Månadens affärsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar att vänta på de finansiella marknaderna Globala finansmarknader svänger i spåren av tydligare signaler från Federal Reserve och oro för kreditexpansionen i Kina. Under juni månad har centralbankerna spelat huvudrollen och styrt utvecklingen på de globala finansmarknaderna. Vi bedömer att räntemarknaden har inlett en långsiktig trend med stigande räntor och vi har denna månad gjort en relativt stor uppjustering av framför allt amerikanska räntor med längre löptider. Bakgrunden är den ränteuppgång vi förväntar oss ske i samband med att Federal Reserve upphör med sina obligationsköp. Trots att finansmarknaden darrar när Federal Reserve signalerar dämpade stimulanser under hösten är det ett underliggande positivt tecken för global ekonomi att amerikansk makrodata stärks. Vi står fast vid vår bedömning att Federal Reserve inleder en minskning av de månatliga obligationsköpen under det andra halvåret i år för att avsluta dessa köp i mitten av nästa år. Fokus kommer att fortsatt ligga vid amerikansk makrostatistik. Tillväxten i Kina har överraskat på nedsidan och oroligheterna i dess kreditsystem har lett till kraftigt högre interbankräntor. Tillväxtprognoserna revideras nu ned vilket väntas dämpa det globala pristrycket ytterligare i och med att Kina förväntas minska sin efterfrågan på råvaror. Vi ser en viss stabilisering i euroområdet och tillväxten kan bli svagt positiv under den andra halvan av Vi förväntar oss att ECB låter styrräntan ligga oförändrad på 0,5 procent framöver men riskerna ligger främst på nedåtsidan, dvs. en avstannande återhämtning samt stark euro och låg inflation skulle kunna leda till ytterligare penningpolitiska lättnader. VALUTAPROGNOS 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 6,707 6,61 6,68 7,00 EUR/SEK 8,7505 8,40 8,35 8,40 NOK/SEK 1,1093 1,11 1,11 1,14 GBP/SEK 10,24 9,77 9,71 10,12 JPY/SEK 6,78 6,55 6,49 6,54 CHF/SEK 7,09 6,72 6,63 6,56 EUR/USD 1,3046 1,27 1,25 1,20 USD/JPY 98,87 101,00 103,00 107,00 ANNA FELLÄNDER Tf Chefekonom Svensk makro har utvecklats starkare än förväntat samtidigt som inflationen de senaste månaderna har varit lägre i jämförelse med Riksbankens aprilprognos. Vi tror dock att Riksbankens oro över hushållens skuldsättning kommer att väga över och vi behåller vår vy att Riksbanken lämnar räntan oförändrad vi nästa möte den 3 juli. Vår vy om en starkare dollar bekräftats av signalerna från Federal Reserve och prognosen i EUR/USD är oförändrad på 1,25 på 6 månader. Den svenska kronan har försvagats kraftigt som följd av oron på de finansiella marknaderna men vår tro är dock att denna försvagning är relativt temporär. Kreditspreadar har rört sig kraftigt isär. Bolag utan extern rating fortsätter att se attraktivt prissatta ut jämfört med motsvarande kreditrisk betygsatta av ratinginstituten. I en miljö 1,0 med stigande räntor föredrar vi obligationer med rörlig ränta. För skuldhanterare vill vi rekommendera att dra nytta av brantningsrörelserna 0,5 genom att förkorta durationen i sin skuldportfölj, läs mer om detta på sid 7. 0,0-0,5 Nu tar Månadens Affärsöversikt ett sommaruppehåll och nästa nummer utkommer 2 september. -1,0 Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, ränte-och -1,5 valutamarknaden på Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter Swedbank Direkt. -2,0-2,5-3,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER Dämpade stimulanser i utsikt, och finansvärlden skälver Centralbankerna behåller sin dominerande roll som både konjunkturmotor och som marknadsaktör. Utöver förtydligande besked från amerikanska Federal Reserve om tillbakadragande av de penningpolitiska stimulanserna har också kinesiska Peoples Bank of China fått agera för att dämpa de skarpa ränteuppgångarna på interbankmarknaden. I euroområdet och Japan agerade centralbankerna genom att inte agera, och Riksbanken i Sverige ser sig med stor sannolikhet inte heller föranledd att ändra sin politik. AV: MAGNUS ALVESSON Den gångna månaden har varit händelserik ur ett centralbanksperspektiv. Peoples Bank of China spelade en nyckelroll under senare hälften av juni för att dämpa det ökade risksentimentet som följt av första kvartalets skenande kredittillväxt, men gjorde samtidigt klart att man avser att fortsätta verka för att minska utlåningstakten och därmed bidra till den nya regeringens ambition att minska beroendet av investeringar som tillväxtmotor. I Japan ligger störst fokus på strukturella reformer efter den expansiva omsvängningen av finans- och penningpolitiken. Norges bank överraskade med sin negativa syn på den norska ekonomin vilket ledde till att räntebanan sänktes och den norska kronan deprecierades. Bank of International Settlements, också känd som centralbankernas centralbank, var överraskande kritisk till en fortsatt expansiv penning och varnade för bubblor. RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Riksbank's repopath RIBA pricing Swedbank repoforecast FRA pricing BEN BERNANKE Federal Reserve FEDERAL RESERVE Tydligare besked från centralbanken i USA, Federal Reserve, får de globala marknaderna att svänga. Federal Reserve signalerade efter räntemötet den 19 juni att obligationsköpen sannolikt kommer att börja dras ned innan årets slut och vara avslutad vid mitten av nästa år. Takten i avvecklingen kommer att avgöras av den amerikanska ekonomins faktiska utveckling och därför kommer marknaden, och vi, noga att följa hur data faller ut framöver. Även om de finansiella marknaderna har reagerat våldsamt (stigande räntor och fallande börser över hela världen) ska man också komma ihåg att den amerikanska centralbanken är beredd att både öka och minska de penningpolitiska stimulanserna. Det finns alltså också en beredskap att ge ekonomin ytterligare stöd om det skulle behövas. Samtidigt står det klart att Federal Reserve ser ljusare på den amerikanska ekonomins utveckling, även om utfasningen av stimulanserna liknas av Bernanke som att landa ett flygplan på ett hangarfartyg, dvs. både politiken och målet är rörlig. Utvecklingen i den amerikanska ekonomin har varit robust under den senaste månaden, även om första kvartalets BNPtillväxt reviderades ned till 1,8 procent från tidigare ett estimat på 2,4 procent. Trots att de finanspolitiska åtstramningarna förväntas ge ett negativt bidrag med drygt 1½ procentenheter prognostiseras en tillväxt på knappt 2 procent för Det finns en stark underliggande kraft i amerikansk ekonomi. Detta har under månaden bekräftats av positiva konjunkturdata, även om det också finns vissa svaghetstecken. På plussidan återfinns arbetsmarknadsutvecklingen som visar att fler nya jobb skapas samtidigt som arbetslösheten sjunker tillbaka. Detta tillsammans med stigande huspriser har stärkt hushållens sentiment, SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 1,00 1,00 1,00 1,00 EMU 0,50 0,50 0,50 0,50 USA 0,25 0,25 0,25 0,25 vilket underbygger en fortsatt positiv konsumtionsutveckling. På minussidan hamnar den något svagare utvecklingen inom tillverkningsindustrin. Även om inköpschefsindex har förbättrats något indikerar det fortfarande på en sidledes produktionsutveckling, och ett dämpat sentiment bland företagen bekräftar denna bild. Tjänstesektorn har utvecklats något bättre. Vår bedömning att Federal Reserve kommer att besluta om att skruva ned obligationsköpen vid septembermötet ligger fast. Utöver den starkare ekonomin har det också uttryckts farhågor kring risker för bubblor på tillgångsmarknaderna. Efter att obligationsköpen har fasats ut i mitten av nästa år dröjer det en bit in i 2015 innan styrräntan börjar höjas. Detta är villkorat mot att arbetslösheten når en nivå på runt 6½ procent. Givet att många amerikaner har lämnat arbetskraften sedan finanskrisen och sannolikt kommer tillbaka när ekonomin vänder förutser vi att det kommer att dröja länge innan man kan nå ned på denna nivå. MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) Handlingskraften hos den Europeiska Centralbanken är betydligt mer begränsad än hos Federal Reserve. Vid det senaste penningpolitiska mötet beslöts att lämna policyräntan oförändrad på 0,5 procent men direktionen var splittrad. Flera ledamöter argumenterade kraftfullt för att göra mer, medan andra var 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER betydligt mer avvaktande. ECB har inte heller samma omfång vad det gäller instrument. Det är inte lika självklart hur kvantitativa lättnader via obligationsköp kan genomföras i 17 olika länder. Därför har en rad andra förslag väckts. Exempel på dessa är negativa räntor på bankers insatta medel hos ECB, direkta köp av någon form av företagsobligationer eller direkt finansiering av utlåning till företag via banker. De tekniska svårigheterna samt det politiska motståndet gör det dock inte troligt att något av detta genomförs. Starkare konjunkturindikationer från främst Tyskland innebär att recessionen i euroområdet förefaller ha ebba ut under andra kvartalet, och att tillväxten kan bli svagt positiv resten av Inköpschefsindex har stigit i såväl Tyskland som Frankrike, och även kommit upp i södra Europa, om än avståndet till faktisk expansion av industriproduktionen fortfarande är betydande. Hushållens konsumtion steg under det första kvartalet, och lett av en stärkt tilltro i Tyskland, både bland konsumenter och företag, ser denna trend ut att fortsätta. Stigande riskpremier i spåren av den ökade volatiliteten på finansmarknaderna kan dock fördyra sydeuropeiska länders finansiering. Med begränsade penningpolitiska stimulanser och en dämpad utlåningstakt förutser vi att konjunkturåterhämtningen blir utdragen. Mot bakgrund av den trots allt stabilare ekonomiska konjunkturen i euroområdet förväntar vi att det penningpolitiska anslaget förblir oförändrat under sommarmånaderna. Riskerna ligger dock främst på nedåtsidan, dvs. en avstannande återhämtning samt stark euro och låg inflation skulle kunna leda till ytterligare lättnader. Dock är sannolikheten större att de stridande intressena inom ECBs direktion istället innebär att man ligger still på nuvarande nivå. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Diskussioner kring Riksbanken har under senare tid främst dominerats av organisationsoch procedurfrågor, vilket i sig kan vara ett tecken på att förväntningarna på penningpolitiken är relativt samstämmiga. Utredningen av var besluten för makrotillsynsbesluten ska fattas skapade motsättningar mellan främst Finansinspektionen och Riksbanken, men även inom Riksbanken. Riksbanken menar att kompetensen och erfarenheten i första hand ligger hos Riksbanken, men andra tryckte på vikten av ha politiskt förankrade beslut. En konsekvens av oenigheten kan vara att styrräntan förblir högre än den annars skulle vara då andra mer effektiva verktyg för att minska t ex obalanserna på bostadsmarknaden inte kan användas. Riksbanksdirektionens majoritet, med två avvikande röster, ställde sig också kritisk till det förslag som las av en oberoende utredare om att minska de internationella reserverna. I detta avseende är konsekvenserna inte lika tydliga för penningpolitiken, även om en större reserv också hade ökat tryggheten i den finansiella sektorn. Den höga tillväxten i svensk ekonomi under det första kvartalet kommer sannolikt att försvagas under det andra. Ett omslag av den stora lageruppbyggnaden kan förväntas, och investeringsviljan förefaller vara fortsatt svag. Det finns ändock flera positiva indikationer. Uppgången av arbetslösheten i mars och april bröts i maj, och hushållens ekonomi förblir stark. Dessutom kan den något oväntade kronförsvagningen bidra något till svensk exportindustris konkurrenskraft. Vi ser dock ännu inga skäl att revidera vår tillväxtprognos för innevarande år. Vi ligger även fast vid vår reporänteprognos om en oförändrad nivå vid det penningpolitiska mötet den 3 juli. Marknadsprissättningen sammanfaller i allt högre grad med vår bild, och även om konjunkturläget, som fortfarande är svagt, skulle motivera en sänkning menar Swedbank att oron kring hushållens skuldsättning kommer att överväga. Därmed förutser vi att reporäntan kommer att ligga fast på 1 procent framtill i slutet av nästa år. 3

4 RÄNTEMARKNADEN Risk för fortsatt stora ränterörelser över sommaren Ränteuppgången har fortsatt under juni månad. Svensk makro har utvecklats starkare än förväntat men det är framförallt mer tydliga signaler från Federal Reserve som har drivit på den kraftfulla uppgången i obligationsräntor med tonvikt på längre löptider. Den amerikanska 10-årsräntan är nu på den högsta nivån sedan juli AV: HANS GUSTAFSSON OBLIGATIONSMARKNADEN Volatiliteten på räntemarknaden har stigit markant under månaden. Makromässigt är den största nyheten under juni den svaga utvecklingen i Kina och oroligheterna i dess kreditsystem med kraftigt högre interbankräntor. Kinas politiker ser ut att välkomna en dämpning av den ekonomiska utvecklingen för att få en mer balanserad och uthållig tillväxt. Marknaden justerar nu ned sina tillväxtprognoser rejält för Kina och tillväxtprognoser under 7 procent för 2014 är inte ovanliga. Detta dämpar det globala pristrycket ytterligare i och med att Kina förväntas minska sin efterfrågan på råvaror. Tillväxten i USA och euroområdet var under det första kvartalet lägre än Riksbankens prognoser. Framåtblickande indikatorer som PMI för industrin har försämrats i USA medan en viss stabilisering kan skönjas i euroområdet. Långräntorna har stigit kraftfullt under juni månad efter FEDs räntemöte den 19 juni där centralbankschefen Ben Bernanke under den efterföljande presskonferensen gav ännu mer tydliga signaler om att utsikterna för den amerikanska ekonomin är på väg att förbättras. Situationen på bostads- och arbetsmarknaderna har förbättrats och hushållens förtroende har stärkts. FED förväntas därför inleda en minskning av de månatliga obligationsköpen under det andra halvåret i år för att avsluta dessa köp i mitten av nästa år. Marknaden reagerade med att dra upp de amerikanska långräntorna med nästan 50 punkter under juni till den högsta nivån sedan juli I Europa steg 10-årsräntan med 30 punkter i Tyskland och med ca 20 punkter i Sverige. Vi bedömer att räntemarknaden har inlett en långsiktig trend med STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år 1,12 1,20 1,35 1,50 5 år 1,73 1,80 2,00 2,30 10 år 2,23 2,30 2,65 2,95 EMU 2 år 0,21 0,30 0,45 0,65 5 år 0,77 0,80 1,10 1,40 10 år 1,76 1,85 2,20 2,45 USA 2 år 0,39 0,40 0,90 1,05 5 år 1,42 1,45 1,85 1,95 10 år 2,53 2,60 3,10 3,35 28 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M 1,21 1,25 1,35 1,45 Stibor6M 1,27 1,35 1,40 1,50 Swap 2 år 1,48 1,55 1,75 2,00 Swap 5 år 2,15 2,30 2,55 2,90 stigande räntor. Vi förväntar oss en mycket ryckig ränteutveckling de närmaste månaderna i samband med att investerare avvecklar positioner som varit baserade på billig dollarfinansiering. Styrkan i ränteuppgången kommer att vara mycket beroende av amerikansk ekonomisk statistik de närmaste månaderna. Börsutvecklingen kommer också att vara av stor betydelse för ränteutvecklingen. Den svenska ekonomin har utvecklats starkt i relation till omvärlden den senaste tiden. PMI steg under maj och befinner sig återigen i tillväxtzonen och BNP-utfallet för första kvartalet var starkare än förväntat. Hushållens konsumtion och lagerinvesteringar bidrog mest till tillväxten. Högre disponibelinkomster och en stigande optimism om hushållens syn på sin egen ekonomi ger goda förutsättningarna för en fortsatt stark konsumtionsutveckling. Det finns även skäl till en mer positiv syn på arbetsmarknaden baserat på den senaste tidens enkätundersökningar. I maj steg sysselsättningen mer än förväntat vilket bidrog till att den säsongrensade arbetslösheten sjönk under 8 procent av den arbetsföra befolkningen. Inflationen har de senaste månaderna varit lägre i jämförelse med Riksbankens aprilprognos. En svag efterfrågan och det låga resursutnyttjandet bidrar till det låga kostnadstrycket. Samtidigt har det blivit svårare för företagen att övervältra stigande kostnader på slutkund på grund av en ökad inhemsk konkurrens. Riksbanken är mer oroade över hushållens skuldsättning och prisuppgången på bostadsmarknaden. Riksbanken anser att hushållens skuldsättning är hög både i ett historiskt och internationellt perspektiv. Den låga inflationen skulle kunna motivera en räntesänkning. Vi tror dock att Riksbankens oro över hushållens höga skuldsättning kommer att väga över. Sammanfattningsvis förväntar vi oss att Riksbanken lämnar räntan oförändrad vi nästa möte den 3 juli men håller kvar en liten sannolikhet för en sänkning längre fram. Vi har denna månad gjort en relativt stor uppjustering av framför allt amerikanska räntor med längre löptider. Bakgrunden är den ränteuppgång vi förväntar oss ske i samband med att Fed upphör med sina obligationsköp. KREDIT- OCH SWAPMARKNADEN Swapspreadarna (swap mot stat) gled isär under juni för lite längre löptider. Detta är i linje med den allmänna ränteuppgången och en risk som vi påtalade i föregående utgåva av Månadens Affärsöversikt. De kortare swapspreadarna är däremot oförändrade. Vi bedömer att swapspreadarna kan fortsätta att glida isär då de fortfarande är historiskt mycket låga. Spreaden mellan bostads- och statsobligationer med 5-årig löptid har ökat med ca 10 räntepunkter under juni. Vi förväntar oss fortsatt stigande bospreadar i linje med den allmänna ränteuppgången. 4

5 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Fed och Kina i förgrunden Tidplanen från Feds sida när det gäller tillbakadragandet av kvantitativa lättnader (QE) har nu fått fastare konturer. En bantning av programmet kommer sannolikt att inledas under hösten för att sedan vara helt tillbakadraget under Inledningsvis har finansmarknaderna reagerat negativt med stigande långräntor och kreditspreadar kraftigt isär. Bolag utan extern rating fortsätter att se attraktivt prissatta ut jämfört med motsvarande kreditrisk betygsatta av ratinginstituten. Säkerställd fastighetsrisk ser intressant ut i en jämförelse med icke säkerställd senior exponering i sektorn. I en miljö med stigande räntor föredrar vi FRN (obligationer med rörlig ränta). Ägaren av alla större svenska flygplatser, Swedavia (A-), erbjuder en trygg kreditplacering i våra ögon. AV: INGVAR MATSSON Kreditmarknaden har under en tid levt som i sagan om Guldlock och de tre björnarna. Den globala ekonomin har varit precis lagom för krediter, sval nog för att motivera centralbankerna att fortsätta med sina stimulanspaket men inte så kall att man riskerat att se fler konkurser (kreditförluster) associerade med en än djupare recession. Men som vi visste redan som barn har alla sagor ett slut (i de flesta fall ett lyckligt) och Fed kommer av allt att döma nu att börja avveckla sitt stödprogram (QE3) i höst för att sedan helt dra tillbaka programmet under Fed kommer dock sannolikt att vara lyhört för den amerikanska ekonomins utveckling och marknadens reaktioner och moderera tillbakadragandet under vissa villkor. Fed kommunicerar dock tydligt att man ser att riskerna på nedsidan i den amerikanska ekonomin har minskat väsentligt sedan i höstas. I Europa finns en fortsatt osäkerhet runt en stigande arbetslöshet och att eurokrisen inte är över, om än mindre i fokus än tidigare. Man har uppenbart lång väg att gå när det gäller planerna på en bankunion och motståndet mot fiskal konsolidering och nödvändiga strukturella reformer är många gånger starkt i periferin. Det tyska valet i höst utgör en viss eventrisk när det gäller den fortsatta inriktningen på hanteringen av krisen i Europa. Marknadssentimentet kommer att vara känsligt för externa chocker och negativa nyheter. Om än i mindre grad än tidigare så behåller Nordiska krediter fortsatt en viss status som lågriskinvesteringar relativt övriga Europa, och definitivt relativt Europas periferi. Vi noterar dock att många Nordiska krediter också är dyra givet rating och sektortillhörighet. Kina har seglat upp som en klar oroskälla under den senaste tiden. Kreditexpansionen i landet har varit extrem och en stor del av denna expansion har skett utanför banksystemet (shadow banking) under former som många gånger inte är helt transparenta och mindre reglerade. Dramatiskt ökade kreditförluster skulle snabbt generera finansiell panik och en fullskalig bankkris i landet med tydliga spridningseffekter till den övriga världen. Många bedömare reviderar nu tydligt ner sina tillväxtprognoser för landet. Konsekvenserna blir en press nedåt på råvarupriser, framför allt basmetaller och järnmalm. Aptiten på high yield obligationer har varit hög, då jakten på avkastning fortsatt under våren och försommaren. Detta torde fortsätta även om vi nu ser stigande marknadsräntor. Vårt huvudscenario är högre kreditspreadar under de närmaste månaderna, där man dock behöver tolka in de signaler som kommer från Fed som respons på utvecklingen i den amerikanska ekonomin. Vi tror däremot inte på en massiv och uniform isärspreadning utan en gradvis och relativt lugn anpassning till en ny verklighet där potentiellt kreditspreadar också kan gå ihop något i ett senare skede. Vi ser däremot en klar risk för signifikant volatilitet på kreditmarknaden under sommaren. Likviditeten på andrahandsmarknaden bedömer vi som fortsatt god i de flesta segment. Prognoserna när det gäller frekvensen av defaulter är fortsatt modesta ur ett historiskt perspektiv, något som är positivt för high yields som tillgångsslag generellt. Inom seniora banker anser vi att man bör fokusera på utländska namn som Danske Bank, eller de mindre svenska bankerna som Länsförsäkringar Bank och Sparbanken Öresund, namn där investeraren kan erhålla en attraktiv premie över de svenska storbankerna som ju generellt är relativt dyra krediter. Fortsatt rekommenderar vi en omallokering från företag med ett externt kreditbetyg främst inom den bredare ratingkategorin BBB till namn utan en sådan extern rating då den premie man erhåller för att ta på sådan risk är attraktiv och skuggratingprocessen numera är metodologiskt väl etablerad och transparent enligt vår uppfattning. Swedavia, det statliga bolag som äger och driver samtliga större flygplatser i Sverige, ser vi som en A-kredit med stabila utsikter och noterar att obligationen har en ägarklausul. Även om många flygbolag brottas med svag lönsamhet så ökar faktiskt passagerarvolymerna på svenska flygplatser, själva plattformen för Swedavias intäkter. I en miljö med stigande räntor rekommenderar vi fortsatt att begränsa ränterisken genom att i första hand placera på kortare löptider, säg i 1 3 års segmentet, samt att placera i obligationslån med rörlig ränta (FRN), vilket ju också utgör merparten av SEK-marknaden när det gäller företagskrediter. 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Nordea m +55 AA-/Aa3 Sparbanken Öresund m /- SWB: BBB+ Negative Ålandsbanken m +67 BBB/- Danske Bank m +71 A-/Baa1 Volvo Treasury m +84 BBB/Baa2 Vasakronan m +81 -/- SWB: A- Stable Tele m +71 -/- SWB: BBB+ Negative Swedavia m +65 -/- SWB: A- Stable Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Klövern m /- SWB: BB Stable Fabege m /- SWB: BB+ Stable Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Swedbank Hypotek ,15 % AAA Stadshypotek ,46 % AAA Nordea Hyptek ,60 % AAA Kreditobligationer investment grade fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING SEB ,18 % A+/A1 Fortum Oyj ,02 % A-/A2 Volvo Treasury ,72 % BBB/Baa2 Securitas ,88 % BBB/- LF Bank ,86 % A/A2 Certifikat EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Hemsö ,34 % Oratad Volvo Treasury ,40 % BBB Fabege ,62 % Oratad Vasakronan ,34 % Oratad Vattenfall ,34 % A- Wallenstam ,69 % Oratad 6

7 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Dra nytta av kurvbrantningen genom förkortning Under senare delen av juni har räntekurvor världen över stigit under brantning efter att den amerikanska centralbanken signalerat att man beroende på hur makrodata utvecklas kan komma att trappa ner på stödköpen under hösten. Brantningsrörelserna gör att möjligheter öppnats för skuldförvaltare att göra attraktiva omstruktureringar av swappar främst de som gjorts under det senaste halvåret genom att förkorta sin duration. Rationalen bakom detta är att förkortningar drar nytta av en brant kurvatur, vilket gör att även små förändringar i löptid ger stor utväxling på räntesatsen. AV: INGRID WALLIN JOHANSSON Vi har i flertalet skuldförslag under 2013 valt att fokusera på den korta delen av räntekurvan, men vill i dagsläget åter vända fokus mot den medellånga och långa delen av kurvan då den senaste tiden bjudit på stora förändringar av denna del. Räntor har stigit och kurvor har brantat främst i kölvattnet av uttalanden och protokoll från Federal Reserve om att minska ner på de kvantitativa lättnaderna man genomför. Grafen nedan visar swapkurvan i skrivande stund samt hur den såg ut vid de två senaste månadsskiftena. I och med detta har även nya spännande möjligheter öppnats upp för den aktive skuldförvaltaren att agera. Vi anser bl.a. att det ser attraktivt ut för skuldförvaltare att studera möjligheterna att göra förkortningar av sina befintliga swapengagemang. Förkortning av en swap innebär, precis som namnet antyder, att swappens längd förkortas. Därför drar den nytta av en brant kurvatur då den branta kurvaturen gör att även små justeringar av längden på swappen får stort utslag på den betalade räntesatsen. Skuldförvaltare kan därför på detta sätt få en betydande förbättring av sin räntesats utan att minska löptiden som man är hedgad på särskilt mycket. Vidare blir förkortningar extra attraktiva om betalaren i swappen (dvs. skuldförvaltaren) är in-themoney på engagemanget, m.a.o. om den ränta skuldförvaltaren betalar är lägre än den nuvarande swapräntan i marknaden till samma förfallodatum. Vi ser därför störst potential för attraktiva omstruktureringar genom förkortningar för de medellånga till långa swappar som skuldförvaltare har handlat ungefärligen mellan november förra året och maj i år, även om det självklart är värt att se över även swappar som handlats vid andra tidpunkter. Låt oss illustrera detta med ett förenklat räkneexempel, där vi antar att upplupen ränta betalas i samband med omstrukturering. Ponera att en skuldförvaltare handlade en swap på 10 år och 6 månader i slutet av december 2012 dvs. den är idag en 10-årsswap på en räntenivå om 2,15 procent. Eftersom en 10-årsswap handlar på drygt 2,70 procent i nuläget är denna drygt 55 räntepunkter in-the-money för vår fiktive skuldförvaltare. Om skuldförvaltaren strukturerar om denna till en 8-årsswap, dvs. till sommaren 2021, kan hon eller han komma ner till en räntesats om drygt 1,90 procent i den förkortade swappen. 25 räntepunkter är en betydande förbättring av räntesatsen på 100 MSEK slår det som bekant SEK250,000 årligen men skuldförvaltaren minskar endast löptiden man är hedgad på marginellt. Även åtta år är ju en lång räntebindningstid för de flesta skuldförvaltare. Om skuldförvaltaren istället kan gå ner till 5 års löptid i den nya swappen, dvs. en halvering av löptiden på engagemanget, kan man komma ner till en räntesats om ca 1,15 procent som i nuläget ter sig som en mycket attraktiv räntenivå för denna löptid. SWAPKURVAN VID MÅNADSSLUT Procent 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1, Löptid Apr Maj Jun 7

8 VÅR VALUTASYN Federal Reserve skakar om i valutamarknaden Trenden mot en starkare dollar i generella termer har bekräftats av signalerna från Federal Reserve att de kommer minska ned på sina obligationsköp i höst om deras prognoser slår in. Denna första signal på mindre expansiv penningpolitik kan på kort sikt skapa stora portföljförändringar och volatilitet på valutamarknaderna. På kort sikt kan detta tillsamman med den dåliga likviditeten i kronan under juli skapa fortsatt tryck uppåt i USD/SEK. Vår tro är dock att Riksbanken kommer att lämna räntan oförändrad och att tillväxt- och ränteutsikter kommer att driva tillbaka EUR/SEK under 8,50 under hösten. AV: ANDERS EKLÖF DÅLIG LIKVIDITET SKAPAR VOLATILITET I EUR/SEK I JULI I euroområdet har utsikterna förbättrats men återhämtningen går trögare än vad ECB har väntat sig. I nuläget tycks ECB avvakta med en ytterligare räntesänkning, men man kommer att fortsätta indikera en mycket låg styrränta för lång tid framöver. En ovälkommen euroförsvagning mot 1,35 skulle med stor sannolikhet motverkas med verbala interventioner i syfte att undvika ytterligare press ned på inflationen. Den svenska kronan har backat som mest hela 4 procent mot euron under juni från 8,55 till 8,90. Utvecklingen har gått på tvärs med våra och många andra bedömare prognoser. Flera faktorer har samverkat och försvagat kronan mot euron. Den kanske viktigaste orsaken är den högre volatiliteten och de fall i aktiepriserna och den ränteuppgång som accelererade efter Fed signaler, se ovan. Dessa har inneburit att svenska tillgångsförvaltare med utländska räntebärande papper och aktier i sina portföljer sannolikt tvingats justera sina valutasäkringar med kronutflöden om följd. Vår tro är dock att denna försvagning är relativt temporär. De svenska makrosiffrorna har varit i stort sett i linje med förväntningarna i Riksbankens rapport i april. Däremot har kronan varit ca 3 procent svagare än vad banken antagit. Det uppväger på sikt en del av den låga inflationen som i maj uppgick till 0,7 procent i årstakt (rensat för räntekomponenten). Marknaden har skalat av en stor del av de förväntningar om sänkning som rådde tidigare och prissätter nu en endast en marginell sannolikhet för räntesänkning i juli. Enlig vår vy är det mest troliga att Rikbanken avvaktar och håller räntan oförändrad med hänvisning bla till riskerna på kopplade till den finansiella stabiliteten (se vidare under ränteavsnittet). På sikt räknar vi med att svenska tillväxtutsikter kommer att te sig tydligt starkare än i euroområdet och nettoexporten gradvis återhämtar sig, vilket bör ge SEK stöd både ränte- och flödesvägen. Sammantaget förväntar vi oss att EUR/SEK åter glider ned mot 8,40 på 3 månaders sikt. På kort sikt förutser vi att risken för att nivåer över 8,70 i EUR/SEK kan hålla i sig. Den höga volatiliteten i finansiella marknader och den i många fall dåliga likviditeten i kronmarknaden under juli kan skjuta återhämtning i SEK framåt i tiden. $ DOLLARSTYRKA I PIPELINE EUR/USD har handlat i intervallet 1,2950 till 1,34 under juni. Hittills i år har valutaparet parkerat i brett intervall utan tydlig trend. Den senaste USD-förstärkningen hänger främst samman med det nya signalerna från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Vid sitt möte i juni sade centralbankchefen Bernanke att Fed kan komma att inleda en neddragning av obligationsköpen redan i september och att köpen skulle kunna avslutas när arbetslösheten fallit till 7,0 procent (7,6 procent idag). Marknaden har uppenbarligen inte varit fullt förberedd på dessa besked och effekten har blivit en påtaglig uppgång i amerikanska långräntor, svagare börser och en starkare dollar. Förväntningarna om gradvis minskad tillförsel av dollarlikviditet har minskat attraktionen för sk carry trades i tillväxtmarknaderna. Även ränteplaceringar i marknader av safe haven karäktar såsom SEK och NOK har sannolikt erfarit stängningar av positioner med valutautflöden till dollar och euro som följd. Vi förväntar oss att den höga räntevolatiliteten efterhand ger vika men att ränteuppgången i USA fortsätter om än i lugnare takt. Fed har redan tidigare indikerat att styrräntan kan höjas först när arbetslösheten fallit till 6,5 procent, vilket väntas ske först mot slutet av nästa år, enligt bankens egna prognoser. Sammantaget tror vi att dollarn även fortsättningsvis kommer att ha stöd av starkare tillväxtutsikter och försiktigt stramare penningpolitik. Prognosen i EUR/USD är oförändrad på 1,25 på 6 månader. EUR/USD har emellertid haft märkligt svårt att förflytta sig från 1,30. En teori är att centralbanker med förhållandevis stora reserver väljer att motverka rörelser i valutaparet. Ett par andra förklaringar är helt enkelt att räntedifferensen ännu inte är tillräckligt stora och/eller riskpremierna i euron nu är uthålligt lägre efter ECB skyddsnät OMT är tillgänglig för krisande euroländer. Prognosen i USD/SEK är på 3 månader 6,65 med en tydlig risk på uppsidan. På 12 månaders sikt är prognosen 7,00. 8

9 VÅR VALUTASYN ÖVERRASKANDE POSITIVA SIFFROR GER PUNDET STÖD Den brittiska ekonomin har fortsatt att uppvisa överraskande starka makrosiffror. Bank of England, BOE, har därför inte haft någon att anledning att revidera sin syn på penningpolitiken och avvaktar med nya åtgärder. Den avgående centralbankschefen Mervyn King vill dock tillsammans med ett par andra ledamöter fortfarande se utökade obligationsköp. I juli tillträder den nya centralbankschefen Mark Carney (tidigare Bank of Canada) som har höga förväntningar på sig att med penningpolitiken ytterligare stärka utsikterna för den brittiska ekonomin. Vi upprepar att det mest troliga är att den nye chefen kommer att öka horisonten för när BOE bör återföra inflationen till det 2-procentiga målet och på så sätt indikera att styrräntan kommer att förbli låg för mycket lång tid framöver. Pundet har varit stabilt mot euron runt 0,85 den senaste månaden och därmed har GBP/SEK stigit till när 10,50 som högst när kronan försvagats mot euron. Vi håller dock fast vid att GBP kommer att tappa mot både euron och kronan framöver för att på 3 månaders sikt falla till 9,80. Vi är dock något mer osäkra på den prognosen nu. En överraskande stark utveckling i euroområdet framöver skulle gynna UK relativt sett mer än Sverige och riskera att stärka pundet. Mot detta står som sagt att den nya centralbankchefen väntas fokusera att hålla ned pundet som ett sätt öka farten i tillväxten Storbritannien. OTYDLIG NORGES BANK SKAPAR OSÄKERHET I NOK NOK Den norska kronan försvagades kraftigt i juni efter att Norges bank lämnat räntan oförändrad men signalerade en 50/50-chans för räntesänkning samt flyttade bort en första förväntad räntehöjning från mitten av nästa år till början av Fallet i NOK blev våldsamt och EUR/NOK steg från 7,65 till 8,08. Visserligen har vi noterat att den norska ekonomin bromsat in mer än väntat och att den svagare utvecklingen i Kina skapar ett generellt tryck ned på råvarupriserna och investeringsklimatet även i den för Norge viktiga oljesektorn. Norges bank tycks dock ha svårt att skapa tydlighet i sin räntepolitik och synen på den norska kronans effekter på inflation mm. Det har bidragit till den ökade volatiliteten i NOK och utländska investerare kommer sannolikt att förhålla sig mer avvaktande till NOK hädanefter. Att behovet av safe haven har minskat och ränteavkastningen stiger i exempelvis USD, ger dessutom ett tryck upp i USD/NOK. Vi har tidigare haft en NOK/SEK prognos på 1,11 på 3 månaders sikt, vilket vi håller fast vid. På kort sikt kan vi dock inte utesluta nivåer under 1,10, även om sådana nivåer inte varit hållbara under en längre tid om ser tillbaka 10 år i backspegeln. 9

10 FÖRSLAG PÅ VALUTAHANTERING Strategier för euro och pund AV: KRISTINA DUCIC & OLLE GREEN STRATEGI 1 FÖR EUR SÄLJARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 6 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 8,78) Strategin ger innehavaren rätt att sälja euro till kursen 8,94. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 8,8190. Strategin ger er möjlighet att sälja euro till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 8,94 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. STRATEGI 2 FÖR EUR SÄLJARE: OMVÄND FLEXIBEL TERMIN MED 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 8,78), BARRIÄR 8,50 En omvänd flexibel termin ger kännedom om det sämsta tänkbara utfallet och ger samtidigt innehavaren möjlighet att dra nytta av en negativ kursrörelse. Denna strategi ger innehavaren rätten att sälja euro till kursen 8,75. Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 8,80. Om eurokursen ligger i intervallet 8,75 8,50 på förfallodagen (utan att under löptiden nått barriären på 8,50) har innehavaren rätt att sälja på 8,75 eller bättre, beroendes på dagens slutkurs. För varje öre lägre kurs än 8,75 får säljaren rätt att sälja till högre kurs i motsvarande mån. Om barriären 8,50 bryts någon gång under löptiden faller möjligheten att tjäna på nedgången och man får sälja på 8,75. STRATEGI FÖR GBP SÄLJARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 6 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 10,26) Strategin ger innehavaren rätt att sälja pund till kursen 10,46. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 10,2850. Strategin ger er möjlighet att sälja pund till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 10,46 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. Kronor per euro 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 8,20 8,00 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 Kronor per pund 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-SÄLJARE 8,60 Innehavaren har rätt att sälja euro till kursen 8,94 9,00 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 8,94 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-KÖPARE 8,80 Innehavaren har rätten att sälja euro till kurs 8,75 8,55 Innehavaren säljer euro till kurs 8,95 (8,75 + att man erhåller 20 öre per euro.) 8,40 Innehavaren säljer euro till kurs 8,75 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET GBP-SÄLJARE 10,20 Innehavaren har rätt att sälja pund till kursen 10,46 10,50 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 10,46 Notera att strategierna har inslag av optioner, att en köpt option innebär en rättighet och en såld option innebär en skyldighet, och för att genomföra någon av dessa strategier krävs ett minsta motvärde om cirka 1 miljon SEK. 10

11 Kontaktinformation LARGE CORPORATES & INSTITUTIONS Regeringsgatan Stockholm Räntor och Valutor T.f. chef Micael Johansson Tel: e-post: Kundhandel Chef Charlotte Aleblad Tel: e-post: Analys Chef Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Chef Anna Felländer Tel: Strategi Chef Ott Jalakas tel: e-post: ANALYS Makro Tf Chefekonom Anna Felländer Tel: Knut Hallberg Tel: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: KUNDHANDEL Krediter Fredrik Boklund Tel: e-post: Räntor/Derivat Claes Göthman Tel: e-post: Valutor Matz Ericsson Tel: e-post: Tillväxtmarknader Peter Granqvist Tel: e-post: Ränte-och valutahandel Göteborg och Stockholm Klas Sandesjö Tel: e-post: Ränte-och valutahandel Malmö Lars Andersson Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av Swedbank Research, affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/ eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Swedbank, Swedbank AB (publ), Stockholm

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN 17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN Det var en chockartad start på sommarmånaderna. När rösträkningen indikerade mer och mer på att Storbritannien skulle lämna EU-sammarbetet blev

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-12

VECKOBREV v.42 okt-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro 1000 Grekland och Trojkan är överens inom de flesta områdena men det finns fortfarande utestående detaljer som måste lösas. EUordförande Juncker meddelande förra veckan att

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer