FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen BW/AE. Tid 17 december 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen 2001-12-18 BW/AE. Tid 17 december 2001"

Transkript

1 BW/AE FS 13/2001 PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen Tid 17 december 2001 Plats Golfens Hus Deltagande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Britt Hogenstedt Per Malmrup Mia Reich-Sjögren Erik Åkerlund Anmält förhinderbirgitta Ljung Övriga deltagande Bo Wickberg GS, sekreterare Mats Enquist VD Affu AB Anders Hammarström Föreningsservice, 4 Anders Nyberg Ekonomichef, 3 Karin Schmidt Informationschef, 3 Mötet inleddes med en diskussion med Rolf Lövgren, ordförande, och Rolf Epperlin, kanslichef, från SGA om gemensamma frågor. Se separata minnesanteckningar. Ordföranden hälsade välkommen och agerade jultomte från djupet av de skånska urskogarna och förärade de närvarande en uppskattad julklapp. 1 Protokolljusterare 2 Föregående mötens protokoll 3 Rapporter 4 Invalsärenden 5 SGF:s rötslängd för 2002

2 2 6 SGT i framtiden 7 Handlingsplan för verksamhetsplanering i SGF:s centrala verksamhet 8 Utvärderingsmodell för tränarutbildningen 9 Närvaro vid GDF-årsmöten 10 Internationellt ärende 11 Skrivelse från HTF i Golfens Hus angående SPP-medel 12 Introduktionskort (fritt spelkort) 13 IT-upphandling 14 Verksamhetsplan och budget för Balanslista 1 PROTOKOLLJUSTERARE att utse Håkan Edvardsson att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll 2 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL att lägga protokollen från FS 11 resp 12/2001 till handlingarna 3 RAPPORTER a)förelåg rapport från GS avseende besök vid ordförandemöte i Gästrike-Hälsinge GDF samt från höstmöte med Skånes GDF b)förelåg en rapport från GS om den centrala verksamheten i Golfens Hus för tiden från 18 oktober till 10 december c) Förelåg en rapport från M R-S och GS om hittillsvarande diskussioner angående jubileet FS uttalade att jubileet ej skall bli för stort; att en historisk dokumentation bör tas fram; att jubileet skall erhålla idrottslig profilering samt att jubileet kan vara ett avstamp för profilering av SGF som idrottsförbund. d) Rapporterade Karin Schmidt om pågående arbete med SGF:s profil och varumärke. förslag kommer att presenteras för FS i februari 02. e) rapporterade Anders Nyberg om den senaste prognosen för år 2001 inom SGF. Ett resultat som är c:a 1,5 Mkr bättre än budget förväntas. C:a 750 tkr är beroende av ökade medlemsintäkter f) rapporterade Mats Enquist om pågående organisationsförändringar i Golfens Hus, i enlighet med tidigare redovisade intentioner. FS uttalade sitt förtroende för pågående förändringsarbete. att lägga rapporterna till handlingarna. 4 INVALSÄRENDEN att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M ) under tiden invälja Värpinge GK (VärGK) som klubb nummer 448 att bordlägga invalsansökan från Lydinge GK i avvaktan på anpassning av normalstadgar samt avtal klubb och AB att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Saxnäs GK (SaxGK) som klubb nummer 450. att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Loftahammars GK (LoGK) som klubb nummer 451

3 3 att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Huddinge GK (HudGK) som klubb nummer 452 att förlänga respektive omvandla M 2 medlemskap enligt bilaga 5 SGF:S RÖSTLÄNGD FÖR 2002 Ett förslag till röstlängd har upprättats av kansliet. Tre golfklubbar har inte erlagt sina avgifter i tid för att vara underlag för röstlängden, Hassela, Idrottshögskolan och Uppvidinge GK. att godkänna upprättad röstlängd för år 2002 och att tillskriva de klubbar som ej erlagt avgifterna med en uppmaning att göra det senast annars kan frågan om uteslutning aktualiseras. 6 SGT I FRAMTIDEN GS redovisade en sammanfattning av tävlingskommitténs, Elitrådets och sin egen syn på SGT:s roll idrottsliga roll i svensk golfidrott. att godkänna TK:s Tävlingsstege i enlighet med framlagt förslag, dock önskas en mer pedagogisk beskrivning av tävlingsstegen att godkänna föreliggande rapport om SGT i framtiden att SGT:s roll i SGF:s tävlingsorganisation i framtiden skall tydligt formuleras 7 HANDLINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSPLANERING I SGF:S CEN- TRALA VERKSAMHET GS föredrog ett förslag på en handlingsplan för verksamhetsplanering i SGF:s centrala verksamhet. Planen är framtagen efter ett arbete tillsammans med två representanter för FS. att anta föreliggande handlingsplan med kompletteringen att den fleråriga verksamhetsplanen skall bli föremål för diskussion i samband med ordförandekonferens i februari. 8 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR TRÄNARUTBILDNINGEN Ett förslag på vilka kriterier som bör användas i samband med utvärdering av tränarutbildningen förelåg från HGTU-gruppen. Gruppen avser att återkomma till FS före 30 juni 02 med en utvärdering, då det i nuläget gått för kort tid att utvärdera utbildningen. att godkänna rapporten och att invänta utvärdering till juni-02 9 NÄRVARO VID GDF-ÅRSMÖTEN En lista över planerade GDF-årsmöten presenterades. att FS-ledamöterna före 10 januari till GS lämna uppgift om vilka möten som man kan representera vid och

4 4 att GS sammanställer en representationslista

5 5 10 INTERNATIONELLT ÄRENDE GS lämnade ett förslag på hur en arbetsgrupp för de nordiska länderna anser man bör försöka få en ändring till stånd i nuvarande alt. kommande amatörregler avseende möjligheter att arvodera tränarassistenter samt möjligheten för amatörer att fondera prispengar för sin framtida utveckling. Danmark, Finland och Island har redan godkänt förslagen. Norge inte svarat ännu. att för egen del godkänna förslagen och att uppdra åt GS att efter positivt svar från Norge, insända förslagen till R&A Amateur Status Committee. 11 SKRIVELSE FRÅN HTF I GOLFENS HUS ANGÅENDE SPP-MEDEL HTF-klubben i Golfens Hus har tillställt FS en skrivelse med en begäran om att SPP-medlen skuldförs i respektive balansräkning och endast delas ut efter förhandling mellan personalen och FS.HTF vill också ha en omprövning av FS beslut samt ett klargörande vem som är förhandlingspart. FS anser att de återbetalade medlen är en följd av tidigare för högt inbetalade premier och därför skall disponeras i SGF:s samlade medel. att inget nytt framkommit som föranleder omprövning av tidigare beslut att någon förhandlingspart ej föreligger 12 INTRODUKTIONSKORT (FRITT SPELKORT) De kort som utfärdas av SGF som ett introduktionskort till olika mottagare och som ger möjlighet att gästspela på annan bana än hemmabana, har ifrågasatts under det senaste året, inte minst av skattemyndigheterna. GS föreslår därför att en översyn görs av reglerna för dessa kort samt omfattningen av desamma inför ett eventuellt förslag till FM att i fortsättningen benämna kortet, Introduktionskort att uppdra åt GS att göra en översyn av kriterierna för erhållande av SGF:s introduktionskort och dess tillämpning att redan under 2002 ej ställa ut kort till PGA:s medlemmar, men rekommendera klubbar att ha en positiv inställning till besök av golfklubbsanställda från andra klubbar. 13 IT-UPPHANDLING Mats Enquist redovisade läget i pågående IT-upphandling. Det ursprungliga upplägget med ett heltäckande IT-system visar sig bli för omfattande, osäkert och kostsamt varför styrgruppen för upphandlingen nu arbetar efter en reviderad strategi att knyta en långsiktig partner för SGF IT till sig. Tanken är att hitta en modell där SGF får en grundmodul med lokal prägel för en senare utbyggnad mot ett centralt system.

6 6 Ett framtida system kommer att kosta pengar som lämpligen finansieras via årsavgiften till SGF. Ett förslag kommer att kunna presenteras vid FS-möte samt ordförandekonferens i februari inkluderande fördelar och kundnytta. att lägga rapporten till handlingarna 14 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2002 av tidsbrist att skjuta på beslut om verksamhetsplan till januarimötet 15 BALANSLISTA Balanslistan justerades enligt bilaga Bo Wickberg Generalsekreterare Justeras Christer Örning Ordförande Håkan Edvardsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro

Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro 2005-11-14 Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro Detta är minnesanteckningar inte ett protokoll eller referat, därför är inte alla inlägg och kommentarer upptagna i dokumentet. Fredag

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020

VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020 VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020 Danderyd 140519 1. SAMMANFATTNING Detta dokument utgör den strategiska planen för SGF:s satsning på kvinnor och golf. Med kvinnor avses såväl yngre och äldre flickjuniorer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB 7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB Varför bilda en golfklubb? En idrottsförening är vilket framgår av namnet en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer