KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden"

Transkript

1 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Sidan Ärenden. Kulturinslag Allmänhetens fråga 1. Protokollsjustering 2. Sammanträdets laga tilkomst 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden 2 4. Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB 5. Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2009 (handlingar utsänds efter revisionens sammanträde) 3 6. Ársredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun Svar på motion om att värna det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen Svar på motion om möjlighet til ett extra år i grundskolan i Katrineholms kommun Redovisning av obesvarade motioner Svar på interpellation om när kvinnorna kommer att uppmärksammas Svar på interpellation om samlingslokaler i Katrineholm Motion om att skapa fler trygghetsboenden inne i Katrineholm och ute i krans orterna Motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm Meddelanden Nya ärenden LeifTronelius, ordförande Gunnar Westermark kf kallel,e i 9

2 Dnr KS/201O: Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden Förslag til beslut 1. Kommunfullmäktige väljer Ingegärd Furen (fp) som ledamot i bildningsnärden för tiden t.o.m. den 31 december Kommunfullmäktige väljer Lars Levin (fp) som ersättare i bildningsnämnden för tiden t.o.m. den 31 december Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm har sedan tidigare en vakant ledamotplats i bildningsnämnden. Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm nominerar nu Ingegärd Furen (fp) som ny ledamot och Lars Levin (fp) som ny ersättare i bildningsnärden. AR.20 i o val av ledamot och

3 Dnr KS/201O: Handläggare: Gunnar Westermark Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB Förslag til beslut Erik Hellqvist och Hans Lindholm utses til ledamöter i styrelsen för Katrineholms Logistikfastigheter AB för mandatperioden från tiden för årsstämma 2010 til och med ordinarie årsstäma Ärendebeskrivning Katrineholms kommun äger 49 procent av bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB. Enligt gällande aktieägaravtal ska bolagets styrelse bestå av fyra av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter. Kommunen och Brinova Fastigheter AB har rätt att utse två ledamöter vardera. Kommunens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Katrineholm. Vidare ska samråd äga rum innan parterna beslutar om vilka personer som ska utses til styrelseledamöter. Senior advisor Erik Hellqvist och direktören Hans Lindholm har hittils varit Katrineholms kommuns representanter som styrelseledamöter i bolaget. Bolagets ursprungliga namn var Katrineholms Logistikcentru AB.

4 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 20 L Dnr KS/20 L O: l Handläggare: Per Johansson Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige l. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning, driftredovisning och investeringsredovisning, godkäner ombudgeteringar av investeringar från 2009 til 2010 med kronor, enligt separat förteckning samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den sammanställda redovisningen, liksom tillhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på kronor samt godkäna kommunens balanskravsresultat på kronor, exkluderande reavinst av försäljning på kronor och inkluderade omställningskostnader på kronor. 2. Kommunfullmäkige beslutar att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsökningar avseende kommunens pensionsåtaganden. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att fårtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäkiges samanträde. 2. Kommunstyrelsen beslutar om en överlåtelse av sitt aktieinnehav, kronor i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB för ett fullföljande av verkställighet i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag til kommunstyrelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. Reservation Gudrun Lindvall (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har på sedvanligt sätt upprättat årsredovisning för Kaliinehulms koniiiihl för 20e9-Arsredavisn-ingeviså: på-etest för kommu nen på kronor. Ärendets handlingar. Skrivelse från ekonomikontoret,2g-öj-12 tlpjjcklehj dloiu -OS-2r. Arsredovisning 2009 inkl bilagan "Nämdernas uppdragsredovisning 2009" Justerandes sign r-: r) - '7 J~ '- Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

5 IZatrineholms komitiun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Begäran om ombudgetering av investeringar Lättläst version av årsredovisningen som utdelas vid sammanträdet den 24 mars Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Erik Liljencrantz (m), Sten Holmgren (c), Göran Dahlström (s), Bo Sivars (m), Joha Frondelius (kd), Marie-Louise Karlsson (s), Lars Härnström (m), Gudrun Lindvall (mp), Ewa Callhammar (fp), Cecila Björk (s), Monica Johansson (s), Carina Björk-Andersson (fp), Inger Fredriksson (c), Bengt Andersson (m), Lotta Back (v), Pat Werner (s), Kristina Malmnäs (fp), Anneli Hedberg (s) samt ekonomichefen Ane Andersson, ekonomen Johanna Siverskog, stadsarkitekten Ingalis Morfeldt, förvaltningschefen Lena Andreasson, kulturchefen Per-Olof Milberg, miljöchefen Lennart Axelsson, socialchefen Áke Strandberg, ekonomen Julia Norén, förvaltningschefen Roger Lavrell, förvaltningschef Helene Björkqvist och utredningssekreteraren Marie Sandström Koski. Under kommunstyrelsens överläggning påpekas några rättelser som kommer att göras i årsbokslutet på sidorna 1, 18,22,63,95 och 96. Detta kommer att göras i det underlag som skickas til kommunfullmäktige. Ett ersättningsblad utdelas för Investeringar Yrkanden Gudrun Lindvall (mp) yrkar på återremiss av ärendet för förtydligande av serviceoch tekniknämndens redovisning av investeringarna. Ordföranden Göran Dahlström (s) yrkar att kommunledningsförvaltningen ska uppdras att förtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag til beslut med hans tiläggsyrkande och finner styrelsen biträder detta. Justerandes sign C:-'i~ tr c Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till SV AAB, KV AAB, kommunledningsförvaltningen, akten

6 IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår handläooare Johanna Siverskog Datum Ert datum 1 (1) Vår bet~ning O i, I Dnr/'LDlO : Er betec; Oi (J " j i 4 O Kommunstyrelsen Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunedningsförvaltningen överlämar årsredovisning och bokslut för 2009 för Katrineholms kommun. Förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunllmäktige att godkäna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkng, drftredovisning och investeringsredovisning, godkäna 2010 med tkr, enligt separat ombudgeteringar av investeringar från 2009 til förtecknng samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den samanställda redovisningen, liksom tilhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på kronor, samt godkäna kommunens balanskravsresultat på kr, exkuderande reavinst av försäljning på kr och inuderade omställnigskostnader på kr. Kommunllmäkige föreslås besluta att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsöknngar avseende kommunens pensionsåtaganden. För ett fullgörande av verkställghet föreslås kommunstyelsen besluta om en överlåtelse av sitt aktieinehav, 500 tk, i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB i enlighet med kommunllmäktiges uppdrag til kommunstyelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. t '- II För kommunledningsförvaltningen i kiivi nttú:l~'~ Ane Andersson Ekonomichef Missiv avseende ÅR 2009 ny version innan KF KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: KATRINEHOLM Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: i."",,,, in flc"trinl'holm.se Org.nummer

7 Total Totalt Begäran om investerings utnyttjade Avvikelse ombudgetering Kommentarer INVESTERINGAR 2009 TKR budget nv.netto til I 24 Reinvestering Ängeln, Möbler Påbörjat men försenade leveranser Bamverksamhet Ej beställt pga avvaktan på KF beslut Konstnärlig utsmyckning Projekt som fortgår även Uppgradering verksamhetssystem SOC Påbörjad investering av verksamhetssystem Treserva. Utbytet av larm kom igång sent pga förseningar i Utbyte av larm, särsk.boende 1500, i 435 upphandlingarna Utrustning boende unga vuxna 300 O Driftstart framflytad til 20 i O Flextidssystem Avser projekt som kommer att fortsätt under Kompetensplanering Avser projekt som kommer att fortsätta under Tilgänglighet Gröna kulle 1227 O Avser Brand och inbrottslarm Gröna kulle där arbetena har påbörjats Lokstallet VA 130 O Beslutad åtgärd för påbörjat projekt St Djulö jordbruk Pågående arbete, stormsäkring m.m. Avser dataskärmar som ej har blivit investerade år i IT -projekt Medlen låg tidigare på Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Djulö Camping övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Vattenrening simhallen 2000 O övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Ska överfras til ekonomikontoret och avser Gemadm upphandlingsenheten TOTALT NÄMNDERNA INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Etapp Österleden Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Infrastrukturinvesteringar bia. Oppundavägen övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga TOTALT INFRASTRUKTURINVESTERINGAR EXPLOATERINGAR KLC 5000 TOTALT EXPLOATERINGAR O O O 5000 PÅGÅENDE ARBETE Pågende arbeten Katrineholms Logistikcentrum O TOTALT PÅGÅENDE ARBETE O TOTALT

8 Katreholm kommun \. BOKSLUT 2009 SER VICE- OCH TEKNIKFÖR V AL TNINGEN. 32

9 Katreholms kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 33

10 Katreholms kommun \. BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 34

11 Katreholm kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 35

12 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum (2) Vår handläqqare Elena Gabrielsson, Sari Nilsson Ändringar i "Årsredovisning 2009" i samband med kommunstyrelsens behandling av årsredovisning 2009 upptäcktes behov av korrigeringar av vissa uppgifter i materialet. Nedan har ekonomi kontoret sammanställt dessa ändringar samt även några ändringar som initierats av revisorerna i samband med deras granskning av årsredovisningen. Sidan L Göran Dahlströms förord Tredje stycket andra meningen ändrat til "hög- och lågkonjunktur" Sidan 18 rubriken "Finansiell risk" Andra stycket första mening ändrat til "Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67% fast ränta" Sidan 18 rubriken "Borgensåtagande" Tredje stycket ändrat til "Katrineholms Vatten och Avfall AB" Sidan 22 rubriken "Väsentlga händelser under året" Första meningen "Katrineholm Cargo point AB" ska ersättas med "Katrineholm Rail Point AB" samt "Logistikcentrum AB" ska ersättas med "Katrineholms Logistikfastigheter AB" Sidan 63 tabell "Nyckeltal och indikatorer" Sista kolumnen "Budget 2010" ska tas bort Sidan 95 "Noter sammanställd redovisning" I not 1-3 samt not 6 ska LOGISTIKCENTRUM ersättas med KLFAB Sidan 96 rubriken "Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning" Första stycket sista meningen ändrat til "minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2 % av kommunens skatteintäkter" Andra stycket första meningen ska ändrat "I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. Ändringar som initierats av revisorerna och ekonomikontoret efter kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2010: Sidan 4 tabell "Fem år i sammandrag" rubriken" Ekonomiskt resultat/resultatutveckling" I tabellraden"resultat efter skatteintäkter och finansnetto/skatteintäkter" för 2009 ska 1,6% ersättas med 1.5%

13 IZatrineholms kon1mun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum (2) Sidan 12 tabell raden "Investeringar" Andra kolumnen andra meningen ska stå "Årets nettoinvesteringar uppgår til 79,4 Mnk, budgeterat var 110,4 Mnk. Sidan 15 rubriken" Årets resultat" Första stycket andra mening ska förkortning KLC ersättas med KLF AB Sidan 89 "Noter kommunen" I not 5 för 2009 siffror för kostnadsutjämning och inkomstutjämning ska byta plats med varandra. Kostnadsutjämningen ska vara och inkomstutjämningen ska vara

14 Katrneholms kommun, Sagt och gjort -full fart framåt Att redovisa 2009 års resultat - och samtidigt sätta detta i samband med de senaste fem årens resultat - innebär for mig som kommunstyrelseordforande också att rikta blicken framåt och värdera möjligheterna til utveckling. Just nu finns möjligheterna. Katrineholm har ett utvecklingsläge - om insatserna är kraftfulla, kloka och väl awägda. Den uppfattningen delar jag med många. Att grundlägga och bygga det nya moderna Katrineholm är for mig viktigt for att därigenom kunna trygga en bra och rättis framtida fordelningspolitik. Vad har vi sagt och vad har vi gjort? Utgångspunkt är ordning och reda i ekonomin. Det handlar om att kunna ta ansvar for kommunen i både hög- och lågkonjunktur*. Ett av politikens mål har varit en ekonomi i balans. Vi har fordrat ekonomisk uppmärksamhet och budgetdisciplin. Men vi har även haft handlingsberedskap for tvära kast. Vi har när ekonomin så krävt, men utan att tappa siktet framåt, tagit nödvändiga beslut och agerat års resultat är 23,3 mnkr. De senaste fem åren har ett sammantaget bokslutsresultat om drygt 104 mnkr. Skeendet under de senaste fem åren har varit dramatiskt: från högkonjunktur til global finanskris och djupnande lågkonjunktur. Det har medfort behovet att driva en stram budgetpolitik samt en effektiv kostnadskontroli. Ambitionen har dock hela tiden varit att hålla den höga kvalitet vi har i våra verksamheter; självklart skola och omsorg, men i Katrineholm också områdena fritid, sport och kultur. Vi har klarat nödvändiga anpassnings åtgärder samt utvecklings- och forbättringsarbete genom effektiviseringar och särskilda satsningar. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är de prioriterade grupperna. Katrineholm har nu som många kommuner en hög ungdomsarbetslöshet. Dessutom har våra invandrare stora svårigheter att få tilträde til arbetsmarknaden. Detta är två problem som vi är väl medvetna om och som vi under 2010 kommer att satsa extra på. Försiktighet och strama tyglar räcker inte for att klara en kommunutveckling på längre sikt. I det kärva ekonomiska läget krävs det både mod och formåga att satsa på större strategiskt viktiga projekt. Under de senaste åren har befolkningsutvecklingen vänt til en svag men ändå klar befolkningsökning. Tre år i rad har invånarantalet ökat. Grundfórutsättningen for fler invånare är jobb, attraktiva bostäder, väl utbyggd handel och service och inte minst goda kommunikationer. Här krävs samspel och samarbete mellan marknadskrafter och samhällsbyggare. Handeln har tydligt visat sin vilja att utveckla Katrineholm til ett delregionalt centrum. Kommunen som samhällsbyggare har snabbt och effektivt svarat på marknadens krav och skapat mycket goda fórutsättningar för utvecklingen. Kommunen har analyserat Katrineholms logistiska läge och fattat beslut om en satsning på Katrineholms Logistikcentrum. Logistikforetag delar kommunens analys och etablerar verksamhet i Katrineholm. Kommunen positionerar - av näringslivs- och arbetsmarknadspolitiska skäl - Katrineholm kraftfullt i den infrastrukturella planeringen regionalt och nationellt. Byggstart av Östra forbifarten är ett tydligt och på flera sätt viktigt resultat. Nya bostäder både planeras och byggs; lokala foretag bygger i centrala lägen och kommunens planer ligger klara för natursköna och sjönära lägen. Kommunen har låtit marknaden ff ett starkt inflytande över bésöksnäringens utveckling och Katrineholms geografiska positionering genom att bilda bolaget KFV Marknadsforing. Kommunen som samhällsbyggare med stora ambitioner för en hållbar samhällsutveckling har satsat stort på miljö- och energiomställning: genom bostadsbolaget KF AB, i biogasproduktion i samarbete med branschen, genom att anlägga en vindkraftpark, i ett projekt med unik energiåtervinning i Sportcentrums anläggningar, m.fl. projekt. Det är med stor tilförsikt och tilfredsställelse jag nu i och med denna årsredovisning 2009 kan summera och ge exempel på ett antal större satsningar under de senaste fyra åren:. Nya vattentäkten byggs i Forssjö (170 mnkr). Byggt ut förskoleverksamheten med 10 nya avdelningar. Om- och tilbyggnad av Lövåsens äldreboende (110 mnkr). Beslut om byggande av nytt boende fór äldre centralt i kvarteret Hjorten. Byggande av Handikappomsorgen (14 mnkr) omsorgsboende i kvarteret inom Mejseln. Förskottering fór byggstart av Östra forbifarten våren 2010 (40 mnkr) *Reviderad enl KS beslut den 24 mars 2010

15 Katrineholms kommun \. det egna kapitalet i förhållande til de totala tilgångarna. Soliditeten uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tilgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. Kommunens soliditet, enligt balansräkningen, har sjunkit med 8 procentenheter från 66% til 58% mellan åren 2008 och Med hänsyn taget til ansvarsförbindelserna har soliditeten minskat med 0,8 procentenheter från 6,2% til 5,4%. Orsaken är en betydligt lägre ökning av det egna kapitalet (som ökar med årets resultat) än tilgångsökningen, som bl.a. omfattar ökade likvida medel (nya lån, 60 Mnkr) och avsättning til medfinansiering av Citybanan, 36 Mnkr. Til följd av detta har även koncernens soliditet minskat under året. Borgensåtagande Borgensåtagandena för egna hem och småhus utgör 40% av den utestående skulden vid förlusttilfållet. Vid årsskiftet uppgick detta åtagande til 2,3 Mnkr. KFAB inkl. KIAB hade vid årsskiftet utnyttjat 510,9 Mnkr av total beviljad borgensram på 610 Mnkr. I samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2009 har Katrineholms Vatten och Avfall AB* beviljats borgensram om 150 Mnkr, ej utnyttjad vid årsskiftet. Samtidigt beslutade.kommunfullmäktige att från och med år 2010 införa en borgensavgift, om 0,2 % på borgensbelopp, från sina bolag. Känslighetsanalys Skuldsättningsgraden.visar i vilken utsträckning kommunen finansierat sina tilgångar med främmande kapital. Låga värden indikerar god finansiell styrka. Kommunen har ökat sin skuldsättningsgrad under 2009 med 8%. Detta beror som tidigare visats på att kommunens långfristiga låneskuld ökat men även på att kommunen tagit beslut om medfinansiering av Citybanan och Trafikplats Finntorp. Finansiell risk Kommunen behöver bl.a. kontrollera sin ränterisk. Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån. Kommunen ska arbeta för att klara eventuella räntenivåjusteringar. Kommunens förutsättningar för verksamheten påverkas av omständigheter i omvärlden såväl som lokalt. Ekonomin påverkas med viss känslighet av olika händelser. Ovan framgår. effekter av några händelser, vilket visar betydelsen av planering, prognoser, styrning och kontroll av verksamheten.,. R.:"idemd enl Kf; beslut den 24 mars 2010 Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67%* fast ränta. Den rörliga delen av Katrineholms kommuns lånestock bör ligga mellan 20% och maximalt 40%. I samband med de senaste årens finanskris har refinansieringsrisken framträtt som en reell finansiell risk att förhålla sig til också för kommuner och landsting. Det innebär att det inte alltid finns tilgång til pengar att låna. Genom bl.a. likviditetsplanering och spridning av lånebindningstider minskar refinansieringsrisker. Katrineholms kommun har hittils erbjudits lån vid offertförfrågningar, men inte från samtliga aktörer som normalt sett lämnar offerter. 18

16 IZatnieholms kommun " Kommunfullmäktige Ordfórande: Leif Tronelius(s) Sammanfattnde verksamhets beskrivning Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet inom den kommunala organisationen. Fullmäktige beslutar, enl. kommunallagens 3 kap 9, i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fór kommunen. Kommunrevisionen utgör kontrollorgan med uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsens verksamhetsområden. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag. Valnämnden ansvarar fór planering och genomfórande av allmänna val til kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag samt val til Europaparlamentet. Dessutom ansvarar valnämnden fór genomfórande av eventuella folkomröstningar. Överfórmyndaren är en tilsynsmyndighet i kommunen som ansvarar fór statlig reglerad verksamhet. Överfórmyndaren utövar tilsyn över ställfóreträdares (fórmyndare, gode män och fórvaltare) fórvaltning, rekrerar och utbildar ställfóreträdare samt fórbereder ärenden fór tingsrättens beslut. Väsentliga händelser under året Kommunfullmäktige har under 2009 beslutat om bland annat aktieägaravtal gällande *Katrineholm Railpoint AB, utökning av aktiekapitalet i Katrineholms Logistikfastigheter AB, citybanans medfinansiering, medfinansiering av trafikplats vid Finntorp och ändring av lokala ordningsfóreskrifter om användning av fyverkerier. I övrigt har fullmäktige också beslutat infóra viktbaserad avfallstaxa samt tecknat avtal om övertagande av hemsjukvården. Vid två sammanträden har allmänheten utnytjat möjligheten att vid ställa frågor til de fórtoendevalda. Fullmäktiges debatter har kunnat fóljas via närradion och webbradio. Från november sänds sammanträdena direkt genom webb- TV och det är möjligt att titta i efterhand. Ledamöterna har under 2009 ställt 22 frågor och 15 interpellationer. Under året har 20 motioner väckts. I oktober delade fullmäktiges presidium ut fórtjänstteckenledersgåvor til personal och fórtoendevalda med 25 respektive 20 års anställning/uppdrag. Vid årets slut bestod kommunfullmäktiges 51 ledamöter av 26 kvinnor och 25 män. Valnämnden har genomfórt val til europaparlamentet. Kommunrevisionen har planerat årets revisionsgranskningar utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomfórdes under senhösten I samband med planering av granskningsområden har en dialog fórts med fullmäktiges presidium och kommunledningen. Verksamheter och processer som granskats under året är IT -stöd inom Vård och Omsorg, kommunens styrocess, tilgänglighet och service, likställghetsprincipen, barnonventionen samt uppfóljning av tidigare granskning kring faktuahantering. Därutöver har det övergripande ansvarsutövandet inom Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Milj ö- och hälsoskyddsnämnden granskats liksom årsredovisning och delårsrapport. Överfórmyndarerksamheten har efter ett besparingsbeting minskat sin organisation med en tjänst och består nu av totalt 1,5 tjänst. *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars 20 L O (bo lagsnamnen korrigerade) Kommentar til årets utfall Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunrevision Överfórmyndarverksamhet Totalt Utfall l Nettokostnad, tkr Utfall Budiiet 2009 Budiietavvikelse Nettoinvesteringar O O

17 Katreholms kommun \. Mercur måste under året hitta nya arenor där man kan få kontakt med missbrukare. Projektiden för mansmottagningen går ut under våren Ev. fortsätting av verksamheten måste beslutas i samverkan med Vingåkers och Flens kommuner. Klivets verksamhetslokaler behöver förbättas framförallt på grnd av arbetsmiljöskäl. Förhoppningsvis ska verksamheten kunna flyta in i mer anpassade lokaler under år Kraven på socialtjänsten ökar för att arbeta evidensbaserat, dvs. att praktiken och valet av insatser bygger på tre kunskapskällor; forskningen, praktikerns förtogenhetskunskap och klientens önskemål och erfarenheter. Detta krav måste socialförvaltningen i Katrineholm möta upp. Genom samarbete med Örebro universitet kring forskningsstationen och genom implementering och föranking av det nya kvalitetssystemet har förvaltningen stora möjligheter att nå målet att arbeta med evidensbaserad praktik. Detta är en stor utmaning inför år 20 L O och kommer att ställa krav på all personals delaktighet. *Reviderad enligt Ks beslut den 24 mars

18 Katrineholms kommun " Noter sammanställd redovisning (mnkr) Not L Not 5 Verksamhetens intäkter Specifikation til förändring Kommunen 320,1 355,8 av eget kapital KFAB 297,6 295,4 Ingående eget kapital l 014,8 993,9 VSR 27,7 27,1 Direktbokning Eget kapital KLFAB* KV AA 1,5 80,2 0,3 0,0 Årets resultat 26,0 23,3 Interna mellanhavanden i form av intäker har eliminerats -184,8-191,4 Summa utgående Summa 542,4 487,1 eget kapital rq40,a 1017,2 Not 2 Not 6 Verksamhetens kostnader Pensionsskuld och skatter Kommunen - L 799, ,7 Kommunens avsättning 89,2 KFAB -214,2-198,6 KFAB 9,5 VSR KLFAB* KVAA -25,7-0,5-52,0-24,1-0,1 VSR KLe Summa 8,2 0,0 106,9 Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats Not 7 Summa -183(J,Q Långfristiga skulder Lån 690,4 651,3 Summa 690, Not 3 Fastigheter och anläggningar Not 8 Kommunen KFAB VSR KLFAB* KV AA. 397,6 1142,1. 59 '\::)::..',:/:::~::::_.:, 18,6 251,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Interimsskuld Uppl kostn o förutb int Skulder til kreditinstiut 162,1 210,5 44,8.19,2 Summa bokfört värde L 816,1 Övrigt...83,4 Summa. 520,0 Not 4 Övr kortfristiga fordringar Kundfordringar 67,0 Skatter 0,0 Övriga interims fordringar 110;0 Summa 177,0 *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars

19 Katreholms kommun \. Redovisn i n9spri nci per Kommunen tilämpar de redovisnings regler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med undantag for leasingavtal. Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Kommunen foljer Rådet for kommunal redovisnings rekomendation nr. 18 avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av bidrag från stat och landsting bokfors som forutbetalda intäkter och intäktsfors i enighet med matchningsprincipen succesivt i takt med att motsvarande kostnader bokfors. Skatteintäkter Katrineholms kommun foljer Rådet for kommunal redovisning som anger i sin rekommendation nr 4:2 att det är Sveriges kommuner och landstings (SKL) decemberprognos som ska användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen. Anläggningstilgångar Anläggningstilgångarna upptas i balansräkningen til anskaffningsvärdet med avdrag for planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag. Avskrivningar och kapitalkostnader Kommunen foljer Kommunforbundets rekommenderade avskrivningstider med fóljande undantag: skolor 50 år, ålderdomshemiservicehus 50 år, vårdcentraler 50 år, vattentorn 50 år, V A-ledningar 50 år, V A-verk och pumpstationer (byggnader) 33 år, maskinell utrustning VA 20 år samt bilar och maskiner på Service- och teknikforvaltningen som sätts individuellt til mellan 5-15 år. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens nettoanskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt dvs. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod). Nytt från och med 2006 är att forbättringskostnader foljer ursprungsinventariens avskrivningstid och Ïar därmed kortare avskrivningstid än tidigare princip. V A-verksamhet V A-verksamheten har överforts til det nybildade bolaget, Katrineholm Vatten och Avfall AB. Slutreglering har skett och skuldebrev har upprättats. Lånekostnader Kommunen använder sig av huvudregeln. Dvs. lånekostnader skall belasta resultatet då de uppkommer. Exploateringsverksamhet Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som omsättningstilgångar av mark for bostäder och industri. Pensioner Pensionsskulden for 2009 har beräknats av KP A och redovisas enligt den sk. "blandade modellen", vilket innebär att skulden tom redovisas inom linjen/ansvarsforbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner from samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder. Pensionsskulden utgår från KP A' s beräknade skuld per den 31/ Leasingavtal Kommunen bokfor alla leasingavtal mot resultaträkningen. Semesterlöneskuld I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferieiöneskuld. Skulden är uppbokad for innevarande och foregående år samt for okompenserad övertid. Sociala avgifter har bokforts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt interndebiterats forvaltningarna med fóljande procentpåslag. Anställda på kommunalt avtalsområde Anställda på timlön Pan-avtalet (personliga assistenter) Uppdragstagare Beredskapsarbete Totalt 50,00 50,00 50,00 31,42 50,00 Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2% av kommunens skatteintäkter. * I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. * Dessutom ingår ett delägt kommunalforbund. Reviderad enl KS beslut den 24 mars

20 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 20 L Dnr KS/20 10: Handläggare: Karin Ryter Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en omfårdelning av medel från prognostiserat budgetresultat til kommunstyrelsens medel til förfogande om fem miljoner kronor för att dels minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun och dels en satsning på fler feriearbeten. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar til viadidaktnämden att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut inkomma med konketa förslag på insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun, inkluderande feriearbeten til kommunstyrelsen i april. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun har en hög ungdomsarbetslöshet. Bland ungdomar i kommunen i åldern år är 18,5 procent av dessa utan arbete. Katrineholm är den kommun i länet som har näst högst andel ungdomar i ålder år utan arbete. Vad gäller utbildningsnivå var det i slutet av procent av befolkningen i kommunen i åldern år som endast hade en förgymnasial utbildning och 55 procent som hade en gymnasial utbildning. I bildningsnämdens kvalitetsredovisning för år 2008 anges det vara känt sedan länge att andelen elever som har övergått till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning är låg i kommunen. Situationen är utmärkande för pojkar från Katrineholm. En orsak til det låga intresset för högskolestudier uppges kuna vara att möjligheterna på arbetsmarknaden under en tid varit bra och att möjligheten til fast anställning utan högre utbildning funnits. Antalet elever som fullföljer sin gymnasieutbildning är god i kommunen. Det är viktigt för Katrineholm att utbildningsnivån höjs hos befolkningen. En yterligare satsning behövs gällande ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun, med dels;.~ H :'_ Praktik med fokus på motivationsinsats~r för hqgre studier. Feriearbeten för ungdomar födda 1993 Ärendets handlingar. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 20 L Justerandes sign Protokollsutdrag till Ç;Ô tr Utdragsbestyrkande

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun " 2008-01-14 1. Kommunstyrelsen

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun  2008-01-14 1. Kommunstyrelsen IZatrineholms komilun " Kommunstyrelsen 2008-01-14 1 Plats ooh tid Beslutande Tjänstgörande ersällare Ersällare Övriga deltagande Utses all justera Justeringens plats ooh tid Strykjärnet, Hotell Statt,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

1(.",.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

1(.,.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag IZatrineholins kommun "- 2010-11-01 1 Plats och tid Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer