Implementering av ett webb-baserat patientsimuleringsprogram i undervisningen i oral kirurgi för tandläkarstudenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementering av ett webb-baserat patientsimuleringsprogram i undervisningen i oral kirurgi för tandläkarstudenter"

Transkript

1 1 Implementering av ett webb-baserat patientsimuleringsprogram i undervisningen i oral kirurgi för tandläkarstudenter Maya Skålén Dick Harju-Jeanty Handledare Bodil Lund Avdelningen för Käkkirurgi vid Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet, Huddinge.

2 2 Sammanfattning Syfte Syftet med denna studie var att skapa en databas av webb-baserade baserade simulerade patientfall, använda dessa som en del i undervisningen i oral kirurgi för tandläkarstudenter och undersöka hur detta skulle påverka deras lärande. Studenternas kunskapsnivå, acceptans och åsikter om virtuella patientfall (VP) som utbildningshjälpmedel skulle sedan utvärderas för att värdera nyttan av att implementera VP inom kursen i oral kirurgi. Metod Verklighetstrogna virtuella patientfall skapades i programmet Web-SP (Web-based based Simulation of Patients) för att sedan användas under ett inledande seminarium och därefter självstudier för tandläkarprogrammets studenter på sjätte terminen. Studenternas kunskaper inom de i patientfallen valda ämnena testades under tentamenslika former innan undervisningen påbörjades och på nytt 10 dagar efter seminariet. En enkät skapades för att evaluera studenternas egna synpunkter på undervisningen. Resultat Resultaten från de diagnostiska testen innan och efter undervisningen visade att studenterna signifikant hade ökat sina kunskaper inom de valda ämnena (p<0,0001). Svaren från enkäten visade att acceptansen för VP var hög bland studenterna och att de i stor grad ställde sig positiva till undervisningsformen med ett inledande seminarium. En övervägande del av studenterna ansåg att denna typ av undervisning bör finnas kvar som en del i kursen för oral kirurgi, dock hade många synpunkter på att seminariet borde ligga tidigare i kursen. Slutsats Studien visar att studenterna signifikant utökat sina kunskaper inom preoperativ medicinsk bedömning, diagnostisering och terapiplanering genom att använda de virtuella patientfallen i Web-SP. Studenterna har visat sig mycket positiva till denna typ av undervisning som del i kursen i extraktionslära. Således anser vi att webb-baserade baserade simulerade patientfall med fördel kan implementeras enteras som del i undervisningen i extraktionslära på tandläkarprogrammet.

3 3 Introduktion Bakgrund Inom pedagogiken skiljer man på ett ytinriktat lärande, att försöka lära sig så mycket utantill som möjligt, och ett djupinriktat lärande, att ta in huvudbudskapet dskapet och få en övergripande uppfattning och mening med sitt lärande (Marton et al. 1977). I akademisk utbildning är det önskvärt att studenten stimuleras till, och utvecklar, ett djupinriktat lärande eftersom det leder till att ett mer reflekterande förhållningssätt, långtidsminne av kunskap och förmåga att applicera befintlig kunskap i nya sammanhang (Martin et al. 2000). För att nå fram till det djupinriktade lärandet krävs dock ofta att studenten innan dess memorerat och lärt sig en hel del fakta utantill till (Cooper et al. 2002, Entwistle et al. 2003). Som exempel på detta har angetts diagnos av ett visst tillstånd hos en patient där kunskap om olika symtom (ytinriktad kunskap) vävs ihop, tolkas och kopplas samman (djupinriktad kunskap) så att korrekt diagnos kan ställas (Elmgren et al. 2010). Den traditionella tionella katedrala föreläsningen där ett visst tillstånd beskrivs kan tänkas representera ytinriktad undervisning/lärande medan t ex interaktiva seminarier med patientfall som ska lösas kan uppmuntra till djupinriktat lärande. Likaså kan tänkas att praktisk undervisning och handledning av patientundersökning och behandling stimulerar det djupinriktade lärandet. Enligt detta resonemang skulle beståndsdelarna i att utvecklas till klinisk mogen tandläkare vara en komplex mix av yt- och djupinriktad kunskap. Utöver detta behöver en blivande tandläkare lära sig och utveckla praktiska färdigheter. Förutom att träna praktiskt så finns en metod som kallas observationsinlärning (Bandura 1966). Ska man bli bra på att t ex extrahera tänder behöver man öva på just det. Det kan dock på vägen dit vara av stort värde att få observera någon som utför momentet t ex i form av en film. Interaktiva webb-baserade baserade patientfall har visat sig kunna ge ett lärande i nivå med standardiserade ardiserade patientfall (Turner et al. 2006). På grund av den ständigt pågående utvecklingen inom den odontologiska världen behöver

4 4 klinikern idag effektiva verktyg för att upprätthålla ett livslångt lärande. Interaktiv undervisning förser studenten med nödvändiga färdigheter för att självständigt kunna träna på att lösa kliniska problem och därigenom möta framtidens krav (Peng 1989). Web-SP (Web-based Simulation of Patients) är ett webbaserat dataprogram där lärare lätt kan skapa simulerade patientfall utifrån verkliga eller fiktiva uppgifter (Zary et al. 2006). Studenterna kan sedan logga in i programmet och där se och öva på ett stort antal fall som rör det aktuella ämnet. När studenten ställt diagnos och valt behandling finns möjligheten att få en återkoppling där den rekommenderade och i vissa fall i verkligheten utförda diagnostiseringen och behandlingen beskrivs. Läraren har också tillgång till en loggfunktion och kan därigenom följa studenternas arbete och utveckling. Detta kan sedan ligga till grund för genomgång och diskussioner av patientfallen under seminarium eller i andra undervisningsformer. För illustration av flödesschema för Web-SP, se figur 1. Utarbetandet av en gemensam plattform för framställning av fall gör det möjligt att genom nationellt och internationellt utbyte skapa en stor databas av simulerade patientfall (Zary et al. 2009a). Tandläkarstudenter uppskattar internetbaserade läromedel där möjlighet finns att ta igen undervisning de missat och att använda läromedlet som en extra källa för information (Eynon et al. 2003). Web-Sp används redan med framgång som ett komplement till den kliniska träningen vid flera andra utbildningar i flera olika länder (Zary et al. 2006, Botezatu et al. 2010a) ). Acceptansen av virtuella patientfall har visats vara hög och de har även använts för att evaluera det kliniska resonemanget hos läkarstuderande (Gesundheit et al. 2006). På läkarprogrammet på Karolinska Institutet använder man denna typ av fallträning under flera olika moment av utbildningen med stor framgång (Botezatu et al. 2010a, Gesundheit et al. 2009). Enligt resultat från en tidigare studie har läkarstudenter uppgett att Web-SP är ett viktigt läromedel. I samma studie framkom dock att fallen bör vara verklighetstrogna för att de ska accepteras av studenterna (Botezatu et al. 2010b). Vidare tycks Web-SP vara av särskilt stort värde när det introduceras tidigt i utbildningen innan studenterna har någon större klinisk erfarenhet (Gesundheit et al. 2009). Tandläkarstudenter som fått träna anamnesupptagning, diagnostik och terapiplanering i en

5 5 virtuell lärandemiljö presterade bättre vid videoinspelade patientundersökningar jämfört med de studenter som bara erhållit standardundervisning (Schittek Janda et al. 2004). Intressant var också att dessa studenter som tränat på virtuella fall också visade större empati i mötet med en riktig patient. På tandläkarutbildningen på Karolinska Institutet i Stockholm idag är ett väldigt begränsat antal poäng avsatta för undervisning i oral kirurgi, sammanlagt under fem år endast 12 högskolepoäng motsvarande 4 % av utbildningen. Där ingår en kurs i extraktionslära med 1,9 högskolepoäng, vilket motsvarar en dryg veckas heltidsstudier. Både studenter på Tandläkarprogrammet, Karolinska Institutet, och lärare på avdelningen för käkkirurgi har uttryckt en önskan om att få mer tid för praktisk undervisning i ämnet. Parallellt med detta så har antalet studenter per kurs på tandläkarutbildningen ökat och en patientbrist har av oklar anledning uppstått i samband med den nya tandvårdsförsäkringen som trädde i kraft den 1 juli Detta får konsekvenserna att många av studenterna inte tycker sig få tillräcklig träning i det praktiska handlaget vid extraktioner. Indirekt innebär detta också att studenterna får färre chanser att träna sig i medicinsk och odontologisk preoperativ bedömning och terapiplanering. Att studenterna möter allt färre patienter medför således reducerad träning av kliniskt ställningstagande, vilket är komplext att lära ut (Balla, Edwards 1986). Erfarenheter från lärare som undervisat på kursen i extraktionslära är att det ofta föreligger osäkerhet hos studenterna när det gäller medicinska ställningstaganden inför extraktioner (opublicerad uppgift, Lund 2011). Upprepade undersökningar visar även att nyexaminerade tandläkare i Sverige anser sig ha fått otillräcklig färdighetsträning inom käkkirurgi (Swedish Dental Association, 2001, 2004 och 2007). Således finns ett behov av att utveckla pedagogiska komplement till den nuvarande undervisningen i oral kirurgi. Ett sätt att utöka träningen i preoperativ perativ bedömning och diagnostisering skulle kunna vara att implementera webb-baserade baserade simulerade patientfall i undervisningen i oral kirurgi.

6 6 HYPOTES Införandet av patientsimuleringsprogrammet Web-SP ökar lärandet i preoperativ bedömning, diagnostisering och terapiplanering av oralkirurgiska fall. Figur 1 Flödesschema för arbete i Web-SP (modifierad från Zary et al. 2006).

7 7 SYFTE Att skapa en databas i Web-SP med verklighetsbaserade patientfall som rör okomplicerade, komplicerade samt operativa extraktioner. I programmet skall studenten genom korrekt anamnesupptagning erhålla all nödvändig information för att kunna föreslå lämpliga kompletterande utredningar, diagnos samt adekvat terapi. Därefter kan studenten få en återkoppling där det verkliga händelseförloppet återges. Att utforma och genomföra ett seminarium för tandläkarstudenter på termin 6 där de skapade Web-SP fallen används som läromedel. Att undersöka studenternas lärande vid arbetet med patientfallssimulering i programmet Web-SP. Att utvärdera studenternas acceptans och åsikter om Web-SP som utbildningshjälpmedel samt undersöka om studenterna finnerner ett värde i att använda programmet för att träna sina kunskaper i oral kirurgi. Material och metod DEFINIERA LÄRANDEMÅL Innan fallskapandet påbörjades definierades, i samråd med lärare på avdelningen för käkkirurgi, övergripande syfte, lärandemål för hela övningen och specifika mål för vart och ett av de ingående patientfallen. De övergripande lärandemålen var att kunna na ta upp en relevant anamnes, beakta de uppgifter som framkommit i anamnesen vid diagnostisering och därefter upprätta en adekvat terapiplan. För de specifika lärandemålen, se tabell 1.

8 8 Tabell 1 Specifika lärandemål för den planerade undervisningen. Ämne Lokalanestesi Kunskap om Kliniska effekter av de olika preparaten, kontraindikationer. Läkemedel som kan ge ökad blödningsbenägenhet Kliniska effekter samt lämpligt handhavande av patienter som medicinerar med t ex: Trombyl (acetylsalicylsyra) Waran (warfarin) Vilka frågor som kan ingå i en blödningsanamnes. Hemostas Åtgärder vid blödningskomplikationer, alternativ för blodstillning. Hjärtinfarkt Handhavande av patienter som nyligen genomgått en hjärtinfarkt. Blodsmitta Ställningstaganden och handhavande. Basala hygienrutiner. Antibiotika Indikationer för antibiotikaprofylax inför ett oralkirurgiskt ingrepp. Användning av antibiotika vid behandling av orala infektioner. Preparatval och dosering. Analgetika Lämpliga preparat för smärtlindring, interaktioner med andra vanliga läkemedel samt kontraindikationer. Separation Tillvägagångssätt vid separation av flerrotiga tänder inför tandextraktion.

9 9 INSAMLING NSAMLING OCH UPPBYGGNAD AV FALL FAL Arbetet inleddes under höstterminen 2009 med att samla in material till uppbyggnaden av patientfall i Web-SP. Web Fallen som söktes var okomplicerade, komplicerade samt operativa extraktioner från studentkliniken vid Institutionen för odontologi, Huddinge. Ett skriftligt avtal användes där patienterna godkänner att deras uppgifter, röntgenbilder, kliniska foton och eventuella filmer får användas användas i utbildningssyfte vid Avdelningen för käkkirurgi. Utöver de tre insamlade fallen erhölls tillgång till rådata för fem fall med journaluppgifter och oredigerade extraktionsfilmer, som samlats in tidigare men ej redigerats eller bearbetats. En av filmerna merna visar en operativ extraktion av en tredje molar i underkäken, utförd på Avdelningen för käkkirurgi. De övriga filmerna visar hur lärare på samma avdelning utför okomplicerad dentoalveolär kirurgi samtidigt som förloppet kommenteras avseende val av anestesi, materialval och postpost operativ information. Med hjälp av material från dessa filmer och journaler skapades fem anonyma och verklighetstrogna fall i Web-SP. Web Figur 2 Röntgenbilder importerade i Web-SP, Web beställs under utredningsfasen.

10 10 Röntgenbilder exporterades digitalt från Romexis (bildhanteringsprogrammet som används på Institutionen för odontologi) med hjälp av administratörer för journalprogrammet Effica och de analoga röntgenbilderna från journalerna skannades in för att kunna redigeras till lämpligt Web-SP-format. Filmerna som fanns i oredigerat format på VHS digitaliserades med hjälp av experter på LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet). Filmerna redigerades sedan med hjälp av Windows Movie Maker och formaterades till lämpligt webb-format. Filmerna innerhåller nu både bild, ljud och skriftliga kommentarer till behandlingsförloppet. Totalt har åtta verklighetsbaserade fall skapats i Web-SP varav fem innehåller filmer. Figur 3 Väntrummet i Web-SP där studenten kan välja att hämta åtta olika patienter för undersökning och anamnesupptagning. SEMINARIUM OCH DIAGNOSTISKT TEST

11 11 Ett seminarium planerades och genomfördes för tandläkarstudenter på termin 6, vilka avslutat den teoretiska, men nyligen börjat med den praktiska delen av extraktionskursen. Inför seminariet skapades individuella konton i Web-SP för alla berörda studenter och ett förberedande mail med en introduktion till programmet och en guide till hur man använder fallen skickades ut (se bilaga 1). I samband med detta gavs också tillgång till ett testfall där möjlighet gavs att utforska programmet inför seminariet. Inte förrän vid seminariet kopplades kursen Extraktionslära med de aktuella fallen samman med studenternas konton, som tidigare endast hade åtkomst till testfallet. Till seminariet delades klassen i fyra delar med 17 studenter i vardera gruppen. Seminarietiden för varje grupp var två timmar där drygt en timme fanns avsatt för att arbeta med fallen i Web-SP, enskilt eller ler i par. Studenterna rekommenderades att inleda med tre specifika fall varpå dessa diskuterades i grupp under den återstående halvtimmen av seminariet. För att kunna utvärdera om studenterna tagit till sig informationen i fallen och på så sätt utökat sin kunskapsnivå i de berörda områdena utformades två diagnostiska test med vardera sju kortsvarsfrågor. Frågorna i testen är speglingar av varandra och är baserade på den information som tas upp i de tre, vid seminariet, rekommenderade Web-SP-fallen. Vid seminarietillfället avsattes de första 20 minuterna för det inledande diagnostiska testet (test A) och först därefter påbörjades fallträningen. Det uppföljande testet med speglade frågeställningar utfördes 10 dagar efter seminariet då studenterna under tiden haft tillgång till fallen via sina egna inloggningar i programmet. Denna testomgång var frivillig och studenterna som ställde upp fick ersättning i form av två biobiljetter vardera. De två testen rättas sedan enligt en gemensam mall och studenternas resultat kunde jämföras, före och efter seminariet. Web-SP-fallen fanns tillgängliga för studenterna under hela tiden mellan de två testtillfällena. För diagnostiskt test A och B, se bilaga 2. ENKÄT En enkät skapad i det internetbaserade programmet WebSurvey skickades via mail ut till alla som deltagit vid seminariet. En 6-gradig skala användes i frågorna vilket gjorde att studenterna måste ta ställning till om deras svar

12 12 skulle vara på den positiva eller den negativa sidan då ett mittenvärde saknades. Frågorna i enkäten utformas med syfte att låta studenterna själva värdera nyttan med seminariet och i att få använda fallen i programmet som en del i undervisningen. På detta sätt och genom att diskutera med studenterna var syftet att utvärdera om inslaget med seminarium och fallträning uppskattats och hur det eventuellt kan utvecklas för att i framtiden användas som ett pedagogiskt hjälpmedel under extraktionskursen. För enkät, se bilaga 3. Figur 4 Illustration av upplägg av undervisningens olika faser. Introduktionsmail skickades till studenterna 3 veckor samt 3 dagar innan seminariet. Tiden mellan seminariet och det uppföljande testet, med möjlighet till självstudier, var 10 dagar. Enkäten skickades ut 11

13 13 dagar efter det uppföljande testet. En påminnelse sändes ut efter en vecka och enkäten stängdes efter ytterligare två dagar. LOGGFUNKTION Genom en loggfunktion i programmet kan studenternas prestationer och utveckling följas. Härmed kan studenternas aktivitet övervakas och möjlighet finns att se om någon, och i sådana fall vem, som loggat in och använt fallen även efter seminariet. STATISTISK METOD För att jämföra resultaten mellan diagnostiskt iskt test A och B användes ett parat t test, där skillnaden betraktades som signifikant vid p<0,05. Resultat FALLSKAPANDET Totalt skapades åtta fall för kursen Extraktionslära i Web-SP varav fem stycken innehöll inspelade extraktionsdemonstrationer. I två av fallen är den föreslagna terapin operativ extraktion och i ett av dessa är ingreppet filmat. Filmen visar en operativ extraktion av en mesioangulärt tippad tredje molar i underkäken och har även, i sin redigerade form, använts under demonstrationer för tandläkarstudenter på termin 10. De övriga sex fallen innefattar nefattar icke komplicerad dentoalveolär kirurgi där fokus främst ligger på att träna studenternas förmåga att göra preoperativa bedömningar där patientens medicinska tillstånd tas i beaktande. Det kan till exempel röra sig om patienter som nyligen har drabbats bats av hjärtinfarkt eller lider av andra hjärt- kärlsjukdomar vilket kan påverka handläggningen av patienten inför en extraktion. Fallen berör även kontraindikationer för olika typer av lokalanestesi, handläggande av patienter med smittsamma sjukdomar och patienter med ökad blödningsbenägenhet samt hur dessa bör behandlas. Se tabell 2 för översiktlig sammanställning av fallen och vilka preoperativa data de berör.

14 14 SEMINARIUM Under seminariet delades studenterna upp i 4 grupper, á 2 timmar. Totalt deltog 67 av kursens 70 studenter, vilket gav en närvarofrekvens på 95,7 %. Av dessa var 22 studenter (33 %) av manligt kön och 45 (67 %) av kvinnligt kön. Studenterna arbetade med programmet enskilt eller i par och hann med att gå igenom från två upp till sex fall. För fyra studenter fungerade inte den personliga inloggningen i Web-SP. I dessa fall användes reservkonton som förberetts tidigare och en administratör från LIME kunde åtgärda problemen under pågående seminarietid så att dessa studenters arbete i Web-Sp inte påverkades nämnvärt. I perioder var systemet något långsamt vilket ledde till att det ibland tog längre tid än beräknat att gå igenom fallen. Under arbetet med fallen fanns fallskaparna hela tiden tillgängliga för studenterna om oklarheter uppstod. Tabell 2 Sammanställning av de skapade simulerade patientfallen. Fall nr: Tand, aktuell status 1 16, karies under benkanten Medicinerar med Inga mediciner 2 35, rotspricka Inga mediciner 3 16, rotfraktur Levaxin 4 18, karies Trombyl (ASA) Cipramil (SSRI) 5 46, fraktur, apikal parodontit Waran (warfarin) 6 38, parodontitis gravis Trombyl (ASA), Metformin Anamnestiska uppgifter av relevans Terapi Extra info i återkoppling Fullt frisk Op-ex Operationsberättelse Fullt frisk Extraktion Tecken på rotspricka Hypothyreos, svullen och öm intraoralt, feber Hjärtinfarkt 3 år sedan Hjärtklaffsprotes Diabetes typ 2, anger sig vara lättblödande Antibiotikakur Dränage av abcess Extraktion Extraktion Extraktion Antibiotikaprofylax Extraktion Kontraindikationer för Xylokain adrenalin Hjärtinfarkt < 6 månader sedan, undvik extraktion pk-inr. Antibiotikaprofylax. Analgetika - kontraindicerat med NSAID/ASA vid Waran. Åtgärder vid blödningskomplikationer. Alternativ för blodstillning Film Nej Ja Ja Ja Nej Nej 7 28, parodontitis gravis Interferoner (Copegus och PegIntron) Hepatit C Extraktion Basala hygienrutiner, risk för ökad blödningsbenägenhet. Ja 8 48, mesioangulär Inga mediciner Fullt frisk Op-ex Handläggning vid op-ex Ja

15 15 DIAGNOSTISKT TEST Vid det första testtillfället (test A) deltog 67 studenter, vid det andra tillfället (test B), 10 dagar senare, deltog 59 (88 %) av dessa. Test A respektive test B rättades efter en i förväg bestämd mall och max antal poäng var 17 i båda testen. Resultaten visar att medelvärdet för de 67 studenter som skrev test A ligger på 10,1 1 poäng och för de 59 studenter som skrev test B på 13,0 poäng. De 59 studenter som deltog både i test A och i test B höjde sitt medelvärde statistiskt signifikant från 10,2 till 13,0 poäng, en höjning med 2,8 poäng (p <0,0001). Av dessa har 52 studenter (88 %) förbättrat sitt resultat, fyra har försämrat sig och tre studenter visar ett oförändrat resultat. De 21 studenter som hade <10 poäng i test A visar en genomsnittlig höjning på 4,6 poäng (p <0,0001). Resultaten från test A respektive test B visas i tabell 3 samt figur 5. Tabell 3 Resultat från diagnostiska test A och B. Test A Deltog i både Skillnad för de test A & B, Test B som deltagit Test A vid test A & B Antal personer Medel 10, , , , Median 10,5 10,5 13 2,5 Typvärde 12,5 12, Min 2,5 2,5 5-1 Max 14,5 14, SD 2, , , ,279236

16 16 Figur 5 Resultatförändring från test A till test B *** p<0,0001, kalkylerat med parat t test. ENKÄT Andelen av kursen som svarade var 28 av 70 studenter. Resultatet visar att majoriteten (85 %) som svarat på enkäten själva tycker att de lärt sig något av seminariet och att det var ett bra inslag i undervisningen som bör vara kvar. De är också eniga om att fallen berör relevanta frågor. Största delen, 93 % (26 av 28) av de som svarat anser att det var bra att ha ett seminarium i anslutning till fallträningen, och 75 % (21 av 28) anser att man bör utöka antalet fall. Av de som har svarat anser 89 % (25 av 28) att de vill ha tillgång till fler inspelade extraktionsdemonstrationer, medan 75 % (21 av 28) skulle känna sig hjälpta även av tillgång till fler fall som inte innehöll extraktionsdemonstrationer. På frågan huruvida studenterna hade känt sig hjälpta av informationen de fått i fallen när de senare befann sig i den kliniska situationen svarade 57 % i ganska stor till mycket stor utsträckning, medan 32 % inte ännu befunnit sig i den situationen. På frågan om seminariet borde ligga tidigare eller senare i kursen har 82 % svarat tidigare, 11 % lagom och 89 % anser att det borde ligga innan tentan. Av de

17 17 svarande har 43 % angett att de använt sig av fallen efter seminariet i ganska stor till stor utsträckning och resterande anger att de i ganska liten eller ingen utsträckning använt fallen efter seminariet. Som förslag på förbättring av seminariet har; tidigare i kursen, längre seminarium och mer genomgång av fallen varit de vanligaste synpunkterna. Som förslag på förbättring av fallen har till exempel förslag på hur man fyller luckan efter tanden, mer odontologiska ogiska frågor i anamnesen och postoperativa komplikationer varit några av de synpunkter som kommit in. Det som studenterna angav som det bästa med fallen var att Web-SP är ett bra komplement, att de fått lära sig ta hänsyn till medicinering som tidigare varit svårt, ett roligt inlärningssätt. Det sämsta uppges vara att det var snårigt och utspritt bland alla frågor i anamnesen, programmet var segt vid seminariet samt att det var svårt att veta vilka frågor, och varför de skulle ställas. LOGGFUNKTION Den tillgängliga loggfunktionen i programmet Web-SP visade sig vara ett trubbigt och tidsödande verktyg som inte lämpar sig för översyn av en hel kurs. Funktionen visar loggar för den enskilda individens aktivitet i de specifika fallen vilket inte ansågs vara relevant att gå in på i denna studie. Diskussion En fördel med att använda sig av virtuella patienter i Web-SP som en del av undervisningen är att användarvänligheten för både fallskapare och användare är hög (Zary et al. 2006). Även för användare med liten datorvana är programmet lätt att förstå och arbeta med (Lund et al. 2011). Det är viktigt för användbarheten av programmet att det är lätt att skapa fallen då lärare i många fall har mindre datorvana och begränsat med tid. Hos studenterna märktes tydligt under seminariet att användandet av programmet inte var något större problem då frågorna som uppstod rörde mer specifika detaljer kring de enskilda patientfallen.

18 18 Den mall som användes vid skapandet av fallen omfattar hela kroppen och anamnestiska frågor kan i stort sätt ställas om vad som helst. Många studenter kommenterade att antalet frågor var väldigt många och att frågorna i vissa fall överlappade varandra, då liknande frågor kan hittas under flera överrubriker. Detta diskuterades mycket innan fallskapandet påbörjades men det beslutades ändå att den vida helkroppsmallen skulle användas då detta på ett mer realistiskt sätt simulerar verkligheten. Det blir svårare att hitta de frågor som är relevanta om antalet frågor är större, men då användaren gått igenom några fall klarnar upplägget och det blir lättare att hitta bland frågekategorierna. Ett av de områden som studenterna skall träna på är just anamnesupptagningen. Där ligger fokus på att lära sig urskilja vilken information som är relevant för handläggningen av det specifika fallet för att därefter kunna göra en preoperativ medicinsk bedömning och skräddarsy sin terapi efter de aktuella förutsättningarna. Virtuella patientfall erbjuder studenterna möjlighet till repeterad eterad träning av anamnesupptagning under kontrollerbara, säkra förhållanden (Stevens et al. 2006). Detta är en lugnare situation än det verkliga patientmötet och fokus kan läggas på den preoperativa bedömningen. Studenter som genomgått denna typ av förberedande edande träning har visat sig vara bättre på att ta upp en komplett anamnes än de som endast fått traditionell undervisning (Schittek Janda et al. 2004). Detta kan tänkas bero på att studenterna genom denna typ av prekliniska träning är mer förberedda och lugna och därigenom kan flytta fokus från sig själva till patienten i större utsträckning. Vid skapande av nya fall bör mallutformningen tas i beaktande och eventuellt anpassas för att underlätta användningen och bättre spegla den odontologiska situationen. En av fördelarna med att ha ett seminarium där studenterna får arbeta med fallen är att de grundligt får lära sig hur programmet och patientmallen fungerar för att därefter kunna använda det på egen hand. Av de studenter som svarat på enkäten har 57 % svarat att de använt sig av fallen efter seminariet i ganska liten, liten eller mycket liten utsträckning. Hade studenterna direkt givits tillgång till fallen för självstudier utan ett inledande seminarium hade användningen av fallen förmodligen varit ännu lägre. En stor del (82 %) av studenterna som svarat på enkäten anser att seminariet

19 19 bör ligga tidigare i kursen, gärna innan kursexaminationen. Att skrivningen i kursen redan var avklarad skulle kunna vara en trolig anledning till att studenterna i så pass låg utsträckning använt sig av fallen efter seminariet. Därför skulle det rekommenderas att lägga in denna typ av virtuella fallträning innan kursexaminationen, alternativt att även ha ett uppföljande seminarium. I det senare fallet kunde studenterna t ex ha fått redovisa var sitt fall, vilket sannolikt skulle ha ökat användningen och lärandet ännu mer. Det är också troligen mycket viktigt att examinationens utformning ändras så att studenterna tränar inför tentamen när det arbetar med Web-SP. Det är sedan tidigare välkänt att tentamens utformning styr studenternas lärande mer än vad kursens curriculum gör (Biggs et al. 2007). Studenterna förbättrade sina resultat i Test B jämfört med Test A med cirka 3 poäng i genomsnitt vilket var en mycket signifikant förbättring (p<0,0001). Ett intressant fynd är att det är de som från början hade lägst poäng (<10 poäng) som gjort den största förbättringen, i genomsnitt 4,6 poäng. Det verkar som att denna lärandeform når fram till alla och de som är svagare visar exceptionellt bra förbättring. Fyra studenter försämrade sina resultat i Test B men detta var endast marginellt, en halv till en poäng. Dessa studenter hade dock från början relativt höga poäng ( 10) och har troligtvis inte förlorat kunskap utan kanske chansat på något de inte varit helt säkra på, eller skrivit ett tvetydigt svar. Tre av studenterna i kursen deltog inte på seminariet, två på grund sjukdom och en av okänd anledning. Då det andra testtillfället var frivilligt kan bortfallet, 8st (12 %) anses vara mindre än väntat och deltagarantalet antalet vid Test B uppmuntrande. Dessa åtta studenter hade ett genomsnitt på 9,06 poäng i Test A, dock med en stor spridning, 5 13,5 poäng. Det är således svårt att dra några paralleller mellan deras resultat och orsaken att de inte närvarade vid det uppföljande Test B. I de åtta virtuella fall som skapats inför detta seminarium speglas flera olika typer av patientfall och de kunskapsområden som valts ut som lärandemål är sådana som många studenter utryckt osäkerhet inför i patientsituationen, något som också noterats av undervisande lärare på kirurgikursen. Under seminariet framförde många studenter att de fått motsägande information angående vissa läkemedels inverkan på kroppen från olika kursgivare under

20 20 utbildningen, vilket leder till en stor osäkerhet. Ett exempel är att mycket ingående teoretisk kunskap förmedlas på farmakologikursen angående möjliga risker som föreligger vid användandet av lokalanestesi innehållande adrenalin. När studenterna sedan kommer till extraktionskursen är budskapet ett annat och andra riktlinjer finns uppsatta angående användningen av samma preparat. Detta är något som leder till förvirring och osäkerhet hos många studenter och en kommunikation mellan kursgivarna bör inledas för att samplanera undervisningen och på så vis undvika liknande situationer i framtiden. Tidigare studier har visat att studenterna föredrar virtuella patientfall med inbyggd återkoppling (Zary et al. 2009b). Detta fungerar speciellt bra när studenterna arbetar självständigt med fallen. Om undervisningen däremot hålls i seminarieform finns också möjligheten att ha en gemensam diskussion istället för en skriftlig återkoppling. Denna diskussion kan vara mycket givande och studenternas individuella idéer och åsikter bollas mot varandra samtidigt som läraren finns närvarande för att återge sina synpunkter på fallet. Diskussionen uppstår inte i samma utsträckning om en skriftlig återkoppling varit tillgänglig för studenterna direkt i fallet. Ett möjligt undervisningsupplägg kunde vara att under ett inledande seminarium använda sig av fall utan skriftlig återkoppling och avsluta med gemensam diskussion. Därefter kan tillgång ges till patientfall med utförlig skriftlig återkoppling för självstudier. I denna studie hade fem av åtta fall en inspelad extraktionsdemonstration i återkopplingen, vilket studenterna visade uppskattning för både vid seminariet och i enkäten där 88 % svarat att de skulle känna sig hjälpta av fler inspelade demonstrationer. Av de 28 studenter som svarat på enkäten ansåg 75 % dock att de skulle känna sig hjälpta av tillgång till fler virtuella fall även om de inte innehöll filmer. Således är det inte bara filmerna som uppskattades utan även själva Web- SP. Denna typ av observationsundervisning har tidigare föreslagits ha en positiv inverkan på lärandet av praktiska moment (Bandura et al. 1966). När seminariet genomfördes fanns teknisk support från LIME tillgänglig vilken var mycket behjälplig då några av de personliga inloggningarna ningarna i programmet inledningsvis inte fungerade. Vid eventuella framtida seminarium rekommenderas att liknande support samt extra konton finns

Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg

Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad Inst. CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm Presentation VP system, Web-SP http://websp.dsv.su.se:8180/websp/

Läs mer

Passen är obligatoriska.

Passen är obligatoriska. Institutionen för odontologi Vuxenkliniken INSKRIVNINGEN / ORAL DIAGNOSTIK HT-15, VT-16 Passen är obligatoriska. Varje grupp har 3 pass på HT-15 och 3 pass på VT-16. Vid sjukdom eller annat giltig frånvaro

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Medicinska vetenskaper, valbar kurs VM0084, 40074.1314 6 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Björkman Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-05-19-2014-06-13 Antal svar

Läs mer

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12 april 1 Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T VT1 Kurs är det tredje på kursen Klinisk psykologi I. Sextiotvå studenter deltog i kurs varav 31 stycken (%) lämnade in utvärderingsblanketten

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

Odontologisk profylaktik 5

Odontologisk profylaktik 5 Odontologisk profylaktik 5 respondenter: 44 : Svarsfrekvens: 38.64 % Mycket dålig 0 (0.0%) Dålig 0 (0.0%) Lite bristande 3 (.6%) Övervägande bra 6 (35.3%) Bra 6 (35.3%) Mycket bra 2 (11.8%) Medelvärde

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker Pernilla Lång Institutionen för laboratoriemedicin, Reviderad 2012-03-29, 2012-04-11 Antagen av programnämnden

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN DIP220 Klinisk nutrition 1, 15 högskolepoäng Clinical Nutrition 1, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2012-11-27 och

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter att ha genomgått kursen UP 1 förväntas kursdeltagaren kunna:

Förväntade studieresultat Efter att ha genomgått kursen UP 1 förväntas kursdeltagaren kunna: 1 (5) Universitetspedagogik 1 (3 hp) Kursbeskrivning Allmänt Kursen Universitetspedagogik 1 (UP 1) syftar till att du som deltagande lärare ska få möjlighet att förkovra dig i ämnet universitetspedagogik

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Återkoppling i form av trepartssamtal - Erfarenheter av Nationell klinisk slutexamination (NKSE) praktiskt prov

Återkoppling i form av trepartssamtal - Erfarenheter av Nationell klinisk slutexamination (NKSE) praktiskt prov Återkoppling i form av trepartssamtal - Erfarenheter av Nationell klinisk slutexamination (NKSE) praktiskt prov Louise Härdelin, Linköpings universitet Elisabeth Lindahl, Umeå universitet Styrelsen för

Läs mer

Schema för kursen i Oral Radiologi Tandhygienistprogrammet termin 3 ht-11 Odontologiska institutionen, Karolinska institutet 6 högskolepoäng

Schema för kursen i Oral Radiologi Tandhygienistprogrammet termin 3 ht-11 Odontologiska institutionen, Karolinska institutet 6 högskolepoäng Schema för kursen i Oral Radiologi Tandhygienistprogrammet termin 3 ht-11 Odontologiska institutionen, Karolinska institutet 6 högskolepoäng Förmiddag: 08.30-12.00 Eftermiddag: 13.00-16.30 31/10 mån Kursinfo

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

Studentintervju 1. Intervjuare: Caroline Stadelmann Sekreterare: Stina Stjernström

Studentintervju 1. Intervjuare: Caroline Stadelmann Sekreterare: Stina Stjernström Studentintervju 1 Patologi, Kollegial Dialog 2008 Deltagare: Nico Heringen Tuba Görgulu Carin Lennartsson Stefan Andreasson (Alla studenter på patologikursen ht-07) Intervjuare: Caroline Stadelmann Sekreterare:

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Smådjurskirurgi och -medicin VM0076, 10243.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Helene Hamlin Värderingsresultat Värderingsperiod: 2011-09-05-2012-02-14 Antal svar 16 Studentantal

Läs mer

Video tutorials som undervisningsverktyg, win-win för lärare och studenter

Video tutorials som undervisningsverktyg, win-win för lärare och studenter Video tutorials som undervisningsverktyg, win-win för lärare och studenter Projektledare och genomförare: Elisabeth Johansson Bakgrund och syfte Ett problem som lärarna vid avdelningen för Logistik- och

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vertebratzoologi BI0852, 20054.1314 10 Hp Studietakt = 30% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Göran Hartman Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-24-2014-04-17 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

INVISNING AV KARIESPATIENT

INVISNING AV KARIESPATIENT UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för odontologi/ Kariologi Ingegerd Johansson ingegerd.johansson@odont.umu.se 2012-01-09 INVISNING AV KARIESPATIENT När en behandling är färdig SKALL patienten SNARAST avslutas.

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Kollegial dialog läkarprogrammet i Göteborg 2008

Kollegial dialog läkarprogrammet i Göteborg 2008 Kollegial dialog läkarprogrammet i Göteborg 2008 Kursen i Neurologi Tine Högberg, Susanne Hultkrantz, Johan Wessberg, Cecilia Björkelund 20080506/ 20080521 1. INLEDNING Gruppen Tine Högberg, Susanne Hultkrantz,

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson. Håkan Örman. Peter Christensen Peter Schmidt. X Föreläsningar X Lektioner X Laborationer Projekt

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson. Håkan Örman. Peter Christensen Peter Schmidt. X Föreläsningar X Lektioner X Laborationer Projekt 1 (6) TFYA76 Mekanik del 1 Sändlista Kurskod Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Håkan Örman Peter Christensen Peter Schmidt TFYA76 Examinator Peter Christensen Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Kursen ges helt på distans vilket betyder att vi endast kommer att mötas på internetbaserade media. Det övergripande

Läs mer

Kursplan för Allmänmedicin

Kursplan för Allmänmedicin Kursplan för Allmänmedicin Family Medicine KURSPLAN 6.5 högskolepoäng Kurskod: 3AM018 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F Betygskala: Underkänd

Läs mer

Kursutvärdering/Kursrapport

Kursutvärdering/Kursrapport Kursutvärdering/Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 25 augusti 2014 Kursfakta Kursens namn Inom program/fristående

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Odontologisk profylaktik 1 Teoretisk kurs, 7,5 högskolepoäng 1TH002 Termin 1 Höstterminen 2010 Kursansvarig och examinator Universitetsadjunkt, Med.dr., Lena Karlsson

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Vårdplatser är delade mellan teamen: A. RÖD-GULT TEAM sängplatser: 5:1, 9:1, 19:1, 23:1, 23:2, 31:1, 31:2, 39:1, 39:2, 39:3, 39:4

Vårdplatser är delade mellan teamen: A. RÖD-GULT TEAM sängplatser: 5:1, 9:1, 19:1, 23:1, 23:2, 31:1, 31:2, 39:1, 39:2, 39:3, 39:4 Lärandemål avdelningstjänstgöring: - Kunna sammanfatta och presentera den neurologiskt sjuke patient för vårdlaget på rond. - Under handledning diktera remiss och daganteckning, epikris och utskrivningsinformation

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande Läs- och skrivsvårigheter, 6hp, (LO054VT14), kursutvärdering Resultatsammanställning Startade: February 14, 2014 Avslutad: February 21, 2014 Svarsfrekvens: 68% ( 19 / 28 ) 1person motsvarar ca 1. I kursplanen

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt

Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt Examensarbete - Informationsträff Vad är examensarbete? Varför? Att välja projekt Exempel på projekt Vad är ett examensarbete? 1. 20p examensarbete på D-nivå Arbetet utförs under termin 8 2. 10p examensarbete

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 Innehållsförteckning Pedagogisk grundsyn... 3 Vad karaktäriserar en bra lärare?... 3 Studenten... 4 Undervisningen... 4

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

Kursutvärdering/Kursrapport

Kursutvärdering/Kursrapport Kursutvärdering/Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 9 maj 2014 Kursfakta Kursens namn Inom program/fristående Kursansvarig

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Handledning för användning av Fronter Inlämning och Portfolio

Handledning för användning av Fronter Inlämning och Portfolio Handledning för användning av Fronter Inlämning och Portfolio Innehåll 1 Vad är Fronter? 2 2 Digital portfölj - eportfolio 2 3 Inloggning 3 4 Inlämning av material och instuderingsfrågor till laborationerna

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Kvalitetsplan för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsplan för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå Kvalitetsplan för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå Tandläkarprogrammet, 2017-02-13 Karin Garming Legert, Programdirektor Kvalitetsplan för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

TEMA KLINISK SJUKGYMNASTIK GRUPPSEMINARIUM MOMENT 2

TEMA KLINISK SJUKGYMNASTIK GRUPPSEMINARIUM MOMENT 2 TEMA KLINISK SJUKGYMNASTIK GRUPPSEMINARIUM MOMENT 2 Syftet med seminariet är att uppnå fördjupade kunskaper inom områdena cirkulation, kirurgi, ortopedi och respiration. Ni kommer att delas in i grupper

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT.

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT. 8FA245 Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp Medical Drugs and Physiotherapy Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer