Månadens affärsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken leker följa John med ECB, men till vilket pris? Riksbanken har främst ECB och den svenska lönerörelsen i fokus när de bedriver sin penningpolitik, som för övrigt mer handlar om altenativa verktyg än det traditionella räntevapnet. Kronan verkar vara den vägledande faktorn, men att få upp inflationen genom en kronförsvagning är ingen långsiktig lösning. Finanspolitiken behöver vara mer offensiv. Riksbanken valde att behålla styrräntan oförändrad på -0,25 procent vid det penningpolitiska mötet i slutet av april. Vi hade förutspått en sänkning ned till -0,50 procent. Marknaden överraskades av att Riksbanken istället, i linje med vår prognos, utökade statsobligationsköpen till miljarder kronor fram till september. Retoriken var densamma som vid förra mötet; alla verktyg i verktygslådan står redo att användas. Kronan verkar vara den avgörande och utlösande faktorn framgent liksom inflationsförväntningarna som är centrala inför löneförhandlingarna. Toleransen för besvikelser verkar vara låg och därför tror vi att Riksbanken agerar igen. Vi förutspår ytterligare en räntesänkning, mer köp av statsobligationer och även eventuellt ett låneprogram till företag via bankerna samt köp av bostads- och kommunobligationer. En kompletterande åtgärd för Riksbanken skulle kunna vara att genomföra valutainterventioner Att Riksbanken pekar på detta verktyg som en möjlighet håller borta investerare och motverkar kronan från att förstärkas. EUR/SEK väntas vara fast i intervallet 9,15 och 9,50 eftersom en starkare krona med stor sannolikhet kommer att följas av en räntesänkning av Riksbanken. Ränterörelserna efter räntebeskedet blev en flackare avkastningskurva med fallande långräntor och något stigande korträntor. Men strax efteråt drev internationella långräntor upp de svenska och avkastningskurvan var i princip oförändrad vid april månads slut. Med rådande Riksbankspolitik är såväl säkerställda bostadsobligationer som kommunobligationer av högsta kvali- VALUTAPROGNOS 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 8,2755 8,76 8,88 8,18 EUR/SEK 9,3166 9,20 9,15 9,00 NOK/SEK 1,1067 1,06 1,05 1,05 GBP/SEK 12,60 12,78 12,71 12,86 JPY/SEK 6,92 7,24 7,22 6,44 CHF/SEK 8,98 8,60 8,55 8,18 EUR/USD 1,1258 1,05 1,03 1,10 USD/JPY 119,64 121,00 123,00 127,00 ANNA FELLÄNDER ekonom tet högintressanta investeringsalternativ för den investerare som letar efter obligationer med mycket låg kreditrisk. Vår bedömning är att dessa obligationstyper är aktuella när Riksbanken i höst förväntas utvidga sitt obligationsköpprogram. Den svenska ekonomin utvecklas bra. Bilden är dock fortsatt tudelad med den inhemska sektorn som drivkraft. Indikatorerna för industrin börjar visserligen inge hopp, men faktisk data behöver bekräfta bilden av att kronförsvagningen och stärkta konjunkturutsikter i euroområdet hjälper svensk exportsektor. Men, med en så pass expansiv penningpolitik, som riskerar att blåsa upp tillgångsbubblor, och en inte tillräckligt offensiv finanspolitik i Vårpropositionen, förstärks obalanserna i svensk ekonomi: 1,0 Skulduppbyggnaden hos hushållen riskerar att öka till ohållbara nivåer. Finansinspektionens tillbakadragande av striktare amorteringskrav 0,5 sätter ökat tryck på politikerna att se över andra instrument som att succesivt trappa av ränteavdraget. 0,0 Dollar har försvagts påtagligt och på bred front i samband med att -0,5 amerikansk tillväxt första kvartalet kom in svagt och Federal Reserves väntade räntehöjningar i juni börjar prisas bort. Vår -1,0 tro är dock att dollarn förstärks och att svackan i amerikansk ekonomin visar sig vara av temporär karaktär. Vår prognos -1,5 för EUR/USD är oförändrad på 1,03 på tre till sex månaders sikt. Prognosen för USD/SEK är att vi återigen får se nivåer nära -2,09,00 längre fram i år innan USD/SEK sakta vänder nedåt. -2,5-3,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER ECB och Riksbanken kör på, FED väntar och ser ECB levererade obligationsköp som förväntat medan Fed avvaktar bättre data. Riksbanken anslår en fortsatt mjuk hållning, och Swedbank förutser att det kommer mer. AV: MAGNUS ALVESSON, ANNA BREMAN OCH KNUT HALLBERG Den amerikanska centralbanken lämnade styrräntan oförädrad och gav inga tydliga signaler om när den första höjniungen kan förväntas. Istället intar man en vänta och se strategi där datautfall, i synnerhet vad gäller sysselsättningsökningen och prisutvecklingen, spelar en avgörande roll. Swedbank håller fast i prognosen att styrräntan höjs i september, men att höjningstakten blir väldigt långsam. Den europeiska centralbanken ECB fortsätter din inslagna vägen med massiva tillgångsköp och avfärdar med emfas spekulation att tillgångsköpen kommer att trappas ned tidigare än i september I Sverige agerar Riksbanken fortsatt mjukt men intrycket efter aprilbeskedet är att de nu anslår ett något mer reaktivt förhållningssätt. Swedbank bedömer att Riksbanken vill hålla ångan uppe för att säkerställa en varaktig uppgång i inflationen och för att värna inflationsmålet. Ytterligare räntesänkning, mer köp av obligationer och ett låneprogram till företag via bankerna står därför för dörren under resten av året. Även möjligheten att genomföra valutainterventioner hänger som ett mörkt moln över marknaden. JANET YELLEN Federal Reserve FEDERAL RESERVE (Fed) I en uppsjö av blandad makrodata lämnade den amerikanska centralbanken (Fed) styrräntan oförändrad på nuvarande målintervall (0 till 0,25 procent). En räntehöjning i juni utesluts inte, men sannolikheten måste betraktas som relativt låg på grund av osäkerheten i ekonomin. Sannolikt kommer Fed att vilja se konkreta bevis på en hållbar uppgång i tillväxten, som ger stöd åt både arbetsmarknadsutvecklingen och inflationen. Dock är en majoritet obekväm att hålla styrräntan alltför låg alltför länge då risktagandet i ekonomin stiger till allt högre nivåer. Därför förväntar vi oss att den första höjningen kommer i september. Detta är dock under förutsättning att sysselsättningen tar fart igen under sommaren. En höjning från Fed kommer troligen att leda till en ökning av volatiliteten inte minst i tillväxtekonomierna, men även i USA, vilket håller tillbaka höjningstakten. Detta är också i linje med Fed:s uttalande att man bedömer för närvarande att även efter arbetslösheten och inflation är i närheten av målen, kan de ekonomiska förhållanden under en viss tid motiverar att hålla styrräntan under den långsiktiga jämviktsnivån. Arbetslösheten uppgår för närvarande till 5,5 procent och gradvis närmar den sig det intervall på 5,0 5,2 procent som Fed bedömer vara hållbart ur ett inflationsperspektiv. Dock överskattar det officiella arbetslöshetstalet trycket på arbetsmarknaden och därmed på lönerna och inflationen. Ett bredare mått på arbetslöshet, vilket inkluderar ofrivilligt deltidsarbetande, RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Apr-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Oct-17 Mar-18 SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR RIBA FRA Riksbanken 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige -0,25-0,50-0,50-0,50 EMU 0,05 0,05 0,05 0,05 USA 0,25 0,25 0,50 0,75 registerar 10,9 procent och enligt detta har inte nedgången varit lika snabb. Det talar för att en åtstramning av penningpolitiken inte kommer i brådrasket. Preliminär BNP statistik visar också att tillväxten under det första kvartalet var betydligt svagare än förväntat. Delvis kan detta förklaras av tillfälliga faktorer, som kallt vinterväder, strejker och en anpassning i energisektorn till de lägre priserna, men osäkerheten kring återhämtningen består. Vi förväntar emellertid en rekyl under sommaren och att aktiviteten i ekonomin tar fart. Hushållens ekonomi har stärkts av de fallande energipriserna och företagens balansräkningar möjliggör en ökning av investeringarna, vilket kan ge stöd åt en medelfristig tillväxtuppgång. Janet Yellen, tillsammans med andra ledande Fed representanter, har påpekat att hon måste vara rimligt säker att inflationen kommer att återgå till 2 procent, inte nödvändigtvis att den måste nå den nivån. De väger också in löneökningar, kärninflation och andra indikatorer på det underliggande inflationstrycket. Med tanke på den senaste tidens svaga makroutveckling, räknar vi med att Fed intar en vänta-ochse inställning till dessa faktorer. Sammantaget förefaller det emellertid så att Fed i det relativt korta perspektivet (inom 6 månander) är måna om att signalera att en process mot en normalisering av penningpolitiken inleds, men samtidigt kommer att vara återhållsamma med en alltför snabb åtstramning de kommande två åren. 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) ECB fortsatte under april månad köpen av statsobligationer med oförändrad styrka. Den senaste veckan har dock marknadsräntor vänt upp från bottennoteringarna i april och euron har stärkts mot dollarn. Varje månad, åtminstone fram till september 2016, ämnar ECB:s att köpa ca 50 miljarder av statsobligationer och obligationer som ges ut av överstatliga organisationer som EU:s krisfonder ESM och EFSF och EIB (Europeiska investeringsbanken), så kallade supranationals. På marknaden diskuteras huruvida ECB kommer att kunna fortsätta med obligationsköp i denna omfattning under hela perioden. Statskulderna är stora i många länder, men emissionsvolymerna är relativt små efter att flera år av sparprogram har lett till minskade budgetunderskott. Vid ECB:s senaste möte betonade Mario Draghi att sådana spekulationer är alldeles för tidiga och att ECB är fast beslutsamma att fortsätta med obligationsköpen i oförändrad styrka. Konfidensindikatorer för euroområdet har fortsatt att visa på en huvudsakligen positiv utveckling. Det gäller både konsumentförtroende och inköpschefsindex. Arbetslösheten var dock kvar på 11,3 procent i april och inflationen är kvar på låga nivåer. Enligt det preliminära utfallet för april månad var inflation i april 0,0 procent i årstakt, upp från -0,1 procent i mars. På presskonferensen i april betonade ECB-chefen Mario Draghi att ECB mandat är en stabil prisnivå och att inflationsförväntningarna är centrala för att nå inflationsmålet. Han visade att inflationsförväntningarna har stabiliserats efter att ECB införde kvantitativa lättnader. Samtidigt fortsätter oroligheterna kring Grekland. Deadline för förhandingarna har passerats utan att resultat har nåtts. Hittills har Grekland lyckats betala lån som förfaller, men läget i statskassan blir allt mer akut. Vi bedömer att oron kring Grekland kommer att fortsätta. Sannolikheten för en grexit har dock tilltagit. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Den ekonomiska politiken förblir obalanserad med en stor tyngdvikt på penningpolitiska stimulanser. Eftersom finanspolitiken är fortsatt överdrivet stram och ECB:s penningpolitik alltmer expansiv, är utrymmet för Riksbanken att göra någonting annat än att fortsätta med sin expansiva penningpolitik, om inflationsmålet ska nås, begränsat. Vid det penningpolitiska mötet i april höll Riksbanken ångan uppe och utökade obligationsköpen av statsobligationer med ytterligare miljarder kronor fram till och med september. Reporäntan lämnades dock oförändrad på -0,25 procent vilket var ett tecken på en viss återhållsamhet från Riksbanken. Reporäntebanan antyder dock en viss sannolikhet (15 procents sannolikhet) att reporäntan sänks senare i år. ECB maler på med sina omfattande obligationsköp omfattande 60 miljarder euro varje månad. Även om den svenska inflationen har gått upp under vintern så är det från en låg nivå. En viktig orsak till inflationsuppgången är att kronan försvagats. Riksbanken betonar vikten av att försvara inflationsmålet och understryker att toleransen för avvikelser på nedsidan är mycket begränsad. En kronförstärkning i närtid skulle riskera att omintetgöra ansträngningarna att i rimlig tid att få upp inflationen mot målet. Vi tror att den risken är betydande och förutser därför att reporäntan sänks med ytterligare 25 punkter till -0,5 procent senast vid julimötet och att programmet för köp av obligationer förlängs under hösten. Andra åtgärder såsom lån till företag via bankerna och valutainterventioner är fortfarande aktuella och kan bli aktuella som kompletterande åtgärder om så behövs. Apprecieringstrycket på kronan kommer att begränsas och marknadsräntorna kommer att tryckas ner längs hela avkastningskurvan av Riksbankens fortsatt lätta politik. Den svenska ekonomin utvecklas bra. Tillväxten för fjärde kvartalet 2014 överraskade positivt och det var framförallt den inhemska efterfrågan som gav ett positivt bidrag. Vi förväntar att hushållens ekonomi förblir stark och att konsumtionen blir tillväxtmotor även under för Hushållen har också inlett året med god köplust i landets butiker samtidigt som bostadsbyggandet och den offentliga sektorns konsumtion utvecklas starkt. Samtidigt förutses svensk tillväxt framöver stimuleras av återhämtningen i euroområdet och av den relativt svaga svenska kronan. Ännu går det dock trögt vilket bl.a. avspeglas av ett överraskande fall i tillverkningsindustrins förväntningar i den senaste barometern från Konjunkturinstitutet. Swedbank har sammantaget reviderat upp tillväxtprognosen för innevarande år till 2,6 procent och för nästa år till 3,2 procent. Nästa år kommer skattehöjningar, högre inflation och, i viss utsträckning, amorteringskrav att begränsa hushållens köpkraft. Mot slutet av 2016 förutser vi också den första räntehöjningen sedan slutet av

4 RÄNTEMARKNADEN Riksbanken kommer att agera igen Riksbankens besked i samband med det penningpolitiska mötet i slutet av april, att lämna reporäntan oförändrad, var något överraskande. Obligationsköpprogrammets förlängning till september och dess omfattning på miljarder var visserligen helt enligt Swedbanks prognos, men det överträffade marknadens förväntningar. Vi är övertygade om att Riksbanken kommer att agera igen, närmast med en reporäntesänkning till -0,50 procent i början av juli, och senare i höst med ett förlängt obligationsköpprogram som sannolikt även omfattar kommunobligationer och säkerställda bostadsobligationer. Dessa framstår nu därmed som extra köpvärda. AV: JERK MATERO RÄNTEMARKNADEN SEDAN MARS Nettorörelserna på den svenska korträntemarknaden var små i april. Inför Riksbankens ordinarie penningpolitiska möte i slutet av månaden föll RIBA-kontrakten 5 6 räntepunkter, för att sedan rekylera när Riksbanken något överraskande avstod från att sänka reporäntan. Nettorörelsen under april blev en ränteuppgång med 2 3 räntepunkter i RIBA-kontrakten. Nu prissätter marknaden en räntesänkning med 5 räntepunkter, dvs i linje med Riksbankens egen prognosbana. Svenska statsobligationsräntor rörde sig på samma sätt som de korta marknadsräntorna under april. Tioåriga statsobligationsräntor föll med som mest 18 räntepunkter och noterade då en ny lägstanivå på 0,23 procent, innan rörelsen vände uppåt igen för att avsluta månaden 2 räntepunkter högre i förhållande till slutet av mars. Ränteuppgången döljer det faktum att marknaden blev överraskad av de större än väntade statsobligationsköpen som Riksbanken annonserade efter det penningpolitiska mötet. I själva verket drevs långränteuppgången av internationella faktorer, och den svenska tioårsräntan föll totalt med 16 räntepunkter i förhållande till europeisk (tysk) tioårsränta. Tvååriga och femåriga statsobligationer steg med 3 räntepunkter under månaden. Avkastningskurvan var därmed i princip oförändrad, men den blev 16 räntepunkter flackare jämfört med den europeiska räntekurvan. Europeiska två-, fem- och tioårsräntor steg med 3, 11 respektive 18 räntepunkter. I USA steg räntorna liksom i Europa under brantning. Två-, fem- och tioåriga statsobligationer steg med 4, 12 respektive 17 räntepunkter under april månad. FRAMTIDSUTSIKTER RÄNTEMARKNADEN De svenska räntorna steg alltså efter Riksbankens besked om oförändrad styrränta och utökade statsobligationsköp till september, med en volym på miljarder, medan avkastningskurvan mellan 2 år och 10 år blev väsentligt flackare i förhållande till den europeiska avkastningskurvan. Vi bedömer att Riksbanken återkommer med fler åtgärder, närmast en reporäntesänkning till minus 0,50 procent vid det penningpolitiska mötet i början av juli (vår prognos presenteras i centralbanks-avsnittet). Vi ser fortfarande en räntehöjning från Federal Reserve framför oss, men med den mycket mjuka hållningen från Riksbanken kommer svenska räntor att förbli låga under lång tid framöver. Fokus för penningpolitiken är att göra vad som krävs för att snabbt få upp inflationen för att försvara inflationsmålets trovärdighet som ankare för i första hand den stundande lönerörelsen. Detta gör att Riksbanken under resten av året kommer att fortsätta att köpa statsobligationer, att sänka reporäntan ytterligare och om så krävs agera direkt i valutamarknaden för att motverka en eventuell kronförstärkning. Två mycket viktiga drivkrafter är den europeiska centralbankens obligationsköp, som förväntas pågå åtminstone till det tredje kvartalet nästa år, och den svenska lönerörelsen där omfattande, gällande centrala avtal går ut i mars Den exakta utformningen av och tidpunkten (tidpunkterna) för förändringar av penningpolitiken är av mindre intresse för dem som huvudsakligen agerar på andra marknader än räntemarknaden. Den viktiga slutsatsen är istället att Riksbanken kommer att göra det man finner nödvändigt för att se till att skapa importerad inflation via en svag krona, och att man inte kommer att ändra penningpolitikens extrema inriktning inom överskådlig tid. Riksbankens statsobligationsköp skapar också en extra efterfrågan på högkvalitativa obligationer som inte är emitterade av den svenska staten. Såväl säkerställda bostadsobligationer som kommunobligationer av högsta kvalitet, främst representerade av Kommuninvests AAA-obligationer, är med den rådande Riksbankspolitiken högintressanta investeringsalternativ för den investerare som letar efter obligationer med mycket låg kreditrisk. Vår bedömning är att bägge dessa obligationstyper är högaktuella när Riksbanken i höst förväntas utvidga sitt obligationsköpprogram. STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år -0,23-0,20-0,10 0,10 5 år 0,26 0,10 0,20 0,35 10 år 0,72 0,55 0,75 1,00 EMU 2 år -0,22-0,20-0,10 0,00 5 år 0,06 0,00 0,10 0,20 10 år 0,55 0,40 0,55 0,75 USA 2 år 0,62 0,80 1,20 1,90 5 år 1,54 1,60 2,00 2,70 10 år 2,18 2,00 2,30 2,90 SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 6 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M -0,19-0,30-0,30-0,20 Stibor6M -0,14-0,25-0,20-0,05 Swap 2 år -0,02-0,20 0,05 0,30 Swap 5 år 0,60 0,40 0,55 0,75 Swap 10 år 1,32 1,10 1,35 1,60 4

5 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Återhämtning inom nordisk high yield Ledande kreditindex har marginellt gått isär under april medan vi sett en återhämtning i en nordisk high yield portfölj. ECB och riksbanken håller räntorna låga genom expansiv penningpolitik. Sammantaget tror vi att situationen bör gynna den nordiska kreditmarknaden, inte minst investment grade. Vi ser också potential inom breda kategorin BB. Vattenfalls nya SEK-hybrid kan ha viss positiv effekt på bolagets kreditprofil då marknaden fortsätter att vara utmanande för kraftbolagen. Intrum Justitia har numera externt kreditbetyg från Standard & Poor s, något som torde vara positivt för likviditeten i namnet. AV: INGVAR MATSSON Under april har ledande europeiska kreditindex gått isär marginellt. Volatiliteten på marknaden är dock fortsatt hög i linje med vår tidigare vy. Centralbankerna (ECB och Riksbanken oss närmast) fortsätter sin expansiva penningpolitik med en stark marknadslikviditet som konsekvens. Inflationen inom euroområdet fortsätter dock att vara besvärande låg och de gigantiska stödpaketen från ECB:s sida kommer att vara kvar under lång tid. Vi har visserligen sett lite starkare tillväxt under inledningen av 2015 tack vara en försvagad euro och lågt oljepris men oro för ett grekiskt utträde ur eurosamarbetet och fortsatt hög skuldsättning i många länder håller tillbaka sentimentet. Fortsatt låga räntor, stödköp från centralbanker och trots allt en viss tillväxt bör gynna de europeiska och nordiska kreditmarknaderna, kanske framför allt inom investment grade (IG). Geopolitisk oro ligger kvar som en riskfaktor i bakgrunden. Sanktionerna riktade mot Ryssland har också negativa effekter på industriproduktionen i Europa. En viss nervositet hos kreditinvesterare är tydlig, i vår mening förstärkt av de låga kreditpremierna. Vi bedömer att detta gör att också relativt små externa händelser kan styra marknaden på kort sikt och skapa volatilitet. I takt med att oljepriset har stabiliserats har Nordisk high yield (HY) återhämtat sig sedan höstens turbulens. Inom breda ratingkategorin BB ser vi här viss potential för lägre kreditpremier. Vi ser fortsatt mycket låga utfall när det gäller kreditförlustnivåerna, en situation som hålls under armarna rekordlåga finansieringskostnader för företag generellt, inte minst viktigt för HY-bolagen. Också prognoserna för helåret 2015 är fortsatt låg frekvens av kredithändelser och en nivå klart under ett längre historiskt genomsnitt. Den underliggande kreditkvaliteten försämras något i Europa då vi ser fler nedgraderingar än uppgraderingar av kreditbetygen. Denna trend syns också i något mer aggressiva finansiella nyckeltal bland high yield bolagen, inte minst fastighetsbolagen sticker ut härvidlag. Fondflödena i Sverige är positiva igen både inom IG och HY efter en turbulent höst då vi såg stora utflöden kopplade till oljeprisfallet och påverkan på framför allt en nordisk HY-portfölj (där norsk oljesektor väger tungt). En hel del talar för att kreditpremier går ihop under året. IG bör få en skjuts genom att investerare går ut ur staten och in i krediter. Detta fortsätter trenden vi har sett där man inte differentierar mycket mellan bolag. Detta kan eventuellt påverka även HY (främst BB som alternativ till BBB) positivt. Jakt på yield är ett fortsatt tema (av nödvändighet) på kreditmark- naden. Likviditeten är under viss press då riskmandaten hos bankerna krymper. Särkskilt HY-segmentet märker av detta och då framför allt krediter inom breda kategorin B. Rapportfloden är nu på väg att ebba ut och har bjudit på en blandad kompott. Positiva valutaeffekter kan noteras för flera av de exporttunga företagen. Tillväxten i Europa är fortsatt svag så bolag mer orienterade mot just tillväxtmarknader kommunicerar generellt mer positiva utsikter för andra kvartalet. Kraftbolagen konfronteras fortsatt av låga elpriser och politiska utmaningar. Vattenfall (A-/A3) emitterade nyligen nytt hybridkapital både i SEK och i EUR. Den nya SEK-hybriden har en rating på BBB-/Baa2. Vattenfalls rapport för det första kvartalet var i stort sett neutral ur ett kreditriskperspektiv, men elpriserna fortsätter att vara låga och pressa lönsamheten. Nyhetsflödet runt bolaget är intensivt och, förutom all turbulens runt kolkraften i Tyskland, flaggar man nu också för en möjlig stängning av några av Ringhalsreaktorerna något tidigare än ursprungligen planerat, dock inte på grund av politisk påtryckning utan av rena marknadsskäl denna gång. Hybridkapital kan i rådande marknadsläge vara stabiliserande på kreditbetygen genom sin equitykomponent, positivt då det blåser motvind både politiskt och marknadsmässigt för kraftbolagen. Intrum Justitia (-/BBB-, SWB: BBB-) skaffade sig helt nyligen ett kreditbetyg från Standard & Poor s, ett betyg som för övrigt blev identiskt med vår vy sedan tidigare. På sikt öppnar sannolikt ett externt kreditbetyg en bredare marknad med bättre likviditet i namnet. Gruvbolaget Boliden (-/-, SWB: BB+) påverkas positivt av valutaeffekter som en starkare dollar, något som syntes i resultatet både i fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet Även om gruvindustrin har sett vikande metallpriser generellt noterar vi bolagets starka balansräkning, väl rustad att möta en sådan utmaning och en hörnsten i synen på kreditvärdigheten. Consilium (-/-, SWB: B+) och fastighetsbolaget D. Carnegie (-/-, SWB: BB) erbjuder relativt hög avkastning då detta är krediter en bit ner i ratingskalan. Consilium tillverkar som bekant huvudsakligen säkerhetsutrustning till fartyg. Läkemedelsbolaget Meda (-/-, SWB: BB) tycks framgångsrikt integrera det senaste stora förvärvet i Italien även om vi än så länge behåller negativa utsikter på vårt kreditbetyg främst på grund av fortsatt hög skuldsättningsgrad, dock balanserat av en i våra ögon modest affärsrisk. 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) Intrum Justitia m+80 BBB-/- (BBB- Stable) Vattenfall (hybrid) m+214 BBB-/Baa2 Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) Meda m+210 -/- (BB Negative) D Carnegie m+370 -/- (BB Stable) Consilium m+463 -/- (B+ Stable) Aker m+323 -/- (BB Negative) Boliden m+195 -/- (BB+ Stable) Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Swedbank Hypotek ,40 % AAA SE Bolån ,63 % AAA Nordea Hypotek ,95 % AAA Certifikat EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Volvo Treasury ,03 % BBB SAAB AB ,10 % (BBB) Tele ,11 % (BBB+) Balder ,40 % (BBB-) SV VW ,05 % K1 Intrum Justitia ,09 % BBB- RATING/(SKUGG) RATING/(SKUGG) 6

7 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Flack kurva och låga räntor ger goda möjligheter Denna månads affärsförslag vill sätta fokus på att kombinationen av dagens låga och flacka kurva ger utmärkta möjligheter för skuldförvaltare att positionera sig för en gradvis brantare kurva med något högre swap-räntor efterhand. AV: STIG RIGNELL 1. Swap med framtida start. 2. Omstrukturering av befintliga swappar. Nuvarande prissättning av svenska swapkurvan visar att Stibor tre månader i snitt kommer att vara drygt en procent de kommande tio åren! Kurvan är fortsatt mycket flack. Exempelvis är skillnaden mellan 10-års och 2-års swap runt 1,25 procent för närvarande. Vid ingången 2014 var denna 1,6 procent. SPREAD 10-ÅRS SWAP 2-ÅRS SWAP 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, SKSW10 Curncy - SKSW2 Curncy En viss brantning har skett efter Riksbankens överraskande sänkning i mars och efter en rekyl uppåt på de längre swapräntorna har de ytterligare stigit de senaste dagarna. Riksbanken motiverar sin aggressiva penningpolitik med vikten av att snabbt få upp inflationen mot målet. Swedbank räknar med fortsatta penningpolitiska lättnader under våren. Tydliga signaler från Europeiska centralbanken ECB om att de pågående obligationsköpen kommer att fortgå som planerat till september 2016 ger anledning att anta att det dröjer även innan Riksbanken normaliserar penningpolitiken. Frågan är då hur de längre swap-räntorna kommer att utvecklas. Swedbanks vy är att dessa inte kommer att komma väsentligt mycket lägre och att kurvan gradvis fortsatt kommer att branta med något högre swap-räntor som följd. Sammantaget ger dagens prissättning goda möjligheter för skuldförvaltare. Strategierna ser dock olika ut beroende på den enskilda situationen. För kunder med behov av att räntesäkra nya krediter så kan ränte-swappar med framtida start vara attraktivt. Mot bakgrund av nuvarande negativa Stibor räntor samt det allt mindre behovet av att räntesäkra portföljen det kommande året/åren så ser vi bra nivåer i framtidstartade ränte-swappar. Med en flack kurva blir villkoren i den framtida starten inte så mycket högre än en med motsvarande förfallodag men med start direkt. Man minskar även risken av att få betala negativa Stibor räntor fram till startdagen Swap räntor per Start idag Start om två år 5 år = 0,50 % 3 år = 0,85 % 7 år = 0,85 % 5 år = 1,18 % 10 år = 1,18 % 8 år = 1,45 % Med framtida start utnyttjar låntagare därmed dagens flacka, låga kurva men positionerar sig för en brantare kurva inom de kommande två åren. Hur lång tid som den framtida starten ska vara påverkas av respektive låntagares speciella behov men även av vilken period utan räntesäkring man känner sig trygg med. För låntagare med befintliga ränte-swappar med förfall 2016 till 2019 finns en något annorlunda strategi. Det negativa värdet i dessa swappar kan flyttas över i ny swap med längre löptid. Villkoren i den nya swappen bygger dels på vilket negativt värde som finns i befintlig swap, dels på hur dagens swap-kurva ser ut. Man stänger sålunda befintlig swap och ersätter den med en ny med lägre ränta än den som stängs. Fördelen är att kassaflödet förbättras fram till förfallodag för befintlig swap men eftersom man länger löptiden så bygger denna strategi på att dagens räntekurva, i ett längre perspektiv, är låg och flack. Förutsättningarna är unika för respektive förvaltares situation och några generella regler finns inte. Dock blir villkoren i de nya swapparna ofta ganska likartade oavsett vilken ny löptid man räknar på. Detta beroende på att räntekurvan trots allt är lite positivt lutande. Valet kan då komma att handla om vilken räntetro och därmed vilken position man önskar ha. Givet att vi får något högre räntor och brantare kurva fram till den befintliga swappens förfallodag så kommer det negativa värdet som flyttats in i en ny swap att minska/erodera mer effektivt ju längre löptid man valt vid omstruktureringen. 7

8 VÅR VALUTASYN Tillfällig dollarkorrigering Riksbanken fortsätter att följa John med ECB för att hålla SEK i schack. EUR/SEK är fast i intervallet 9,15 till 9,50 då en starkare krona kommer att följas av en räntesänkning av Riksbanken. Dollarn har backat påtagligt på bred front. Det förklaras av att USA växte svagt under första kvartalet och att marknadens prissättning indikerar en senarelagt första höjning från Fed. Vår tro är dock att dollarn kommer tillbaka när USA:s tillväxt återhämtar sig under våren. Norges bank tvekar om räntesänkning och oljan håller NOK tillfälligt stark mot SEK. Det brittiska valet kan skaka om ett starkt pund. AV: ANDERS EKLÖF $ TILLFÄLLIG DOLLARFÖRSVAGNING, FED HÖJNING- AR FORTFARANDE AKTUELLA SENARE I ÅR Dollarn har backat mot en korg av valutor inklusive kronan under den senaste månaden. USD/SEK har fallit från nära 8,90 till 8,30. En kombination av faktorer kan förklara nedgången. Amerikanska makrodata har fortsatt att vara en besvikelse den senaste tiden. Det bekräftades av första kvartalets BNP på 0,2 procent som kan jämföras med 2,2 procent i Q4 och 5 procent i Q3 förra året. Federal Reserve betecknade dock de svaga siffrorna som att vara övergående och beroende på sträng vinter och sättningen inom energisektorn. En ytterligare förklaring av USD-försvagning står sannolikt också att finna i större vinsthemtagningar i spekulative positioner tagna i långa USD mot EUR som varit kombinerademed relativ övervikt i Eurobörsen mot USA-börsen. Givet de svagare USA-siffrorna har marknadens förväntningar om kommande räntehöjningar från Fed skruvats ned rejält och marknadsprissättningen indikerar nu mindre än 25 bp höjning i år och totalt 3 höjningar till slutet av nästa år. Det tror vi är i underkant av vad som Fed faktiskt kommer att leverera. Vår bedömning är amerikanska makrodata kommer att förbättras i andra kvartalet och de underliggande positiva utsikterna är oförändrade, även om den starkare dollarn dämpar exportindustrin och inflationen på kort sikt. Fed fokuserar framförallt på arbetsmarknaden och nästa månadssiffra kommer att bli mycket viktig för den kortsiktiga förväntningsbilden på Fed och dollarn. I synnerhet givet att den senaste sysselsättningssiffran visade på en nedgång efter en längre tid av snabb sysselsättningstillväxt. Vår vy kvarstår med andra ord att USD kommer att gynnas av den underliggande flödesbilden. Eurozonen har visserligen ett bytesbalansöverskott men ECB:s obligationsköp på 60 miljarder på månadsbasis gör att utländska innehavare av europeiska statspapper letar placeringar utanför euroområdet där avkastningen på räntebärande tillgångar är högre. Det finns också en påtaglig risk att Greklands regering inte kommer att leverera de reformer som krävs för att landet inte ska tvingas ställa in betalningar på förfall av tidigare lån. Detta kan temporärt tynga EUR/ USD, även om eurozonen är betydligt bättre förberedd denna gång att hantera eventuella smittoeffekter från Grekland. Prognosen i EUR/USD är oförändrad 1,03 på 3 till 6m månaders sikt. Prognosen i USD/SEK är att vi återigen får se nivåer nära 9,00 längre fram i år innan USD/SEK sakta vänder nedåt. RIKSBANKEN FORTSÄTTER BROMSA KRONANS APPRECIERINGSTRYCK Riksbankens tydliga fokus på kronan har hållit EUR/ SEK fastkedjad i ett snävt intervall mellan 9,20 och 9,40 under den senaste månaden. Vid det senaste ordinarie räntemötet valde banken att inte svara upp mot marknadens förväntningar om en mindre sänkning utan valde istället att öka obligationsköpen med ett större belopp än väntat, mdr SEK, och dessutom låta köpen löpa till och med september. Allt för att matcha upp mot den europeiska centralbanken fortsatta massiva obligationsköp. Följden blev att EUR/SEK föll något från 9,35 till 9,24. Fortfarande är det mycket troligt att en kronförstärkning mot euron ned mot 9,15 i närtid kommer att mötas med ytterligare en räntesänkning, mer obligationsköp eller i sista hand till och med valutainterventioner. Det kan ske närsomhelst mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Samtidigt tycks inflationen och inflationsförväntningar tydligt vara på väg att stiga och detta kommer över tiden göra att Riksbanken kan låta en generellt undervärderad krona stärkas något. Det fanns ingenting i nyinkommen data som egentligen motiverade ytterligare penningpolitiska åtgärder vid mötet den 29 april. En tolkning av bankens agerande från det senaste mötet kan vara att man vill undvika att känna sig bunden av marknadsförväntningar och samtidigt vill spara på ammunitionen. Det är ett faktum att det lär finnas en nedre gräns hur långt styrräntan kan sänkas som torde ligga någonstans mellan -0,50 och -1 procent. Sammanfattnings kan vi förvänta oss en månad med fortsatt mycket fokus på inflationsdata och utvecklingen av aktiviteten i eurozonen. Andra riskfaktorer är såklart Grekland och huruvida om de kommer att leva upp till långivarnas reformkrav för att på så sätt klara sin finansiering av lån som förfaller. Det har potential att skaka om valutamarknaderna och sänka euron, åtminstone på kort sikt. Stabiliteten i eurozonen är dock betydligt bättre denna gång, givet ECB:s obligationsköp, bankernas förbättrade balansräkningar och det faktum att de perifera euroländerna ser förbättrade utsikter. Det är tveksamt om en ökad oro kring Grekland denna gång kommer att stärka SEK mot euron. Uppdrivna börser och tillväxtoro kan snarare tillfälligt sänka kronan mot dollarn, via euron. Vår slutsats kvarstår att EUR/SEK-nivåer mot 9,50 fortfarande bör ses som fördelaktiga för exportörer att säkra medan EUR/SEK-nivåer under 9,15 sannolikt inte kommer att bli långvariga i närtid givet Riksbankens kronfokus. Kronprognosen på 6 12 månaders sikt är oförändrad på 9,00. 8

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer