Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun"

Transkript

1 Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

2 Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning, Hässleholm Ni erhåller ert värdeintyg, vilket skickas tillsammans med köpebrevet för lagfartsansökan Ni erhåller underteckande köpebrev Utsättning = tillträde till fastigheten Betalning av resterande köpeskilling Köpebrev undertecknas och skickas tillbaka till Mark- & exploateringsenheten Anmäla om utsättning till Mark- & exploateringsenheten Mark- & exploateringsenheten ansöker om värdeintyg Mark- & exploateringsenheten undertecknar köpebrevet Mark- & exploateringsenheten skickar köpebrev till Er för undertecknade. Fakturan på resterande del av köpskillingen skickas separat till er Beställa utsättning Efter beviljat bygglov rätt att förbereda tomten för utsättning Bygglov skall vara sökt inom 7 månader Betalning av handpenningen, kr inom 30 dagar från köpekontraktets upprättande Godkänna erbjuden fastighet Välja fastighet enligt erbjudande Betalning av administrationskostnad Faktura erhålls på administratinskostnaden Anmälan till tomtkö 7 månader 11 månader Start Bygglovet beviljat ca 10 v efter komplett inlämnade handlingar Faktura på handpenning skickas Köpekontrakt skickas Fördelning av tomt enligt tomtkönummer Erbjudande om fastighets köp Registrering av tomtköanmälan samt fakturering av administrationskostnaden

3 Sammanfattning För att köpa en kommunal tomt, måste du ställa dig i en den kommunala villatomtkön. Du ställer dig i vår tomtkö genom att skicka in en tomtköansökningsblankett, som finns på www. kristianstad.se/byggabo. På blanketten väljer du vilket/vilka områden som du är intresserad av att bo i. Du kan välja ett till fyra områden. När du betalt vår administrationskostnad kommer du att få möjlighet att välja en fastighet. Detta sker genom att ett informationshäfte om de fastigheterna inom området som du valt, skickas till dig. Det framgår i informationshäftet vilka fastigheter som är lediga för tillfället. Du rangordnar dessa och fyller i en medskickad blankett som du återsänder till Mark- och exploateringsenheten. Därefter tilldelas du fastighet efter det könummer som erhållits utifrån det datum som du ställt dig i tomtkön. Du får ett köpekontrakt på gällande fastighet där du har möjlighet att ingå ett avtal med oss om köp genom att underteckna avtalet. Du skall betala en handpenning på fastigheten på kr inom 30 dagar. Därefter måste du söka bygglov inom 7 månader och utsättning, d.v.s. den dag då husprofilerna sätts ut, inom 18 månader från upprättandet av köpekontraktet. Resterande del av köpeskillingen betalas på tillträdesdagen vilket är utsättningsdagen. För mer detaljerad information läs under respektive rubrik i häftet. Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Kommunal villatomt I Kristianstads kommun går det alltid att hitta en villatomt. Utbudet av tomter varierar, men det är kommunens ambition att kunna erbjuda attraktiva tomter på olika orter i kommunen. Det är Mark- & exploateringsenheten som svarar för försäljningen av villatomter. Hit kan du vända dig för att få information om vilka tomter som finns till försäljning. Du kan även se lediga villatomter på vår hemsida PuL De uppgifter som du lämnar på ansökningsblanketten, kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Kommunstyrelsen är genom Mark- & exploateringsenheten, som är personuppgiftsansvarig enligt PuL för personuppgifter som lämnas i ansökan om tomtkö. De personuppgifter som lämnas i ansökan kan komma att behandlas digitalt av Mark- & exploateringsenheten för åtgärder som behövs för att handlägga ärendet, samt för administration och statistik. Du har rätt att en gång per kalender år efter skriftlig ansökan som undertecknats av dig, få information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas digitalt. Mark- & exploateringsenheten är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Mark- & exploateringsenheten. Adress och telefonnummer, se näst sista sidan. 3 Registrering Anmälan till tomtkö gör du på särskild blankett. Blanketten kan hämtas på kommunens hemsida, eller beställas via Mark- & exploateringsenheten. Registreringsdatum är den dag komplett anmälan inkommer till Mark- & exploateringsenheten. Följande villkor gäller: Registreringen sker när Mark- & exploateringsenheten tagit emot en komplett ansökan. Då kan avregistrering ej ske och administrationsavgiften måste då betalas. Fakturan skall betalas inom 30 dagar. Sker ej betalning inom 30 dagar utgår ett inkassokrav utöver administrationskostnaden, inkassokravet skickas direkt utan påminnelse. Sökande ska ha fyllt 18 år. Ansökan får endast avse egen bostad för privat bruk. Ansökan och placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person än make/ maka eller sambo. Make/maka eller sambor får endast göra gemensam ansökan. Om separation sker skall det skriftligen meddelas om vem som fortsättningsvis står i tomtkön. Handlingen skall vara underskriven av båda parter. Om så ej sker avregistreras båda.

4 Du som har köpt kommunal tomt kan inte registreras i tomtkö förrän tidigast 5 år efter förvärvet. Avsteg från denna regel kan lämnas efter särskild prövning. Adress- och/eller namnändring skall omgående meddelas skriftligt till Mark- & exploateringsenheten, se adressuppgifter under kontaktpersoner. Om du önskar ändra område i tomtkön kan detta ske efter det att en skriftlig anmälan inkommit till Mark- och exploateringsenheten. Datumet för det ändrade området är den dagen anmälan om ändringen inkom till Mark och exploateringsenheten. Du erhåller alltså ett nytt registreringsdatum i tomtkön. Ett område erbjuds bara en gång. Önskas samma område igen måste det meddelas skriftligt till Mark- & exploateringsenheten. När din ansökan har inkommit, skickas en faktura till dig på administrationsavgiften. (se under rubriken Avgifter ). Avregistrering Avregistrering från tomtkön sker automatiskt När du förvärvat tomt av kommunen. Tomt som erhållits genom exploatör med vilken kommunen har avtal, jämställs med tomt som erhållits genom kommunen. Efter fyra erhållna erbjudanden enligt tomtköanmälan avseende valda områden. Om den årliga administrationsavgiften ej betalas inom angiven tid. Påminnelse skickas ej. Om adress- och/eller namnändring ej anmälts skriftligt till Mark- och exploateringsenheten. Mark- och exploateringsenheten får ej information om detta på annat sätt. Om separation sker mellan make/maka eller sambos skett och det ej meddelats skriftligt vilken part som skall stå kvar. Avgifter Administrationskostnaden för att stå i tomtkön är 500 kr per år för två områden. För att ställa sig i kö till ytterligare områden kostar det 500 kr/år och område. Du kan maximalt stå i kö till fyra områden på en och samma gång. Kostnaden är då 1500 kr/år. Förnyelse av tomtköplatsen sker varje år, då skickas en ny faktura ut till dig. Den skickas ut varje år i mars månad. Administrationskostnaden gäller per kalenderår. Påminnelse skickas ej. Betalas inte administrationsavgiften, stryks du från tomtkön. Administrationskostnaden inkluderar moms. Administrationskostnaden återbetalas ej. Tilldelning av tomter Tilldelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum i tomtkön. Erbjudande om tomt sker när området är förberett för bebyggelse, d.v.s. när gator, va, belysning och i vissa fall fjärrvärme och stadsnät är utbyggt. Du väljer mellan de tomter som finns tillgängliga för tillfället i det område som du är uppsatt i kö för. Du kan tacka nej till erbjudandet om tomt och kvarstå i tomtkön för eventuella ytterligare tomter i samma område. Du har rätt att tacka nej fyra gånger, därefter stryks du ur samtliga områden i tomtkön. Tackar du ja till erbjuden tomt, stryks du från eventuella övriga områden i tomtkön. Du ansvarar för att kunna svara på kommunens tomterbjudande/ utskick inom angiven tid på blanketten. Detta innebär att om du t.ex. åker på semester eller av annan anledning inte kan svara på tomterbjudande/ utskick måste du meddela detta till Mark- & exploateringsenheten i förväg, annars kan din tomtplats gå till annan sökande. Kristianstads kommunen har rätt att neka tilldelning av tomt om det framkommer omständigheter i det enskilda fallet som gör att tilldelningen strider mot Kristianstads kommuns villkor, som t.ex. betalningsanmärkning hos Kristianstads kommun. Kristianstads kommun har rätt att beställa kreditupplysningar eller kontroll hos Kronofogdemyndigheten. Fastighetens skick vid köpet Tomterna säljs i befintligt skick. När du bygger ditt hus ansvarar du själv för att rätt grundläggningsmetod väljs, samt ombesörjer och bekostar eventuella kompletterande undersökningar som kan behövas t.ex. geoteknisk grundundersökning, radon m.m. Uppgifter om utförda undersökningar för varje område kan beställas på Mark- & exploateringsenheten, detta skall ske skriftligt. Uppkommer problem på din tomt, ska Mark- & exploateringsenheten kontaktas innan åtgärder vidtages. Vatten, avlopp och el är normalt framdraget till tomtgränsen. I tomtpriset ingår endast köpet av fastigheten. Alla anslutningsavgifter tillkommer till tomtpriset. I vissa områden finns fjärrvärme och/ eller stadsnät. Anslutningsavgifter för dessa, skall betalas i samband med betalningen av fastigheten. Övriga kostnader är bl.a. vatten och avlopp, el och bygglov, bygganmälan, nybyggnadskarta och utsättning. För prisuppgifter, se under kontaktpersoner för vattten och avlopp läs även under rubriken Vatten och avlopp. 4

5 Tänk på detta när du ska bygga hus Att bygga ett nytt hus är för många den största affären som någonsin görs. Därför är det viktigt att du redan från början förvissar dig om förutsättningarna och får kvalificerad rådgivning och hjälp. Det är viktigt att hustypen passar till den fastighet/tomt du väljer. Vänd dig gärna till Stadsbyggnadskontoret för att få råd om och diskutera byggnationen innan du bestämmer dig för fastighet/tomt och hustyp. Se kontaktpersoner, näst sista sidan. Bygglov handläggs av Stadsbyggnadskontoret, som också svarar på frågor och ger råd angående bygglov. Bygglovstiden varierar från ansökan till ansökan. Ansökan behandlas först efter det att en komplett ansökan lämnats in. Ibland kan grannars yttrande behövas eller att ärendet på annat sätt kompletteras, vilket kan förlänga handläggningstiden. Vid bygglovansökan och projektering av hus krävs en nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta är ett stöd för arkitekten/husfirman när byggnaden ska projekteras, men också för beräkning av markschakt, sockelhöjd, vatten- och avloppsanslutning m.m. Denna beställer du i god tid på Stadsbyggnadskontoret. Normal handläggning är ca tre veckor för att upprätta kartan. Bygglov kan inte beviljas innan kartan finns bifogad din ansökan om bygglov. Uppvärmning/Energitips Kristianstads kommun strävar efter att bli fossilfri. Om du bygger inom områden med fjärrvärme som värmekälla ger det en trygg, miljövänlig värmeförsörjning med låga utsläpp till rimliga kostnader. Utanför fjärrvärmeområden rekommenderar vi passivhus, pellets, gärna kombinerat med någon form av solenergi, eller värmepump. I de områden där fjärrvärme och/eller stadsnät finns skall anslutningsavgifter betalas. I samtliga fall ska du välja ett hus med ett flexibelt system därför använder vi följande klausul i köpekontrakten: Köparen förbinder sig att installera ett tekniskt flexibelt system som kan försörjas med flera alternativa energislag för distribution av värme i byggnader på fastigheten. Syftet är att ge möjlighet att i framtiden enkelt välja mellan olika energislag, som exempelvis fjärrvärme, biobränsle eller i kombination med solvärme. I takt med ökande energipriser blir det allt mer intressant att ta tillvara den gratis energi som solens strålar levererar. Om huset placeras rätt på fastigheten så är Du förberedd för installation av solvärme. Bäst är det förstås att integrera solfångare i nybyggnationen. Tag gärna kontakt med kommunens energirådgivare för ytterligare information. Ianspråkstagande av fastigheten Trädfällning Normalt har du rätt att fälla träd på fastigheten när ditt bygglov är beviljat. Du är dock skyldig att kontrollera så att inte trädfällningslov krävs för att fälla träden. Träd som fälls på fastigheten skall förvaras på den fastighet som Du ska förvärva. Schaktning När ditt bygglov är beviljat har du rätt att schakta på fastigheten inför utsättningen. Schaktmassor skall hållas inom den fastighet som du skrivit köpekontrakt på. Byggmaterial Byggmaterial som krävs för byggnationen skall förvaras på den fastighet som Du skrivit köpekontrakt på. Detsamma gäller om din husfirma behöver ställa upp arbetsbod. Vid behov av uppställning på annan mark än berörd fastighet, skall skriftligt meddelande erhållas från Mark- & exploateringsenheten. Det är alltså inte tillåtet att lägga fällda träd eller byggmaterial eller på annat sätt ta i anspråk grannfastigheter eller natur/parkmark (kommunal mark) i samband med byggnationen. Detta gäller även efter det att ni förvärvat er fastighet. Om så sker kan det medföra krav på återställande av marken till ursprungligt skick, detta kan medföra anmälan, samt kostnader. Markundersökningar Översiktliga undersökningar kan vara gjorda i området och framgår i så fall av beskrivningen till detaljplanen. Du bereds möjlighet att göra egna kompletterande undersökningar på fastigheten. Undersökningen betalas av dig. Du ansvarar för att rätt grundläggningsmetod används. Höjdsättning I nya villaområden är inte gatan belagd i färdig höjd vid köptillfället. Toppbeläggning sker oftast inte förrän alla tomter är sålda och murar eller motsvarande är färdiga mot gatan. Det är därför viktigt att när anslutning av uppfarter eller gångar mot gatan anläggs, att kontakt tas med C4 Teknik för att få reda på slutlig höjd av gatan. 5

6 Köp Efter tilldelning av en kommunal villatomt, har du två veckor på dig att bestämma dig för köpet av fastigheten. Då tecknas ett köpekontrakt på fastigheten. Du skall betala kr i handpenning inom 30 dagar från köpekontraktets upprättande. Köpekontraktet är giltigt under 18 månader, under förutsättning att du inom 7 månader har lämnat in komplett bygglovansökan. Faktura skickas till Dig från Mark- & exploateringsenheten i samband med att du erhåller köpekontraktet. Du betalar resterande delen av köpeskillingen på tillträdesdagen. Om inte bygglov är sökt inom 7 månader, eller att utsättning skett inom 18 månader upphör köpekontraktet att gälla. Köpekontraktet annul-leras och halva handpenningen återbetalas till dig efter det att du beställt och skickat in blanketten Utbetalning av ersättning samt skickat in ditt köpekontrakt. Önskar du ej fullfölja ditt köp måste du omgående meddela detta skriftligt till Mark- & exploateringsenheten. Övriga villkor framgår av köpekontraktet. Vatten och avlopp Till de kommunala villatomterna är kommunalt vatten och avlopp framdraget. Anläggningsavgiften debiteras av C4 Teknik för tomter släppta till tomtkön före 1 november Nedanstående text gäller för nya kommunala villatomtsområden som är släppta och anslutna till det kommunala VA-nätet efter 1 november När ditt bygglov är beviljat betalar du en del av anläggningsavgiften, den så kallade lägenhetsavgiften, vilken debiteras av C4 Teknik. Om du avbryter ditt fastighetsköp återbetalas lägenhetsavgiften endast om bygglovet upphör att gälla, ränta utgår ej. I samband med köpet av din fastighet betalar du resterande delen av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, till Mark- & exploateringsenheten. Tillträde - Betalning Du har tillträde till och betalar köpeskillingen för fastigheten på utsättningsdagen, d.v.s. den dag då husprofilerna sätts ut. Det är därför viktigt att du snarast underrättar Mark- & exploateringsenheten om utsättningsdagen. Utsättning kan ske genom kommunens försorg, genom Stadsbyggnadskontoret, eller i privat regi, efter överenskommelse med Byggnadsnämnden. När du meddelat Mark- & exploateringsenheten om utsättningsdagen, kommer två exemplar av köpebrevet att skickas till dig, samt en faktura på resterande del av köpeskillingen. Du undertecknar båda köpebreven och skickar tillbaka dessa till kommunen. När fastigheten är betald, undertecknar kommunen köpebreven och ett exemplar skickas till dig. Kommunen ombesörjer och bekostar värdeintyg, som krävs för lagfartsansökan, om fastigheten inte är taxerad. Värdeintyget kan beställas först efter det att Du betalt fastigheten. Du ansöker och betalar lagfarten själv. Utsättningen skall ske senast 18 månader efter köpekontraktets upprättande. Har så ej skett har kommunen möjlighet att återta fastigheten. Efter att köpet återgått till kommunen har ingen av parterna något anspråk gentemot den andre. Återbetalning av halva handpenningen sker, se under Köp. För en villatomt på ca 800 kvm är den totala anläggningsavgiften för närvarande ca kr. För prisuppgift, se avlopp alternativt kontakta C4 Teknik, se under kontaktpersoner. Regler för köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun antogs av Kommunfullmäktige KF 206 6

7 Kontaktpersoner Mark- & exploateringsenheten Villatomter, priser, information Josefine Karlsson Kommunledningskontoret Mark- & exploateringsenheten Kristianstad tel: se Energirådgivning Martin Holmén tel: , Stadsbyggnadskontoret Bygglov Kristina Iremo tel: Tekniskt samråd/startbesked Johan Elofsson tel: Nybyggnadskarta Eva Folkesson Lööf tel: Utsättning Maria Jarnemo / Jan-Olof Pettersson tel: C4 Teknik VA-Taxa Jonas Schrevelius tel: Höjdsättning av uppfart Klas Schönhult tel: C4 Elnät El Peter Alvarsson tel: , C4 Energi Fjärrvärme Clas Persson tel: , C4 Energi Stadsnät Jonas Dahlquist tel: , Lagfartsansökan Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Box Hässleholm 7

8 Telefon växel Besöksadress Västra Storgatan 12 Postadress: Kristianstads kommun Mark- och exploateringsenheten Kristianstad Kristianstads kommun rev

Framtiden bor i Östra Göinge

Framtiden bor i Östra Göinge Framtiden bor i Östra Göinge Reservation och köp av villatomter i Östra Göinge kommun Östra Göinge kommun är en del av det natursköna nordöstra Skåne. Ett anrikt gränsland där skogen möter slättlandet

Läs mer

Informationshäfte. Försäljning av kommunala tomter

Informationshäfte. Försäljning av kommunala tomter Informationshäfte Försäljning av kommunala tomter Tilldelning av tomter Tilldelning sker efter tomtkönummer och prioritering Uppgifter om ev. ytterligare köpare ska snarast kompletteras i kontraktet Avstår

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Villatomter på Dalbostrand

Villatomter på Dalbostrand Villatomter på Dalbostrand Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus hagavik Ett modernt boende av högsta klass Hagavik är ett område i Växjö stads norra utkant. Området

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

Villatomter i Björkmossen

Villatomter i Björkmossen Samhällsbyggnadskontoret Villatomter i Björkmossen Till försäljning via Södertälje kommuns tomtkö Under hösten 2014 kommer 11 småhustomter i Björkmossen att förmedlas via Södertälje kommuns tomtkö. Eftersom

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN LATHUND FÖR FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/14

TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/14 TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/14 TOMTKATALOG BLOSSALYCKAN 2013/2014 Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Stationshuset 263 82 HÖGANÄS Tel 042-33 75 50, Fax 042-34 99 16 Kontakt: exploateringsingenjör

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Småhustomter i Sjömon

Småhustomter i Sjömon Småhustomter i Sjömon Östersunds kommun erbjuder 16 småhustomter till försäljning i attraktivt läge Kort beskrivning av området Tomterna är belägna i sydvästsluttning ner mot Storsjön på gränsen mellan

Läs mer

INFORMATION. till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg

INFORMATION. till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg INFORMATION till intressenter som söker tomt för verksamheter i Göteborg TOMT FÖR VERKSAMHET - ATT TÄNKA PÅ INFÖR ETABLERING (Detta dokument är endast avsett att fungera som ett stöd och är inte en fullständig

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

När du ska överlåta din lägenhet

När du ska överlåta din lägenhet När du ska överlåta din lägenhet Det är en del saker Du bör tänka på innan din överlåtelse kan registreras. Denna folder hjälper dig när Du ska överlåta din lägenhet. Om Du läser denna folder och följer

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

1 Köregler Boplats Syd

1 Köregler Boplats Syd 1 Köregler Boplats Syd 1.1 Grundregler Anmälan till bostadskön får göras från den dag man fyller 17 år. Man måste dock vara 18 år för att teckna hyreskontrakt. Saknar en bostadssökande personnummer eller

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad 12052634 3672/2013 Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2013-11-25 och är öppen minst till

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret DAGORDNING 2014-12-02 Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 18.00 Inledning Anna Henriksson, Stadsbyggnadskontoret 18.15 Allmänt Detaljplan, grönområden, skolor, service

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum.

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Avtal AVTAL om förmedling av adoption mellan er och Adoptionscentrum Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Ekbacksvägen 22, 4

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Gamla Lyckebyvägen 25

Gamla Lyckebyvägen 25 Län Stockholm Gatuadress Kommun Haninge Storlek 1123 m² Område Vendelsö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Stor naturtomt på 1123 kvm i Vendelsö. Fastigheten

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Avtal om fastighetsanslutning 2013-09-07 Sida 1(5) AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Mellan Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. organisationsnummer 769626-8502 (i fortsättningen kallad föreningen ) och nedanstående

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Anvisningar för dig som ska bygga i Bissgården etapp 3

Anvisningar för dig som ska bygga i Bissgården etapp 3 Anvisningar för dig som ska bygga i Bissgården etapp 3 Husen på bilden är illustrationer. Tomtköp Du reserverar den aktuella tomten under fyra veckor. Innan utgången av denna reservationstid skall köpekontrakt

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö

Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö Styrdokument Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 3.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 51 2 (5) Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-11

HLM-Fiber i Lund 2013-12-11 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-11 Hej grannar! Nu börjar det röra på sig. Vi har efter informationsmötet i tisdags redan fått in ett 70-tal beställningar och är på väg mot de 147

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning.

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning. Lundby Ekonomisk förening för värme Lundby södra information 19 april 2015 Exempel på ansökan till Miljökontoret för värmepumpsanläggning Innan borrning kan ske ska en ansökan skickas in till Miljökontoret.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Båtsmansvägen 32B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Båtsmansvägen 32B Län Stockholm Gatuadress Kommun Sollentuna Storlek 701 m² Område Törnskogen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Högt belägen skogstomt med fin utsikt i attraktivt och naturskönt område. Här finns

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer