Årsredovisning Nässjö kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Nässjö kommun 2014"

Transkript

1 Diarienummer KS 20XX-XX Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon E-postadress Kommunstyrelsen Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Sammanfattning Ekonomi 2014 års resultat uppgår till -10,3 miljoner kronor. (4,8 mkr 2013) års budgeterade resultat uppgår till 8,4 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 18,7 miljoner kronor. Årets negativa resultat kan i första hand förklaras med den budgeterade, men uteblivna återbetalningen avseende s.k. AFA-pengar. I budget finns intäkter på 13 miljoner kronor avseende denna post. AFAs styrelse meddelande dock under hösten 2014 att man inte hade för avsikt att fatta något beslut angående en eventuell återbetalning under året. Beslut kan istället fattas tidigast i mars Kommunen har en sedan tidigare en upparbetad resultatutjämningsreserv som uppgår till 17,7 miljoner kronor. Denna tas i anspråk för att täcka det negativa resultatet. Förlusten enligt resultaträkningen uppgår till -10,3 miljoner kronor. Resultatavstämningen vid den så kallade balanskravsutredningen kräver dock ytterligare justeringar av resultatet. För Nässjö kommuns del innebär detta att 2014 års realisationsförluster och realisationsvinster ska avräknas. Realisationsvinsterna, vilka har uppstått i samband fastighetsförsäljningar i huvudsak, uppgick till 9,6 miljoner kronor. Med hänsyn taget till detta uppgår 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar till -19,8 miljoner kronor, vilket gör att hela reserven behöver tas i anspråk för att täcka 2014 års negativa resultat, och återstående differens får hanteras i kommande budget. Skatter, statsbidrag och fastighetsavgift uppgår till miljoner kronor, vilket är en ökning med 63,6 miljoner kronor, eller 4,3 procent. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 552,3 miljoner kronor, en ökning med 79,2 miljoner kronor eller cirka 5,4 procent mot föregående år. Nämnder och resultatenheter redovisar tillsammans ett positivt resultat på totalt 8,5 miljoner kronor, av detta avser dock 12 miljoner kronor det förvaltningsövergripande centrala anslaget som inte har utnyttjats i sin helhet under året. Exkluderat det centrala anslaget uppgår det sammanlagda utfallet för nämnder och resultatenheter ett negativt resultat på -3,5 miljoner kronor. Större negativa budgetavvikelser återfinns inom omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden, sammantaget redovisar dessa verksamheter en avvikelse på -14,1 miljoner kronor. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan

2 Verksamhetsmål Årsredovisningen innehåller även en uppföljning av måluppfyllelsen av kommunens verksamhetsmål. Medborgare: Nässjö kommun har under året haft en positiv befolkningsutveckling. Inflyttning från utlandet bidrar starkt till folkökningen, men även ett positivt födelsenetto bidrar. Handelsindexet har tyvärr gått ned för både dagligvaru- och sällanköpshandeln. En strategi för tillämpning av barnkonventionen har antagits, och arbetet med att genomföra strategin har inletts. Ekonomi: Nässjö kommun fick ett negativt ekonomiskt resultat och nådde därmed inte resultatmålet. Soliditeten nådde inte målnivån, och självfinansieringsgraden hamnade klart under målnivån. Nässjö kommuns skattekraft per invånare har haft en något högre ökningstakt än läns- och riksgenomsnittet. Den totala lokalytan för Nässjö kommuns verksamheter har ökat något jämfört med 2013 och uppfyller därmed inte målet om en successiv minskning. Medarbetare: Medarbetar- och ledarindex gick upp i 2014 års medarbetarundersökning för Nässjö kommun som helhet jämfört med Dock nåddes inte uppsatta mål. Andelen som skulle kunna tänka sig att rekommendera en vän eller bekant att arbeta hos Nässjö kommun har tyvärr minskat i 2014 års undersökning jämfört med Attityden till den egna arbetsplatsen är dock mer positiv än attityden till Nässjö kommun som helhet. Sjukfrånvaron har ökat generellt bland kommunens anställda och uppgick 2014 till 6 procent Verksamhet/utveckling: Fem nya eftergymnasiala utbildningar lokaliserade i Nässjö kommun beviljades under 2014, vilket innebär att målet överträffades med god marginal. Antal nystartade företag per invånare ökade marginellt jämfört med 2013 men nådde inte upp till uppsatt mål. Beslutsförslag Årsredovisning för Nässjö kommun för år 2014 med resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och investeringsredovisning godkänns. Kommunens upparbetade resultatutjämningsreserv tas i anspråk för att täcka det negativa resultatet. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 överlämnas till kommunens revisorer. Jan Öhlin Ekonomichef Bilagor: Förvaltningsberättelse Räkenskaper 2014: Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys Driftredovisning 2014 Investeringsredovisning 2014 Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan

3 Ekonomi i fokus Målet för kommunal verksamhet är inte att skapa vinst, utan att hushålla med de ekonomiska resurserna enligt god ekonomisk hushållning. En god ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och effektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl verksamhetsmässiga som finansiella mål. De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål som ska spegla god ekonomisk hushållning i Nässjö kommun. Definition av färg för måluppfyllelse Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått Koncernmål Indikatorer Kommentar God ekonomisk hushållning Egen skattekraft ska öka minst i takt med länssnittet under 2014 Enligt taxeringsutfallet för 2014 ökade Nässjö kommuns skattekraft med 2,8 % jämfört med Genomsnittet i länet var en ökning med 2,4 % och i riket 2,6 %. Effektivt lokalutnyttjande Resultatnivå 2014 minst 0,5 % av skatter och bidrag, 2015 minst 1,0 % och 2016 minst 2,0 % Soliditet minst 55 % vid utgången av 2014 Självfinansieringsgrad av investeringar 2014=60 %, 2015=60 %, 2016=80 % Total lokalyta för kommunens verkssamheter ska minska med 20 % fram till utgången av 2018 vilket innebär en genomsnittlig minskning med 4% per år under perioden Det ekonomiska resultatet uppgick till -10,3 mkr Vid utgången av 2014 uppgick soliditeten till 54 %. Självfinansieringsgraden har varit 39 % under Total lokalyta uppgick år 2014 till kvadratmeter vilket är en ökning jämfört med 2013 med kvadratmeter. Det innebär att lokalytan har ökat med 0,4 % Befolkningen, och därmed även verksamhetens behov, har ökat mellan 2013 och 2014 och om lokalytan relateras till antalet invånare så blir resultatet att antalet kvadratmeter per invånare har minskat med ca 0,5 %. Nationell utblick Efter en stark avslutning 2013 har den svenska ekonomin utvecklats relativt svagt Huvudorsaken är en fortsatt svag internationell utveckling vilken påverkar den svenska exporten negativt. BNP förväntas 2014 växa med knappt 2 procent. För 2015 beräknas ökningstakten uppgå till cirka 3 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats positivt och skapat ökad sysselsättning. Arbetskraftsökningen har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast på omkring 8 procent. Prognoser ger dock vid handen att den kommer att minska successivt och uppgå till 6,5 procent 2016.

4 Den låga inflationen i Europa och i stora delar av världen i övrigt bidrar till fortsatt låga räntenivåer. För europeiska centralbankens del innebär detta att en räntehöjning kommer först efter Riksbankens så kallade räntebana indikerar att den svenska styrräntan kommer att bibehållas på nollnivån under 2015 och höjas först under Prognoser indikerar att styrräntan kommer att uppgå till 2,5 procent år SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) förutspår att det samlade resultatet för landets kommuner kommer att uppgå till 5 miljarder kronor år Resultatet är en försämring med 10 miljarder jämfört med Till största delen beror försämringen på att 2013 års resultat innehöll återbetalning från AFA på cirka 8 miljarder. Resultatnivån 2013 motsvarade 3,4 procent av skatter och bidrag. Motsvarande prognostiserade nivå 2014 uppgår till 1,1 procent. Sett utifrån ett sammantaget perspektiv har resultatnivån i landets kommuner varit hög de senaste åren. Till stor del kan detta förklaras med engångsintäkter, dels i form av återbetalade AFA-pengar och dels i form av tillfälliga konjunkturstöd. Variationen mellan enskilda kommuner är dock stor, exempelvis har i snitt 25 kommuner haft negativa resultat och 160 kommuner har haft ett resultat som överstiger 2 procent av skatter och bidrag de senaste fyra åren. Arbetsmarknad och befolkning i ett lokalt perspektiv Sysselsättning och befolkningsutveckling är faktorer som har stor påverkan på den lokala ekonomin. Arbetslösheten i Nässjö kommun uppgick till 9,7 procent i december Uppgifterna avser andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen i åldern år. Nedanstående diagram visar andelen arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i december 2014 är hämtat från Regionförbundet. Diagrammet ger vid handen att arbetslösheten i Nässjö är högst i länet och högre än rikssnittet. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, december 2014 Andel i % av registerbaserad arbetskraft år. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,9% 6,2% 6,4% 6,4% 6,5% 6,6% 7,2% 7,9% 8,2% 8,9% 9,4% 9,7% 7,0% 8,1% 4,0% 3,3% 2,0% 0,0%

5 Motsvarande uppgifter avseende åldersgruppen framgår av nedanstående diagram. Nässjö kommuns arbetslöshet är även i denna åldersgrupp högre än länssnittet och rikssnittet. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, december 2014 Andel i % av registerbaserad arbetskraft år. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 7,9% 12,4% 12,8% 12,8% 11,6% 11,9% 10,8% 17,9% 16,2% 16,6% 14,6% 14,7% 14,8% 12,7% 14,8% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Att minska arbetslösheten i kommunen är en utmaning och ett prioriterat område. En minskad arbetslöshet medför många positiva effekter för kommunens ekonomi. Minskad arbetslöshet leder till en ökad skattebas och även om detta justeras i inkomstutjämningen, så medför ökningen att kommunen blir mindre beroende av utjämningssystemet. Det leder också till minskade kostnader för försörjningsstöd och får dessutom positiva effekter för den lokala handeln. Det är därför av yttersta vikt att kommunen, tillsammans med arbetsförmedling och näringsliv, samverkar och hittar samarbetsformer för att minska arbetslösheten. Arbetsmarknad och befolkningsutveckling är nära förknippade med varandra. Målet är att Nässjö kommuns befolkning ska öka. Mellan första januari 2014 och sista december 2014 ökade antalet kommuninvånare med 391 personer. Under 2013 ökade befolkningen med 134 personer. Nässjö kommuns befolkning uppgick därmed till personer den 31 december Befolkningssammansättningen påverkar starkt en kommuns kostnader. I Nässjö kommun är andelen personer i arbetsför ålder (18-64 år) lägre än i den svenska genomsnittskommunen, samtidigt som andelen personer över 80 år är högre. Kommuninvånarens genomsnittsålder är 42 år. Troligen kommer genomsnittsåldern att stiga under kommande år, då antalet personer över 65 år väntas öka, medan antalet barn däremot inte förväntas öka i samma takt. Årets resultat Det ekonomiska resultatet för 2014 är negativt och uppgår till 10,3 miljoner kronor (4,8 mkr 2013) års budgeterade resultat uppgick till 8,4 miljoner kronor, viket innebär en negativ budgetavvikelse på 18,7 miljoner kronor. Årets negativa resultat kan i första hand förklaras med den budgeterade men uteblivna återbetalningen avseende s.k. AFA-pengar. I budget finns intäkter om 13,0 miljoner kronor avseende denna post. AFAs styrelse meddelande dock under hösten 2014 att man inte hade för avsikt att fatta något beslut angående en eventuell återbetalning under året. Beslut kan istället fattas tidigast i mars 2015.

6 Det negativa resultatet och den negativa budgetavvikelsen förklaras även med större negativa budgetavvikelser inom omsorgs- och individ- och familjeomsorgsverksamheterna, sammantaget redovisar dessa verksamheter en avvikelse om 14,1 miljoner kronor. I årets resultat ingår engångsintäkter i form av realisationsvinster i samband avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 9,6 miljoner kronor (2,9 mkr 2013). Nässjö kommun har pensionskostnader för såväl gårdagens som dagens anställda. Den ena delen utgörs av pensionsrätt intjänad före Den kallas ansvarsförbindelse och redovisas som en upplysningspost utanför balansräkningen i enlighet med gällande lagstiftning. Ansvarsförbindelsen minskade 2014 med 35,9 miljoner och uppgick per till 786,1 miljoner kronor inklusive löneskatt. En fullfonderingsmodell, det vill säga att denna post redovisas i balansräkningen som en avsättning, skulle innebära att ett negativt eget kapital uppgående till 119,7 miljoner kronor. Den andra delen består av pensionsrätt som byggts upp från 1998 och framåt. Denna post belastar resultatet och utbetalas under nästkommande år till Pensionsvalet. Årets kostnad för denna post uppgick till 50 miljoner kronor inklusive löneskatt. Den tredje delen, de löpande pensionerna som har utbetalats till Nässjö kommuns före detta medarbetare, uppgick 2014 till 40,9 miljoner kronor. Sammantaget har således Nässjö kommuns resultat 2014 belastats med pensionskostnader uppgående till 90,9 miljoner kronor. Årets finansiella kostnader uppgår till 5,6 miljoner kronor (8,2 mkr 2013) och består till största delen av räntekostnader avseende långfristiga lån, 3,6 miljoner kronor (5,5 mkr 2013). De övriga finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntor på pensionsavsättningar samt räntor till de kommunala bolagen inom ramen för det finansiella koncernkontot. De finansiella intäkterna uppgår 3,6 miljoner kronor (5,7 mkr 2013) och här utgör borgensavgifter från de kommunala bolagen på 2,4 miljoner kronor (2,7 mkr 2013) den enskilt största posten. Nämndernas resultat Nämnderna redovisar tillsammans fram ett positivt resultat på totalt 8,5 miljoner kronor, av detta avser dock 12 miljoner kronor det förvaltningsövergripande centrala anslaget som inte har utnyttjats i sin helhet under året. Exkluderat det centrala anslaget uppgår det sammanlagda utfallet för nämnder och resultatenheter ett negativt resultat på 3,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt utfall på de flesta av sina verksamheter. Dock brottas medborgarkontoret fortfarande med att få givna anslag att räcka och informationsavdelningen har under året belastats med kostnader i samband med evenemang och 100-årsfirande. Sammanlagt redovisas ett resultat på 7 miljoner kronor. KS Bidrag, visar 0,7 miljoner kronor i positivt utfall. I kommunstyrelsens anslag ingår också ett budgeterat centralt anslag, där främst anslaget för kapitaltjänstkostnader inte har nyttjats fullt ut, och redovisar ett överskott på 12 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för 2014 på 2,8 miljoner kronor. Förskola 1-5 år redovisar en positiv avvikelse på totalt 1,8 miljoner kronor på grund av ökade intäkter i verksamheten genererat av ett ökat barnantal och effekter av inkomstkontroll. Fritidsverksamheten redovisar ett positivt utfall på 3,3 miljoner, medan grundskolan redovisar ett negativt utfall på -0,8 miljoner. Gymnasieskolan redovisar ett negativt resultat på - 2,5 miljoner kronor, vilket främst beror kostnader för de paviljonger som ersatt E-huset samt ökade kostnader i samband med inflyttningen av högstadiet till Brinellgymnasiet. Individ- och familjeomsorgsnämnden har under flera år haft stora problem med att få anslagen att räcka. Resultatet för 2014 är ett underskott på -4,7 miljoner kronor. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger på ungefär samma nivå som 2013 och uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 2,3 miljoner kronor. Negativt utfall återfinns däremot både inom familjeområdet, där avvikelsen främst beror på kostnader för familjehemsvården, och inom vuxenområdet, där det företrädesvis är institutionsvården som generat det negativa utfallet. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Sammanfattningsvis går idrottsanläggningarna med underskott, medan fritidsverksamhet, administration och konferens- och lokaluthyrning visar överskott. Miljö- och byggnadsnämndens resultat slutar med ett överskott på 0,5 miljoner kronor för Både nämnden och miljö- och byggkontoret visar överskott, medan kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är höga och överstiger budget.

7 Omsorgsnämnden uppvisar ett underskott på 9,4 miljoner kronor. Äldreomsorgen redovisar en negativ avvikelse, vilket främst härrör till hemtjänstverksamheten, men även särskilt boende uppvisar ett underskott. Kostnaderna för funktionshinderomsorgen har varit ett prioriterat område och uppvisar ett överskott jämfört med budget. Tekniska servicenämnden redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Budgeterade kapitaltjänstkostnader har inte utnyttjats till fullo, och visar en positiv avvikelse med 1,5 miljoner. Realisationsvinster, ökade parkeringsintäkter samt lägre energikostnader för gatubelysning. Inom förvaltningen finns två resultatenheter för intern service, vars verksamheter ska finansieras genom interna köp från övriga nämnder. Kost- och städavdelningen redovisar ett positivt utfall på 2,2 miljoner kronor. Byggnadsavdelningen redovisar ett negativt resultat för 2014 på -1,9 miljoner kronor. Övriga styrelser och nämnder redovisar tillsammans ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor. Investeringar Under 2014 investerade Nässjö kommun för 110,1 miljoner kronor (69,0 mkr 2013). Utfallet motsvarar 75 procent av tilldelad budget. Av denna summa avser kronor (12,5 mkr 2013) investeringar i exploateringsområden. Självfinansieringsgraden (årets resultat tillsammans med planenliga avskrivningar i relation till årets investeringar) uppgick endast till 39 procent (100 procent 2013). Bland de större investeringsprojekten återfinns en ny förskola i Åker, det nya centralköket i Ingsberg, ombyggnationen av Brinellgymnasiets B-hus till en 7-9-skola samt om- och tillbyggnaden av parkeringshuset Oxen. Kommunens leasingkostnad 2014 för maskinell utrustning, inventarier, hyra för fordon och andra transportmedel uppgick till 13,2 miljoner kronor (11,1 mkr 2013). Skatteintäkter Nässjö kommuns intäkter i form av skatter och statsbidrag för 2014 uppgår till 1 544,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 63,6 miljoner kronor eller 4,3 procent jämfört med Ökningen mellan åren 2012 och 2013 uppgick till 58,5 miljoner eller 4,1 procent. Skatteintäkterna ökade med 39,1 miljoner kronor till 1 150,2 vilket motsvarar 3,5 procent. Skatteavräkningen, slutavräkning för 2013 samt preliminär avräkning för 2014, avviker negativt jämfört de under året mest optimistiska prognoserna med drygt 6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen, som även den är negativ, uppgår till 1,9 miljoner kronor. Statsbidrag och utjämning ökade med 24,5 miljoner kronor eller 6,6 procent. För 2014 uppgick statsbidrag och utjämning inklusive regleringsbidrag till 393,8 miljoner kronor (369,3 mkr 2013). Fastighetsavgift ingår med 51,2 miljoner kronor (49,8 mkr 2013). God ekonomisk hushållning I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regelverket för hur kommunerna ska sköta sin ekonomi. Regelverket stipulerar att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för ekonomin. Regelverket för det så kallade balanskravet anger bland annat hur det ekonomiska resultatet ska beräknas och hur eventuella underskott ska regleras. En kommuns ekonomiska resultat ska vara positivt. Kommunallagen anger att en kommuns budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, ett ekonomiskt överskott ska med andra ord uppnås. Överskottet ska bidra till att konsolidera ekonomin och möjliggöra självfinansiering av investeringar. Landets kommuner ska anta både finansiella och verksamhetsrelaterade mål enligt god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp och utvärderas under året och det långsiktiga perspektivet ska alltid finnas med i kommunens planering. Nässjö har under några år arbetat fram ekonomiska mål samt verksamhetsmål genom målstyrningsarbetet i Pilen. I budgeten för 2014 sattes ett antal ekonomiska mål upp bland annat fastställdes målet att årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatter och bidrag. Detta mål uppnås inte 2014 efterson årets resultat är negativt.

8 Nettokostnad och resultat i förhållande till skatter och bidrag Nettokostnadens andel av skatter och bidrag beskriver om skatteintäkter och bidrag räcker för att täcka den löpande driften. Tal över 100 procent är en skarp varningssignal, och signalerar att kommunen är beroende av annan finansiering för att bekosta kärnverksamheten. År Nettokostnadens andel i procent av skatter och bidrag Resultat i procent av skatter och bidrag % 1,5 % % 1,2 % % 3,0 % % 0,3 % % Negativt Självfinansieringsgrad av investeringar Under 2014 uppgick nettoinvesteringarna till 110,1 mkr vilket utgör 7 procent av skatter och bidrag.. Självfinansieringsgraden (årets resultat samt avskrivningar i relation till årets investeringar) beskriver hur investeringar har finansierats, antingen via eget kapital eller via främmande kapital. I budget 2014 angavs som mål en självfinansieringsgrad på minst 60 procent. Självfinansieringsgraden för 2014 uppgick endast till 39 procent. År Investeringar (mkr) Självfinansieringsgrad (%) Investeringsvolym (%) ,9 100 % 4 % ,3 75 % 6 % ,9 97 % 7 % ,0 100 % 4 % ,1 39 % 7 % Finansiering och likviditet Nässjö kommuns samlade låneskuld uppgick till 217 miljoner kronor. Den budgeterade nyupplåningen, uppgående till 57 miljoner kronor, verkställdes i månadsskiftet november/december. De kommunala bolagens (inklusive stiftelsen Annebergshus) totala skuld uppgick vid årsskiftet till 801 miljoner kronor, vilket innebär att koncernskulden under 2014 passerade 1 miljard koronor. Utifrån ett nationellt jämförelseperspektiv (skuld per invånare i respektive kommun) återfinns Nässjös skuld i närheten av medelvärdet. Nässjö kommuns räntekostnader (kopplade till den långfristiga upplåningen) uppgick under 2014 till 3,6 miljoner kronor (5,5 mkr 2013). Minskningen beror på den extremt låga räntenivån under året. Den genomsnittliga räntenivån under 2014 uppgick till 2,20 procent, vilken kan jämföras med 3,40 procent De fortsatt sjunkande räntenivåerna under hösten 2014 har inneburit att Nässjö kommuns momentant avlästa snittränta per uppgick till 1,43 procent. Skuldportföljens kapitalbindningstid uppgick till 1,25 år (2,10 år ). Enligt fastställd finanspolicy bör kapitalbindningstiden inte understiga 2 år för att undvika risken att betydande delar av låneportföljen förfaller inom samma tidsperiod. Enligt finanspolicyn bör den genomsnittliga räntebindningstiden inte understiga 0,5 år och inte överstiga sju år för att begränsa ränterisken i skuldportföljen uppgick räntebindningstiden till 0,87 år (1,58 år ).

9 Nedanstående diagram redovisar medelsaldot per månad avseende likvida medel. Som framgår av diagrammet är kommunkoncernens likviditet hög, vilket ger möjligheter till koncernintern samverkan inom ramen för det finansiella koncernkontot. Nässjö kommuns behållning av likvida medel har under vissa perioder varit låg. Förbättringen under hösten 2014 beror till stor del på att årets nyupplåning (57 mkr) verkställdes vid månadsskiftet november/december Likvida medel, medelsaldo/mån (mkr) Nässjö kommun Kommunkoncern Likviditeten kan redovisas med olika nyckeltal, en nackdel är dock att de mått som används är statiska och innebär att mätning sker vid en viss given tidpunkt. Ett mått är kassalikviditeten, där omsättningstillgångar exklusive förråd, sätts i relation till kortfristiga skulder. Om måttet uppgår till 100 procent innebär det således att de kortfristiga skulderna, teoretiskt sett, kan betalas omedelbart uppgick kassalikviditeten till 67 procent (67 procent ). Ett annat mått är rörelsekapitalet, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder, som bör vara positivt om likviditeten ska anses vara god. Ett negativt rörelsekapital under en längre tid ökar risken för låneberoende. Årets rörelsekapital är negativt och uppgår till -86,0 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Soliditet Soliditeten beskriver till hur stor del kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av hur det egna kapitalet och tillgångarna förändras i förhållande till varandra. Det finns ingen uttalad norm för vilken soliditetsnivå en kommun bör ligga på. Det är istället den långsiktiga trenden som är det intressanta, en hög soliditet visar på en långsiktigt god finansiell styrka. En fallande soliditet indikerar att åtgärder bör vidtas för att stabilisera ekonomin. I ett längre perspektiv kan detta åstadkommas genom att planera för en acceptabel resultatutveckling och samtidigt balansera investeringstakten. Målet för soliditeten för 2014 var minst 55 procent, vilket på marginalen inte har uppnåtts. Avvikelsen förklaras i första hand med det negativa resultatet samt upptagande av nya lån.

10 År Soliditet (%) Soliditet inkl ansvarsförbindelsen (%) % -10 % % -13 % % -10 % % -13 % % -10 % Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgraden talar om hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet och anger kommunens finansiella styrka. Låga värden indikerar en god finansiell styrka och ökar möjligheten för upplåning om så krävs. Skuldsättningsgraden har ökat relativt kraftigt 2014 med hänsyn till det negativa resultatet och den ökade låneskulden. År Skuldsättningsgrad (%) Låneskuld (mkr) % 96, % 160, % 160, % 160, % 217,0 Balanskravsutredning Nässjö kommuns ekonomiska resultat 2014 är negativt. Förlusten enligt resultaträkningen uppgår till -10,3 miljoner kronor. Resultatavstämningen vid den så kallade balanskravsutredningen kräver dock ytterligare justeringar av resultatet. Syftet med detta är att anpassa resultatet efter begreppet god ekonomisk hushållning. Med detta menas bland annat att poster av engångskaraktär ska avräknas från det i resultaträkningen redovisade resultatet. För Nässjö kommuns del innebär detta att 2014 års realisationsförluster och realisationsvinster ska avräknas. Realisationsvinsterna, vilka har uppstått i samband fastighetsförsäljningar i huvudsak, uppgick till 9,6 miljoner kronor. Med hänsyn taget till detta uppgår 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar till -19,8 miljoner kronor enligt nedanstående sammanställning. När ett balanskravsunderskott uppstår stadgar regelverket att underskottet ska regleras senast efter tre år. Fullmäktige ska vidare anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske. Ett alternativ till detta är att disponera medel ur eventuell resultatutjämningsreserv. Nässjö kommun har antagit lokala riktlinjer för hur detta får ske och har desssutom under 2013 beslutat att avsätta 17,7 miljoner kronor av tidigare års positiva resultat till en resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna stipulerar att reserven får disponeras under lågkonjunktur, det vill säga när rikets underliggande skatteunderlag under aktuellt år ökar i lägre takt än genomsnittet under de senaste 10 åren. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landsting uppfylls detta krav Av denna anledning föreslås att behållningens i resultatutjämningsreserven kronor disponeras för täckande av 2014 års balanskravsunderskott. Resterande differens får hanteras i kommande budget. Årets resultat Nedskrivning/reaförlust 0,1 Uppskrivning/reavinst -9,6 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -19,8 Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 Medel från resultatutjämningsreserv 17,7 Årets balanskravsresultat mkr -10,3-2,1

11 Slutsatser och framåtblick Nässjö kommun har, likt övriga kommuner i landet, under 2012 och 2013 erhållit tillfälliga intäktsförstärkningar i form av så kallade AFA-pengar (återbetalning av försäkringspremier). Det sammantagna beloppet uppgår till 55,8 miljoner kronor. Denna typ av intäkt bör betraktas som en engångsintäkt och inte användas som en budgetbalanseringspost. Nässjö kommuns hantering av den förväntade återbetalningen 2014 avvek dock från denna princip eftersom en fortsatt återbetalning uppgående till 13 miljoner kronor budgeterades. Återbetalningen uteblev och är därmed den enskilt största orsaken till 2014 års negativa resultat. Verksamheternas nettokostnader har de senaste fem åren ökat med 273 miljoner kronor. Motsvarande ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag (i första hand bidrag via utjämningssystemet) uppgår endast till 221 miljoner kronor. Obalansens resultateffekter har till del hanterats via ovan nämnda AFA-pengar, pengar som Nässjö kommun framdeles sannolikt inte kan påräkna. Konsekvensen av detta är en underbalanserad ekonomi, i vilken verksamheternas nettokostnader nu måste anpassas till skatteintäkter och generella statsbidrag. Konsekvenserna av de senaste årens ekonomiska situation har satt sina tydliga spår i 2014 års bokslut. Samtliga ekonomiska nyckeltal har försämrats jämfört med föregående år, i synnerhet nyckeltalet beträffande självfinansieringsgrad, som endast uppgår till 39 procent Inte minst med hänsyn taget till det stora investeringsbehov som föreligger de närmaste åren är det av yttersta vikt att budgeterade resultat uppnås och att eventuella tillskott i form av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag används för att öka resultatnivån och självfinansieringsgraden. Vissa av våra verksamheters faktiska nettokostnader redovisar stora negativa avvikelser jämfört med den i kostnadsutjämningssystemet redovisade standardkostnaden (normalvärdet för landets kommuner inom respektive verksamhet med hänsyn taget till Nässjös strukturella förhållanden). Orsakerna till detta behöver analyseras ytterligare i syfte att hitta orsaker till avvikelsen. Cirka 18 procent av kommunernas intäkter består av statsbidrag. Bidragen delas in i generella och specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade bidragen tenderar att öka, vilket måste betraktas som oroväckande. Denna typ av bidrag är riktade till en specifik verksamhet, är ofta tidsbegränsade och kopplade till en motprestation. Hanteringen av specialdestinerade bidrag är ofta förknippad med omfattande administrativa insatser. Dessutom ger bidragen osäkra och svårhanterliga planeringsförutsättningar, inte minst inom personalområdet. Trots ett negativt ekonomiskt resultat kan vi hitta positiva ekonomiska faktorer i 2014 års bokslut. I de kommunala bolagen bedrivs samhällsnyttig verksamhet som bidrar till Nässjö kommuns attraktivitet och utveckling. Det är därför glädjande att kunna konstatera att de kommunala bolagens resultat har förbättrats jämfört med En stabil bolagsekonomi ger ökad handlingsfrihet och lägger grunden till fortsatt utveckling av Nässjö kommun. Enligt det slutliga taxeringsutfallet 2014 ökade Nässjö kommuns skattekraft per invånare, som under ett antal år har haft en relativt låg ökningstakt, med 2,8 procent. Utfallet är högre både jämfört med genomsnittet i länet (2,4 procent) och i riket (2,6 procent). En ökad skattebas justeras visserligen i inkomstutjämningen, men den bidrar till att göra Nässjö mindre beroende av utjämningssystemet. Den leder också till minskade kostnader för försörjningsstöd och får givetvis även positiva effekter för den lokala handelsutvecklingen. Nässjös befolkning ökar års budget baseras på ett invånarantal uppgående till , vilket är en ökning med 200 invånare jämfört med budget Per (datumet ligger till grund för 2015 års bidrag i utjämningssystemet) uppgick dock invånarantalet till , vilket innebär ökade intäkter från utjämningssystemet En växande kommun indikerar tydligt att det finns en framtidstro i Nässjö kommun och skapar dessutom både nya möjligheter och utmaningar! Kommunledningskontoret, februari 2015 Jan Öhlin ekonomichef

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Årsredovisning. 10Nässjö kommun

Årsredovisning. 10Nässjö kommun Årsredovisning 10Nässjö kommun SKISS, ÄRENDEHANTERING 10 Mätningskontor Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision Utskott I Kommunstyrelse 13 ledamöter Utskott II Nässjö lärcenter Miljö- och

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2009-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15

Budget- och verksamhetsplan 2009-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 - och verksamhetsplan 2009-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning, omvärldsanalys, översikt Inledning Omvärldsanalys Läget för Nybro kommun

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun

Årsredovisning. Nässjö kommun Årsredovisning Nässjö kommun 2012 Snyggbild ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT INLEDNING I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014

lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. 2 lidköpings kommun Innehåll Inledning Så styrs Lidköpings kommun 4 Organisation 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer