System för tidrapportering och tidplanering. Systemdokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "System för tidrapportering och tidplanering. Systemdokumentation"

Transkript

1 System för tidrapportering och tidplanering Systemdokumentation 3 maj 2002

2 Systemdokumentation Dokumentstatus Detta dokument är en teknisk beskrivning av System för tidsplanering och tidrapportering (SYTT). Systemet utvecklades under våren 2002 på uppdrag av Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi vid KTH (NADA). En mer allmän beskrivning av systemet och utvecklingsprojektet finns i Projektdokumentation. En beskrivning av användargränssnittet finns i Användarhandledning. Syftet med denna tekniska beskrivning är att underlätta vidareutveckling av systemet liksom implementation och drift. Som bilaga finns den fullständiga systemdesignen inklusive datastruktur. Senaste version av detta dokument samt övrig projektdokumentation finns tillgänglig från Version april 2002 Dokumentets skapande Rättigheterna till detta dokument och tillhörande bilagor tillhör projektgruppen för SYTT. 1

3 Systemdokumentation Innehållsförteckning 1.1 Översikt Teknisk plattform Sidornas/Användargränssnittets struktur Doktorandernas sidor Lärarnas sidor Studierektorernas sidor Teknisk lösning Datastruktur Förteckning över servlets Förteckning över jsp-sidor Driftsdokumentation Inledning Förutsättningar Databasinstallation Applikationsinstallation Klientaccess Bilagor Bilaga 1 Datastruktur Bilaga 2 Systemdesign...1 2

4 Systemdokumentation 1.1 Översikt System för tidsbokning och tidplanering (SYTT) är byggt för att fungera väl i NADAs datormiljö. Systemet är en trelagers lösning där presentation och logik bygger på standard webbteknologi. Presentation sker med hjälp av Java Server Pages (JSP) som genererar HTMLdokument vilka innehåller, förutom HTML, JavaScript och formatmallar (CSS). Logiken sköts av Java Servlets vilka kommunicerar med SQL-databasen. Den tekniska utformningen av systemet är framtagen med avsikt att vara enkel för beställaren att underhålla och vidareutveckla. All programvara är gratis samt redan i bruk vid Institutionen för Numerologi och Datalogi (NADA) vid KTH. Programspråket Java, scriptspråket JavaScript samt SQL-databaser är alla väl spridda tekniker och väl kända vid NADA. 3

5 Systemdokumentation 1.2 Teknisk plattform Den tekniska plattformen som använts under utvecklingen bygger på fria programvaror som redan idag används vid NADA. Detta med avsikten att underlätta implementation och driftsättning. Den avdelning vid NADA som skulle ansvara för en eventuell drift är Systemgruppen, vilka själva använder en liknande plattform. Då alla komponenter utformats enligt standardförfarande är systemet i princip plattformsoberoende. För driftsättning och drift, se avsnitt 1.8 Driftsdokumentation. PostgreSQL 7.0 har använts som databasmotor. Kommunikationen med databasen sker via JDBC 2.0 vilket finns tillgängligt från och med JDK 1.2. Tomcat 4.0 har använts som webbserver då den klarar både JSP- och Servlet-teknologi. Logik- och presentationskomponenter bygger på Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE). För kompilering och exekvering av javakod används J2EE SDK 1.3 och Java 2 Platform SDK

6 Systemdokumentation 1.3 Sidornas/Användargränssnittets struktur Användargränssnittets struktur är uppdelat på de tre olika användarna av systemet, doktorander, lärare och studierektorer. De streckade rutorna betecknar sidor där användargränssnittet är framtagit men kodning ej utförd Doktorandernas sidor Inloggning Startsida Historik Pop-up Addera aktivitet Kurs Mina uppgifter Resurs Pop-up Ändra aktivitet Pop-up Add. aktivitet från kurs Pop-up Överför aktivitet 5

7 Systemdokumentation Lärarnas sidor Inloggning Startsida Resurs Mina uppgifter Doktorand Kurs Pop-up Plan. aktivitet för doktorand 6

8 Systemdokumentation Studierektorernas sidor Inloggning Startsida Export Användaradm Läsårsadm Kurs-adm Doktorand Lärare Kurs Variabler Kurs Doktorand Pop-up Plan. Akt. För dokt. 7

9 Systemdokumentation 1.4 Teknisk lösning Den tekniska lösningen är indelad enligt nedanstående konceptuella 3-lager modell. Presentation/Interaktion JSP-sidor Logik Java Servlets Datalagring SQL Lösningen bygger på utnyttjandet av en ensam databas för lagring av data. Dataåtkomst sköts av logikkomponenterna. All presentation och interaktion kommer att ske i presentationslagret som utbyter data med logikkomponenterna. För att kunna använda sig av en parallell utveckling av komponenter, oberoende av övriga komponenter, utvecklades en grundläggande, väl utformad systemdesign. I denna specificeras även utformningen av gränssnitt mellan de olika komponenterna ordentligt. Det finns i stort sett en JSP-sida per användarsida, dock genereras vissa JSP-sidor från en och samma servlett. Det finns ett antal specifika servletts som genererar vanligt återkommande element i gränssnittet, exempel på detta är drop-down-menyer. 1.5 Datastruktur Den fullständiga datastrukturen finns bifogad, här följer en lista över de tabeller som ingår. Anstalld Moment Larare Befattning Doktorand Avdelning Kurs Amne Aktivitet Dok Arbetsberakning Assistent Lasar Resurs (ej med i systemdesign) Kurskommentar 8

10 Systemdokumentation 1.6 Förteckning över servlets Den fullständiga systemdesignen finns bifogad, här följer en lista över de servlets som ingår. servstatusbar servmenyrad servdropdownartal servdropdownmoment servdropdownkursnamn servdropdowndoktorand servdropdownlarare servdropdownkursomg servdropdownamne servexpanddoktorand servexpandkurs servsokning servchecklogin servsyttlogin servsyttlogout servvisadoktorand servdoktorandkurs servdoktoranduppgifter servaktivitet servlararestart servlararekurs servlarareuppgifter servstudierektorstart servstudierektordoktorand servstudierektorvariabler servkursadm servanvadm servlasaradm 1.7 Förteckning över jsp-sidor Den fullständiga systemdesignen finns bifogad, här följer en lista över de servlets som ingår. sytt_login.jsp sytt_logout.jsp doktorand_start.jsp doktorand_kurs.jsp doktorand_uppgifter.jsp doktorand_historik.jsp doktorand_resurs.jsp addera_aktivitet.jsp redigera_aktivitet.jsp overfor_aktivitet.jsp larare_doktorand.jsp larare_start.jsp larare_kurs.jsp larare_uppgifter.jsp larare_resurs.jsp studierektor_start.jsp studierektor_doktorand.jsp studierektor_doktorand_kurs.jsp studierektor_larare.jsp studierektor_larare_kurs.jsp studierektor_variabler.jsp studierektor_resurs.jsp lasar_adm.jsp kurs_adm.jsp anv_adm.jsp 9

11 Systemdokumentation 1.8 Driftsdokumentation Inledning SYTT-applikationen består av en uppsättning jsp-sidor, bilder och Java-bytecode. För att kunna implementera SYTT krävs på serversidan följande: en eller fler datorer med anslutning till nätverk databasmotor med tillhörande definitionsfil jsp-och servletcontainer/webserver källkod i.jsp format för sidproduktion, med tillhörande bilder Java-bytekod, d.v.s. filer i.class format, för programlogik och databasaccess På klientsidan krävs att man har: dator med nätverksanslutning Webbläsare med stöd för Javascript, företrädesvis MS Internet Explorer Förutsättningar Denna driftsdokumentation beskriver hur systemet driftsätts med Postgresql 7.x som databasmotor, Jakarta Tomcat 4 som container/webserver och TCP/IP som transportprotokoll. Som standard kommunicerar webserver och klient via HTTP. För installationsanvisningar för Postgresql och Tomcat hänvisas till respektive tillverkares dokumentation som finns att tillgå via Internet på adresserna: jakarta.apache.org/tomcat Innan installationen av SYTT påbörjas måste man säkerställa att man vet vilka IP-portnummer Postgresq respektive Tomcat använder i den egna miljön Databasinstallation Tillse att databasen tillåter kopplingar via TCP/IP. Konsultera Postgresql-dokumentationen vid funderingar om hur detta utförs. Starta Postgresql ( pg_ctl start ) Koppla upp mot databasen med en klient, t.ex. psql. ( psql -h hostadress p portnr ) Skapa en databas med namnet sytt_v2 ( create database sytt_v2 ) Koppla upp mot sytt_v2 (\c sytt_v2) Skapa tabeller i databasen genom att importera filen sytt.sql ( \i sökväg_till_sytt.sql ) Kontrollera att tabeller skapats genom att ge kommandot \d Om ovanstående utförts och tabeller visas är databasinstallationen klar. 10

12 Systemdokumentation Applikationsinstallation Jsp,.class och bildfilerna är ordnade i ett filträd enligt SUN s standard för servlet/jsp installation. Systemet levereras i en katalog med namnet sytt. Denna skall kopieras in under Tomcat/webapps/. När detta är gjort måste filen web.xml, som nu ligger i katalogen Tomcat/webapps/sytt/WEB-INF editeras. De parametrar som måste sättas är sökvägen till databasen, databasanvändarnamn och databaslösenord. Se nedan för exempel: <context-param> <param-name>dburl</param-name> <paramvalue>jdbc:postgresql://er_hostname:portnr_här/sytt_db</paramvalue> </context-param> <context-param> <param-name>dbuser</param-name> <param-value>ert_användarnamn_till_databasen_här</param-value> </context-param> <context-param> <param-name>dbpassword</param-name> <param-value>ert_lösenord_till_databasen_här</param-value> </context-param> Tomcat startas genom att ge kommandot Tomcat/bin/startup.sh och stoppas genom att ge kommandot Tomcat/bin/shutdown.sh. Om installationsanvisningen ovan följts och inga problem uppstått är applikationen klar att använda Klientaccess För att använda SYTT öppnar man en webbrowser och skriver i adressfältet in: Användaren skall nu presenteras en inloggningssida och därmed ha tillgång till systemet 11

13 Bilaga 1 - Datastruktur 2 Bilagor 2.1 Bilaga 1 Datastruktur Varje fält beskrivs med följande begrepp: Fält Fältnamn Status Typ av fältinnehåll, om data ska vara unikt, om referens till annan tabell o.s.v. Koppling Vilka tabeller ett fälts referens skall peka på Ä Om fältet kan ändras av användarna * * anger obligatorisk inmatning för användaren vid skapande (& ändrande) Auto Auto anger att ett fält beräknas (kan i enstaka fall senare ändras av användaren) Version Datum 5 02 maj Ändring i samtliga tabeller (nya fält i tabellen Kurs och Doktorand) ID fält togs bort från Moment, Befattning, Amne och Avdelning. Har skapats 2 VIEWS (Dok och Assistent) som bara visar en kombination av tabeller mars Ändring av ID i tabell Anstalld, Lärare, Doktorand 3 18 mars Procentdel för kursassistenters nedsättning tillagd på Kurs 2 13 mars Teknikgruppens korrigeringar, anställd-tabellen, ID-fält osv 1 8 mars 1

14 Bilaga 1 - Datastruktur Förteckning över tabellerna Anstalld Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Anstalld Påverkar inga andra tabeller. Skall ha unikt användarnamn. Påverkar: Larare (Borttagning av anställd i Anvnamn-fältet.) Doktorand (Ta bort ev. referens i fältet Anvnamn ersätt med tom Bör vara ovanligt att radera användare, deaktivering gör att de finns kvar, men ej längre är valbara/sökbara i dropdownmenyer eller annan inmatning av information. Skapas, ändras & raderas av studierektor fr studierektor_användar-adm Ändras (vissa uppgifter) av lärare från sida Lärare_mina_uppgifter Fält Status Koppling till Ä */auto Tabell Anvnamn Text Unique Text Ä Losenord Text Ä * Epost Text Ä Avdelning Text Avdening> Ä visakurskod Boolean Ä Aktiv Boolean Ä Auto(aktiv default) 2

15 Bilaga 1 - Datastruktur Larare Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Lärare/Studierektor Påverkar inga andra tabeller. Skall ha unikt användarnamn relativt lärare,studierektor & doktorander Påverkar: Doktorand (Ta bort ev. referens i fältet handledare, ersätt med tom ) Kurs (Ta bort ev. referens i fältet kursansvarig eller kursassistent, ersätt med tom ) Aktivitet (Ta bort referens i fältet inlaggare eller doktorand ersätt med tom ) Resurs (Tag bort alla poster med läraren som skapare) Bör vara ovanligt att radera användare, deaktivering gör att de finns kvar, men ej längre är valbara/sökbara i dropdownmenyer eller annan inmatning av information. Skapas, ändras & raderas av studierektor fr studierektor_användar-adm Ändras (vissa uppgifter) av lärare från sida Lärare_mina_uppgifter Fält Status Koppling till Tabell Ä */auto Anvnamn Text Unique Anstalld->Avnnamn Studierektor Boolean Ä * 3

16 Bilaga 1 - Datastruktur Doktorand Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Doktorand Påverkar inga andra tabeller. Skall ha unikt användarnamn relativt lärare,studierektor & doktorander Påverkar: Lärare (Ta bort ev. referens i fältet handledning) Kurs (Ta bort ev. referens i fältet kursassistent) Arbetsberäkning (Raderas) Aktivitet (Ta bort alla som skapats av aktuell doktorand) Kurskommentar (indirekt borttagning via att alla aktiviteter tas bort) Bör vara ovanligt att radera användare, deaktivering gör att de finns kvar, men ej längre är valbara/sökbara i dropdownmenyer eller annan inmatning av information. Skapas, ändras & raderas av studierektor fr studierektor_användar-adm Ändras av doktorand från Doktorand_mina_uppgifter Fält Status Koppling Ä */auto Anvnamn Text Unique Anstalld->Anvnamn skickamail Boolean Ä Befattning Text Befattning-> Handledare Text Anstalld->Anvnamn Ä Studrekt Text Ä SenastInloggad Date Ä PrivatAnteckning Text 4

17 Bilaga 1 - Datastruktur Kurs Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Kurs Vid skapa ny kurs : Lägg in referens på aktuellt läsår (fält: Kurslista) Vid generera nytt år skall referens till kursen läggas in på: nyskapade Läsåret (fält: Kurslista) den Lärare som anges som kursansvarig (fält: Egna kurser) Påverkar: Aktivitet (Ta bort alla aktiviteter kopplade till kursen) Skapas, ändras och raderas av studierektor från studierektor_kursadm, Samt genereras från samma sida då nytt läsår genereras. Fält Status Koppling Ä */auto KursID Varchar Unique Forkortning Varchar * Text Ä Artal Int * Bokstavsdel Varchar Ä Auto(från foreg. år) AmneID Text Amne-> Ä AnsvarigID Text Anstalld->Anvnamn Ä KursassistentID Text Anstalld->Anvnamn Ä Kursinfo Text Ä Assistenttjänst Int 5

18 Bilaga 1 - Datastruktur Aktivitet Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Aktivitet Referens läggs in på: Doktorand (fält: Inlagda aktiviteter) Kurs (fält: Aktiviteter) Skapa Kurskommentar om det inte finns någon tidigare aktivitet för denna kurs registrerade för aktuell doktorand. Referens tas bort från: Doktorand (fält: Inlagda aktiviteter) Kurs (fält: Aktiviteter) Radera Kurskommentar om den borttagna aktiviteten är den sista för doktoranden på aktuell kurs. Skapas/Ändras/Raderas av Doktorand från Doktorand_start eller doktorand_kurs Studierektor från Studierektor_doktorand_kurs Kursansvarig lärare kan endast skapa/ändra/radera planerade aktiviteter, dock markera/avmarkera genomförda aktiviteter. Fält Status Koppling Ä */auto ID Auto Auto(tilldelas) number Beskrivning Text Ä Omfattning Int Ä * Förberedselse Int Ä StartDatum Date Ä * SlutDatum Date Ä Planerad Boolean Ä */auto MomentID Text Moment-> Ä * Inlaggare Text Anstalld->Anvnamn Auto(Beroend e på vem lagt in) Kurs Varchar Kurs->KursId Ä */Auto(Beron de på varifrån adderat) Doktorand Text Anstalld->Anvnamn Auto(Beroend e på vem lagt in) Markerad Boolean Ä Auto(Beroend e på vem lagt in) 6

19 Bilaga 1 - Datastruktur Arbetsberakning Tabell: Arbetsberäkning Initiering: Skapas för innevarande år då ny doktorand skapas Skapas även för alla doktorander då nytt år genereras av studierektor. Referens läggs in i på respektive doktorand (fält: Arbetsberäkning). Borttagning: Raderas när en doktorand tas bort från systemet. Behörighet: Ändras av studierektor från sidan studierektor_användar-adm eller studierektor_doktorand. Endast systemet självt som kan skapa/radera. Fält Status Koppling Ä */auto ID Auto number Auto (tilldelas) Doktorand Text Anstalld->Anvnamn Auto(beroende på när skapas) Lasar Int Lasar->LasarID AndelGRU Int Ä Auto(sätts till 10%) ForaldraLedighet Int Ä OvrigLedighet Int Ä KvarvarandeTimmar Int Auto(från föreg. år) Studierektorkommentar Text Ä 7

20 Bilaga 1 - Datastruktur Lasar Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Läsår Då nytt läsår genereras ska en ny Arbetsberäkning skapas för varje existerande doktorand. nya kurser skapas utifrån existerande kurser för det innevarande året Vid borttagandet raderas samtliga: kurser för aktuellt läsår. Arbetsberäkningar för aktuellt läsår. Skapas d.v.s. genereras av studierektor. Ändras av studierektor Ej specificerat om studierektor ska kunna radera läsår. Fält Status Koppling Ä */auto LasarID Unik identifikator Auto(nästa år) (numeriskt t.ex. 0102, 0203, o.s.v.) TimmarPerDag Int Ä Auto(föregående års) DagarPerAr Int Ä Auto(föregående års) ArbetstimmarPerAr Int Ä Auto(föregående års) Redigerbar Boolean Ä Auto(Default false) Kurskommentar Tabell: Kurskommentar Initiering: Referens till posten ska föras in aktuell Kurs. Borttagning: Ta bort referens från aktuell Kurs Behörighet: Skapas/raderas av systemet självt Ändras av doktorand, och då doktorand så tillåter av studierektorn Fält Status Koppling Ä */auto ID Auto number Auto(Tilldelas) Doktorand Text Anstalld->Anvnamn Auto(Beroende på id inloggad) Kurs Varchar Kurs->KursID Auto(Beroende på gällande kurs) Text Ä Privat Boolean Ä 8

21 Bilaga 1 - Datastruktur Moment Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Moment Påverkar inga andra tabeller. Påverkar Aktivitet. Tvinga användaren (studierektor) att välja ett kvarvarande moment att ersätta det raderade med. Detta för att undvika null-värden i aktivitet-tabellen. Skapas, ändras och raderas av studierektor från studierektor_variabler Fält Status Koppling Ä */auto Text Unique Ä * Forberedelsetimmar Int Ä * Varningsgrans Int Ä Befattning Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Befattning Påverkar inga andra fält Användaren ska uppmanas att välja en av de återstående posterna som får ersätta förekomsten av den raderade posten, innan posten själv tas bort. Skapas/ändras/raderas av studierektor från sidan studierektor_variabler Fält Status Koppling Ä */auto Text Unique Ä * Avdelning Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Avdelning Påverkar inga andra fält Användaren ska uppmanas att välja en av de återstående posterna som får ersätta förekomsten av den raderade posten, innan posten själv tas bort. Skapas/ändras/raderas av studierektor från sidan studierektor_variabler Fält Status Koppling Ä */auto Text Ä * 9

22 Bilaga 1 - Datastruktur Amne Tabell: Initiering: Borttagning: Behörighet: Ämne Påverkar inga andra fält Användaren ska uppmanas att välja en av de återstående posterna som får ersätta förekomsten av den raderade posten, innan posten själv tas bort. Skapas/ändras/raderas av studierektor från sidan studierektor_variabler Fält Status Koppling Ä */auto Text Unique Ä * Dok Visar alla doktorander med sina resp. kurser Tabell: Dok Initiering: Påverkar inga andra fält Borttagning: Behörighet: Fält Status Koppling Ä */auto Text Doktorand->Anvnamn Kursid Text Kurs->KursID Assistent Visar alla assistenter med sina resp. kurser Tabell: Assistent Initiering: Påverkar inga andra fält Borttagning: Behörighet: Fält Status Koppling Ä */auto Assistnamn Text Kurs->KursassistentID Kursid Text Kurs->kursiD 10

23 2.2 Bilaga 2 Systemdesign Detta dokument Alla överenskomna ändringar i systemdesign och utformning av komponenter har uppdateras i här. Detta dokument har legat till grund för utvecklingen, och är nu en förteckning över samtliga existerande jsp- och servlett-komponenter. Datastruktur finns i separat dokument. Teknikgruppen har varit ansvariga för samtliga servlet-komponenter. Användargruppen har varit ansvariga för samtliga jsp-sidor. Version Datum april Nya JSP:er doktorand_historik.jsp, doktorand_resurs.jsp, larare_resurs.jsp, studierektor_resurs.jsp. Samtliga MenyRader har uppdaterats i och med att dessa nya JSP.er tillkommit. De nya menyraderna finns sparade separat i test/ /sytt doktorand_menyrad.jsp, larare_menyrad.jsp och studierektor_menyrad.jsp april Ny Servlett servdropdownamne april Ny JSP studierektor_larare_kurs april Ny JSP studierektor_larare. Ändringar i servlettar ej gjorda april doktorand_start.jsp: lagt till av indata april Ny JSP Studierektor_dokt_kurs. Ändring i servdoktorandkurs, la till variablen studrekt_kommentarer april servmenyrad skall ej användas, görs direkt i JSP sidorna mars Specificerat indata per action för alla huvudservletts Nya frågetecken (de tidigare fördelade i arbetsplanen för v12-15!) servlararedoktorand & servdoktorandstart har slagits ihop till servvisadoktorand mars Samtliga servletts för sidpresentation samt doktorand-jsp klara Konventioner Språk givning Svenska så långt det är möjligt Servlets namnges enligt servdoktorandkurs eller servlararestart JSP-sidor namnges enligt doktorand_kurs.jsp eller larare_start.jsp Generellt Alla servletts utnyttjar sessionsvariabler från användarens webbläsare för att veta vilken användare som utför en handling eller begär en sida. Användare får ofta välja läsår. Denna information skall kommas ihåg av systemet, vilket innebär att JSP-sidan ofta behöver lagra aktuellt_ar dolt på sidan och skicka vidare läsåret till servlet vid anrop. Avgränsningar I denna systemdesign finns historik och resurs enbart med som JSP sidor bestående av menyrad + länk till startsida för resp. användare + gif bild (något modifierad version av de 1

24 som finns i /interface/skiss). De innehåller ingen funktionalitet, utan är bara en bild av hur en historik respektive resurs sida skulle kunna se ut. Förklaring till komponentbeskrivningar Logik-komponenter (servlet) Komponentens namn Uppgift Relaterade JSP-sidor Indata Data Verifiering/ Kort beskrivning De JSP-sidor som används för presentation av data från aktuell komponent. De parametrar som komponenten tar emot. Anrop sker via http request Datatyp för indata, dock skickas alla parametrar som text/string i en http-request. För varje action (de parametrar som styr logiken) anges istället vilka indata som kan/ska skickas tillsammans med aktuell action. Dessa anges enligt: 1, 2 Ej obligatorisk, varierar ofta med användarens val 1*, 2* Obligatoriskt (1*), (2*) Obligatoriskt för vissa användare, oftast gäller detta då indata är doktorand_id eller larare_id. er till parametrarna, beskrivning på action och dylikt. Presentation-komponenter (JSP-sidor) Komponentens namn Tillhör Skärmdump Utnyttjar Data fr servlett (till data) Anrop/Actions (till anrop) Vilken servlet som ger indata Referens till beskrivande bild Vilka hjälp-/stödkomponenter som JSP-sidan använder Vilken indata JSP-sidan får från servletten Ev. kommentar till vad indata ska användas till Vilka servlet som anropas/länkas från JSP-sidan Beskriver ovan nämnda anrop/actions. För att se vilken information som måste skickas med krävs att man granskar respektive servletts beskrivning. 2

25 Förteckning över beskrivna komponenter servstatusbar...5 servdropdownartal...5 servdropdownmoment...5 servdropdownkursnamn...5 servdropdowndoktorand...6 servdropdownlarare...6 servdropdownkursomg...6 ServDropdownAmne...6 servexpanddoktorand...6 servexpandkurs...7 ServSokning...7 ServCheckLogin...7 ServMenyrad...8 ServSyttLogin...9 sytt_login.jsp...9 ServSyttLogout...9 sytt_logout.jsp...9 ServVisaDoktorand...10 doktorand_start.jsp...10 larare_doktorand.jsp...11 servdoktorandkurs...12 doktorand_kurs.jsp...13 studierektor_doktorand_kurs.jsp...14 servdoktoranduppgifter...15 doktorand_uppgifter.jsp...16 doktorand_resurs.jsp...17 doktorand_historik.jsp...17 ServAktivitet...17 addera_aktivitet.jsp...19 redigera_aktivitet.jsp...21 overfor_aktivitet.jsp...22 servlararestart...23 larare_start.jsp...24 studierektor_larare.jsp...24 servlararekurs...25 larare_kurs.jsp...26 studierektor_larare_kurs.jsp...27 servlarareuppgifter...28 larare_uppgifter.jsp...28 larare_resurs.jsp...29 servstudierektorstart...29 studierektor_start.jsp...30 servstudierektordoktorand...30 studierektor_doktorand.jsp...31 servstudierektorvariabler

26 studierektor_variabler.jsp...33 servkursadm...34 kurs_adm.jsp...35 servanvadm...36 anv_adm.jsp...37 servlasaradm...38 lasar_adm.jsp...38 studierektor_resurs.jsp

27 Hjälpklasser Verifiering Ev. sessionshantering typ CheckIfLoggedIn, Servletts (hjälpkomponenter) servstatusbar Uppgift Returnera html-koden för hela statusbar-rutan Indata Data Verifiering/ anv_id ID doktoranden vars statusbar skall visas Uppgift servdropdownartal Returnera html-kod för en dropdown-meny med alla årtal som är inlagda i systemet. Om inget årtal anges som indata sätts innevarande år som default. Indata Data Verifiering/ aktuellt_ar läsår detta årtal skall anges som default i menyn Uppgift servdropdownmoment Returnera html-kod för en dropdown-meny med alla moment som är inlagda i systemet. Denna bör anpassas så att JavaScript fungerar bra, detta måste undersökas med den som bygger JavaScript för automatisk ifyllnad av förberedelsetid. Indata Data Verifiering/ moment_id ID det moment skall anges som default i menyn. Om inget anges skall texten Välj moment anges som default. Uppgift servdropdownkursnamn Returnera html-kod för en dropdown-meny med samtliga kursnamn för aktuellt läsår. Dela upp kurser per ämne. Om kurs ej anges skall texten Välj kurs vara default. Om dropdown-menyn blir alltför bred bör detta åtgärdas genom att kapa kursnamnen. Indata Data Verifiering/ kurs ID Om anges denna kurs default i menyn aktuellt_ar läsår Om aktuellt_ar anges returneras kurser för detta läsår, om inte använder man innevarande läsår. 5

28 Uppgift servdropdowndoktorand Returnera html-kod för en dropdown-meny med samtliga doktoranders namn, fördelade på avdelningar. Visa endast de som är aktiva. Om ingen anv_id anges skall texten Välj doktorand anges som förinställt. Om dropdown-menyn blir alltför bred bör detta åtgärdas genom att kapa Indata Data Verifiering/ anv_id ID Om anges denna doktorand default i menyn Uppgift servdropdownlarare Returnera html-kod för en dropdown-meny med samtliga lärares och studierektorers namn, fördelade på avdelningar. Visa endast de som är aktiva. Om ingen anv_id anges skall texten Välj doktorand anges som förinställt. Om dropdown-menyn blir alltför bred bör detta åtgärdas genom att kapa namnen. Indata Data Verifiering/ anv_id ID Om anges denna lärare default i menyn Uppgift servdropdownkursomg Returnera html-kod för en dropdownmeny med de läsår som aktuell kurs har givits. Leta reda på kurser mha kursförkortningens bokstavsdel. Det årtal som den i indata givna kursen har skall sättas som defaultvärde i dropdownmenyn. Om inget kurs_id anges skall texten Välj läsår anges. Indata Data Verifiering/ kurs_id ID Den kurs vars alla läsår man skall returnera Uppgift ServDropdownAmne Returnera html-kod för en dropdownmeny med alla ämnen som utgör ämnesindelningen. Dessa läggs in av studierektorn på sidan studierektor_variabler.jsp. Indata Data Verifiering/ amne ID Eventuellt förval. Uppgift servexpanddoktorand Returnera html-kod för en expanderbar meny med värden från databasen. Visar enskild doktorands planerade och genomförda insatser på aktuella kurser. Indata Data Verifiering/ doktorand_id ID Den doktorand man vill ha info om. 6

29 Uppgift servexpandkurs Returnera html-kod för en expanderbar meny med värden från databasen. Visar doktorandernas planerade och genomförda insatser på den aktuella kursen Indata Data Verifiering/ kurs_id ID Den kurs id vars man vill ha info om. ServSokning Uppgift Söker efter angiven lärare, doktorand eller kurs. Om en unik träff, skickas requesten vidare till servlet beroende på vad som sökts efter och vem som utfört sökningen (användartyp fr session + sok_typ). De sidor som användare vidarebefordras till om inget annat anges är: larare_doktorand, larare_kurs, studierektor_larare, studierektor_larare_kurs och studierektor_doktorand. Om flera träffar eller inga, skickas requesten åter till anropande sida. Indata Data Verifiering/ sok_typ larare, Sökning kan ske efter dessa parametrar. doktorand, kurs sokdata text eller kurskod/förkortning. kurs_ar läsår Används vid sökning på kurs, förutom vid sökning med fullständig förkortning (d.v.s. förkortning med årtal). returservlet text Den servlet som skall anropas vid misslyckad sökning eller om flera träfar funnits. direkt_servlet text Gå direkt till denna om sökning lyckas, d.v.s. kolla inte vilken användartyp mm. Uppgift ServCheckLogin Kontrollera inloggningsuppgifter. Skicka autentiserad användare till startsida beroende av roll. Relaterade JSPsidor Indata Data Verifiering/ 1. anvnamn användarnamn 2. losenord Lösenord action= Användaren skickas efter kontroll av behörighet till startsida beroende av dennes roll (som finns i databasen) 7

30 ServMenyrad Uppgift Ska returnera html-koden för komplett menyrad, används ej i dagens läge Indata Data Verifiering/ sida text vilken sida som INTE ska länkas, dvs namnet på den jsp som ropar efter menyraden. Om tom länkas alla sidor i menyraden. anv_id ID användaren vars menyrad skall visas 8

31 Huvudkomponenter och relaterade JSP-sidor ServSyttLogin Uppgift Inloggningssida. Frågar efter namn och lösenord. Relaterade JSPsidor sytt_login.jsp Indata Data Verifiering/ action= Användaren skickas efter kontroll av behörighet till startsida beroende av dennes roll (som finns i databasen) Tillhör Skärmdump Utnyttjar Data fr servlett Anrop/Actions servchecklogin sytt_login.jsp servsyttlogin. Logga in (action= ). Parametrarna "anvnamn" och "losenord" måste skickas. ServSyttLogout Uppgift Avslutar aktuell session. Meddelar att användaren är utloggad. Ger möjlighet att logga in på nytt. Relaterade JSPsidor sytt_logout.jsp Indata Data Verifiering/ action= Användaren skickas efter kontroll av behörighet till startsida beroende av dennes roll (som finns i batabasen) Tillhör Skärmdump Utnyttjar Data fr servlett Anrop/Actions sytt_logout.jsp servsyttlogout. 9

32 Uppgift ServVisaDoktorand Doktorandens startsida, presentera data, erbjuda länkar vidare. Spara anteckningar. Visa kursöversikt för olika årtal. (Denna är lik servstudierektordoktorand, som används av studierektor.) doktorand_start.jsp larare_doktorand.jsp Relaterade JSPsidor Indata Data Verifiering/ 1. aktuellt_ar läsår det årtal som man skall se 2. doktorand_id ID Används bara vid annan användare än doktorand. Anger vilken doktorand vars sida/information som skall visas. action= 1, (2*) Presentera respektive jsp-sida för användaren. Om aktuellt_ar är angiven, skall detta årtal användas, annars innevarande läsår. 3. anteckning text maxlängd 300 tkn action= spara 1, 3* Spara anteckningen, visa doktorand_start.jsp på nytt. Kan ej utföras av lärare. (Om angiven ska aktuellt_ar användas vid presentation av sidan, annars innevarande läsår.) Tillhör Skärmdump Utnyttjar Data fr servlett namn anteckningar kurs_block anv_id planerat genomfort Anrop/Actions servvisadoktorand servvisadoktorand servdoktorandkurs servaktivitet doktorand_start.jsp servvisadoktorand servdropdownartal servstatusbar Ses bara av doktorand Komplett html-kod för expanderbart kursblock. AnvändarID, vad används denna till? Spara anteckning (action= spara ) Byt läsår (action= ) Titta på en kurs (action= ) Öppna pop-up för att addera aktivitet (action= visa_addera, kurs_valbart=true) 10

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

System för tidrapportering och tidplanering. Projektdokumentation

System för tidrapportering och tidplanering. Projektdokumentation System för tidrapportering och tidplanering Projektdokumentation 3 maj 2002 Sammanfattning Detta är projektdokumentationen till projektet System för Tidrapportering & Tidplanering (SYTT). Arbetet utförs

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows.

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows. Dokument namn: WebVision - Dokumentation Utfärdare: Anders Engberg Projekt nr.: Dok ID: Version:.0 Datum: 00-0-9 Sidan av Inledning Detta dokument beskriver konfigurering samt grundläggande handhavande

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Grupper. SA10 Grupphantering

Grupper. SA10 Grupphantering Grupper Ibland kan det finnas en praktisk betydelse att spara en ett visst antal studenter för att senare kunna ta fram dem för att göra t.ex klass - indelningar, laborationsgrupper, uppföljningar på kurser

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15)

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15) Lathund för användare av BeSched Version 10.1 1 (15) INLOGGNING WEBB http://beschedlyck/beschedweb Inloggningsbild Inloggningsbilden i BeSchedWebb. Användarid är Ditt personnummers 9 första siffror, initialt

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Handledning Miljömanualen på webben

Handledning Miljömanualen på webben Handledning Miljömanualen på webben Välkommen till Miljömanualen på webben. Det här dokumentet beskriver hur man använder Miljömanualen. Inloggning Börja med att logga in i avsedda fält uppe till höger

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL Utfärdad av: Markus Persson Version: 1.1 Datum: 2013-05-31 Innehållsförteckning Område Dokumenttyp Ver.1.1 Advitum Innehållsförteckning... 2 Allmänt... 3 Varför

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer