Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för husbyggare i Växjö kommun"

Transkript

1 Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun

2 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och genomföra den långa process det innebär att gå från en obearbetad tomt till ett färdigt boende. Observera att denna sammanställning är generell och i det enskilda fallet kan andra förutsättningar gälla. Läs mer om bygglov på Vill du veta mer om vad nybyggnadskarta, tomtkarta eller andra begrepp innebär? Se sidan 7. 2

3 När händer vad? Tomtköp Köparens ansvar Ansökan Köpekontrakt, påskrift Kommunens ansvar Fastighetsbildning Fördelning av tomt Köpekontrakt Köpeskilling betalas Köpebrev Lagfart söks Bygglov Nybyggnadskarta, beställning Utse kontrollansvarig Projektering Bygglov, ansökan Bygglov beviljats Kontrollplan Tekniskt samråd Anmälan VA, fjärrvärme, elnät, Wexnet fiber Startbesked Byggnation Utstakning beställs Byggnadsarbeten påbörjas Arbetsplatsbesök Slutsamråd Arbetsplatsbesök Slutsamråd Slutbesked Inflyttning 3

4 Tomtköp Fastighetsbildning Genom fastighetsbildningen bestämmer lantmäterimyndigheten tomtens läge, utbredning och registrerar uppgifterna i det nationella fastighetsregistret. Det är en garant för tomtens värde och ägaruppgifter. När fastigheten har bildats kan inteckningar tas ut som säkerhet för lån i fastigheten. Vanligtvis ansvarar kommunen för att detta sker innan försäljning. Försäljning av tomt Kommunala tomter kan säljas på olika sätt. Det vanligaste sättet att sälja kommunala villatomter är tilldelning utifrån ansökan. Då säljer vi till den i tomtkön som ansökt om tomten och som har längst kötid. Om du är intresserad av en tomt måste du själv söka aktivt. När vi har nya tomter till försäljning informerar vi alla som står i tomtkön om hur försäljningen kommer att gå till. Aktuell information finns även på vår hemsida. Köpekontrakt När någon erbjuds en tomt skickas köpekontrakt ut. Om köparen accepterar den tomt som tilldelats ska köparen skriva under kontrakten och skicka dem tillbaka till oss. Köparen får därefter en faktura på handpenning (10 %). Om kontrakten däremot inte är hos oss vid ett bestämt datum tolkas det som att köparen har tackat nej till tomten. Vi skickar tillbaka köpekontraktet underskrivet av båda parter tillsammans med en faktura på resterande del av köpeskillingen (90 %). Den ska betalas på tillträdesdagen. När hela beloppet är betalat får köparen ett köpebrev på fastigheten/ tomten. Köparen stryks ur den kommunala tomtkön när tilldelningen är klar och köparen tackar ja till tomten. 4

5 Lagfart Köparen ska söka lagfart inom tre månader från att köpebrevet är undertecknat. Med lagfart menas att Lantmäteriets Fastighetsinskrivning i Eksjö skriver in äganderätten till fastigheten i fastighets-registret. Lagfart kan sökas först när tomtköpet är klart. Lagfartskostnaden för en obebyggd tomt baseras endast på köpeskillingen för marken (alternativt taxeringsvärdet om det är högre). Lagfartsavgiften för privatpersoner är 1,5 % av köpeskillingen samt 850 kr i expeditionsavgift (aktuella belopp just nu). 5

6 Bygglov Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Det är fastighetsägaren (tomtköparen) som är byggherre. Byggherren ska se till att bygget genomförs i enligt plan- och bygglagens samhällskrav och att det kontrolleras enligt fastställd kontrollplan. Läs om vilka krav som ställs på dig som byggherre, till exempel på Vem är kontrollansvarig? Den kontrollansvarige är en utomstående konsult (inte byggledare) som ska hjälpa byggherren med expertkunskap. Den som är kontrollansvarig ska kontrollera att samhällskraven uppfylls säkerställa tekniska egenskaper delta i byggsamråd, kontroller och besiktningar Den kontrollansvariga bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet. Utsedd kon trollansvarig ska anges i bygglovsansökan. Söka bygglov När du ska bygga hus ska du söka om bygglov. En bygglovsansökan ska bland annat innehålla ritningar som visar planer, fasader och sektioner i skala 1:100. Ansökan ska även innehålla en situationsplan 1:500 och namn på utsedd kontrollansvarig. Gör ansökan med blankett eller via e-tjänst. I broschyren Bygga i Växjö kommun eller på finns mer information. Nybyggnadskarta Nybyggnadskartan krävs alltid i samband med nybyggnad och i vissa fall vid tillbyggnad. Du använder den som underlag till den situationsplan som du ska bifoga ansökan om bygglov. Beställ nybyggnadskartan av oss. Vanligtvis ritas nybyggnadskartan ut i skala 1:500 men du kan även få den via e-post. Nybyggnadskartan innehåller uppgifter om servitut, nyttjanderätter, gränser för byggrätt, plan och höjdläget för VAanslutningspunkter och angränsande gata. Du kan få en preliminär nybyggnadskarta innan detaljplanen har vunnit laga kraft och tills eventuell fastighetsbildning är genomförd 6

7 Situationsplan Med nybyggnadskartan som underlag, visar du som bygg herre, vad du planerar att göra. Den kartan kallas situationsplan. Av situationsplanen ska framgå ny- eller till byggnadens placering i plan och höjd förhållande till befintlig bebyggelse på den aktuella fastigheten och intilliggande fastigheter byggnadens totalmått avstånd till fastighetsgräns och till eventuell angräns ande allmän väg tomtmarkens utformning i övrigt Situationsplanen ska bifogas med din ansökan om bygglov. Avgift för bygglov Vi tar ut avgifter för exempelvis handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning. Beroende på hur stort bygge det gäller och om det avviker från gällande planer kan kostnaden variera mycket. Ett typiskt bygglov för ett helt nytt hus brukar kostar runt kr. Innan byggnadsarbetet påbörjas Tekniskt samråd När bygglovet är beviljat hålls ett tekniskt samråd mellan kommunens bygglovingenjör, byggherre och kontrollansvarig. Vid samrådet går man igenom: Planering av arbetena Tillsyns- och kontrollåtgärder, kontrollplan sammanställs. Behov av samordning Nödvändig kontroll av samhällskraven Vilka arbetsplatsbesök som ska göras Kontrollplan I kontrollplanen står vilka kontroller som ska göras, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras. Det är byggherren som ska låta utföra kontrollen. I första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga. Startbeskedet I startbeskedet fastställer bygglovsingenjören den kontrollplan som ska gälla för byggnadsarbetena. När byggherren fått skriftligt startbesked kan byggnadsarbetet börja. Byggfelsförsäkring Byggherren ska teckna en byggfelsförsäkring innan byggnadsarbetet påbörjas. Byggfelsförsäkring är en försäkring mot fel som kan upp komma vid bygge eller under projektet. 7

8 Kvalitetsprogram Växjö kommun sätter upp regler för hur byggnader ska utformas. Det handlar om energi/uppvärmning, tillgänglighet, utomhusmiljö, avfall, byggmaterial och inomhusmiljö. Dessa måste byggherren förhålla sig till när bygget utformas. Fjärrvärme, elnät, Wexnet fiber Tomtköparen beställer anslutning till elnät, fjärrvärme och Wexnets fibernät av Växjö Energi AB. Växjö Energi AB tar ut avgifter enligt sina taxor för anslutningar. Vad är en detaljplan? En detaljplan är en karta med tillhörande bestämmelser som reg lerar vad, var och hur man får bygga samt använda området till. Detaljplanen är juridiskt bindande. Vatten och avlopp (VA) För att ansluta din tomt till det kommunala VA-nätet gör fastighetsägaren en VA-anmälan till oss. Först när VAanmälan är påskriven och godkänd får fastigheten kopplas till kommunens VA-nät. Anslutningsavgiften för vatten och avlopp betalas till efter det tekniska samrådet. 8

9 Byggnation Utstakning Byggherren ansvarar för att en byggnad/anlägg ning uppförs på rätt plats. Det är vi på stads-byggnadskontoret eller någon annan som har grundläggande mätningsteknisk färdighet och som är godkänd av kommunen som ska hjälpa till med detta. Om byggherren vill underlätta sprängnings-och/eller schaktningsarbetet kan stads byggnadskontoret göra en grovutstakning. Arbetsplatsbesök Bygglovingenjören ska göra arbetsplats besök minst en gång under arbetets gång. Besöken bestäms vid det tekniska samrådet (se Innan byggnadsarbetet påbörjas ). Lägeskontroll Stadsbyggnadskon toret eller någon annan med grundläggande mätningsteknisk färdighet ska kontrollera att alla nya byggnader och de flesta tillbyggnader kommit i det läge på fastig heten som bygglovet anger. Det kallas lägeskontroll och görs vanligtvis efter formsättning av grunden. Tänk på att beställa lägeskontroll så att den blir gjord i grundlägg ningsskedet. Då kan eventuella fel enkelt rättas till. Behovet av lägeskontroll dokumenteras i kontrollplanen vid anmälan *av vem vid anmälan av vad*. Slutsamråd I samband med att byggåtgärderna avslutas kallar bygglovingenjören till ett möte för slutsamråd. Slutsamrådet hålls vanligtvis på byggarbetsplatsen. Slutbesked dags för inflyttning När överenskomna byggåtgärder är genomförda godkänns dessa genom att bygglovingenjören tar fram slutbesked. Då får byggnaden tas i bruk och det är dags för inflyttning. Anlägga trädgård Plattläggning Innan du lägger plattor i anslutning till gatan bör du kontrollera om asfaltering är klar. Det är vanligvis inget problem i äldre områden men i nyanlagda områden avvaktar kommunen med att anlägga ränndal och det sista lagret asfalt tills all byggnation är färdig längs gatan. Detta för att inte asfalten ska förstöras av de grävmaskiner och tunga fordon som används vid husbyggnationen. Staket, plank, murar och plantering i tomtgränsen När du planerar staket, plank, murar och plantering i tomtgränsen måste du tänka på att dessa inte skymmer sikten för trafiken på gatan. Om du ska bygga höga och täta staket krävs bygglov. Läs mer om vad som gäller i Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun. 9

10 Kontakta oss gärna Vi på Växjö kommun ansvarar för en rad frågor när du bygger hus. Du är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med: Bygglov Försäljning, fördelning av tomt Köpekontrakt Nybyggnadskarta Tekniskt samråd Tomtkö Utsättning VA-anmälan Utstakning, grundläggande teknisk färdighet Gatubeläggning i nya områden Kvalitetsprogram för området Vilken detaljplan som gäller Du når oss via E-post: Telefonnummer: Lagfart Lantmäteriet Inskrivning Eksjö Box Eksjö Telefonnummer: Fjärrvärme, elnät Växjö Energi AB E-post: Telefonnummer: Wexnet fiber Växjö Energi AB, Wexnet E-post: Telefonnummer:

11 11

12 Lättläst Det finns regler när du ska bygga hus. Du kan läsa mer på vår webbplats FRU BERG VÄXJÖ Kontakt

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar. ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet.

VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet. VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet. Våra duktiga arkitekter tar utifrån dina förutsättningar fram förslag, ritningar och en produktionskalkyl.

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer