Månadens affärsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas till tillväxtekonomierna Fed fortsätter att trappa ned och amerikanska marknadsräntor verkar hålla sig i schack. Men tillväxtekonomierna pressas av osäkerhet kring effekterna av nedtrappningen och obalanser blottas. VALUTAPROGNOS 3 FEB 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 6,54 6,59 6,62 6,80 EUR/SEK 8,83 8,70 8,60 8,50 NOK/SEK 1,04 1,04 1,05 1,06 GBP/SEK 10,70 10,74 10,75 10,90 JPY/SEK 6,42 6,22 6,18 6,18 CHF/SEK 7,23 7,02 6,94 6,69 EUR/USD 1,35 1,32 1,30 1,25 USD/JPY 101,94 106,00 107,00 110,00 ANNA FELLÄNDER Chefekonom Samtidigt som tecknen på en allt mer tilltagande återhämtning i USA och Storbritannien blir tydlig flyttas orosmolnen till tillväxtmarknaderna. Euroområdet fortsätter att sakta stabiliseras men inflationen är överraskande låg och ECB kan komma försöka att stimulera ekonomin ytterligare. Den amerikanska centralbanken beslöt i januari att minska de månatliga stödköpen med ytterligare 10 miljarder dollar. Vi bedömer att nedtrappningen fortsätter och avslutas under det tredje kvartalet i år. Arbetslösheten fortsätter nedåt men styrräntan väntas hållas låg under en tid framöver. Långa marknadsräntor väntas stiga men enligt vår mening kommer det att ske långsamt och därmed inte hämma återhämtningen. Penningpolitiken börjar spela ut sin roll när de strukturella problemen på arbetsmarknaden blir allt mer tydliga. Finanspolitiken behöver kliva in och hantera utmaningarna men president Obama är bakbunden utan stöd från kongressen. Osäkerheten kring effekterna av Federal Reserves avveckling av stödköpsprogrammet har pressat tillväxtmarknaderna då kapital flyr länderna. Utöver kapitalflykten kämpar tillväxtekonomierna med stigande inflation och strukturella problem som riskerar att åsidosättas i och med att val kommer äga rum i många av dessa länder. Vi spår fortsatt press på valutorna i dessa länder, främst de länder med stora bytesbalansunderskott, hög inflation och de som är beroende av råvaruefterfrågan från Kina. ECB:s Mario Drahgi är vaksam över deflationsriskerna och har ett antal åtgärder att vidta; negativ refiränta, sänkt styrränta, ytterligare billiga lån till bankerna och stödköp av obligationer. Vi tonar ned risken för deflation och bedömer att ECB troligtvis inte behöver använda extraordinära åtgärder. Även Riksbanken flyttade allt större fokus till inflationen och sänkte styrräntan i december. Vid kommande möte i februari tror vi att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad. Inflationen är långsamt på väg uppåt i takt med den av hushållen drivna återhämtningen och Riksbankschefen Stefan Ingves väntas hålla ett öga kvar vid hushållens skuldsättning. Nästa steg bedömer vi bli en höjning som sker i slutet av innevarande år. En mjukare ECB skulle dock kunna sätta press på kronan och fördröja räntehöjningen. Kronan väntas stärkas mot euron under tre månaders sikt till 8,70. I det korta perspektivet förväntar vi oss små rörelser på den svenska räntemarknaden men tendensen på lite 1,0 sikt är uppåtriktad. Den senaste tidens makroutveckling har gjort att krediter 0,5 i relativa termer fortsatt är attraktiva. För skuldförvaltaren ser vi ett värde i att kombinera ett kort räntetak med en 0,0 forwardstartad swap för att dra nytta av låga interbankräntor samtidigt som man säkrar upp framtida räntekostnader. -0,5-1,0 Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer måndagen den 3 mars. -1,5 Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, ränte- -2,0 och valutamarknaden på Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter -2,5 Swedbank Direkt. -3,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-14 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER Amerikansk normalisering ger globala svallvågor Penningpolitiken världen över kommer att gå mot en försiktig åtstramning, men effekterna på tillväxt och finansiella marknader är fortfarande osäkra. Låg inflation är det främsta bekymret och vi bedömer att Riksbanken höjer styrräntan först vid årets slut. AV: KNUT HALLBERG & MAGNUS ALVESSON Federal Reserve har inlett utfasningen av obligationsköpen, men i takt med att ekonomin stärkts och arbetslösheten sjunkit i både USA och Storbritannien har osäkerheten kring penningpolitiken ökat. I båda länderna närmar sig arbetslösheten tidigare angivna tröskelvärden, och det har inneburit att centralbanksföreträdare har tonat ned betydelsen av att nå en bestämd nivå. Därmed har värdet av en tydlig kommunikation (s.k. forward guidance) eroderats. Åtstramningen av amerikansk penningpolitik, om än försiktig, har också förnyat oron för konsekvenserna för tillväxtekonomier med stora bytesbalansunderskott. För att dämpa växelkursfall och kapitalutflöde höjde centralbankerna i såväl Indien, Brasilien som Turkiet sina styrräntor. I euroområdet har ECB skiftat fokus från riskhantering till inflationsmål. Sannolikt har inflationstakten bottnat ur och ECB behöver inte påbörja sk okonventionella åtgärder. Även i Sverige var inflationen under slutet av förra året oroväckande låg, och Riksbankens majoritet såg sig tvungna att tona ned vikten av hushållens skuldsättning och sänka styrräntan. FEDERAL RESERVE (Fed) JANET YELLEN Federal Reserve Amerikansk penningpolitik fortsatte under januari den inslagna vägen med gradvis minskade obligationsköp. Liksom i december drogs kvantiteten ned med 10 miljarder dollar per månad, och argumenten var främst att den underliggande styrkan i amerikansk ekonomi tilltar. Samtidigt som penningpolitiken blir mindre expansiv, ser finanspolitiken ut att bli mindre kontraktiv, även om hotet om RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Riksbanken (Dec) Swedbank (Jan) Riba (29 jan) Utfall SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR 30 JAN 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 0,75 0,75 0,75 1,00 EMU 0,25 0,25 0,25 0,25 USA 0,25 0,25 0,25 0,25 förnyade strider kring skuldtaket återigen ökat. Under december kom republikaner och demokrater överens om ett budgetramverk som sträcker sig över nästa kongressval och förhandlingarna kring konkreta utgiftsområden förefaller gå relativt smärtfritt. Dock har regeringen meddelat att utan en ny höjning av statens skuldram kommer man att få problem med att klara av utbetalningar redan under februari. Det är sannolikt en politiskt driven överdrift; oberoende analytiker har snarare pekat på maj/juni, men trycket ökar på politikerna att nå en överenskommelse. Republikaner kräver något i utbyte mot att höja skuldramen, men deras förhandlingsposition är svag efter debaclet under hösten. Konjunktursignalerna under vintern har varit blandade, men talar för att utsikterna i det korta perspektivet är gynnsamma. BNP-tillväxten för det tredje kvartalet justerades upp från 2,8 procent i årstakt till över 4 procent. Preliminära siffror för det fjärde kvartalet visade att tillväxten mattades något till 3,2 procent. Det var främst exporten och hushållens konsumtion som drev expansionen. Arbetsmarknaden i den privata sektorn fortsatte att stärkas, om än inte i samma utsträckning som förväntat. I december skapades endast nya arbetstillfällen, men det berodde sannolikt delvis på det kalla vintervädret. Arbetsmarknadsdeltagandet sjönk och det gjorde således även arbetslösheten, som beräknades till 6,7 procent. Inköpschefsindex för december visar att tillverkningsindustrin fortsatta att växa om än i lite långsammare takt, medan ett starkt utfall för tjänstesektorn höll uppe den totala aktivitetsnivån. Sammantaget bedömer vi att tillväxten i amerikansk ekonomi är på väg upp och kommer att ligga kvar på en relativt hög takt under Janet Yellen tillträdde som ny Fed-chef vid månadskiftet januari/februari, och mycket tyder på att hon kommer att fortsätta den inslagna vägen av att betona faktiska ekonomiska utfall vid bedömningen av den amerikanska ekonomin. Om något kan det visa sig att hon är marginellt mjukare än vad Bernanke har varit och att nedtrappning av de kvantitativa lättnaderna och en första höjning av policy räntan inte blir snabbare än vad som för närvarande förväntas. Något som komplicerar beslutsfattandet är att arbetslösheten snabbt närmar sig 6,5 procent, vilket tidigare definierats som ett tröskelvärde för att påbörja en normalisering av styrräntan. Eftersom detta delvis sker delvis av fel skäl, dvs. många lämnar arbetsmarknaden, är det inte tillräckligt för att ytterligare strama åt penningpolitiken. Fed har bemött detta genom att uttala att räntan kan komma att förbli låg även om arbetslösheten sjunker, och detta 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER innebär att kommunikationen kring penningpolitiken har blivit mindre tydlig. Vi förväntar oss att Feds obligationsköp kommer att vara utfasade under det tredje kvartalet i år och att styrräntan kommer att höjas under första halvåret DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) MARIO DRAGHI ECB Euroområdet fortsätter att utvecklas svagt, men det finns ljuspunkter. Tillväxten är modest, men positiv, och konjunkturindikatorer pekar på en långsam förbättring under Värt att notera är att samtidigt som risksentimentet gentemot krisekonomierna i främst södra Europa har dämpats, har framtidsutsikterna i Tyskland stärkts, och skillnaderna inom EMU växer. I Tyskland var tillväxten 1,1 procent på årsbasis i det tredje kvartalet, och december månads inköpschefsindex indikerar en tillväxt på 2 procent. Andra sentimentundersökningar, som t.ex. via näringslivsklimatet, ger en ännu ljusare bild av läget i Tyskland, även om detaljhandeln har utvecklats svagare än förväntat. Spanien lämnade recessionen bakom sig i det tredje kvartalet och det spanska inköpschefsindexet pekar på en tillväxt på runt 1,5 procent. Frankrike har dock inte hängt med i uppgången, utan den franska eko nomin gick åter in i en recession i det tredje kvartalet. I Italien blev tillväxtnivån noll i det tredje kvartalet efter nio kvartals tillbakagång. För både Frankrike och Italien visade preliminära estimat av inköpschefsindex att nedgången möjligen kan ha vänt i januari. Med fallande ränteskillnader mellan de s.k. perifera ekonomierna och kärnländerna, samtidigt som inflation vände ned överraskande mycket under hösten, har ECB ändrat fokus från krisbekämpning till att minska risken för deflation. Främst har detta visats via retoriken som har skärpts från ECB-chefen Mario Draghi. Han har dels hänvisat till att inflationsförväntningar pekar uppåt, dels gjort klart att det finns ytterligare åtgärder att vidta för att undvika deflation. De instrument som står till förfogande är dock både kontroversiella och har en osäker verkan. Möjliga åtgärder är att sänka styrräntan ytterligare (marginell effekt på marknadsräntorna), införa negativa depositräntor (kan undergräva bankers lönsamhet), köp av tillgångar (juridiskt sett osäkert om det är möjligt) eller genomföra en ny omgång av lågräntelån till banker (s.k. LTROs, men sannolikt är efterfrågan på dessa lägre nu än när de först lanserades). Årstakten på inflationen för euroområdet sjönk i december och även data för januari visar på ett svagt pristryck. Sammantaget för hela området förväntar vi dock att prisnedgången nu bottnar. Det innebär att ECB sannolikt inte behöver ta till några extraordinära åtgärder. Dessutom har vi en försiktigt positiv syn på makroutvecklingen under innevarande år. Konsolideringen i den privata sektorn har redan kommit en bra bit på väg. Hushållens spa rande är tillräckligt högt och konsumtionen har förmodligen vänt uppåt igen. Kostnadsläget inom euroområdet har justerats genom lönesänkningar i Grekland, Portugal, Spanien och Irland, återhållsam löneutveckling i Frankrike och Italien, och en något högre löneinflation i Tyskland. Finanspolitiken var åtstramande under 2013, men kommer att bli mindre stram under Sammantaget innebär detta att vi prognosticerar en positiv tillväxt på drygt 1 procent för hela euroområdet i sin helhet 2014 och knappt 2 procent under RIKSBANKEN STEFAN INGVES Riksbanken Efter en svag utveckling under 2013 förväntar vi att tillväxten i svensk ekonomi stärks rejält under Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan med ökande investeringar och god konsumtionsutveckling medan exportefterfrågan fortfarande präglas av ett krisdrabbat Europa. Vi förväntar oss att Riksbanken höjer styrräntan i slutet av året men att låga räntor i omvärlden samt hushållens räntekänslighet håller tillbaka höjningstakten. En något mindre expansiv ekonomisk politik dämpar tillväxttakten under I Swedbanks senaste prognos (januari) räknar vi med att den svenska ekonomin växer med drygt 3 procent i år. Tillväxten drivs av en relativt stark konsumtionsutveckling och av en fortsatt återhämtning av investeringarna. Redan under slutet av 2013 visade indikatorer uppmuntrande tecken på en uppgång. Inte minst bostadsinvesteringarna verkar nu ha tagit fart. Efter en svag utveckling under större delen av året verkar såväl industriproduktion som varuexporten ha förstärkts under slutet av fjolåret. Tillväxttakten faller tillbaka under Vi bedömer att hushållens konsumtion kommer att begränsas av en modest uppgång av disponibelinkomsterna, samt av den höga räntekänsligheten, som kommer att göra sig påmind när väl Riksbanken börjar höja räntan. Riksbanken sänkte reporäntan till 0,75 procent i december i spåren av en oväntat låg inflation under hösten. Riksbanken räknar med att det dröjer ända till i början av 2015 innan en första räntehöjning behöver göras. Tillväxten, såväl den globala som den svenska, stärks dock nu gradvis och en majoritet av ledamöterna i Riksbankens direktion hyser en fortsatt oro för hushållens skuldsättning. Men denna gång blev den oväntat låga inflationen, inte minst för tjänstepriserna, avgörande. Även om Swedbank räknar med fortsatt låg inflation under större delen av innevarande år bedömer vi att det var den sista räntesänkningen. Vår prognos är att inflationen sakta stiger och att Riksbanken höjer räntan redan i slutet av Riksbankens räntehöjningar under åren förutses uppgå till sammanlagt 100 punkter, till 1,75 procent. Men det blir en grannlaga balansgång, där omvärldsutvecklingen och hushållens räntekänslighet begränsar Riksbankens manöverutrymme. 3

4 RÄNTEMARKNADEN Ränteuppgången drar ut på tiden Riksbanken sänkte i december reporäntan till 0,75 procent och direktionen har därmed (tillfälligt) i någon mån tonat ner sitt tidigare starka fokus på hushållens skuldsättning. Inflationen är enligt vår bedömning den viktigaste variabeln för penningpolitiken under det första halvåret Inflationstrycket bedöms just nu vara lågt och Riksbanken förväntas leverera en i huvudsak oförändrad syn på penningpolitikens förutsättningar vid nästa penningpolitiska möte. Swedbanks prognos är att Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 1 procent i december AV: JERK MATERO RÄNTEMARKNADEN SEDAN DECEMBER Efter Riksbankens reporäntesänkning den 17:e december och Federal Reserves besked om att minska sina obligationsköp den 18:e december steg såväl amerikanska som europeiska räntor under den avslutande decemberhandeln. Den kraftigaste ränteuppgången kom i svenska och amerikanska femåriga obligationer, drygt 20 räntepunkter, medan tyska femårsräntor steg cirka 15 räntepunkter. Tioårsräntorna steg räntepunkter med den största rörelsen i Sverige och den minsta i Tyskland. Sedan högstanivåerna nåddes kring årsskiftet har marknadssentimentet vänt och statsobligationsräntorna har fallit tillbaka till samma nivåer (Sverige och USA 5 år) eller lägre (Tyskland 5 år, Sverige, USA och Tyskland 10 år) än de som rådde vid Riksbankens och Federal Reserves möten i december. Den största nettorörelsen har tyska tioårsräntor stått för med ett fall på 18 räntepunkter, medan nettoräntefallen för motsvarande löptid i Sverige och USA var 7 respektive 13 räntepunkter. FRAMTIDSUTSIKTER RÄNTEMARKNADEN Riksbanken sänkte reporäntan till 0,75 procent och direktionen har därmed, i vart fall tillfälligt i någon mån tonat ner sitt tidigare starka fokus på hushållens skuldsättning. Inflationen är enligt vår bedömning nu den viktigaste variabeln för penningpolitiken under det första halvåret Swedbank förutser en stark utveckling i svensk ekonomi under 2014, men inflationstrycket bedöms förbli lågt ännu ett tag. Den underliggande inflationen mätt som den årliga förändringstakten i Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) ligger kvar under en procent under det första halvåret, innan den ökade ekonomiska aktiviteten får inflationen att långsamt stiga mot knappt 1,4 procent vid årets slut för att nå knappt 2 procent vid utgången av Således förväntas Riksbanken leverera en i huvudsak oförändrad syn på penningpolitikens förutsättningar vid nästa möte, och någon förändring av reporäntan innan halvårsskiftet förefaller mindre sannolik. Vår prognos är att Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 1 procent i december Federal Reserve meddelade den 18:e december att man inleder avvecklingen av obligationsköp i marknaden. Det första steget i denna process är en minskning av statsobligationsköpen med 5 mdr USD till 40 mdr USD per månad och en minskning av köpen av bostadsobligationer med 5 mdr USD till 35 mdr USD per månad. I samband med beskedet betonade FOMC ännu en gång sin avsikt att hålla styrräntan oförändrad under en lång tid. Enligt den plan för penningpolitiken som man har offentliggjort kommer först obligationsköpen att avvecklas helt, under förutsättning att den ekonomiska utvecklingen går enligt plan, och därefter kommer man att observera ekonomin en tid innan man eventuellt höjer styrräntan. Den Europeiska centralbanken förutspår låg inflation i eurozonen under en längre tid, och man har mycket tydligt kommunicerat sin beredskap att genomföra åtgärder för att motverka ett ytterligare fall i den redan låga inflationen. Swedbanks bedömning är att den mest sannolika åtgärden i så fall skulle vara någon form av obligationsköp. Sammantaget förväntar vi oss under det första halvåret en period med sidledes rörelser i den svenska räntemarknaden: Riksbanken bedöms hålla penningpolitiken oförändrad, Federal Reserve fortsätter avvecklingen av sina obligationsköp men marknaden tror på Feds low-for-long policy och handlar inte upp amerikansk tioårsränta över 3 procent, och ECB ligger i beredskap att införa kvantitativa lättnader vilket fungerar som en motvikt mot högre räntor även i Sverige. Vi förutspår högre svenska räntor och en flackare avkastningskurva på sikt, men vi ser ingen utlösande faktor i ett kort perspektiv. SWAPMARKNADEN Finansieringssituationen för banker ser fortsatt stabil ut med låga STIBOR-spreadar. Vi förutspår en flackare swapkurva på sikt, om än inte i samma utsträckning som för statsobligationskurvan. Räntedifferensen i förhållande till statsobligationer förväntas öka, framför allt i tioårssegementet. Just nu ser vi dock ingen uppenbar utlösande faktor under det första halvåret 2014 för en sådan rörelse. BOSTADSOBLIGATIONER Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för bostadsobligationer. Finansieringskostnaderna för banker är som nämnts ovan låga och förväntas fortsätta att vara det under åtminstone det närmaste halvåret. Efterfrågan på kreditrisk är stark och inledningen av året har bjudit på ordentligt fallande kreditspreadar i högriskländer som Spanien och Portugal. Inflationsförväntningarna i Sverige och i Eurozonen är låga, enligt både marknadsnoterad inflation och klassiska inflationsindikatorer som guldpriset. Med potentiella amerikanska långränteuppgångar starkt begränsade av Federal Reserves tydliga kommunikation ser vi sammantaget en bild där större ränteuppgångar även i Sverige förefaller mindre sannolika i ett kort perspektiv, och carrypositioner bedöms ha goda förutsättningar att generera avkastning. Vi behåller därför vår grundposition i korta bostadsobligationer mot statsobligationer. 4

5 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Snäva premier men också starkare krediterprofiler Kreditpremierna har fortsatt att gå ihop under hela hösten och inledningen av Ekonomin i Europa pekar åt rätt håll, låt vara under stor möda. I USA skrider Feds utfasning av obligationsköpen vidare under, som det verkar, lugna former med begränsad effekt på långräntor. Tillväxtekonomierna har under senaste tid oroat marknaden en del medan vi noterar att den fundamentala kreditkvaliteten hos företagen i Europa gradvis förbättras som aggregat. Trots allt anser vi därför att krediter i relativa termer är ett fortsatt attraktivt tillgångsslag. General Electric, några skogsbolag och en norsk bolåneorienterad bank är några av ingredienserna i vår obligationsportfölj. AV: INGVAR MATSSON Ledande kreditindex har fortsatt att gå ihop också under inledningen av Utan tvekan är kreditpremierna nu låga ur ett historiskt perspektiv. Dock har vi under de senaste dagarna sett premierna gå isär en del, framför allt drivet av en oro runt tillväxtekonomierna som till exempel tillväxten i Kina och valutastressen i Argentina och Turkiet. Denna ökade oro skapar utan tvekan en utmaning for Fed när det gäller bantningen av kvantitativa lättnader (QE) under våren. Fed har som bekant fattat beslutet att fasa ut sina stödköp av obligationer. Vi tror fortsatt att denna utfasning blir en dynamisk process vilket tydligt minskar risken för en amerikansk räntechock. Styrräntan kommer också att hållas oförändrat låg under lång tid enligt Fed. I USA tog också tillväxten fart under det andra halvåret 2013 och utsikterna ser gynnsamma ut för De politiska hindren (låsningarna) i Washington gällande budgetpolitiken är också till stora delar borta och vi ser en ökad tydlighet i amerikansk finanspolitik. Sammantaget relativt positivt för krediter som tillgångsslag. Europa (euroområdet) karakteriseras av en långsam och ojämn återhämtning. Dock finns tecken på en ekonomisk återhämtning. ECB är fortsatt duvaktiga och avser uppenbarligen att hålla räntan på låga nivåer under lång tid. Man kontemplerar även andra expansiva penningpolitiska åtgärder som till exempel stödköp av obligationer. Allt sammantaget är även detta i grunden positivt för krediter. Behovet av reformer i finanssektorn är dock ett kvarstående frågetecken liksom en fortsatt polarisering i ekonomisk styrka mellan framför allt Tyskland och södra Europa och inte minst Frankrike. Rapporterna för fjärde kvartalet (helåret) 2013 står nu för dörren. Förväntningarna kan väl närmast betecknas som försiktigt optimistiska givet tidigare guidning och några besvikelser har vi redan sett i Europa. Från ett kreditriskperspektiv noterar vi att Nordiska företag med i dagsläget starka kassapositioner och relativt solida kreditprofiler. Vi har sett tecken på ökad M&A-aktivitet också i vårt universum, där man kan nämna SSABs (-/BB) samgående med finska Rautaruukki (-/-) i stålbranschen och Sandviks (-/BBB+) förvärv av amerikanska Varel (-/-). Även om denna typ av aktiviteter traditionellt tenderar att urholka kreditkvaliteten så är nivån totalt sett ännu anspråkslös. Är man då väl kompenserad som investerare i företagsobligationer? Ja, den dagen en investerare anser sig väl kompense- rad kommer vi nog också att se två solar på himlen och grisar som flyger. Dock anser vi att kreditpremierna är fortsatt relativt väl matchade mot risken för kreditförluster. Detta då mot bakgrund av historiskt låga nivåer vad det gäller kreditförluster och till och med gradvis lägre nivåer under 2014, nivåer som även allt snävare kreditpremier kan anses vara matchade mot. Däremot finns det ju ett golv någonstans (för en investerare) när det gäller premiernas relation till fundamental kreditrisk och varje dag har i stort sett fört oss närmare den punkten. I Europa är kreditcykeln dock av allt att döma på väg åt rätt håll i det avseendet att antalet uppgraderingar var fler än antalet nedgraderingarna hos ratinginstituten under fjärde kvartalet Marknaden kommer utan tvekan att behöva (vilja) leta yield också under inledningen av General Electric (Aa3/AA+) är ett mycket intressant namn där man verkligen är kompenserad för den högst begränsade kreditrisk man tar (givet en rating i världsklass). Bolaget är ett av världens största företag alla kategorier med en global täckning och en utsökt produktdiversifiering. Skogsindustrin stabiliserar sig kreditvärdighetsmässigt gradvis i Europa, kanske inte så mycket på grund av en ökad efterfrågan på marknaden som tack vare kapacitetsreduktioner och konsolidering. Här tycker vi att trygga och traditionstyngda Holmen (-/BBB) och produktmässigt väl positionerade BillerudKorsnäs (-/-; SWB: BB+) är lämpliga objekt att titta på. Våra utsikter på Billeruds kreditbetyg är för övrigt positiva. Ingen affärsöversikt är komplett utan att nämna banker och då nämner vi norska Eika Boligkreditt (-/-). Eika är som bolåneaktör positionerad inom helt rätt del av den norska marknaden, det vill säga inte i första hand i Osloområdet. Vi vill också fortsättningsvis generellt lyfta fram high yield sektorn och särskilt då kategorierna BB och kanske också starka B. Baserat på s.k. implicita sannolikheter för kredithändelser (tagna ur marknadens kreditpremier) och dessa jämförda med historisk data så är det här man är bäst kompenserad i relativa termer. Att omallokera till emittenter utan extern rating är också fortsättningsvis förnuftigt givet den extra premie som kan erhållas i många fall och en allt mer väldefinierad skuggratingprocess. Speciellt tydligt är mönstret inom den bredare BBB kategorin bland företag aktiva på SEK-marknaden. 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING General Electric m+70 AA+/Aa3 Holmen m+63 BBB/- SWB: BBB Negative Meda m+145 -/- SWB: BBB- Stable Volvo m+52 BBB/Baa2 SWB: BBB Negative Eika Boligkreditt m+63 -/- Kreditobligationer investment grade fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING General Electric ,76 % AA+/Aa3 Kreditobligationer high yield Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Certifikat RATING Swedbank Hypotek ,67 % AAA SE Bolån ,15 % AAA Nordea Hypotek ,40 % AAA EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Trelleborg ,22 % -/- Rikshem ,99 % A- Hemsö ,05 % -/- Sv. Volkswagen ,20 % K1 MTG ,40 % -/- Peab ,50 % -/- RATING EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING BilllerudKorsnäs m+157 -/- SWB: BB+ Positive Stora Enso m+160 BB/Ba2 SWB: BB Stable 6

7 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Stibor är låg idag, men missa inte långsiktiga möjligheter Den branta kurvaturen och de låga interbankräntorna gör att många skuldförvaltare tycker att det ser dyrt ut att binda sina räntor och gå ut på kurvan jämfört med att ha rörlig räntebindnng. Detta är fullt förståeligt; Stibor 3m ca 0,95 procent är en tilltalande nivå i historisk jämförelse. Samtidigt riskerar dock skuldförvaltare, som av denna anledning väljer att inte aktivt hantera sin räntebindning, att missa attraktiva marknadsmöjligheter som ger upphov till låga och förutsägbara räntekostnader även i framtiden. I nuläget ser vi exempelvis värden i att kombinera ett kort räntetak, med en relativt låg strikenivå, med en forwardstartad swap. På så sätt drar man nytta av relativt sett bra nivåer för räntebindningen på sikt samtidigt som man drar nytta av den låga interbankräntan i närtid. AV: INGRID WALLIN JOHANSSON Både Swedbank och Riksbanken själva prognostiserar att reporäntan ligger still under stora delar av 2014, för att sedan stiga under Dock prognostiserar Swedbank en första höjning något tidigare än Riksbanken (slutet Q v. Q1 2015), men våra analytiker tror å andra sidan på en något långsammare höjningstakt därefter. För 2014 ligger marknadsprissättningen ungefär i linje med dessa båda prognosmakare, men skjuter därefter tydligt under (se bild nedan). Vidare prisar marknaden en fortsatt tight spread mellan reporäntan och Stibor 3m den s.k. TED-spreaden framöver. Detta sammantaget implicerar alltså att den skuldförvaltare som tror på analytikerprognoserna och/eller att spreaden ska blir bredare bör binda sina räntekostnader för åtminstone Samtidigt kan vi även konstatera att mellansegmentet på kurvan ser tämligen attraktivt ut med 5-årsswappen på ungefär 2,00 procent. Exempelvis har 5-årssegmentet kommit ner tydligt jämfört med de s.k. vingarna på kurvan 2 år och 10 år sedan årsskiftet. I denna miljö ser vi värde i att kombinera två väldigt vanliga instrument; en kort cap med relativt låg strike (upp till ungefär 1,75 procent) och en forwardstartad swap, dvs. en vanlig swap som dock startar vid ett framtida startdatum. Ingen premie betalas för cappen i samband med strategins ingående, utan den finansieras genom att skuldförvaltaren betalar en något högre ränta i swappen. Exempelvis skulle man kunna kombinera en 2-årsscap med strike 1,50 procent och en 3-årsswap med 2-års forwardstart. I detta fall skulle räntan i den forwardstartade swappen landa på ungefär 2,60 procent eller knappt 15 bps över var forwardräntan stand alone handlar i marknaden. Detta implicerar att skuldförvaltaren under de första två åren betalar det lägre av Stibor 3m och 1,50 procent, och betalar fast 2,60 procent under nästkommande 3 år. Strategin ger bra skydd på attraktiva nivåer genom hela femårsperioden. Den passar skuldförvaltare som är måna om sitt kassaflöde f.n. samt tror på låga interbankräntor under de kommande två åren, men att de därefter kommer upp relativt snabbt igen. REPORÄNTAN Procent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Riksbanken (Dec) Swedbank (Jan) Riba (29 jan) Utfall 7

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets.

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys SPIRANDE GLOBALT HOPP SVERIGE EFTER ETT NEJ. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius.

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys SPIRANDE GLOBALT HOPP SVERIGE EFTER ETT NEJ. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Nordic Outlook September 23 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Maj 1 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects

Läs mer