Årsredovisning Nässjö kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Nässjö kommun 2014"

Transkript

1 Diarienummer KS 20XX-XX Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon E-postadress Kommunstyrelsen Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Sammanfattning Ekonomi 2014 års resultat uppgår till -10,3 miljoner kronor. (4,8 mkr 2013) års budgeterade resultat uppgår till 8,4 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 18,7 miljoner kronor. Årets negativa resultat kan i första hand förklaras med den budgeterade, men uteblivna återbetalningen avseende s.k. AFA-pengar. I budget finns intäkter på 13 miljoner kronor avseende denna post. AFAs styrelse meddelande dock under hösten 2014 att man inte hade för avsikt att fatta något beslut angående en eventuell återbetalning under året. Beslut kan istället fattas tidigast i mars Kommunen har en sedan tidigare en upparbetad resultatutjämningsreserv som uppgår till 17,7 miljoner kronor. Denna tas i anspråk för att täcka det negativa resultatet. Förlusten enligt resultaträkningen uppgår till -10,3 miljoner kronor. Resultatavstämningen vid den så kallade balanskravsutredningen kräver dock ytterligare justeringar av resultatet. För Nässjö kommuns del innebär detta att 2014 års realisationsförluster och realisationsvinster ska avräknas. Realisationsvinsterna, vilka har uppstått i samband fastighetsförsäljningar i huvudsak, uppgick till 9,6 miljoner kronor. Med hänsyn taget till detta uppgår 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar till -19,8 miljoner kronor, vilket gör att hela reserven behöver tas i anspråk för att täcka 2014 års negativa resultat, och återstående differens får hanteras i kommande budget. Skatter, statsbidrag och fastighetsavgift uppgår till miljoner kronor, vilket är en ökning med 63,6 miljoner kronor, eller 4,3 procent. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 552,3 miljoner kronor, en ökning med 79,2 miljoner kronor eller cirka 5,4 procent mot föregående år. Nämnder och resultatenheter redovisar tillsammans ett positivt resultat på totalt 8,5 miljoner kronor, av detta avser dock 12 miljoner kronor det förvaltningsövergripande centrala anslaget som inte har utnyttjats i sin helhet under året. Exkluderat det centrala anslaget uppgår det sammanlagda utfallet för nämnder och resultatenheter ett negativt resultat på -3,5 miljoner kronor. Större negativa budgetavvikelser återfinns inom omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden, sammantaget redovisar dessa verksamheter en avvikelse på -14,1 miljoner kronor. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan

2 Verksamhetsmål Årsredovisningen innehåller även en uppföljning av måluppfyllelsen av kommunens verksamhetsmål. Medborgare: Nässjö kommun har under året haft en positiv befolkningsutveckling. Inflyttning från utlandet bidrar starkt till folkökningen, men även ett positivt födelsenetto bidrar. Handelsindexet har tyvärr gått ned för både dagligvaru- och sällanköpshandeln. En strategi för tillämpning av barnkonventionen har antagits, och arbetet med att genomföra strategin har inletts. Ekonomi: Nässjö kommun fick ett negativt ekonomiskt resultat och nådde därmed inte resultatmålet. Soliditeten nådde inte målnivån, och självfinansieringsgraden hamnade klart under målnivån. Nässjö kommuns skattekraft per invånare har haft en något högre ökningstakt än läns- och riksgenomsnittet. Den totala lokalytan för Nässjö kommuns verksamheter har ökat något jämfört med 2013 och uppfyller därmed inte målet om en successiv minskning. Medarbetare: Medarbetar- och ledarindex gick upp i 2014 års medarbetarundersökning för Nässjö kommun som helhet jämfört med Dock nåddes inte uppsatta mål. Andelen som skulle kunna tänka sig att rekommendera en vän eller bekant att arbeta hos Nässjö kommun har tyvärr minskat i 2014 års undersökning jämfört med Attityden till den egna arbetsplatsen är dock mer positiv än attityden till Nässjö kommun som helhet. Sjukfrånvaron har ökat generellt bland kommunens anställda och uppgick 2014 till 6 procent Verksamhet/utveckling: Fem nya eftergymnasiala utbildningar lokaliserade i Nässjö kommun beviljades under 2014, vilket innebär att målet överträffades med god marginal. Antal nystartade företag per invånare ökade marginellt jämfört med 2013 men nådde inte upp till uppsatt mål. Beslutsförslag Årsredovisning för Nässjö kommun för år 2014 med resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och investeringsredovisning godkänns. Kommunens upparbetade resultatutjämningsreserv tas i anspråk för att täcka det negativa resultatet. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 överlämnas till kommunens revisorer. Jan Öhlin Ekonomichef Bilagor: Förvaltningsberättelse Räkenskaper 2014: Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys Driftredovisning 2014 Investeringsredovisning 2014 Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan

3 Ekonomi i fokus Målet för kommunal verksamhet är inte att skapa vinst, utan att hushålla med de ekonomiska resurserna enligt god ekonomisk hushållning. En god ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och effektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl verksamhetsmässiga som finansiella mål. De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål som ska spegla god ekonomisk hushållning i Nässjö kommun. Definition av färg för måluppfyllelse Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått Koncernmål Indikatorer Kommentar God ekonomisk hushållning Egen skattekraft ska öka minst i takt med länssnittet under 2014 Enligt taxeringsutfallet för 2014 ökade Nässjö kommuns skattekraft med 2,8 % jämfört med Genomsnittet i länet var en ökning med 2,4 % och i riket 2,6 %. Effektivt lokalutnyttjande Resultatnivå 2014 minst 0,5 % av skatter och bidrag, 2015 minst 1,0 % och 2016 minst 2,0 % Soliditet minst 55 % vid utgången av 2014 Självfinansieringsgrad av investeringar 2014=60 %, 2015=60 %, 2016=80 % Total lokalyta för kommunens verkssamheter ska minska med 20 % fram till utgången av 2018 vilket innebär en genomsnittlig minskning med 4% per år under perioden Det ekonomiska resultatet uppgick till -10,3 mkr Vid utgången av 2014 uppgick soliditeten till 54 %. Självfinansieringsgraden har varit 39 % under Total lokalyta uppgick år 2014 till kvadratmeter vilket är en ökning jämfört med 2013 med kvadratmeter. Det innebär att lokalytan har ökat med 0,4 % Befolkningen, och därmed även verksamhetens behov, har ökat mellan 2013 och 2014 och om lokalytan relateras till antalet invånare så blir resultatet att antalet kvadratmeter per invånare har minskat med ca 0,5 %. Nationell utblick Efter en stark avslutning 2013 har den svenska ekonomin utvecklats relativt svagt Huvudorsaken är en fortsatt svag internationell utveckling vilken påverkar den svenska exporten negativt. BNP förväntas 2014 växa med knappt 2 procent. För 2015 beräknas ökningstakten uppgå till cirka 3 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats positivt och skapat ökad sysselsättning. Arbetskraftsökningen har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast på omkring 8 procent. Prognoser ger dock vid handen att den kommer att minska successivt och uppgå till 6,5 procent 2016.

4 Den låga inflationen i Europa och i stora delar av världen i övrigt bidrar till fortsatt låga räntenivåer. För europeiska centralbankens del innebär detta att en räntehöjning kommer först efter Riksbankens så kallade räntebana indikerar att den svenska styrräntan kommer att bibehållas på nollnivån under 2015 och höjas först under Prognoser indikerar att styrräntan kommer att uppgå till 2,5 procent år SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) förutspår att det samlade resultatet för landets kommuner kommer att uppgå till 5 miljarder kronor år Resultatet är en försämring med 10 miljarder jämfört med Till största delen beror försämringen på att 2013 års resultat innehöll återbetalning från AFA på cirka 8 miljarder. Resultatnivån 2013 motsvarade 3,4 procent av skatter och bidrag. Motsvarande prognostiserade nivå 2014 uppgår till 1,1 procent. Sett utifrån ett sammantaget perspektiv har resultatnivån i landets kommuner varit hög de senaste åren. Till stor del kan detta förklaras med engångsintäkter, dels i form av återbetalade AFA-pengar och dels i form av tillfälliga konjunkturstöd. Variationen mellan enskilda kommuner är dock stor, exempelvis har i snitt 25 kommuner haft negativa resultat och 160 kommuner har haft ett resultat som överstiger 2 procent av skatter och bidrag de senaste fyra åren. Arbetsmarknad och befolkning i ett lokalt perspektiv Sysselsättning och befolkningsutveckling är faktorer som har stor påverkan på den lokala ekonomin. Arbetslösheten i Nässjö kommun uppgick till 9,7 procent i december Uppgifterna avser andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen i åldern år. Nedanstående diagram visar andelen arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i december 2014 är hämtat från Regionförbundet. Diagrammet ger vid handen att arbetslösheten i Nässjö är högst i länet och högre än rikssnittet. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, december 2014 Andel i % av registerbaserad arbetskraft år. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,9% 6,2% 6,4% 6,4% 6,5% 6,6% 7,2% 7,9% 8,2% 8,9% 9,4% 9,7% 7,0% 8,1% 4,0% 3,3% 2,0% 0,0%

5 Motsvarande uppgifter avseende åldersgruppen framgår av nedanstående diagram. Nässjö kommuns arbetslöshet är även i denna åldersgrupp högre än länssnittet och rikssnittet. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, december 2014 Andel i % av registerbaserad arbetskraft år. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 7,9% 12,4% 12,8% 12,8% 11,6% 11,9% 10,8% 17,9% 16,2% 16,6% 14,6% 14,7% 14,8% 12,7% 14,8% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Att minska arbetslösheten i kommunen är en utmaning och ett prioriterat område. En minskad arbetslöshet medför många positiva effekter för kommunens ekonomi. Minskad arbetslöshet leder till en ökad skattebas och även om detta justeras i inkomstutjämningen, så medför ökningen att kommunen blir mindre beroende av utjämningssystemet. Det leder också till minskade kostnader för försörjningsstöd och får dessutom positiva effekter för den lokala handeln. Det är därför av yttersta vikt att kommunen, tillsammans med arbetsförmedling och näringsliv, samverkar och hittar samarbetsformer för att minska arbetslösheten. Arbetsmarknad och befolkningsutveckling är nära förknippade med varandra. Målet är att Nässjö kommuns befolkning ska öka. Mellan första januari 2014 och sista december 2014 ökade antalet kommuninvånare med 391 personer. Under 2013 ökade befolkningen med 134 personer. Nässjö kommuns befolkning uppgick därmed till personer den 31 december Befolkningssammansättningen påverkar starkt en kommuns kostnader. I Nässjö kommun är andelen personer i arbetsför ålder (18-64 år) lägre än i den svenska genomsnittskommunen, samtidigt som andelen personer över 80 år är högre. Kommuninvånarens genomsnittsålder är 42 år. Troligen kommer genomsnittsåldern att stiga under kommande år, då antalet personer över 65 år väntas öka, medan antalet barn däremot inte förväntas öka i samma takt. Årets resultat Det ekonomiska resultatet för 2014 är negativt och uppgår till 10,3 miljoner kronor (4,8 mkr 2013) års budgeterade resultat uppgick till 8,4 miljoner kronor, viket innebär en negativ budgetavvikelse på 18,7 miljoner kronor. Årets negativa resultat kan i första hand förklaras med den budgeterade men uteblivna återbetalningen avseende s.k. AFA-pengar. I budget finns intäkter om 13,0 miljoner kronor avseende denna post. AFAs styrelse meddelande dock under hösten 2014 att man inte hade för avsikt att fatta något beslut angående en eventuell återbetalning under året. Beslut kan istället fattas tidigast i mars 2015.

6 Det negativa resultatet och den negativa budgetavvikelsen förklaras även med större negativa budgetavvikelser inom omsorgs- och individ- och familjeomsorgsverksamheterna, sammantaget redovisar dessa verksamheter en avvikelse om 14,1 miljoner kronor. I årets resultat ingår engångsintäkter i form av realisationsvinster i samband avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 9,6 miljoner kronor (2,9 mkr 2013). Nässjö kommun har pensionskostnader för såväl gårdagens som dagens anställda. Den ena delen utgörs av pensionsrätt intjänad före Den kallas ansvarsförbindelse och redovisas som en upplysningspost utanför balansräkningen i enlighet med gällande lagstiftning. Ansvarsförbindelsen minskade 2014 med 35,9 miljoner och uppgick per till 786,1 miljoner kronor inklusive löneskatt. En fullfonderingsmodell, det vill säga att denna post redovisas i balansräkningen som en avsättning, skulle innebära att ett negativt eget kapital uppgående till 119,7 miljoner kronor. Den andra delen består av pensionsrätt som byggts upp från 1998 och framåt. Denna post belastar resultatet och utbetalas under nästkommande år till Pensionsvalet. Årets kostnad för denna post uppgick till 50 miljoner kronor inklusive löneskatt. Den tredje delen, de löpande pensionerna som har utbetalats till Nässjö kommuns före detta medarbetare, uppgick 2014 till 40,9 miljoner kronor. Sammantaget har således Nässjö kommuns resultat 2014 belastats med pensionskostnader uppgående till 90,9 miljoner kronor. Årets finansiella kostnader uppgår till 5,6 miljoner kronor (8,2 mkr 2013) och består till största delen av räntekostnader avseende långfristiga lån, 3,6 miljoner kronor (5,5 mkr 2013). De övriga finansiella kostnaderna består i huvudsak av räntor på pensionsavsättningar samt räntor till de kommunala bolagen inom ramen för det finansiella koncernkontot. De finansiella intäkterna uppgår 3,6 miljoner kronor (5,7 mkr 2013) och här utgör borgensavgifter från de kommunala bolagen på 2,4 miljoner kronor (2,7 mkr 2013) den enskilt största posten. Nämndernas resultat Nämnderna redovisar tillsammans fram ett positivt resultat på totalt 8,5 miljoner kronor, av detta avser dock 12 miljoner kronor det förvaltningsövergripande centrala anslaget som inte har utnyttjats i sin helhet under året. Exkluderat det centrala anslaget uppgår det sammanlagda utfallet för nämnder och resultatenheter ett negativt resultat på 3,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt utfall på de flesta av sina verksamheter. Dock brottas medborgarkontoret fortfarande med att få givna anslag att räcka och informationsavdelningen har under året belastats med kostnader i samband med evenemang och 100-årsfirande. Sammanlagt redovisas ett resultat på 7 miljoner kronor. KS Bidrag, visar 0,7 miljoner kronor i positivt utfall. I kommunstyrelsens anslag ingår också ett budgeterat centralt anslag, där främst anslaget för kapitaltjänstkostnader inte har nyttjats fullt ut, och redovisar ett överskott på 12 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för 2014 på 2,8 miljoner kronor. Förskola 1-5 år redovisar en positiv avvikelse på totalt 1,8 miljoner kronor på grund av ökade intäkter i verksamheten genererat av ett ökat barnantal och effekter av inkomstkontroll. Fritidsverksamheten redovisar ett positivt utfall på 3,3 miljoner, medan grundskolan redovisar ett negativt utfall på -0,8 miljoner. Gymnasieskolan redovisar ett negativt resultat på - 2,5 miljoner kronor, vilket främst beror kostnader för de paviljonger som ersatt E-huset samt ökade kostnader i samband med inflyttningen av högstadiet till Brinellgymnasiet. Individ- och familjeomsorgsnämnden har under flera år haft stora problem med att få anslagen att räcka. Resultatet för 2014 är ett underskott på -4,7 miljoner kronor. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger på ungefär samma nivå som 2013 och uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 2,3 miljoner kronor. Negativt utfall återfinns däremot både inom familjeområdet, där avvikelsen främst beror på kostnader för familjehemsvården, och inom vuxenområdet, där det företrädesvis är institutionsvården som generat det negativa utfallet. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Sammanfattningsvis går idrottsanläggningarna med underskott, medan fritidsverksamhet, administration och konferens- och lokaluthyrning visar överskott. Miljö- och byggnadsnämndens resultat slutar med ett överskott på 0,5 miljoner kronor för Både nämnden och miljö- och byggkontoret visar överskott, medan kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är höga och överstiger budget.

7 Omsorgsnämnden uppvisar ett underskott på 9,4 miljoner kronor. Äldreomsorgen redovisar en negativ avvikelse, vilket främst härrör till hemtjänstverksamheten, men även särskilt boende uppvisar ett underskott. Kostnaderna för funktionshinderomsorgen har varit ett prioriterat område och uppvisar ett överskott jämfört med budget. Tekniska servicenämnden redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Budgeterade kapitaltjänstkostnader har inte utnyttjats till fullo, och visar en positiv avvikelse med 1,5 miljoner. Realisationsvinster, ökade parkeringsintäkter samt lägre energikostnader för gatubelysning. Inom förvaltningen finns två resultatenheter för intern service, vars verksamheter ska finansieras genom interna köp från övriga nämnder. Kost- och städavdelningen redovisar ett positivt utfall på 2,2 miljoner kronor. Byggnadsavdelningen redovisar ett negativt resultat för 2014 på -1,9 miljoner kronor. Övriga styrelser och nämnder redovisar tillsammans ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor. Investeringar Under 2014 investerade Nässjö kommun för 110,1 miljoner kronor (69,0 mkr 2013). Utfallet motsvarar 75 procent av tilldelad budget. Av denna summa avser kronor (12,5 mkr 2013) investeringar i exploateringsområden. Självfinansieringsgraden (årets resultat tillsammans med planenliga avskrivningar i relation till årets investeringar) uppgick endast till 39 procent (100 procent 2013). Bland de större investeringsprojekten återfinns en ny förskola i Åker, det nya centralköket i Ingsberg, ombyggnationen av Brinellgymnasiets B-hus till en 7-9-skola samt om- och tillbyggnaden av parkeringshuset Oxen. Kommunens leasingkostnad 2014 för maskinell utrustning, inventarier, hyra för fordon och andra transportmedel uppgick till 13,2 miljoner kronor (11,1 mkr 2013). Skatteintäkter Nässjö kommuns intäkter i form av skatter och statsbidrag för 2014 uppgår till 1 544,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 63,6 miljoner kronor eller 4,3 procent jämfört med Ökningen mellan åren 2012 och 2013 uppgick till 58,5 miljoner eller 4,1 procent. Skatteintäkterna ökade med 39,1 miljoner kronor till 1 150,2 vilket motsvarar 3,5 procent. Skatteavräkningen, slutavräkning för 2013 samt preliminär avräkning för 2014, avviker negativt jämfört de under året mest optimistiska prognoserna med drygt 6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen, som även den är negativ, uppgår till 1,9 miljoner kronor. Statsbidrag och utjämning ökade med 24,5 miljoner kronor eller 6,6 procent. För 2014 uppgick statsbidrag och utjämning inklusive regleringsbidrag till 393,8 miljoner kronor (369,3 mkr 2013). Fastighetsavgift ingår med 51,2 miljoner kronor (49,8 mkr 2013). God ekonomisk hushållning I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regelverket för hur kommunerna ska sköta sin ekonomi. Regelverket stipulerar att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för ekonomin. Regelverket för det så kallade balanskravet anger bland annat hur det ekonomiska resultatet ska beräknas och hur eventuella underskott ska regleras. En kommuns ekonomiska resultat ska vara positivt. Kommunallagen anger att en kommuns budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, ett ekonomiskt överskott ska med andra ord uppnås. Överskottet ska bidra till att konsolidera ekonomin och möjliggöra självfinansiering av investeringar. Landets kommuner ska anta både finansiella och verksamhetsrelaterade mål enligt god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp och utvärderas under året och det långsiktiga perspektivet ska alltid finnas med i kommunens planering. Nässjö har under några år arbetat fram ekonomiska mål samt verksamhetsmål genom målstyrningsarbetet i Pilen. I budgeten för 2014 sattes ett antal ekonomiska mål upp bland annat fastställdes målet att årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatter och bidrag. Detta mål uppnås inte 2014 efterson årets resultat är negativt.

8 Nettokostnad och resultat i förhållande till skatter och bidrag Nettokostnadens andel av skatter och bidrag beskriver om skatteintäkter och bidrag räcker för att täcka den löpande driften. Tal över 100 procent är en skarp varningssignal, och signalerar att kommunen är beroende av annan finansiering för att bekosta kärnverksamheten. År Nettokostnadens andel i procent av skatter och bidrag Resultat i procent av skatter och bidrag % 1,5 % % 1,2 % % 3,0 % % 0,3 % % Negativt Självfinansieringsgrad av investeringar Under 2014 uppgick nettoinvesteringarna till 110,1 mkr vilket utgör 7 procent av skatter och bidrag.. Självfinansieringsgraden (årets resultat samt avskrivningar i relation till årets investeringar) beskriver hur investeringar har finansierats, antingen via eget kapital eller via främmande kapital. I budget 2014 angavs som mål en självfinansieringsgrad på minst 60 procent. Självfinansieringsgraden för 2014 uppgick endast till 39 procent. År Investeringar (mkr) Självfinansieringsgrad (%) Investeringsvolym (%) ,9 100 % 4 % ,3 75 % 6 % ,9 97 % 7 % ,0 100 % 4 % ,1 39 % 7 % Finansiering och likviditet Nässjö kommuns samlade låneskuld uppgick till 217 miljoner kronor. Den budgeterade nyupplåningen, uppgående till 57 miljoner kronor, verkställdes i månadsskiftet november/december. De kommunala bolagens (inklusive stiftelsen Annebergshus) totala skuld uppgick vid årsskiftet till 801 miljoner kronor, vilket innebär att koncernskulden under 2014 passerade 1 miljard koronor. Utifrån ett nationellt jämförelseperspektiv (skuld per invånare i respektive kommun) återfinns Nässjös skuld i närheten av medelvärdet. Nässjö kommuns räntekostnader (kopplade till den långfristiga upplåningen) uppgick under 2014 till 3,6 miljoner kronor (5,5 mkr 2013). Minskningen beror på den extremt låga räntenivån under året. Den genomsnittliga räntenivån under 2014 uppgick till 2,20 procent, vilken kan jämföras med 3,40 procent De fortsatt sjunkande räntenivåerna under hösten 2014 har inneburit att Nässjö kommuns momentant avlästa snittränta per uppgick till 1,43 procent. Skuldportföljens kapitalbindningstid uppgick till 1,25 år (2,10 år ). Enligt fastställd finanspolicy bör kapitalbindningstiden inte understiga 2 år för att undvika risken att betydande delar av låneportföljen förfaller inom samma tidsperiod. Enligt finanspolicyn bör den genomsnittliga räntebindningstiden inte understiga 0,5 år och inte överstiga sju år för att begränsa ränterisken i skuldportföljen uppgick räntebindningstiden till 0,87 år (1,58 år ).

9 Nedanstående diagram redovisar medelsaldot per månad avseende likvida medel. Som framgår av diagrammet är kommunkoncernens likviditet hög, vilket ger möjligheter till koncernintern samverkan inom ramen för det finansiella koncernkontot. Nässjö kommuns behållning av likvida medel har under vissa perioder varit låg. Förbättringen under hösten 2014 beror till stor del på att årets nyupplåning (57 mkr) verkställdes vid månadsskiftet november/december Likvida medel, medelsaldo/mån (mkr) Nässjö kommun Kommunkoncern Likviditeten kan redovisas med olika nyckeltal, en nackdel är dock att de mått som används är statiska och innebär att mätning sker vid en viss given tidpunkt. Ett mått är kassalikviditeten, där omsättningstillgångar exklusive förråd, sätts i relation till kortfristiga skulder. Om måttet uppgår till 100 procent innebär det således att de kortfristiga skulderna, teoretiskt sett, kan betalas omedelbart uppgick kassalikviditeten till 67 procent (67 procent ). Ett annat mått är rörelsekapitalet, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder, som bör vara positivt om likviditeten ska anses vara god. Ett negativt rörelsekapital under en längre tid ökar risken för låneberoende. Årets rörelsekapital är negativt och uppgår till -86,0 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Soliditet Soliditeten beskriver till hur stor del kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av hur det egna kapitalet och tillgångarna förändras i förhållande till varandra. Det finns ingen uttalad norm för vilken soliditetsnivå en kommun bör ligga på. Det är istället den långsiktiga trenden som är det intressanta, en hög soliditet visar på en långsiktigt god finansiell styrka. En fallande soliditet indikerar att åtgärder bör vidtas för att stabilisera ekonomin. I ett längre perspektiv kan detta åstadkommas genom att planera för en acceptabel resultatutveckling och samtidigt balansera investeringstakten. Målet för soliditeten för 2014 var minst 55 procent, vilket på marginalen inte har uppnåtts. Avvikelsen förklaras i första hand med det negativa resultatet samt upptagande av nya lån.

10 År Soliditet (%) Soliditet inkl ansvarsförbindelsen (%) % -10 % % -13 % % -10 % % -13 % % -10 % Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgraden talar om hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet och anger kommunens finansiella styrka. Låga värden indikerar en god finansiell styrka och ökar möjligheten för upplåning om så krävs. Skuldsättningsgraden har ökat relativt kraftigt 2014 med hänsyn till det negativa resultatet och den ökade låneskulden. År Skuldsättningsgrad (%) Låneskuld (mkr) % 96, % 160, % 160, % 160, % 217,0 Balanskravsutredning Nässjö kommuns ekonomiska resultat 2014 är negativt. Förlusten enligt resultaträkningen uppgår till -10,3 miljoner kronor. Resultatavstämningen vid den så kallade balanskravsutredningen kräver dock ytterligare justeringar av resultatet. Syftet med detta är att anpassa resultatet efter begreppet god ekonomisk hushållning. Med detta menas bland annat att poster av engångskaraktär ska avräknas från det i resultaträkningen redovisade resultatet. För Nässjö kommuns del innebär detta att 2014 års realisationsförluster och realisationsvinster ska avräknas. Realisationsvinsterna, vilka har uppstått i samband fastighetsförsäljningar i huvudsak, uppgick till 9,6 miljoner kronor. Med hänsyn taget till detta uppgår 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar till -19,8 miljoner kronor enligt nedanstående sammanställning. När ett balanskravsunderskott uppstår stadgar regelverket att underskottet ska regleras senast efter tre år. Fullmäktige ska vidare anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske. Ett alternativ till detta är att disponera medel ur eventuell resultatutjämningsreserv. Nässjö kommun har antagit lokala riktlinjer för hur detta får ske och har desssutom under 2013 beslutat att avsätta 17,7 miljoner kronor av tidigare års positiva resultat till en resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna stipulerar att reserven får disponeras under lågkonjunktur, det vill säga när rikets underliggande skatteunderlag under aktuellt år ökar i lägre takt än genomsnittet under de senaste 10 åren. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landsting uppfylls detta krav Av denna anledning föreslås att behållningens i resultatutjämningsreserven kronor disponeras för täckande av 2014 års balanskravsunderskott. Resterande differens får hanteras i kommande budget. Årets resultat Nedskrivning/reaförlust 0,1 Uppskrivning/reavinst -9,6 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -19,8 Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 Medel från resultatutjämningsreserv 17,7 Årets balanskravsresultat mkr -10,3-2,1

11 Slutsatser och framåtblick Nässjö kommun har, likt övriga kommuner i landet, under 2012 och 2013 erhållit tillfälliga intäktsförstärkningar i form av så kallade AFA-pengar (återbetalning av försäkringspremier). Det sammantagna beloppet uppgår till 55,8 miljoner kronor. Denna typ av intäkt bör betraktas som en engångsintäkt och inte användas som en budgetbalanseringspost. Nässjö kommuns hantering av den förväntade återbetalningen 2014 avvek dock från denna princip eftersom en fortsatt återbetalning uppgående till 13 miljoner kronor budgeterades. Återbetalningen uteblev och är därmed den enskilt största orsaken till 2014 års negativa resultat. Verksamheternas nettokostnader har de senaste fem åren ökat med 273 miljoner kronor. Motsvarande ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag (i första hand bidrag via utjämningssystemet) uppgår endast till 221 miljoner kronor. Obalansens resultateffekter har till del hanterats via ovan nämnda AFA-pengar, pengar som Nässjö kommun framdeles sannolikt inte kan påräkna. Konsekvensen av detta är en underbalanserad ekonomi, i vilken verksamheternas nettokostnader nu måste anpassas till skatteintäkter och generella statsbidrag. Konsekvenserna av de senaste årens ekonomiska situation har satt sina tydliga spår i 2014 års bokslut. Samtliga ekonomiska nyckeltal har försämrats jämfört med föregående år, i synnerhet nyckeltalet beträffande självfinansieringsgrad, som endast uppgår till 39 procent Inte minst med hänsyn taget till det stora investeringsbehov som föreligger de närmaste åren är det av yttersta vikt att budgeterade resultat uppnås och att eventuella tillskott i form av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag används för att öka resultatnivån och självfinansieringsgraden. Vissa av våra verksamheters faktiska nettokostnader redovisar stora negativa avvikelser jämfört med den i kostnadsutjämningssystemet redovisade standardkostnaden (normalvärdet för landets kommuner inom respektive verksamhet med hänsyn taget till Nässjös strukturella förhållanden). Orsakerna till detta behöver analyseras ytterligare i syfte att hitta orsaker till avvikelsen. Cirka 18 procent av kommunernas intäkter består av statsbidrag. Bidragen delas in i generella och specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade bidragen tenderar att öka, vilket måste betraktas som oroväckande. Denna typ av bidrag är riktade till en specifik verksamhet, är ofta tidsbegränsade och kopplade till en motprestation. Hanteringen av specialdestinerade bidrag är ofta förknippad med omfattande administrativa insatser. Dessutom ger bidragen osäkra och svårhanterliga planeringsförutsättningar, inte minst inom personalområdet. Trots ett negativt ekonomiskt resultat kan vi hitta positiva ekonomiska faktorer i 2014 års bokslut. I de kommunala bolagen bedrivs samhällsnyttig verksamhet som bidrar till Nässjö kommuns attraktivitet och utveckling. Det är därför glädjande att kunna konstatera att de kommunala bolagens resultat har förbättrats jämfört med En stabil bolagsekonomi ger ökad handlingsfrihet och lägger grunden till fortsatt utveckling av Nässjö kommun. Enligt det slutliga taxeringsutfallet 2014 ökade Nässjö kommuns skattekraft per invånare, som under ett antal år har haft en relativt låg ökningstakt, med 2,8 procent. Utfallet är högre både jämfört med genomsnittet i länet (2,4 procent) och i riket (2,6 procent). En ökad skattebas justeras visserligen i inkomstutjämningen, men den bidrar till att göra Nässjö mindre beroende av utjämningssystemet. Den leder också till minskade kostnader för försörjningsstöd och får givetvis även positiva effekter för den lokala handelsutvecklingen. Nässjös befolkning ökar års budget baseras på ett invånarantal uppgående till , vilket är en ökning med 200 invånare jämfört med budget Per (datumet ligger till grund för 2015 års bidrag i utjämningssystemet) uppgick dock invånarantalet till , vilket innebär ökade intäkter från utjämningssystemet En växande kommun indikerar tydligt att det finns en framtidstro i Nässjö kommun och skapar dessutom både nya möjligheter och utmaningar! Kommunledningskontoret, februari 2015 Jan Öhlin ekonomichef

12 Resultaträkning Belopp i miljoner kronor Kommunen Sammanställd redovisning Verksamhetens intäkter 329,4 329,2 627,5 646,4 (varav jämförelsestörande intäkt (PO/återbetalning AFA) (0,0) (27,2) (0,0) (27,2) Verksamhetens kostnader , , , ,4 (varav upplupen kostnad Pensionsvalet) (-50,0) (-43,8) (-50,0) (-43,8) (varav löpande pensioner) (-40,9) (-41,7) (-40,9) (-41,7) Avskrivningar -52,9-60,5-123,4-129,5 Verksamhetens nettokostnader , , , ,5 Skatteintäkter 1 150, , , ,1 Generella statsbidrag och utjämning 393,8 369,3 393,8 369,3 Finansiella intäkter 3,6 5,7 1,0 1,2 Finansiella kostnader -5,6-8,2-27,0-28,9 Resultat före extraordinära poster -10,3 4,8 28,6 14,2 Extraordinära intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Minoritetsandel av årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt 0,0 0,0-7,3-2,2 Årets resultat -10,3 4,8 21,3 12,0

13 Balansräkning Belopp i miljoner kronor Kommunen Sammanställd redovisning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 14,1 2,1 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och markanläggningar 920,3 868, , ,0 Inventarier och maskiner 40,5 36,3 667,8 674,8 Pågående ny-/till-/ombyggnad 14,1 12,0 18,4 21,0 Finansiella anläggningstillgångar 31,1 26,7 21,6 18,8 Summa anläggningstillgångar 1 006,0 943, , ,7 Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastigheter 15,1 14,4 23,7 22,8 Fordringar 126,7 125,0 193,9 180,1 Kassa och bank 80,9 58,2 202,2 124,5 Summa omsättningstillgångar 222,7 197,6 419,8 327,4 Summa tillgångar 1 228, , , ,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 666,4 679,1 920,9 902,0 varav årets resultat -10,3 (4,8) (21,3) (12,0) varav resultatutjämningsreserv (0,0) (17,7) (0,0) (17,7) Avsättningar Avsättningar för pensioner 34,9 27,3 34,9 27,3 Övriga avsättningar 0,1 0,4 109,3 102,7 Summa avsättningar 35,0 27,7 144,2 130,0 Skulder Långfristiga skulder 217,0 160, ,9 909,9 Minoritetsandel 0,0 0,0 0,3 0,3 Kortfristiga skulder 310,3 274,7 418,4 438,9 Summa skulder 527,3 434, , ,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 228, , , ,1 Panter och ansvarsförbindelser Ställda panter 0 0,0 0,5 0,5 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse som ej upptagits i BR (inkl löneskatt) 786,1 822,0 786,1 822,0 Övriga ansvarsförbindelser 859,5 859,5 92,0 84,2

14 Kassaflödesanalys Belopp i miljoner kronor Kommunen Sammanställd redovisning Den löpande verksamheten Årets resultat -10,3 4,8 28,6 14,1 Justeringsposter Justering för av- och nedskrivningar 52,9 60,5 123,4 129,4 Justering för realisationsvinst/förlust -9,6-2,3-10,5-2,3 Justering för förändring av avsättningar 7,3-1,1-0,4-0,4 Justering för uppehålls-/ferielöneskuld 0,0-1,1 0,0-1,1 Justering för pensionsavsättning förtroendevalda -5,4 0-5,4 Justering för uppskrivning av anläggningstillg. 3,0 5,8 3,0 5,8 Justering för omklassificering av värdepapper 0,0-0,2 0,0-0,2 Betald skatt 0,0 0,0-7,3-2,2 Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av lager -0,7-13,2-0,9-10,9 Ökning(-)minskning(+) av korta fordringar -1,7-26,5-14,1-15,4 Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 35,6 45,1-20,1 37,3 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 71,1 71,8 96,3 154,1 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0-1,8 Investering i materiella anläggningstillgångar -114,7-61,9-178,7-155,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13,7 5,0 14,7 11,6 Investering i finansiella anläggningstillgångar -4,4-4,5-2,8-4,5 Inlösen av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,0 0,2 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -105,4-61,2-166,8-149,6 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristig skuld 57,0 0,0 134,0-28,0 Minoritetsandel, förändring 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring avsättningar 0,0 0,0 14,2 1,9 Förändring långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0-0,7 Förändring EK pga ändrad skattesats 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 57,0 0,0 148,2-26,8 Årets kassaflöde 22,7 10,6 77,7-22,3 Likvida medel vid årets början 58,2 47,6 124,5 146,8 Likvida medel vid årets slut 80,9 58,2 202,2 124,5

15 Driftsredovisning 2014 Nämnder inkl redovisningsenheter Budget Netto- Avvikelse/ Belopp i tkr kostnad resultat Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Kommunens revisorer Överförmyndarnämnd Valnämnd Centralt anslag Nämnder inkl redovisningsenheter Resultatenheter Nettokostnad för nämnder och resultatenheter Nettokostnad inkl interna räntor, avskrivningar och löpande pensioner

16 Investeringsredovisning 2014 Inv- Förbrukat Diff Rad nr budget 2014 år 2014 mot budget Byggnadsavdelningen 1 Ombyggnad av kök, mindre arb p.g.a. lag 500,0 141,3 358,7 2 Trygghetslarm 1 235,0 420,7 814,3 3 Tillgänglighet 250,0 30,3 219,7 4 Väpnaren, ny förskola (Tuvan) ,2 130, ,9 5 Skolor, brand/inbrottslarm 500,0 195,7 304,3 6 Stadshuset omläggn dagvtn, beläggn gård mm 69,1 0,0 69,1 7 PCB-sanering efter inventering 82,3 59,2 23,1 8 Invändiga dörrar i hissar 306,1 249,4 56,7 9 Åtgärder efter energianalys 1 442, ,4 11,3 10 IFO, utredning kontorslokaler 7 375, , ,3 11 Björkholmen, ny förskola Åker , , ,3 12 Ishallen, ventilation och isolering 50,5 53,6-3,1 13 Parkgården, ombyggnad 1 561,4 710,4 851,0 14 Stadshuset, reparation av tak 900,0 0,0 900,0 15 Ospecificerat, mindre ombyggnationer Soc. 241,2 128,6 112,6 16 Reservkraft mm 150,0 86,6 63,4 17 Parkgården, nytt tätskikt (KF ) 332,1 0,0 332,1 18 Räddningstjänsten, verksamhetsförändring 567,1 123,5 443,6 19 Ospec TSN, larm m.m ,0 784,3 215,7 20 Nytt centralkök Tuvan , ,0-247,9 21 Ny taxihiss Parkgården 720,0 548,2 171,8 22 Annebergs skola, tillbyggnad skola och förskola 4 375,0 290, ,3 23 Runnerydsskolan hus 1, Hiss + toaletter 3 397, ,8 193,7 24 Runnerydsskolan hus 3, ramp samt hiss (gymnastiksal) 0,0 582,5-582,5 25 Handskerydsskolan, nytt låssystem sporthall 165,0 170,0-5,0 26 Omklädningsrum Åkerskolan 1 802, ,9 2,0 27 Åkerskolan, ombyggn från centralkök till mottagningskök 500,0 0,0 500,0 28 Åkerskolan, expedition/bibliotek 0,0 0,0 29 Kägelmaskin bowlinghallen 103,0 89,0 14,0 30 Parkhyddan 1 238, ,5 153,0 31 Hultetskolan, reinvestdelar 0,0 0,0 32 Hultetskola till förskola 5 900, , ,8 33 Runnerydsskolan renovering och nybyggnation 3 121, ,8 842,6 34 Runnerydsskolan brandtekniska installationer 0,0 0,0 35 Ombyggnation hus 2 Brinell 7-9 skola 8 321, ,2-907,1 36 Konvertering av oljeuppvärmning 1 000, ,9-62,9 37 Norråsaskolan, ventilation 250,0 250,0 0,0 38 Norråsaskolan, ombyggnation 2 150, ,5 332,5 39 Omklädningsrum Fredrikdals idrottsplats 1 600, ,9 23,1 40 Digitala lås på anläggningarna 200,0 0,0 200,0 41 Ombyggnation av förskola Folkskolan till gruppbostad 500,0 146,1 353,9 42 Ombyggnation av förskola till gruppbostad 0,0 129,7-129,7 43 Fastighetsförsäljning 0,0 0,0 44 Kostnader i samband med fastighetsköp 31,2-31, Summa byggnadsavdelningen , , , Samhällsbyggnadsavdelning 49 Gång-cykelv. O trafiksäk 435,9 569,7-133,8 50 GC- och TS-åtgärder efter skolutredning 2 500, ,5 94,5 51 Centrum, upprustning (inkl småorter) 0,0 0,0 52 Centrumgruppen, ospec 668,4 785,7-117,3 53 Gatubelysning, inkl utredning energisystem 1 000, ,3-178,3 54 Tillgänglighetsåtgärder enligt program/g/ 500,0 670,0-170,0 55 Ospec Gata/Park 1 843, ,6 206,9 56 Ledet, etapp 2 (anl. Tillg. Ledet med) 300,0 10,0 290,0 57 Stadsparksstråket 1 394, , ,9 58 Mark, köp 0,0 215,0-215,0 59 Mark, försäljning industrimark , , ,6 60 Mark, försäljning bostadsmark , , ,6 61 Iordningställande av bostadsmark 513,4 353,7 159,7 62 Industrimarksutbyggnad 500,0 32,0 468,1 63 Infrastruktur industrimark 500,0 161,4 338,6 64 Folket Park Nässjö, exploatering 200,0 10,0 190,0

17 Investeringsredovisning 2014 Inv- Förbrukat Diff 65 G-torp sluts. Fd. implan. (netto) 5 500, ,1 316,9 66 Mastbacken, exploatering 134,4 0,0 134,4 67 Exploatering av Snickaren (Fabriksgatan) 0,0 0,0 68 Om- och tillbyggnad av parkering kv Oxen 7 781, , ,7 69 Ny detaljplan Björksoppen 1, 1 100,0 326,6 773,4 70 Förstudie Södra Vägen 500,0 107,3 392,7 71 Förstudie Industrigata Gamlarp 300,0 0,0 300,0 72 Specialfordon och maskiner 0,0 0,0 73 Luftanordning Ingsbergssjön 150,0 95,2 54,8 74 Åtgärder koloniområde 0,0 0,0 75 Hundrastgård 50,0 0,0 50,0 76 Trafiksäkerhetsåtgärder gata 17,0-17,0 77 Ombyggnad Rådhusgatan 106,3-106,3 78 Gambrinus iordningställande 4 549, ,9 79 Försäljning skogsfastigheter 187,3-187,3 80 Uppföljning Grimstorp slutsanering 0,0 0,0 81 Mark ind. Gamlarp anl.tillg 99,5-99, Summa samhällsbyggnadsavdelningen (exl. Omstillg.) , , , Övrigt tekniska kontoret 86 Maskiner och specialfordon 150,0 100,0 50,0 87 Kostavdelningen, inventarier 1 373,6 818,5 555,1 88 Summa övrigt tekniska kontoret 1 523,6 918,6 605, Summa Tekniska servicenämnden , , , BU-nämnden 93 Brinellskolan, inventarier 1 000, ,7-84,7 94 Utrustning förskola/grundskola 1 000,0 521,0 479,0 95 BU-lokaler ospec 1 000,0 902,0 98,0 96 Åkersskolan, matsal, bibliotek, expeditioner mm 460,0 0,0 460,0 97 Lekplatsutrustning 500,0 643,8-143,8 98 Säkerhet förskolor- tex staket 250,0 308,9-58,9 99 Utredning/projektering 410,1 94,0 316,1 100 Skolor, brand/inbrottslarm 264,9 43,8 221,1 101 Hultetskolan inventarier 300,0 2,2 297,8 102 Norråsaskolan, inventarier 215,0 88,9 126,1 103 Brinellskolan 7-9, inventarier 1 135, ,4-847,4 104 Brinellskolan, ombyggnation hus 5 370,0 0,0 370,0 105 Åker, ny förskola, inventarier 3 382, , ,9 106 Utrustning signalteknik 3 100,0 614, ,4 107 Brinell ombyggnad hus A 0,0 2166, ,6 108 Summa BU-nämnden , , , Kultur och fritidsnämnden 112 Konstinköp 100,0 131,0-31,0 113 Näridrottsplatser 417,5 297,7 119,8 114 Bibliotek/kultur konstnärlig utsmyckning Pigalle 246,8 0,0 246,8 115 Simhall 500,0 411,5 88,5 116 Stadsparken-Pigalle utredning 148,0 70,7 77,3 117 Utredning ny scen stadsparken 100,0 0,0 100,0 118 Robotgräsklippare 200,0 0,0 200,0 119 Ospec KFN 394,1 391,6 2,5 120 Dränering och fylla igen diket vid konstgräsplanen 25,0 0,0 25,0 121 Utrustning utställningsverksamheten 100,0 22,0 78, Summa kultur och fritidsnämnd 2 231, ,5 906, Kommunstyrelsen 127 Utveckling av tätorter (Forserum 2010) 191,3 30,2 161,1 128 Utveckling av tätorter (Bodafors 2011) 315,8 49,5 266,3

18 Investeringsredovisning 2014 Inv- Förbrukat Diff 129 Utveckling av tätorter ( Malmbäck 2013) 1 000,0 255,7 744,3 130 Utveckling av tätorter 1 000,0 0, ,0 131 Stadskärneutveckling 4 368,5 411, ,0 132 Stadsparken 0,0-40,0-40,0 133 Stadshuset, mindre renoveringar/ombyggnationer 100,0 0,0 100,0 134 IT-baserat stödsystem 42,2 82,9-40,7 135 Åtgärder stadstrafik 300,0 70,7 229,3 136 Summa kommunstyrelsen 7 317,9 860, , Summa (netto) , , ,0 Exploateringsredovisning Ledet -755,9 Folkets Park Forserum 16,0 Folkets Park Nässjö -159,9 Mastbacken Nässjö 0,0 Gamlarp industrimark 950,2 Södergården industrimark 0,0 Totalt omsättningstillgångar 50,5 TOTALT , ,0

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer