KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden"

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Sidan Ärenden. Kulturinslag Allmänhetens fråga 1. Protokollsjustering 2. Sammanträdets laga tilkomst 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden 2 4. Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB 5. Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2009 (handlingar utsänds efter revisionens sammanträde) 3 6. Ársredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun Svar på motion om att värna det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen Svar på motion om möjlighet til ett extra år i grundskolan i Katrineholms kommun Redovisning av obesvarade motioner Svar på interpellation om när kvinnorna kommer att uppmärksammas Svar på interpellation om samlingslokaler i Katrineholm Motion om att skapa fler trygghetsboenden inne i Katrineholm och ute i krans orterna Motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm Meddelanden Nya ärenden LeifTronelius, ordförande Gunnar Westermark kf kallel,e i 9

2 Dnr KS/201O: Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden Förslag til beslut 1. Kommunfullmäktige väljer Ingegärd Furen (fp) som ledamot i bildningsnärden för tiden t.o.m. den 31 december Kommunfullmäktige väljer Lars Levin (fp) som ersättare i bildningsnämnden för tiden t.o.m. den 31 december Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm har sedan tidigare en vakant ledamotplats i bildningsnämnden. Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm nominerar nu Ingegärd Furen (fp) som ny ledamot och Lars Levin (fp) som ny ersättare i bildningsnärden. AR.20 i o val av ledamot och

3 Dnr KS/201O: Handläggare: Gunnar Westermark Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB Förslag til beslut Erik Hellqvist och Hans Lindholm utses til ledamöter i styrelsen för Katrineholms Logistikfastigheter AB för mandatperioden från tiden för årsstämma 2010 til och med ordinarie årsstäma Ärendebeskrivning Katrineholms kommun äger 49 procent av bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB. Enligt gällande aktieägaravtal ska bolagets styrelse bestå av fyra av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter. Kommunen och Brinova Fastigheter AB har rätt att utse två ledamöter vardera. Kommunens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Katrineholm. Vidare ska samråd äga rum innan parterna beslutar om vilka personer som ska utses til styrelseledamöter. Senior advisor Erik Hellqvist och direktören Hans Lindholm har hittils varit Katrineholms kommuns representanter som styrelseledamöter i bolaget. Bolagets ursprungliga namn var Katrineholms Logistikcentru AB.

4 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 20 L Dnr KS/20 L O: l Handläggare: Per Johansson Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige l. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning, driftredovisning och investeringsredovisning, godkäner ombudgeteringar av investeringar från 2009 til 2010 med kronor, enligt separat förteckning samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den sammanställda redovisningen, liksom tillhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på kronor samt godkäna kommunens balanskravsresultat på kronor, exkluderande reavinst av försäljning på kronor och inkluderade omställningskostnader på kronor. 2. Kommunfullmäkige beslutar att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsökningar avseende kommunens pensionsåtaganden. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att fårtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäkiges samanträde. 2. Kommunstyrelsen beslutar om en överlåtelse av sitt aktieinnehav, kronor i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB för ett fullföljande av verkställighet i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag til kommunstyrelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. Reservation Gudrun Lindvall (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har på sedvanligt sätt upprättat årsredovisning för Kaliinehulms koniiiihl för 20e9-Arsredavisn-ingeviså: på-etest för kommu nen på kronor. Ärendets handlingar. Skrivelse från ekonomikontoret,2g-öj-12 tlpjjcklehj dloiu -OS-2r. Arsredovisning 2009 inkl bilagan "Nämdernas uppdragsredovisning 2009" Justerandes sign r-: r) - '7 J~ '- Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

5 IZatrineholms komitiun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Begäran om ombudgetering av investeringar Lättläst version av årsredovisningen som utdelas vid sammanträdet den 24 mars Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Erik Liljencrantz (m), Sten Holmgren (c), Göran Dahlström (s), Bo Sivars (m), Joha Frondelius (kd), Marie-Louise Karlsson (s), Lars Härnström (m), Gudrun Lindvall (mp), Ewa Callhammar (fp), Cecila Björk (s), Monica Johansson (s), Carina Björk-Andersson (fp), Inger Fredriksson (c), Bengt Andersson (m), Lotta Back (v), Pat Werner (s), Kristina Malmnäs (fp), Anneli Hedberg (s) samt ekonomichefen Ane Andersson, ekonomen Johanna Siverskog, stadsarkitekten Ingalis Morfeldt, förvaltningschefen Lena Andreasson, kulturchefen Per-Olof Milberg, miljöchefen Lennart Axelsson, socialchefen Áke Strandberg, ekonomen Julia Norén, förvaltningschefen Roger Lavrell, förvaltningschef Helene Björkqvist och utredningssekreteraren Marie Sandström Koski. Under kommunstyrelsens överläggning påpekas några rättelser som kommer att göras i årsbokslutet på sidorna 1, 18,22,63,95 och 96. Detta kommer att göras i det underlag som skickas til kommunfullmäktige. Ett ersättningsblad utdelas för Investeringar Yrkanden Gudrun Lindvall (mp) yrkar på återremiss av ärendet för förtydligande av serviceoch tekniknämndens redovisning av investeringarna. Ordföranden Göran Dahlström (s) yrkar att kommunledningsförvaltningen ska uppdras att förtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag til beslut med hans tiläggsyrkande och finner styrelsen biträder detta. Justerandes sign C:-'i~ tr c Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till SV AAB, KV AAB, kommunledningsförvaltningen, akten

6 IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår handläooare Johanna Siverskog Datum Ert datum 1 (1) Vår bet~ning O i, I Dnr/'LDlO : Er betec; Oi (J " j i 4 O Kommunstyrelsen Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunedningsförvaltningen överlämar årsredovisning och bokslut för 2009 för Katrineholms kommun. Förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunllmäktige att godkäna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkng, drftredovisning och investeringsredovisning, godkäna 2010 med tkr, enligt separat ombudgeteringar av investeringar från 2009 til förtecknng samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den samanställda redovisningen, liksom tilhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på kronor, samt godkäna kommunens balanskravsresultat på kr, exkuderande reavinst av försäljning på kr och inuderade omställnigskostnader på kr. Kommunllmäkige föreslås besluta att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsöknngar avseende kommunens pensionsåtaganden. För ett fullgörande av verkställghet föreslås kommunstyelsen besluta om en överlåtelse av sitt aktieinehav, 500 tk, i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB i enlighet med kommunllmäktiges uppdrag til kommunstyelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. t '- II För kommunledningsförvaltningen i kiivi nttú:l~'~ Ane Andersson Ekonomichef Missiv avseende ÅR 2009 ny version innan KF KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: KATRINEHOLM Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: i."",,,, in flc"trinl'holm.se Org.nummer

7 Total Totalt Begäran om investerings utnyttjade Avvikelse ombudgetering Kommentarer INVESTERINGAR 2009 TKR budget nv.netto til I 24 Reinvestering Ängeln, Möbler Påbörjat men försenade leveranser Bamverksamhet Ej beställt pga avvaktan på KF beslut Konstnärlig utsmyckning Projekt som fortgår även Uppgradering verksamhetssystem SOC Påbörjad investering av verksamhetssystem Treserva. Utbytet av larm kom igång sent pga förseningar i Utbyte av larm, särsk.boende 1500, i 435 upphandlingarna Utrustning boende unga vuxna 300 O Driftstart framflytad til 20 i O Flextidssystem Avser projekt som kommer att fortsätt under Kompetensplanering Avser projekt som kommer att fortsätta under Tilgänglighet Gröna kulle 1227 O Avser Brand och inbrottslarm Gröna kulle där arbetena har påbörjats Lokstallet VA 130 O Beslutad åtgärd för påbörjat projekt St Djulö jordbruk Pågående arbete, stormsäkring m.m. Avser dataskärmar som ej har blivit investerade år i IT -projekt Medlen låg tidigare på Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Djulö Camping övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Vattenrening simhallen 2000 O övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Ska överfras til ekonomikontoret och avser Gemadm upphandlingsenheten TOTALT NÄMNDERNA INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Etapp Österleden Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Infrastrukturinvesteringar bia. Oppundavägen övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga TOTALT INFRASTRUKTURINVESTERINGAR EXPLOATERINGAR KLC 5000 TOTALT EXPLOATERINGAR O O O 5000 PÅGÅENDE ARBETE Pågende arbeten Katrineholms Logistikcentrum O TOTALT PÅGÅENDE ARBETE O TOTALT

8 Katreholm kommun \. BOKSLUT 2009 SER VICE- OCH TEKNIKFÖR V AL TNINGEN. 32

9 Katreholms kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 33

10 Katreholms kommun \. BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 34

11 Katreholm kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 35

12 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum (2) Vår handläqqare Elena Gabrielsson, Sari Nilsson Ändringar i "Årsredovisning 2009" i samband med kommunstyrelsens behandling av årsredovisning 2009 upptäcktes behov av korrigeringar av vissa uppgifter i materialet. Nedan har ekonomi kontoret sammanställt dessa ändringar samt även några ändringar som initierats av revisorerna i samband med deras granskning av årsredovisningen. Sidan L Göran Dahlströms förord Tredje stycket andra meningen ändrat til "hög- och lågkonjunktur" Sidan 18 rubriken "Finansiell risk" Andra stycket första mening ändrat til "Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67% fast ränta" Sidan 18 rubriken "Borgensåtagande" Tredje stycket ändrat til "Katrineholms Vatten och Avfall AB" Sidan 22 rubriken "Väsentlga händelser under året" Första meningen "Katrineholm Cargo point AB" ska ersättas med "Katrineholm Rail Point AB" samt "Logistikcentrum AB" ska ersättas med "Katrineholms Logistikfastigheter AB" Sidan 63 tabell "Nyckeltal och indikatorer" Sista kolumnen "Budget 2010" ska tas bort Sidan 95 "Noter sammanställd redovisning" I not 1-3 samt not 6 ska LOGISTIKCENTRUM ersättas med KLFAB Sidan 96 rubriken "Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning" Första stycket sista meningen ändrat til "minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2 % av kommunens skatteintäkter" Andra stycket första meningen ska ändrat "I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. Ändringar som initierats av revisorerna och ekonomikontoret efter kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2010: Sidan 4 tabell "Fem år i sammandrag" rubriken" Ekonomiskt resultat/resultatutveckling" I tabellraden"resultat efter skatteintäkter och finansnetto/skatteintäkter" för 2009 ska 1,6% ersättas med 1.5%

13 IZatrineholms kon1mun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum (2) Sidan 12 tabell raden "Investeringar" Andra kolumnen andra meningen ska stå "Årets nettoinvesteringar uppgår til 79,4 Mnk, budgeterat var 110,4 Mnk. Sidan 15 rubriken" Årets resultat" Första stycket andra mening ska förkortning KLC ersättas med KLF AB Sidan 89 "Noter kommunen" I not 5 för 2009 siffror för kostnadsutjämning och inkomstutjämning ska byta plats med varandra. Kostnadsutjämningen ska vara och inkomstutjämningen ska vara

14 Katrneholms kommun, Sagt och gjort -full fart framåt Att redovisa 2009 års resultat - och samtidigt sätta detta i samband med de senaste fem årens resultat - innebär for mig som kommunstyrelseordforande också att rikta blicken framåt och värdera möjligheterna til utveckling. Just nu finns möjligheterna. Katrineholm har ett utvecklingsläge - om insatserna är kraftfulla, kloka och väl awägda. Den uppfattningen delar jag med många. Att grundlägga och bygga det nya moderna Katrineholm är for mig viktigt for att därigenom kunna trygga en bra och rättis framtida fordelningspolitik. Vad har vi sagt och vad har vi gjort? Utgångspunkt är ordning och reda i ekonomin. Det handlar om att kunna ta ansvar for kommunen i både hög- och lågkonjunktur*. Ett av politikens mål har varit en ekonomi i balans. Vi har fordrat ekonomisk uppmärksamhet och budgetdisciplin. Men vi har även haft handlingsberedskap for tvära kast. Vi har när ekonomin så krävt, men utan att tappa siktet framåt, tagit nödvändiga beslut och agerat års resultat är 23,3 mnkr. De senaste fem åren har ett sammantaget bokslutsresultat om drygt 104 mnkr. Skeendet under de senaste fem åren har varit dramatiskt: från högkonjunktur til global finanskris och djupnande lågkonjunktur. Det har medfort behovet att driva en stram budgetpolitik samt en effektiv kostnadskontroli. Ambitionen har dock hela tiden varit att hålla den höga kvalitet vi har i våra verksamheter; självklart skola och omsorg, men i Katrineholm också områdena fritid, sport och kultur. Vi har klarat nödvändiga anpassnings åtgärder samt utvecklings- och forbättringsarbete genom effektiviseringar och särskilda satsningar. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är de prioriterade grupperna. Katrineholm har nu som många kommuner en hög ungdomsarbetslöshet. Dessutom har våra invandrare stora svårigheter att få tilträde til arbetsmarknaden. Detta är två problem som vi är väl medvetna om och som vi under 2010 kommer att satsa extra på. Försiktighet och strama tyglar räcker inte for att klara en kommunutveckling på längre sikt. I det kärva ekonomiska läget krävs det både mod och formåga att satsa på större strategiskt viktiga projekt. Under de senaste åren har befolkningsutvecklingen vänt til en svag men ändå klar befolkningsökning. Tre år i rad har invånarantalet ökat. Grundfórutsättningen for fler invånare är jobb, attraktiva bostäder, väl utbyggd handel och service och inte minst goda kommunikationer. Här krävs samspel och samarbete mellan marknadskrafter och samhällsbyggare. Handeln har tydligt visat sin vilja att utveckla Katrineholm til ett delregionalt centrum. Kommunen som samhällsbyggare har snabbt och effektivt svarat på marknadens krav och skapat mycket goda fórutsättningar för utvecklingen. Kommunen har analyserat Katrineholms logistiska läge och fattat beslut om en satsning på Katrineholms Logistikcentrum. Logistikforetag delar kommunens analys och etablerar verksamhet i Katrineholm. Kommunen positionerar - av näringslivs- och arbetsmarknadspolitiska skäl - Katrineholm kraftfullt i den infrastrukturella planeringen regionalt och nationellt. Byggstart av Östra forbifarten är ett tydligt och på flera sätt viktigt resultat. Nya bostäder både planeras och byggs; lokala foretag bygger i centrala lägen och kommunens planer ligger klara för natursköna och sjönära lägen. Kommunen har låtit marknaden ff ett starkt inflytande över bésöksnäringens utveckling och Katrineholms geografiska positionering genom att bilda bolaget KFV Marknadsforing. Kommunen som samhällsbyggare med stora ambitioner för en hållbar samhällsutveckling har satsat stort på miljö- och energiomställning: genom bostadsbolaget KF AB, i biogasproduktion i samarbete med branschen, genom att anlägga en vindkraftpark, i ett projekt med unik energiåtervinning i Sportcentrums anläggningar, m.fl. projekt. Det är med stor tilförsikt och tilfredsställelse jag nu i och med denna årsredovisning 2009 kan summera och ge exempel på ett antal större satsningar under de senaste fyra åren:. Nya vattentäkten byggs i Forssjö (170 mnkr). Byggt ut förskoleverksamheten med 10 nya avdelningar. Om- och tilbyggnad av Lövåsens äldreboende (110 mnkr). Beslut om byggande av nytt boende fór äldre centralt i kvarteret Hjorten. Byggande av Handikappomsorgen (14 mnkr) omsorgsboende i kvarteret inom Mejseln. Förskottering fór byggstart av Östra forbifarten våren 2010 (40 mnkr) *Reviderad enl KS beslut den 24 mars 2010

15 Katrineholms kommun \. det egna kapitalet i förhållande til de totala tilgångarna. Soliditeten uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tilgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. Kommunens soliditet, enligt balansräkningen, har sjunkit med 8 procentenheter från 66% til 58% mellan åren 2008 och Med hänsyn taget til ansvarsförbindelserna har soliditeten minskat med 0,8 procentenheter från 6,2% til 5,4%. Orsaken är en betydligt lägre ökning av det egna kapitalet (som ökar med årets resultat) än tilgångsökningen, som bl.a. omfattar ökade likvida medel (nya lån, 60 Mnkr) och avsättning til medfinansiering av Citybanan, 36 Mnkr. Til följd av detta har även koncernens soliditet minskat under året. Borgensåtagande Borgensåtagandena för egna hem och småhus utgör 40% av den utestående skulden vid förlusttilfållet. Vid årsskiftet uppgick detta åtagande til 2,3 Mnkr. KFAB inkl. KIAB hade vid årsskiftet utnyttjat 510,9 Mnkr av total beviljad borgensram på 610 Mnkr. I samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2009 har Katrineholms Vatten och Avfall AB* beviljats borgensram om 150 Mnkr, ej utnyttjad vid årsskiftet. Samtidigt beslutade.kommunfullmäktige att från och med år 2010 införa en borgensavgift, om 0,2 % på borgensbelopp, från sina bolag. Känslighetsanalys Skuldsättningsgraden.visar i vilken utsträckning kommunen finansierat sina tilgångar med främmande kapital. Låga värden indikerar god finansiell styrka. Kommunen har ökat sin skuldsättningsgrad under 2009 med 8%. Detta beror som tidigare visats på att kommunens långfristiga låneskuld ökat men även på att kommunen tagit beslut om medfinansiering av Citybanan och Trafikplats Finntorp. Finansiell risk Kommunen behöver bl.a. kontrollera sin ränterisk. Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån. Kommunen ska arbeta för att klara eventuella räntenivåjusteringar. Kommunens förutsättningar för verksamheten påverkas av omständigheter i omvärlden såväl som lokalt. Ekonomin påverkas med viss känslighet av olika händelser. Ovan framgår. effekter av några händelser, vilket visar betydelsen av planering, prognoser, styrning och kontroll av verksamheten.,. R.:"idemd enl Kf; beslut den 24 mars 2010 Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67%* fast ränta. Den rörliga delen av Katrineholms kommuns lånestock bör ligga mellan 20% och maximalt 40%. I samband med de senaste årens finanskris har refinansieringsrisken framträtt som en reell finansiell risk att förhålla sig til också för kommuner och landsting. Det innebär att det inte alltid finns tilgång til pengar att låna. Genom bl.a. likviditetsplanering och spridning av lånebindningstider minskar refinansieringsrisker. Katrineholms kommun har hittils erbjudits lån vid offertförfrågningar, men inte från samtliga aktörer som normalt sett lämnar offerter. 18

16 IZatnieholms kommun " Kommunfullmäktige Ordfórande: Leif Tronelius(s) Sammanfattnde verksamhets beskrivning Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet inom den kommunala organisationen. Fullmäktige beslutar, enl. kommunallagens 3 kap 9, i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fór kommunen. Kommunrevisionen utgör kontrollorgan med uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsens verksamhetsområden. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag. Valnämnden ansvarar fór planering och genomfórande av allmänna val til kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag samt val til Europaparlamentet. Dessutom ansvarar valnämnden fór genomfórande av eventuella folkomröstningar. Överfórmyndaren är en tilsynsmyndighet i kommunen som ansvarar fór statlig reglerad verksamhet. Överfórmyndaren utövar tilsyn över ställfóreträdares (fórmyndare, gode män och fórvaltare) fórvaltning, rekrerar och utbildar ställfóreträdare samt fórbereder ärenden fór tingsrättens beslut. Väsentliga händelser under året Kommunfullmäktige har under 2009 beslutat om bland annat aktieägaravtal gällande *Katrineholm Railpoint AB, utökning av aktiekapitalet i Katrineholms Logistikfastigheter AB, citybanans medfinansiering, medfinansiering av trafikplats vid Finntorp och ändring av lokala ordningsfóreskrifter om användning av fyverkerier. I övrigt har fullmäktige också beslutat infóra viktbaserad avfallstaxa samt tecknat avtal om övertagande av hemsjukvården. Vid två sammanträden har allmänheten utnytjat möjligheten att vid ställa frågor til de fórtoendevalda. Fullmäktiges debatter har kunnat fóljas via närradion och webbradio. Från november sänds sammanträdena direkt genom webb- TV och det är möjligt att titta i efterhand. Ledamöterna har under 2009 ställt 22 frågor och 15 interpellationer. Under året har 20 motioner väckts. I oktober delade fullmäktiges presidium ut fórtjänstteckenledersgåvor til personal och fórtoendevalda med 25 respektive 20 års anställning/uppdrag. Vid årets slut bestod kommunfullmäktiges 51 ledamöter av 26 kvinnor och 25 män. Valnämnden har genomfórt val til europaparlamentet. Kommunrevisionen har planerat årets revisionsgranskningar utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomfórdes under senhösten I samband med planering av granskningsområden har en dialog fórts med fullmäktiges presidium och kommunledningen. Verksamheter och processer som granskats under året är IT -stöd inom Vård och Omsorg, kommunens styrocess, tilgänglighet och service, likställghetsprincipen, barnonventionen samt uppfóljning av tidigare granskning kring faktuahantering. Därutöver har det övergripande ansvarsutövandet inom Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Milj ö- och hälsoskyddsnämnden granskats liksom årsredovisning och delårsrapport. Överfórmyndarerksamheten har efter ett besparingsbeting minskat sin organisation med en tjänst och består nu av totalt 1,5 tjänst. *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars 20 L O (bo lagsnamnen korrigerade) Kommentar til årets utfall Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunrevision Överfórmyndarverksamhet Totalt Utfall l Nettokostnad, tkr Utfall Budiiet 2009 Budiietavvikelse Nettoinvesteringar O O

17 Katreholms kommun \. Mercur måste under året hitta nya arenor där man kan få kontakt med missbrukare. Projektiden för mansmottagningen går ut under våren Ev. fortsätting av verksamheten måste beslutas i samverkan med Vingåkers och Flens kommuner. Klivets verksamhetslokaler behöver förbättas framförallt på grnd av arbetsmiljöskäl. Förhoppningsvis ska verksamheten kunna flyta in i mer anpassade lokaler under år Kraven på socialtjänsten ökar för att arbeta evidensbaserat, dvs. att praktiken och valet av insatser bygger på tre kunskapskällor; forskningen, praktikerns förtogenhetskunskap och klientens önskemål och erfarenheter. Detta krav måste socialförvaltningen i Katrineholm möta upp. Genom samarbete med Örebro universitet kring forskningsstationen och genom implementering och föranking av det nya kvalitetssystemet har förvaltningen stora möjligheter att nå målet att arbeta med evidensbaserad praktik. Detta är en stor utmaning inför år 20 L O och kommer att ställa krav på all personals delaktighet. *Reviderad enligt Ks beslut den 24 mars

18 Katrineholms kommun " Noter sammanställd redovisning (mnkr) Not L Not 5 Verksamhetens intäkter Specifikation til förändring Kommunen 320,1 355,8 av eget kapital KFAB 297,6 295,4 Ingående eget kapital l 014,8 993,9 VSR 27,7 27,1 Direktbokning Eget kapital KLFAB* KV AA 1,5 80,2 0,3 0,0 Årets resultat 26,0 23,3 Interna mellanhavanden i form av intäker har eliminerats -184,8-191,4 Summa utgående Summa 542,4 487,1 eget kapital rq40,a 1017,2 Not 2 Not 6 Verksamhetens kostnader Pensionsskuld och skatter Kommunen - L 799, ,7 Kommunens avsättning 89,2 KFAB -214,2-198,6 KFAB 9,5 VSR KLFAB* KVAA -25,7-0,5-52,0-24,1-0,1 VSR KLe Summa 8,2 0,0 106,9 Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats Not 7 Summa -183(J,Q Långfristiga skulder Lån 690,4 651,3 Summa 690, Not 3 Fastigheter och anläggningar Not 8 Kommunen KFAB VSR KLFAB* KV AA. 397,6 1142,1. 59 '\::)::..',:/:::~::::_.:, 18,6 251,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Interimsskuld Uppl kostn o förutb int Skulder til kreditinstiut 162,1 210,5 44,8.19,2 Summa bokfört värde L 816,1 Övrigt...83,4 Summa. 520,0 Not 4 Övr kortfristiga fordringar Kundfordringar 67,0 Skatter 0,0 Övriga interims fordringar 110;0 Summa 177,0 *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars

19 Katreholms kommun \. Redovisn i n9spri nci per Kommunen tilämpar de redovisnings regler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med undantag for leasingavtal. Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Kommunen foljer Rådet for kommunal redovisnings rekomendation nr. 18 avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av bidrag från stat och landsting bokfors som forutbetalda intäkter och intäktsfors i enighet med matchningsprincipen succesivt i takt med att motsvarande kostnader bokfors. Skatteintäkter Katrineholms kommun foljer Rådet for kommunal redovisning som anger i sin rekommendation nr 4:2 att det är Sveriges kommuner och landstings (SKL) decemberprognos som ska användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen. Anläggningstilgångar Anläggningstilgångarna upptas i balansräkningen til anskaffningsvärdet med avdrag for planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag. Avskrivningar och kapitalkostnader Kommunen foljer Kommunforbundets rekommenderade avskrivningstider med fóljande undantag: skolor 50 år, ålderdomshemiservicehus 50 år, vårdcentraler 50 år, vattentorn 50 år, V A-ledningar 50 år, V A-verk och pumpstationer (byggnader) 33 år, maskinell utrustning VA 20 år samt bilar och maskiner på Service- och teknikforvaltningen som sätts individuellt til mellan 5-15 år. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens nettoanskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt dvs. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod). Nytt från och med 2006 är att forbättringskostnader foljer ursprungsinventariens avskrivningstid och Ïar därmed kortare avskrivningstid än tidigare princip. V A-verksamhet V A-verksamheten har överforts til det nybildade bolaget, Katrineholm Vatten och Avfall AB. Slutreglering har skett och skuldebrev har upprättats. Lånekostnader Kommunen använder sig av huvudregeln. Dvs. lånekostnader skall belasta resultatet då de uppkommer. Exploateringsverksamhet Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som omsättningstilgångar av mark for bostäder och industri. Pensioner Pensionsskulden for 2009 har beräknats av KP A och redovisas enligt den sk. "blandade modellen", vilket innebär att skulden tom redovisas inom linjen/ansvarsforbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner from samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder. Pensionsskulden utgår från KP A' s beräknade skuld per den 31/ Leasingavtal Kommunen bokfor alla leasingavtal mot resultaträkningen. Semesterlöneskuld I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferieiöneskuld. Skulden är uppbokad for innevarande och foregående år samt for okompenserad övertid. Sociala avgifter har bokforts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt interndebiterats forvaltningarna med fóljande procentpåslag. Anställda på kommunalt avtalsområde Anställda på timlön Pan-avtalet (personliga assistenter) Uppdragstagare Beredskapsarbete Totalt 50,00 50,00 50,00 31,42 50,00 Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2% av kommunens skatteintäkter. * I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. * Dessutom ingår ett delägt kommunalforbund. Reviderad enl KS beslut den 24 mars

20 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 20 L Dnr KS/20 10: Handläggare: Karin Ryter Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en omfårdelning av medel från prognostiserat budgetresultat til kommunstyrelsens medel til förfogande om fem miljoner kronor för att dels minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun och dels en satsning på fler feriearbeten. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar til viadidaktnämden att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut inkomma med konketa förslag på insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun, inkluderande feriearbeten til kommunstyrelsen i april. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun har en hög ungdomsarbetslöshet. Bland ungdomar i kommunen i åldern år är 18,5 procent av dessa utan arbete. Katrineholm är den kommun i länet som har näst högst andel ungdomar i ålder år utan arbete. Vad gäller utbildningsnivå var det i slutet av procent av befolkningen i kommunen i åldern år som endast hade en förgymnasial utbildning och 55 procent som hade en gymnasial utbildning. I bildningsnämdens kvalitetsredovisning för år 2008 anges det vara känt sedan länge att andelen elever som har övergått till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning är låg i kommunen. Situationen är utmärkande för pojkar från Katrineholm. En orsak til det låga intresset för högskolestudier uppges kuna vara att möjligheterna på arbetsmarknaden under en tid varit bra och att möjligheten til fast anställning utan högre utbildning funnits. Antalet elever som fullföljer sin gymnasieutbildning är god i kommunen. Det är viktigt för Katrineholm att utbildningsnivån höjs hos befolkningen. En yterligare satsning behövs gällande ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun, med dels;.~ H :'_ Praktik med fokus på motivationsinsats~r för hqgre studier. Feriearbeten för ungdomar födda 1993 Ärendets handlingar. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 20 L Justerandes sign Protokollsutdrag till Ç;Ô tr Utdragsbestyrkande

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer