Månadens affärsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken leker följa John med ECB, men till vilket pris? Riksbanken har främst ECB och den svenska lönerörelsen i fokus när de bedriver sin penningpolitik, som för övrigt mer handlar om altenativa verktyg än det traditionella räntevapnet. Kronan verkar vara den vägledande faktorn, men att få upp inflationen genom en kronförsvagning är ingen långsiktig lösning. Finanspolitiken behöver vara mer offensiv. Riksbanken valde att behålla styrräntan oförändrad på -0,25 procent vid det penningpolitiska mötet i slutet av april. Vi hade förutspått en sänkning ned till -0,50 procent. Marknaden överraskades av att Riksbanken istället, i linje med vår prognos, utökade statsobligationsköpen till miljarder kronor fram till september. Retoriken var densamma som vid förra mötet; alla verktyg i verktygslådan står redo att användas. Kronan verkar vara den avgörande och utlösande faktorn framgent liksom inflationsförväntningarna som är centrala inför löneförhandlingarna. Toleransen för besvikelser verkar vara låg och därför tror vi att Riksbanken agerar igen. Vi förutspår ytterligare en räntesänkning, mer köp av statsobligationer och även eventuellt ett låneprogram till företag via bankerna samt köp av bostads- och kommunobligationer. En kompletterande åtgärd för Riksbanken skulle kunna vara att genomföra valutainterventioner Att Riksbanken pekar på detta verktyg som en möjlighet håller borta investerare och motverkar kronan från att förstärkas. EUR/SEK väntas vara fast i intervallet 9,15 och 9,50 eftersom en starkare krona med stor sannolikhet kommer att följas av en räntesänkning av Riksbanken. Ränterörelserna efter räntebeskedet blev en flackare avkastningskurva med fallande långräntor och något stigande korträntor. Men strax efteråt drev internationella långräntor upp de svenska och avkastningskurvan var i princip oförändrad vid april månads slut. Med rådande Riksbankspolitik är såväl säkerställda bostadsobligationer som kommunobligationer av högsta kvali- VALUTAPROGNOS 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 8,2755 8,76 8,88 8,18 EUR/SEK 9,3166 9,20 9,15 9,00 NOK/SEK 1,1067 1,06 1,05 1,05 GBP/SEK 12,60 12,78 12,71 12,86 JPY/SEK 6,92 7,24 7,22 6,44 CHF/SEK 8,98 8,60 8,55 8,18 EUR/USD 1,1258 1,05 1,03 1,10 USD/JPY 119,64 121,00 123,00 127,00 ANNA FELLÄNDER ekonom tet högintressanta investeringsalternativ för den investerare som letar efter obligationer med mycket låg kreditrisk. Vår bedömning är att dessa obligationstyper är aktuella när Riksbanken i höst förväntas utvidga sitt obligationsköpprogram. Den svenska ekonomin utvecklas bra. Bilden är dock fortsatt tudelad med den inhemska sektorn som drivkraft. Indikatorerna för industrin börjar visserligen inge hopp, men faktisk data behöver bekräfta bilden av att kronförsvagningen och stärkta konjunkturutsikter i euroområdet hjälper svensk exportsektor. Men, med en så pass expansiv penningpolitik, som riskerar att blåsa upp tillgångsbubblor, och en inte tillräckligt offensiv finanspolitik i Vårpropositionen, förstärks obalanserna i svensk ekonomi: 1,0 Skulduppbyggnaden hos hushållen riskerar att öka till ohållbara nivåer. Finansinspektionens tillbakadragande av striktare amorteringskrav 0,5 sätter ökat tryck på politikerna att se över andra instrument som att succesivt trappa av ränteavdraget. 0,0 Dollar har försvagts påtagligt och på bred front i samband med att -0,5 amerikansk tillväxt första kvartalet kom in svagt och Federal Reserves väntade räntehöjningar i juni börjar prisas bort. Vår -1,0 tro är dock att dollarn förstärks och att svackan i amerikansk ekonomin visar sig vara av temporär karaktär. Vår prognos -1,5 för EUR/USD är oförändrad på 1,03 på tre till sex månaders sikt. Prognosen för USD/SEK är att vi återigen får se nivåer nära -2,09,00 längre fram i år innan USD/SEK sakta vänder nedåt. -2,5-3,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER ECB och Riksbanken kör på, FED väntar och ser ECB levererade obligationsköp som förväntat medan Fed avvaktar bättre data. Riksbanken anslår en fortsatt mjuk hållning, och Swedbank förutser att det kommer mer. AV: MAGNUS ALVESSON, ANNA BREMAN OCH KNUT HALLBERG Den amerikanska centralbanken lämnade styrräntan oförädrad och gav inga tydliga signaler om när den första höjniungen kan förväntas. Istället intar man en vänta och se strategi där datautfall, i synnerhet vad gäller sysselsättningsökningen och prisutvecklingen, spelar en avgörande roll. Swedbank håller fast i prognosen att styrräntan höjs i september, men att höjningstakten blir väldigt långsam. Den europeiska centralbanken ECB fortsätter din inslagna vägen med massiva tillgångsköp och avfärdar med emfas spekulation att tillgångsköpen kommer att trappas ned tidigare än i september I Sverige agerar Riksbanken fortsatt mjukt men intrycket efter aprilbeskedet är att de nu anslår ett något mer reaktivt förhållningssätt. Swedbank bedömer att Riksbanken vill hålla ångan uppe för att säkerställa en varaktig uppgång i inflationen och för att värna inflationsmålet. Ytterligare räntesänkning, mer köp av obligationer och ett låneprogram till företag via bankerna står därför för dörren under resten av året. Även möjligheten att genomföra valutainterventioner hänger som ett mörkt moln över marknaden. JANET YELLEN Federal Reserve FEDERAL RESERVE (Fed) I en uppsjö av blandad makrodata lämnade den amerikanska centralbanken (Fed) styrräntan oförändrad på nuvarande målintervall (0 till 0,25 procent). En räntehöjning i juni utesluts inte, men sannolikheten måste betraktas som relativt låg på grund av osäkerheten i ekonomin. Sannolikt kommer Fed att vilja se konkreta bevis på en hållbar uppgång i tillväxten, som ger stöd åt både arbetsmarknadsutvecklingen och inflationen. Dock är en majoritet obekväm att hålla styrräntan alltför låg alltför länge då risktagandet i ekonomin stiger till allt högre nivåer. Därför förväntar vi oss att den första höjningen kommer i september. Detta är dock under förutsättning att sysselsättningen tar fart igen under sommaren. En höjning från Fed kommer troligen att leda till en ökning av volatiliteten inte minst i tillväxtekonomierna, men även i USA, vilket håller tillbaka höjningstakten. Detta är också i linje med Fed:s uttalande att man bedömer för närvarande att även efter arbetslösheten och inflation är i närheten av målen, kan de ekonomiska förhållanden under en viss tid motiverar att hålla styrräntan under den långsiktiga jämviktsnivån. Arbetslösheten uppgår för närvarande till 5,5 procent och gradvis närmar den sig det intervall på 5,0 5,2 procent som Fed bedömer vara hållbart ur ett inflationsperspektiv. Dock överskattar det officiella arbetslöshetstalet trycket på arbetsmarknaden och därmed på lönerna och inflationen. Ett bredare mått på arbetslöshet, vilket inkluderar ofrivilligt deltidsarbetande, RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Apr-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Oct-17 Mar-18 SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR RIBA FRA Riksbanken 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige -0,25-0,50-0,50-0,50 EMU 0,05 0,05 0,05 0,05 USA 0,25 0,25 0,50 0,75 registerar 10,9 procent och enligt detta har inte nedgången varit lika snabb. Det talar för att en åtstramning av penningpolitiken inte kommer i brådrasket. Preliminär BNP statistik visar också att tillväxten under det första kvartalet var betydligt svagare än förväntat. Delvis kan detta förklaras av tillfälliga faktorer, som kallt vinterväder, strejker och en anpassning i energisektorn till de lägre priserna, men osäkerheten kring återhämtningen består. Vi förväntar emellertid en rekyl under sommaren och att aktiviteten i ekonomin tar fart. Hushållens ekonomi har stärkts av de fallande energipriserna och företagens balansräkningar möjliggör en ökning av investeringarna, vilket kan ge stöd åt en medelfristig tillväxtuppgång. Janet Yellen, tillsammans med andra ledande Fed representanter, har påpekat att hon måste vara rimligt säker att inflationen kommer att återgå till 2 procent, inte nödvändigtvis att den måste nå den nivån. De väger också in löneökningar, kärninflation och andra indikatorer på det underliggande inflationstrycket. Med tanke på den senaste tidens svaga makroutveckling, räknar vi med att Fed intar en vänta-ochse inställning till dessa faktorer. Sammantaget förefaller det emellertid så att Fed i det relativt korta perspektivet (inom 6 månander) är måna om att signalera att en process mot en normalisering av penningpolitiken inleds, men samtidigt kommer att vara återhållsamma med en alltför snabb åtstramning de kommande två åren. 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) ECB fortsatte under april månad köpen av statsobligationer med oförändrad styrka. Den senaste veckan har dock marknadsräntor vänt upp från bottennoteringarna i april och euron har stärkts mot dollarn. Varje månad, åtminstone fram till september 2016, ämnar ECB:s att köpa ca 50 miljarder av statsobligationer och obligationer som ges ut av överstatliga organisationer som EU:s krisfonder ESM och EFSF och EIB (Europeiska investeringsbanken), så kallade supranationals. På marknaden diskuteras huruvida ECB kommer att kunna fortsätta med obligationsköp i denna omfattning under hela perioden. Statskulderna är stora i många länder, men emissionsvolymerna är relativt små efter att flera år av sparprogram har lett till minskade budgetunderskott. Vid ECB:s senaste möte betonade Mario Draghi att sådana spekulationer är alldeles för tidiga och att ECB är fast beslutsamma att fortsätta med obligationsköpen i oförändrad styrka. Konfidensindikatorer för euroområdet har fortsatt att visa på en huvudsakligen positiv utveckling. Det gäller både konsumentförtroende och inköpschefsindex. Arbetslösheten var dock kvar på 11,3 procent i april och inflationen är kvar på låga nivåer. Enligt det preliminära utfallet för april månad var inflation i april 0,0 procent i årstakt, upp från -0,1 procent i mars. På presskonferensen i april betonade ECB-chefen Mario Draghi att ECB mandat är en stabil prisnivå och att inflationsförväntningarna är centrala för att nå inflationsmålet. Han visade att inflationsförväntningarna har stabiliserats efter att ECB införde kvantitativa lättnader. Samtidigt fortsätter oroligheterna kring Grekland. Deadline för förhandingarna har passerats utan att resultat har nåtts. Hittills har Grekland lyckats betala lån som förfaller, men läget i statskassan blir allt mer akut. Vi bedömer att oron kring Grekland kommer att fortsätta. Sannolikheten för en grexit har dock tilltagit. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Den ekonomiska politiken förblir obalanserad med en stor tyngdvikt på penningpolitiska stimulanser. Eftersom finanspolitiken är fortsatt överdrivet stram och ECB:s penningpolitik alltmer expansiv, är utrymmet för Riksbanken att göra någonting annat än att fortsätta med sin expansiva penningpolitik, om inflationsmålet ska nås, begränsat. Vid det penningpolitiska mötet i april höll Riksbanken ångan uppe och utökade obligationsköpen av statsobligationer med ytterligare miljarder kronor fram till och med september. Reporäntan lämnades dock oförändrad på -0,25 procent vilket var ett tecken på en viss återhållsamhet från Riksbanken. Reporäntebanan antyder dock en viss sannolikhet (15 procents sannolikhet) att reporäntan sänks senare i år. ECB maler på med sina omfattande obligationsköp omfattande 60 miljarder euro varje månad. Även om den svenska inflationen har gått upp under vintern så är det från en låg nivå. En viktig orsak till inflationsuppgången är att kronan försvagats. Riksbanken betonar vikten av att försvara inflationsmålet och understryker att toleransen för avvikelser på nedsidan är mycket begränsad. En kronförstärkning i närtid skulle riskera att omintetgöra ansträngningarna att i rimlig tid att få upp inflationen mot målet. Vi tror att den risken är betydande och förutser därför att reporäntan sänks med ytterligare 25 punkter till -0,5 procent senast vid julimötet och att programmet för köp av obligationer förlängs under hösten. Andra åtgärder såsom lån till företag via bankerna och valutainterventioner är fortfarande aktuella och kan bli aktuella som kompletterande åtgärder om så behövs. Apprecieringstrycket på kronan kommer att begränsas och marknadsräntorna kommer att tryckas ner längs hela avkastningskurvan av Riksbankens fortsatt lätta politik. Den svenska ekonomin utvecklas bra. Tillväxten för fjärde kvartalet 2014 överraskade positivt och det var framförallt den inhemska efterfrågan som gav ett positivt bidrag. Vi förväntar att hushållens ekonomi förblir stark och att konsumtionen blir tillväxtmotor även under för Hushållen har också inlett året med god köplust i landets butiker samtidigt som bostadsbyggandet och den offentliga sektorns konsumtion utvecklas starkt. Samtidigt förutses svensk tillväxt framöver stimuleras av återhämtningen i euroområdet och av den relativt svaga svenska kronan. Ännu går det dock trögt vilket bl.a. avspeglas av ett överraskande fall i tillverkningsindustrins förväntningar i den senaste barometern från Konjunkturinstitutet. Swedbank har sammantaget reviderat upp tillväxtprognosen för innevarande år till 2,6 procent och för nästa år till 3,2 procent. Nästa år kommer skattehöjningar, högre inflation och, i viss utsträckning, amorteringskrav att begränsa hushållens köpkraft. Mot slutet av 2016 förutser vi också den första räntehöjningen sedan slutet av

4 RÄNTEMARKNADEN Riksbanken kommer att agera igen Riksbankens besked i samband med det penningpolitiska mötet i slutet av april, att lämna reporäntan oförändrad, var något överraskande. Obligationsköpprogrammets förlängning till september och dess omfattning på miljarder var visserligen helt enligt Swedbanks prognos, men det överträffade marknadens förväntningar. Vi är övertygade om att Riksbanken kommer att agera igen, närmast med en reporäntesänkning till -0,50 procent i början av juli, och senare i höst med ett förlängt obligationsköpprogram som sannolikt även omfattar kommunobligationer och säkerställda bostadsobligationer. Dessa framstår nu därmed som extra köpvärda. AV: JERK MATERO RÄNTEMARKNADEN SEDAN MARS Nettorörelserna på den svenska korträntemarknaden var små i april. Inför Riksbankens ordinarie penningpolitiska möte i slutet av månaden föll RIBA-kontrakten 5 6 räntepunkter, för att sedan rekylera när Riksbanken något överraskande avstod från att sänka reporäntan. Nettorörelsen under april blev en ränteuppgång med 2 3 räntepunkter i RIBA-kontrakten. Nu prissätter marknaden en räntesänkning med 5 räntepunkter, dvs i linje med Riksbankens egen prognosbana. Svenska statsobligationsräntor rörde sig på samma sätt som de korta marknadsräntorna under april. Tioåriga statsobligationsräntor föll med som mest 18 räntepunkter och noterade då en ny lägstanivå på 0,23 procent, innan rörelsen vände uppåt igen för att avsluta månaden 2 räntepunkter högre i förhållande till slutet av mars. Ränteuppgången döljer det faktum att marknaden blev överraskad av de större än väntade statsobligationsköpen som Riksbanken annonserade efter det penningpolitiska mötet. I själva verket drevs långränteuppgången av internationella faktorer, och den svenska tioårsräntan föll totalt med 16 räntepunkter i förhållande till europeisk (tysk) tioårsränta. Tvååriga och femåriga statsobligationer steg med 3 räntepunkter under månaden. Avkastningskurvan var därmed i princip oförändrad, men den blev 16 räntepunkter flackare jämfört med den europeiska räntekurvan. Europeiska två-, fem- och tioårsräntor steg med 3, 11 respektive 18 räntepunkter. I USA steg räntorna liksom i Europa under brantning. Två-, fem- och tioåriga statsobligationer steg med 4, 12 respektive 17 räntepunkter under april månad. FRAMTIDSUTSIKTER RÄNTEMARKNADEN De svenska räntorna steg alltså efter Riksbankens besked om oförändrad styrränta och utökade statsobligationsköp till september, med en volym på miljarder, medan avkastningskurvan mellan 2 år och 10 år blev väsentligt flackare i förhållande till den europeiska avkastningskurvan. Vi bedömer att Riksbanken återkommer med fler åtgärder, närmast en reporäntesänkning till minus 0,50 procent vid det penningpolitiska mötet i början av juli (vår prognos presenteras i centralbanks-avsnittet). Vi ser fortfarande en räntehöjning från Federal Reserve framför oss, men med den mycket mjuka hållningen från Riksbanken kommer svenska räntor att förbli låga under lång tid framöver. Fokus för penningpolitiken är att göra vad som krävs för att snabbt få upp inflationen för att försvara inflationsmålets trovärdighet som ankare för i första hand den stundande lönerörelsen. Detta gör att Riksbanken under resten av året kommer att fortsätta att köpa statsobligationer, att sänka reporäntan ytterligare och om så krävs agera direkt i valutamarknaden för att motverka en eventuell kronförstärkning. Två mycket viktiga drivkrafter är den europeiska centralbankens obligationsköp, som förväntas pågå åtminstone till det tredje kvartalet nästa år, och den svenska lönerörelsen där omfattande, gällande centrala avtal går ut i mars Den exakta utformningen av och tidpunkten (tidpunkterna) för förändringar av penningpolitiken är av mindre intresse för dem som huvudsakligen agerar på andra marknader än räntemarknaden. Den viktiga slutsatsen är istället att Riksbanken kommer att göra det man finner nödvändigt för att se till att skapa importerad inflation via en svag krona, och att man inte kommer att ändra penningpolitikens extrema inriktning inom överskådlig tid. Riksbankens statsobligationsköp skapar också en extra efterfrågan på högkvalitativa obligationer som inte är emitterade av den svenska staten. Såväl säkerställda bostadsobligationer som kommunobligationer av högsta kvalitet, främst representerade av Kommuninvests AAA-obligationer, är med den rådande Riksbankspolitiken högintressanta investeringsalternativ för den investerare som letar efter obligationer med mycket låg kreditrisk. Vår bedömning är att bägge dessa obligationstyper är högaktuella när Riksbanken i höst förväntas utvidga sitt obligationsköpprogram. STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år -0,23-0,20-0,10 0,10 5 år 0,26 0,10 0,20 0,35 10 år 0,72 0,55 0,75 1,00 EMU 2 år -0,22-0,20-0,10 0,00 5 år 0,06 0,00 0,10 0,20 10 år 0,55 0,40 0,55 0,75 USA 2 år 0,62 0,80 1,20 1,90 5 år 1,54 1,60 2,00 2,70 10 år 2,18 2,00 2,30 2,90 SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M -0,19-0,30-0,30-0,20 Stibor6M -0,14-0,25-0,20-0,05 Swap 2 år -0,02-0,20 0,05 0,30 Swap 5 år 0,60 0,40 0,55 0,75 Swap 10 år 1,32 1,10 1,35 1,60 4

5 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Återhämtning inom nordisk high yield Ledande kreditindex har marginellt gått isär under april medan vi sett en återhämtning i en nordisk high yield portfölj. ECB och riksbanken håller räntorna låga genom expansiv penningpolitik. Sammantaget tror vi att situationen bör gynna den nordiska kreditmarknaden, inte minst investment grade. Vi ser också potential inom breda kategorin BB. Vattenfalls nya SEK-hybrid kan ha viss positiv effekt på bolagets kreditprofil då marknaden fortsätter att vara utmanande för kraftbolagen. Intrum Justitia har numera externt kreditbetyg från Standard & Poor s, något som torde vara positivt för likviditeten i namnet. AV: INGVAR MATSSON Under april har ledande europeiska kreditindex gått isär marginellt. Volatiliteten på marknaden är dock fortsatt hög i linje med vår tidigare vy. Centralbankerna (ECB och Riksbanken oss närmast) fortsätter sin expansiva penningpolitik med en stark marknadslikviditet som konsekvens. Inflationen inom euroområdet fortsätter dock att vara besvärande låg och de gigantiska stödpaketen från ECB:s sida kommer att vara kvar under lång tid. Vi har visserligen sett lite starkare tillväxt under inledningen av 2015 tack vara en försvagad euro och lågt oljepris men oro för ett grekiskt utträde ur eurosamarbetet och fortsatt hög skuldsättning i många länder håller tillbaka sentimentet. Fortsatt låga räntor, stödköp från centralbanker och trots allt en viss tillväxt bör gynna de europeiska och nordiska kreditmarknaderna, kanske framför allt inom investment grade (IG). Geopolitisk oro ligger kvar som en riskfaktor i bakgrunden. Sanktionerna riktade mot Ryssland har också negativa effekter på industriproduktionen i Europa. En viss nervositet hos kreditinvesterare är tydlig, i vår mening förstärkt av de låga kreditpremierna. Vi bedömer att detta gör att också relativt små externa händelser kan styra marknaden på kort sikt och skapa volatilitet. I takt med att oljepriset har stabiliserats har Nordisk high yield (HY) återhämtat sig sedan höstens turbulens. Inom breda ratingkategorin BB ser vi här viss potential för lägre kreditpremier. Vi ser fortsatt mycket låga utfall när det gäller kreditförlustnivåerna, en situation som hålls under armarna rekordlåga finansieringskostnader för företag generellt, inte minst viktigt för HY-bolagen. Också prognoserna för helåret 2015 är fortsatt låg frekvens av kredithändelser och en nivå klart under ett längre historiskt genomsnitt. Den underliggande kreditkvaliteten försämras något i Europa då vi ser fler nedgraderingar än uppgraderingar av kreditbetygen. Denna trend syns också i något mer aggressiva finansiella nyckeltal bland high yield bolagen, inte minst fastighetsbolagen sticker ut härvidlag. Fondflödena i Sverige är positiva igen både inom IG och HY efter en turbulent höst då vi såg stora utflöden kopplade till oljeprisfallet och påverkan på framför allt en nordisk HY-portfölj (där norsk oljesektor väger tungt). En hel del talar för att kreditpremier går ihop under året. IG bör få en skjuts genom att investerare går ut ur staten och in i krediter. Detta fortsätter trenden vi har sett där man inte differentierar mycket mellan bolag. Detta kan eventuellt påverka även HY (främst BB som alternativ till BBB) positivt. Jakt på yield är ett fortsatt tema (av nödvändighet) på kreditmark- naden. Likviditeten är under viss press då riskmandaten hos bankerna krymper. Särkskilt HY-segmentet märker av detta och då framför allt krediter inom breda kategorin B. Rapportfloden är nu på väg att ebba ut och har bjudit på en blandad kompott. Positiva valutaeffekter kan noteras för flera av de exporttunga företagen. Tillväxten i Europa är fortsatt svag så bolag mer orienterade mot just tillväxtmarknader kommunicerar generellt mer positiva utsikter för andra kvartalet. Kraftbolagen konfronteras fortsatt av låga elpriser och politiska utmaningar. Vattenfall (A-/A3) emitterade nyligen nytt hybridkapital både i SEK och i EUR. Den nya SEK-hybriden har en rating på BBB-/Baa2. Vattenfalls rapport för det första kvartalet var i stort sett neutral ur ett kreditriskperspektiv, men elpriserna fortsätter att vara låga och pressa lönsamheten. Nyhetsflödet runt bolaget är intensivt och, förutom all turbulens runt kolkraften i Tyskland, flaggar man nu också för en möjlig stängning av några av Ringhalsreaktorerna något tidigare än ursprungligen planerat, dock inte på grund av politisk påtryckning utan av rena marknadsskäl denna gång. Hybridkapital kan i rådande marknadsläge vara stabiliserande på kreditbetygen genom sin equitykomponent, positivt då det blåser motvind både politiskt och marknadsmässigt för kraftbolagen. Intrum Justitia (-/BBB-, SWB: BBB-) skaffade sig helt nyligen ett kreditbetyg från Standard & Poor s, ett betyg som för övrigt blev identiskt med vår vy sedan tidigare. På sikt öppnar sannolikt ett externt kreditbetyg en bredare marknad med bättre likviditet i namnet. Gruvbolaget Boliden (-/-, SWB: BB+) påverkas positivt av valutaeffekter som en starkare dollar, något som syntes i resultatet både i fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet Även om gruvindustrin har sett vikande metallpriser generellt noterar vi bolagets starka balansräkning, väl rustad att möta en sådan utmaning och en hörnsten i synen på kreditvärdigheten. Consilium (-/-, SWB: B+) och fastighetsbolaget D. Carnegie (-/-, SWB: BB) erbjuder relativt hög avkastning då detta är krediter en bit ner i ratingskalan. Consilium tillverkar som bekant huvudsakligen säkerhetsutrustning till fartyg. Läkemedelsbolaget Meda (-/-, SWB: BB) tycks framgångsrikt integrera det senaste stora förvärvet i Italien även om vi än så länge behåller negativa utsikter på vårt kreditbetyg främst på grund av fortsatt hög skuldsättningsgrad, dock balanserat av en i våra ögon modest affärsrisk. 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) Intrum Justitia m+80 BBB-/- (BBB- Stable) Vattenfall (hybrid) m+214 BBB-/Baa2 Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) Meda m+210 -/- (BB Negative) D Carnegie m+370 -/- (BB Stable) Consilium m+463 -/- (B+ Stable) Aker m+323 -/- (BB Negative) Boliden m+195 -/- (BB+ Stable) Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Swedbank Hypotek ,40 % AAA SE Bolån ,63 % AAA Nordea Hypotek ,95 % AAA Certifikat EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Volvo Treasury ,03 % BBB SAAB AB ,10 % (BBB) Tele ,11 % (BBB+) Balder ,40 % (BBB-) SV VW ,05 % K1 Intrum Justitia ,09 % BBB- RATING/(SKUGG) RATING/(SKUGG) 6

7 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Flack kurva och låga räntor ger goda möjligheter Denna månads affärsförslag vill sätta fokus på att kombinationen av dagens låga och flacka kurva ger utmärkta möjligheter för skuldförvaltare att positionera sig för en gradvis brantare kurva med något högre swap-räntor efterhand. AV: STIG RIGNELL 1. Swap med framtida start. 2. Omstrukturering av befintliga swappar. Nuvarande prissättning av svenska swapkurvan visar att Stibor tre månader i snitt kommer att vara drygt en procent de kommande tio åren! Kurvan är fortsatt mycket flack. Exempelvis är skillnaden mellan 10-års och 2-års swap runt 1,25 procent för närvarande. Vid ingången 2014 var denna 1,6 procent. SPREAD 10-ÅRS SWAP 2-ÅRS SWAP 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, SKSW10 Curncy - SKSW2 Curncy En viss brantning har skett efter Riksbankens överraskande sänkning i mars och efter en rekyl uppåt på de längre swapräntorna har de ytterligare stigit de senaste dagarna. Riksbanken motiverar sin aggressiva penningpolitik med vikten av att snabbt få upp inflationen mot målet. Swedbank räknar med fortsatta penningpolitiska lättnader under våren. Tydliga signaler från Europeiska centralbanken ECB om att de pågående obligationsköpen kommer att fortgå som planerat till september 2016 ger anledning att anta att det dröjer även innan Riksbanken normaliserar penningpolitiken. Frågan är då hur de längre swap-räntorna kommer att utvecklas. Swedbanks vy är att dessa inte kommer att komma väsentligt mycket lägre och att kurvan gradvis fortsatt kommer att branta med något högre swap-räntor som följd. Sammantaget ger dagens prissättning goda möjligheter för skuldförvaltare. Strategierna ser dock olika ut beroende på den enskilda situationen. För kunder med behov av att räntesäkra nya krediter så kan ränte-swappar med framtida start vara attraktivt. Mot bakgrund av nuvarande negativa Stibor räntor samt det allt mindre behovet av att räntesäkra portföljen det kommande året/åren så ser vi bra nivåer i framtidstartade ränte-swappar. Med en flack kurva blir villkoren i den framtida starten inte så mycket högre än en med motsvarande förfallodag men med start direkt. Man minskar även risken av att få betala negativa Stibor räntor fram till startdagen Swap räntor per Start idag Start om två år 5 år = 0,50 % 3 år = 0,85 % 7 år = 0,85 % 5 år = 1,18 % 10 år = 1,18 % 8 år = 1,45 % Med framtida start utnyttjar låntagare därmed dagens flacka, låga kurva men positionerar sig för en brantare kurva inom de kommande två åren. Hur lång tid som den framtida starten ska vara påverkas av respektive låntagares speciella behov men även av vilken period utan räntesäkring man känner sig trygg med. För låntagare med befintliga ränte-swappar med förfall 2016 till 2019 finns en något annorlunda strategi. Det negativa värdet i dessa swappar kan flyttas över i ny swap med längre löptid. Villkoren i den nya swappen bygger dels på vilket negativt värde som finns i befintlig swap, dels på hur dagens swap-kurva ser ut. Man stänger sålunda befintlig swap och ersätter den med en ny med lägre ränta än den som stängs. Fördelen är att kassaflödet förbättras fram till förfallodag för befintlig swap men eftersom man länger löptiden så bygger denna strategi på att dagens räntekurva, i ett längre perspektiv, är låg och flack. Förutsättningarna är unika för respektive förvaltares situation och några generella regler finns inte. Dock blir villkoren i de nya swapparna ofta ganska likartade oavsett vilken ny löptid man räknar på. Detta beroende på att räntekurvan trots allt är lite positivt lutande. Valet kan då komma att handla om vilken räntetro och därmed vilken position man önskar ha. Givet att vi får något högre räntor och brantare kurva fram till den befintliga swappens förfallodag så kommer det negativa värdet som flyttats in i en ny swap att minska/erodera mer effektivt ju längre löptid man valt vid omstruktureringen. 7

8 VÅR VALUTASYN Tillfällig dollarkorrigering Riksbanken fortsätter att följa John med ECB för att hålla SEK i schack. EUR/SEK är fast i intervallet 9,15 till 9,50 då en starkare krona kommer att följas av en räntesänkning av Riksbanken. Dollarn har backat påtagligt på bred front. Det förklaras av att USA växte svagt under första kvartalet och att marknadens prissättning indikerar en senarelagt första höjning från Fed. Vår tro är dock att dollarn kommer tillbaka när USA:s tillväxt återhämtar sig under våren. Norges bank tvekar om räntesänkning och oljan håller NOK tillfälligt stark mot SEK. Det brittiska valet kan skaka om ett starkt pund. AV: ANDERS EKLÖF $ TILLFÄLLIG DOLLARFÖRSVAGNING, FED HÖJNING- AR FORTFARANDE AKTUELLA SENARE I ÅR Dollarn har backat mot en korg av valutor inklusive kronan under den senaste månaden. USD/SEK har fallit från nära 8,90 till 8,30. En kombination av faktorer kan förklara nedgången. Amerikanska makrodata har fortsatt att vara en besvikelse den senaste tiden. Det bekräftades av första kvartalets BNP på 0,2 procent som kan jämföras med 2,2 procent i Q4 och 5 procent i Q3 förra året. Federal Reserve betecknade dock de svaga siffrorna som att vara övergående och beroende på sträng vinter och sättningen inom energisektorn. En ytterligare förklaring av USD-försvagning står sannolikt också att finna i större vinsthemtagningar i spekulative positioner tagna i långa USD mot EUR som varit kombinerademed relativ övervikt i Eurobörsen mot USA-börsen. Givet de svagare USA-siffrorna har marknadens förväntningar om kommande räntehöjningar från Fed skruvats ned rejält och marknadsprissättningen indikerar nu mindre än 25 bp höjning i år och totalt 3 höjningar till slutet av nästa år. Det tror vi är i underkant av vad som Fed faktiskt kommer att leverera. Vår bedömning är amerikanska makrodata kommer att förbättras i andra kvartalet och de underliggande positiva utsikterna är oförändrade, även om den starkare dollarn dämpar exportindustrin och inflationen på kort sikt. Fed fokuserar framförallt på arbetsmarknaden och nästa månadssiffra kommer att bli mycket viktig för den kortsiktiga förväntningsbilden på Fed och dollarn. I synnerhet givet att den senaste sysselsättningssiffran visade på en nedgång efter en längre tid av snabb sysselsättningstillväxt. Vår vy kvarstår med andra ord att USD kommer att gynnas av den underliggande flödesbilden. Eurozonen har visserligen ett bytesbalansöverskott men ECB:s obligationsköp på 60 miljarder på månadsbasis gör att utländska innehavare av europeiska statspapper letar placeringar utanför euroområdet där avkastningen på räntebärande tillgångar är högre. Det finns också en påtaglig risk att Greklands regering inte kommer att leverera de reformer som krävs för att landet inte ska tvingas ställa in betalningar på förfall av tidigare lån. Detta kan temporärt tynga EUR/ USD, även om eurozonen är betydligt bättre förberedd denna gång att hantera eventuella smittoeffekter från Grekland. Prognosen i EUR/USD är oförändrad 1,03 på 3 till 6m månaders sikt. Prognosen i USD/SEK är att vi återigen får se nivåer nära 9,00 längre fram i år innan USD/SEK sakta vänder nedåt. RIKSBANKEN FORTSÄTTER BROMSA KRONANS APPRECIERINGSTRYCK Riksbankens tydliga fokus på kronan har hållit EUR/ SEK fastkedjad i ett snävt intervall mellan 9,20 och 9,40 under den senaste månaden. Vid det senaste ordinarie räntemötet valde banken att inte svara upp mot marknadens förväntningar om en mindre sänkning utan valde istället att öka obligationsköpen med ett större belopp än väntat, mdr SEK, och dessutom låta köpen löpa till och med september. Allt för att matcha upp mot den europeiska centralbanken fortsatta massiva obligationsköp. Följden blev att EUR/SEK föll något från 9,35 till 9,24. Fortfarande är det mycket troligt att en kronförstärkning mot euron ned mot 9,15 i närtid kommer att mötas med ytterligare en räntesänkning, mer obligationsköp eller i sista hand till och med valutainterventioner. Det kan ske närsomhelst mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Samtidigt tycks inflationen och inflationsförväntningar tydligt vara på väg att stiga och detta kommer över tiden göra att Riksbanken kan låta en generellt undervärderad krona stärkas något. Det fanns ingenting i nyinkommen data som egentligen motiverade ytterligare penningpolitiska åtgärder vid mötet den 29 april. En tolkning av bankens agerande från det senaste mötet kan vara att man vill undvika att känna sig bunden av marknadsförväntningar och samtidigt vill spara på ammunitionen. Det är ett faktum att det lär finnas en nedre gräns hur långt styrräntan kan sänkas som torde ligga någonstans mellan -0,50 och -1 procent. Sammanfattnings kan vi förvänta oss en månad med fortsatt mycket fokus på inflationsdata och utvecklingen av aktiviteten i eurozonen. Andra riskfaktorer är såklart Grekland och huruvida om de kommer att leva upp till långivarnas reformkrav för att på så sätt klara sin finansiering av lån som förfaller. Det har potential att skaka om valutamarknaderna och sänka euron, åtminstone på kort sikt. Stabiliteten i eurozonen är dock betydligt bättre denna gång, givet ECB:s obligationsköp, bankernas förbättrade balansräkningar och det faktum att de perifera euroländerna ser förbättrade utsikter. Det är tveksamt om en ökad oro kring Grekland denna gång kommer att stärka SEK mot euron. Uppdrivna börser och tillväxtoro kan snarare tillfälligt sänka kronan mot dollarn, via euron. Vår slutsats kvarstår att EUR/SEK-nivåer mot 9,50 fortfarande bör ses som fördelaktiga för exportörer att säkra medan EUR/SEK-nivåer under 9,15 sannolikt inte kommer att bli långvariga i närtid givet Riksbankens kronfokus. Kronprognosen på 6 12 månaders sikt är oförändrad på 9,00. 8

9 VÅR VALUTASYN BRITTISKT VAL I FOKUS NOK Pundet har under april nått den högsta nivån mot kronan 13,15 sedan Förklaringen till den starka pundutvecklingen står främst att finna i Bank of Englands (BOE) och Riksbankens för stunden divergerande penningpolitik. BOE har hittills sett igenom den fallande inflationen, inte minst i ljuset av att den delvis har förklarats av lägre oljepriser. Tillväxten i första kvartalet i Storbritannien blev dock en besvikelse på 0,3 procent i kvartalstakt, vilket ska jämföras med 0,6 till 0,9 procent under det senaste året. På senare tid har trenden också varit nedåt i kärninflationen medan den är på väg upp i Sverige. Vår bedömning är att det starkare pundet kommer att ge vissa bekymmer för BOE både via fortsatt låg inflation och att UK inte får full effekt av den ökade exportefterfrågan från eurozonen. Det kan indikera att en första räntehöjning får skjutas fram något nästa år. Med andra ord ser vi inte att GBP/SEK kan fortsätta norrut över 13,15. Samtidigt är det troligt att en räntehöjning från BOE kommer att ske långt före Riksbanken höjer räntan. Pundet har dessutom stöd av kapitalinflöden när investerare jagar ränteavkastning som inte kan fås i eurozonen eller i svenska räntepapper. Den 7 maj håller Storbritannien val till parlamentet. Utgången är oklar och opinionsundersökningar visar ett marginellt övertag för Labour för det konservativa partiet. Det finns en risk att det kommer att bli svårt att finna en stabil koalition och vi är något förvånade att denna risk hittills inte har prissatts i form av ett svagare pund. Labor tycks inte benägna att sätta sig i en koalition med det skotska partiet SNP som driver på för en mer expansiv finanspolitik. En koalition mellan de konservativa och UKIP skulle föra upp frågan om folkomröstning om EU 2017 på dagordningen, vilket skulle skapa en ökad långsiktig osäkerhet för pundet. Sammantaget tror vi att BOE kan höja räntan under första halvåret nästa år. Det starka pundet riskerar dock flytta fram en höjning i tiden. På kort sikt kan pundet möjligen försvagas till följd av osäkerhet kring det brittiska valet. På 6 månaders sikt ser vi GBP/SEK runt 12,80, d.v.s. i stort sett oförändrad. NORGES BANK AVVAKTAR IGEN MED SÄNKNING Den norska kronan har uppvisat fortsatta stora rörelser i ljuset av såväl ett volatilt oljepris och dollarns rörelser. NOK har stärkts hela 10 procent mot dollarn och nära 7 procent mot SEK sedan i mars då Norges bank oväntat inte sänkte räntan men prognosticerade en sänkning i maj eller juni. Oljepriset har stigit från 53 till 65 USD per fat sedan statistik bland annat har visat att den så kallade skiffergas-produktionen nu minskar snabbt i USA. I skrivande stund förväntar sig marknaden att Norges bank sänker räntan med totalt 30bp framöver. Det innebär att det skett en rejäl uppgång i norska marknadsräntor på senare tid. Norska kronan är nu något starkare än vad Norges bank har räknat med i sin prognos från mars. Vår tro är att Norges bank sänker räntan i juni. Det kan också ske redan i maj om NOK fortsätter stärkas i närtid. Lägre oljeinvesteringar kommer att driva ned lönetillväxten i hela den norska ekonomin och en svag norsk krona är en viktig beståndsdel för att bidra till en omställning av norsk ekonomi mot annan export än energi. Vår prognos i NOK/SEK på 6 månader är något uppjusterad till följd av det högre oljepriset men vi ser fortfarande framför oss att de relativa ränteskillnaderna mellan Norge och Sverige kommer att krympa på sikt. I den nya prognosen når NOK/SEK 1,04 inom loppet av 6 månader jämfört med 1,01 tidigare. 9

10 VÅR VALUTASYN: TILLVÄXTMARKNADER Bedrägligt lugn Utvecklingen inom emerging markets är mycket blandad. Dollarns rekyl nedåt har lättat trycket något på ett antal valutor. Mönstret är däremot långt från enhetligt med en stark utveckling för den ryska rubeln och den brasilianska realen och negativ utveckling för den turkiska liran och den indiska rupien under april. Vi ser framför oss fortsatt divergenser i valutarörelserna där skillnader i den strukturella utvecklingen kommer till större uttryck. I en sådan situation är vi positiva på rupien i relation mot rubeln och realen. Vi förväntar oss förnyad dollarstyrka framöver vilket kommer att öka pressen på dollarbaserade valutor med stora externa skulder denominerade i dollar. AV: HANS GUSTAFSON Rubeln stärktes även under april månad med en uppgång på ca 9 procent mot kronan. Ett något högre oljepris kan till viss del förklara rubelns förstärkning. Svagheten i den ryska ekonomin har däremot fortsatt med fallande industriproduktion och nedtryckt stämningsläge bland inköpscheferna. Konsumentpriserna steg under mars till 16,9procent i årstakt vilket är den högsta inflationstakten sedan Den höga inflationen stramar åt hushållens köpkraft vilket bl.a. syns i den svaga utvecklingen i detaljhandeln som föll med 8,7procent och bilförsäljningen som föll med med 43procent under mars månad. Valutareserven har i år minskat med USD 34,4 miljarder och är nu nere på USD 354,1 miljarder vilket är den lägsta nivån sedan början av Vi behåller vår syn med en försvagning av rubeln senare i år och ser uppgången hittills i år som en rekyl från ett mycket översålt läge. Vår prognos för EUR/RUB är 55,0 och för RUB/SEK 0,16 på sex månader. I Brasilien redovisade landets största bolag, Petrobras, sitt försenade resultat för 2014 i slutet av april. Därmed undvek företaget en teknisk konkurs och en omdelbar risk för negativa effekter på Brasiliens kreditbetyg. Detta stärkte den brasilianska realen med ca 2,5 procent mot kronan under april. Vi bedömer däremot att förstärkningen av realen är tillfällig då landet står inför betydande utmaningar med både stram finans- och penningpolitk. Den indiska rupien har varit relativt svag den senaste tiden vilket bl.a. beror på att tillväxten varit överraskande svag. Vi är däremot positiva till rupien på medellång sikt tack vare den politiska inriktningen med viktiga strukturreformer på gång. Centralbanken i Kina sänkte reservkraven för bankerna med 100 punkter till 18,5 procent. Detta är den största enskilda sänkningen av reservkraven sedan Bakgrunden är den svaga ekonomiska tillväxten men även att likviditeten är stram i det finansiella systemet. Volymen av företagsobligationer som förfaller under 2015 är dubbelt så stora jämfört med 2014 och ekonomin hos landets provinser är mycket ansträngd. Förväntningarna har ökat att även Kina ska sätta igång med kvantitativa lättnader genom att köpa obligationer direkt av provinserna. Vi bedömer detta som mindre sannolikt och inte förenligt med regelverken i Kina. Däremot förväntar vi oss ytterligare penningpolitiska stimulanser i år med sänkningar av såväl styrräntor som reservkrav. Den starka dollarn kombinerat med den svaga ekonomiska tillväxten har ökat spekulationerna om en kinesisk devalvering. Vi ser detta som mindre sannolikt då en devalvering skulle äventyra Kinas planer på att internationalisera sin valuta. För tillfället pågår diskussioner med IMF om möjligheterna för den kinesiska valutan att ingå i IMF:s valutaorg (SDR). En svagare valuta skulle även riskera att leda till mer kapitalutflöden med risk för ännu stramare förhållanden i Kinas finanssystem. Vi förväntar oss en stabil utveckling mot dollarn och har en prognos för EUR/CNY 6,32 och CNY/SEK 1,46 om sex månader. 10

11 FÖRSLAG PÅ VALUTAHANTERING Strategier för euro, dollar och norska kronor AV: PATRIK LARSSON STRATEGI FÖR EUR-KÖPARE: TERMIN MED INTERVALL, 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 9,2580) En termin med intervall ger kännedom om sämsta tänkbara utfall, samtidigt som möjligheten finns att köpa till betydligt bättre nivå om intervallet inte bryts under löptiden. Denna strategi ger innehavaren rätten att köpa euro till kursen 9,50. Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 9,2530. Om eurokursen handlas inom intervallet 8,95 9,60 hela löptiden betalas en premie motsvarande 60 öre till innehavaren, vilket ger en effektiv kurs på 8,90. Om intervallet bryts någon gång under löptiden utgår ingen premie, och innehavaren köper till kurs 9,50. STRATEGI FÖR DOLLARSÄLJARE: FLEXIBEL TERMIN MED KNOCK OUT, 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 8,2380) En flexibel termin med knock-out ger ett visst skydd samtidigt som möjligheten kvarstår att sälja till bättre nivåer. Denna strategi ger innehavaren rätten att sälja dollar till kursen 8,24 om inte 7,70 nås under löptiden (knock-out). Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 8,2230. Om dollarkursen handlas högre än 8,24 men lägre än 9,00 vid förfall kan innehavaren sälja dollar till marknadspris. Om dollarkursen handlas 9,00 eller högre någon gång under löptiden måste innehavaren sälja till kurs 8,24. STRATEGI FÖR NOK SÄLJARE: 1 BY 2 BOOSTER, 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 1,1042) Strategin ger innehavaren rätt att sälja NOK till kursen 1,11. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 1,0992. Strategin ger möjlighet att sälja NOK till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 1,11 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. Kronor per euro EUR 9,70 9,60 9,50 9,40 9,30 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 Kronor per USD Kronor per USD 9,10 8,90 8,70 8,50 8,30 8,10 7,90 7,70 7,50 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 6,30 6,10 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 Kronor per NOK 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-KÖPARE 9,75 Innehavaren har rätt att köpa euro till kurs 9,50 9,30 Innehavaren är skyldig att köpa euro till kurs 9,50 samt erhåller 60 öre per euro 8,90 Innehavaren är skyldig att köpa euro till kursen 9,50 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET GBP-SÄLJARE 7,65 Innehavaren har förlorat rättigheten att sälja till 8,24 och får därmed sälja till rådande kurs 8,00 Innehavaren säljer dollar till kursen 8,24 8,80 Innehavaren säljer dollar till marknadspris Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer onsdagen den 3 juni. Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, ränte- och valutamarknaden på Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter Swedbank Direkt. 9,20 Innehavaren har skyldighet att sälja dollar till kursen 8,24 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET NOK-KÖPARE 1,08 Innehavaren har rätt att sälja NOK till kursen 1,11 1,12 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 1,11 Notera att strategierna har inslag av optioner, att en köpt option innebär en rättighet och en såld option innebär en skyldighet, och för att genomföra någon av dessa strategier krävs ett minsta motvärde om cirka 1 miljon SEK. 11

12 Kontaktinformation LARGE CORPORATES & INSTITUTIONS Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg Postadress: Stockholm Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Maria Janson Tel: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Krediter Mikael Busch Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: eller e-post: Strategi och Allokering Madeleine Pulk tel: e-post: ANALYS Krediter Ingvar Matsson Tel: e-post: Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Martin Bolander Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Räntor Jerk Matero Tel: e-post: KUNDHANDEL Krediter Fredrik Boklund Tel: e-post: Institutionell kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Tillväxtmarknader Peter Granqvist Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Stockholm Simon Oljans Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Göteborg Klas Sandesjö Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Malmö Lars Andersson Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av Swedbank Research, affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/ eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Swedbank, Swedbank AB (publ), Stockholm

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys december 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitiska

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys december 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Avvaktande

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 I väntan

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Reporänta

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 Riksbanken

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2016 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på kreditplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 I väntan på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB-åtgärder

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys mars 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 11 BNP och inflation

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Vi är inte

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-12

VECKOBREV v.42 okt-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro 1000 Grekland och Trojkan är överens inom de flesta områdena men det finns fortfarande utestående detaljer som måste lösas. EUordförande Juncker meddelande förra veckan att

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer