TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/14"

Transkript

1 TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/14

2 TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/2014 Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Stationshuset HÖGANÄS Tel , Fax Kontakt: exploateringsingenjör Pär Ragvald, Höganäs kommun Tel , E-post 2

3 INNEHÅLL HÖGANÄS KOMMUNS TOMTKÖ... AVGIFT REGLER UNDER REVIDERING ÖVERSIKT... UTBYGGNADSOMRÅDEN I HÖGANÄS 2013 AKTUELL FÖRDELNING AV TOMTER BLOSSALYCKAN... INTRODUKTION AV OMRÅDET ÖVERSIKT TOMTER AKTUELLA TOMTER KOSTNADER VID BYGGNATION KVALITETSPROGRAM VAD DU FÅR BYGGA FRÅGOR OCH SVAR CHECKLISTA... ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER EN KOMMUNAL TOMT I HÖGANÄS KOMMUN KONTAKT OCH LÄNKAR... s.04 s.04 s.04 s.06 s.06 s.07 s.08 s.08 s.10 s.11 s.11 s.12 s.12 s.13 s.14 s.14 s.15 INNEHÅLL 3

4 HÖGANÄS KOMMUNS TOMTKÖ AVGIFT Tomtköavgiften för 2014 är ännu ej fastställd då en översyn av tomtkön och dess regler genomförs. Utebliven avgift medför avregistrering från tomtkön. REGLER - UNDER REVIDERING DEN KOMMUNALA BOSTADSFÖRMEDLINGENS OMFATTNING 1. Försäljning av nybyggda småhus i grupp, finansierade med statliga lån, och obebyggda tomter ska förmedlas av kommunen via kommunens tomtkö. 2. Med småhus i grupp avses i detta sammanhang mer än fem småhus inom ett bebyggelseområde, vilka uppförs av samma byggföretag. DET KOMMUNALA TOMTKÖREGISTRETS UPPBYGGNAD 3. Sökande registreras i den kommunala tomtkön den dag som komplett ansökan ingivits på kommunens formulär Registreringsavgift utgör 100 kronor per sökande och år. Sökanden är skyldig att omgående anmäla inträffade förändringar i förhållande till uppgifter på ansökningsblankett. 4 HÖGANÄS KOMMUNS TOMTKÖ

5 AVREGISTRERING AV SÖKANDE 6. Sökanden avföres ur den kommunala tomtkön a) om han eller hon tilldelats småhus eller tomt b) om den årliga registreringsavgiften inte inbetalats c) om sökanden inte besvarar kommunens anhållan om kompletteringar till registret. För förnyad registrering fordras nytt ansökningsförfarande. FÖRDELNINGSREGLER Som allmänt villkor för tilldelning krävs att sökanden personligen uttnyttjar tomt eller småhus för permanent boende. Vid fördelning av småhus eller tomt gäller huvudprincipen att sökanden placeras i turordning efter registreringsdatum och att äkta makar och sambor med gemensam bostad behandlas som en sökande. Antagen av kommunfullmäktige Höganäs För närvarande under revidering HÖGANÄS KOMMUNS TOMTKÖ 5

6 ÖVERSIKT UTBYGGNADSOMRÅDEN I HÖGANÄS /14 erbjuder Höganäs kommun tomter i natursköna Arild. Tomterna är belägna i nybyggnadsområdet Blossalyckan vilket är beläget söder om det gamla fiskeläget. Här är nära till kollektivtrafik och i grannbyn Brunnby finns skola och närbutik. Tio tomter på Blossalyckan kommer att erbjudas kommunens tomtkö medan resterande tomter har lagts ut på markanvisningstävling. Mölle 111 Brunnby Nyhamnsläge ARILD Nabben Skäret 107 Ängelholm Jonstorp Farhultsbeden Höganäs Lerberget Väsby 112 Häljaröd Utvälinge 112 Ingelsträde Mjöhult Strövelstorp E20 E6 Viken Kattarp 107 N 111 Domsten Hittarp Laröd Hjälmshult Helsingborg Allerum Ödåkra E20 Hasslarp E6 Hyllinge Bjuv 6 ÖVERSIKT

7 AKTUELL FÖRDELNING AV TOMTER ARILD SKÄLDERVIKEN BLOSSALYCKAN N Områdets belägenhet och tomternas placering framgår av kartan. En mer detaljerad överblick hittar du på sidan 10. OMRÅDE Blossalyckan ANTAL TOMTER 10 Höganäs kommuns tomter kommer att säljas till de som står i den kommunala tomtkön. Ett erbjudande kommer att skickas ut till tomtkön när försäljning blir aktuellt. Tomterna försäljs av samhällsbyggnadsförvaltningens exploateringsavdelning. Aktuell information om lediga tomter hittar du på kommunens hemsida: Lediga-tomter/ ÖVERSIKT 7

8 BLOSSALYCKAN INTRODUKTION AV OMRÅDET Planområdet Blossalyckan ligger i Arilds södra del och är betecknat som värdefull miljö och ingår i Kullaberg-Krapperupsområdet som innehåller kulturhistoriska värden av riksintresse. Området består idag till största delen av öppen åkermark inbäddad i en grön trädram av bl.a. bokskog. Terrängen karaktäriseras av en nordostlig sluttning, vilken ger glimtar av Skälderviken genom trädkronorna om vintern, och av ett par ekskogsbevuxna kullar i områdets östra del. Norrut gränsar området till befintlig villabebyggelse och här finns också Lundgrens Backe vilken, via en gångstig från planområdet, leder norrut ner till bussplatsen och de äldre delarna av Arild. Österut avgränsas området av Stora Vägen vilken leder trafik till och från samhället. Samhället Arild kännetecknas av enhetligt bevarad bebyggelse där trä, spröjsade fönster och branta takvinklar återkommer som byggnadsdetaljer. På smala gator samsas bilar, cyklar och fotgängare och en småskalig kvartersatmosfär infinner sig tack vare huskropparnas direkta kontakt med gatan. Staket, plank och murar har valts och satts upp med omsorg för att främja skapandet av privat såväl som offentligt rum. Arild har en särskild närkänsla och rumslighet viktig att utvärdera och överföra på Arilds södra del; även om Blossalyckan är nybebyggt ska det kännas och andas Arild. 8 BLOSSALYCKAN

9 BLOSSALYCKAN 9

10 ÖVERSIKT TOMTER BLOSSALYCKAN

11 AKTUELLA TOMTER TOMT AREAL 490 m m m m m m m m m m 2 Köpeskillingen kommer att ligga i spannet kronor. Fastighetsarean kommer att fastställas vid lantmäteriförrättningen. KOSTNADER VID BYGGNATION ÄRENDE/ANSLUTNING UPPSKATTAD KOSTNAD Bygglov kronor El kronor VA kronor Lagfart 1,5 % av tomtpriset Pantbrev 2 % av pantbrevsbeloppet BLOSSALYCKAN 11

12 KVALITETSPROGRAM Ett kvalitetsprogram för Blossalyckan har upprättats av Höganäs kommun för att säkra kvaliteten på områdets allmänna platsmark och på byggnader. Programmet syftar till att lyfta fram kvaliteter med utgångspunkt i det gamla fiskeläget Arild; ny bebyggelse ska spegla det gamla Arild med en modern prägel i rätt skala, materialval och färgsättning. Husens placering, form, material och kulör liksom tomternas höjdupptagning och stödmurar är några av de punkter som behandlas i programmet. Kvalitetsprogrammet ger stöd åt exploateringsavtal och bygglov för Blossalyckan och ska ses som en inspirationskälla när du planerar ditt hus och din tomtmark. Kvalitetsprogrammet för Blossalyckan hittar du i digital form på Höganäs kommuns hemsida under fliken Bygga, bo & miljö (www.hoganas.se). VAD DU FÅR BYGGA På Blossalyckan tillåts varje tomt bebyggas med ett enbostadshus om ett plan med inredd vind. Planen anger den maximala husbredden 7 meter och högsta tillåtna byggnadshöjd 3,5 meter. Tomten kan kompletteras med garage och uthus. De hus som byggs inom exploateringsområdet bör ha en stark anknytning till fiskarlängorna i Arild gällande form och kulör, exempelvis ska huset ha brant sadeltak. Största byggnadsarea är 185m2 per fastighet varav uthus får utgöra högst 45m 2. Detaljplanen anger hur tomten får bebyggas. För ytterligare information kontakta kommunens bygglovsavdelning. Vill du bygga energieffektivt är passivhus ett bra alternativ som kännetecknas av låga värmeförluster, god ljudisolering och låga energikostnader. Väljer du att bygga passivhus får du 25 procent tillbaka av köpeskillingen på tomtpriset. 12 BLOSSALYCKAN

13 FRÅGOR OCH SVAR 1. Hur får jag en tomt? Börja med att ställa dig i Höganäs kommuns tomtkö, blankett finns på hemsidan. I samband med utskick om lediga tomter, anmäler du ditt intresse till exploateringsavdelningen Hur sker tilldelningen av tomter? Den sökande som står längst fram i tomtkön blir erbjuden tomt först. Tackar han eller hon nej går turen vidare till nästa sökande i listan. När ska jag teckna köpekontrakt? Du tecknar köpekontrakt när fördelningen är klar och då du haft möjlighet att besiktiga tomten på plats. När betalar jag för tomten? Du får en faktura vilken ska vara betalad senast på tillträdesdagen. I vissa fall tas en handpenning på 10 % ut innan tillträdesdagen. När betalar jag min anslutningsavgift? Avgiften betalas vid tillträdet till tomten. Vad behöver jag ha klart innan jag ska bygga? Du ska ha betalat tomten och ha klart ditt köpebrev, pantbrev och lagfart. Därutöver krävs beviljat bygglov och att du anmält abonnemang för el och VA. Se fullständig checklista på sida 14. När får jag bygga? Tillträde under sommaren Bygge får inledas först efter att betalning skett, köpebrev utfärdats och bygglov beviljats samt startbesked meddelats. När måste mitt hus stå färdigt på tomten? Byggnation ska vara påbörjad inom två år efter tillträdet till tomten. BLOSSALYCKAN 13

14 CHECKLISTA ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER EN KOMMUNAL TOMT I HÖGANÄS KOMMUN Ta emot ett tilldelningsbesked från kommunen. Kontakta eventuell bank. Ta kontakt med arkitekt alternativt husleverantör. Skriva köpekontrakt med kommunen. Ansöka om nybyggnadskarta (anger vad som får byggas t.ex. storlek, höjd, placering och VA-anslutning). Beställs hos Geodataavdelningen eller på Höganäs kommuns hemsida. Leveranstiden är cirka tre veckor. Ta tidig kontakt med bygglovsavdelningen, telefon , för planering av vilket hus som får byggas på tomten. Ansök om bygglov. Betala tomten. Observera sista inbetalningsdag. Inbetalning görs genom utskickad faktura. Ange namn och vilken tomt det gäller. Köpebrev utlämnas vid betalning. Lagfartsansökan (köpekontrakt i original + en bestyrkt kopia samt värdeintyg) skickas inom tre månader till inskrivningsmyndigheten i Hässleholm. Anmäla vatten- och avloppsinstallation. Blankett finns hos VAavdelningen eller på Höganäs kommuns hemsida. Läs Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Anmäla abonnemang för el och fjärrvärme. Begära utsättning av byggnad enligt bygglov. Ansökan görs hos Geodataavdelningen. Anmäla renhållningsabonnemang 14 dagar innan inflyttning. Anmäl till kundservice, telefon CHECKLISTA

15 KONTAKT OCH LÄNKAR HÖGANÄS KOMMUN STADSMILJÖAVDELNINGEN Exploateringsingenjör Pär Ragvald Telefon: E-post: GEODATAAVDELNINGEN BYGGLOVSAVDELNINGEN (Besök och teltid: må-fr kl ) VA-AVDELNINGEN KUNDSERVICE Expedition/växel Telefon: Hemsida: Besöksadress: Järnvägsgatan 8, Stationshuset, Höganäs ÖVRIGA ÄRENDEN LANTMÄTERIET HÄSSLEHOLM (Lagfartsansökan) Telefon: E-post: Postadress: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, Box 454, Hässleholm Besöksadress: Norra Stationsgatan 2A, Hässleholm LÄNKAR PORTALEN MITTBYGGE.SE Stöd till privatpersoner genom byggprocessen. Hemsida: KONTAKT OCH LÄNKAR 15

16 HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STADSMILJÖAVDELNINGEN Höganäs