Månadens affärsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank förskjuter ränteuppgången Marknadsräntorna förväntas vara låga året ut. Det följer av vår nya reporänteprognos, där en sänkning i juli väntas följas upp med ytterligare en i höst. Intresset för kronan är svagt, en utveckling som vi tror består under de närmaste månaderna. Återhämtningen för den globala ekonomin fortgår men ning att inflationen under resten av året fortsätter att går trögt. Valet till EU- parlamentet återspeglar ett understiga Riksbankens prognos. växande missnöje bland unionens medborgare med de Vår marknadsränteprognos sänks väsentligt, etablerade partierna, vilket riskerar att försvåra för de framförallt för två- och femåriga räntepapper i det krisdrabbade länderna att genomföra de reformer som korta perspektivet som en effekt av den nya styrränteprognosen. Två- och femårsräntor räntor förväntas behövs för att stärka konkurrenskraften. Riksbanken har i ökad utsträckning fokus på den nu vara låga året ut och förväntas först mot slutet av låga inflationen och de aviserade åtgärderna från ANNA FELLÄNDER året börja stiga. Korta bostadsobligationer är fortsatt stabilitetsrådet kan i viss grad avlasta Riksbanken från ekonom köpvärda i förhållande till statsobligationer samtidigt att behöva ta hänsyn till hushållens skuldsättning. Dessutom som vi ligger kvar med en övervikt i krediter. tror vi på expansiva åtgärder från ECB, vilka indirekt sätter press Den politiska risken i Sverige är av allt att döma på väg att på Riksbanken att lätta på penningpolitiken. Utöver en väntad öka. Sannolikheten för att det blir en oklar valutgång vid riksdagsvalet den 14 september och ett besvärligt parlamentariskt räntesänkning i juli, har vi lagt in ytterligare en räntesänkning, vilket innebär att reporäntan förutses stanna på 0,25 procent i läge, med långdragen regeringsbildning, har ökat. slutet av året. Den första räntehöjningen sker först under hösten Intresset för kronan är svalt i spåren av den låga inflationen och 2015 och följs av ytterligare en höjning innan 2015 års slut. Inflationen har varit under Riksbankens inflationsmål på 2 procent politisk osäkerhet inför valet väntas också tynga kronan något. 1,0 förväntningar om fortsatta räntesänkningar. En ökad 0,5 under en längre period och inflationsförväntningarna på medellång- och lång sikt har börjat sjunka. Sviterna av finans- och euroområdet Samtidigt förutses den svenska tillväxten att överstiga den i eu- 0,0och på sikt stödja kronan i gradvis ökad utsträckning. rokrisen är säkerligen en förklaring med gott om lediga resurser En mer expansiv politik från ECB kan tillfälligt stärka kronan i världsekonomin. Även den fortsatta teknologiska utvecklingen mot euron. -0,5Sammantaget tror vi dock att kronan kommer att och digitaliseringen, med ökad konkurrens som följd, bidrar till försvagas något mot euron under sommaren och tidig höst. Den pressade priser. Ytterligare en aspekt är växelkursens utveckling. nya prognosen -1,0 är 9,20 på 3 månaders sikt. Många centralbanker för nu en mycket expansiv penningpolitik vilket får genomslag på växelkursen. Det begränsar också dagen den -1,530 juni. Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer mån- Riksbankens manöverutrymme och sätter press på Riksbanken. Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, -2,0 Riksbanken är fortsatt orolig för hushållens skuldsättning men ränte- och valutamarknaden på understryker att det nu i första hand är andra politikområden Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter -2,5 som måste kliva in och åtgärda de underliggande strukturella Swedbank Direkt. problemen på bostadsmarknaden. Sammantaget är vår bedöm- VALUTAPROGNOS 30 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 6,68 6,87 6,89 7,01 EUR/SEK 9,09 9,20 9,10 8,90 NOK/SEK 1,12 1,14 1,12 1,07 GBP/SEK 11,17 11,50 11,52 11,56 JPY/SEK 6,57 6,67 6,57 6,55 CHF/SEK 7,44 7,48 7,40 7,18 EUR/USD 1,36 1,34 1,32 1,27 USD/JPY 101,66 103,00 105,00 107,00-3,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER Aktivistisk penningpolitik i Sverige och EMU Den låga prisökningstakten i såväl Europa som Sverige föranleder ytterligare penningpolitiska åtgärder, och vi förutser att både Riksbanken och ECB sänker styrräntorna. Beredskapen är hög att göra mera skulle det behövas. Fed förväntas långsamt gå mot en normalisering. AV: KNUT HALLBERG & MAGNUS ALVESSON Den politiska utvecklingen har dominerat under den senaste månaden med val till EU-parlamentet och med presidentval i Ukraina. Medan det första signalerade om ett ökat folkligt missnöje, visade valet i Ukraina på ett stort stöd till en EUvänlig kandidat. Dock trappades våldet upp i de östra delarna av landet, och konflikten där är långt ifrån löst. Den ekonomiska utvecklingen präglas av en otillfredsställande långsam återhämtning. Undantaget är Storbritannien där tillväxten har varit oväntat stark. Dock ska man ha i åtanke att det sker från relativt låga nivåer. Inte desto mindre ökar pressen på Bank of England men centralbankschefen Carney försöker hålla emot. Boprisuppgången fortsätter att oroa. Japans centralbank beslöt att lämna penningpolitiken oförändrad. Det är fortfarande osäkert i vilken mån momsskattehöjningen i april påverkar ekonomin, men förväntningarna kvarstår på att regeringen presenterar ett tillväxthöjande reformpaket i början av juni (den sk tredje pilen). JANET YELLEN Federal Reserve FEDERAL RESERVE (Fed) Den amerikanska ekonomins återhämtning förefaller åter ha tagit fart efter att den hårda vintern höll tillbaka tillväxten. Det finns dock svaghetstecken kvar, inte minst i bostadssektorn. Försäljningen steg något mer än förväntat i april men såväl trenden som nivån är fortsatt nedtryckta. Detta påverkar hushållens konfidens men även byggsektorn, som utgör en betydande del av ekonomin och arbetsmarknaden. Andra indikatorer pekar på ökad aktivitet. Maj inköpschefsindex för såväl tillverkningsindustrin som tjänsteindustrin steg och ligger betryggande inom tillväxtzonen. Arbetsmarknadsdata har överraskaskat positivt under våren men resursutnyttjandet är fortsatt svagt. Sysselsättningen återhämtar sig och arbetslösheten sjunker, men fortfarande befinner sig ett rekordstort antal amerikaner utanför arbetsmarknaden. Detta innebär att löneökningstakten är svag vilket leder till ett fortsatt lågt inflationstryck, men även till en dämpad inkomstutveckling. Eftersom utlåningsvillkoren har stramats åt och sparandet sjunkit följer av detta ett begränsat utrymme för en konsumtionsökning. Dock i takt med att arbetslösheten faller tillbaka kommer även lönerna att stiga och den inhemska efterfrågan kan ge ett större bidrag till tillväxten. Det lär dock dröja till mot slutet av året. Protokollet från det senaste penningpolitiska mötet överraskade i så motto att stort utrymme ägnades åt att diskutera formerna för en normalisering av penningpolitiken. Det betyder inte att detta ligger i närtid, utan många ledamöter, med Yellen RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Feb-14 Jun-14 Nov-14 Mar-15 Jul-15 Nov-15 Apr-16 Aug-16 Dec-16 SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR RIBA FRA Riksbanken 30 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 0,75 0,50 0,25 0,25 EMU 0,25 0,10 0,10 0,10 USA 0,25 0,25 0,25 0,25 i spetsen, fortsätter att betona det låga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden. Dessutom har Stanley Fischer, tidigare chef för Israels centralbank och vice chef för IMF, godkänts av senaten som vice ordförande för Fed. Han har gjort sig känd för att ha en relativt mjuk hållning och förväntas ge stöd åt Yellens linje. Vi förutser inga omsvängningar av den penningpolitiska inriktningen och håller fast i vår prognos att nedtrappningen av obligationsköpen fortsätter för att avslutas i oktober och att den första höjningen av Fed funds rate genomförs i mitten av nästa år. MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) Valet till EU-parlamentet återspeglar ett växande missnöje med de etablerade partierna och försvårar det fortsatta genomförandet av impopulära reformer i Europas krisdrabbade ekonomier. Högerpopulistiska partier hade stora framgångar i Frankrike, Storbritannien och Danmark, och i varierande grad är detta ett resultat av den ekonomiska krisen och EU:s hantering av densamma. Även om parlamentet inte direkt är involverat i den ekonomiska politiken ger det signaler till nationella politiker att utrymmet för reformer för att minska 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER obalanserna och stärka den europeiska konkurrenskraften är begränsat. Det är sannolikt att reformtakten dämpas något och återhämtningen fördröjs. Den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet fortsätter emellertid att stärkas, men takten utgör ett bekymmer. Preliminära siffror på BNP-tillväxten för det första kvartalet var lägre än förväntat, om än Tyskland och Spanien överraskade positivt. Den milda vintern drog ned energiförbrukningen, något som ledde till kraftigt negativ tillväxt i t ex Nederländerna. Dock innebär detta att hushållens ekonomi stärks. Sentimentet bland konsumenterna är också det starkaste sedan finanskrisen, och t ex bilförsäljningen fortsätter att stiga. I näringslivet går det trögare, med en sjunkande optimism bland tyska företag. Det kan vara ett resultat av den växande osäkerheten som krisen mellan Ryssland och Ukraina skapat. Maj månads preliminära inköpschefsindex för tillverkningsindustrin indikerar på en stigande tillväxt, om än modest. I Tyskland var indexnivån oförändrad medan den föll i Frankrike. I övrigt var det upp. Pristrycket i eurozonen fortsätter att vara lågt och den relativt svaga makroutvecklingen innebär att det dröjer innan inflationen kan förväntas ta fart. Tillsammans med en starkare euro har detta lett till att ECB gett uttryck för en allt större oro för att inflation är alltför låg och även att det även finns ett hot om deflation. Det innebär att vi förväntar att ECB blir aggressivare och vidtar åtgärder för att höja inflationstakten. Det finns en lång rad instrument som ECB kan ta till men inget är utan nackdelar. I första hand förväntar vi att ECB sänker styrräntorna (inklusive depositräntan till en negativ nivå). Detta avser i första hand att försvaga euron. ECB företrädare är också bekymrade om den låga kreditexpansionen till små och medelstora företag, och det föranleder sannolikt någon form av riktade åtgärder. Vi bedömer även att ECB är beredda att ta till kvantitativa lättnader om dessa åtgärder inte ger tillräckliga resultat. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Vi har uppdaterat vår vy på Riksbanken och räknar nu med att reporäntan sänks med 25 punkter i juli och med ytterligare 25 punkter i höst, företrädesvis vid septembermötet. Reporäntan förutses sedan ligga kvar på 0,25 procent fram till september 2015, då räntan börjar höjas för att nå 0,75 procent vid årets slut. Huvudskälet till sänkningarna är att den låga inflationen utgör ett allt större gissel för Riksbanken. Enligt vår prognos så kommer den låga inflationen att bestå under resten av året och tydligt understiga Riksbankens nuvarande prognos (med ca 0,4-0,5 procentenheter). Ju längre tid som den låga inflationen består, ju större risk för att det ger avtryck på de långsiktiga löne- och inflationsförväntningarna. Att de tvååriga inflationsförväntningarna föll relativt kraftigt i den senaste prosperamätningen är en varningssignal. Vår bedömning är att Riksbanken i allt större utsträckning tar intryck av den låga inflationen. Det finns en viss sannolikhet att Riksbanken sänker med hela 50 punkter redan vid julimötet för att få en tydlig valutaeffekt, i synnerhet om ECB är mer aggressiv än förväntat. Vi bedömer dock den sannolikheten som väldigt låg, främst eftersom hushållens skuldsättning fortfarande utgör ett bekymmer för Riksbanken, även om Finansinspektionens förslag på åtgärder för att stärka bankernas kapitalkrav, är ett positivt steg. Det finansiella stabilitetsrådets senaste möte visar dock att det finns betydande åsiktsskillnader kvar, bl.a. avseende nivån på de kontracykliska buffertarna. Det finns även andra skäl som talar för fortsatta räntesänkningar från Riksbanken. Vi räknar med ytterligare penningpolitiska lättnader från ECB vilket inte minst kan få effekt på växelkursen. Den svenska konjunkturåterhämtningen går också något trögare än väntat. Under det första kvartalet steg den svenska tillväxten, BNP, med 1,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013, vilket var något lägre än Riksbankens bedömning i april. BNP-datan visar att den svenska tillväxten drivs av hushållens konsumtion och investeringarna, inte minst bostadsbyggandet medan nettoexporten och industrins investeringar utvecklas trögt. Under inledningen av 2014 har arbetsmarknaden uppvisat blandade signaler. Sysselsättningen ökar visserligen i en god takt, drygt en procent i årstakt men arbetslösheten håller sig envist kvar på drygt åtta procent eftersom arbetskraften ökar i en överraskande snabb takt. 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Utfall Riksbanken (Feb) Riksbanken (Apr) Swedbank (Maj) Riba (Maj 30) 0,00 nov-10 aug-11 maj-12 feb-13 nov-13 aug-14 maj-15 feb-16 nov-16 EU-parlamentsvalet skakade om den svenska politiska kartan rejält. Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ tar plats i EU-parlamentet. Hela nio partier kommer att representera Sverige i parlamentet. Även om EU-valet och den senaste stora partisympatiundersökningen från SCB visar på ett betydande röd-grönt övertag i opinionen finns det en betydande osäkerhet kring vad regeringsunderlaget efter valet blir. En utdragen regeringsbildning efter riksdagsvalet i höst och upprepad politisk kohandel under nästa mandatperiod utgör en risk för statsfinanserna som inte ska underskattas, vilket i förlängningen kan komma att resultera i ett ökat lånebehov från Riksgälden. Den politiska risken i Sverige är på väg att öka. 3

4 RÄNTEMARKNADEN Ny reporäntebana ger klart lägre ränteprognos Swedbanks reviderade reporäntebana, med två sänkningar i år och endast två höjningar 2015, medför stora förändringar även i marknadsränteprognosen. En sänkning är fullt prissatt i marknaden, men de korta räntekontrakten indikerar en mycket låg sannolikhet för en andra sänkning. Korta bostadsobligationer är fortsatt köpvärda i förhållande till statsobligationer. AV: JERK MATERO RÄNTEMARKNADEN SEDAN APRIL Den svenska räntemarknaden bjöd på stora ränterörelser under maj månad. RIBA -kontrakten föll med mellan 0 och 14 räntepunkter, där det första kontraktet var oförändrat medan det längsta kontraktet med förfall i mars 2016 föll mest, alltså med 14 räntepunkter. Den kumulativa sannolikheten för en reporäntesänkning är nu strax över 100 procent baserat på räntenivåerna i RIBA-marknaden. Tvååriga statsobligationer föll 12 räntepunkter under månaden, femåriga föll 21 räntepunkter och tioåriga statsobligationsräntor var 19 räntepunkter lägre i slutet av maj i förhållande till slutet av april. Europeiska tvåårsräntor föll 9 räntepunkter, femåriga räntor föll med 13 räntepunkter och tioårsräntan föll 10 räntepunkter. I USA var ränterörelserna i två-, fem- och tioåriga statsobligationer -4, -17 respektive -15 räntepunkter. Det starka sentimentet med fallande räntor består alltså i Europa och Sverige, och även den amerikanska räntemarknaden föll in i trenden. FRAMTIDSUTSIKTER RÄNTEMARKNADEN Inflationsutfallet för april bjöd på en (tillfällig) lättnad för Riksbanken då prognosavvikelsen för KPIF på tre tiondels procentenheter från mars i princip raderades ut. Swedbanks inflationsprognos förutspår att skillnaden ökar till knappt tre tiondels procentenheter redan i maj månads inflationsstatistik, för att sedan öka ytterligare till som mest knappt en halv procentenhet i höst. Vidare har Finansinspektionen aviserat höjda riskvikter för bolån (beslut under hösten) samt ökade/nya kapitalbuffertar för banker (2015). En kortfattad kommuniké från det Finansiella Stabilitetsrådets möte i slutet av maj visar dock att deltagande instanser, det vill säga Riksbanken, Finansinspektionen, Riksgälden och Regeringen är oeniga beträffande detaljerna i de kommande stabilitetsfrämjande åtgärderna. Swedbank har ändrat styrränteprognos igen. Nu är bedömningen att den emotsedda reporäntesänkningen i juli till 0,50 procent följs av ännu en sänkning i höst, troligen redan i september till 0,25 procent. Huvudskälet för den ändrade prognosen är den stora förväntade skillnaden mellan Riksbankens inflationsprognos och kommande utfall. De kommande åtgärderna från Finansinspektionen lyfter också bort en del av centralbankens ansvar för att hantera hushållens ökande skuldsättning. Vidare förväntas expansiva åtgärder från ECB indirekt sätta press på Riksbanken att lätta på penningpolitiken. Styrränteprognosen har ändrats även på längre sikt. Den första reporäntehöjningen förväntas i september nästa år, och reporäntan i december 2015 förutses stanna på 0,75 procent (vilket är en halv procentenhet lägre än i föregående prognos). En direkt följd av den nya styrränteprognosen är att Swedbanks marknadsränteprognos sänks väsentligt på både kort och lång sikt. Framför allt förväntas inte längre en profil där marknaden betraktar reporäntesänkningen i juli som den sista sänkningen med ganska snabbt stigande två- och femårsräntor som en naturlig följd. Istället förblir dessa räntor låga året ut, och först nästa år börjar de stiga. På grund av den väsentligt lägre styrräntenivån i slutet av prognosperioden har även absolutnivåerna för framför allt två- och femårsräntorna sänkts ganska kraftigt. STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 30 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år 0,53 0,55 0,70 0,90 5 år 1,06 1,05 1,20 1,55 10 år 1,80 1,80 1,95 2,35 EMU 2 år 0,06 0,20 0,30 0,40 5 år 0,42 0,70 0,80 1,10 10 år 1,35 1,60 1,80 2,00 USA 2 år 0,38 0,65 0,90 1,60 5 år 1,53 1,80 2,05 2,65 10 år 2,46 2,75 2,95 3,40 30 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M 0,90 0,60 0,60 0,60 Stibor6M 0,93 0,62 0,66 0,70 Swap 2 år 0,90 0,85 1,00 1,30 Swap 5 år 1,42 1,40 1,55 1,95 Swap 10 år 2,12 2,10 2,35 2,75 Federal Reserve fortsätter att avveckla sina obligationsköp och vi bedömer att de är helt avvecklade i oktober. Efter detta kommer den amerikanska centralbanken att avvakta utvecklingen i ekonomin en tid innan man tar de första stegen mot en normalisering av penningpolitiken genom att höja styrräntan till 0,.50 procent i mitten av nästa år. Amerikansk tioårsränta förväntas därför ligga kvar runt nuvarande nivåer under sommaren och därefter gradvis stiga först under hösten. I april sänkte Swedbank styrränteprognosen för ECB (0,10 procent i juni). Vi har helt nyligen reviderat prognosen igen och förutom en sänkt styrränta till 0,10 procent förväntar vi oss att ECB kommer att införa negativa depositräntor samt implementera någon form av kvantitativa åtgärder (i centralbanksavsnittet presenteras vår prognos närmare). Marknadsprissättningen 4

5 RÄNTEMARKNADEN av såväl korta räntor som av två- och femårsobligationer indikerar tydligt att Swedbanks prognos överensstämmer väl med marknadens förväntansbild. BOSTADSOBLIGATIONER Swedbanks reviderade reporänteprognos innebär att korta bostadsobligationer ser än mer köpvärda ut. Den europeiska centralbanken kommer enligt vår bedömning dessutom att fortsätta att vidta åtgärder för att stödja den ekonomiska utvecklingen i EMU-området och dessa åtgärder är sannolikt positiva för krediter rent generellt, svenska bostadsobligationer inkluderade. Korta bostadsobligationer är dämed fortsatt köpvärda i förhållande till statsobligationer. 5

6 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Hur ska man tolka Swedbanks nya långränteprognos? Swedbanks analytiker har nyligen reviderat sin syn på både Riksbankens och ECB:s framtida penningpolitik. Synen på Federal Reserve kvarstår som innan. Som en följd av detta har de även reviderat sin prognos för långräntornas utveckling framöver. Den uppdaterade långränteprognosen är självklart även en anpassning till det lägre ränteläge som uppkommit under våren i kölvattnet av situationen i Ukraina och förstärkta förväntningar på ECB. Den här månaden vill vi därför ge ett par exempel på hur en skuldförvaltare som instämmer i Swedbanks prognos för långräntorna kan agera för att omsätta detta i sin ränteriskhantering. AV: INGRID WALLIN JOHANSSON Swedbanks analytiker bedömer att den låga inflationen kommer göra att Riksbanken under sommaren och början av hösten sänker styrräntan i två omgångar à 25 bps till 0,25 procent. Marknaden prisar däremot i nuläget endast in ungefär en sänkning à 25 bps till 0,50 procent. Samtidigt bedömer våra analytiker även att ECB vid sitt möte nu i slutet av veckan kommer med ytterligare stimulansåtgärder. Prognosen för Federal Reserve lämnas dock oförändrad, vilket innebär att stödköpen successivt trappas ner för att avslutas under hösten. Läs mer i avsnittet om centralbanker på sidorna 2 3. Otakten mellan centralbankerna gör att spänningarna i kurvan fortsätter. Kortänden av swapkurvan tillhör nämligen i mångt och mycket Riksbanken och i någon mån ECB. Långänden av kurvan tenderar däremot att röra sig mer i samklang med långräntor globalt, där Federal Reserve och amerikanska statspapper är den största enskilda influensen. Våra analytiker landar i en prognos om att räntorna från mellansegmentet och utåt utvecklas förhållandevis sidledes under en lätt brantning de kommande tre månaderna, medan det korta segmentet däremot prognostiseras falla något i linje med att marknadens förväntningar om två sänkningar tilltar. På 6- och 12-månaders sikt prognosticeras däremot en tydlig brantning med stigande räntor. Se prognosmatrisen till höger för detaljer. Våra analytiker menar dock att riskbilden för prognosen är skev; de bedömer att sannolikheten att räntorna stiger snabbare och/eller under tydligare brantning är större än att de hamnar under prognosens nivåer. Undantaget är det korta segmentet där riskbilden är mer symmetrisk. Hur kan då en långsiktig skuldförvaltare som instämmer i prognosen ta hänsyn till detta i sin ränteriskhantering? Låt oss utgå ifrån en skuldförvaltare som endast använder sig av vanliga ränteswappar, men som vid bra marknadslägen kan tänka sig att omstrukturera dessa. Swedbanks prognos för det medellånga till långa segmentet implicerar att skuldförvaltaren i så fall bör betala i nya engagemang i swapledet alternativt passa på att förlänga ut befintliga engagemang. Då bedömningen är att swapräntorna i detta segment rör sig mer eller mindre sidledes under de kommande tre månaderna bör det, ur ett teoretiskt perspektiv, inte spela någon roll när förändringen görs. Det man i sammanhanget inte ska glömma bort är dock att det efter midsommarhelgen tenderar att bli något av en sommarlikviditet i marknaden, vilket kan göra att handeln blir slagigare intradag. Undantaget är en förlängning ut från det korta segmentet ut till medellång eller lång räntebindning. Även om Swedbanks prognos är att även 2-årsswappen rör sig mer eller mindre sidledes den närmaste tiden bör skuldförvaltare som funderar på en sådan omstrukturering agera i nuläget för att undvika risken att swapparna i det kortaste segmentet på kurvan kommer ner ytterligare ifall marknaden börjar prisa in mer ifrån Riksbanken. På samma sätt kan det även vara värt för de som vill betala i swapledets kortare segmentet att avvakta något. RÄNTEPROGNOS SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 30 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år 0,53 0,55 0,70 0,90 5 år 1,06 1,05 1,20 1,55 10 år 1,80 1,80 1,95 2,35 30 MAJ 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M 0,90 0,60 0,60 0,60 Stibor6M 0,93 0,62 0,66 0,70 Swap 2 år 0,90 0,85 1,00 1,30 Swap 5 år 1,42 1,40 1,55 1,95 Swap 10 år 2,12 2,10 2,35 2,75 6

7 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Krediter flyter vidare I en omvärld där Fed signalerar en långsam normalisering av penningpolitiken och tillväxten i Europa tar fart samtidigt som ECB öppnar för marknadsoperationer vid behov, där känner sig krediter relativt trygga. Vårt grundscenario är något snävare kreditpremier över sommaren och vi ligger kvar med en övervikt i krediter. På namnbasis lyfter vi fram Meda och Getinge (inom läkemedel och medicinteknik) samt två nya bekantskaper på marknaden, Index International och YA Holding. AV: INGVAR MATSSON Kreditmarknaden fortsätter att röra sig sidledes och vi ser ledande index på i stort sett oförändrade nivåer sedan årets början. Detta trots de eskalerande geopolitiska riskerna och fortsatt osäkerhet runt tillväxtmarknaderna. På den positiva sidan noterar vi dock ett Europa som visar tillväxt och ett USA som nu åter förväntas ta fart efter en inledning på året där man i alla fall inte hade tur med vädret. I bankens totala allokeringsmodell ligger vi fortsatt med en mindre övervikt på krediter, en vy som delvis också baseras på ett rent relativspel i förhållande till andra tillgångsslag som till exempel räntor (fortsatt lågräntemiljö) och den jakt på avkastning som detta i viss mån tvingar fram hos investerare. Vi förväntar oss att Fed avslutar sina återköpsprogram i oktober i år och att en första räntehöjning kommer i mitten av nästa år. Arbetsmarknaden återhämtar sig och inflationsnivån är stabil. Normaliseringsprocessen är helt enkelt av det långsammare slaget. Vidare noterar vi att företagens balansräkningar är relativt starka och vinstnivåerna tillfredsställande. De långa räntorna kommer att röra sig sakta uppåt. Sammantaget en rätt stabil plattform för krediter som tillgångsslag. Den ekonomiska återhämtningen i Europa är omisskännlig men också fragil. Inflationstrycket lyser helt med sin frånvaro och någon typ av kvantitativa lättnader (obligationsköp) från ECBs sida ligger definitivt i korten skulle inflationen falla ytterligare. Även om de europeiska bolagen börjar öka sin skuldsättning något så är utdelningarna till aktieägare fortsatt låga och banker fortsätter sin bantning av balansräkningar. Även detta landskap fortsatt relativt gynnsamt för krediter. Valet till europaparlamentet indikerar dock ett tydligt missnöje bland väljarna och ur ett kreditriskperspektiv kan detta innebära att reformtakten inom unionen minskas något, kanske med bäring på banker (bankunion). Nu skall det dock noteras att missnöjda väljare är lika vanligt som snöskotrar i Norrbotten och röda långbyxor i Danderyd. Kreditpremierna är fortsatt låga, också ur ett historiskt perspektiv. De låga premierna är dock än så länge balanserade av låga estimat när det gäller kreditförlustnivåerna för Detta är en bild som väl bekräftas av utfallet hittills i år. Dock skall det poängteras att kreditpremierna inte är låga som ett relativt bidrag till den totala avkastningen (räntan eller yielden) på en obligation. I själva verket utgör kreditpremien 70-80% av räntan i dagsläget att jämföra med 20-30% fram till Detta är givetvis främst en konsekvens av de låga benchmarkräntorna. Förhållandet ger dock en fingervisning om att en del av kommande räntehöjningar trots allt kan absorberas i kreditpåslagen. I Europa ser vi en gradvis förbättring i genomsnittlig kreditkvalitet som den uttrycks till exempel i förhållandet mellan positiva och negativa förändringar i kreditbetygen eller utsikterna på dessa. Även om vi ser en ökad aktivitet bland bolagen i termer av förvärv och i viss mån investeringsvilja så är bolagens kreditprofiler starka och motiverar i sig inte bredare kreditpremier. Dessutom kan vi notera att hittills i år har nettoemissionsvolymerna varit negativa på EUR-marknaden, något som skapar ett tryck nedåt på kreditpremier. Rapporterna för det första kvartalet (Sverige) var något svagare än förväntningarna men samtidigt inget som helst drama ur ett kreditriskperspektiv. Förväntningarna om framtiden bolagen levererat skiljer sig inte nämnvärt från Q och innebär på aggregatet oförändrade till svagt starkare på volymbasis. Många bolag talar också om en fortsatt hård priskonkurrens på sin marknad. Vi fortsätter att se krediter inom BB och även starka B som attraktiva ur ett relativt riskkompensationsperspektiv. På den mer strategiska nivån underviktar vi el- och energibolag och överviktar banker. Läkemedelsbolaget Meda tycker vi fortsatt ser attraktivt ut med sin låga affärsrisk och starka marginaler som vi anser väl balanserar en aggressiv belåningsgrad och en utpräglad förvärvsstrategi. Bolaget fortsätter sin expansion i USA och på tillväxtmarknader i Asien. BMW ser vi som prisvärda givet sin starka rating. Medicinteknikbolaget Getinge, med sina rötter i den halländska myllan fast utan den pinsamma bondkomiken, har nyligen mött vissa regulatoriska motgångar på den amerikanska marknaden vilket föranlett oss att nedgradera till BB+ medan vi avvaktar hur situationen utvecklas. Det handlar i grund och botten om att den amerikanska tillsynsmyndigheten FDA har synpunkter på uppföljningsrutiner i vissa av bolagets anläggningar i landet. Prissättningen av obligationerna är dock rimlig också givet en rating inom starka BB och denna typ av risker är en del av verkligheten när man tillverkar medicinsk utrustning, särkskilt för den amerikanska marknaden. Två nykomlingar på marknaden är Index International (som främst sysslar med fastighetsutveckling men också är ett investmentbolag) och utbildningsföretaget YA Holding som är stora inom yrkesutbildningar (man kan lära sig köra truck). Båda är krediter långt ner i ratingskalan men också med en kreditpremie som speglar detta. 7

8 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Meda m+102 -/- SWB: BBB- Stable Meda m+164 -/- SWB: BBB- Stable BMW m+80 A+/A2 Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Getinge m+90 -/- SWB: BB+ Negative Getinge m+170 -/- SWB: BB+ Negative YA Holding m+700 -/- SWB: B Stable Index International m+685 -/- SWB: CCC+ Stable Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Certifikat RATING Swedbank Hypotek ,92 % AAA Nordea Hypotek ,15 % AAA SE Bolån ,75 % AAA EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Husqvarna ,23 % -/- Hemsö ,05 % -/- Fabege ,31 % -/- Atrium Ljungberg ,31 % -/- Landshypotek ,87 % A Tele ,28 % -/- RATING 8

9 VÅR VALUTASYN Kronan tyngs av låg inflation Valutamarknaden väntar spänt på om ECB kommer att leverera både negativ depositränta och signaler om tillgångsköp redan i juni. En svagare euro verkar vara ett syfte med ECB:s förväntade åtgärder. ECB måste leverera i annat fall riskerar valutaflöden driva euron starkare igen. Riksbanken har också att hantera låg inflation och mycket talar för minst en kanske två räntesänkningar till. Riksdagsvalet innebär en osäkerhetsfaktor för kronan. Vår EUR/SEK-prognos är uppjusterad till 9,20 på 3 månaders sikt. På längre sikt, 6 12 månader väntas dock EUR/SEK tillbaka under 9,00 igen. Den prognosen är dock baserad på att inriktningen på svensk ekonomisk politik i stort inte ändras efter valet. AV: ANDERS EKLÖF MER RÄNTESÄNKNINGAR OCH VAL HÅLLER KRONKÖPARE BORTA Kronan har fortsatt att handla i ett snävt intervall mot euron 8,97 till 9,12. Fokuset har legat på de andra större kronkrossarna dvs USD/SEK, GBP/SEK och NOK/SEK. Marknaden prisätter redan i storts sett en räntesänkning från Riksbanken i juli och har med andra ord med råge tagit till sig Riksbankens egen prognos för reporäntan som implicerar 40 procent sannolikhet för en räntesänkning i juli. Swedbanks makroanalys spår nu två räntesänkningar från Riksbanken, vilket inte är prissatt. Det finns skäl att vänta att Riksbanken åtminstone fortsätter att hålla dörren öppen för en ytterligare sänkning efter den som väntas komma i juli. Kronan är visserligen redan nu drygt 3 procent svagare än vad Riksbanken antagit, med det är ännu inte något som gör någon större skillnad för inflationsutsikterna i närtid. Vi tror snarare att Riksbanken välkomnar en något svagare krona som ett sätt att balansera de sakta fallande långsiktiga inflationsförväntningarna. Den svenska tillväxten kommer att överstiga den i eurozonen i år och exportflöden kommer att hjälpa SEK i gravis ökad utsträckning. Vi tror dock inte detta räcker för att förstärka kronan mot euron. En mer aggressiv politik från ECB som inkluderar köp av obligationer eller lån av bankerna kan momentant väntas stärka kronan mot euron. Då marknaden kommer att fortsätta leta avkastning på den likviditet som centralbankerna, läs Fed, och nu eventuell ECB tillför i en miljö av låg förväntad volatilitet, framstår kronan inte som särskilt attraktiv. Det gäller i synnerhet så länge som Riksbanken håller dörren öppen för ytterligare räntesänkningar. En annan faktor som kan dämpa intresset för kronor är det stundande riksdagsvalet till Riksdagen i september. Såväl EU-valet som den senaste stora väljarundersökningen från SCB indikerar att risken/chansen är stor för att det blir en vänstermajoritet eller en oklar valutgång. Om det blir en vänstermajoritet där Socialdemokraterna är i underläge mot Vänsterpartiet, Miljöpartiet och eventuellt Feministiskt Initativ så finns risken för högre inkomstskatter, högre delvis ofinansierade utgifter och kanske till och med skarpa förslag att Riksbanken bör revidera sitt inflationsmål till att likställas med ett sysselsättningsmål. Den politiska risken har onekligen ökat. När vi väger ihop alla faktorer, inte minst risken för två ytterligare räntesänkningar och en ökad politisk risk så tror vi att kronan kommer att försvagas något mot euron över sommaren och tidig höst. Den nya prognosen är 9,20 på 3 månaders sikt. Den tidigare prognosen var 8,90. På längre sikt 6 till 12 månader ser vi fortfarande EUR/SEK tillbaka under 9,00. BANK OF ENGLAND VISAR EN FÖRSTA SPLITTRING KRING RÄNTEUTSIKTER Trenden sedan förra sommaren mot ett starkare pund är intakt. GBP/SEK har gjort nya årshögsta under maj på 11,20 i ljuset av fortsatt starkt momentum i den brittiska ekonomin med bl.a. det högsta konsumentförtroendet som noterats sedan Den breda majoriteten i Bank of England (BOE) har argumenterat för att det finns 1 till 1,5 procentenheters slack i ekonomin (negativt BNP-gap). Det är dock tydligt att några ledamöter börjar bli mer nervösa och ser risken för att den lediga kapaciteten i ekonomin är betydligt mindre och att räntehöjningscykeln kan behöva starta tidigare än vad som nu prisätts och vad BOE har som huvudscenario. I nuläget prissätts en första räntehöjning under första halvåret nästa år. Fortfarande gäller att BOE i första hand kommer att söka vägar att försiktig dämpa bolånemarknaden och att inte pundet får stärkas för snabbt. En viss rebalansering av ekonomin mot investeringar och export har märkts men bytesbalansunderskott är fortsatt mycket hög, 4,4 procent av BNP.) Vi har reviderat ned EUR/GBP på marginalen och med den nya prognosen för EUR/SEK blir GBP/SEK-prognosen på 3 månaders sikt nu 11,50. NOK ÖVERRASKANDE STARKA MAKRODATA STÄRKER NOK I Norge fortsätter makrodata att visa på stabiliserande utsikter i exempelvis detaljhandeln och på arbetsmarknaden. Norska räntor rör sig dock mycket lite och Norges bank har ingen anledning att justera vare sig styrräntan eller räntebanan för stunden. Norges relativt högre inflation men också korträntenivå jämfört med eurozonen och Sverige där centralbankerna dessutom förebereder mer stimulanser, talar till norska kronans fördel. Vi ser inte heller att inflationsskillnaden, som nu är 2 % mellan Norge och Sverige, kommer att krympa mer än mycket långsamt. Ännu så länge är inte NOK så stark så den föranleder Norges bank mer än att verbalt säga att NOK är en viktig faktor för inflationsmålet och räntesättningen. Vi har reviderat NOK starkare mot både EUR och SEK och den nya prognosen för NOK/ SEK på 3 till 6 månader är 1,12 1,14. 9

10 VÅR VALUTASYN $ GRADVIS STARKARE DOLLAR TROTS LÄGRE LÅNGRÄNTOR I USA Den amerikanska centralbanken tycks för stunden ha lyckats övertyga räntemarknaden om att en första räntehöjning inte är aktuell förrän i mitten av nästa år. Detta trots att amerikanska makrodata, inte minst arbetsmarknaden visar på en långsamt tilltagande styrka. Dollarn har ändå påbörjat en återhämtning från historisk svaga nivåer. Dollarförstärkningen har till stor del hittills handlat om en svagare euro (även SEK) medan dollarn backat mot yenen och pundet. Vår tro är liksom tidigare att dollarn kommer att med tiden ha stöd av gradvis starkare makro och att Fed efter avslutade obligationsköp i höst kommer att signalera en normalisering av penningpolitiken. EUR/USD-kursen nådde som högst nära 1,40 i början av maj men har därefter backat till den nedre delen av det intervallet 1,36 till 1,3950 som varit etablerat sedan februari. De två faktorer som hållit EUR/USD hög under året har varit en positiv flödesbild till eurons fördel men också det faktum att ECB:s balansräkning fortsatt att krympa medan Federal Reserve har fortsatt köpa obligationer, om än i mindre omfattning än tidigare. Inflationen har dock blivit lägre än väntat i eurozonen och ECB är nu oroade att inflationsförväntningarna på medellång sikt är på väg att falla. Den höga arbetslösheten kommer att fortsätta att hålla ned inflationen samtidigt som inte heller råvarupriser väntas bidra till inflation. Därmed har valutan blivit en allt viktigare drivkraft för inflationen. I nuläget är marknaden inställd på att ECB levererar 15 rp sänkning av hela räntekorridoren i början av juni, vilket innebär att depositräntan i så fall skulle bli negativ. Ett sådant scenario är sannolikt redan prissatt i EUR/USD runt 1,36. De allra senaste signalerna är dock att ECB också förbereder olika former av tillgångsköp, vilket är detsamma som att öka utbudet av euros. Syftet skulle bla vara att underlätta kreditförsörjningen till mindre och medelstora företag. I vilken omfattning och format detta kommer att ske är oklart men sammantaget så är vi nu mer övertygade om att ECB gärna ser att euron faller sett över det kommande året och inte kommer att acceptera en starkare valuta. Vår uppfattning är också att eurotillgångar i allmänhet, vilket också inbegriper statspapper i bl.a.spanien och Italien, inte längre är att betrakta som billiga. Dessutom kan förväntningar om en svagare euro innebära att utländska placerare kommer att bli mindre benägna att ta valutarisken när de investerar i eurotillgångar (valutasäkrade köp). Sammantaget är EUR/USD-prognosen oförändrad på 1,30 mot slutet av året. USD/SEK prognosen är dock något uppskruvad på 3 månader sikt till följd av en uppreviderad prognos för EUR/SEK. Den nya prognosen för USD/SEK är nu 6,87 på 3m (6,65 tidigare). 10

11 VÅR VALUTASYN: TILLVÄXTMARKNADER Fortsatt stark valutautveckling inom emerging markets Valutautvecklingen har under maj varit positiv för de flesta valutorna inom emerging markets. Drivkrafter har även denna månad varit höga korträntor och brist på negativa överraskningar. Vi förväntar oss att denna positiva miljö består under juni, trots underliggande strukturella problem. Detta i synnerhet om ECB överaskar med stimulativa åtgärder över förväntan. AV: HANS GUSTAFSSON Den positiva stämningen har fortsatt att prägla valutautvecklingen för de tillväxtländer vi bevakar. Starkast utveckling har rubeln haft med en förstärkning på ca 4,9 procent och sämst utveckling har den tjeckiska korunan haft med en förstärkning på ca 0,4 procent mot den svenska kronan. Den största drivkraften har även denna månad varit den stora ränteskillnaden som flera valutor inom emerging markets ger i förhållande till valutorna i väst. Förväntningarna har stärkts på nya stimulanser från ECB vid deras nästa penningpolitiska möte och vad gäller amerikansk penningpolitik förväntas centralbanken inleda den första räntehöjningen tidigast om ca 12 månader. Fortsatt nollräntepolitik i västvärlden och Japan gör att globalt kapital återigen strömmar in till tillväxtländer relativt okritiskt. I Indien avslutades det nästan sex veckor långa valet med en stor seger för det hindunationalistiska partiet BJP och dess ledare Narendra Modi. Partiet får egen majoritet i underhuset och nu börjar det mödosamma arbetet med tillväxtfrämjande reformer. De politiska förutsättningarna är de bästa på länge varför vi behåller vår sedan i höstas positiva syn på rupien. Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland präglas av stagflation. Inflationstakten steg under april ytterligare och uppgår till 7,3 procent i årstakt, upp från 6,9 procent i mars. Detta påverkar den inhemska konsumtionen negativt. Reallönerna ökade med endast 0,8 procent i april vilket är den lägsta ökningstakten sedan februari Som ett resultat är tillväxten i detaljhandeln historiskt svag. Centralbankschefen Nabiullina meddelade att en räntesänkning kan ske först när de är övertygade att inflationsmålet på 4 procent är inom räckhåll. Industriproduktionen utvecklades något starkare än förväntat i april medan inköpschefsindex för tjänsteproduktionen föll till den lägsta nivån sedan I Ukraina avlöpte presidentvalet utan större dramatik eller överraskningar. Petro Porosjenki vann som väntat valet med stor majoritet. Ryssland slöt ett 30-årigt avtal om gasleveranser till Kina. Detaljerna för avtalet är inte kända men överenskommelsen är från ett inhemskt politiskt perspektiv en mycket stor framgång för president Putin. Detta tillsammans med lugnare retorik gentemot Ukraina har varit drivande krafter bakom rubelns uppgång under månaden. Vi är däremot fortsatt negativa till rubeln då de underliggande strukturella problemen kvarstår med ett svagt företagsklimat, det ensidiga beroendet av energiproduktion och en svag investeringsutveckling. Vår prognos för rubeln är EUR/RUB 49 och RUB/SEK 0,185 mot slutet av december i år. Den ekonomiska statistiken i Kina har under maj fortsatt att visa tecken på avmattning. Investeringsutvecklingen är den svagaste sedan slutet av Tillväxten inom detaljhandeln och industriproduktionen är den svagaste sedan finanskrisen Däremot överraskade snabbindex från inköpscheferna med ett starkare utfall under maj vilket skulle kunna indikera att avmattningen mildras. Inköpschefsindexet befinner sig dock fortfarande under 50-strecket vilket indikerar tillväxt under trend framöver. Yuanen har under maj försvagats mot kronan med 2,5 procent men är oförändrad mot dollarn. Vi förväntar oss att yuanen stärks på sikt men med en ryckig utveckling för att motverka nya spekulativa flöden. Vår prognos för yuanen är USD/CNY 6,14 och CNY/SEK 1,12 mot slutet av året. 11

12 FÖRSLAG PÅ VALUTAHANTERING Strategier för euro, dollar och pund AV: KRISTINA DUCIC STRATEGI FÖR EUR-KÖPARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 6 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 9,0350) Strategin ger innehavaren rätt att köpa euro till kursen 8,98. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 9,06. Strategin ger er möjlighet att köpa euro till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 8,98 eller lägre måste innehavaren emellertid köpa det dubbla beloppet. STRATEGI FÖR USD-KÖPARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 6 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 6,6350) Strategin ger innehavaren rätt att köpa dollar till kursen 6,57. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 6,6520. Strategin ger er möjlighet att köpa dollar till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 6,57 eller lägre måste innehavaren emellertid köpa det dubbla beloppet. STRATEGI FÖR GBP-KÖPARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 11,12) Strategin ger innehavaren rätt att köpa pund till kursen 11,06. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 11,1280. Strategin ger er möjlighet att köpa pund till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 11,06 eller lägre måste innehavaren emellertid köpa det dubbla beloppet. Kronor per EUR 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80 8,70 8,60 8,50 8,40 8,30 8,20 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 Kronor per USD 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,00 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 Kronor per GBP 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-KÖPARE 9,10 Innehavaren har rätt att köpa euro till kursen 8,98 8,95 Innehavaren har skyldighet att köpa dubbel volym till kursen 8,98 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET USD-KÖPARE 6,65 Innehavaren har rätt att köpa dollar till kursen 6,57 6,50 Innehavaren har skyldighet att köpa dubbel volym till kursen 6,57 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET GBP-KÖPARE 11,15 Innehavaren har rätt att köpa pund till kursen 11,06 11,00 Innehavaren har skyldighet att köpa dubbel volym till kursen 11,06 Notera att strategierna har inslag av optioner, att en köpt option innebär en rättighet och en såld option innebär en skyldighet, och för att genomföra någon av dessa strategier krävs ett minsta motvärde om cirka 1 miljon SEK. 12

13 Kontaktinformation LARGE CORPORATES & INSTITUTIONS Regeringsgatan Stockholm Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Maria Janson Tel: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: eller e-post: Strategi Ott Jalakas tel: e-post: ANALYS Krediter Ingvar Matsson Tel: e-post: Makro Olof Manner Tel: eller e-post: ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Räntor Jerk Matero Tel: e-post: KUNDHANDEL Krediter Fredrik Boklund Tel: e-post: Institutionell kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Tillväxtmarknader Peter Granqvist Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Stockholm Simon Oljans Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Göteborg Klas Sandesjö Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Malmö Lars Andersson Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av Swedbank Research, affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/ eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Swedbank, Swedbank AB (publ), Stockholm

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys mars 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 11 BNP och inflation

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Vi är inte

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys december 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Avvaktande

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Sökes: Inflationsimpulser!

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2017

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2017 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 217 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 712 mnkr. Totalt är det en ökning med 36 mnkr sedan förra månaden, 73% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-12

VECKOBREV v.42 okt-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro 1000 Grekland och Trojkan är överens inom de flesta områdena men det finns fortfarande utestående detaljer som måste lösas. EUordförande Juncker meddelande förra veckan att

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 I väntan

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer