Månadens affärsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande utveckling i euroområdet Tillväxtskillnaderna mellan EMU och USA har förstärkts. Tillväxtmarknaderna har blivit mer sårbara. Riksbanken påverkas allt mer av ECB:s politik. Mario Draghi överraskade marknaden vid det penningpolitiska mötet i september med en styrräntesänkning och löften om två nya program som i slutändan syftar till att stimulera utlåningen till företag och hushåll. Situationen i euroområdet är oroande. Framåtblickande indikatorer överraskar på nedsidan och inflationen biter sig fast på låga nivåer. Efterfrågan på krediter är fortsatt svag. Tillväxten stapplar i två av de stora ekonomierna, Italien och Frankrike. Svaga regeringar som inte följer upp åtstramningar med strukturreformer riskerar att strypa tillväxten ytterligare med större politisk och social osäkerhet som följd. ECB är nu i färd med att utnyttja alltfler verktyg i lådan förutom köp av statsobligationer. Den tysklandsledda återhämtningen har fått sig en knäck, under intryck av Ukraina Rysslandskonflikten och det ökar sannolikheten att de tyska myndigheterna blir mildare i sin kritik angående köp av statsobligationer, något som de hittills varit kritiska till. Men det kommer i sådant fall ske först när de utlovade programmen hunnit utvärderats. Sammantaget bedömer vi att pressen på Riksbanken att sänka räntan ökar. I vårt huvudscenario tror vi på en sänkning av styrräntan i december till 0,10 procent men vi utesluter inte att den kan komma redan i oktober. Marknaden prissätter för tillfället 33 procent sannolikhet för vår reporänteprognos. VALUTAPROGNOS 1 OKT 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 7,20 7,24 7,32 7,50 EUR/SEK 9,09 9,20 9,15 9,00 NOK/SEK 1,12 1,13 1,11 1,08 GBP/SEK 11,68 11,87 12,20 11,84 JPY/SEK 6,56 6,65 6,65 6,70 CHF/SEK 7,54 7,54 7,50 7,26 EUR/USD 1,26 1,27 1,25 1,20 USD/JPY 109,83 109,00 110,00 112,00 ANNA FELLÄNDER ekonom För Riksbanken är kronans utveckling och inflationsförväntningarna viktiga faktorer i sammanhanget. Riksbanken skulle gärna vilja se en kronförsvagning mot euron eller i vart fall en sidledes utveckling. Svenska kronan har stärkts något mot euron under september trots ett valutfall som indikerar en svag 1,0 0,5-0,5-1,0-1,5-3,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 minoritetsregering, ett lågt reformtempo och risk för större budgetunderskott. Förmågan att få genom budgeten i december blir sannolikt det riktiga testet för den nya minoritetsregeringen och osäkerheten kan skapa volatilitet. Kronan förutses handlas i ett snävt intervall och stärkas något till 9,00 på sex till tolv månaders sikt. Trenden med en starkare dollar fortsätter, om än i en långsammare takt. Svenska korträntor hålls nere mot bakgrund av låg inflation och ECB:s expansiva penningpolitik. Långa svenska marknadsräntor kan i viss utsträckning följa de amerikanska uppåt. Vid det senaste penningpolitiska mötet framgick att Federal Reserve ser något ljusare på den makroekonomiska utvecklingen med en prognos på styrräntehöjningar som är något snabbare än vad marknaden för närvarande prissätter. Dollarns förstärkning, oro för högre räntor i USA och tecken på svagare tillväxt i framför allt Kina har satt press på flera valutor inom 0,0 tillväxtmarknaderna. Pressen på dessa valutor väntas bestå under oktober månad. Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer onsdagen den 5 november. Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, ränte- -2,0 och valutamarknaden på Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter Swedbank -2,5Direkt. Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER Riksbanken mellan två stora centralbanksjättar Med en oväntat mjuk ECB pekar alltmer på en räntesänkning från Riksbanken under hösten. Samtidigt förväntas den amerikanska centralbanken avsluta sina månatliga obligationsköp i oktober men en höjning av policyräntan dröjer sannolikt till i mitten av nästa år. AV: MAGNUS ALVESSON, ANNA BREMAN & CATHRINE DANIN Den globala utvecklingen den senaste månaden har präglats av blandade konjunktursignaler. I USA var återhämtningen under det andra kvartalet starkare än förväntad, men arbetsmarknadsindikatorer och sentiment tyder på en viss avmattning. I stort förutser vi dock att den amerikanska ekonomin kommer att fortsätta stärkas under hösten. Signalerna från euroområdet går däremot i moll. Tysk ekonomi har kännetecknats av bakslag, sannolikt som en effekt av såväl oroligheterna kring sanktionerna mot Ryssland, och en oro kring riskerna i den kinesiska ekonomin. Tillväxten i Tyskland har dämpats, och tillsammans med den svaga utvecklingen i de övriga två stora ekonomierna, Frankrike och Italien, är utsikterna i eurozonen bekymmersamma. I Kina har myndigheterna vidtagit en rad åtgärder för att motverka en alltför kraftig inbromsning av aktiviten. Obalanserna i synnerhet på bostadsmarknaden, med fallande priser i flertalet stora städer, har ökat risken i redan högt skuldsatta segment i ekonomin. En omvärld som går i olika takt försvårar för den svenska penningpolitiken. Å ena sidan har den amerikanska centralbanken inlett, om än långsamt, en normalisering. Å andra sidan är det ställt utom allt tvivel att den Europeiska Centralbanken (ECB) kommer att föra en expansiv politik under en betydande tid framöver. Mittemellan måste svensk penningpolitik parera dessa motstridiga krafter. Vi förutser att Riksbanken kommer att följa ECB under hösten och föra en mer expansiv politik. Inte minst är den svenska kronans styrka av stor vikt för att reducera risken att en låga importpriser leder till ytterligare negativt inflationstryck i svensk ekonomi. JANET YELLEN Federal Reserve FEDERAL RESERVE (Fed) Den amerikanska centralbanken (Fed) överraskade inte vid det senaste penningpolitiska mötet. Som väntat beslöt man att fortsätta nedtrappningen av obligationsköp med 10 miljarder dollar och Swedbanks uppfattning är att de resterande kvantitativa lättnaderna om 15 miljarder kommer att avlutas vid nästa möte den 29 oktober. Fed klargjorde också strategin för hanteringen av sin stora balansräkning; först när policyräntan höjs kommer tillgångarna att börja fasas ut. Framtill dess återinvesteras förfall i obligationsmarknaderna. Störst intresse riktades självfallet mot den framtida inriktningen av penningpolitiken och kommunikationen däromkring, den s.k. guidning av policyintentionerna. Beslutsfattarna i Fed ser något ljusare på den makroekonomiska utvecklingen och deras prognos på var styrräntan kommer att vara under de kommande åren höjdes. Det innebär att de förutser en något snabbare åtstramning än vad marknaden för närvarande prissätter. Dock betonande centralbankschefen Janet Yellen att RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jul-17 SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR RIBA FRA Riksbanken 1 OKT 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 0,25 0,10 0,10 0,10 EMU 0,05 0,05 0,05 0,05 USA 0,25 0,25 0,25 0,50 arbetsmarknaden ännu inte har återhämtat sig och att det därför finns utrymme för en fortsatt expansiv politik. När det gäller kommunikationen kring den framtida penningpolitiken behölls något överraskande formuleringen att policyräntan ska förbli låg under en avsevärd tid efter det att de kvantitativa lättnaderna avslutas. Samtidigt betonades vikten av att följa den faktiska utvecklingen i den amerikanska ekonomin. Sannolikt kommer formuleringen att tas bort vid nästa möte, och då kommer penningpolitiken bli än mer utfallspåverkad. Det innebär att fokus i än högre grad kommer att hamna på den faktiska makroekonomiska utvecklingen i USA. Den amerikanska ekonomin har utvecklats positivt under den senaste tiden. Tillväxten i det andra kvartalet reviderades upp till 4,6 procent, i uppräknad årstakt, och det innebär att den kraftiga nedgången under den kalla vintern har hämtats in. I synnerhet har hushållens konsumtion tagit fart men även exporten har utvecklats positivt. Inköpschefsindex för både tillverkning och tjänster ligger på mycket höga nivåer. Dock bröts den uppgående trenden på arbetsmarknaden och sysselsättningsökningen föll tillbaka i augusti. Detta stärker den falang inom Fed som trots att inflationen i år närmat sig målet på 2 procent föredrar att prioritera återhämtningen på arbetsmarknaden. Lägg därtill att sammansättningen bland Fed:s beslutsfattare efter årsskiftet kommer att bli än mjukare så förutser vi att en höjning av policyräntan dröjer till mitten av nästa år. 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) Mario Draghi överaskade marknaden med att ytterligare sänka refiräntan vid mötet i september från 0,15 procent till 0,05 procent. Utöver detta utlovade han två nya program för köp av privata tillgångar; asset-backed securities purchase program (ABSPP) och säkerställda obligationer (covered bonds purchasing program, CBPP). Detta är en form av kvantitativa lättnader som syftar att stimulera utlåning till företag och hushåll. Varken omfattningen, start- och slutpunkt eller hur programmet ska implementeras är ännu känt. Draghi ställde i utsikt att mer information kommer vid oktobermötet. Dessa åtgärder reflekterar att ECB är djupt oroad över ytterligare försvagning av konjunkturen i eurozonen. Framåtblickande indikatorer pekar nedåt och faktiska utfall, både inflation och tillväxt, har fortsatt på den nedåtgående trend som inleddes under våren. Draghi har sagt att han vill expandera ECB:s balansräkning till den nivå som rådde i början av De riktade långfristiga lånen till banksektorn (TLTROs) som ECB utlovade i juni i kombination med de nya tillgångsköpen kommer att öka ECB:s balansräkning. Den första omgången av TLTROs introducerades på marknaden den 18 september, men resultatet var en besvikelse med betydligt lägre utlåning till banksektorn än vad marknaden hade väntat. Det leder till att den andra omgången av TLTROs i december behöver få större genomslag. Det ökar pressen på ECB att de privata tillgångsköpen ska vara omfattande eller att ECB vidtar ytterligare åtgärder, som köp av statsobligationer, för att stimulera eurozonens svaga tillväxt. tillbaka. Arbetsmarknaden har under det andra kvartalet, och inledningen av det tredje, visat ljusglimtar med stigande sysselsättning och fler arbetade timmar. I den andra vågskålen finner vi dock fallande inflation och pristrycket förväntas inte stiga i närtid. Inflationsutfallet för augusti var i linje med Riksbankens senaste prognos där endast marginella justeringar av inflationsbanan gjordes. I samband med det penningpolitiska mötet i september underströk Riksbanken återigen sitt fokus på inflationen och hushållens skuldsättning, alltjämt viktig, var sekundär. Såväl riksbankschefen Stefan Ingves som förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick var relativt mjuk i sina formuleringar. Penningpolitiken behöver vara flexibel och Ingves ser det inte som problematiskt ifall inflationen under en tid skjuter över inflationsmålet. Enligt af Jochnick kan penningpolitiken behöva vara expansiv under längre tid än vad reporäntebanan nu indikerar. Den nya reporäntebanan innebär en viss sannolikhet för ytterligare en sänkning i närtid och signalerar om en första höjning, från dagens 0,25 procent, i slutet av I mitten av 2017 förväntas reporäntan vara strax över 2 procent. Vi står fast vid vår syn att Riksbanken sänker styrräntan till 0,10 procent under hösten och att en första höjning kommer i början av Den europeiska centralbankens räntesänkning och införande av kvantitativa lättnader ökar trycket på Riksbanken. Den svenska kronan har i stort sett varit stabil mot euron i september och valutarörelserna var begränsade i samband med riksdagsvalet. Framöver kommer kronans utveckling att vara av största vikt för direktionsmedlemmarna och pressen på dem har ökat då de vill undvika en kronförstärkning, vilket allt annat lika dämpar importpriserna och inflationen. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Den senaste månaden har uppvisat blandad svensk statistik och på det hela taget behåller vi vår syn att Riksbanken sänker styrräntan ytterligare under hösten. Den ekonomiska tillväxten under andra kvartalet reviderades upp jämfört med SCBs snabbbestimat från juli. Återhämtningen fortsatte att drivas av inhemsk ekonomi och hushållens konsumtion och näringslivets investeringar, inte minst bostadsbyggandet, bidrog positivt medan nettoexporten höll 3

4 RÄNTEMARKNADEN Likviditetstäckningsregler gynnar bostadsobligationer Den starkt expansiva penningpolitiken i euroområdet sätter ytterligare press på Riksbanken att sänka reporäntan. Swedbanks prognos om en sänkning till 0,10% under hösten, och marknadens förväntningar om en sänkning är positiva faktorer för korta bostadsobligationer. Under oktober förväntas EUkommissionen fatta beslut om likviditetstäckningsregler för banker. Dessa regler ser ut att att kunna bli mycket gynnsamma för säkerställda bostadsobligationer. Vi behåller vår köprekommendation i korta svenska bostadsobligationer. AV: JERK MATERO RÄNTEMARKNADEN SEDAN AUGUSTI Svenska räntor påverkades i början av september mest av ECB:s penningpolitiska beslut (se nedan), för att senare under månaden i högre utsträckning styras av amerikanska räntor. Undantaget tioårsräntan var rörelserna små på den svenska statsräntemarknaden. RIBA-kontrakten (reporäntebaserade terminskontrakt) föll med 1 till 2 räntepunkter. RIBA-marknadens prissättning indikerar att reporäntan förblir på dagens nivå eller lägre till utgången av nästa år. Den implicita sannolikheten för en sänkning till 0,10 procent (i december) är för tillfället 33 procent. Tvååriga statsobligationer föll 2 räntepunkter, femåriga föll 1 räntepunkt och tioåriga statsobligationsräntor steg 10 räntepunkter under september månad. Avkastningskurvan brantade alltså 12 räntepunkter mellan två år och tio år. Europeiska tvåårsräntor föll 4 räntepunkter, femåriga räntor var oförändrade och tioårsräntan steg 8 räntepunkter. I USA var ränterörelserna större. Två-, fem- och tioåriga statsobligationer steg med 8, 16 respektive 17 räntepunkter. FRAMTIDSUTSIKTER RÄNTEMARKNADEN Riksbanken förväntas att sänka reporäntan till 0,10 procent under hösten och två-, fem- och tioårsräntor för svenska statsobligationer förväntas bli låga resten av 2014, för att börja stiga först nästa år. Svenska korträntor hålls låga då inflationen är låg, och den mycket expansiva penningpolitiken i euroområdet lägger ett extra tryck på Riksbanken att sänka reporäntan. En viktig faktor i sammanhanget är kronans växelkurs mot euron, där Riksbanken skulle vilja se en kronförsvagning. Federal Reserve fortsatte att avveckla sina obligationsköp under september, och man meddelade också helt enligt Swedbanks förväntan sin avsikt att se till att de är helt avvecklade i oktober, under förutsättning att den ekonomiska återhämtningen fortskrider. Vår prognos för tidpunkten för Federal Reserves första höjning är fortfarande andra kvartalet 2015 (se avsnittet Makro och centralbanker). Riskbilden ur räntemarknadens synvinkel är att höjningen kommer tidigare snarare än senare. Marknadsprissättningen av tremånaders USD interbankräntor indikerar en tydlig sannolikhet för att en höjning kan komma redan under det första kvartalet. Amerikanska statsobligationsräntor förväntas stiga under hösten och avkastningskurvan kommer enligt Swedbanks prognos att inleda en långvarig flackningsrörelse. ECB förefaller vara starkt oroade av en icke fungerande transmissionsmekanism i det finansiella systemet. Redan i juni annonserade man som vi har diskuterat i tidigare nummer av Månadens affärsöversikt det riktade utlåningsprogrammet till europeiska banker för att underlätta vidareutlåning till små och medelstora företag (TLTRO). I början av september överraskade centralbanken marknaden genom att sänka styrräntan till 0,05 procent och att annonsera att man redan med start i oktober kommer att köpa inte bara ABS:er utan även säkerställda bostadsobligationer (se avsnittet Makro och centralbanker). På räntemarknaden spekuleras det sedan en tid tillbaka om att ECB också kan komma att genomföra en renodlad QE, det vill säga kvantitativa lättnader i form av statspappersköp. I ett kritiskt läge kan ECB mycket väl tänkas sjösätta ett sådant obligationsköpprogram men det är inte aktuellt på kort sikt. Dels skulle man vara tvungen att kringgå eller ändra gällande regelverk, och dels vill man rimligtvis ge de redan beslutade programmen en chans att få effekt innan man introducerar ytterligare okonventionella penningpolitiska åtgärder. Swedbanks prognos är att marknadsräntorna i Tyskland kommer att förbli låga under en längre period, medan avkastningskurvan efter hand blir brantare i takt med att tioårsräntan påverkas av en stigande amerikansk tioårsränta. BOSTADSOBLIGATIONER Vi behåller alltjämt vår rekommendation att köpa korta bostadsobligationer. ECB:s åtgärder är tydligt positiva för kreditrisk och förväntningar om en reporäntesänkning är positiva för korta bostadsobligationer. Det sedan i juni uppskjutna beslutet från EU-kommissionen om likviditetstäckningsregler för bland annat banker, förväntas enligt de senaste marknadsspekulationerna nu under oktober. Av allt att döma kommer det danska lobbyarbetet till förmån för (likvida, säkerställda) bostadsobligationer att vinna gehör. I så fall kommer nuvarande begränsning på 40 procent som andel av likviditetsbufferten att ersättas med 70 procent, samtidigt som man får räkna med 93 procent av marknadsvärdet istället för dagens 85 procent. Detta skulle av uppenbara skäl vara goda nyheter för bostadsobligationer som tillgångsklass. Fortsättning på nästa sida > 4

5 RÄNTEMARKNADEN STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER 1 OKT 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år 0,14 0,20 0,20 0,65 5 år 0,56 0,75 0,85 1,25 10 år 1,47 1,60 1,80 2,10 EMU 2 år -0,09 0,00 0,00 0,00 5 år 0,14 0,25 0,30 0,40 10 år 0,93 1,05 1,10 1,20 SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 1 OKT 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M 0,47 0,50 0,35 0,45 Stibor6M 0,54 0,57 0,45 0,55 Swap 2 år 0,53 0,60 0,60 1,05 Swap 5 år 0,94 1,10 1,20 1,70 Swap 10 år 1,78 1,85 2,05 2,40 USA 2 år 0,57 0,65 1,00 1,50 5 år 1,75 1,85 2,20 2,60 10 år 2,48 2,60 3,00 3,20 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Vi blir lite fegare Diskrepansen mellan Europa (fortsatt expansiv penningpolitik och svag tillväxt) och USA (gradvis normalisering och starkare tillväxt) kvarstår. Kreditmarknaden verkar inte alltför imponerad dock av ECBs planer på utökade program för köp av säkerställda tillgångar. Fortsatt geopolitisk oro håller också tillbaka marknaden. Vi blir mer försiktiga och ligger med en svag övervikt i investment grade (IG) kontra high yield (HY). På namnbasis lyfter vi fram ett par skogsbolag (Stora Enso och BillerudKorsnäs), en sektor med ett positivt momentum i nuläget. Fastighetsbolaget Wallenstam och vindkraftspecialisten Arise är två andra namn värda att titta på. AV: INGVAR MATSSON ECB fortsätter sin expansiva penningpolitik och utlovar även nya program av kvantitativa lättnader där mer detaljer kommer i oktober. Vad som är klart är att programmen gäller köp av säkerställda tillgångar. Bakgrunden är enkel, programmen syftar till att stimulera utlåning till företag och hushåll. Den ekonomiska återhämtningen i Europa är skör av allt att döma och ECBs åtgärder får naturligtvis ses mot denna bakgrund. Noterbart är dock kreditmarknadens ointresse för de annonserade åtgärderna, kreditpremierna är faktiskt något högre än när programmen annonserades. Möjligen styrs marknaden i första hand av andra faktorer som svaga makrodata i Europa, utflöden ur high yield-fonder eller utbudssidan som en konsekvens av ökade M&A-aktiviteter (bland annat). Sedan kan det faktum att Fed med största sannolikhet kommer att avsluta sina stödköp nu i oktober ha sjunkit in i marknadens medvetande. Den tydliga skillnaden mellan USA, med en normalisering av penningpolitiken, och euroområdet, med en fortsatt expansiv penningpolitik, kvarstår därmed. De senaste tillväxtsiffrorna från landet i väster var också oväntat starka. På ett geopolitiskt plan tynger fortsatt Ryssland/Ukraina, liksom naturligtvis också situationen i Mellanöstern där ISIS ständigt definierar nya lågvattenmärken. Förutom de bolag/ sektorer som mer direkt berörs av de sanktioner som hittills tillämpats, eller som tar direkt landrisk i Ryssland, så belastas naturligtvis sentimentet totalt sett. Detta är självklart ovälkommet i ett Europa som ser en minst sagt mödosam ekonomisk återhämtning. Tysklands export till Ryssland minskade till exempel med 16 procent under första halvåret i år. Vi bedömer dock sannolikheten för allvarliga störningar av gasleveranserna till Väst- och Centraleuropa som liten. Som bekant är beroendet av rysk gas stort när det gäller Europas energibalans. Kreditförlustnivåerna och prognoserna för 2014 och 2015 fortsätter att vara låga något som delvis kan motivera de låga kreditpremierna när det gäller high yield (HY) obligationer. Den globala frekvensen av kredithändelser inom HY-segmentet var 1,7 procent vid slutet av augusti (Standard & Poor s data). I Europa var siffran också 1,7 procent, klart lägre än ett historiskt genomsnitt. Det skall också noteras att prognoserna (från ratinginstituten) för helåret 2014 och inledningen av 2015 är också de under det historiska snittet, men dock högre än siffrorna ovan. Emissionsvolymerna i SEK (HY) ökade kraftigt under första halvåret 2014 och var i stort sett på samma nivå som för helåret 2013 så det mesta pekar på att 2014 blir ett rekordår när det gäller HY-emissioner. Dock närmar vi oss utan tvekan den vändpunkt i defaultcykeln som förr eller senare kommer, och väsentligt lägre än nu bör inte kreditpremierna bli för att något så när anständigt kompensera för default- och likviditetsrisk. Vi ser en fortsatt divergens (dekompression) mellan kreditpremier i investment grade (IG) och HY. Vi ligger därför nu med en svag övervikt i IG kontra HY och inom HY föredrar vi de mer likvida namnen inom starka BB. Totalt sett är krediter nu neutralt viktade i Swedbanks generella allokeringsmodell, från tidigare en mindre övervikt som nu övertagits av aktier som tillgångsslag. I Europa såg vi fortsatt fler uppgraderingar än nedgraderingar av bolags kreditbetyg även om trenden försvagats något under det senaste kvartalet. Vi ser också framför oss en ökad aktivitet när det gäller till exempel förvärv (M&A) och aggressivare finansieringslösningar, faktorer som i någon mån riskerar att i viss mån urholka kreditprofilerna under senare delen av 2014 och början av Kreditkvaliteten hos de nya bolag som kommer till kreditmarknaden (i allt väsentligt är detta HY) är dock gradvis lägre. Skogsindustrin har tagit sig igenom några mycket besvärliga år och nu börjar kapacitetsreduktioner, generella kostnadsreduktioner och strukturella förändringar ge positiva effekter på bolagens resultat och utsikter. Bäst förutsättningar har de bolag som är inriktade på förpackningsmaterial och här är Billerud- Korsnäs ett exempel, ett bolag vi i somras också uppgraderade till investment grade. Bolag som är väl diversifierade produktmässigt och geografiskt, inte minst när det gäller råvara som massaved är också en styrka ur ett kreditriskperspektiv. Här kan Stora Enso nämnas, ett bolag med en mycket lång historia (som Stora Kopparberg en leverantör redan till Magnus Ladulås). Wallenstam är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag (oftast slipper man dock vitsarna) inriktat mot bostäder (omkring 45 procent av hyresvärdet) men också kontorsfastigheter och butiker. Göteborg och Stockholm dominerar den uthyrningsbara ytan. Vi betraktar Wallenstam som ett väl diversifierat fastighetsbolag och diversifiering är viktigt när det gäller kreditkvaliteten i fastighetssektorn. Arise är en ledande aktör på den svenska vindkraftmarknaden. Generellt har elbolagen i viss mån plågats av låga elpriser (och elcertifikatpriser). När det gäller förnyelsebara energikällor, som vindkraft, noterar vi dock att de långsiktiga politiska ambitionerna kvarstår att dessa skall bidra mer till den totala försörjningen av el i samhället i framtiden. Ändringar i till exempel kvotsystemet kommer därför med största sannolikhet att dra upp certifikatspriserna. Naturligtvis prissäkrar också Arise betydande delar av planerad produktion. Swedbank kräver nog ingen närmare presentation. Vad som är värt att nämnas är att kapitalstrukturen generellt är stark i de svenska bankerna och då inte minst i Swedbank. 6

7 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Billerud m+60 -/- SWB: BBB- Stable Intrum Justitia m+200 -/- SWB: BBB- Negative EIB m+2 AAA/Aaa Swedbank m+20 A+/A1 SWB: A+ Stable Wallenstam m+105 -/- SWB: BBB Stable Kinnevik m+30 -/- SWB: BBB+ Stable Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING Stora Enso m+150 BB/Ba2 SWB: BB Stable YA Holding m+693 -/- SWB: B Stable Arise m+565 -/- SWB: BB- Negative Opus m+230 -/- SWB: B+ Stable Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Certifikat RATING Swedbank Hyp ,55 % AAA Nordea Hyp ,89 % AAA SE Bolån ,14 % AAA EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA SV. VW 14/11/2014 0,54 % K1 NCC 1/12/2014 0,72 % -/- Hemsö 9/1/2015 0,57 % -/- Spb Syd 16/01/2015 0,79 % -/- RATING Ålandsbanken 23/03/2015 1,04 % BBB PEAB 25/6/2015 1,10 % -/- 7

8 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Femårsswappen är mycket låg! Vi rekommenderar att skuldförvaltare utnyttjar den mycket låga femårsräntan och positionerar hedgeportföljen för högre swapräntor. AV: THOMAS KLINT Denna månads förslag på skuldhantering kommer från tankar som nyligen presenterades i vår senaste publikation, Derivat- Extra. Om du vill läsa hela denna rapport, hör av dig till din kontaktperson på banken. SWAPRÄNTOR IDAG VS ÅRSSKIFTET Här kommer annars en kort sammanfattning: Flera samverkande faktorer har under året pressat svenska obligationsräntor till rekordlåga nivåer. Den fundamentala drivkraften bakom räntefallet är det låga inflationstrycket i svensk ekonomi. Men trenden kan inte vara för evigt. Enligt Swedbanks prognos stiger inflationen mätt med KPIF snabbt upp till 1 procent i höst och under tidig vår nästa år når den 1,5 procent. Med den inflationsbilden finns heller ingen anledning att förvänta sig extraordinära åtgärder från Riksbanken (t.ex. kvantiativa köp av obligationer). SWEDBANKS INFLATIONSPROGNOS Swedbanks ränteprognos förutspår ytterligare en sänkning av reporäntan, till 0,10% i december. Med denna syn på penningpolitiken kan femårsränteuppgången dröja ännu en tid även efter den emotsedda sänkningen, men en sådan skulle också mycket väl kunna bli startskottet för en kurvbrantning och högre femårsräntor. Trots de senaste veckornas rekyl, ligger femåriga swapräntor fortfarande extremt lågt i förhållande till swapkurvan. Lågt inflationstryck har pressat ner svenska räntor Räntesänkning kan bli startskott för kurvbrantning Skuldförvaltare bör utnyttja den låga femårsräntan PRISBILDEN JUST NU START LÖPTID RÄNTENIVÅ Spot 5år 1,11 6mån 5år 1,24 12 mån 5år 1,42 8

9 VÅR VALUTASYN Inflationsbild och riksdagsosäkerhet styr kronan i närtid Trenden mot starkare dollar fortsätter, men takten borde bromsas upp något framöver. Vår USD/SEKprognos är nu något högre 7,50 (7,25) på 6 till 12 månader. EUR/SEK fortsätter sidledes i ett snävt intervall med sikte söderut mot 9,00 på 6 till 12 månaders sikt. Utgången av Riksdagsvalet gav inga större avtryck trots en ogynnsam parlamentarisk situation med Sverigedemokraterna som vågmästare. Budgeten blir det riktiga testet för den nya regeringen och kan eventuellt ge volatilitet i SEK. Hur mycket svensk inflation stiger under hösten och huruvida de svaga signalerna från eurozonen består eller ej, kommer sätta agendan för SEK. Skottland röstade nej till att lämna unionen, vilket gav pundet ny fart i sin räntedrivna förstärkning. AV: ANDERS EKLÖF $ RIMLIGT MED AVTAGANDE KRAFT I DOLLARFÖR- STÄRKNING Med risken att låta som en trasig skiva kan vi återigen notera att våra USD/SEK-prognoser har uppnåtts tidigare än beräknat. Det finns anledning att tro att USD-styrkan kan fortsätta framöver om än i minskad takt i ljuset av skillnaderna i tillväxt och inflationsutsikter på medellångsikt som innebär att ECB och Fed:s penningpolitik går skilda vägar nästa år. ECB sänkte överraskande sin styrränta till den absoluta bottennivån, 0,05 % och fokuserar nu på att genom icke-konventionella metoder försöka kickstarta kreditgivning inom Eurozonen. ECB har signalerat att man avser expandera sin balansräkning mot nivåer som rådde för ett par år sedan under finanskrisen. Det kommer bl.a. att ske genom efterfrågedriven utlåning till bankerna till mycket låga räntenivåer men också genom tillgångsköp i form av företags- och i viss mån bostadsobligationer. Fortfarande finns dock frågetecken kring vilka volymer ECB verkligen kan komma att köpa i företagsobligationer då denna marknad är underutvecklad i eurozonen. Samtidigt har ECB pekat på att man inte vill genomföra stora obligationsköp i säkerställda bostadsobligationer, än mindre i statspapper. ECB har dock lyckats försvaga euron påtagligt och det finns skäl att tro att inflationen i eurozonen är på väg att bottna. Inte minst väntas den svagare euron ge ett tryck upp på importpriserna samtidigt som baseffekter väntas lyfta euroinflationen något framöver. Det kan möjligen ge euron ett visst stöd på kort sikt. Sammantaget är dock risken för deflation fortfarande överhängande och återhämtningen i eurozonen bräcklig. Ett fall i de redan något låga långsiktiga inflationsförväntningar i eurozonen skulle sannolikt innebära att en majoritet inom ECB kommer att köra över det tyska motståndet mot regelrätta köp av statspapper i större volymer. Dollarn har däremot stöd av att tillväxten på kort sikt är stark och tycks breddas till att allt mer omfatta investeringar. Arbetsmarknaden har stärkts och arbetslösheten är nu nere på 6,1 procent, vilket inte är långt ifrån nivån på 5,5 procent som centralbanken uppfattar som en mjuk tröskel där inflationsriskerna på längre sikt ökar. Fed ser bl.a. att det relativt stora och snabba fallet i arbetslösheten har skett trots en relativt svag tillväxt. Det kan utgöra en risk för att inflation kan kommer upp på radarn framgent. Samtidigt finns få tecken på att snabba kostnadsökningar för företagen står för dörren. Lönetrycket i USA förblir relativt dämpat liksom prisimpulserna från råvarusidan m.m. I ljuset av detta väntas Fed fortsätta att fokusera på sitt sysselsättningsmål och inte ha någon större brådska att påbörja en normalisering av penningpolitiken. Det sista Fed vill är att bryta en relativt bräcklig återhämtning med för snabbt stigande bolåneräntor och risk för fallande tillgångspriser. Marknaden väntas dock vara på helspänn i oktober då Fed väntas avsluta sina obligationsköp men också bli mer tydlig om vad som kan föranleda den första räntehöjningen sedan 2006 och när den kan väntas I ljuset av bl.a. ett mer aggressivt ECB och nolltillväxt i Tyskland under det andra kvartalet så har flödesbilden skiftat till dollarns fördel. Den underliggande kommersiella flödesbilden är fortfarande positiv för EUR/USD då eurozonen har bytesbalansöverskott medan det omvända gäller för USA. Med negativ ränta på korta pengar i eurozonen och risken för stigande volatilitet kopplat med potentiella räntehöjningar från Fed samt i viss mån geopolitisk riskaversion så har dollarn blivit en vinnare. Lägg till det faktum att råvarupriserna i USD viker med en starkare dollar och att många sk carrypositioner (placering till hög ränta i bl.a. tillväxtekonomier) har varit finansierade i USD skapar en på kort sikt stark flödesdynamik in till USD. Vi har justerat ned vår prognos i EUR/USD ytterligare till 1,25 på 3 till 6 månaders sikt (tidigare 1,28) USD/SEK-prognosen är nu uppreviderad till 7,30 på 3 till 6 månaders sikt (tidigare 7,15) Prognosen i USD/SEK på 6 12 månaders sikt är 7,50. EUROZONEN HÅLLER NYCKELN TILL UTSIKTER FÖR KRONAN Kronan har fortsatt att handla utan någon riktning mot euron i ett intervall mellan 9,12 och 9,28. I samband med Riksdagsvalet försvagades kronan tillfälligt till 9,28. Det återstår att se om den nya regeringen lyckas dra en budget genom Riksdagen och vilken strategi den nya statsministern väljer. Inriktningen på svensk ekonomisk politik kommer självfallet att påverka kronan. Sveriges relativt starka statsfinanser och signaler om att Löfven har för avsikt att undvika konfrontationspolitik, inte minst givet det bekymmersamma parlamentariska läget talar emellertid för att den politiska riskpremien i SEK förblir låg. Det absolut viktigaste fundamentala drivkraften för kronan nu är och förblir utvecklingen i eurozonen. Det svaga läget i 9

10 VÅR VALUTASYN flera av Europas länder tillika Sveriges viktigaste handelspartner är oroande (se Tyskland, Finland, Danmark m.fl.). Tyskland och Ryssland står och stampar i ljuset av den geopolitiska oron, men för Tyskland spelar också de svagare signalerna från Kina förmodligen in. Sveriges tillväxt behöver fler ben att stå på vid sidan av stark inhemsk konsumtion, bostadsbyggande och viss mån investeringar i tjänstesektorn. Samtidigt så ökar risken för att eurozonen fortsätter att exportera nollinflation eller t.o.m. fallande priser om den svaga tillväxten och höga arbetslösheten består. Sammantaget ser vi ingen snabb omsvängning av det dämpade sentimentet. Därmed väntas Riksbanken fortsätta att hålla en bias för ytterligare en sänkning av styrräntan. Det gäller i synnerhet så länge ECB håller dörren på glänt för mer omfattande tillgångsköp, inklusive statspapper. När väl läget i eurozonen förbättras mer tydligt (vilket ändå är vårt huvudscenario) så kommer marknaden snabbare prissätta risken för högre styrränta i Sverige betydligt snabbare än vad som kommer ske i eurozonen. Det är en anledning varför vi ser en starkare krona mot euron på 6 månaders sikt och framåt. I nuläget ser det ut som att den svenska inflationen (KPIF) kan börja krypa uppåt mer tydligt under oktober mot 1,0 procent. Den påtagligt svagare kronan mot dollarn men också baseffekter talar för detta. Ett sådant scenario skulle förmodligen inte ändra Riksbanken mjuka hållning men trots allt ge ett visst andrum då de mer långsiktiga inflationsförväntningarna kan komma att stabiliseras. Det talar för att EURSEK kommer att hålla sig under 9,35 under hösten, trots en relativt osäker tillväxtbild för Sverige. Vår prognos i EUR/SEK är 9,30 på 1 månads sikt. På 6 månaders sikt ser vi EUR/SEK tillbaka mot 9,00. Dessa prognoser är relativt oförändrade jämfört med senast. SKOTTLAND KVAR I UNIONEN OCH STERLING FORTSÄTTER LÅNGSAM FÖRSTÄRKNING Pundet har haft en stökig resa den senaste månaden och pendlat mellan 11,45 och 11,80 mot kronan. Skottland röstade nej till att lämna Storbritannien efter att ett par opinionsundersökningar innan omröstningen visat det motsatta, vilket fick pundet att backa rejält. I nuläget talar mycket för att Bank of England kommer att bli den första av de större centralbankerna som höjer sin styrränta. BOE:s chef Mark Carney har pekat på att försiktiga höjningar kan vara att vänta nästa år, vilket marknaden också prissätter. I augusti sade Carney att någon räntehöjning inte är aktuell förrän lönerna stiger. Han menade att det låga lönetrycket är ett tydligt bevis på att det återstår lediga resurser i den brittiska ekonomin. Därefter har BOE-chefen dock nyanserat sig och sagt att det räcker med tecken på att lönerna stiger för att höjningar ska vara aktuella. En del av styrkan i ekonomins återhämtning, som vi såg under första halvåret har ebbat ut, samtidigt som exportefterfrågan från eurozonen är fortsatt bräcklig. Vår vy är att räntehöjningar är att vänta under början av nästa år men det är som sagt mer eller mindre redan prissatt. Det som tillkommit på senare tid är framförallt ECB:s mer aggressiva räntepolitik som bidrar till trycket ned på EUR/GBP. Märk väl att korträntedifferensen framemot nästa sommar nu väntas bli dryga 1 procent. Detta torde innebära att företag och investerare i allmänhet kommer att välja att hålla sin kassa i pund snarare än i euro. Storbritanniens bytesbalansunderskott talar dock fortfarande för att den brittiska ekonomin inte tål en ensidig förstärkning av pundet framöver. Vår prognos i GBPSEK är 11,90 på 3 till 6 månaders sikt. Det är oförändrat jämfört med förra prognosen. NOK NORGES BANK I AVVAKTAN GER VISS STABILITET I NORSKA KRONAN Norska kronan har varit mer stabil under september och pendlat mellan 8,10 och 8,30 mot euron. Den norska räntemarknaden har också återfått en viss stabilitet sedan Norges banks senaste räntebesked gav mindre avtryck än vad som var fallet juni. Norges Bank gjorde relativt små förändringar i sina prognoser och noterade att tillväxten stärktes i andra kvartalet men att en del av förstärkningen förmodligen är tillfällig (elproduktion och fisk) samtidigt som oljeinvesteringarna kommer dämpas framöver. Inflationen är nära målet på 2,5 procent men utsikterna ibland Norges viktigaste handelspartners är osäker och dämpad. Vårt huvudscenario är att Norges Bank kommer att ligga still med styrräntan en tid, vilket också är prissatt. I enlighet med Norges Banks roll att sköta oljefondens valutaaffärer kommer banken att påbörja månatliga köp av NOK. Orsaken är att oljefonden behöver täcka ett underskott i statsbudgeten som uppstått då statens indirekta intäkter ifrån olja (skattintäkter i NOK från utländska oljebolag etc.) inte längre täcker det utrymme som den norska budgeten kan ta i anspråk ifrån oljefonden. Statsbudgeten kan ta max 4 procent av den årliga avkastningen från oljefonden i anspråk. Beloppet är 250 miljoner NOK per dag i köp, vilket inte är några jättebelopp,men det har ett signalvärde i sig som kan stärka NOK något. Om denna förstärkning blir större, säg ca 2 procent, skulle det kunna motivera 10 bp räntesänkning från Norges Bank, allt annat lika Vår prognos i EUR/NOK är i stort sett oförändrad. NOK/ SEK-prognosen är 1,13 på 1 till 3 månader och 1,11 på 6 månaders sikt. Det är oförändrat jämfört med september. 10

11 VÅR VALUTASYN: TILLVÄXTMARKNADER Tillväxtoro inom emerging markets Dollarns förstärkning, oro över högre räntor i USA och tecken på svagare tillväxt i framförallt Kina har satt press på valutorna inom emerging markets. Ytterligare stimulanser från ECB har inte lyckats kompensera denna oro. Vi bedömer att pressen består under oktober månad i och med att marknaden återigen fokuserar på underliggande svaga fundamentala förhållanden med låg tillväxt, obalanser och geopolitisk oro. AV: HANS GUSTAFSON Flertalet valutor inom emerging markets har haft en negativ utveckling under september. Oro över svag tillväxt i Kina och Europa samt en starkare dollar har överskuggat ytterligare stimulanser från ECB. Sämst har utvecklingen varit för den brasilianska realen som fallit med 3,9 procent mot kronan vilket till stor del förklaras av osäkerhet inför det kommande presidentvalet, fortsatt svag ekonomisk utveckling och hög inflation. BNP föll i Brasilien med 0,8 procent i årstakt under det andra kvartalet och industriproduktionen har därefter fortsatt visat negativa tillväxttal. Den kinesiska yuanen har haft den starkaste utvecklingen med 4 procents uppgång, vilket är i linje med dollarns förstärkning mot kronan. Förväntningarna är fortsatt stora på att den nya regeringen i Indien ska införa tillväxtbefrämjande reformer vilket har stärkt rupien med 2,4 procent mot kronan under september. I Kina har ekonomin under september fortsatt att överraska på nedsidan. Huspriserna fortsatte att falla under augusti med en ännu större spridning i landet. Priserna föll i 67 av 70 större städer under augusti. Regeringen har under året stimulerat ekonomin för att motverka svagheten på fastighetsmarknaden genom att minska reservkraven för utvalda banker och öka infrastrukturella investeringar. Effekterna av dessa stimulanser har däremot blivit kortvariga. Industriproduktionen visade under augusti den svagaste årstillväxten sedan 2009 och investeringstillväxten var under samma månad den lägsta sedan Regeringen kommer att behöva öka på de finanspolitiska stimulanserna för att nå sitt mål på 7,5 procent om inte kredittillväxten tar fart, vilket inte är politiskt önskvärt. Vi förväntar oss att BNP för året hamnar på 7,3 procent men med en risk för lägre tillväxttal. Positivt, och politiskt viktigt, är att det har skapats 9,7 miljoner nya jobb i Kina under 2014, trots avmattningen i ekonomin, vilket innebär att regeringen kan acceptera en något lägre tillväxt än målet. Vi förväntar oss en stabil utveckling av yuanen mot dollarn på kort sikt. På lite längre sikt förväntar vi oss en starkare yuan och har en prognos på EUR/ CNY 7,57 och CNY/SEK 1,21 om 6 månader. Den ryska rubeln har fortsatt att försvagas till en ny bottennotering mot dollarn. Situationen mellan Ryssland och Ukraina har stabiliserats något med rapporter om viss tillbakadragning av trupper från bägge sidor. Däremot beslutade EU om ytterligare sanktioner mot enskilda ryska individer i början av september. Ryssland svarade med motåtgärder i form av ett lagförslag för att göra det möjligt att beslagta utländska tillgångar på ryskt territorium och har försvårat affärsförhållandena för flera västerländska företag verksamma i Ryssland. Dessutom begär Ryssland att handelsavtalet mellan Ukraina och EU ska rivas upp och omförhandlas. Vi förväntar oss att de politiska spänningarna består mellan Ryssland och västvärlden under överskådlig framtid och att aktiviteten i den ryska ekonomin förblir svag. Kreditkanalen från västvärlden är i praktiken stängd vilket innebär att investeringsaktiviteten kommer att förbli svag framöver. Rubeln förväntas att försvagas mot dolalrn men den höga räntenivån i Ryssland gör att vi förväntar oss endast en gradvis försvagning. Vi har en positiv syn på dollarn vilket gör att vår prognos på 6 månader landar på EUR/ RUB 50 och RUB/SEK 0,

12 FÖRSLAG PÅ VALUTAHANTERING Strategier för dollar, euro och norska kronor AV: PATRIK LARSSON STRATEGI FÖR DOLLARSÄLJARE: FLEXIBEL TERMIN MED 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 7,2500) En flexibel termin ger kännedom om det sämsta tänkbara utfallet samtidigt som möjligheten kvarstår att sälja till bättre nivåer. Denna strategi ger innehavaren rätten att sälja dollar till kursen 7,20. Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 7,2515. Om dollarkursen handlas högre än 7,2000 men lägre än 7,5150 vid förfall kan innehavaren sälja dollar till marknadspris. Om dollarkursen handlas 7,5150 eller högre någon gång under löptiden måste innehavaren sälja till kurs 7,2000. STRATEGI FÖR NOK KÖPARE: FLEXIBEL TERMIN MED 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 1,1220) En flexibel termin ger kännedom om det sämsta tänkbara utfallet samtidigt som möjligheten kvarstår att köpa till bättre nivåer. Denna strategi ger innehavaren rätten att köpa NOK till kursen 1,1280. Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 1,1190. Om NOK kursen handlas lägre än 1,1280 men högre än 1,0883 vid förfall kan innehavaren köpa NOK till marknadspris. Om NOK kursen handlas 1,0883 eller lägre någon gång under löptiden måste innehavaren köpa till kurs 1,1280. STRATEGI FÖR EUR KÖPARE: 1 BY 2 (BOOSTER) MED 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 9,2100) Strategin ger innehavaren rätt att köpa EUR till kursen 9,15. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 9,2190. Strategin ger möjlighet att köpa euro till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 9,15 eller lägre måste innehavaren emellertid köpa det dubbla beloppet. Kronor per USD USD 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40 6,30 6,20 6,10 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 Kronor per per NOK NOK 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 Kronor per euro EUR 9,40 9,30 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80 8,70 8,60 8,50 8,40 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET USD-SÄLJARE 7,1000 Innehavaren har rätt att sälja dollar till kursen 7,2000 7,3000 Innehavaren säljer dollar i spotmarknaden 7,6000 Innehavaren har skyldighet att sälja dollar till kursen 7,2000 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET NOK-KÖPARE 1,1300 Innehavaren har rätt att köpa NOK till kursen 1,1280 1,1000 Innehavaren köper NOK i spotmarknaden 1,0700 Innehavaren har skyldighet att köpa NOK till kursen 1,1280 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-KÖPARE 9,30 Innehavaren har rätt att köpa euro till kursen 9,15 9,10 Innehavaren har skyldighet att köpa dubbel volym till kursen 9,15 Notera att strategierna har inslag av optioner, att en köpt option innebär en rättighet och en såld option innebär en skyldighet, och för att genomföra någon av dessa strategier krävs ett minsta motvärde om cirka 1 miljon SEK. 12

13 Kontaktinformation LARGE CORPORATES & INSTITUTIONS Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg Postadress: Stockholm Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Maria Janson Tel: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: eller e-post: Strategi och Allokering Madeleine Pulk tel: e-post: ANALYS Krediter Ingvar Matsson Tel: e-post: Makro Olof Manner Tel: eller e-post: ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Räntor Jerk Matero Tel: e-post: KUNDHANDEL Krediter Fredrik Boklund Tel: e-post: Institutionell kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Tillväxtmarknader Peter Granqvist Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Stockholm Simon Oljans Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Göteborg Klas Sandesjö Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Malmö Lars Andersson Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av Swedbank Research, affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/ eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Swedbank, Swedbank AB (publ), Stockholm

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys mars 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 11 BNP och inflation

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 I väntan

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys december 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Avvaktande

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Vi är inte

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys december 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 11 024 mnkr. Totalt är det är en ökning med 208 mnkr sedan förra månaden, 87%

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-12

VECKOBREV v.42 okt-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro 1000 Grekland och Trojkan är överens inom de flesta områdena men det finns fortfarande utestående detaljer som måste lösas. EUordförande Juncker meddelande förra veckan att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Sökes: Inflationsimpulser!

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer