Månadens affärsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider nya stimulansplaner Riksbanken har nu ett tydligt och enat fokus på att bekämpa den låga inflationen. Låga inflationsförväntningar på lite längre sikt och kvantitativa lättnader (QE) från ECB väntas få Riksbanken att sänka styrräntan i december. Återhämtningen globalt går trögare och är mer ojämn ansvaret. Det betyder inte att Riksbanken är mindre än vad vi tidigare förutspått. Dessutom fortsätter oroade. Men, Riksbankens fokus är tydligt och enigt de geopolitiska spänningarna mellan Ryssland och att inflationen är det övergripande målet och att Ukraina att skapa osäkerhet bland konsumenter och inflationen på sikt når upp till inflationsmålet på två företag. Det är främst euroområdet som drabbas av procent. Mot bakgrund av en förväntad bestående låg konflikten medan amerikansk ekonomi visar sig vara inflation och vår prognos om ECB s penningpolitiska dragloket i världsekonomin. Sverige slits mellan ett lättnader väntas Riksbanken sänka räntan i december starkare USA och ett svagare EMU där svagheter och Anna Felländer till 0,10 procent, efter både valet och stabilitetsrådets möte i november. Den första höjningen väntas riskerna i den europeiska ekonomin dominerar och får ekonom oss att justera ned tillväxtprognoserna. först under februari Krondeprecieringen gentemot Allt fler tecken pekar på att Mario Drahgi behöver agera ytterligare. euron blev kortvarig efter Riksbankens 50-punkterssänkning ECB s styrränta ligger redan nära noll så ECB s nästa i somras. Kronan mot euron är tillbaka till de nivåer som rådde steg är att köpa värdepapper med underliggande säkerheter. i början av juli. Riksbankens förväntade mjuka ton vid det penningpolitiska Vi bedömer att detta kommer att annonseras eller ske först 1,0 beslutet den 4 september och förskjutningen av efter att resultaten från bankernas stresstester offentliggörs räntehöjningarna väntas motverka en appreciering mot euron. i november. Federal Reserve går i den andra färdriktningen Dollarn förutses 0,5 successivt stärkas gentemot kronan när den och väntas höja sin styrränta under det andra kvartalet 2015, amerikanska penningpolitiken blir gradvis mindre expansiv. efter att man avslutat stödköpen av stats- och bostadsobligationer Efter 0,0 att ha gått isär under sommaren på grund av de ökade i oktober i år. Tidpunkten för den första höjningen är en geopolitiska riskerna har kreditpremierna nu gått ihop och avvägning mellan å ena sidan risk för tillgångsbubblor om inte klimatet -0,5 för krediter väntas vara fortsatt gynnsamt. räntan höjs tidigare, och risken för att hämma återhämtningen om räntan höjs för tidigt. Vidare har vissa tillväxtekonomier, Nästa nummer -1,0 av Månadens Affärsöversikt utkommer onsdagen den 1 oktober. främst Brasilien, underliggande strukturella problem som kan -1,5 komma att synliggöras i takt med att amerikanska räntor höjs och dollarn förstärks. Du hittar -2,0 Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, Riksbankens har släppt ifrån sig ansvaret för den sårbarhet ränte- och valutamarknaden på och de risker som byggs upp i ekonomin i samband med hushållens Där kan -2,5 du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter höga skuldsättning. Stabilitetsrådet och politikerna har nu Swedbank Direkt. VALUTAPROGNOS 3 sept 3 mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,99 7,15 7,19 7,20 EUR/SEK 9,19 9,30 9,20 9,00 NOK/SEK 1,13 1,13 1,11 1,08 GBP/SEK 11,53 11,92 11,95 11,84 JPY/SEK 6,66 6,88 6,85 6,73 CHF/SEK 7,61 7,62 7,54 7,26 EUR/USD 1,31 1,30 1,28 1,25 USD/JPY 105,04 104,00 105,00 107,00-3,0 ON avkastning enligt swedbanks RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 makro och centralbanker Divergerande penningpolitik En gradvis normalisering av penningpolitiken i USA står i bjärt kontrast till ECB:s fortsatta lättnader. ECB:s expansiva penningpolitik och lägre inflationsförväntningar gör att vi förväntar att Riksbanken kommer att sänka styrräntan i slutet av året och skjuter fram första räntehöjningen till början av AV: Cathrine Danin & Åke gustafsson Vi är fortsatt modesta i vår syn på den globala makroekonomiska utvecklingen. Ledande indikatorer signalerar en ökad tillväxtnivå, medan faktiska utfall hittills varit blandat. I USA fick tillväxten fart under det andra kvartalet efter ett svagt första och arbetsmarknaden har förbättrats. Utvecklingen i Storbritannien är liknande med stigande tillväxt och lägre arbetslöshet. I eurozonen faller ledande indikatorer tillbaka, och de geopolitiska spänningar och sanktioner mot Ryssland påverkar såväl stämningsläget som den faktiska aktiviteten. Avmattningen leds av en svagare tillväxt i de största ekonomierna: Tyskland. Frankrike och Italien, medan Spanien och Portugal har lyckats upprätthålla en positiv tillväxt. På kort sikt ligger marknadens fokus på den divergerande penningpolitiken mellan USA och Storbritannien å ena sidan, och eurozonen å den andra. En gradvis normalisering av penningpolitiken i USA och Storbritannien står i kontrast mot den Europeiska centralbankens fortsatta lättnader. Stigande ränteskillnaderna försvagar euron, vilket är gynnsamt för tillväxten inom eurozonen. Fortfarande ser vi emellertid en svag, bräcklig och ojämn återhämtning av den globala tillväxten, som domineras av negativa risker. Federal Reserve (Fed) På Feds julimöte uppmärksammades den förhållandevis gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden. Trots en god sysselsättningsutveckling konstaterades dock att den lönedrivna inflationen fortfarande är låg. Samtidigt är den underliggande arbetslösheten fortsatt hög och något allvarligt Janet yellen Federal Reserve lönetryck förväntas inte uppstå förrän denna obalans har rättat till sig. Arbetskraftsdeltagandet minskade markant, med 3 4 procentenheter, efter krisen och en stor del beror på inbromsningen i ekonomin, d.v.s. den är cykliskt. Den resterande delen beror på att befolkningen åldras, vilket ökar pensionsavgångarna. Sammantaget betyder det att den verkliga arbetslösheten är högre än vad som framgår i den officiella arbetslöshetsstatistiken. När konjunkturen nu stärks igen söker sig allt fler tillbaka till arbetsmarknaden vilket håller tillbaka lönetrycket och risken för en lönedriven inflation minskar, åtminstone på kort och medelfristig sikt. Arbetsmarknaden var även i fokus under Fed-ordförande Janet Yellens tal vid konferensen i Jackson Hole. Där sade hon att en fullständig återhämtning på arbetsmarknaden måste ske men synen på den amerikanska ekonomin var i övrigt balanserad. Uttalandet från Yellen pekar på en tidigare räntehöjning än tidigare indikerat och var aningen mindre mjukt än väntat. I takt med att tillväxten tar fart kommer Fed att fortsätta Riksbanksräntan: PROGNOSER och marknadens prissättning Procent 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jul-17 RIBA FRA Riksbanken swedbanks prognos: styrräntor 2 sept 3 mån 6 mån 12 mån Sverige 0,25 0,25 0,10 0,10 EMU 0,15 0,15 0,15 0,15 USA 0,25 0,25 0,25 0,50 strama åt penningpolitiken. Första steget är att avsluta stödköpen av obligationer och vi räknar med att stödköpen upphör under hösten, sannolikt redan i oktober. Det andra steget är att börja höja styrräntan. Vi räknar med att den första räntehöjningen kommer under andra kvartalet nästa år. Vi räknar med en allt livligare debatt om avvägningen mellan risken för finansbubblor om åtstramningen går för långsamt och risken för att bryta den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden om den går för snabbt. Det finns också en oro för hur en normalisering av den amerikanska penningpolitiken ska påverka ränte- och valutamarknader och resten av världen. Den europeiska centralbanken (ECB) ECB sänkte räntan i början av juni som en reaktion på den mycket låga inflationen och låga tillväxtutsikterna. Under de senaste månaderna har inflationstakten stabiliserats, framför allt när det gäller kärninflationen, Mario Draghi som har legat kring 0,8 procent sedan fjärde ECB kvartalet i fjol. Mot bakgrund av detta verkar hotet om deflation begränsat. ECB aviserade ett nytt program för billiga lån för banker (så kallade TLTROlån) i höst och avvaktar effekterna av dessa program innan den genomför ytterligare åtgärder. En varaktig långsammare ekonomisk tillväxt, kommer dock att påverka inflationen och 2

3 makro och centralbanker kan därmed ge upphov till ytterligare åtgärder. Under andra kvartalet var tillväxtskillnaderna mellan de fyra största ekonomierna i eurozonen oroväckande stora där Frankrikes ekonomi fortsatte att visa en nolltillväxt medan Spanien expanderade. Den tyska ekonomin krympte, å andra sidan, jämfört mot föregående kvartal men kan delvis förklaras av temporära faktorer som den milda vintern och växande bostadsinvesteringar. Samtidigt som produktionen avtagit har företagens förväntningar dämpats under den senaste månaden och de tyska företagen uttrycker oro för att konflikten med Ryssland kan komma att förvärras. Centralbankchef Mario Draghi har varit tydlig med att ECB är beredd att agera vid behov. Styrräntan ligger redan nära noll, så nästa steg är sannolikt köp av värdepapper och ECB har öppnat möjligheteterna för att, under rätta förhållanden, köpa värdepapper med underliggande säkerhet (s.k. ABS:er). På marknaderna spekuleras det i att ECB i förlängningen även kan komma att köpa statsobligationer i syfte att pressa tillbaka de långfristiga räntorna, försvaga euron och få inflationen att stiga. Även om dessa alternativ blivit mer sannolika är det fortfarande långt ifrån säkert att ECB kommer att vilja omsätta dem i praktiken. I höst kommer ECB förmodligen att fokusera mer på TLTRO-lån och stresstesterna av bankerna samt deras konsekvenser. Stefan ingves Riksbanken Riksbanken Vi uppdaterar vår syn om Riksbanken och prognostiserar nu att reporäntan sänks till 0,10 procent i december och att det dröjer till början av 2016 innan vi ser en första räntehöjning. I slutet av 2016 förutser vi att reporäntan höjts till 1,0 procent. Den främsta anledningen till en sänkning är att den mycket låga inflationen förväntas bestå och att ECB sannolikt vidtar ytterligare penningpolitiska lättnader. Samtidigt har inflationsförväntningarna sjunkit ytterligare. En passiv Riksbank i ett sådant scenario hade dämpat trovärdigheten kring inflationsmålet samt stärkt kronan gentemot euron, vilket skulle leda till lägre importerad inflation. Den svenska inflationstakten har varit låg under lång tid och hittills i år har KPIF stigit med knappt 0,5 procent i årstakt. Diskrepansen mellan Riksbankens inflationsprognos och faktiskt utfall steg i juli då centralbanken underskattade månadens prisutveckling med ca 0,26 procentenheter. På kort sikt förväntas avvikelsen dock ha marginell effekt på penningpolitiken eftersom statistiken under sommarmånaderna tenderar vara mer osäker där juli-uppgången härleds till volatila undergrupper. Arbetsmarknaden har fortsatt att uppvisa positiva tecken med stigande sysselsättning, fler nyanmälda lediga platser och färre nyinskrivna arbetslösa. Trots detta biter sig arbetslösheten fast kring 8 procent eftersom nettoinvandringen ökat oväntat mycket och arbetskraftsdeltagandet från äldre (55-74 år) fortsätter att stiga. Den ekonomiska tillväxten under det andra kvartalet var enligt preliminär data lägre än förväntat och det var främst industriinvesteringar och utrikeshandeln som var en besvikelse. Hushållens konsumtion är alltjämt drivkraften i den svenska ekonomin men sårbarheten är betydande. SCBs snabbversion för andra kvartalets tillväxt bekräftar Riksbankens och vår syn om en måttlig återhämtning i svensk ekonomi under innevarande år. Riksbankens oro för hushållens skuldsättning har på intet sätt mildrats, snarast tvärtom. Med ett nytt Stabilitetrådsmöte i november där rekommendationer såsom eventuellt amorteringskrav eller begränsad andel rörliga lån väntas presenteras kan Riksbanken i allt större utsträckning hänvisa till andra politikområden för att minska riskerna på bostadsmarknaden. Sammantaget så räknar vi med att styrräntan förblir oförändrad på 0,25 procent i september då Riksbanken troligtvis vill invänta Riksdagsvalet, Stabilitetsrådets möte och behålla lite ammunition inför höstens utveckling. Av det senaste penningpolitiska protokollet att döma så är ledamöterna inte främmande för att ytterligare lätta på penningpolitiken om så skulle erfordras. Reporäntan kan sänkas till nära nollstrecket och en första höjning kan skjutas på framtiden. Vidare så har Riksbanken en arsenal av andra åtgärder i byrålådan, t.ex. så har Riksbanken numera en infrastruktur för att kunna hantera obligationsköp på räntemarknaden för att ge kraft bakom signaler om låga räntor under en längre period. 3

4 räntemarknaden Ny reporänteprognos: Riksbanken sänker i december Swedbank har i samband med den nyligen presenterade ekonomiska prognosen ändrat reporäntebanan. Riksbanken förväntas sänka till 0,10 procenti december och sedan behålla reporäntan oförändrad i mer än ett år, då man höjer en första gång till 0,25 procenti februari Därefter följer tre höjningar till under samma år och i december 2016 skulle reporäntan därmed vara 1,00 procent. Vi behåller vår köprekommendation i korta svenska bostadsobligationer. Swedbank bedömer att Federal Reserve under andra kvartalet nästa år inleder en serie styrräntehöjningar, medan ECB genomför ytterligare kvantitativa lättnader. Prognosen för internationella räntor är därför stigande amerikanska räntor under flackning, medan den tyska avkastningskurvan förväntas branta. AV: jerk matero Räntemarknaden sedan juni En dominerande drivkraft på svenska räntemarknaden är Riksbankens överraskande kraftiga reporäntesänkning med 50 räntepunkter till 0,25 procent i början av juli. Det stod visserligen långt innan det penningpolitiska mötet i juli klart att Riksbanken helt hade släppt fokus på hushållens skuldsättning, till förmån för det överordnade inflationsmålet. Men en så stor sänkning från en redan låg nivå skapar även med en tids eftertanke ett intryck av en stressad Riksbank. Relativt snabbt förbyttes avkastningskurvans under normala förhållanden högst rimliga och förväntade brantningsrörelse i sin motsats. Detta är delvis en effekt av en viss förväntan om ytterligare någon sänkning från Riksbanken, men också en effekt av den geopolitiska oron (som ger långräntefall) och förväntan på fler åtgärder från ECB. Ränterörelserna var alltså stora under de två sista sommarmånaderna. RIBA-kontrakten (reporäntebaserade terminskontrakt) föll naturligt nog kraftigt, med mellan 20 och 35 räntepunkter, där rörelsen var minst i det kortaste kontraktet och större ju längre kontraktet är. RIBA-marknadens prissättning i skrivande stund indikerar att reporäntan förblir på dagens nivå eller lägre ända till december Tvååriga statsobligationer föll 27 räntepunkter under perioden juli-augusti, femåriga föll 36 räntepunkter och tioåriga statsobligationsräntor var 43 räntepunkter lägre i slutet av augusti i förhållande till slutet av juni. Europeiska tvåårsräntor föll 7 räntepunkter, femåriga räntor föll med 17 räntepunkter och tioårsräntan föll 32 räntepunkter. I USA var ränterörelserna i två-, fem- och tioåriga statsobligationer +4, +3 respektive -14 räntepunkter. Det starka sentimentet med fallande räntor består alltså i Europa och Sverige, och även amerikansk tioårsränta föll under perioden. Framtidsutsikter räntemarknaden Swedbank har reviderat styrränteprognosen. Bedömningen är att reporäntan förblir oförändrad på 0,25 procent till december då Riksbanken förutspås sänka till 0,10 procent. Den samlade bedömningen av svensk och internationell ekonomi landar i en långsiktig prognos där reporäntan är oförändrad hela nästa år för att sedan höjas till 0,25 procent i februari 2016 och till 0,50 procent i april detta år. I slutet av 2016 ser Swedbank en reporänta på 1,00 procent. Makroprognosens mycket stora revidering av reporäntebanan diskuteras närmare i makroav- snittet (i föregående prognos förutspåddes en första höjning av reporäntan till 0,75 procent i september 2015). En direkt följd av den nya styrränteprognosen är att Swedbanks marknadsränteprognos sänks på både kort och lång sikt. Två-, fem- och tioårsräntor förväntas bli låga året ut, för att börja stiga först nästa år. Den lägre styrräntenivån slår också igenom i form av klart lägre räntor på längre sikt jämfört med föregående prognos. Federal Reserve fortsätter helt enligt Swedbanks förväntan att avveckla sina obligationsköp och vi bedömer att de är helt avvecklade i oktober. Sedan kommer den amerikanska centralbanken enligt egna uttalanden att avvakta utvecklingen i ekonomin en tid innan man påbörjar en normalisering av penningpolitiken genom att höja styrräntan till 0,50 procent. Vår prognos för tidpunkten för Federal Reserves första höjning är fortfarande andra kvartalet Riskbilden är att höjningen kommer tidigare snarare än senare. Amerikansk tioårsränta förväntas gradvis stiga under hösten och avkastningskurvan kommer enligt vår bedömning att inleda en långvarig flackningsrörelse. I samband med att ECB sänkte sin styrränta i början av juni och presenterade sitt senaste program (TLTRO), för riktad utlåning till banker med syfte att öka kreditgivningen till små och medelstora företag (SME) diskuterades andra potentiella åtgärder. Den närmast till hands liggande åtgärden enligt ECB är att på något sätt köpa säkerställda (icke-bostadsrelaterade) värdepapper, speciellt sådana uppbackade av SME. Under sommaren har detta spår vunnit i aktualitet, men räntemarknaden spekulerar redan i att ECB kan komma att genomföra kvantitativa lättnader i form av statspappersköp, trots att en sådan åtgärd inte i dagsläget vore förenlig med (tysk) lagstiftning. Det må vara hur det vill med den saken, de senaste åren har visat att lagar och regler gäller under normala förhållanden. I ett kritiskt läge kan ECB kringgå eller ändra regelverket. Faktum är att redan TLTRO-programmet i praktiken är en mild version av renodlade kvantitativa lättnader genom statsobligationsköp. Lånekostnaden för deltagande banker är så låg och straffet för utebliven vidareutlåning så obetydligt (förtida återbetalning) att det hade varit dumt av banker med möjlighet att delta i programmet att inte direkt köpa till exempel tvååriga spanska statsobligationer i marknaden och att hämta finansieringen i TLTRO när programmet kommer igång. Effekten blir då mycket lik den man skulle få om ECB genomförde direkta köp av korta statsobligationer. Fortsättning på nästa sida > 4

5 räntemarknaden Marknadsräntorna i Tyskland kommer med Swedbanks prognos att förbli låga under överskådlig tid, och avkastningskurvan kommer att bli brantare då korta räntor är förankrade av en mjuk centralbank men tioårsräntan påverkas i viss utsträckning av den (enligt vår bedömning stigande) amerikanska tioårsräntan. Bostadsobligationer Vår stående rekommendation att köpa korta bostadsobligationer vinner i styrka med Swedbanks nya reporänteprognos. I ljuset av att den europeiska centralbanken har vidtagit kraftfulla åtgärder för att stimulera den ekonomiska utvecklingen i EMU-området (och av allt att döma kommer de att fortsätta på den inslagna banan), så är investeringsmiljön mycket god för krediter i allmänhet. Korta bostadsobligationer är alltså alltjämt köpvärda i förhållande till statsobligationer. statsräntor swedbanks prognos: Obligationer 2 sept 3 mån 6 mån 12 mån Sverige 2 år 0,18 0,20 0,20 0,60 5 år 0,60 0,70 0,70 1,15 10 år 1,31 1,60 1,60 1,95 EMU 2 år -0,04 0,00 0,00 0,00 5 år 0,17 0,25 0,30 0,40 10 år 0,93 1,05 1,10 1,20 USA 2 år 0,50 0,65 1,00 1,50 5 år 1,66 1,85 2,20 2,60 10 år 2,39 2,60 3,00 3,20 swedbanks prognos: SWAPRÄNTOR 2 sept 3 mån 6 mån 12 mån Sverige Stibor3M 0,50 0,50 0,35 0,45 Stibor6M 0,57 0,57 0,45 0,55 Swap 2 år 0,55 0,60 0,60 1,05 Swap 5 år 1,03 1,05 1,05 1,60 Swap 10 år 1,69 1,85 1,85 2,35 5

6 förslag på ränteplacering Geopolitik och krediter hur stark är korrelationen? Situationen i Ukraina och dess eskalering har under sommaren drivit kreditmarknaderna tillsammans med fortsatta konflikter på flera håll i Mellanöstern. Trots detta så har under senare delen av sommaren kreditpremierna nu fortsatt ihop. Ekonomin i Europa återhämtar sig sakta, penningpolitiken är fortsatt expansiv inom euroområdet, kreditcykeln balanserad och omvärlden är sammantaget fortsatt relativt gynnsam för krediter som tillgångsslag. På namnbasis lyfter vi denna gång fram BillerudKorsnäs, Electrolux och nykomlingen Oscar Properties. AV: INGVAR MATSSON Under sommaren (den varma och soliga för en gångs skull) såg vi faktiskt kreditpremierna gå isär en del, åtminstone som de uttrycks i de bredare kreditindexen (till exempel itraxx i Europa). Den tilltagande oron i relationen Ryssland/Ukraina var naturligtvis huvudförklaringen men också situationen i Mellanöstern (Irak och Israel-Palestina) bidrog. Trenden var tydligare när det gäller de sämre riskklasserna, helt enligt läroboken. Nu under sensommaren har dock marknaden återgått till sitt gamla jag och premierna går återigen ihop. Vi ser med andra ord en fortsatt jakt på avkastning, inte konstigt med tanke på den generella räntenivån och allt kapital som letar en hamn. Detta trots att den geopolitiska situationen snarare gradvis försämras och sanktionerna mot Ryssland nu börjar få visst genomslag. Ett orosmoln är störningar av gasleveranserna till Västeuropa via Ukraina när vintern kommer, något som torde innebära väsentligt högre energipriser och störa den redan sköra återhämtningen i Europa. Bortsett från kvarstående geoplitiska risker så förväntas världsekonomin fortsätta att växa om än i rätt makligt tempo. I Europa har tilltron till de stora ekonomierna (som Tyskland och Frankrike) minskat något medan periferin lyckats något bättre. Den tydliga skillnaden mellan USA, med en normalisering av penningpolitiken, och Euroområdet, med en fortsatt expansiv penningpolitik, kvarstår. Den svenska konjunkturen hade ett relativt svagt första halvår, främst på grund av en svag tillväxt i eurozonen. Ur ett kreditperspektiv (investerarperspektiv) är vår uppfattning att den nuvarande makroekonomiska situationen är indifferent. I någon mån tillväxt, fortsatt låga räntor, expansiv penningpolitik och företag som inte är alltför aggressiva i sina tillväxtplaner men också med sina finansiella profiler i god kondition och med välfyllda kassor. Kreditförlustnivåerna och prognoserna för 2014 och 2015 fortsätter att vara låga något som delvis kan motivera de låga kreditpremierna när det gäller high yield (HY) obligationer. Den globala frekvensen av kredithändelser inom HY-segmentet var 1,6 procent vid slutet av juli (Standard & Poor s data). I Europa var siffran 1.4 procent, klart lägre än ett historiskt genomsnitt. Det skall också noteras att prognoserna (från ratinginstituten) för helåret 2014 och inledningen av 2015 är också de under det historiska snittet. Emissionsvolymerna (HY) ökade kraftigt under första halvåret 2014 och var i stort sett på samma nivå som för helåret 2013 så det mesta pekar på att 2014 blir ett rekordår när det gäller HY-emissioner. Den HY-bubbla som till och från debatteras tycks i alla fall inte påverka marknadens ambitioner att fortsatt investera i HY. I Europa såg vi klart fler uppgraderingar än nedgraderingar av bolags kreditbetyg under det andra kvartalet och utsikterna för kreditbetygen ser balanserade ut. Under det andra kvartalet såg vi faktiskt det högsta antalet uppgarderingar (netto) på flera år, särskilt drivet av HY-segmentet. Däremot ser vi framför oss ökad aktivitet när det gäller till exempel förvärv och aggressivare finansieringslösningar, faktorer som i någon mån riskerar att urholka kreditprofilerna under senare delen av 2014 och början av Skogsbolaget BillerudKorsnäs (-/-) uppgraderade vi nyligen till investment grade (BBB-) från tidigare BB+. Kartong och förpackningsmaterial må låta rejält tråkigt men det är helt rätt produktområden att befinna sig i för ett bolag som lever på att förädla skogen som resurs. Sedan Billerud och Korsnäs blev ett 2012 så har den finansiella riskprofilen stärkts liksom marknadspositionen. Som helhet har skogsindustrins förutsättningar blivit bättre det senaste året i takt med den ekonomiska återhämtningen i Europa och att många aktörer genomfört kapacitetsreduktionen vilket gynnat marknadsbalansen från ett producentperspektiv. Electrolux (BBB+/-) fick faktiskt nyligen sina utsikter från Standard & Poor s sänkta till under bevakning med negativa implikationer som den smidiga svenska översättningen lyder. Bakgrunden är att Electrolux för närvarande för diskussioner att förvärva General Electrics vitvarudel. Skulle affären materialiseras så innebär det en signifikant ökad skuldsättning. Trots detta så är Electrolux i våra ögon en stark kredit där vi noterar en ledande marknadsposition och en god geografisk diversifiering som ytterligare stärks vid ett eventuellt förvärv av verksamhet i Nordamerika. Av allt att döma torde dessutom en nedgradering inskränka sig till ett steg på ratingskalan. Oscar Properties är en helt ny bekantskap på kreditmarknaden. Bolaget är ett svenskt bygg- och fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på konvertering av kontors- och industrifastigheter till lägenheter och byggandet av bostäder. Verksamheten är koncentrerad till Stockholm. Swedbank har en rating motsvarande B med stabila utsikter på bolaget. Den femåriga obligationen ger idag investeraren STIBOR +550 punkter vilket vi bedömer som helt rimligt givet kreditvärdigheten. Inom byggsektorn kan vi också nämna NCC, en global spelare, som torde gynnas på sikt av de infrastruktursatsningar många tror skall komma i Europa (inklusive Sverige) under närmaste år. 6

7 förslag på ränteplacering aktuella placeringsförslag Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) emittent Förfall indikativ ränta Rating EIB m flat AAA/Aaa NIB m-1 AAA/Aaa Fortum m+50 A-/A2 SWB: A- Stable Electrolux m+50 BBB+/- SWB: BBB+ Negative Billerud m+60 -/- SWB: BBB- Stable NCC m+115 -/- SWB: BBB- Stable Kreditobligationer high yield emittent Förfall indikativ ränta Rating Oscar Properties m+550 -/- SWB: B Stable YA Holding m+690 -/- SWB: B Stable Säkerställda obligationer med fast ränta emittent Förfall indikativ ränta Certifikat Rating Swedbank ,14 % AAA SE Bolån ,90 % AAA Nordea Hypotek ,65 % AAA emittent Förfall indikativ ränta Toyota Ind ,32 % AA- Skandiabanken ,43 % A3 SCA ,42 % A- Peab ,95 % -/- Assa Abloy ,49 % A- Atrium Ljungberg ,92 % -/- Rating 7

8 förslag på SKULDHANTERING Sälj Erhålla swaption och minska räntekostnaderna För låntagare med möjlighet till aktiv risk- och räntekostnadshantering har vi tidigare visat på att kunna bibehålla en fortsatt ränterörlig exponering för viss tid men samtidigt kunna säkra sig för framtida stigande långräntor. Detta kan uppnås genom att ingå kontrakt om en fast swapränta med start i framtiden (forwardstartad swap) vanligast tillvägagångssättet. En alternativ strategi som också tidigare visasts är att i stället nyttja swaptionsledet genom att betala en premie för rätten att teckna en ränteswap i framtiden till viss fast räntenivå och för viss löptid (köpt betala-swaption). I denna Månadens affärsöversikt vill vi visa på en annan möjlig strategi där premier ej betalas utan i stället erhålles för att minska och styra räntekostnaderna. AV: Stefan Karlberg Sälja en erhålla-swaption och sänka räntekostnaden I denna lågräntemiljö med historiskt låga kort och långräntor men fortsatt positiva räntekurva fortsätter låntagare gärna att betala rörlig ränta. Kan låntagaren dock tänka sig att betala nuvarande fasta räntenivåer på forwardkurvan finns möjligheter att minska sina räntekostnader ytterligare. Detta kan uppnås genom att låntagaren säljer en erhålla-swaption (ä.k. receiver swaption). På så vis kan låntagaren fortsätta dra nytta av den låga rörliga räntan det närmaste året men samtidigt erhålla en premie som minskar dennes totala räntekostnader. Erhållen premie för låntagaren (bp på nominellt belopp) Löptid Produkt Golvnivå Erhållen premie 1 år/5 år Sälj erhålla swaption 1,05 % 20 bp 1 år/5 år Sälj erhålla swaption 1,35 % 70 bp Att sälja en erhålla-swaption innebär att låntagaren åtar sig att betala fast ränta vid optionens förfall om 1 år om den 5-åriga swapräntan är lägre än räntegolvet som i detta fall är 1,35 procent, vilket motsvarar forwardräntan. Detta kan jämföras med dagens 5-åriga swapränta på ca. 1,05 procent. För detta erhåller låntagaren 70bps idag. Scenario 1: Den 5-åriga swapräntan ligger över nivån 1,35 % om 1 år. Låntagaren betalar rörlig ränta i 1 år (swaptionens löptid) och erhåller en premie. Om 1 år händer inget och låntagaren kan fortsätta att betala rörligt samtidigt som man reducerat räntekostnaden. Vill låntagaren istället binda räntan riskerar låntagaren att få betala en högre ränta men kan naturligtvis bevaka marknaden och välja ny strategi under tiden. Scenario 2: Den 5-åriga räntan är lägre än 1,35 % om 1 år. Låntagaren betalar rörligt i 1 år och måste om 1 år ingå kontraktsräntan på 1,35 procent (golvnivån) i en 5-årsswap men har då erhållit en premie på ca 14 bp per löptidsår som reducerar räntekostnaden. Strategin lämpar sig för låntagare med hela eller delar av låneportföljen med ränterörlig exponering som vill ha möjlighet att sänka räntekostnaderna samtidigt som man kan tänka sig att betala fast ränta till inprisade räntenivåer om ca 1år. Forwardräntan för en 5-årig fast swapränta om ett år ligger f.n. på 1,35 procent och prissättningen enligt forwardkurvan visar på att stibor 3m börjar röra på sig uppåt om ca 1 år. Forwardräntor på 3-månaders stibor och 5-årig ränteswap 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Spot 3m frw 6m frw 12m frw 18m frw 2y frw 3m Stibor 5y swap 8

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Vi är inte

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys mars 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 11 BNP och inflation

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB-åtgärder

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Reporänta

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Ränteuppgången

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 Centralbankerna

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Sidan 2 Botten nådd för långräntorna Sidan 4 Högt riskindex på räntemarknaden Botten nådd för långräntorna Det ser lite ljusare ut på finansmarknaderna

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer