Anteckningar från GDF- konferens oktober 2005 i Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro"

Transkript

1 Anteckningar från GDF- konferens oktober 2005 i Örebro Detta är minnesanteckningar inte ett protokoll eller referat, därför är inte alla inlägg och kommentarer upptagna i dokumentet. Fredag 28 oktober Inledning Christer Örning, ordförande i SGF hälsade deltagarna välkomna till konferensen som ger möjlighet till dialog i de ämnen som distrikten har anmält och som dessutom ser möjlighet till nätverksbyggande och trevlig samvaro. Anders Eriksson och Björn Sterner, ordförande respektive sekreterare i Örebro Läns GDF hälsade välkommen till Örebro och Örebro Slott och rapporterade om distriktets verksamhet under året. Gunnar Håkansson, Servicechef på SGF och dagens konferencier gick igenom spelreglerna för dagen - korta presentationer, frågestunder och grupparbeten. Han berättade också att alla presentationer och dokumentation från grupparbeten finns att hämta på sgf.golf.se under Möten - GDF-konferens Hur ser framtiden ut vad händer inom svensk golf? Anders Hammarström, Anläggningsutveckling på SGF, pratade om att golfen är under förändring och berättade om vilka faktorer som påverkar utvecklingen idag och i framtiden. Anders redogjorde för årets medlemsstatistik och den brutna positiva trenden vad gäller tillväxt av medlemmar totalt sett. Minskningen på juniorsidan oroar, men enligt RF är golfen inte ensamma om det i nuläget. Han presenterade också resultatet av den enkät som gjorts bland golfklubbarna med frågor om ökade alternativt minskade greenfeeintäkter, företagsgolfintäkter respektive sponsorintäkter m m. 199 klubbar svarade på enkäten. Resultatet ( genomsnitt av de som svarade) visare en marginell nedgång vad gäller greenfeeintäkter -0,3% och ökningar vad gäller företagsgolf + 3,2% samt sponsring + 3,8%. Mer siffror finns i dokumentationen på sgf.golf.se. Mats Enquist, GS, berättade om det finansiella läget på förbundet, där 1/3 av intäkterna är medlemsintäkter och 2/3 kommer från evenemang, annonsintäkter och sponsorsamarbeten. Tuffare tider tvingar även oss i Golfens Hus till rätt omfattande besparingar och omprioriteringar i verksamheten. Den ökning rörande personal i Golfens Hus som en del noterat härrör sig nästan uteslutande från SGF s affärsverksamhet, som klubbarna inte behöver finansiera. Därefter knöt Mats an till Anders presentation och betonade vikten av att ta hand om våra befintliga medlemmar på klubbarna samt att satsa mer på ungdomarna, för det är ju golfarna som är golfens framtid. Han avslutade med en värdegrund R&A ofta använder; rörande vad man skall göra For the good of the game och rörande hur man skall göra det In the spirit of the game. Om vi alla arbetade med dessa deviser som ledstjärnor är golfens framtid troligen tryggad. Därefter var det dags att i grupper diskutera frågeställningarna: Hur ska vi tillsammans få fler ungdomar att vilja bli golfspelare? Hur behåller vi alla befintliga medlemmar? ( se gruppernas redovisningar på sgf.golf.se ) Under efterföljande redovisningar föreslog Hans Grandin, Dalarna, att det skulle göras en bortfallsutredning, för att få fram fakta om varför man slutar spela golf och vilka det är som slutar. GIT ger goda möjligheter till detta. Det gjordes en motsvarande utredning 1993 som man kan använda som jämförelsematerial.

2 Det underströks också att det är viktigt att fråga ungdomar vad det är de vill göra. Peter Eriksson, Valberedningen, menade att golfen har fördelen (jämfört med andra idrotter) att ha medlemmar, men vi är dåliga på att dra lärdomar av andra idrotter som fotboll, handboll, orientering och ishockey. Lagidrotter rekryterar automatiskt föräldrarna som ledare och man hittar verksamheter för de som inte är elit. När det gäller frågan hur vi behåller våra befintliga medlemmar lyftes tankar om att vi fokuserar för mycket på resultat istället för att ha roligt på golfbanan. Hur tar vi hand om våra nya golfare? Social samvaro prioriteras bort när tiden är knapp. Vi är inte flexibla vad gäller hur många hål vi får spela. Styrelserna på klubbarna behöver ruskas om och tänka nytt! Om vi inte kan få klubblivet att fungera kommer vi att tappa medlemmar. GIT Bo Bengtsson och Christer Bergfors beskrev hur GK, som ägare av systemet, kan påverka utvecklingen av GIT. Man berättade om beslutgången mellan bolagsstämma till styrelsen samt mellan de regionala ReGIT och det centrala CeGIT. I korthet kan klubben göra på följande sätt om man vill påverka GIT-utvecklingen; ta kontakt med GIT-styrelsens ledamöter direkt, ta kontakt med FS, skriva en motion till FM eller kontakta det regionala ReGIT. Därefter beskrevs förvaltningskostnadens (39 kronor/medlem) fördelning på olika kostnadsposter. Detaljer och en djupare presentation redovisas på GITs Sverigeresa som pågår för närvarande runt om i landet. Christer Bergfors rekommenderade varmt alla deltagare att närvara alternativt titta på presentationen som finns på git.golf.se. GIT-utredningen / utvärderingen som beställdes på FM 2005 (om nuvarande utförande överensstämmer med vad klubbarna beställt och att beslutet på FM fullföljts) är utförd av oberoende konsult och finns publicerad på sgf.golf.se. Punkten avslutades med en del frågeställningar om huruvida intresse finns i övriga nordiska länder för systemet, kostnader och diverse tekniska lösningar. Distrikten efterlyser möjligheten att i GIT kunna jämföra nyckeltal och andra strategiska uppgifter inom ett distrikt och mellan distrikten. Ett ordförande råd kan vara ett bra forum för dessa frågeställningar. Idrott Ingemar Nyman, Idrottschef SGF, Birgitta Eriksson, Södermanland och Patrik Nilsson, Halland berättade om hur arbetet med idrottsprojektet Bättre golf för alla löper i Golfsverige. Inledningsvis påminde man om vad SGFs uppdrag är; att utveckla golfsporten positivt på lokal, regional och nationell nivå. Syftet med idrottsprojektet är att stödja golfklubbarna med att utveckla medlemmarna i golfspelet, för att säkerställa golfens framtid. Målet är att 75 % av golfklubbarna har ett eget idrottsprogram Birgitta och Patrik beskrev hur de jobbar i sina egna distrikten kring Bättre golf för alla och för att tillsammans med granndistrikten effektivisera arbetet och hitta de goda exemplen. Grupparbetet i anslutning till presentationen handlade om följande:

3 Hur kan bättre golf för alla vara ett verktyg för golfens framtid? Hur tar vi ansvar för auktorisationen? (Anteckningar från gruppdiskussionerna finns publicerade på sgf.golf.se) Detta var frågor som engagerade och debatten efter bikupan blev livlig. Kontentan blev att: Bättre golf för alla hjälper till att skapa mångfald, inspiration och motivation till nya idéer vad gäller verksamhet och organisation på klubben och det handlar lika mycket om breddgolfaren som eliten. Tränaren är en viktig del för den sociala sammanhållningen på klubben inte bara vara instruktör. Auktorisationen och kontrollen är naturligtvis ett jobb för distriktet att hantera, men resurs- och uppgiftsfrågan för detta måste specificeras innan man tar på sig jobbet. Patrik Nilsson menade att systemet kommer att vara självsanerande det är inte fråga om en stor kontrollapparat eller inspektion av alla klubbar. Är det någon klubb eller anläggning som gör fel kommer detta att rapporteras till distriktet och det är detta som behöver hanteras, inget annat. Demokratiutredningen Leif-Gunnar Stenlund redovisade FS slutsatser från demokratiutredningen som tillsattes vid FM 2005 efter en motion från Stockholms GDF. Utredningen bemannades i juni och har utrett för och nackdelar med direktdemokrati, utökat antal ombud, ungdomsrepresentation, fördelning av FMombud, former för remissförfarande, SGF:s, GK:s och GDF:s roller i demokratiprocessen plus övriga frågor som kommit fram under utredningens gång. Rapportering har skett löpande till FS och utredningens förslag är nu inlämnad till FS. Utredningen kommer att skickas med post till alla klubbordförande och distrikt samt publiceras på sgf.golf.se. Förslaget kommer att fungera som ett diskussionsunderlag på den Sverigeresa som FS beslutat kommer att genomföras i Golfsverige under Efter denna sker en remissrunda och därefter kan FS lägga en proposition till FM. Detta sker tidigast till FM Middag hölls på Örebro Slott med en härlig buffé och underhållning i form av mycket uppskattad irländsk folkmusik Lördag 29 oktober Valberedningen Valberedningens ordförande Åke Dahlgren, tillsammans med sina kollegor i valberedningen, gick igenom sitt arbete exklusivt för distriktens representanter. Forskning och utveckling (FoU) och Miljö Maria Strandberg, FoU och miljöansvarig på SGF presenterade SGFs forskningsprogram under rubriken Forskning och utveckling, en god investering. Det kan ge oss bättre ekonomi och bättre kvalitet när vi får fram resultat i form av rekommendationer för val av grässorter för våra klimatförhållanden i Skandinavien, förbättrade skötselmetoder samt tillgång till effektiva bekämpningsmedel. Maria beskrev fem av de värden som tillförs golfen via forskningen under de kommande åren och som till stor del finansieras av det extra FoU- bidrag på 10 kronor som tas ut

4 under Ämnet intresserade deltagarna och dialogen kom igång. Flera distriktsordförande vittnade om vikten av att Maria åker ut i Golfsverige och gör denna presentation i en större krets och visar att SGF nu driver på när det gäller forskning, utveckling och miljöfrågorna och kommunicerar aktivt om detta arbete. Man kom överens om att det vore lämpligt att kombinera Sverigeresan om demokratifrågan 2006 med FoU och Miljö. Maria tackade för förtroendet och bad de närvarande hjälpa till att sprida budskapet om vikten av 10-kronan för forskningen till klubbarna i distrikten. Håkan Forsberg, Skåne, framförde Skåne-klubbarnas uppmaning att vara restriktiva vad gäller fler utdebiteringar och snarare prioritera projekt istället för att ta ut mer avgifter från klubbarna till förbundet. Anders Walldow, Småland, kontrade med att just denna avgift snarare är en investering då stora besparingar är att vänta när vi har tagit till oss resultaten från forskningen. Organisation Christer Örning presenterade nästa ämne för gruppdiskussion och debatt: Regioner - för och Nackdelar. Den nu påbörjade regionindelningen för det praktiska arbetet i GIT och Idrottsprojektet har väckt frågor bland distrikten. Följande frågor diskuterade i grupperna: Hur skall organisationen och samarbetet mellan GK/GDF/SGF/FS se ut i framtiden? Skall regioner endast omfatta beslut om genomförande projekt? (Anteckningar från gruppdiskussionerna finns publicerade på sgf.golf.se) I debatten som följde vid redovisningen av gruppernas arbete poängterades bland annat vikten av att skilja på verksamhet/genomförande och demokrati/beslutsorganisation. En grupp sa att distrikten skall vara starka och själva få bestämma om och med vilka distrikt man i så fall skall samarbeta med i olika projekt för att det skall fungera. Håkan Forsberg, Skåne, berättade att klubbarna i Skåne har lagt en motion om att föreslå regioner för genomförandeprocesser. Man anser att det saknas dialog om hur vi löser det praktiska arbetet när det har fattats beslut på exempelvis FM. Vi måste säkerställa att det finns resurser som kan lösa uppgiften på ett bra sätt. GIT och Idrottsprojektet är goda exempel på hur man kan jobba och hitta samarbetsformer över distriktsgränser för att lösa uppgiften. GDF-FRÅGOR Christer Örning öppnade nästa avdelning på programmet som är frågor som distriktsrepresentanter vill diskutera med övriga deltagare. ERFA-träffar för GDF-ordföranden Ralph Håkansson, Göteborg, tog upp frågan om ERFA-träff för GDFordföranden bedöms som värdefulla? Ja, deltagarna ansåg att det finns behov av att ha tid att diskutera operativa frågor och umgås. Även FS och valberedningen bjuds in. Det

5 är dock inte ett beslutsmöte det är erfarenhetsutbyte och social samvaro det handlar om. En gång om året räcker. Nästa år blir det i Västerås augusti. Privata banägare/samarbete Frågan togs upp av Gunnar Askehall, Halland. Problemställningen är vilken ställning skall/kan GDF ta i samarbetet med privata banägare, och vad finns för möjligheter till eventuella sanktioner när avtal inte följs. Vad kan vi göra mot oviljan att ta emot tävlingar? Anders Hammarström, SGF, svarade att remiss har varit ute bland banägarna och att ett förslag på nytt nyttjanderättsavtal banägare/ klubb har tagits fram. Det finns också idéer om ett årligt avtal mellan SGF centralt och FSGA för att få sanktionsmöjligheter. Anders beskrev också vad en associerad medlem (A1) är och berättade att 80% av alla nya medlemsklubbar i förbundet ägs av banägare/bolag. Distriktsmästerskap (DM) Nästa inlägg handlade om problemet att intresset för deltagande i Distriktsmästerskap minskar märkbart. Då tävlingen bedömes värdefull emotses diskussion om gemensamma satsningar för att åter höja statusen och därmed också startfälten. Det kom förslag om wild cards till Masters och TPC, om att DM skall ge poäng i SGF Rankingen och att Svensk Golf borde skriva om tävlingarna för att få upp intresset m m Thorsten Hellmark på SGF:s tävlingskansli besvarade frågan om platser till stortävlingar det blir svårt. Måste i så fall tas på mycket hög nivå på European Tour då tävlingarna ingår i Europatouren. Bo Bengtsson, GIT, berättade att det redan idag är svårt att få med alla tävlingar och värderingar i systemet på Golfdata. Dessutom är DM en sluten tävling på distriktet. Anders Nordlund frågade om deltagarna kom ihåg tävlingen Mästarmötet? Man ville höja status på KM och bjöd in alla mästare till tävlingar på regional och riksnivå med massor av stöd i form av artiklar i tidningen. Det var ändå svårt att få intresse för tävlingen. Tidningen lyckades ju med Lag-SM så det borde gå att få upp intresset även för DM ansåg Ralph Håkansson, Göteborg. Ge inte upp! En konstruktiv idé kom från Stefan Westermark, Norr & Västerbotten, där DM ligger i en större poäng bogey tävling utan startavgift som lockar deltagare. Vinnarna får resa till RM på distriktets bekostnad. Jämtland/Härjedalen tänker gå samma väg.

6 GDF:s roll vid inval GK Christer Palmborg, Stockholm tog upp frågan om vilken roll och påverkansmöjlighet GDF har vid remiss avseende inval av GK oavsett kategori. Exempel finns där GK har medgivits inval trots avslag från GDF. Anders Hammarström, SGF, förklarade invalsprocessen och berättade att det är RF:s regelverk som gäller, men att alla SF har sina egna regler. SGF har till exempel krav på minst 50 medlemmar samt egen eller anvisad bana / nyttjande samt en garanti att medlemmar får utbildning. SGF:s filosofi är att det är bättre att de som vill får försöka som M2 när de inom 5 år skall bli M1 finns det hårdare krav. Tröskeln har redan höjts. Kommunikationschef i SGF Christer Palmborg, Stockholm, tog upp varför det finns en Kommunikationschef inom SGF, som nu slutar. Behövs det verkligen en sådan? Christer Örning svarade att det för närvarande inte finns planer på att återbesätta den tjänsten. Behovet skall utredas internt detta är en operativ fråga som hanteras i Golfens Hus. Övriga frågor Nästa möte är Ordförandekonferensen februari 2006 i Stockholm. Skåne erbjöd sig att vara värdar för GDF-konferensen Korta sammanfattningar från FS-möten och GDF-konferens kommer från och med nu att göras via webb-tv inom en vecka. För att kunna se den korta sammanfattningen på golf.se krävs bredband och Windows Media Player, minst version 9. Thorsten Hellmark informerade om att SGF tecknat ett nytt avtal om profilkläder med Cross. Det betyder att SGF-loggade kläder från Lyle & Scott inte får bäras efter årsskiftet. Christer Palmborg påminde FS om en fråga om samverkan mellan elitkategorier i golfsverige från FM Birgitta Ljung, FS, svarade att denna fråga kommer att tas upp på FS nästa möte i december. Det finns ett examensarbete från högskolan i Uddevalla som visar hur mycket turistande golfare omsätter / spenderar i snitt i en kommun man besöker. Rapporten kommer att publiceras på sgf.golf.se som en PDF-fil på klubbservice sidor. Sammanfattning Crister Örning sammanfattade mötet och tackade för den här gången. Vid pennan,

7 Karin Schmidt, SGF

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Nordisk enkät 1 Fördjupningsarbete STU organisation och

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. UNF FS 2012-09-14 16 Protokoll nr 9 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer