i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl3 03 18"

Transkript

1 i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl

2 Dagordning Förslag till dagordning liir årsstämma med Rödeby vägars samfållighet kl i Rödeby kommunalhus. 1 Val av ordftirande lor ståimman 2 Val av sekreterare fiir stiimman 3 Val av två justeringsm?in 4 Styrelsens och revisorernas beriittelser 5 Ansvarsfrihet fiir styrelsen 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna g Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd g Val av styrelse, ledamöter och suppleanter a) 2 st ledamöter 2 är a) 3 st suppleanter I år Kvarstående med 1 år kvar Stefan Lundin TonY Ramberg Christer Schertell 10 Val av revisorer och suppleanter a) I st revisor 2 år b) I st revisorsuppleant 2 år Kvarstående med I år kvar Bertil Corneliusson Siv Holmberg 11 Val av valberedning a) I st sammankallande I år b) 2 st ledamöter I år 12 Styrelsens redovisning av iindrade andelstal 13 Övriga frågor 14 Meddelande av plats diir stiimmoprotokoll finnes tillgåingligt 15 Avslutning

3 Förvaltni n gsberättelse Styrelsen for Rödeby vägars samllillighetsfiirening liimnar ftiljande rapport över verksamheten under tiden Styrelsen Styrelsen har haft foljande sammansättning Ordftirande Stefan Lundin Vice ordftirande Tony Ramberg Kassör Göran Karlsson Sekreterare Björn Andersson Vice sekreterare Christer Schertell Suppleant Ulla Thurbin Suppleant Sven-Erik Faming Suppleant Magnus Wahlbom Revisorer Bertil Corneliusson Per-Axel Fridolfsson Revisorssuppleanter Valberedningen Sterne Johannesson Siv Holmberg Ingegåird Holm, sammankallande Andelstal Styrelsemöte Föreningen har 1406 andelar. Under verksamhetsåret har 4 st protokollftirda styrelsemöten hållits. Samt protokoll fran årsstiimma 2012' Verksamhet och aktiviteter Verksamheten under året har delvis präglats av det beslut som togs under 20ll att forstiirka ekonomin under 2012, genom att ej genomfiira några större asfalterings- eller underhållsarbeten under detta år. Detta ftir att om möjligt undvika extra utdebiteringar på grund av eventuella extrema snövintrar den närmsta tiden. Styrelsen beslöt på det konstituerande mötet att fiirdela diverse arbeten/ansvårs områden enligt fiiljande: Vägunderhåll, snör<ljning, skötsel avloppsbrunnar, busk tojning, sandning, allmåint underhåll mm; Tony Ramberg och Stefan Lundin Hemsida; Stefan Lundin Trafiksåikerhetsfrågor, vägskyltar, kontroll av skymd sikt på grund av häckar träd, mm; Hela styrelsen enligt geografi sk områdesindelning. Skötsel av oxelalld Thunells väg; Ulla Thurbin

4 Snöriijningsrapport verksamhetsåret 2012 Snöriljningen under de forsta månaderna 2012blev begriinsad då snön till stora delar uteblev. Under de sista månadema 2012 ficksnö rciias ett antal gånger samt sandning utftiras. Totalt blev snörojningskostnaden något lägre iin budgeterat ftir 2012 dock avsev?irt högre än Barmarksunderhåtl verksamhetsåret 2012 Underhåll har genomftirts som brukligt dvs. potthålslagning av skador på gator' rensning av avloppsbrunnar, rojning av slänter och vägkanter' Övrigt noterbart från verksamhetsåret 2012 Rödeby vägftirening har haft ett flertal kontakter med Karlskrona kommun rörande behovet av lor bffir;d trafiksåikerhet liings Stationsvägen i Rödeby. Separerad cykel gangbana har ftlreslagits. Diskussioner har skett med berördaparter om lilmpliga trafiklösningar på grund av den stiingda j åirnvägsöverfarten i Kestorp' Ätgiirder och lösningar kring de beslutade hastighetsbegriinsande åtgtirdema vid forskotan på Kemivägen har diskuterats och planerats' vägftireningen har hösten 2012 slutfdrt naturvårdsprojektet, beskåirning av oxelalle Thinells vag. Lansstyrelsen har låimnat visst ekonomiskt bistand' I slutet av året engagerades Hans Salmi inom arbetsmarknadsprojekt ftir en tid av 6 månader. Projektanstiillning av Hans Salmi kommer att ske under en 1 års period efter att 6 månaders projektet avslutats. Arbetsuppgifter som skall utforas åir bl.a diverse underhållsarbeten åt Rödeby vagforening som tidigare lagts ut på eltreprenad' Arisfiillningen finansieras till största del via AMS' Ekonomi Ekonomin har under året varit god. Eftersom beslutat togs att inga asfalteringsarbeten skulle utftiras 2012,har tillgangama ökat' under 2012harvägunderhållet uppgått till k mot kr for 20ll' Snöriijningen har kbstat kr mot kr for Totala tillgangarna den 3lll220l2blir diirmed kr (Dock ingår läverantörsskulder på Kr i detta belopp.) Resultatet ftr helår 2012 for Rödeby Vägforening blir ki Detta resultat fiireslas ftiras in i ny räkning'

5 Slutord Med denna rapport ber vi i styrelsen att tacka ftir det gångna verksamhetsåret och vi, vars mandatperiod går ut, ber att stiilla våra platser till årsstiimmans förfogande. Ordftirande {-;R*"4 Tony Rarhberg Vice Ordförande Christer Schertell Vice Sekreterare Suppleant Sven-Erik Faming Suppleant {4 Suppleant

6 Rödeby Samhälles Vägförening A (2) Utskriven: , 1 1:20 T o m ver nr: A 1280, B 1110' C 7 ResultatraPPort O RöRELSENS INTÄKTER Försäljning 3011 Andelsavgift 3012 SnörÖjning åt kommunen 3640 lnkassoavgift 3740 Öresutjämning Summa försälining övriga rörelseintäkter 3980 Erhållna Bidrag Summa övriga rörelseintiikter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER RöRELSENS KOSTNADER Materialoch varor 4010 Vägunderhåll,löPande 4011 Sn6rolning, grusning och dylikt Summa material och varor BRUTTOVINST övriga externa rörelseutgifter/kostnader 541O FÖrbrukningsinventarier 5460 FÖrbrukningsmaterial 5610 bilförsäkring,bensin, avg 5710 FrakUtransp/fÖrsäkrvarudistr 5800 Resekostnader 5991 Driftkostnader av hemsida 5992 övriga kostnader 6071 Representation,avdragsgill Representation, ej avdragsgill 6110 Kontorsmateriel 6212 Mobiltelefon 6250 Postbefordran 6310 FÖretagsfÖrsäkringar äågö Redovisningstjänster/bokslutskostnad 6570 Bankkostnader Summa externa rörelseutgifterlkostnader Utgifter/kostnader för Personal Styrelsearvoden Sammanträdesarvode B 85 36, , , ,O , , , , , , ,00-462, , , , ,00-296, , , , , , , , ,00 14, , ,O ,00 I 0{1 525, ,A , ,00 6{3 296,00-744,OO -943, , ,00-375, , , , , , ,00

7 Rödeby Samhälles VågfÖrening (2\ Utskriven: , 1 1:20 T o m ver nr: A 1280, B 1110, C 7 ResultatraPPort 7510 Arbetsgivaravgifter 7610 Utbildning 7698 Erhållna bidrag Personal Summa utgifter/kostnader för personal SUMMA RöRELSEKOSTNADER RESULTAT FöRE AVSKRIVNINGAR Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintåkter från omstillg Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER REDOVISAT RESULTAT , , ,00-74/-261, , , , ,29 { , , , , , , ,04 5O4753, ,79

8 Rödeby Samhålles VägfÖrening (1) Utskriven: , 11:2O T o m vernr: A 1280, B 1110, C 7 BalansraPPort Förändring TILLGANGAR Omsättn i n gsti I I gå n ga r 1510 Kundfordringar 17gO Övriga förutbet kostn o upplupna int 1930 Checkräkningskonto 1940 Placeringskonto 1941 fasträntekonto Summa omsättningstillgångar , , , , , , , ,00 B6 147, , ,02 SUMMATILLGANGAR , , {,02 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2Og7 Underhålls och fönyelsefond 2098 VinstifÖrlust föregående år 2099 Arets resultat Summa eget kapital , , , , ,50 -{18 028, , , ,O2 Kortfristiga skulder 2420 Felinbetalningar 2440 Leverantörsskulder 2710 Källskatt 2g4O upplupna sociala avgifter Summa kortfristiga skulder , , ,75-525, , ,00 319, ,25-925, , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,02

9 RödebY vägars samfällighet 2013' lnkomst-utgiftstat' lnkomster. Karlskrona kommun anslag' Andelsavgifter Personal bidrag. åumma ,oo '00 Utgifter. Barmarksunderhåll Vinterväghållning' Adminstration. Arvode, Avgifter. Förbrukningsmaterial' Försäkringar,bensin, avg U nderhålls-förnyelsefond' övrigt. Summa 1oo , ,00

10 REVISIONSBERATTELSE Till årsstämman i Rödeby Samhä[ets vägforening org- Nr V"tttu*tt",såret Ol2-12-3I Avårsstämmanutseddarevisorerharvigranskatbokforingensamtstyrelsensforvaltningav Rödeby Samhälles Vagför"rring for verklamhet sätet20l2' Det åir styrelsen som ansvaret fiir r?ikenskapshandlingarna oct, forualtning-våt ansv.al dr att uttala oss om forvaltningen och riikenskapen av foieningen på grundval av vår revision' Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sverige. Det innebäir att vi planerat och genomft rt r.lri*län* ni utt I rimiig graa forsäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision iiåy:f"tt"t ett urval av underlagen for belopp "tt-"*:11 och annan informaiion i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna ;;;;,,n"lr"rr* ipi*pnii! av dem.samt att bedlma den samlade informationen i årsredovisningen. som underlöä-r * uttalande och ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgaider och forhåll;d; i foreningen for att kunna bedöma om styrelseledamöterna är ersättningsskyldigu *oi-ft"""ingen' f7i n* även granskat qm strii med forlningslagen elleiårsredovisningslagen. vi någon styrelseledamot på annat,äd;ilatafi anser att,ra,,".ri,io" go ott rimlig grund for våra uttalanden nedan' Årsredovisningen har upprättats i enlighet me,{- årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av foreningenr r.r.rttu? o"t rian*ng i enlighefmeä god redovisningssed i Sverige. vi tillstyrker att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen'disponerar vinsten enligt forslaget i n*urtnintsberättelsen och Gviljar styrelsens ledamöter ansvarfrihet tör räkenskapsåret' Rödeby den 5 februari 2013 t&** r Av årsmötet vald revisor Av årsmötet vald

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Flygbåten Org. nr. 716000-0233. Årsredovisning För räkenskapsåret 2005

Bostadsrättsföreningen Flygbåten Org. nr. 716000-0233. Årsredovisning För räkenskapsåret 2005 Förvaltningsberättelse för bostadsrättsföreningen Flygbåten 1 Bostadsrättsföreningen Flygbåten Org. nr. 716000-0233 Årsredovisning För räkenskapsåret 2005 Förvaltningsberättelse för bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer