Månadens affärsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar att vänta på de finansiella marknaderna Globala finansmarknader svänger i spåren av tydligare signaler från Federal Reserve och oro för kreditexpansionen i Kina. Under juni månad har centralbankerna spelat huvudrollen och styrt utvecklingen på de globala finansmarknaderna. Vi bedömer att räntemarknaden har inlett en långsiktig trend med stigande räntor och vi har denna månad gjort en relativt stor uppjustering av framför allt amerikanska räntor med längre löptider. Bakgrunden är den ränteuppgång vi förväntar oss ske i samband med att Federal Reserve upphör med sina obligationsköp. Trots att finansmarknaden darrar när Federal Reserve signalerar dämpade stimulanser under hösten är det ett underliggande positivt tecken för global ekonomi att amerikansk makrodata stärks. Vi står fast vid vår bedömning att Federal Reserve inleder en minskning av de månatliga obligationsköpen under det andra halvåret i år för att avsluta dessa köp i mitten av nästa år. Fokus kommer att fortsatt ligga vid amerikansk makrostatistik. Tillväxten i Kina har överraskat på nedsidan och oroligheterna i dess kreditsystem har lett till kraftigt högre interbankräntor. Tillväxtprognoserna revideras nu ned vilket väntas dämpa det globala pristrycket ytterligare i och med att Kina förväntas minska sin efterfrågan på råvaror. Vi ser en viss stabilisering i euroområdet och tillväxten kan bli svagt positiv under den andra halvan av Vi förväntar oss att ECB låter styrräntan ligga oförändrad på 0,5 procent framöver men riskerna ligger främst på nedåtsidan, dvs. en avstannande återhämtning samt stark euro och låg inflation skulle kunna leda till ytterligare penningpolitiska lättnader. VALUTAPROGNOS 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 6,707 6,61 6,68 7,00 EUR/SEK 8,7505 8,40 8,35 8,40 NOK/SEK 1,1093 1,11 1,11 1,14 GBP/SEK 10,24 9,77 9,71 10,12 JPY/SEK 6,78 6,55 6,49 6,54 CHF/SEK 7,09 6,72 6,63 6,56 EUR/USD 1,3046 1,27 1,25 1,20 USD/JPY 98,87 101,00 103,00 107,00 ANNA FELLÄNDER Tf Chefekonom Svensk makro har utvecklats starkare än förväntat samtidigt som inflationen de senaste månaderna har varit lägre i jämförelse med Riksbankens aprilprognos. Vi tror dock att Riksbankens oro över hushållens skuldsättning kommer att väga över och vi behåller vår vy att Riksbanken lämnar räntan oförändrad vi nästa möte den 3 juli. Vår vy om en starkare dollar bekräftats av signalerna från Federal Reserve och prognosen i EUR/USD är oförändrad på 1,25 på 6 månader. Den svenska kronan har försvagats kraftigt som följd av oron på de finansiella marknaderna men vår tro är dock att denna försvagning är relativt temporär. Kreditspreadar har rört sig kraftigt isär. Bolag utan extern rating fortsätter att se attraktivt prissatta ut jämfört med motsvarande kreditrisk betygsatta av ratinginstituten. I en miljö 1,0 med stigande räntor föredrar vi obligationer med rörlig ränta. För skuldhanterare vill vi rekommendera att dra nytta av brantningsrörelserna 0,5 genom att förkorta durationen i sin skuldportfölj, läs mer om detta på sid 7. 0,0-0,5 Nu tar Månadens Affärsöversikt ett sommaruppehåll och nästa nummer utkommer 2 september. -1,0 Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, ränte-och -1,5 valutamarknaden på Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter Swedbank Direkt. -2,0-2,5-3,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER Dämpade stimulanser i utsikt, och finansvärlden skälver Centralbankerna behåller sin dominerande roll som både konjunkturmotor och som marknadsaktör. Utöver förtydligande besked från amerikanska Federal Reserve om tillbakadragande av de penningpolitiska stimulanserna har också kinesiska Peoples Bank of China fått agera för att dämpa de skarpa ränteuppgångarna på interbankmarknaden. I euroområdet och Japan agerade centralbankerna genom att inte agera, och Riksbanken i Sverige ser sig med stor sannolikhet inte heller föranledd att ändra sin politik. AV: MAGNUS ALVESSON Den gångna månaden har varit händelserik ur ett centralbanksperspektiv. Peoples Bank of China spelade en nyckelroll under senare hälften av juni för att dämpa det ökade risksentimentet som följt av första kvartalets skenande kredittillväxt, men gjorde samtidigt klart att man avser att fortsätta verka för att minska utlåningstakten och därmed bidra till den nya regeringens ambition att minska beroendet av investeringar som tillväxtmotor. I Japan ligger störst fokus på strukturella reformer efter den expansiva omsvängningen av finans- och penningpolitiken. Norges bank överraskade med sin negativa syn på den norska ekonomin vilket ledde till att räntebanan sänktes och den norska kronan deprecierades. Bank of International Settlements, också känd som centralbankernas centralbank, var överraskande kritisk till en fortsatt expansiv penning och varnade för bubblor. RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Riksbank's repopath RIBA pricing Swedbank repoforecast FRA pricing BEN BERNANKE Federal Reserve FEDERAL RESERVE Tydligare besked från centralbanken i USA, Federal Reserve, får de globala marknaderna att svänga. Federal Reserve signalerade efter räntemötet den 19 juni att obligationsköpen sannolikt kommer att börja dras ned innan årets slut och vara avslutad vid mitten av nästa år. Takten i avvecklingen kommer att avgöras av den amerikanska ekonomins faktiska utveckling och därför kommer marknaden, och vi, noga att följa hur data faller ut framöver. Även om de finansiella marknaderna har reagerat våldsamt (stigande räntor och fallande börser över hela världen) ska man också komma ihåg att den amerikanska centralbanken är beredd att både öka och minska de penningpolitiska stimulanserna. Det finns alltså också en beredskap att ge ekonomin ytterligare stöd om det skulle behövas. Samtidigt står det klart att Federal Reserve ser ljusare på den amerikanska ekonomins utveckling, även om utfasningen av stimulanserna liknas av Bernanke som att landa ett flygplan på ett hangarfartyg, dvs. både politiken och målet är rörlig. Utvecklingen i den amerikanska ekonomin har varit robust under den senaste månaden, även om första kvartalets BNPtillväxt reviderades ned till 1,8 procent från tidigare ett estimat på 2,4 procent. Trots att de finanspolitiska åtstramningarna förväntas ge ett negativt bidrag med drygt 1½ procentenheter prognostiseras en tillväxt på knappt 2 procent för Det finns en stark underliggande kraft i amerikansk ekonomi. Detta har under månaden bekräftats av positiva konjunkturdata, även om det också finns vissa svaghetstecken. På plussidan återfinns arbetsmarknadsutvecklingen som visar att fler nya jobb skapas samtidigt som arbetslösheten sjunker tillbaka. Detta tillsammans med stigande huspriser har stärkt hushållens sentiment, SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 1,00 1,00 1,00 1,00 EMU 0,50 0,50 0,50 0,50 USA 0,25 0,25 0,25 0,25 vilket underbygger en fortsatt positiv konsumtionsutveckling. På minussidan hamnar den något svagare utvecklingen inom tillverkningsindustrin. Även om inköpschefsindex har förbättrats något indikerar det fortfarande på en sidledes produktionsutveckling, och ett dämpat sentiment bland företagen bekräftar denna bild. Tjänstesektorn har utvecklats något bättre. Vår bedömning att Federal Reserve kommer att besluta om att skruva ned obligationsköpen vid septembermötet ligger fast. Utöver den starkare ekonomin har det också uttryckts farhågor kring risker för bubblor på tillgångsmarknaderna. Efter att obligationsköpen har fasats ut i mitten av nästa år dröjer det en bit in i 2015 innan styrräntan börjar höjas. Detta är villkorat mot att arbetslösheten når en nivå på runt 6½ procent. Givet att många amerikaner har lämnat arbetskraften sedan finanskrisen och sannolikt kommer tillbaka när ekonomin vänder förutser vi att det kommer att dröja länge innan man kan nå ned på denna nivå. MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) Handlingskraften hos den Europeiska Centralbanken är betydligt mer begränsad än hos Federal Reserve. Vid det senaste penningpolitiska mötet beslöts att lämna policyräntan oförändrad på 0,5 procent men direktionen var splittrad. Flera ledamöter argumenterade kraftfullt för att göra mer, medan andra var 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER betydligt mer avvaktande. ECB har inte heller samma omfång vad det gäller instrument. Det är inte lika självklart hur kvantitativa lättnader via obligationsköp kan genomföras i 17 olika länder. Därför har en rad andra förslag väckts. Exempel på dessa är negativa räntor på bankers insatta medel hos ECB, direkta köp av någon form av företagsobligationer eller direkt finansiering av utlåning till företag via banker. De tekniska svårigheterna samt det politiska motståndet gör det dock inte troligt att något av detta genomförs. Starkare konjunkturindikationer från främst Tyskland innebär att recessionen i euroområdet förefaller ha ebba ut under andra kvartalet, och att tillväxten kan bli svagt positiv resten av Inköpschefsindex har stigit i såväl Tyskland som Frankrike, och även kommit upp i södra Europa, om än avståndet till faktisk expansion av industriproduktionen fortfarande är betydande. Hushållens konsumtion steg under det första kvartalet, och lett av en stärkt tilltro i Tyskland, både bland konsumenter och företag, ser denna trend ut att fortsätta. Stigande riskpremier i spåren av den ökade volatiliteten på finansmarknaderna kan dock fördyra sydeuropeiska länders finansiering. Med begränsade penningpolitiska stimulanser och en dämpad utlåningstakt förutser vi att konjunkturåterhämtningen blir utdragen. Mot bakgrund av den trots allt stabilare ekonomiska konjunkturen i euroområdet förväntar vi att det penningpolitiska anslaget förblir oförändrat under sommarmånaderna. Riskerna ligger dock främst på nedåtsidan, dvs. en avstannande återhämtning samt stark euro och låg inflation skulle kunna leda till ytterligare lättnader. Dock är sannolikheten större att de stridande intressena inom ECBs direktion istället innebär att man ligger still på nuvarande nivå. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Diskussioner kring Riksbanken har under senare tid främst dominerats av organisationsoch procedurfrågor, vilket i sig kan vara ett tecken på att förväntningarna på penningpolitiken är relativt samstämmiga. Utredningen av var besluten för makrotillsynsbesluten ska fattas skapade motsättningar mellan främst Finansinspektionen och Riksbanken, men även inom Riksbanken. Riksbanken menar att kompetensen och erfarenheten i första hand ligger hos Riksbanken, men andra tryckte på vikten av ha politiskt förankrade beslut. En konsekvens av oenigheten kan vara att styrräntan förblir högre än den annars skulle vara då andra mer effektiva verktyg för att minska t ex obalanserna på bostadsmarknaden inte kan användas. Riksbanksdirektionens majoritet, med två avvikande röster, ställde sig också kritisk till det förslag som las av en oberoende utredare om att minska de internationella reserverna. I detta avseende är konsekvenserna inte lika tydliga för penningpolitiken, även om en större reserv också hade ökat tryggheten i den finansiella sektorn. Den höga tillväxten i svensk ekonomi under det första kvartalet kommer sannolikt att försvagas under det andra. Ett omslag av den stora lageruppbyggnaden kan förväntas, och investeringsviljan förefaller vara fortsatt svag. Det finns ändock flera positiva indikationer. Uppgången av arbetslösheten i mars och april bröts i maj, och hushållens ekonomi förblir stark. Dessutom kan den något oväntade kronförsvagningen bidra något till svensk exportindustris konkurrenskraft. Vi ser dock ännu inga skäl att revidera vår tillväxtprognos för innevarande år. Vi ligger även fast vid vår reporänteprognos om en oförändrad nivå vid det penningpolitiska mötet den 3 juli. Marknadsprissättningen sammanfaller i allt högre grad med vår bild, och även om konjunkturläget, som fortfarande är svagt, skulle motivera en sänkning menar Swedbank att oron kring hushållens skuldsättning kommer att överväga. Därmed förutser vi att reporäntan kommer att ligga fast på 1 procent framtill i slutet av nästa år. 3

4 RÄNTEMARKNADEN Risk för fortsatt stora ränterörelser över sommaren Ränteuppgången har fortsatt under juni månad. Svensk makro har utvecklats starkare än förväntat men det är framförallt mer tydliga signaler från Federal Reserve som har drivit på den kraftfulla uppgången i obligationsräntor med tonvikt på längre löptider. Den amerikanska 10-årsräntan är nu på den högsta nivån sedan juli AV: HANS GUSTAFSSON OBLIGATIONSMARKNADEN Volatiliteten på räntemarknaden har stigit markant under månaden. Makromässigt är den största nyheten under juni den svaga utvecklingen i Kina och oroligheterna i dess kreditsystem med kraftigt högre interbankräntor. Kinas politiker ser ut att välkomna en dämpning av den ekonomiska utvecklingen för att få en mer balanserad och uthållig tillväxt. Marknaden justerar nu ned sina tillväxtprognoser rejält för Kina och tillväxtprognoser under 7 procent för 2014 är inte ovanliga. Detta dämpar det globala pristrycket ytterligare i och med att Kina förväntas minska sin efterfrågan på råvaror. Tillväxten i USA och euroområdet var under det första kvartalet lägre än Riksbankens prognoser. Framåtblickande indikatorer som PMI för industrin har försämrats i USA medan en viss stabilisering kan skönjas i euroområdet. Långräntorna har stigit kraftfullt under juni månad efter FEDs räntemöte den 19 juni där centralbankschefen Ben Bernanke under den efterföljande presskonferensen gav ännu mer tydliga signaler om att utsikterna för den amerikanska ekonomin är på väg att förbättras. Situationen på bostads- och arbetsmarknaderna har förbättrats och hushållens förtroende har stärkts. FED förväntas därför inleda en minskning av de månatliga obligationsköpen under det andra halvåret i år för att avsluta dessa köp i mitten av nästa år. Marknaden reagerade med att dra upp de amerikanska långräntorna med nästan 50 punkter under juni till den högsta nivån sedan juli I Europa steg 10-årsräntan med 30 punkter i Tyskland och med ca 20 punkter i Sverige. Vi bedömer att räntemarknaden har inlett en långsiktig trend med STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år 1,12 1,20 1,35 1,50 5 år 1,73 1,80 2,00 2,30 10 år 2,23 2,30 2,65 2,95 EMU 2 år 0,21 0,30 0,45 0,65 5 år 0,77 0,80 1,10 1,40 10 år 1,76 1,85 2,20 2,45 USA 2 år 0,39 0,40 0,90 1,05 5 år 1,42 1,45 1,85 1,95 10 år 2,53 2,60 3,10 3,35 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M 1,21 1,25 1,35 1,45 Stibor6M 1,27 1,35 1,40 1,50 Swap 2 år 1,48 1,55 1,75 2,00 Swap 5 år 2,15 2,30 2,55 2,90 stigande räntor. Vi förväntar oss en mycket ryckig ränteutveckling de närmaste månaderna i samband med att investerare avvecklar positioner som varit baserade på billig dollarfinansiering. Styrkan i ränteuppgången kommer att vara mycket beroende av amerikansk ekonomisk statistik de närmaste månaderna. Börsutvecklingen kommer också att vara av stor betydelse för ränteutvecklingen. Den svenska ekonomin har utvecklats starkt i relation till omvärlden den senaste tiden. PMI steg under maj och befinner sig återigen i tillväxtzonen och BNP-utfallet för första kvartalet var starkare än förväntat. Hushållens konsumtion och lagerinvesteringar bidrog mest till tillväxten. Högre disponibelinkomster och en stigande optimism om hushållens syn på sin egen ekonomi ger goda förutsättningarna för en fortsatt stark konsumtionsutveckling. Det finns även skäl till en mer positiv syn på arbetsmarknaden baserat på den senaste tidens enkätundersökningar. I maj steg sysselsättningen mer än förväntat vilket bidrog till att den säsongrensade arbetslösheten sjönk under 8 procent av den arbetsföra befolkningen. Inflationen har de senaste månaderna varit lägre i jämförelse med Riksbankens aprilprognos. En svag efterfrågan och det låga resursutnyttjandet bidrar till det låga kostnadstrycket. Samtidigt har det blivit svårare för företagen att övervältra stigande kostnader på slutkund på grund av en ökad inhemsk konkurrens. Riksbanken är mer oroade över hushållens skuldsättning och prisuppgången på bostadsmarknaden. Riksbanken anser att hushållens skuldsättning är hög både i ett historiskt och internationellt perspektiv. Den låga inflationen skulle kunna motivera en räntesänkning. Vi tror dock att Riksbankens oro över hushållens höga skuldsättning kommer att väga över. Sammanfattningsvis förväntar vi oss att Riksbanken lämnar räntan oförändrad vi nästa möte den 3 juli men håller kvar en liten sannolikhet för en sänkning längre fram. Vi har denna månad gjort en relativt stor uppjustering av framför allt amerikanska räntor med längre löptider. Bakgrunden är den ränteuppgång vi förväntar oss ske i samband med att Fed upphör med sina obligationsköp. KREDIT- OCH SWAPMARKNADEN Swapspreadarna (swap mot stat) gled isär under juni för lite längre löptider. Detta är i linje med den allmänna ränteuppgången och en risk som vi påtalade i föregående utgåva av Månadens Affärsöversikt. De kortare swapspreadarna är däremot oförändrade. Vi bedömer att swapspreadarna kan fortsätta att glida isär då de fortfarande är historiskt mycket låga. Spreaden mellan bostads- och statsobligationer med 5-årig löptid har ökat med ca 10 räntepunkter under juni. Vi förväntar oss fortsatt stigande bospreadar i linje med den allmänna ränteuppgången. 4

5 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Fed och Kina i förgrunden Tidplanen från Feds sida när det gäller tillbakadragandet av kvantitativa lättnader (QE) har nu fått fastare konturer. En bantning av programmet kommer sannolikt att inledas under hösten för att sedan vara helt tillbakadraget under Inledningsvis har finansmarknaderna reagerat negativt med stigande långräntor och kreditspreadar kraftigt isär. Bolag utan extern rating fortsätter att se attraktivt prissatta ut jämfört med motsvarande kreditrisk betygsatta av ratinginstituten. Säkerställd fastighetsrisk ser intressant ut i en jämförelse med icke säkerställd senior exponering i sektorn. I en miljö med stigande räntor föredrar vi FRN (obligationer med rörlig ränta). Ägaren av alla större svenska flygplatser, Swedavia (A-), erbjuder en trygg kreditplacering i våra ögon. AV: INGVAR MATSSON Kreditmarknaden har under en tid levt som i sagan om Guldlock och de tre björnarna. Den globala ekonomin har varit precis lagom för krediter, sval nog för att motivera centralbankerna att fortsätta med sina stimulanspaket men inte så kall att man riskerat att se fler konkurser (kreditförluster) associerade med en än djupare recession. Men som vi visste redan som barn har alla sagor ett slut (i de flesta fall ett lyckligt) och Fed kommer av allt att döma nu att börja avveckla sitt stödprogram (QE3) i höst för att sedan helt dra tillbaka programmet under Fed kommer dock sannolikt att vara lyhört för den amerikanska ekonomins utveckling och marknadens reaktioner och moderera tillbakadragandet under vissa villkor. Fed kommunicerar dock tydligt att man ser att riskerna på nedsidan i den amerikanska ekonomin har minskat väsentligt sedan i höstas. I Europa finns en fortsatt osäkerhet runt en stigande arbetslöshet och att eurokrisen inte är över, om än mindre i fokus än tidigare. Man har uppenbart lång väg att gå när det gäller planerna på en bankunion och motståndet mot fiskal konsolidering och nödvändiga strukturella reformer är många gånger starkt i periferin. Det tyska valet i höst utgör en viss eventrisk när det gäller den fortsatta inriktningen på hanteringen av krisen i Europa. Marknadssentimentet kommer att vara känsligt för externa chocker och negativa nyheter. Om än i mindre grad än tidigare så behåller Nordiska krediter fortsatt en viss status som lågriskinvesteringar relativt övriga Europa, och definitivt relativt Europas periferi. Vi noterar dock att många Nordiska krediter också är dyra givet rating och sektortillhörighet. Kina har seglat upp som en klar oroskälla under den senaste tiden. Kreditexpansionen i landet har varit extrem och en stor del av denna expansion har skett utanför banksystemet (shadow banking) under former som många gånger inte är helt transparenta och mindre reglerade. Dramatiskt ökade kreditförluster skulle snabbt generera finansiell panik och en fullskalig bankkris i landet med tydliga spridningseffekter till den övriga världen. Många bedömare reviderar nu tydligt ner sina tillväxtprognoser för landet. Konsekvenserna blir en press nedåt på råvarupriser, framför allt basmetaller och järnmalm. Aptiten på high yield obligationer har varit hög, då jakten på avkastning fortsatt under våren och försommaren. Detta torde fortsätta även om vi nu ser stigande marknadsräntor. Vårt huvudscenario är högre kreditspreadar under de närmaste månaderna, där man dock behöver tolka in de signaler som kommer från Fed som respons på utvecklingen i den amerikanska ekonomin. Vi tror däremot inte på en massiv och uniform isärspreadning utan en gradvis och relativt lugn anpassning till en ny verklighet där potentiellt kreditspreadar också kan gå ihop något i ett senare skede. Vi ser däremot en klar risk för signifikant volatilitet på kreditmarknaden under sommaren. Likviditeten på andrahandsmarknaden bedömer vi som fortsatt god i de flesta segment. Prognoserna när det gäller frekvensen av defaulter är fortsatt modesta ur ett historiskt perspektiv, något som är positivt för high yields som tillgångsslag generellt. Inom seniora banker anser vi att man bör fokusera på utländska namn som Danske Bank, eller de mindre svenska bankerna som Länsförsäkringar Bank och Sparbanken Öresund, namn där investeraren kan erhålla en attraktiv premie över de svenska storbankerna som ju generellt är relativt dyra krediter. Fortsatt rekommenderar vi en omallokering från företag med ett externt kreditbetyg främst inom den bredare ratingkategorin BBB till namn utan en sådan extern rating då den premie man erhåller för att ta på sådan risk är attraktiv och skuggratingprocessen numera är metodologiskt väl etablerad och transparent enligt vår uppfattning. Swedavia, det statliga bolag som äger och driver samtliga större flygplatser i Sverige, ser vi som en A-kredit med stabila utsikter och noterar att obligationen har en ägarklausul. Även om många flygbolag brottas med svag lönsamhet så ökar faktiskt passagerarvolymerna på svenska flygplatser, själva plattformen för Swedavias intäkter. I en miljö med stigande räntor rekommenderar vi fortsatt att begränsa ränterisken genom att i första hand placera på kortare löptider, säg i 1 3 års segmentet, samt att placera i obligationslån med rörlig ränta (FRN), vilket ju också utgör merparten av SEK-marknaden när det gäller företagskrediter. 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Nordea m +55 AA-/Aa3 Sparbanken Öresund m /- SWB: BBB+ Negative Ålandsbanken m +67 BBB/- Danske Bank m +71 A-/Baa1 Volvo Treasury m +84 BBB/Baa2 Vasakronan m +81 -/- SWB: A- Stable Tele m +71 -/- SWB: BBB+ Negative Swedavia m +65 -/- SWB: A- Stable Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Klövern m /- SWB: BB Stable Fabege m /- SWB: BB+ Stable Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Swedbank Hypotek ,15 % AAA Stadshypotek ,46 % AAA Nordea Hyptek ,60 % AAA Kreditobligationer investment grade fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING SEB ,18 % A+/A1 Fortum Oyj ,02 % A-/A2 Volvo Treasury ,72 % BBB/Baa2 Securitas ,88 % BBB/- LF Bank ,86 % A/A2 Certifikat EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Hemsö ,34 % Oratad Volvo Treasury ,40 % BBB Fabege ,62 % Oratad Vasakronan ,34 % Oratad Vattenfall ,34 % A- Wallenstam ,69 % Oratad 6

7 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Dra nytta av kurvbrantningen genom förkortning Under senare delen av juni har räntekurvor världen över stigit under brantning efter att den amerikanska centralbanken signalerat att man beroende på hur makrodata utvecklas kan komma att trappa ner på stödköpen under hösten. Brantningsrörelserna gör att möjligheter öppnats för skuldförvaltare att göra attraktiva omstruktureringar av swappar främst de som gjorts under det senaste halvåret genom att förkorta sin duration. Rationalen bakom detta är att förkortningar drar nytta av en brant kurvatur, vilket gör att även små förändringar i löptid ger stor utväxling på räntesatsen. AV: INGRID WALLIN JOHANSSON Vi har i flertalet skuldförslag under 2013 valt att fokusera på den korta delen av räntekurvan, men vill i dagsläget åter vända fokus mot den medellånga och långa delen av kurvan då den senaste tiden bjudit på stora förändringar av denna del. Räntor har stigit och kurvor har brantat främst i kölvattnet av uttalanden och protokoll från Federal Reserve om att minska ner på de kvantitativa lättnaderna man genomför. Grafen nedan visar swapkurvan i skrivande stund samt hur den såg ut vid de två senaste månadsskiftena. I och med detta har även nya spännande möjligheter öppnats upp för den aktive skuldförvaltaren att agera. Vi anser bl.a. att det ser attraktivt ut för skuldförvaltare att studera möjligheterna att göra förkortningar av sina befintliga swapengagemang. Förkortning av en swap innebär, precis som namnet antyder, att swappens längd förkortas. Därför drar den nytta av en brant kurvatur då den branta kurvaturen gör att även små justeringar av längden på swappen får stort utslag på den betalade räntesatsen. Skuldförvaltare kan därför på detta sätt få en betydande förbättring av sin räntesats utan att minska löptiden som man är hedgad på särskilt mycket. Vidare blir förkortningar extra attraktiva om betalaren i swappen (dvs. skuldförvaltaren) är in-themoney på engagemanget, m.a.o. om den ränta skuldförvaltaren betalar är lägre än den nuvarande swapräntan i marknaden till samma förfallodatum. Vi ser därför störst potential för attraktiva omstruktureringar genom förkortningar för de medellånga till långa swappar som skuldförvaltare har handlat ungefärligen mellan november förra året och maj i år, även om det självklart är värt att se över även swappar som handlats vid andra tidpunkter. Låt oss illustrera detta med ett förenklat räkneexempel, där vi antar att upplupen ränta betalas i samband med omstrukturering. Ponera att en skuldförvaltare handlade en swap på 10 år och 6 månader i slutet av december 2012 dvs. den är idag en 10-årsswap på en räntenivå om 2,15 procent. Eftersom en 10-årsswap handlar på drygt 2,70 procent i nuläget är denna drygt 55 räntepunkter in-the-money för vår fiktive skuldförvaltare. Om skuldförvaltaren strukturerar om denna till en 8-årsswap, dvs. till sommaren 2021, kan hon eller han komma ner till en räntesats om drygt 1,90 procent i den förkortade swappen. 25 räntepunkter är en betydande förbättring av räntesatsen på 100 MSEK slår det som bekant SEK250,000 årligen men skuldförvaltaren minskar endast löptiden man är hedgad på marginellt. Även åtta år är ju en lång räntebindningstid för de flesta skuldförvaltare. Om skuldförvaltaren istället kan gå ner till 5 års löptid i den nya swappen, dvs. en halvering av löptiden på engagemanget, kan man komma ner till en räntesats om ca 1,15 procent som i nuläget ter sig som en mycket attraktiv räntenivå för denna löptid. SWAPKURVAN VID MÅNADSSLUT Procent 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1, Löptid Apr Maj Jun 7

8 VÅR VALUTASYN Federal Reserve skakar om i valutamarknaden Trenden mot en starkare dollar i generella termer har bekräftats av signalerna från Federal Reserve att de kommer minska ned på sina obligationsköp i höst om deras prognoser slår in. Denna första signal på mindre expansiv penningpolitik kan på kort sikt skapa stora portföljförändringar och volatilitet på valutamarknaderna. På kort sikt kan detta tillsamman med den dåliga likviditeten i kronan under juli skapa fortsatt tryck uppåt i USD/SEK. Vår tro är dock att Riksbanken kommer att lämna räntan oförändrad och att tillväxt- och ränteutsikter kommer att driva tillbaka EUR/SEK under 8,50 under hösten. AV: ANDERS EKLÖF DÅLIG LIKVIDITET SKAPAR VOLATILITET I EUR/SEK I JULI I euroområdet har utsikterna förbättrats men återhämtningen går trögare än vad ECB har väntat sig. I nuläget tycks ECB avvakta med en ytterligare räntesänkning, men man kommer att fortsätta indikera en mycket låg styrränta för lång tid framöver. En ovälkommen euroförsvagning mot 1,35 skulle med stor sannolikhet motverkas med verbala interventioner i syfte att undvika ytterligare press ned på inflationen. Den svenska kronan har backat som mest hela 4 procent mot euron under juni från 8,55 till 8,90. Utvecklingen har gått på tvärs med våra och många andra bedömare prognoser. Flera faktorer har samverkat och försvagat kronan mot euron. Den kanske viktigaste orsaken är den högre volatiliteten och de fall i aktiepriserna och den ränteuppgång som accelererade efter Fed signaler, se ovan. Dessa har inneburit att svenska tillgångsförvaltare med utländska räntebärande papper och aktier i sina portföljer sannolikt tvingats justera sina valutasäkringar med kronutflöden om följd. Vår tro är dock att denna försvagning är relativt temporär. De svenska makrosiffrorna har varit i stort sett i linje med förväntningarna i Riksbankens rapport i april. Däremot har kronan varit ca 3 procent svagare än vad banken antagit. Det uppväger på sikt en del av den låga inflationen som i maj uppgick till 0,7 procent i årstakt (rensat för räntekomponenten). Marknaden har skalat av en stor del av de förväntningar om sänkning som rådde tidigare och prissätter nu en endast en marginell sannolikhet för räntesänkning i juli. Enlig vår vy är det mest troliga att Rikbanken avvaktar och håller räntan oförändrad med hänvisning bla till riskerna på kopplade till den finansiella stabiliteten (se vidare under ränteavsnittet). På sikt räknar vi med att svenska tillväxtutsikter kommer att te sig tydligt starkare än i euroområdet och nettoexporten gradvis återhämtar sig, vilket bör ge SEK stöd både ränte- och flödesvägen. Sammantaget förväntar vi oss att EUR/SEK åter glider ned mot 8,40 på 3 månaders sikt. På kort sikt förutser vi att risken för att nivåer över 8,70 i EUR/SEK kan hålla i sig. Den höga volatiliteten i finansiella marknader och den i många fall dåliga likviditeten i kronmarknaden under juli kan skjuta återhämtning i SEK framåt i tiden. $ DOLLARSTYRKA I PIPELINE EUR/USD har handlat i intervallet 1,2950 till 1,34 under juni. Hittills i år har valutaparet parkerat i brett intervall utan tydlig trend. Den senaste USD-förstärkningen hänger främst samman med det nya signalerna från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Vid sitt möte i juni sade centralbankchefen Bernanke att Fed kan komma att inleda en neddragning av obligationsköpen redan i september och att köpen skulle kunna avslutas när arbetslösheten fallit till 7,0 procent (7,6 procent idag). Marknaden har uppenbarligen inte varit fullt förberedd på dessa besked och effekten har blivit en påtaglig uppgång i amerikanska långräntor, svagare börser och en starkare dollar. Förväntningarna om gradvis minskad tillförsel av dollarlikviditet har minskat attraktionen för sk carry trades i tillväxtmarknaderna. Även ränteplaceringar i marknader av safe haven karäktar såsom SEK och NOK har sannolikt erfarit stängningar av positioner med valutautflöden till dollar och euro som följd. Vi förväntar oss att den höga räntevolatiliteten efterhand ger vika men att ränteuppgången i USA fortsätter om än i lugnare takt. Fed har redan tidigare indikerat att styrräntan kan höjas först när arbetslösheten fallit till 6,5 procent, vilket väntas ske först mot slutet av nästa år, enligt bankens egna prognoser. Sammantaget tror vi att dollarn även fortsättningsvis kommer att ha stöd av starkare tillväxtutsikter och försiktigt stramare penningpolitik. Prognosen i EUR/USD är oförändrad på 1,25 på 6 månader. EUR/USD har emellertid haft märkligt svårt att förflytta sig från 1,30. En teori är att centralbanker med förhållandevis stora reserver väljer att motverka rörelser i valutaparet. Ett par andra förklaringar är helt enkelt att räntedifferensen ännu inte är tillräckligt stora och/eller riskpremierna i euron nu är uthålligt lägre efter ECB skyddsnät OMT är tillgänglig för krisande euroländer. Prognosen i USD/SEK är på 3 månader 6,65 med en tydlig risk på uppsidan. På 12 månaders sikt är prognosen 7,00. 8

9 VÅR VALUTASYN ÖVERRASKANDE POSITIVA SIFFROR GER PUNDET STÖD Den brittiska ekonomin har fortsatt att uppvisa överraskande starka makrosiffror. Bank of England, BOE, har därför inte haft någon att anledning att revidera sin syn på penningpolitiken och avvaktar med nya åtgärder. Den avgående centralbankschefen Mervyn King vill dock tillsammans med ett par andra ledamöter fortfarande se utökade obligationsköp. I juli tillträder den nya centralbankschefen Mark Carney (tidigare Bank of Canada) som har höga förväntningar på sig att med penningpolitiken ytterligare stärka utsikterna för den brittiska ekonomin. Vi upprepar att det mest troliga är att den nye chefen kommer att öka horisonten för när BOE bör återföra inflationen till det 2-procentiga målet och på så sätt indikera att styrräntan kommer att förbli låg för mycket lång tid framöver. Pundet har varit stabilt mot euron runt 0,85 den senaste månaden och därmed har GBP/SEK stigit till när 10,50 som högst när kronan försvagats mot euron. Vi håller dock fast vid att GBP kommer att tappa mot både euron och kronan framöver för att på 3 månaders sikt falla till 9,80. Vi är dock något mer osäkra på den prognosen nu. En överraskande stark utveckling i euroområdet framöver skulle gynna UK relativt sett mer än Sverige och riskera att stärka pundet. Mot detta står som sagt att den nya centralbankchefen väntas fokusera att hålla ned pundet som ett sätt öka farten i tillväxten Storbritannien. OTYDLIG NORGES BANK SKAPAR OSÄKERHET I NOK NOK Den norska kronan försvagades kraftigt i juni efter att Norges bank lämnat räntan oförändrad men signalerade en 50/50-chans för räntesänkning samt flyttade bort en första förväntad räntehöjning från mitten av nästa år till början av Fallet i NOK blev våldsamt och EUR/NOK steg från 7,65 till 8,08. Visserligen har vi noterat att den norska ekonomin bromsat in mer än väntat och att den svagare utvecklingen i Kina skapar ett generellt tryck ned på råvarupriserna och investeringsklimatet även i den för Norge viktiga oljesektorn. Norges bank tycks dock ha svårt att skapa tydlighet i sin räntepolitik och synen på den norska kronans effekter på inflation mm. Det har bidragit till den ökade volatiliteten i NOK och utländska investerare kommer sannolikt att förhålla sig mer avvaktande till NOK hädanefter. Att behovet av safe haven har minskat och ränteavkastningen stiger i exempelvis USD, ger dessutom ett tryck upp i USD/NOK. Vi har tidigare haft en NOK/SEK prognos på 1,11 på 3 månaders sikt, vilket vi håller fast vid. På kort sikt kan vi dock inte utesluta nivåer under 1,10, även om sådana nivåer inte varit hållbara under en längre tid om ser tillbaka 10 år i backspegeln. 9

10 FÖRSLAG PÅ VALUTAHANTERING Strategier för euro och pund AV: KRISTINA DUCIC & OLLE GREEN STRATEGI 1 FÖR EUR SÄLJARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 6 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 8,78) Strategin ger innehavaren rätt att sälja euro till kursen 8,94. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 8,8190. Strategin ger er möjlighet att sälja euro till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 8,94 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. STRATEGI 2 FÖR EUR SÄLJARE: OMVÄND FLEXIBEL TERMIN MED 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 8,78), BARRIÄR 8,50 En omvänd flexibel termin ger kännedom om det sämsta tänkbara utfallet och ger samtidigt innehavaren möjlighet att dra nytta av en negativ kursrörelse. Denna strategi ger innehavaren rätten att sälja euro till kursen 8,75. Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 8,80. Om eurokursen ligger i intervallet 8,75 8,50 på förfallodagen (utan att under löptiden nått barriären på 8,50) har innehavaren rätt att sälja på 8,75 eller bättre, beroendes på dagens slutkurs. För varje öre lägre kurs än 8,75 får säljaren rätt att sälja till högre kurs i motsvarande mån. Om barriären 8,50 bryts någon gång under löptiden faller möjligheten att tjäna på nedgången och man får sälja på 8,75. STRATEGI FÖR GBP SÄLJARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 6 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 10,26) Strategin ger innehavaren rätt att sälja pund till kursen 10,46. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 10,2850. Strategin ger er möjlighet att sälja pund till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 10,46 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. Kronor per euro 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 8,20 8,00 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 Kronor per pund 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-SÄLJARE 8,60 Innehavaren har rätt att sälja euro till kursen 8,94 9,00 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 8,94 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-KÖPARE 8,80 Innehavaren har rätten att sälja euro till kurs 8,75 8,55 Innehavaren säljer euro till kurs 8,95 (8,75 + att man erhåller 20 öre per euro.) 8,40 Innehavaren säljer euro till kurs 8,75 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET GBP-SÄLJARE 10,20 Innehavaren har rätt att sälja pund till kursen 10,46 10,50 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 10,46 Notera att strategierna har inslag av optioner, att en köpt option innebär en rättighet och en såld option innebär en skyldighet, och för att genomföra någon av dessa strategier krävs ett minsta motvärde om cirka 1 miljon SEK. 10

11 Kontaktinformation LARGE CORPORATES & INSTITUTIONS Regeringsgatan Stockholm Räntor och Valutor T.f. chef Micael Johansson Tel: e-post: Kundhandel Chef Charlotte Aleblad Tel: e-post: Analys Chef Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Chef Anna Felländer Tel: Strategi Chef Ott Jalakas tel: e-post: ANALYS Makro Tf Chefekonom Anna Felländer Tel: Knut Hallberg Tel: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: KUNDHANDEL Krediter Fredrik Boklund Tel: e-post: Räntor/Derivat Claes Göthman Tel: e-post: Valutor Matz Ericsson Tel: e-post: Tillväxtmarknader Peter Granqvist Tel: e-post: Ränte-och valutahandel Göteborg och Stockholm Klas Sandesjö Tel: e-post: Ränte-och valutahandel Malmö Lars Andersson Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av Swedbank Research, affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/ eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Swedbank, Swedbank AB (publ), Stockholm

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Ränteuppgången

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys mars 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 11 BNP och inflation

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Vi är inte

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 Centralbankerna

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Reporänta

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB-åtgärder

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer