Budgetnormerna 12 Ideologi och ekonomi 15 Överskottsmålet 18 Utgiftstaken 21 Utrymme för investeringar?

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Nationalekonomiska Institutionen Hampus Sporre Kandidatuppsats juni 2015 Handledare: Fredrik NG Andersson

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Föreläsning III i) Avvägning inflation, arbetslöshet ii) Penningpolitik i) Samband mellan inflation och arbetslöshet

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870 Föreläsning 7 Innehåll Industrialisering 20- och 30-talskriser Andra världskriget - Sveriges ekonomis lyckas smed Ekonomin blomstrar (50-

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Sveriges konvergensprogram

Sveriges konvergensprogram Sveriges konvergensprogram 2012 Sveriges konvergensprogram 2012 Inledning... 6 1 Den ekonomiska politikens ramar och mål... 8 1.1 Det finanspolitiska ramverket... 8 1.2 Målet för penningpolitiken...

Läs mer

Yttrande över långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19) 2004-06-29

Yttrande över långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19) 2004-06-29 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen 103 33 STOCKHOLM DNR 2004-560-DIR Yttrande över långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19) 2004-06-29 1. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER Riksbanken har

Läs mer

Vad gör rika med sina pengar?

Vad gör rika med sina pengar? Vad gör rika med sina pengar? om inkomster, skatter och investeringar Sandro Scocco och Lars-Fredrik Andersson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa 1 ina pengar? ch investeringar Sandro Scocco

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer