Så söker du bygglov BYGGLOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så söker du bygglov BYGGLOV"

Transkript

1 Så söker du bygglov BYGGLOV

2 BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG 7 RITNINGAR 8 ANSÖKAN 9 VAD KOSTAR DET? 10 PRÖVNING AV BYGGLOVSANSÖKAN 11 NÄR DU FÅTT ETT BESLUT 12 INNAN BYGGSTART 13 UNDER BYGGTIDEN 14 TÄNK PÅ DETTA INNAN DU SÖKER BYGGLOV 15 ANDRA LOV OM DU VILL GÖRA ANNAT ÄN ATT BYGGA Är du osäker eller undrar över något är du välkommen att ringa Borlänge kommuns byggoch kartkontor via kommunens växel på eller besök Du kan även maila oss på 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? Generellt krävs bygglov för att: uppföra nya byggnader, eller flytta byggnader till en ny plats. göra tillbyggnader, påbyggnader och andra åtgärder som påverkar byggnadens volym/yta, detta gäller även när du ska gräva ut en källare eller bygga en balkong. byta användningssätt för en byggnad eller del av byggnad, till exempel ändra från kontor till bostad eller från ladugård till annan verksamhet. göra ändringar som innebär att en befintlig byggnad delas in i flera mindre enheter avsedda för boende eller kommersiellt bruk, som att dela av en stor lägenhet till två mindre. uppföra murar eller plank. Inom detaljplan och inom vissa områdesbestämmelser krävs även bygglov för att: byta färg, fasad- eller taktäckningsmaterial på en byggnad. Samt göra förändringar av byggnader som väsentligt påverkar dess yttre utseende, såsom byte av fönster eller att bygga en takkupa. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? För en- och tvåbostadshus i det detaljplanerade området är följande åtgärder befriade från bygglov: sätta upp en eller flera friggebodar, med en sammanlagd total yta på max 15 m 2. Höjden får då vara max 3 m från mark till taknock och byggnaden får inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter, utan grannarnas medgivande. när du med mur eller plank vill anordna en skyddande uteplats i anslutning till huset, såvida muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter. när du vill anordna ett skärmtak över uteplatsen, altanen, balkongen eller entrén, om skärmtaket inte är större än 15 m 2 och inte sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Även om åtgärderna inte kräver lov kan du behöva göra en anmälan. Det gäller till exempel när du ska: ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas. installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet såväl byggnad som tomt). Bor du utanför sammanhållen bebyggelse? Då är det mycket du kan göra utan bygglov. Kontakta gärna oss om du har frågor om vad som gäller för just dig.

3 Du kan påverka handläggningstiden Bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Ansökan om bygglov kommer in till kommunen En ofullständig ansökan måste alltid kompletteras av sökanden innan handläggning av ärendet kan påbörjas. Först när ansökan är komplett kan prövningen inledas. Ett korrekt underlag gör därför processen snabbare. Bygglovshandläggaren granskar ärendet (max 10 veckor) Bygglovsbeslut Anmälan enligt PBL kommer in till kommunen Byggnadsinspektören granskar ärendets tekniska aspekter Tekniskt samråd Startbesked -bygget får påbörjas Arbetsplatsbesök Slutanmälan Slutsamråd på byggplatsen Slutbesked -byggnaden får tas i bruk 3 FÖRHANDSBESKED Vill du få ett besked om du kan bygga på fastigheten? Då kan du söka förhandsbesked. Ett förhandsbesked kräver färre ansökningshandlingar och gör att du kan få reda på om det går att bygga på platsen utan att du behöver bestämma exakt vilket hus du vill ha. Det är miljö- och byggnadsnämnden som prövar om du får bygga på fastigheten. Med ett positivt förhandsbesked kan du fortsätta med din projektering av bygget. Miljö- och byggnadsnämnden är bunden av sitt förhandsbesked ifall ansökan om bygglov lämnas in inom två år.

4 Kompletta handlingar för olika ärendetyper Behövs alltid Kan behövas Omfärgning av fasad Byte av takmaterial Byte av fönster Nybyggnad av enbostadshus Nybyggnad av garage/förråd Tillbyggnad av enbostadshus Inglasning av altan Uppsättning av skylt Ändrad användning Installation av eldstad/rökkanal Situationsplan Fasadritning Planritning Sektioner Teknisk beskrivning Kontrollplan Förslag till kontrollplan-eldstad Bilaga till anmälan eldstad/rökkanal Foto KA anmälan Verksamhetsbeskrivning 4 5 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? Nybyggnadskarta alternativt primärkarta används som situationsplan. Kartorna beställs hos kommunen. För information om vilken karta som krävs för ditt projekt, kontakta gärna oss. Situationsplan ska lämnas in i skala 1:400 (1 cm = 4 m) eller 1:500 (1 cm = 5 m) som visar hela tomten. Här ska du redovisa samtliga befintliga och planerade byggnader. Yttermått och avstånd till tomtgräns ska också redovisas. Planer, fasader och sektioner i skala 1:100 (1 cm = 1 m, en vägg som har en tjocklek av 25 cm i verkligheten är 2,5 mm på ritningen). På planritningen ska areauppgifter anges. Byggnadsarean (BYA), är arean som en byggnad upptar på marken (ytterväggarnas utsida), inklusive bland annat balkonger, burspråk, skärmtak och takutsprång som sticker ut mer än 50 cm från fasaden. Kontrollplan ska finnas i alla lov- och anmälningsärenden. Där ska framgå vad som ska kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, på vilket sätt kontrollen utförs och senare resultatet av kontrollen. En Teknisk beskrivning som beskriver grundläggning, material och dimensioner, konstruktiva detaljer, vilken typ av installationer som ska användas, med mera. 6 ÖVRIGA HANDLINGAR Här följer några exempel på handlingar som kan behöva redovisas. Konstruktionsritningar. Fuktsäkerhetsprojektering. Bevis om byggfelsförsäkring. Energibalansberäkning. Brandskyddsbeskrivning. Geoteknisk undersökning. KONTROLLANSVARIG I samband med bygglovsärenden måste du anlita en Kontrollansvarig (KA). Denne ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. KA ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. På kan du söka efter certifierade kontrollansvariga. Enklare åtgärder kräver ingen KA. Exempel på sådana är: mindre åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader. murar och plank. skyltar och ljusanordningar.

5 7 RITNINGAR ANSÖKAN När du lämnar in dina ritningar, tänk på att: fastighetsbeteckningen står på ritningarna och övriga handlingar. det av ritningarna framgår vad bygglovet avser. Det ska vara markerat vad som är befintlig byggnad, vad som är ny-/tillbyggnad eller vad som ska ändras. i ritningar ska det framgå att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga. Det är ett krav att det ska finnas ett utrymme (vändmått) för en inomhusrullstol markerat på ritningen med en cirkel med diametern 1,3 m. Detta gäller WC, bad, och kök på markplan (entréplan). För altaner och entréer som ska byggas till, ska det finnas och visas i ritningen var framtida ramper kan placeras. ritningar ska lämnas in med två kopior av varje. samtliga ritningar ska vara utförda med svarta linjer, skalenliga, måttsatta, tydliga och lättlästa på vitt papper i A4 eller A3. Ritningar på rutat papper godtas inte. du gör kopior. Skicka inte in dina originalritningar. 8 För att lämna en korrekt ansökan är det viktigt att du tänker på följande: kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt. personnummer/organisationsnummer skall alltid fyllas i. glöm inte att underteckna ansökan. vid nybyggnation och tillbyggnad ange alltid vilket material och färg som ska användas på tak och fasad. ange förslag till kontrollansvarig.

6 9 VAD KOSTAR DET? PRÖVNING AV BYGGLOVANSÖKAN För arbete med ansökan om lov och anmälan erfordras att du betala en avgift. Avgiften tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900), eller kommunallagen (SFS 1991:900). Den beräknas efter hur stor och komplicerad åtgärden är, och den av kommunfullmäktige fastslagna taxa som gäller vid påbörjad handläggning. För en del åtgärder är avgiften även baserad på yta. För att ta hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen räknas taxan automatiskt upp varje år i relation till prisbasbeloppet. För en uppskattning av kostanden för ditt bygglovsärende, kontakta gärna kommunens bygg- och kartkontor. Byggsanktionsavgift Om du bygger, eller gör andra åtgärder som kräver tillstånd enligt plan- och bygglagen, utan att först söka bygglov, eller göra en anmälan, ska kommunen enligt lag ta ut sanktionsavgifter. Det kan även gälla om du påbörjar ett bygge innan du fått startbesked, eller flyttar in i ditt nya hus innan du har fått ett slutbesked. Storleken på sanktionsavgiften bestäms i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) kapitel 9 och är kopplat till prisbasbeloppet. 10 Prövningen sker i flera steg. Bland annat kan grannsamråd krävas eller yttrande från till exempel miljökontoret, länsstyrelsen eller Trafikverket. Dessa begärs då in av kommunen. Ofta sker också en granskning på platsen. Avslag och ärenden av större vikt och omfattning beslutas av miljöoch byggnadsnämnden. I andra ärenden beslutar byggoch kartkontoret på delegation. Handlingarna skickas till: Borlänge kommun Bygg- och kartkontoret Borlänge Besöksadress: Sveagatan 21 Palladium Har du frågor?

7 NÄR DU FÅTT ETT BESLUT Ett exemplar av handlingarna återfås stämplade när bygglov beviljats. I samband med beslut om bygglov skickas faktura separat. Eventuella avgifter för anmälan debiteras samtidigt. Även beslut om avslag är avgiftsbelagt. Det arbete som har utförts debiteras även om en ansökan återtas före beslut. Har du fått ett beslut du inte är nöjd med finns möjlighet att överklaga. Överklagandehänvisning bifogas beslutet. INNAN BYGGSTART Byggnadsarbetena får inte starta innan du fått ett startbesked. Miljö- och byggnadsnämnden kallar till tekniskt samrådsmöte (behövs inte vid enklare byggnationer). Vid mötet diskuteras bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och de handlingar som du har lämnat in. Om nämnden efter mötet anser att lagens krav kan uppfyllas ges ett startbesked. UNDER BYGGTIDEN Miljö- och byggnadsnämnden ska göra minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden om inget annat är beslutat i startbeskedet. Vid besöket ska nämnden bland annat titta på att kontrollplanen följs. När ditt bygge närmar sig slutet ska ett slutsamråd hållas, ofta på byggplatsen. Detta möte ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked. Du får inte flytta in förrän du fått slutbeskedet TÄNK PÅ DETTA INNAN DU SÖKER BYGGLOV Börja med att kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet. I kommunen finns det flera hundra olika detaljplaner. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad som gäller för ditt kvarter. I detaljplanen finns det bestämmelser som bland annat reglerar byggrätt, byggnadshöjd, antal våningar, avstånd till tomtgräns och verksamhet. Hur ser bebyggelsen ut i området och hur förhåller sig den nya byggnaden till omgivningen? Hur ser tomten ut? Byggnaden bör anpassas till den befintliga marken och inte tvärt om. Var ska garage och bilparkering placeras? Placera huset så att tomten inte styckas upp i svårutnyttjade delar eller försvårar framtida tillbyggnad. Kan den tänkta byggnationen skugga, ta bort utsikt eller på annat sätt påverka grannarna? Är byggnaden rätt orienterad med tanke på t.ex. sol och störningar från trafik? En tillbyggnad bör utföras varsamt så att den ursprungliga byggnadens karaktärsdrag beaktas. Du kan även informera dina grannar om dina planer. ANDRA LOV OM DU VILL GÖRA ANNAT ÄN ATT BYGGA När du vill riva en byggnad eller del av en byggnad, behövs rivningslov, främst inom detaljplanerade områden. Vill du avsevärt ändra markens höjdläge, behöver du ett marklov. Detta gäller främst inom detaljplanerade områden. Strandskydd Bor du inom 100 meter från sjö- eller vattendrag så behövs strandskyddsdispens. Läs mer om detta på eller kontakta oss.

8 FÖRKLARINGAR Anvisningar och förklaringar Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits med kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet. OBS! Glöm inte att underteckna ansökan Blanketten består till stor del av kryssrutor. Endast ett kryss skall markeras i varje stycke. Om flera alternativ är möjliga markera det som överväger. Om oklarhet råder om detta kan förtydliganden göras i rutan längst ner på blanketten. Sökanden är den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas. Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Fastighetsägare: Samtliga fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, till exempel arrendator, servitutshavare. Kontaktperson: Med kontaktperson avses den person som kan lämna kompletterande uppgifter om detta ärende. Ärende: Här anges den huvudsakliga ändamålet med denna ansökan. Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsande del av byggnaden påtagligt förnyas. Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Byggnad: Här anges vilken typ av byggnad ansökan avser. Enbostadshus är ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet. Enbostadshus i grupp utgör minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt. Parhus är två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria. Radhus är tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus. Kedjehus är två eller flera med varandra via garage, förråd eller liknande sammanbyggda enbostadshus. Tvåbostadshus är ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare fallet med gemensam ingång från det fria. Fritidshus är ett hus med planerade huvudsakliga användning för fritidsboende. Flerbostadshus (hyreshus) är sammanfattande benämning på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även sammanbyggda tvåbostadshus. Studentbostadshus är avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola. Hus för äldre eller funktionshindrade är bostad avsedd för äldre och för personer med funktionshinder där boendet är förenat med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. Annat specialbostadshus avser hus för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerad besittningsskydd. Upplåtelseform redovisar hur lägenhetsinnehavarna disponerar lägenheterna och indelas i hyresrätt, bostadsrätt samt äganderätt. Rivningsorsak kan vara till exempel nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter med mera. Borlänge kommun Bygg- och kartkontoret Borlänge Tel: Fax:

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer