KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden"

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Sidan Ärenden. Kulturinslag Allmänhetens fråga 1. Protokollsjustering 2. Sammanträdets laga tilkomst 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden 2 4. Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB 5. Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2009 (handlingar utsänds efter revisionens sammanträde) 3 6. Ársredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun Svar på motion om att värna det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen Svar på motion om möjlighet til ett extra år i grundskolan i Katrineholms kommun Redovisning av obesvarade motioner Svar på interpellation om när kvinnorna kommer att uppmärksammas Svar på interpellation om samlingslokaler i Katrineholm Motion om att skapa fler trygghetsboenden inne i Katrineholm och ute i krans orterna Motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm Meddelanden Nya ärenden LeifTronelius, ordförande Gunnar Westermark kf kallel,e i 9

2 Dnr KS/201O: Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden Förslag til beslut 1. Kommunfullmäktige väljer Ingegärd Furen (fp) som ledamot i bildningsnärden för tiden t.o.m. den 31 december Kommunfullmäktige väljer Lars Levin (fp) som ersättare i bildningsnämnden för tiden t.o.m. den 31 december Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm har sedan tidigare en vakant ledamotplats i bildningsnämnden. Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm nominerar nu Ingegärd Furen (fp) som ny ledamot och Lars Levin (fp) som ny ersättare i bildningsnärden. AR.20 i o val av ledamot och

3 Dnr KS/201O: Handläggare: Gunnar Westermark Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB Förslag til beslut Erik Hellqvist och Hans Lindholm utses til ledamöter i styrelsen för Katrineholms Logistikfastigheter AB för mandatperioden från tiden för årsstämma 2010 til och med ordinarie årsstäma Ärendebeskrivning Katrineholms kommun äger 49 procent av bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB. Enligt gällande aktieägaravtal ska bolagets styrelse bestå av fyra av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter. Kommunen och Brinova Fastigheter AB har rätt att utse två ledamöter vardera. Kommunens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Katrineholm. Vidare ska samråd äga rum innan parterna beslutar om vilka personer som ska utses til styrelseledamöter. Senior advisor Erik Hellqvist och direktören Hans Lindholm har hittils varit Katrineholms kommuns representanter som styrelseledamöter i bolaget. Bolagets ursprungliga namn var Katrineholms Logistikcentru AB.

4 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 20 L Dnr KS/20 L O: l Handläggare: Per Johansson Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige l. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning, driftredovisning och investeringsredovisning, godkäner ombudgeteringar av investeringar från 2009 til 2010 med kronor, enligt separat förteckning samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den sammanställda redovisningen, liksom tillhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på kronor samt godkäna kommunens balanskravsresultat på kronor, exkluderande reavinst av försäljning på kronor och inkluderade omställningskostnader på kronor. 2. Kommunfullmäkige beslutar att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsökningar avseende kommunens pensionsåtaganden. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att fårtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäkiges samanträde. 2. Kommunstyrelsen beslutar om en överlåtelse av sitt aktieinnehav, kronor i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB för ett fullföljande av verkställighet i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag til kommunstyrelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. Reservation Gudrun Lindvall (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har på sedvanligt sätt upprättat årsredovisning för Kaliinehulms koniiiihl för 20e9-Arsredavisn-ingeviså: på-etest för kommu nen på kronor. Ärendets handlingar. Skrivelse från ekonomikontoret,2g-öj-12 tlpjjcklehj dloiu -OS-2r. Arsredovisning 2009 inkl bilagan "Nämdernas uppdragsredovisning 2009" Justerandes sign r-: r) - '7 J~ '- Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

5 IZatrineholms komitiun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Begäran om ombudgetering av investeringar Lättläst version av årsredovisningen som utdelas vid sammanträdet den 24 mars Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Erik Liljencrantz (m), Sten Holmgren (c), Göran Dahlström (s), Bo Sivars (m), Joha Frondelius (kd), Marie-Louise Karlsson (s), Lars Härnström (m), Gudrun Lindvall (mp), Ewa Callhammar (fp), Cecila Björk (s), Monica Johansson (s), Carina Björk-Andersson (fp), Inger Fredriksson (c), Bengt Andersson (m), Lotta Back (v), Pat Werner (s), Kristina Malmnäs (fp), Anneli Hedberg (s) samt ekonomichefen Ane Andersson, ekonomen Johanna Siverskog, stadsarkitekten Ingalis Morfeldt, förvaltningschefen Lena Andreasson, kulturchefen Per-Olof Milberg, miljöchefen Lennart Axelsson, socialchefen Áke Strandberg, ekonomen Julia Norén, förvaltningschefen Roger Lavrell, förvaltningschef Helene Björkqvist och utredningssekreteraren Marie Sandström Koski. Under kommunstyrelsens överläggning påpekas några rättelser som kommer att göras i årsbokslutet på sidorna 1, 18,22,63,95 och 96. Detta kommer att göras i det underlag som skickas til kommunfullmäktige. Ett ersättningsblad utdelas för Investeringar Yrkanden Gudrun Lindvall (mp) yrkar på återremiss av ärendet för förtydligande av serviceoch tekniknämndens redovisning av investeringarna. Ordföranden Göran Dahlström (s) yrkar att kommunledningsförvaltningen ska uppdras att förtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag til beslut med hans tiläggsyrkande och finner styrelsen biträder detta. Justerandes sign C:-'i~ tr c Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till SV AAB, KV AAB, kommunledningsförvaltningen, akten

6 IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår handläooare Johanna Siverskog Datum Ert datum 1 (1) Vår bet~ning O i, I Dnr/'LDlO : Er betec; Oi (J " j i 4 O Kommunstyrelsen Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunedningsförvaltningen överlämar årsredovisning och bokslut för 2009 för Katrineholms kommun. Förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunllmäktige att godkäna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkng, drftredovisning och investeringsredovisning, godkäna 2010 med tkr, enligt separat ombudgeteringar av investeringar från 2009 til förtecknng samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den samanställda redovisningen, liksom tilhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på kronor, samt godkäna kommunens balanskravsresultat på kr, exkuderande reavinst av försäljning på kr och inuderade omställnigskostnader på kr. Kommunllmäkige föreslås besluta att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsöknngar avseende kommunens pensionsåtaganden. För ett fullgörande av verkställghet föreslås kommunstyelsen besluta om en överlåtelse av sitt aktieinehav, 500 tk, i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB i enlighet med kommunllmäktiges uppdrag til kommunstyelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. t '- II För kommunledningsförvaltningen i kiivi nttú:l~'~ Ane Andersson Ekonomichef Missiv avseende ÅR 2009 ny version innan KF KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: KATRINEHOLM Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: i."",,,, in flc"trinl'holm.se Org.nummer

7 Total Totalt Begäran om investerings utnyttjade Avvikelse ombudgetering Kommentarer INVESTERINGAR 2009 TKR budget nv.netto til I 24 Reinvestering Ängeln, Möbler Påbörjat men försenade leveranser Bamverksamhet Ej beställt pga avvaktan på KF beslut Konstnärlig utsmyckning Projekt som fortgår även Uppgradering verksamhetssystem SOC Påbörjad investering av verksamhetssystem Treserva. Utbytet av larm kom igång sent pga förseningar i Utbyte av larm, särsk.boende 1500, i 435 upphandlingarna Utrustning boende unga vuxna 300 O Driftstart framflytad til 20 i O Flextidssystem Avser projekt som kommer att fortsätt under Kompetensplanering Avser projekt som kommer att fortsätta under Tilgänglighet Gröna kulle 1227 O Avser Brand och inbrottslarm Gröna kulle där arbetena har påbörjats Lokstallet VA 130 O Beslutad åtgärd för påbörjat projekt St Djulö jordbruk Pågående arbete, stormsäkring m.m. Avser dataskärmar som ej har blivit investerade år i IT -projekt Medlen låg tidigare på Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Djulö Camping övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Vattenrening simhallen 2000 O övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Ska överfras til ekonomikontoret och avser Gemadm upphandlingsenheten TOTALT NÄMNDERNA INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Etapp Österleden Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Infrastrukturinvesteringar bia. Oppundavägen övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga TOTALT INFRASTRUKTURINVESTERINGAR EXPLOATERINGAR KLC 5000 TOTALT EXPLOATERINGAR O O O 5000 PÅGÅENDE ARBETE Pågende arbeten Katrineholms Logistikcentrum O TOTALT PÅGÅENDE ARBETE O TOTALT

8 Katreholm kommun \. BOKSLUT 2009 SER VICE- OCH TEKNIKFÖR V AL TNINGEN. 32

9 Katreholms kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 33

10 Katreholms kommun \. BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 34

11 Katreholm kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 35

12 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum (2) Vår handläqqare Elena Gabrielsson, Sari Nilsson Ändringar i "Årsredovisning 2009" i samband med kommunstyrelsens behandling av årsredovisning 2009 upptäcktes behov av korrigeringar av vissa uppgifter i materialet. Nedan har ekonomi kontoret sammanställt dessa ändringar samt även några ändringar som initierats av revisorerna i samband med deras granskning av årsredovisningen. Sidan L Göran Dahlströms förord Tredje stycket andra meningen ändrat til "hög- och lågkonjunktur" Sidan 18 rubriken "Finansiell risk" Andra stycket första mening ändrat til "Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67% fast ränta" Sidan 18 rubriken "Borgensåtagande" Tredje stycket ändrat til "Katrineholms Vatten och Avfall AB" Sidan 22 rubriken "Väsentlga händelser under året" Första meningen "Katrineholm Cargo point AB" ska ersättas med "Katrineholm Rail Point AB" samt "Logistikcentrum AB" ska ersättas med "Katrineholms Logistikfastigheter AB" Sidan 63 tabell "Nyckeltal och indikatorer" Sista kolumnen "Budget 2010" ska tas bort Sidan 95 "Noter sammanställd redovisning" I not 1-3 samt not 6 ska LOGISTIKCENTRUM ersättas med KLFAB Sidan 96 rubriken "Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning" Första stycket sista meningen ändrat til "minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2 % av kommunens skatteintäkter" Andra stycket första meningen ska ändrat "I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. Ändringar som initierats av revisorerna och ekonomikontoret efter kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2010: Sidan 4 tabell "Fem år i sammandrag" rubriken" Ekonomiskt resultat/resultatutveckling" I tabellraden"resultat efter skatteintäkter och finansnetto/skatteintäkter" för 2009 ska 1,6% ersättas med 1.5%

13 IZatrineholms kon1mun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum (2) Sidan 12 tabell raden "Investeringar" Andra kolumnen andra meningen ska stå "Årets nettoinvesteringar uppgår til 79,4 Mnk, budgeterat var 110,4 Mnk. Sidan 15 rubriken" Årets resultat" Första stycket andra mening ska förkortning KLC ersättas med KLF AB Sidan 89 "Noter kommunen" I not 5 för 2009 siffror för kostnadsutjämning och inkomstutjämning ska byta plats med varandra. Kostnadsutjämningen ska vara och inkomstutjämningen ska vara

14 Katrneholms kommun, Sagt och gjort -full fart framåt Att redovisa 2009 års resultat - och samtidigt sätta detta i samband med de senaste fem årens resultat - innebär for mig som kommunstyrelseordforande också att rikta blicken framåt och värdera möjligheterna til utveckling. Just nu finns möjligheterna. Katrineholm har ett utvecklingsläge - om insatserna är kraftfulla, kloka och väl awägda. Den uppfattningen delar jag med många. Att grundlägga och bygga det nya moderna Katrineholm är for mig viktigt for att därigenom kunna trygga en bra och rättis framtida fordelningspolitik. Vad har vi sagt och vad har vi gjort? Utgångspunkt är ordning och reda i ekonomin. Det handlar om att kunna ta ansvar for kommunen i både hög- och lågkonjunktur*. Ett av politikens mål har varit en ekonomi i balans. Vi har fordrat ekonomisk uppmärksamhet och budgetdisciplin. Men vi har även haft handlingsberedskap for tvära kast. Vi har när ekonomin så krävt, men utan att tappa siktet framåt, tagit nödvändiga beslut och agerat års resultat är 23,3 mnkr. De senaste fem åren har ett sammantaget bokslutsresultat om drygt 104 mnkr. Skeendet under de senaste fem åren har varit dramatiskt: från högkonjunktur til global finanskris och djupnande lågkonjunktur. Det har medfort behovet att driva en stram budgetpolitik samt en effektiv kostnadskontroli. Ambitionen har dock hela tiden varit att hålla den höga kvalitet vi har i våra verksamheter; självklart skola och omsorg, men i Katrineholm också områdena fritid, sport och kultur. Vi har klarat nödvändiga anpassnings åtgärder samt utvecklings- och forbättringsarbete genom effektiviseringar och särskilda satsningar. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är de prioriterade grupperna. Katrineholm har nu som många kommuner en hög ungdomsarbetslöshet. Dessutom har våra invandrare stora svårigheter att få tilträde til arbetsmarknaden. Detta är två problem som vi är väl medvetna om och som vi under 2010 kommer att satsa extra på. Försiktighet och strama tyglar räcker inte for att klara en kommunutveckling på längre sikt. I det kärva ekonomiska läget krävs det både mod och formåga att satsa på större strategiskt viktiga projekt. Under de senaste åren har befolkningsutvecklingen vänt til en svag men ändå klar befolkningsökning. Tre år i rad har invånarantalet ökat. Grundfórutsättningen for fler invånare är jobb, attraktiva bostäder, väl utbyggd handel och service och inte minst goda kommunikationer. Här krävs samspel och samarbete mellan marknadskrafter och samhällsbyggare. Handeln har tydligt visat sin vilja att utveckla Katrineholm til ett delregionalt centrum. Kommunen som samhällsbyggare har snabbt och effektivt svarat på marknadens krav och skapat mycket goda fórutsättningar för utvecklingen. Kommunen har analyserat Katrineholms logistiska läge och fattat beslut om en satsning på Katrineholms Logistikcentrum. Logistikforetag delar kommunens analys och etablerar verksamhet i Katrineholm. Kommunen positionerar - av näringslivs- och arbetsmarknadspolitiska skäl - Katrineholm kraftfullt i den infrastrukturella planeringen regionalt och nationellt. Byggstart av Östra forbifarten är ett tydligt och på flera sätt viktigt resultat. Nya bostäder både planeras och byggs; lokala foretag bygger i centrala lägen och kommunens planer ligger klara för natursköna och sjönära lägen. Kommunen har låtit marknaden ff ett starkt inflytande över bésöksnäringens utveckling och Katrineholms geografiska positionering genom att bilda bolaget KFV Marknadsforing. Kommunen som samhällsbyggare med stora ambitioner för en hållbar samhällsutveckling har satsat stort på miljö- och energiomställning: genom bostadsbolaget KF AB, i biogasproduktion i samarbete med branschen, genom att anlägga en vindkraftpark, i ett projekt med unik energiåtervinning i Sportcentrums anläggningar, m.fl. projekt. Det är med stor tilförsikt och tilfredsställelse jag nu i och med denna årsredovisning 2009 kan summera och ge exempel på ett antal större satsningar under de senaste fyra åren:. Nya vattentäkten byggs i Forssjö (170 mnkr). Byggt ut förskoleverksamheten med 10 nya avdelningar. Om- och tilbyggnad av Lövåsens äldreboende (110 mnkr). Beslut om byggande av nytt boende fór äldre centralt i kvarteret Hjorten. Byggande av Handikappomsorgen (14 mnkr) omsorgsboende i kvarteret inom Mejseln. Förskottering fór byggstart av Östra forbifarten våren 2010 (40 mnkr) *Reviderad enl KS beslut den 24 mars 2010

15 Katrineholms kommun \. det egna kapitalet i förhållande til de totala tilgångarna. Soliditeten uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tilgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. Kommunens soliditet, enligt balansräkningen, har sjunkit med 8 procentenheter från 66% til 58% mellan åren 2008 och Med hänsyn taget til ansvarsförbindelserna har soliditeten minskat med 0,8 procentenheter från 6,2% til 5,4%. Orsaken är en betydligt lägre ökning av det egna kapitalet (som ökar med årets resultat) än tilgångsökningen, som bl.a. omfattar ökade likvida medel (nya lån, 60 Mnkr) och avsättning til medfinansiering av Citybanan, 36 Mnkr. Til följd av detta har även koncernens soliditet minskat under året. Borgensåtagande Borgensåtagandena för egna hem och småhus utgör 40% av den utestående skulden vid förlusttilfållet. Vid årsskiftet uppgick detta åtagande til 2,3 Mnkr. KFAB inkl. KIAB hade vid årsskiftet utnyttjat 510,9 Mnkr av total beviljad borgensram på 610 Mnkr. I samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2009 har Katrineholms Vatten och Avfall AB* beviljats borgensram om 150 Mnkr, ej utnyttjad vid årsskiftet. Samtidigt beslutade.kommunfullmäktige att från och med år 2010 införa en borgensavgift, om 0,2 % på borgensbelopp, från sina bolag. Känslighetsanalys Skuldsättningsgraden.visar i vilken utsträckning kommunen finansierat sina tilgångar med främmande kapital. Låga värden indikerar god finansiell styrka. Kommunen har ökat sin skuldsättningsgrad under 2009 med 8%. Detta beror som tidigare visats på att kommunens långfristiga låneskuld ökat men även på att kommunen tagit beslut om medfinansiering av Citybanan och Trafikplats Finntorp. Finansiell risk Kommunen behöver bl.a. kontrollera sin ränterisk. Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån. Kommunen ska arbeta för att klara eventuella räntenivåjusteringar. Kommunens förutsättningar för verksamheten påverkas av omständigheter i omvärlden såväl som lokalt. Ekonomin påverkas med viss känslighet av olika händelser. Ovan framgår. effekter av några händelser, vilket visar betydelsen av planering, prognoser, styrning och kontroll av verksamheten.,. R.:"idemd enl Kf; beslut den 24 mars 2010 Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67%* fast ränta. Den rörliga delen av Katrineholms kommuns lånestock bör ligga mellan 20% och maximalt 40%. I samband med de senaste årens finanskris har refinansieringsrisken framträtt som en reell finansiell risk att förhålla sig til också för kommuner och landsting. Det innebär att det inte alltid finns tilgång til pengar att låna. Genom bl.a. likviditetsplanering och spridning av lånebindningstider minskar refinansieringsrisker. Katrineholms kommun har hittils erbjudits lån vid offertförfrågningar, men inte från samtliga aktörer som normalt sett lämnar offerter. 18

16 IZatnieholms kommun " Kommunfullmäktige Ordfórande: Leif Tronelius(s) Sammanfattnde verksamhets beskrivning Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet inom den kommunala organisationen. Fullmäktige beslutar, enl. kommunallagens 3 kap 9, i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fór kommunen. Kommunrevisionen utgör kontrollorgan med uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsens verksamhetsområden. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag. Valnämnden ansvarar fór planering och genomfórande av allmänna val til kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag samt val til Europaparlamentet. Dessutom ansvarar valnämnden fór genomfórande av eventuella folkomröstningar. Överfórmyndaren är en tilsynsmyndighet i kommunen som ansvarar fór statlig reglerad verksamhet. Överfórmyndaren utövar tilsyn över ställfóreträdares (fórmyndare, gode män och fórvaltare) fórvaltning, rekrerar och utbildar ställfóreträdare samt fórbereder ärenden fór tingsrättens beslut. Väsentliga händelser under året Kommunfullmäktige har under 2009 beslutat om bland annat aktieägaravtal gällande *Katrineholm Railpoint AB, utökning av aktiekapitalet i Katrineholms Logistikfastigheter AB, citybanans medfinansiering, medfinansiering av trafikplats vid Finntorp och ändring av lokala ordningsfóreskrifter om användning av fyverkerier. I övrigt har fullmäktige också beslutat infóra viktbaserad avfallstaxa samt tecknat avtal om övertagande av hemsjukvården. Vid två sammanträden har allmänheten utnytjat möjligheten att vid ställa frågor til de fórtoendevalda. Fullmäktiges debatter har kunnat fóljas via närradion och webbradio. Från november sänds sammanträdena direkt genom webb- TV och det är möjligt att titta i efterhand. Ledamöterna har under 2009 ställt 22 frågor och 15 interpellationer. Under året har 20 motioner väckts. I oktober delade fullmäktiges presidium ut fórtjänstteckenledersgåvor til personal och fórtoendevalda med 25 respektive 20 års anställning/uppdrag. Vid årets slut bestod kommunfullmäktiges 51 ledamöter av 26 kvinnor och 25 män. Valnämnden har genomfórt val til europaparlamentet. Kommunrevisionen har planerat årets revisionsgranskningar utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomfórdes under senhösten I samband med planering av granskningsområden har en dialog fórts med fullmäktiges presidium och kommunledningen. Verksamheter och processer som granskats under året är IT -stöd inom Vård och Omsorg, kommunens styrocess, tilgänglighet och service, likställghetsprincipen, barnonventionen samt uppfóljning av tidigare granskning kring faktuahantering. Därutöver har det övergripande ansvarsutövandet inom Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Milj ö- och hälsoskyddsnämnden granskats liksom årsredovisning och delårsrapport. Överfórmyndarerksamheten har efter ett besparingsbeting minskat sin organisation med en tjänst och består nu av totalt 1,5 tjänst. *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars 20 L O (bo lagsnamnen korrigerade) Kommentar til årets utfall Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunrevision Överfórmyndarverksamhet Totalt Utfall l Nettokostnad, tkr Utfall Budiiet 2009 Budiietavvikelse Nettoinvesteringar O O

17 Katreholms kommun \. Mercur måste under året hitta nya arenor där man kan få kontakt med missbrukare. Projektiden för mansmottagningen går ut under våren Ev. fortsätting av verksamheten måste beslutas i samverkan med Vingåkers och Flens kommuner. Klivets verksamhetslokaler behöver förbättas framförallt på grnd av arbetsmiljöskäl. Förhoppningsvis ska verksamheten kunna flyta in i mer anpassade lokaler under år Kraven på socialtjänsten ökar för att arbeta evidensbaserat, dvs. att praktiken och valet av insatser bygger på tre kunskapskällor; forskningen, praktikerns förtogenhetskunskap och klientens önskemål och erfarenheter. Detta krav måste socialförvaltningen i Katrineholm möta upp. Genom samarbete med Örebro universitet kring forskningsstationen och genom implementering och föranking av det nya kvalitetssystemet har förvaltningen stora möjligheter att nå målet att arbeta med evidensbaserad praktik. Detta är en stor utmaning inför år 20 L O och kommer att ställa krav på all personals delaktighet. *Reviderad enligt Ks beslut den 24 mars

18 Katrineholms kommun " Noter sammanställd redovisning (mnkr) Not L Not 5 Verksamhetens intäkter Specifikation til förändring Kommunen 320,1 355,8 av eget kapital KFAB 297,6 295,4 Ingående eget kapital l 014,8 993,9 VSR 27,7 27,1 Direktbokning Eget kapital KLFAB* KV AA 1,5 80,2 0,3 0,0 Årets resultat 26,0 23,3 Interna mellanhavanden i form av intäker har eliminerats -184,8-191,4 Summa utgående Summa 542,4 487,1 eget kapital rq40,a 1017,2 Not 2 Not 6 Verksamhetens kostnader Pensionsskuld och skatter Kommunen - L 799, ,7 Kommunens avsättning 89,2 KFAB -214,2-198,6 KFAB 9,5 VSR KLFAB* KVAA -25,7-0,5-52,0-24,1-0,1 VSR KLe Summa 8,2 0,0 106,9 Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats Not 7 Summa -183(J,Q Långfristiga skulder Lån 690,4 651,3 Summa 690, Not 3 Fastigheter och anläggningar Not 8 Kommunen KFAB VSR KLFAB* KV AA. 397,6 1142,1. 59 '\::)::..',:/:::~::::_.:, 18,6 251,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Interimsskuld Uppl kostn o förutb int Skulder til kreditinstiut 162,1 210,5 44,8.19,2 Summa bokfört värde L 816,1 Övrigt...83,4 Summa. 520,0 Not 4 Övr kortfristiga fordringar Kundfordringar 67,0 Skatter 0,0 Övriga interims fordringar 110;0 Summa 177,0 *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars

19 Katreholms kommun \. Redovisn i n9spri nci per Kommunen tilämpar de redovisnings regler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med undantag for leasingavtal. Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Kommunen foljer Rådet for kommunal redovisnings rekomendation nr. 18 avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av bidrag från stat och landsting bokfors som forutbetalda intäkter och intäktsfors i enighet med matchningsprincipen succesivt i takt med att motsvarande kostnader bokfors. Skatteintäkter Katrineholms kommun foljer Rådet for kommunal redovisning som anger i sin rekommendation nr 4:2 att det är Sveriges kommuner och landstings (SKL) decemberprognos som ska användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen. Anläggningstilgångar Anläggningstilgångarna upptas i balansräkningen til anskaffningsvärdet med avdrag for planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag. Avskrivningar och kapitalkostnader Kommunen foljer Kommunforbundets rekommenderade avskrivningstider med fóljande undantag: skolor 50 år, ålderdomshemiservicehus 50 år, vårdcentraler 50 år, vattentorn 50 år, V A-ledningar 50 år, V A-verk och pumpstationer (byggnader) 33 år, maskinell utrustning VA 20 år samt bilar och maskiner på Service- och teknikforvaltningen som sätts individuellt til mellan 5-15 år. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens nettoanskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt dvs. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod). Nytt från och med 2006 är att forbättringskostnader foljer ursprungsinventariens avskrivningstid och Ïar därmed kortare avskrivningstid än tidigare princip. V A-verksamhet V A-verksamheten har överforts til det nybildade bolaget, Katrineholm Vatten och Avfall AB. Slutreglering har skett och skuldebrev har upprättats. Lånekostnader Kommunen använder sig av huvudregeln. Dvs. lånekostnader skall belasta resultatet då de uppkommer. Exploateringsverksamhet Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som omsättningstilgångar av mark for bostäder och industri. Pensioner Pensionsskulden for 2009 har beräknats av KP A och redovisas enligt den sk. "blandade modellen", vilket innebär att skulden tom redovisas inom linjen/ansvarsforbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner from samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder. Pensionsskulden utgår från KP A' s beräknade skuld per den 31/ Leasingavtal Kommunen bokfor alla leasingavtal mot resultaträkningen. Semesterlöneskuld I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferieiöneskuld. Skulden är uppbokad for innevarande och foregående år samt for okompenserad övertid. Sociala avgifter har bokforts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt interndebiterats forvaltningarna med fóljande procentpåslag. Anställda på kommunalt avtalsområde Anställda på timlön Pan-avtalet (personliga assistenter) Uppdragstagare Beredskapsarbete Totalt 50,00 50,00 50,00 31,42 50,00 Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2% av kommunens skatteintäkter. * I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. * Dessutom ingår ett delägt kommunalforbund. Reviderad enl KS beslut den 24 mars

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2008-10-24 Vãr beteckning Vãr handläqqare Ert datum Er beteckninq Bifogat material tilhör ärendet Övergripande planering

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge Årsredovisning Bollebygds kommun 2013 Kommunen där vi bor bra och lever länge Introduktion och översikt Innehåll 2 3 4 6 Introduktion och översikt Kommunens organisation Detta hände 2013 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer