Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun"

Transkript

1 Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

2 Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning, Hässleholm Ni erhåller ert värdeintyg, vilket skickas tillsammans med köpebrevet för lagfartsansökan Ni erhåller underteckande köpebrev Utsättning = tillträde till fastigheten Betalning av resterande köpeskilling Köpebrev undertecknas och skickas tillbaka till Mark- & exploateringsenheten Anmäla om utsättning till Mark- & exploateringsenheten Mark- & exploateringsenheten ansöker om värdeintyg Mark- & exploateringsenheten undertecknar köpebrevet Mark- & exploateringsenheten skickar köpebrev till Er för undertecknade. Fakturan på resterande del av köpskillingen skickas separat till er Beställa utsättning Efter beviljat bygglov rätt att förbereda tomten för utsättning Bygglov skall vara sökt inom 7 månader Betalning av handpenningen, kr inom 30 dagar från köpekontraktets upprättande Godkänna erbjuden fastighet Välja fastighet enligt erbjudande Betalning av administrationskostnad Faktura erhålls på administratinskostnaden Anmälan till tomtkö 7 månader 11 månader Start Bygglovet beviljat ca 10 v efter komplett inlämnade handlingar Faktura på handpenning skickas Köpekontrakt skickas Fördelning av tomt enligt tomtkönummer Erbjudande om fastighets köp Registrering av tomtköanmälan samt fakturering av administrationskostnaden

3 Sammanfattning För att köpa en kommunal tomt, måste du ställa dig i en den kommunala villatomtkön. Du ställer dig i vår tomtkö genom att skicka in en tomtköansökningsblankett, som finns på www. kristianstad.se/byggabo. På blanketten väljer du vilket/vilka områden som du är intresserad av att bo i. Du kan välja ett till fyra områden. När du betalt vår administrationskostnad kommer du att få möjlighet att välja en fastighet. Detta sker genom att ett informationshäfte om de fastigheterna inom området som du valt, skickas till dig. Det framgår i informationshäftet vilka fastigheter som är lediga för tillfället. Du rangordnar dessa och fyller i en medskickad blankett som du återsänder till Mark- och exploateringsenheten. Därefter tilldelas du fastighet efter det könummer som erhållits utifrån det datum som du ställt dig i tomtkön. Du får ett köpekontrakt på gällande fastighet där du har möjlighet att ingå ett avtal med oss om köp genom att underteckna avtalet. Du skall betala en handpenning på fastigheten på kr inom 30 dagar. Därefter måste du söka bygglov inom 7 månader och utsättning, d.v.s. den dag då husprofilerna sätts ut, inom 18 månader från upprättandet av köpekontraktet. Resterande del av köpeskillingen betalas på tillträdesdagen vilket är utsättningsdagen. För mer detaljerad information läs under respektive rubrik i häftet. Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Kommunal villatomt I Kristianstads kommun går det alltid att hitta en villatomt. Utbudet av tomter varierar, men det är kommunens ambition att kunna erbjuda attraktiva tomter på olika orter i kommunen. Det är Mark- & exploateringsenheten som svarar för försäljningen av villatomter. Hit kan du vända dig för att få information om vilka tomter som finns till försäljning. Du kan även se lediga villatomter på vår hemsida PuL De uppgifter som du lämnar på ansökningsblanketten, kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Kommunstyrelsen är genom Mark- & exploateringsenheten, som är personuppgiftsansvarig enligt PuL för personuppgifter som lämnas i ansökan om tomtkö. De personuppgifter som lämnas i ansökan kan komma att behandlas digitalt av Mark- & exploateringsenheten för åtgärder som behövs för att handlägga ärendet, samt för administration och statistik. Du har rätt att en gång per kalender år efter skriftlig ansökan som undertecknats av dig, få information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas digitalt. Mark- & exploateringsenheten är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Mark- & exploateringsenheten. Adress och telefonnummer, se näst sista sidan. 3 Registrering Anmälan till tomtkö gör du på särskild blankett. Blanketten kan hämtas på kommunens hemsida, eller beställas via Mark- & exploateringsenheten. Registreringsdatum är den dag komplett anmälan inkommer till Mark- & exploateringsenheten. Följande villkor gäller: Registreringen sker när Mark- & exploateringsenheten tagit emot en komplett ansökan. Då kan avregistrering ej ske och administrationsavgiften måste då betalas. Fakturan skall betalas inom 30 dagar. Sker ej betalning inom 30 dagar utgår ett inkassokrav utöver administrationskostnaden, inkassokravet skickas direkt utan påminnelse. Sökande ska ha fyllt 18 år. Ansökan får endast avse egen bostad för privat bruk. Ansökan och placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person än make/ maka eller sambo. Make/maka eller sambor får endast göra gemensam ansökan. Om separation sker skall det skriftligen meddelas om vem som fortsättningsvis står i tomtkön. Handlingen skall vara underskriven av båda parter. Om så ej sker avregistreras båda.

4 Du som har köpt kommunal tomt kan inte registreras i tomtkö förrän tidigast 5 år efter förvärvet. Avsteg från denna regel kan lämnas efter särskild prövning. Adress- och/eller namnändring skall omgående meddelas skriftligt till Mark- & exploateringsenheten, se adressuppgifter under kontaktpersoner. Om du önskar ändra område i tomtkön kan detta ske efter det att en skriftlig anmälan inkommit till Mark- och exploateringsenheten. Datumet för det ändrade området är den dagen anmälan om ändringen inkom till Mark och exploateringsenheten. Du erhåller alltså ett nytt registreringsdatum i tomtkön. Ett område erbjuds bara en gång. Önskas samma område igen måste det meddelas skriftligt till Mark- & exploateringsenheten. När din ansökan har inkommit, skickas en faktura till dig på administrationsavgiften. (se under rubriken Avgifter ). Avregistrering Avregistrering från tomtkön sker automatiskt När du förvärvat tomt av kommunen. Tomt som erhållits genom exploatör med vilken kommunen har avtal, jämställs med tomt som erhållits genom kommunen. Efter fyra erhållna erbjudanden enligt tomtköanmälan avseende valda områden. Om den årliga administrationsavgiften ej betalas inom angiven tid. Påminnelse skickas ej. Om adress- och/eller namnändring ej anmälts skriftligt till Mark- och exploateringsenheten. Mark- och exploateringsenheten får ej information om detta på annat sätt. Om separation sker mellan make/maka eller sambos skett och det ej meddelats skriftligt vilken part som skall stå kvar. Avgifter Administrationskostnaden för att stå i tomtkön är 500 kr per år för två områden. För att ställa sig i kö till ytterligare områden kostar det 500 kr/år och område. Du kan maximalt stå i kö till fyra områden på en och samma gång. Kostnaden är då 1500 kr/år. Förnyelse av tomtköplatsen sker varje år, då skickas en ny faktura ut till dig. Den skickas ut varje år i mars månad. Administrationskostnaden gäller per kalenderår. Påminnelse skickas ej. Betalas inte administrationsavgiften, stryks du från tomtkön. Administrationskostnaden inkluderar moms. Administrationskostnaden återbetalas ej. Tilldelning av tomter Tilldelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum i tomtkön. Erbjudande om tomt sker när området är förberett för bebyggelse, d.v.s. när gator, va, belysning och i vissa fall fjärrvärme och stadsnät är utbyggt. Du väljer mellan de tomter som finns tillgängliga för tillfället i det område som du är uppsatt i kö för. Du kan tacka nej till erbjudandet om tomt och kvarstå i tomtkön för eventuella ytterligare tomter i samma område. Du har rätt att tacka nej fyra gånger, därefter stryks du ur samtliga områden i tomtkön. Tackar du ja till erbjuden tomt, stryks du från eventuella övriga områden i tomtkön. Du ansvarar för att kunna svara på kommunens tomterbjudande/ utskick inom angiven tid på blanketten. Detta innebär att om du t.ex. åker på semester eller av annan anledning inte kan svara på tomterbjudande/ utskick måste du meddela detta till Mark- & exploateringsenheten i förväg, annars kan din tomtplats gå till annan sökande. Kristianstads kommunen har rätt att neka tilldelning av tomt om det framkommer omständigheter i det enskilda fallet som gör att tilldelningen strider mot Kristianstads kommuns villkor, som t.ex. betalningsanmärkning hos Kristianstads kommun. Kristianstads kommun har rätt att beställa kreditupplysningar eller kontroll hos Kronofogdemyndigheten. Fastighetens skick vid köpet Tomterna säljs i befintligt skick. När du bygger ditt hus ansvarar du själv för att rätt grundläggningsmetod väljs, samt ombesörjer och bekostar eventuella kompletterande undersökningar som kan behövas t.ex. geoteknisk grundundersökning, radon m.m. Uppgifter om utförda undersökningar för varje område kan beställas på Mark- & exploateringsenheten, detta skall ske skriftligt. Uppkommer problem på din tomt, ska Mark- & exploateringsenheten kontaktas innan åtgärder vidtages. Vatten, avlopp och el är normalt framdraget till tomtgränsen. I tomtpriset ingår endast köpet av fastigheten. Alla anslutningsavgifter tillkommer till tomtpriset. I vissa områden finns fjärrvärme och/ eller stadsnät. Anslutningsavgifter för dessa, skall betalas i samband med betalningen av fastigheten. Övriga kostnader är bl.a. vatten och avlopp, el och bygglov, bygganmälan, nybyggnadskarta och utsättning. För prisuppgifter, se under kontaktpersoner för vattten och avlopp läs även under rubriken Vatten och avlopp. 4

5 Tänk på detta när du ska bygga hus Att bygga ett nytt hus är för många den största affären som någonsin görs. Därför är det viktigt att du redan från början förvissar dig om förutsättningarna och får kvalificerad rådgivning och hjälp. Det är viktigt att hustypen passar till den fastighet/tomt du väljer. Vänd dig gärna till Stadsbyggnadskontoret för att få råd om och diskutera byggnationen innan du bestämmer dig för fastighet/tomt och hustyp. Se kontaktpersoner, näst sista sidan. Bygglov handläggs av Stadsbyggnadskontoret, som också svarar på frågor och ger råd angående bygglov. Bygglovstiden varierar från ansökan till ansökan. Ansökan behandlas först efter det att en komplett ansökan lämnats in. Ibland kan grannars yttrande behövas eller att ärendet på annat sätt kompletteras, vilket kan förlänga handläggningstiden. Vid bygglovansökan och projektering av hus krävs en nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta är ett stöd för arkitekten/husfirman när byggnaden ska projekteras, men också för beräkning av markschakt, sockelhöjd, vatten- och avloppsanslutning m.m. Denna beställer du i god tid på Stadsbyggnadskontoret. Normal handläggning är ca tre veckor för att upprätta kartan. Bygglov kan inte beviljas innan kartan finns bifogad din ansökan om bygglov. Uppvärmning/Energitips Kristianstads kommun strävar efter att bli fossilfri. Om du bygger inom områden med fjärrvärme som värmekälla ger det en trygg, miljövänlig värmeförsörjning med låga utsläpp till rimliga kostnader. Utanför fjärrvärmeområden rekommenderar vi passivhus, pellets, gärna kombinerat med någon form av solenergi, eller värmepump. I de områden där fjärrvärme och/eller stadsnät finns skall anslutningsavgifter betalas. I samtliga fall ska du välja ett hus med ett flexibelt system därför använder vi följande klausul i köpekontrakten: Köparen förbinder sig att installera ett tekniskt flexibelt system som kan försörjas med flera alternativa energislag för distribution av värme i byggnader på fastigheten. Syftet är att ge möjlighet att i framtiden enkelt välja mellan olika energislag, som exempelvis fjärrvärme, biobränsle eller i kombination med solvärme. I takt med ökande energipriser blir det allt mer intressant att ta tillvara den gratis energi som solens strålar levererar. Om huset placeras rätt på fastigheten så är Du förberedd för installation av solvärme. Bäst är det förstås att integrera solfångare i nybyggnationen. Tag gärna kontakt med kommunens energirådgivare för ytterligare information. Ianspråkstagande av fastigheten Trädfällning Normalt har du rätt att fälla träd på fastigheten när ditt bygglov är beviljat. Du är dock skyldig att kontrollera så att inte trädfällningslov krävs för att fälla träden. Träd som fälls på fastigheten skall förvaras på den fastighet som Du ska förvärva. Schaktning När ditt bygglov är beviljat har du rätt att schakta på fastigheten inför utsättningen. Schaktmassor skall hållas inom den fastighet som du skrivit köpekontrakt på. Byggmaterial Byggmaterial som krävs för byggnationen skall förvaras på den fastighet som Du skrivit köpekontrakt på. Detsamma gäller om din husfirma behöver ställa upp arbetsbod. Vid behov av uppställning på annan mark än berörd fastighet, skall skriftligt meddelande erhållas från Mark- & exploateringsenheten. Det är alltså inte tillåtet att lägga fällda träd eller byggmaterial eller på annat sätt ta i anspråk grannfastigheter eller natur/parkmark (kommunal mark) i samband med byggnationen. Detta gäller även efter det att ni förvärvat er fastighet. Om så sker kan det medföra krav på återställande av marken till ursprungligt skick, detta kan medföra anmälan, samt kostnader. Markundersökningar Översiktliga undersökningar kan vara gjorda i området och framgår i så fall av beskrivningen till detaljplanen. Du bereds möjlighet att göra egna kompletterande undersökningar på fastigheten. Undersökningen betalas av dig. Du ansvarar för att rätt grundläggningsmetod används. Höjdsättning I nya villaområden är inte gatan belagd i färdig höjd vid köptillfället. Toppbeläggning sker oftast inte förrän alla tomter är sålda och murar eller motsvarande är färdiga mot gatan. Det är därför viktigt att när anslutning av uppfarter eller gångar mot gatan anläggs, att kontakt tas med C4 Teknik för att få reda på slutlig höjd av gatan. 5

6 Köp Efter tilldelning av en kommunal villatomt, har du två veckor på dig att bestämma dig för köpet av fastigheten. Då tecknas ett köpekontrakt på fastigheten. Du skall betala kr i handpenning inom 30 dagar från köpekontraktets upprättande. Köpekontraktet är giltigt under 18 månader, under förutsättning att du inom 7 månader har lämnat in komplett bygglovansökan. Faktura skickas till Dig från Mark- & exploateringsenheten i samband med att du erhåller köpekontraktet. Du betalar resterande delen av köpeskillingen på tillträdesdagen. Om inte bygglov är sökt inom 7 månader, eller att utsättning skett inom 18 månader upphör köpekontraktet att gälla. Köpekontraktet annul-leras och halva handpenningen återbetalas till dig efter det att du beställt och skickat in blanketten Utbetalning av ersättning samt skickat in ditt köpekontrakt. Önskar du ej fullfölja ditt köp måste du omgående meddela detta skriftligt till Mark- & exploateringsenheten. Övriga villkor framgår av köpekontraktet. Vatten och avlopp Till de kommunala villatomterna är kommunalt vatten och avlopp framdraget. Anläggningsavgiften debiteras av C4 Teknik för tomter släppta till tomtkön före 1 november Nedanstående text gäller för nya kommunala villatomtsområden som är släppta och anslutna till det kommunala VA-nätet efter 1 november När ditt bygglov är beviljat betalar du en del av anläggningsavgiften, den så kallade lägenhetsavgiften, vilken debiteras av C4 Teknik. Om du avbryter ditt fastighetsköp återbetalas lägenhetsavgiften endast om bygglovet upphör att gälla, ränta utgår ej. I samband med köpet av din fastighet betalar du resterande delen av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, till Mark- & exploateringsenheten. Tillträde - Betalning Du har tillträde till och betalar köpeskillingen för fastigheten på utsättningsdagen, d.v.s. den dag då husprofilerna sätts ut. Det är därför viktigt att du snarast underrättar Mark- & exploateringsenheten om utsättningsdagen. Utsättning kan ske genom kommunens försorg, genom Stadsbyggnadskontoret, eller i privat regi, efter överenskommelse med Byggnadsnämnden. När du meddelat Mark- & exploateringsenheten om utsättningsdagen, kommer två exemplar av köpebrevet att skickas till dig, samt en faktura på resterande del av köpeskillingen. Du undertecknar båda köpebreven och skickar tillbaka dessa till kommunen. När fastigheten är betald, undertecknar kommunen köpebreven och ett exemplar skickas till dig. Kommunen ombesörjer och bekostar värdeintyg, som krävs för lagfartsansökan, om fastigheten inte är taxerad. Värdeintyget kan beställas först efter det att Du betalt fastigheten. Du ansöker och betalar lagfarten själv. Utsättningen skall ske senast 18 månader efter köpekontraktets upprättande. Har så ej skett har kommunen möjlighet att återta fastigheten. Efter att köpet återgått till kommunen har ingen av parterna något anspråk gentemot den andre. Återbetalning av halva handpenningen sker, se under Köp. För en villatomt på ca 800 kvm är den totala anläggningsavgiften för närvarande ca kr. För prisuppgift, se avlopp alternativt kontakta C4 Teknik, se under kontaktpersoner. Regler för köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun antogs av Kommunfullmäktige KF 206 6

7 Kontaktpersoner Mark- & exploateringsenheten Villatomter, priser, information Josefine Karlsson Kommunledningskontoret Mark- & exploateringsenheten Kristianstad tel: se Energirådgivning Martin Holmén tel: , Stadsbyggnadskontoret Bygglov Kristina Iremo tel: Tekniskt samråd/startbesked Johan Elofsson tel: Nybyggnadskarta Eva Folkesson Lööf tel: Utsättning Maria Jarnemo / Jan-Olof Pettersson tel: C4 Teknik VA-Taxa Jonas Schrevelius tel: Höjdsättning av uppfart Klas Schönhult tel: C4 Elnät El Peter Alvarsson tel: , C4 Energi Fjärrvärme Clas Persson tel: , C4 Energi Stadsnät Jonas Dahlquist tel: , Lagfartsansökan Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Box Hässleholm 7

8 Telefon växel Besöksadress Västra Storgatan 12 Postadress: Kristianstads kommun Mark- och exploateringsenheten Kristianstad Kristianstads kommun rev

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

KOMMUNAL MARK FÖR SMÅHUS

KOMMUNAL MARK FÖR SMÅHUS KOMMUNAL MARK FÖR SMÅHUS HEM, LJUVA HEM Du har säkert gått och funderat på det ganska länge. Det ljusa köket; trädgården och den lilla dammen med näckrosor; garaget; glasverandan; fruktträden; klätterställningen

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer